Skip to main content

Full text of "R.P. Roderici de Arriaga, e' Societate Iesu, ... Disputationum theologicarum in primam partem diui Thomae, tomi duo, quorum primus tractat de Deo vno, & trino; secundus vero de angelis, de opere sex dierum, & de vltimo fine, seu Beatitudine hominis"

See other formats


i^x I}il>liolliera 
"Kijori Coll. Uo„,. 

Socicl. ./<\su Digitized by Google 
^ 4 1 r 

-V, 

Digitized by Google . • • . .. K. P. RODERICI 

DE ARRIAG A, 

E SOCIETATE lESV, 

C V R S V S 
Odo Voluminibus compxehenlusKt • • * - • • • Digilized-by Google r Digitized by Google , R. P. RODERICI 

DE ARRIAGA 

E SOCIETATE lESV. , 

LVCRONIENSIS HISPANI, S. THROLOGI^ 
Dodoris,& in Casfarea, Rcgiaquc Pragcnfi Vniucrfitatc olim 
Profe(roris>nuncciurdcmVniuer{itatis Canccllarij*) 

DISPVTATIONVM THEOLOGIC ARVM 

in primam Panem Diui T h o m j TOMI D V O, ^ 

^luorum prifHMS traSUt de Deo Vm , if) Trino fSecundfts <i;ero de ArtgeUs , eU BfSW^ 
fex dierum , ^ de fvltimo fine , feu ^eatttudine hominis. 

. EDITIO NOyiSSlMA C^TtRIS CORRECTPeR. 
LVGDVNI, 

Sumptibus Lavrentii Anisson. 

CVM PRIVILEGIO REGIS. r ■ r n Digjtized by Coogle 
FERDINANDO III. 

AV S T R I A C O 

ROMANORVM IMPERATORI 

AVGVSTISSIMO- 

AibstaTsmtvam adbac non Samm, Rcgiam, noo Imperato« 
riam, Sacratissime C^ar, camctn a Parendbiis,a daodecim Cae^ 
faribus Majoribus Tnis,^ Natura,PiadcDtia,IuIlitia,Pietace, i Virtuci* 
bosomnibus^a communi populonim accIamatione,a bunorum dcni- 
quc omnium cxpcftationc Inipctio confccratam, mca ambiuit PhilofophiaiLibcr 
eifiadhuc non (accr.facris tamcn ab Auftore dcflinatusiVt qucm non nin ad fa- 

• cilcm xquaicmquc pro facris ThcoiogiciTquc Vcritatibus indagandis ftcrncndam 
viam, multorum prudcntum judicio indudlus , pra:mittcndum dccrcui. Quid 

* Igitnr facra iam ipia mca Thcoiogia,nin facratn Tuam rct^uircrcc Impcracoriam ' 
Majeftatem?AilTBergo, iNTicrissiMB FeroiNANDE TERTiE,meatecuncl^ve» 
aittnt Ou(iia,quem vt prKTentem (emper coloit animus.Et vero fub cuius nomine 
andacius prodirccThcoIogia,quam fub illius, qui vc Philofophia fine mbove Cc 
comparutfle , & h^ud ingracam omnibus cxtitiuc gloriaretur , (blusctfecic ? Cui 
autcm majori citulo Tomus bic tU Deo Vim Trino.tcrrx cccliquc fuprcmo Mo- 
dcratorcquamTibi tcrrcniculmcn Impcrij meritifTimc poflidenti.Tibi fumma 
^lullitia & Pictatc fummi Gubcrnatoris partcs om ncs gloriofinimccomplcdcnrii 

Tibi ^hccat vcl cx ipfis vocibus ratiocinari ) ipfo rfr/<; nominc Dcum ctiam vc . 
Triamm rcpra:fcntanti dcbcbatur ? Nc vcro quis inanc hoc c vocibusobjiciatcfrc 
argumehtum » fidcoter rcfpondcbo , haud finefingulari Dei Pronidentiain rrAc 
firJmMmU & Tm^ nomen concurrifle. Quid exrelfciifimisFerdinandisomni* 
bos majoribus Tulsitam Hifpanis quam Germaois, de Te licucrit przragire,mea 
f ■ tecigit Philofophia : vc vcto attingam quid numcras Tertius ipfe promittat oco^ 
fio exigitpraiens. Id fanc in Pnrdeccflbribus Tuis Hifpaniarum Kcgibus,& gra- 
ui dignum rcpcfio confidcracionc , & maximum Tuie glorix prxmiffum fym- 
bolum. Nullus fuinominis Tcrtius intcromncs, coMquc diucrlillimos cxtitic qui 
fingulari vel Prudcntix , vcl Fortirudinis , vcl Pictatis , vcl luftitix laudc cxtcros 
altcrmsnumcri Rcgcs non antcccflctit. Vndccim ipfos Alphonfos Callellavidif, 
(blnstamcn Tcrtius ob bellicam Forticudincm,ob Piccatcm, ob lulLtiam.ob for- 
tunaiiffima per quadragintafcB integrosannos Regni adinini.ftraiionem,Magni 
cognomtneclaroit. Neefiiiseiiam Alphonfiscamit Aragonia } Vcrnm de {o\o , 
Tcrcio, hxc in grauiifimo quodain Hiftorico lcgo : £r«f Mfhtafiu PidM» ftf ^f- 
gtwii ^gSeiii fofr€ mtdiim diditmt»ati$r^ 'X/ero doubus, qu* in maximo Principe dejide- 
erari pojpmt umidMtpmi ntmtum, QliinqueSandij Caftelis habenas rexercjfolus 
tamcn TertintabeziiiiintniQttcoipomqae yiriuiibai» quibus omnibus rcd- 
' ' , • f * dcbaiuf Digitized by Google 
dcbatur amabilis, vcluc orbis cleliciic dici dcbuit Dcfidcrarus. Agnouit & Nauar- 
ra San6lios ■■, fcd quis lilorum Major dici pcrcxccllcnciam poicrat, nili Tcrtius? 
Illc c^iii primus acclam.itus ell omnium appiaufu Hifpaniamm lmpcr:iior: Cum 
cnim in Caltcjl.r Rcgnum ob maccrnam (uccefliirct ha:reditatcm , Sarraccnos 
omncs vno impctu , vciiit Aquilonubcs, difpulit, &: in vnum Batica: Prouincia: 
anguium , c cjuo facile dcindc in Afiicam cxigercntur, gloriosc compulit: iDc 
pridcccdorcs omncs cciam diuturnitatc Imperij longc (iipcran"? , quinquaginta 
quatuor annis tclicini:ne Hifpaniam admmiftrauit. Tacco Bcrmudos , Ordo- 
mios,Ramiros Tcrtids , ab Hilloricis omncs laudibus ad ccclum cucdos, iii 
vnum propero rcrtium &: Ferdinandum ; in cum inquam Ferdinandum Sar- 
raccnorum flagcllum , Hifpanuc rclburatorem , fanditaris prodigium , qucmiri 
Diuorum numcrum bicui rctcrcndum Ipcramus ccrto ; ille titulos in aliisdifpcr- 
fos vnus omncs promciituscd ; illc Magnus , ille Mjjor , illc Mnximus , qui 
Maurorum c Nabi illimarom vrbium ccruicibus cxcuJlii qui Callcllam Lcgio- 
ni fortunatillnnc &c mdiiloluhilucr connc(iVcns, cjuod nunc vidcmus Impcnutn 
Hifpanicum ftabiliuit, Ni Tva mc, oC.iesar Ferdinande Tertie , modc- 
ftia rctincrec j cxcurrcrem fortcfufi js qiiam dcdicatoria patitur , vtTcnonfolo 
fanguinc, nominc &:numcro, fcd mul.o maximc P:udcntia , fuftitia , Pictatc, 
Virturc bcllica , n^orum fuauiratc ita viuacitcr illum cxprimcrc oftcnderem , vc 
iurc mciito,quam illc Rcx Fcrtiinandus Tertius pra*ftitit Hifpani.r paccm,fplcn- 
dorcm , gloriam i eandcm cx Te C/tiARE Feroinanoo TEano tota libi polliccri 
dcbct Gcrmania. Ex qua fi Tcrtios ctiara proferrc vcilcm , copiofam m idcni 
propoljcum illa mihi matcriam fiippcdirarcc ; nc tamcn ingratus cam vidcar om- 
nino rranfiuiffcjOtto Tcrtius cftccit , qui ob Impcrij digcftos Ordincs ob Elc- 
(Sborcs fcptcm conllirutos, ob ingcnij promptitudincm & /ingularcm prudcn- 
tiam obtinuic vt Mundi mirabilia diccrctur.Hoc vt potiori iurc dc Tc diccnduni 
crcdamus , nonne qux hucufquc in tc vidimus, pcrfuadere mcrito potcrunt? 
Scd nimium mc traxit pfocul \cl ipfc Tui nominis numcrus. Ad mcum rcdco 
hbellum. Cui itcrum , qu.x-fo , infcmtabilcm Dci Prouidcntiam in homincs , &: 
fjngularem in clciftos pra.d.ftiuaiioncm dcclarans mcliori tiiulo potcrat offcrri, 
quam Tibi , qucm Dcus ab vtcro Matris ad Coronas fcgrcgatum , adv'o ftupcn- 
d.a fiiiuris fxciihs prouidcntia ad apicem Romani cucxir IiVipcrij , vt vnicum Tc 
tanco nnincri fuflficicntcm vnicc Rcipublicx bono ncccflarium , vniccad Gcrma- 
nix & Orbi Chriftiano dcddcratillimam paccm rcduccnd.imprxdcftinatum^cla- 
lifTiiric dcmoltrarit r Qtiis eniin non rcucrcatur manum ill.irn iortitcr luatii:crqi.;e 
a finc ad hncm omnia dilponcntcm , dum lacr.uinimx ac glorio/iflimar mcmo- 
rio: Parentcm Tuuin Ff.rlmnandvm £tcvN:nM , continuis moibis , molcftiis labo- 
rihulc]uc intcrius ita dcbi'itatum,vt naturalitcreum pridem mori dcbiiin'c Mcdi- 
ci cum flupoic tclUci (unt , illum , inquam, ad cam folam miraculo^c ccnfctua- 
tiim horam , in qua ncccn'irium crat , vc Tu ei (ccundus Ac!as luibncndo Oibi 
fubftiiucreris : Vc Tc eo (olum minorcm.c]uia filium, gloriofflimum iuiccrncrcc 
lucccflorcm i vc cum fanii^inimo Simccnc potucrit cygncis vocibus cxcl::marc» 
Nunc dtmiins leruum tuum Domtne , qHta 'Zfideiunt 0(uls mei / iluran tuum , <juci{ ad Ot' 
bii Chrifham rtpavationim pritparafii. Qnis ncm Dei lingularcm lulpiciar Prouidcn- 
liam in turbu!cii;iflin^o Gcnnani.crotiusftatu, Ilrcpcmil us vndiquc H.vretico- 
lum.hircntibus jniinicorum animis, Impcriaii Tc Diadcrrare nmnium confcnlu 
pacificc coronaciim .- Quis nonadmirctur Elciftorcs prudcntia lis: caniric n ulcis 
coronis digniflimos diuin.i Prouidentia adco dircclos , vt Tc xtarc luucn;;:n no- 
niinando, quilibcc non iccus cxultarcc, qium fi lcipfum crcdcrctclc^flum ? Adco 

onuiium Digitized by Google Omnium anialos in tc atcratcras ; adco Te illis prob.iacras; adco fc nioribus ipfis 

luucnis pLiccbAS Priuicnria , lalhti.i, Pict.i:c. Cui Iibcr iiic inlJnicam Uci Sapicn- 

tiam, Unctidimim ciuldcm Voluataccm, aquiflimamluftitiara , pctfcdliflimani 

Pontcncum complcckcns dcdicari prius debucrac.qoain Tibi,cuius ingeniam ab 

ipnsciinislurpcxicGennaaiaiCuiosad omia etiaina RegiaMajcftace & gra* 

oilfimis Orbis regendi occupacioaibus aliena ftudia (cle exdentem Sapien- i 

ciamadmiramuromnesicuius Pieiatem } cuiuslufticiam non cam fymbolumj 

quam ipfa fa6ka teftantuc ? cuitts forcicudmcm ,cuiu$ poccntiam lcnfcrc rcbciics 

illi , faa opinione Gigantes , qui tamcn co loium tcmporc Bohcmiam inuadc- 

le ccncaacrunt , quotota oboccupatuinalibi nulitcm pi.i(idiis nuda tora patc- 

rec prarda: , quo Rati(bona a Vvaidmano occup.u.: , quo Hiicticorum valido - 

cxcrcitu Catholica figna uifclUntc , conclamatum uiu dc Auilriaca Domo,c6- ' \r. 

quc iplo dc Catholica R.cligione in Gcrmania tciumphacom vidcbacui. Scd 

Tua,o FERDiNAiiDE,dexiera fiipremi camen Imperatoris , eam iam cunc ad im« 

periom edoceacis,forcitadineroDoraca,IUci(bonam priftinae rcftiioic libercaci,eo 

tcre momenco temporis, qao Tui Duc^s proccllofam a Succicis moncibos exor* 

tam jn Bohcn)>a tcmpcftatcm glorioliflimc diflipabant. Ea dcxtcra, quxpau- 

cis interpolitis diebos innumcras Hxrcticorum , cifquc fortilTimas cohortcs.ad ^ ] 

Norlingam fudit »cccidit , dclcuii , haud rine manifcllis indiciis Dci aTuis Ca- 

^sconcra Pcrduellcs puf»nantis, & (imul Mundo ollcndcntis,in calum illo rc- 

la jaccrc , qui in Tc Dci pcrfonam mcritillimc rcpr.rfcntantem inlurgcrc noa 

formidant. Qucm vcro nollrum hoc ( Tuum foric mciius mulcis dixcrim titu- 

lis ) Socictaiis Ie s v Collcgium libri huius pacrontun requirercc , pra:tcr Tb ^ 

VwtiDmitwwTnxnu j qucm idem Collcgium eo maiim^ tenipore fai (enfic be- 

neficeociflimiun de&tiforem , quo ciufdcm Sociccatis xmuli , lublaco in coelum 

FswiNANixi SiCTNDO, cocam c Pragia, e Bohemia , c Gcrm 

bctoto clirainandamSocietatcm,tantum non c Cathcdtisdctonucrunt. Scd j 

«Juamilli curpiter dcccpti,t.im nos omncs in Tc fuauiilimi Ferdinandi Sfcvndi 

crga Socictatcm amorcm tcncrun,quem rcflorclccnccm noucranius prius, in 

vbcrrimos tunc fruclus crumpcntcm , fu nm.i cum focictatis voluptate, ncc 

xmulorum inuuiia minori cxpcrti fumus. Ad cjucni dcniqac cum hoc icui ran- 

nufculo accurrcrcm hbciius t^o quam adTc? Cuius^ mulcis annis , ab^ eofor^ 

icmporc quo Gcrmaniam vidi , magnam in me bencaolcnciam , haud Hne in- ^ 

gencimeorubofecognouifxp^. Vcenimnullam ergaracram Tuara Majefta- 

cem vcl leoifljmom in me oofequium agnp(co»ica cuam gracbfiflimam mei 

mcmoriam vchcmcntius admiror , fcd illa gratiofa cffc non potcrat, ii tota oon 

fuiirct hbcralis. AcdpC«gO,giatiofiflimcCiESAR ^lcuiHimum hoc Titi Pragcn- 

fi$ CoUegij honorarium donum , accipc mci ad Tibiconftantcr inlcruiduni ■ 

paccatiflimi affcdus fignum , non quod Tuam diccat Maiertatcm , Icd c]uod .i, 

mca potcli fcparari tcnuicacc Viuc fchx Orbi toti , Viue Gcrmanix, Vmc So- 

ciccaci, Viuc Collcgio Fragcnfi , Viuc mihi inter finccros Tui famulos minimo, 

indignilVirao. Pragac cx Tuo Cacfarco Rcgioquc Sociecatis lefit Collcgio xxj.lu- 

nij, annb Domini M. DC XLIl 

Tmt SMTd CMf4rt4e RigUqtie MMtfitai^ 

^crnomdeaocas> 

RODERICVS DE ARRtAGA / 
^ Sodetace Issv. Digitized by Google I^^G o Daniel Kirchcr Socictatis Iesv in Prouincia Bohcmix Prarpofirus 
I^rouincialis.pocciiacc ad hoc mihi fadaab admodumR.P.noftioMutio 
Vkelleicp Prxpofito Generali , facultacem concedo, vc TomdMTktlcff' 
««Mw Dffm^Mtmmfrimm Pmm OJboms Jfimmtis i R^JRtdtrktdi Am^ 
SmtiMis mfine m Vmmrftmi Pugenji DiShn ThmUgi^ u mfkm Pfftfim Mbmh* 
IW ftffffitif a grdmtbus Societatts nofr£ Theologis Udi approUtit typis-mand^ 
rur. 7n horumfidciii hiSco rabfcripft, ae offidj mei iigillaixi appfcHL Pjragc u. 
Jaaiurij^itfjy, 

DANIEL KIRCHER. C E fi S y K*A 0 P E K 1 S. 

Os infrafcripti tcftamur,nihil nobis in his Opcribus Thcologicis R.P.Rtf- 
dertci ^ -.^rrM^<i,c SocietatclEsv S.Thcologix ProfcfToris^prorfusoccur- 
rifTc a bonis moribus , & Catholica fidc, Thcologorumc^uc placitis alic- 
num. Incuius rcifidcm hoc ccilimoniuai caanu noilra iubfcnpcum dcdimus. 
Lugduni dic lo.ApriliSjii^i. 

lOSEPHVS GIBALINVS. CAROLVSDV LIEV. 
tacuU4J T^. P. Societaiis hsv ^.iu Promncis Li^dmwifi, 
Oannes GAYETVStProuincialis SocictatislEsv in ^rouincia Lng^ooai- \ fi,iuxca Priuiicgium eidem Socictati a Rcgibus Chtidianiflimis Hcnri- 
'coiiI.io> Maij,i585.HenricoIV.to. DccembriSfitfof.&Ludouico XIIL 
nuncrcgnantc,i4.Fcbruarij,i^ii.conccflum,quoBibIiopolisoranibu$ prohibc- 
tur , nc hbros ab ciuldcm Socicc. hominibus compohtos , abfqucSupcriorum 
pcrmiffionc imprimant:Pcrmitto Lavrentio ANissoN,Bibliopolx Lugduncn- 
ChvtOperaTheologuaR.P.RodericideArriag4y noftrae Societatis,a duobus Patribus 
eiufdem Sociscanirecogoiu,impdmcre,aciiberb diucndecepoffiiDacimLag* 
duiuu.Apcilis.itf 4». 
SmmmtPrmihg^iChriflianifltm GMWmm Regecomefi. 

Vdovici XIII.GalIix,& Nauarrx Rcgis authoritatc fancitum cft,ac prx- 
■ fcntibus Litcris cautum,nc quis in Rcgno fuo , aliiTvc locis ditionifusc 
fuf)!CL>is , intra proximos annos dcccm a dic imprclhonis prima; in- 
choaridos,acnumcrandoSjCzcudat,vcndat,cxcudcQdum,vcndcndumque quo- 
uis mocb 4e racionccuret,0/iiM rl««/tfgif4 K,P.Rodemdi ArrisgMji Socier.lBsvS. 
Thcologite Ptofeflbri^ffECcr LAVRBHtivaf AiiiaoN,Biblibpolanfr Lugduncn- 
fcnijaac iIlos»quibin ipiemec concellcrk. Prohibicum ioiaper cadem aucfaoricace 
Regisomnibttsfais rubdicis,eadem OperacztraRcgnifuilimiccs imprimenda 
catare,vel qucnquam,ybiconque fucrit,ad id agendum impellcrc,ac inftigar^ 
finc confcnfu didi Lavrentii Anisson. Idquc omnc fub confifcationc libro- 
rum.aliiTquc poenis originali OipiomateconsradeiiaqueDCcsczpreiiis. Oatum 
Lugduni, dic 31. Augulli,i64r. 

Dr mmUto itfft, Sigoatum , 

FAVVRE. 

^.P.RODE Digitized by Google R. P. 

, R O D E RI C I 

ARRI AGA, 

E* SOCIET. lESV, 

T RACTATVS 

PROOEMIALI5 

THEOLQGICA 

DO CTRIN A, 

IN JlVjESTlONEM L D. THOMuE. 

G G R E D I M V R diuina iuiiantc grati^, 
profundiflima Fidci facrac Myfteria , qux in 
Scholaftica Thcologia difquui iolent. Prius 
tamen,quam eius obieda difcutiamus , opor- 
21 cct in hac difputationc de Theolocia , feu^*"^/'-»» 
fcientia ipsa , quiead ca myltcria tcrminatur,?»'^- 
rcflcxc dilpucare.Si vimnominisattcndamiis, '^-^" 
idem cft Thcolocia ac fcrmo dc Deo, vndc Fidcs mcritb dicitur "•'•'•, 
Theologia ; iam tamcn vfus obtinuir , vt non Fides ipfa , icd ilia »y«.^f*« «» 
fcicntia qua: partmi cx rcuclatis pcr ridcm , parcim ex aliisprin- 
cipiis nacuralitcr notis difcuiric , tum ad alias vcritatcs , tum ad 
ipforum myftcriorum Fidci confirmacionein, &C cxplicationcm, 
Thcologia nominccur.HsEC autcmTciencia non requiricur m om- J*^"V*J|jJ 
nibus : vnde Fauius i. ad CQiiachios it. dixic : NHmqutd omnes 

' " A ■ Doaonsi 
Digitized by Gopgle f.j.i cmni jyo^ores ? cikm tatnen piima illa^ id eft Fides^omnibus nccefTaria 
um .tuifi- fit ad lalucem. 

Theologiam, feu do£krinam Fidei prim o modo, antiquiorem 
efTe.omnibus aliis profanis difcipliniSjOftendic fusc P. Valentia i. • 
p.quaBft.i.pundoi.eb qubdMoyfes, qui dodrinam facram licce- 
ris confignauir, praeceueric omnes profanos fcripcores dc quibus 
Sihmk «M« nunc cft memoria. Hoc camen argumencumnon mulcum vrget» 
^*^*^ qu ia potttcrunc,& finc dubio fucrc antc Moyfem fcienciae aliqux 
medic9e,v.g.Philofophiae , 8cc. licec nobis de earum Audoribu» 
non conftecvt tandemcx Auguftinolib.i8.dc Ctuitate Dci^.37« 
idem Valencia fatetur,6c Scriptura ipU id in(inuat}dum Moyfem 
docet f uiffc eruditum omni fapientia ^gypdorum : 8C lofcph 
niultb antiquior Moyfe de fe dicit , Non pttis , quodnon ftt fimilit 
mi m Ai4gurand,i fcttntia* An autempraetcr Thcologiam primo 
niodo did;am,ideft,Fidem,fuerint (emper aliqui,qui cam (ecun- 
dam , qux pioprii vocatur fcicntia Theologix , calluerint , du- 
bium eft:illud cercum,co i igorc, quoinlegc gratiae a (anftis Do- 
doribus,ctiam ante Magilhum Sentcntiarum , traditafuit^ non fuilTc in lcgc-vcccri>mulcc) mintis ante Moy fcm.Probabilc tamcn 
eft j femper aliquos falcem diuinitus a Dco fuiife magis illuftra- 
tos,quica myfteria explicare,6c credibilia oftenderc pofTent. Sic 
Exodi i8.Icchro Saccrdos Madian fuafic Moyli genero fuo, 

^ vt ipfc tantiim effetad refpondendum populo in his qux ad 
Deumpcrtiucbant, id cft,inordincadcaqu3Ccrederc &cxequi 
dcbcrcnt,fi inter eosaliquacirca hacpdifliculcasorirctur.Ncc cfl 
crcdibilc , Dcum non prouidiiTc femper populo fuo , vt habcrec 
qui cxplicarc &: declararc pofTcc caqua: rudiores non intcllige- 
rciunll i autcm maior fcienciain taliclTetaliquaThcologia, liccc 
impci rccta vndc fempcr illam fuiflc maiorcm,aut minorem, 
vidctur V Mkic i.uuyni con(cntancum. 

JJSf** SciciUKi iia;cfacia cliiiidi potcft inPofitiuain,Scholari:icam,&: 
Moialcm',Iicct tortc hxc vltima iir pars Scholallicx. Politiua ca 
dicitur, qux potiffimum occupacur m cxplicanda facra Scriptu- 
ra, ponitquc principia fcu prxmillas , quibus pollca vtiturScho- 
lartica i idcb appcllata , quia aliai lun lciciuiarum morc , qux in 
lcholis tradi iolcnt , vaiiis vtcndo ars^umcntis ac rationibus , &: 
confirmat mvll:cria,6c dcducit varias ac nouas veritatcs.Moralis 
ca dicitur, qux magis dccidcndo, cjuam dilputando cafuscon- 
fcicntix trad:at. Dc Scholafticdagcndum cnt in prima chlputa- 
tionc , nam dc Pofitiua 6c Morah non cil animus nunc c-lillcrcrc: 
facilc cnim,cpix de ScholalHca dicuntur luo niodo,aliis applica- 

/t«»/i4. ' ri qucuut.Dico fuo modo:v\2.\\\ cum illx non fint proprix fcicntix, 
fcci quaii glofla aut intcrpretatio Scripturx , vel tradmo prxcc- 
p;orum,noa habencpioprias quaUcaccs fcicuciac. 

DISPV Digitized by Google DISPVTATIO PRIMA- 05 THBOIOGJA. 
SrifritU mn 
ntji I» ttt*- 
S E C T I O I. 

V lA, vtinPiiwaniaUbasLogi» 

-7 czdifp. I. fea. i.nocaui,wien- 

^ cix omnes nobis vix nocc runt, 
ni/J cx obicdis,ad qux terminan- 
^ tur , non melius cuiufuis fdentic 

iwtituun aggredimur,quam exdaAlen» obie^ 
dto:quod njllim dt- Thcologii noftrl certiffi- 
inum iudicu » ideo ab illiu& obicdto * Oeo dan- 
te,fiiiiuaniiiiriiiiii< 

SVBSECTIO I. . 

AD V E R T E circa voccm ohienum , vnrii 
hic & alibi, iicpc mulcos laboiarc ; omncs 
• avieoi deiblo nomine. Quidam cnim obie£lum 
VOCanc non ni(i prxdicanim» id fcilicet ,quod 
dte aliqilo affirmatur \ fubicdum ver6 id , de 
quo aftirmacur. Alii ( & meo iudicio melius, 
^{iiidquid Sa£apf:t easa Dorando leclainei ) 
MAmfiilif vtTtim<]oe dicunt efle obieduxn. Id vei6 me- 
y liiVs dici .oflciido c nominis ctymolo^ii: non 
enim folum pridicatum * lcd ctiain ipfum fub- 
leOam objicitarinteUeflbiu,rcucognorcitur ab 
intclIcAu: crgo vtruroqae eft obicdum illius, 
fubic^um cnim non clt correlatiumn obic^: 
fed przdicati ; eft wicem obiedam genits ic« 
(peaavtriuique. 
. 4 Diaifi diip. dtati Lqgicae.^ iram. 1. obie- 

^um Primo , in formaU & jnMeriMe. Illud cft, 
quodpcr/e cognofcitur, vtobicitum prjnnil- 
urom ( hoc , quod proptcr aliud : calc dl obie- 
dliiin conciufionis. Seciindo , in tetide &c /fmr- 
tiaUihoc cfl pats catum rerum quz in aliqui 
fcicntia tra(ftanrur j iUud verd compleftitut 

fuidquid ad iilam fcientiam peccincc. Rurfus 
_ _ 'ertio , formde dimfi in «MrOM»' «mitwrbirfr, 
ad cdiiis ex.i(ri.un notitiam cetera ciufJcm 
Idenciz obicdb diiiguntur ; & in4rfn^Mt'f > quae 
iont rdiqua obieAa ab obieOo attributionit. 
Vndc non bcnc ohienum atmhutlcmt cum ob- 
ieHo ada quato cont'undHuc ab .ili(juibus ,qut 
nttli indc rrobanc , Dcum efTe obieOum M» 
gqu a t mn Tbcologix ,c6 qn^hxcomnia tra- 
<lct in ordinc ad I>ciim : indc cnjm folumfeqaio 
tm , Dcui.; ciTcobic£himactributionif«qiloavt 
tale^parcialc potiila ei^tiim totale. 
Tandem nuReriale dioifi in ' remetum iUoc folct dici dcnominaiionis,& in 
xc non c(l obicdum , ficut paries rcfpe£bi vi- 
/lonis : verc cnim & plopric nott at pn g i ciir h 
yifa t fcd ab albcdinc visi , & tn eo reccpti de- 
nominatur vifus \ illud auccm e(l , quod vcrc & 
proptic atringirur ,licct non propter fc prima- 
titi. Hxc in ttgore non eftbonadiiiifio«qaiA. |lon daotc per duas proprias ipedes* fcd foiunl 
quoad tnodum loqoendi . Aliam dittilioneirt 

obic£li form.ilis in & ^ttOjqua: cflcom- Qood,<^ 

tnunifTiraa nucr omncs ,rcicti.ilibieflicacitcrj 1?*.,!"* **' 
e6 qu6d non conlideratur ab vll^pounci&ob* 
iednm aliquod panicidaie fubiationecommu- 
niificut lolcc dici ceUrafUm vt /?c : odcndi 
cnim,qucmlibet adhim relpiccre fuum obie> - 
^bun lub particaiari dus ooieOi foimaiitace| / 
nee alias rationes commnnes diftinAas re vn 
rationc c\ paicc obie^li abomnibus indiuiduis 
iimul fumptis adroittendas eilc monftraui, 
Qiibd^e loce &co!ore foletdid >cft abofiis vel 
vocis vcl conccpcus : nam color non vidtntf 
in lucc,quaii in Ipcculo , auc in obicdo piiiis 
cogiuco , tcd cam immcdiacc lux vidccur quam , 
coloci licec coloc non jpoflit iinc lucc , hxc vccd 
iinecolotefbtcividenqueat:iquo aliqui vo^ 
cant luccm obicftum foimalc ^u«,\cd ni.iU ,q!.)ia 
vcrumquc c(l ^iud, licct vnum iiidcpcndcns ab 
alio , & non c contrario. qa&d fi hoc canc&m ■ 
intcndicur fignificari , in re fumus concordes* 
Acrius autcm inucAus tim in altcram diftin- ^ _^ 
dionemobieai,qiMBn|ionnulliTlH)mi(lx tca- •■•V»»"'* 
dunt,fcilicet,in rationcm formaiem /Si^ fHrS 
icienciz,quam diconc elleip(am icibitttatem* 
& finitatem fcu abrtraftioncm a matcrii. Alij • 
aliis vocibus camdcinrctu oblc-ncanc. inc vidc 
ca diip. i.anam.t}.vbi oftendi licibilitarcm 9tUilth0 
cllc dcnominationem in obicfto ab ipfis ailibus 1*'* 
fcicntixproucnicntcm: vndcinrcrtur,cam (ci- 
Nlicaccm non rcfpondere eic parte obieAi *, la- 
men vcr<^ habicus mttk6 mioHu, poHc ^ui* 
•habitas non icteftit fupta fe,(ed obieAa fiia 
confidcrac. Finicas .•jutcm feu abftraftio , ve 
fiunmum podimtcirc condiciones ex parce ob- 
ie£U»vt pcrtincant ad aliquam icientiam. Dv 
rationc vcrci fnh tjM* niliil aJ tcm , quia ilia 
non didmguiiuc ab obkAo formaii iam ex- 
plicatOi 

SVBSEGTIO If. 

Jttfpond(tKrq»*pionifrefeftU. 

HI <: ptiiitis , r.)cillim& CKpUcabicnr Thcoltf* . 
gix obicchun. 

. PUMA «OIWLVSic.ObicifbimtotalcTheo- oMhmifi 
logiB fbncca omnia , dc quibus Thcologus cra- 
6ax , Dcus , Angcliis , gracia , pcccacum , aihis 
humaiii,&;L.!iXL ncii r^. L tit ir.^iuri cxplicatione, 

Circa illam camcn aducrcc, atiquosdocetCf i 
dattin toil Theologia cbitRum xmm cmm^ oH*3nii 
ttitntu , quod dicunt cllc vcl Ens in totJ iiil 
iatitudine , prout rcrpicit Ocumivel Ens diui- 
ttun,qaic in oanflnis obteQisTheologix ea 
ratio repericurrquatenm omnia caobi^a di« 
riguncur ad Deum. Vertim hic vliimus roodtiS 
loqucndi eft vald'? improprius : nam jpcccat.1, 
poena « aAus humaDinaturalcs vci ipdiftcrcme^ • Digitized by Google Rod.de Arriaga Tra^tatus 
fftfrU elit- 

B» StbtUfii- 4 

A:ir:t'! , hoinincs , &c. non fwu Ens dmiiuim; 
2-.V ; lun-. onuua,<|iME fiitu mThflologia , iii 
lcoidiiiaiiturad Dcuin,TC p«KCinpeccaC0ili- 
ccc bcnc eorum cognitio oidiiwnit ad cogni- 
En vt fic tionciu dc Uco, p^uoil longc aliud cft. Quod au- 
»<"» tcin primi dicuni dcEnicvcric.fcuiaiota lui 

— ' * ' | iuJinc,etiani difplicct. dicam cnim infiri, 
ti ridc:. liabr.ir ijii.iiuum cti c\ fc , pi it\-':c- 
o oai:ii.i Iiiui.i uai pulitiu.i nuaiu ncgaiiu.i, 
qtlia omnia a Dco rciiclati poirunCiThcologiam 
UiDCu rcnonttacxtendcic : l-..vc cwv.w habct ic 
pcr moAim feicnti« , qii.v iki;i ^ k jTie tmdac 
dc iiiJiuiJu.:tiiiiiibus in paiticulan , icoiis 
diruaiatis. <}Uod clarc oAcndo : nam cciamli dc 
hao toc ac tam varic hiftoriz , & canun dr- 
cun;il.imi.r in Scriprura finr rcucl.itx;non pro- 
ptcica omiics ad Tlicologi.mi, dc qua nunc, 
^efbuiT. TheolOgus cnim , \i condiilinguitut 
i Scripcuri{U,noncoii£<ieutquotoanno Saul 
incepic regnare, auc vbt habuic iiaftam , quando 
ad cum noAu Danid venit » 9t inniuner» his 
limilia. 

Hinc colligo,ad Thcolo^iam penincre ea 
niyftcnacx rcucl.itis , qur rjici:i.ili iliouo modo 
ad Dci nGtui.im i^'ca.int , qualia luiic gr.uix 
myflci ia -. iccm ex non rcuelaris ea , quz ad hxc 
aliamyftecia ordinantiir,Tel ds opponuntur, 
qoalia (iint pcccaia , aAus humani in communi, 

&.C. 

Dixi fpreprle fpdJatit : non cnim pKiccnt ali- 
qni,qui cx co qiiud omiics crcatma: dicanc 
ordincm ad Dcum , dcjKnilcntiam ab eo- 
dcm , .ukicr.inuir,casomncs pcttmctcad Thco- 
logi.iin. Hoc , inquam, valdc difplicec,qtttain 
hoc lenfu omnes /cientix mathemadcc , medi- 
cx,&c.eilcnt Theolegtcx : (empcr enimagunc 
dc relnis , qiia: funt cflvrtiis Dci , fcu dc crcitu- 
tis.Non crgo rci hx-c ita conlidcrjndacft ; fcd 
attendend.um vltra cationcm tllam gcncralcmAe 
commnncm Dci creatoris,qu.t- vcl cxvnacrca- 
turl Coli cognofcitur : & con'cqucnicr cx aliis 
nihilnouiin hoc pmido dcprchcnditur : attcn- 
dendum,inquam,qaz geneia aut fpecies de- 
dsrenc de Deo (peciale aliqtiod attriowam , 8r 
il!.!.- pct lincbunt .idTlicoUii;i.5m , ciufmoJi au- 
tcm liiiit crcatur.x- ordinis gratix : iccm vicia , 6c 
pccnx , Arigcli , &c. F.ft crgo in quoUbct cx his 
obici^s parcialibus Thcologix , pcoprius & fpc- 
dalts ordo ad Dd nocitiam , rarionc cuius pcrtt- 
ncc aJTIicologiam. 

Magis autem diipliccc alionu» do^ua « qtii 
. dJcunCiOnuies cceatutas debcte'efleolrieftiim 
tHtam Theologi«,co t]utid cjui ricnar.nr diitlnamtit< 
ientiam,potc(l omncs in lUa cognofccre.DifpU- 
■ cet , inquam : nam hic loquimurdcThcologii, tfuulit» 
mmtim mH' Omnn rrtm- 
$nrt , vt tn De TljeologicS DoSI/irtd. 

Audoics P. Taiincr, difp, i. qua:ft. 3.dub. i- 
1'iobatur autcin inaaifcilc , quia qua-ciimqtic in 
TlicologiitcaAantur,otdinantur ad coHeniuo-. 
nem Dd , vc difcutrcnti paiebit ; nec dc alind 
obicdum,aJ q.ioJ ordinad poifinc aliaobic» 
£ta. Thcologix,crgo. 

Dixi , &MIH fiamAm fi , contra aliqtios, 
c|!ii Dciim pi.rci5i- ,qiuccaus plorificacoicui, 
tDmciulunr cllc obicLtuni aicuburionis , cc> 
qudd dicac S. 1'aulus , Qmnis doUrlnA vtilu 
tfl *ii«eUmmtttsuSiC. Fidtm t£$ fftrmdMnm 
fuhfimtuim rtnm ; <jalbm videtur innoerc, 
Thcolopi.im lolum Ii.ibcrc pioobicC^o jMxmia 
iutuio. Vcrum hxc non vtgcnt : n:im ( vtdixi 
In materii de Fide ) aliud eft loqui de (ine cx- 
trinfci f) , fcu ilc- cffc(flu , ad qiicin ort!in:uur 
Thcolugia , aliud vcro dc obiccto iiurinlcco 
vltimojin cuius cogniiioiiQncixaftam Jcucnic 
pec alionim obicdtorum co^iti«mem , & de 
qao niliK inquirimus pr.ecisc. FatCor crgo li- 
l>entcr,Fidem & Thcologiam orJin.rri.vt aj 
ciTcdum cxtrinfccum ad conlccutioncm no- 
ilram vi»ctema;acpr.Tmiomm,& eam dari 
a Dco taniquam ii jiloriflc.itorc ;qiiod probac ' 
obicttio facta ; ncgo auccni indc fcqiu,obicd^um 
illud , cuius cxaAam cognicionem ^cncrat cog- 
nitio aliorum obiedorum ,eileiplain faluteni, 
aot Deum prxdsc vc glorificatocemieftenim 
Dcus fccundiim fc. .•\dde , ti Efi ^tr^ntt^ 
rcm , pollc coniidcrari vt prxdicatum imrinfc- 
cum Dei , Sc tlc cius cognitioncm pcrcincre ad 
cognitioncm Dci fccundumfe j id cft»liccundi>m 
omnia fua attribuca. 

Obiiciet autem fortcqiiis,Fides (vt docui 
In dtis tnaterii } non liabet ptopticobic^m 
accribucionis , ergo nec Theologia. Pacet conle- 
qaeniia,qui.i liTcfemperaccipit pco prnnidis 
vnam ycritaicm Fidci.Nc^o tamcnconicquen- 
tiam.Di(paxitas cft manik-fta : nam idc6 habi- 
tui Fidci ncgaui obic£tum accributionis , quia 
habitus Fidci ,quantum cft ex (e,non h.ibct 
cctta vlla obicdta ilcJ cxtcnditur ad rcuclata 
liuecoimcxa,iiucnoncoimexaintcr fc. neque 
ipfa Fides elidt exeisobieftiscognitionemaf- 
tcriiis alic-.uu5 obicifti , ncqucci^ d;!lurliu:i , niil 
vt tummum cx rcuciatioiic .idobKctum rcuc- 
latum. vndc non potcft hibtrc obicftum ac» 
tribucionis proprium. At Thcologia , qiiia pcr 
modum (cientix difcurrcndo& accipiendo va- 
rias prarmiilas non folum rcuclatas ,fcd cti un 
Jionteudatiselficit vnaro agetegationein veri- 
tacom {nterievnitannniexluisaatem denenit 
' in cognicionem Dd a'ide& poteft haberc pro- 
ric ubic^im act(iburionIs.Vnde pauio antc 
nun .^ccipiindi(crimin.iiim omncs veiita^ Ihm tr.l;':j- 

tnt tJ Diinm 

II l^iflpatm. 

Itrtm. 9 

Tidn n»nft' 
tili h»itn , 
tkitOmm m-' 7ilt«f«<'4 4f- 

tTitulint vt 
fdiHtin vnil 
vtrilMth quxeftfdentiaabftcadiua,&qux nullo modo tes rciiclatas propcxmidis Thcologix, v. g. 

potcftcHccomprchen^ioDei.autcogniciocrci- Saul dormiens habiiit adcapucfuum fcyphura 

tur.irum in Dcn , c tonci jiin , Dci cx crc:i- aqa:c , .lut mortuus cfti.ili t.iH .mi:.m : qui.i ii- 

turis:ctgo non cft ad rcm , quod omnia in Dco milcs vcriiates non pollunt pcrtincrc ad com- 

videri queanc. Secundo,quia quod in aliquo ponendam vham quali fdemiam. folum crga 

ncdio quxd.iin pofllnt cogrofci , non facic vc illx :2i ci]>iuntur,qii,v caufant vcrir.itcm .iliqu.im 

fogiiitio horum otdinctur ad illius mcdij cog- gcncralcm viilcm ad fcicntiam & cogninoncm 

nicioncm ; fed potijks e concrario , vt racdium Dci , v. g. cpix de ftatu iiipctnaturali hominis» 

od cogniiionem homm , vnde hi pocius (isiiaat . dc pccnis pcccato dcbids , dc creauone, &;c.ce- 

creaturas obicfttnn att^Miionis idpefiuDd: fpcdu quorum bcnc poteft dari dijefhan qiioJ cll coiur.i oinnes/ju^iconiTaria^Deum 

rcfpcttu crcacura;. 

Secvnoa c oNctvsi o. ObteAum 

^ . atcributionisTlicoIogi.r,aJ qundcctcronini t)Ii- 
^DtmMif^ icciorum cognicio ordinatiiv , cft Dcus in le. OUt^mtlt- vnum attributionis ,licct omnibuivniticclalicer 
obiedis, prout k Fide crcdnntur,dari ncm queac; 
Hinc infero, calii quo Fidcs diutna dcDeo 

nihil rcuchiiTct , vr pocuit , icl rol.i v. piiiu i- 
piaiUa.qux iam pcicincnc ad i'h)tic.iui,tuiu- Hxc dl communilluiia^ pio qoi ntnltos cefietc rtni ninc aliam (pede dlueiiam fdenciam , qux 

ex lO 

ThtfUiU [i 
M fdt dt 
Di» ^nUii- Digitizecj by Google Difp. I. DeUcolo 

^Alis pr«»i(6sdi(curreret adobicOum Phy- 
<icx jCiioqui: cunc liabiiuram pro obictto .ittii- 
/budonis idcm quod iam habct PhyHca nolha) 
criamfi (cienda llla eflet «iiuecraa Phyfici no- 

ftri ,quia ha-c halicr pr.rinin"as naciirnlcs & cui- 
dcntcsjilb vcru hibciet fupcrnauiialcs & ob- 
icuras,fortc cx vi modi cognofirendL Ira Pa- 
ter Granadus hic , qui addit etlam nnic cam 
lcicntiam , quatcnus in diuinam rcudationcm 
^ vci .'.(.•itaci.ni lua piincipia vhiiTio refolucrcr, 
habituia^i ciiam Deuro pto obicdo foimaiL ! Xt Ut vn tit- oOod venim repoto , fi ile obieflo qna/i extrin- 

lccointclh';^;itiir ; fccus fi dc iiurinfeco. Dcclaro 
id ita,e[i.tinh obicchun muuciis ad alfendcu- 
«himeilecDeostatnoncircc illc.dequoimine* 
^acc a;.;i:Tcntr : quod pcr fc cll clariim, necCget 
Ibaiofi prubacion.e : crgo noucilcc obieftiiDiai> 
«ibutk>nisj|iiriiifieotiiu / 

SVfiSBCTIO tlt 

XkimiMecktiaiTlMltffti. 

TErtia eOMciTSto. Theologia noft 
habet vnam camdcmque rationcm inJiui- 

m» imJimfi- iibilcm obicihuam , quz tepcriatur in omnibus 
hhintm 4»' illius o|jjc,5is,racionccuiuspcrtincanieaomnia 
advnam eamdcmque rcienciam,qu«^ueclica- 
(ur ratio fiA ^ Theologia: , vt nonnnili vi- 
dcnnir fupponcrc. Probatur , quia vcl obiefta 
conlidcrantur fccundum pta:dicata intrinicca | 
tunc auiemncuthaxfimtomniiiodilKnAa fn* 
tcr fc , cti.im fpccic c;cncrc,vr p.itcc inter vir- 
tuccm 6c pcccacum, odium amorcmiita ctiam 
xadoy&^fiMcriidiucrfa, non auccm caJcm in- 
diuilibtlis in omnibus : (i veid coiifidcrantuc 
iccundum altquam rarioncm cxtrinfccam , v. g. 
quatcnus fuiu rcuclara ( cjuoH vt fummuni iii 
2(«««/iifi'«wi Theoio^a potcft habere locum ) adhuc non 
nM vnmafw eonfideranrar fiib voi eadcmquc indiuifibili 
r.itionc , quLtquc rcpcri.-stiir iii i-mi;ibiis : rum 
quia noncltcadcm rcuwiatio dchac5i: dc ilta 
Teritate ; ied diftiiiftB nnmeco > vel fotK «linn 
Jpecie leuelarioncs ,iuxt3 dinetfiutcm cetum re> 
nelaiaram : tum quia , licetomnia leuelarenrar 
Miita rcucl.itionL ; vjiiti.i furtc in rciiclationibtis 
matcrialibus omiiino ccpugnat } adhuc taincu 
iTheologia non confideranrar prxcise quate- 
nii'. rciicl.it.i iiint, idenim habct Fide5;'V,! ctiam 
quaccmis iuuanc ex lua incrinlcca natuia ad cog- 
itttioncm deDco:hxc enimcondaci^litas cll 
cxoin^ca cnilibet , & conTeaoenter it{xia di- 
Derficatinn rerum etiam eftdmerfa ea virnis 

conduccns in Dci noiiti.nn > crc^o iii obicclis 
Theoiogix non eilvna ratio fi^ijua forcc 
^ede aut genere.& coaleloei» ex ar>orcgacione 

omnium rationum parciculatium , vt dixi in 
vniucrfui\i difp. 7. Phvlica: j| num.ii.de po- 
tintiis omnibus refpcclu fuoiURl obicdtoium, 
%i, dc cauffis ierpc£hi eflfe^bium : quod abfque 
dubio codcm modo Jefcleniiis aggrc!;atis ex 
diucrlis li.ibicibiis diccndum cft .■ li eniro funt 
itiultihabiius!,ctgo & muita obicAa } ^uodii« 
bei antem halwbic foam daerTam enacatem, 
qu&tenninct aftnm. 

lam hinc faciic iciiciciicur diucrfa: falfiopi- 
nleiias inlncpun^o.PtiintSenim rciiciuntur, 
qni tacioiiera-dircurfus feu lutturalem euiden- 
ttam conclftfionis dicunteflerarionem f4r fii 
Theologi.r , c[voA inJc conft,w circ falfum , quia 
illa dedu^o non lam cft ex partc obie^jq^uam 
«c p«ce nra^ iUa4 cogooUendi } iUatii» imm Julii 
nfirttaiur. 

duau i»M» fgid. Scd, 1.' j 

forin ilis nbn diftinguitur ab iplis a£libus. Ob- 
iedriua autem iUatio , (cttoonnexio duorum ex^^ 
trcmorum cum vno medto,liODpoceft <.(rcra-> 
uo/Hh<ju.i Thcologiae : eft cnimeiiam commu- 
nis Fidci.iiuT fiuc vnico liuc duobus aut cri- 
bus adibus fempcc cam connexionem obicdti<' 
uam cogno(cit,& quidcm per diCcnrfom f6f^ 'f 
nulcm ,vt ofteiuh fno loco. Etquidquidfit de 
Fidc , ccttc omnes alix fcicncix habcnt in fuis 
obicifds , qux difcutIGtldoGOgllojamt,eam con- 
nexioncro obicftiuam tergo eanoncft propria 
Thetilogise. Conftat Secundi» id elTe falfum, ' 
quiail!,! illatiu ctiinifi fc tcncict c.\ parcc obic- 
iti,adhttc non clli:c Tua cadcmque in omnibus 
oUeQis«lcd diftinOa ^ prout fiincdiftindb «x- 
tTemai& medium,cui ea identificanrur, & 
aaus,^uiconftituunt fonnalem lilationcm. 

Rciiciantur Sccundii alij ,qui nefdoqutbus jhim/*.M 
teimiiut in re nihii fignificancibus ponunt fini- m' 'Am 
tatem' efle rarionem fiA ^M<t cx parrc aftus , non /"'•"''' 
vcro cx partc obiedi : quia , inquiiinc , a£lus ' 
Tiicologia; finitus eil , non cius oihetkum. Rcii- 
ciuncur , inquam , quia finicfis eft rario comma^ 
nisomnibus fcn ntiis noftris.omnes enim in A 
funt quid creacuin & hnituni. Sccin:Jo , cv par- 
teobie^ Metaphyfica eftinfinira , imo & Phy- 
ficatqux etiamaek deinfinico : Thcologia vcrd 
mnlta obieAahabet,quz non fuiu infinita,oin- 
nia fcilii, ct , Dco cxcepto,in quo cum Mctaphy- 
(ica conucnic. Tercio , quia ca finitas. non con- 
fidciarui a Thcoiogia : crco abs le huc truditur« 
vbi .agimiis dc motiuis vox dc cadonilNis qiuc 
conliacrantur pcr adtusi 

Rciiciiincur Tettici ilti i qui docent,raticnem T/nii.fjn/M 
ftA Tliooloaiac eflc priiKipia Fidci,vt lu- 
mine nararali ftu fide humani cognofcunturj ^ 
quoruni iltikl cft funi!,^meiuiini , qiiod Thcolo- «. 
gia,cuinlic oj[)inatiua,proccdcrc foium dei>ec 
cx prindpiis nde haroaii3b ant probaJ>iliter cog- 
nilis. Hi, inqu:im,rciiciuntur , qiiia qtiidquid 
iam fitde fuppo(itionis Veritaic ( dc qua lcil.i.) 
ccrtc ea non cft ad rem : tattk iliddlumen natu- 
iaicnoncftaliud,quam ipfa n.itnraliscognitio 
eoram principiorum;catamcn co^r.itioeftaftua 
iplcTiicolnL;i.r,non vcio obicihini ilHus j vnde 
non potcft ea tatio probabiiicatis reduci ad ra» 
tioncm obiedHuam fiA tput, Confirmo 8r vt* 
pUco.NulIus aftus Thcoloj^ic-.i'. iliLi: : l-foc eh- 
itQtm tfi vtrum , ^«/4 cegmtHVi eit nh hcIh in- 
uBtSiu mteme tejhmome bmumo ; fcd dire^i 
dicit , F.r^e Chrifltu (ft rifiM$t,tl(g§ui^m mi- 
ma & cerpore , icc. cri;o obicAom Theologix 
nnnquam cft ip(a ci.' r.itio pcc Ui:ncn naturale 
habita , quod tam claruin rcputo, vt lufi fadcn^ 
do quxftioncm dc nomine^inemjneTel pro-' 
b;«bilitcr poffc de ca rc (lubit.ui , non dubircm. 
Dcindc hsc ratio noii cft viia in on»nibui,fcd 
diucrfa iuxta diuerfitatcfn afiitnillECalinixlapeif 
quos eaobiefta co^iolcoiicar I cigo adhnc non 
«fignatuc vna latio in£m'fibi1i« fn omnibu) 
obic^. 

Hinc Qwirt& , Codem modo rCfutaiUu r ij , qui gtfjni , ett* 
iconttariodocenc,rationema(Ientiendi fupcr- n» tjftnpM 
naturalcm ctfc r.itioncm coinmuncm obiciki- fi^MlHMi 
uain rhcologi.c. Rciiciuntur , inquam : nam 
hxcrinio vf i)imn poteft fe tenere cx paita . 
a£hium , quatenns 111 fittit fiipeinaiuralcc. At 
tamquam motinum aifenfiis fmllo modo potcft 
concurrcrc ficuc cnim dixi paulo antc.Thco- 
lcmam non diccic > Cbnfiut ifi rifiliUu , fni* 
tm mmM «imMf m» ttmimmik» nec Digitized by Google tHi y mo ^ trifllnli iSbx , dno obicda ,qttahnnmiis inter fe ft a quolibci Ipcciticetur inadxqu.ttc. llc oftciuii 
m libris ie Animi , indttnfibiietn a^um poHc 
cfle (cicnrix & fidci , & ccrrc qnn.iJ obK-L^a 
dilparara , cgo uqii vicieo , quoinotlo li.icdc ic 
tUus dutoaie pof&cc^eiiiin «Uco,Clnir mnp C RoD. DB Arriaca Tra^lacus 

'dicit , Chnfim efi rifiMit , fWM «9« /Hptnutm- 

rnll hoc .i me tfl ccgnitum ; (c i? iinc reflcxionc 
infcrt , i^ui'* Chrijlm eji homo : ci go h.rc fupcr- 
Itaturalu.t') noii pcrtiucc ai t .utoncm obieAi» 
ttain /iilr qtui , dc (|ua hic cll renno. An autcm 
omncs conclulioucs Thcologix (int de Fidc, di- 
cetnu'i iiifra. 

CiitfHf fti. Obii^S tASnen corm n^P.r ini conclufiQ- 
M 'nemaifaTanncfohtc ^.,1^. :. lu :L j.dub. to. 

Si inl hcolo;n.i uon cllct r.t;ioy<iiA^tfJ cimniuin 
ailu\i;n,vel ipla imuralitas.vclUUcm lupcr- 
n.ituralic3s , vt l*ccundi diccbani , (ed ibla& om* 
nia obicc^i ,<|.u.rin prxmiflis ponuntur ; crgo 
habitu!, duo Tlicologici circa camdem conclu- 
fioitcm , t^uorum vnus c.im infcrrct ex duabus 
prcmiifis reuelatis ialtct vcru cx vn4 reuclat4» 
& alten de Fide; hi , inqu.un , habitus eflent 
fjiccictlincili , tjuodcll coiitr.icomnuiiuin icu- 
tcnti.un Doctonim. Sc^ucla vcro probacur, 
quia illi duo habitus procedetent ex dineifii 
principii^. , 
8'liui*. Rdj oiidco , conccdcndo ieqitelam, ne^ando 

13«» fcjiirti» autcni iOiifv (jucns ,c(Ic contra coraniijnem fcn- 
tirtm €*m- tcniiam. Im6 dicoefle iuxta ccmmunem fen- 
fitntm m CMitiatn , exceptis {oN« tnhns aut quatnof i naffl 
Ttifttgii, h.ibitus il!c infcrens in rc^li figiira conclufio- 
f.fftimi tffr iicm cx dti.nhus dc Fidc,in (cntcnria fctc om- 
^^*^ ^ niuni cll ijilcn^^ct habirus Fidci , vndc conchilio 
indc il I jt.i m fctc omnium fcmencia e(l dc Fide. 
At hahirus infcrcns ex vna rcuclati,& altcri 
* naturali conclufioncm aiiquam,i'(v.i eft incom* 

muni rcnccntia habitus Fidei* led Theolofiici 

?|uia oon(iM|ncns inde illaram non eft de nde, 
cd Thcologicum , vt fusc in matcria dc Fidc 
odendi ,& Infra tangam : ergo illiduo habitus 
diuerfi fiintfpecic. Et iioc i£mtencTor fateri: 
15 fine eiiim natnralitas fiuc rupcmaturalitas fic 
obicdum formalc Thcologia- , ccrtum cli , di- 
uctfjm Ipcciccdc iujxi n.-.ror.ilii.ucin in gratia 
•I iupcrnaturalicate vilionis,quiaca fupcrnatu- 
xalitas eft ip(amer eflentia c;ratis,& vifionis} 

?ax finc duhio fpccic intct ic dittcruitt. Etidcm 
fetciori dico dc natoralitacc : quis enim neea- 
bit, natura1it.it cm AngeU'efle wecie diuetuiro 
knaturahtate homtnisl ergo pec has nacucalica» 
ics,vcl rupcrnacur.ilicatcsnon vitiiturtota eadi- 
ucriitas h.iMf.iuin. 
Oi M itfi- Sccniido pbiicies , ImpoiTibilc cft vnum ha- 
bitnm (impHcem (pecificari per doas ntiones 

fornulcs totOgCaefC & ordinc diticrfa'; , qua- 
riun vna iit naturalis^ltent rupcrnaturalis : crgo 
non poteftidemhaUtus habeteproobieAo tc 
vcrit.itera reudatam »& pra:mil»m naturalem. 
tfffmfif. Rcfjiondco , hoc argumentum clTe dcbitc: 
Prinio, quia iam ff j^ponit ellc viuLnm liabi- 
tum.qui concuiratadcumall'cnl'um>quod cft 
▼aldi dubtum : potbft entm dict , duos eos ha- 
bitus vtriufquc pr.TrnifTc fiinul conciiricrc ad 
\ . 3*Iciilum cor.i !u(ioni'i ; quia t.imcn jH>ftca dcbci 
gcnci.iri .iliiuus h.ibitn$ fimplcx cx alTcnfu in* 
diuifibili c irc.t conclulionon , &: ialicm illc lia- 
hcict jiro obicih) ubicchim vtriufqtic prxmil^ 
rradco alitcr rcfj^otiJco , nullnin cllc inconuc- 
Vait^t bsii- oicns , fi ab codcin habitu , imu abcodcm indi- De Thcologica Doclrina. 16 ^<»Mnin«,jfteoi<hisindini(ibiHs habethabetpro 

obicdo cognito & fpccificante non foliim 
Dcuin , fcd ciiam crcatuiam , qux- lum intcr fc 
magis diuerfa obicAa , quam tcs reuclaca , 6c 
propofitio naturalis:^,: qu.mdo dico , Lux & 
tcncbrac^opponuutiir , ctiam habco pro obicdlo 
fpccificanrc liu.-.s rc^ coiitradi^korias, Quod 
idem pocell otlcudi cxcmplis aliis innumeris, 
fed hic (iifficiant;quia iUa j7roj>ofitio ,quam 
.iducrfarij fupponuiit , nullum pro fe funda- 
mcntum habct , uih adniir.itiotictn : fcilicec 
^ jm HH ia ptffimt diu tbitll» inttr fe in effe enm 
ai/pnrtitA irefpiti i/no tdlu vtiiiahitH f tni.T fta- 
tim apparct haudbonadubitatio ,quia ixitcllc- 
ctiis & vnkiiuas polfunt vnico adtu cognofcc- 
rc ,aut amaic ca,qii.r iiucr fc funi diuetfa ; qu6d 
fi-idem adhtsatttngcrc ca porc(l,etiamhaoiti» 

adilliim ac>iim i'iciinans a fortiori j>oteric> qidl 
roaior crt ii.ibita>c.\tcnfio ,q:iain adui. 

Adde , quoil in prxcedcnti obic(flionc nota- Rum^uiKt 
ni , ctiam aductfarios ca vrgcri : nam liuc natu- (tMAa> 
ralitas fic obicilum Thcoiogia: , liuc non , ccnc 
ipfamct d;iicri:i.i5 vitij a virturc.ab Angjdil» 
ab honiinc ,confideracur ab habito Theologioo: 
ergo necelTari^ dcbenc fateri vnum habituin 
poflc rcfpiccrc diuerfa.qui diucrfa. Sccundain 
«Sc quartam obicftioncm Tanneri omitto , qui» 
aiTtbx inciduni in idem,& (iuialibidilp.vlc. 
Logicx , fcft. 3. cas reicct. ea? autcm funt. 
Quocfcrcumijuc in Syllogifmo vna primilla 
elt dc Fidc , co ipfo intcllcdum allcnciri tara» 
quam de lidc ci coiicluGoni , & altcram pre» . 
miljam ede (blftm condirionem , ficoc moriua 
ad ctedeitdum fidc diuin.i non funt nifi pura ' 
condido. H.inc cfoc^Vrinani ibi & ab abfutdo , & 
ik nriatieapriori tcicci , oftcndiquc repngnar^ ■ 
»C conclulio, incjuaipfuiTimct obicftum prx- ctn.lis^tat- 
miflanira attingirur , fir ccrtior, qviam fint ambz ^ i(fi tttm prxir.il!x ef.iiikjui i iit dc i rcdulitatis motiui^: <]>""» 

Mmid frt,-. 3U.T quia non atdnguntut pcrai5lum ipfum fi- 
ci , poillmt (btie non cam ceiti cognofci, 
qiiiini ipfa rcuclatio ; non polfct autcm .li^cp.iiis 
tidci in otiuuum fcntcntia clfc ccrcior , quain 
«flcnfiu c:rca motiua , fi intrinfccc actingcrcc ea • 
ipfa moriua. videqux ibi ftisedixi,quxqaecx 
parte infrh repctain. 

Coniktcr^;o cxdiilis, rationcm oblefliuam, Ci»tMitur 
fcu obictLtum Thcologix , vel qdod ftx a£tus ^itidfinHi* 
ipdus atttn^tnr , (iue fitobiedfaim fii«d,(!ue ^*»»^*^. 
t}Uo y non t fic ratio-ictn nliijunm fupcrnaturilita- 
tis aut natutalitati-^^sird niyltcria ifla,fiuc vciita- 
tCS reuelatas, Sc principia alia naturalia,qua: illis 
coniunguntur ad infercndas condufiotiCs Thco- 
logicas , & vt fummum,inad;vquatc ctiam pcrti- 
ncrc .id I .itioncm obicifti rcudationcm Dci circa 
ca obic^,qn.r^x fidct.unquamprincipia fu- 
nrantur ii Thcologo. Quod aotembfc obieAa 
coguoic.tntur acVu nartirali aut fupcrnaturali, 
non pertincrc ad obicdUim Thcologix , fcd ad 
roodumintrinicciim tenemem fc cxparteip(b- 
fum aftuum , ncm vet6 ex parte obiccbi. 

secTio 11 fiwn^fice, 

EXplicato obieAn Theologix , iam 
.id nindum , quo illud attinqit , dtlcedcn- 
dum cli ; &c rrinio,an fcicntihcc ,in hac fc- 
Aioiieidciii,anpniditic^,inIeqitenti. 

SVBSE Digltized by Google J)i /eimrU 
mcmini ii/i. tS iMiJtntid 

^DAlit. ihttUiia M»> 
firm o< Btm- 
tirum. Trtneifaii 

FiJa Jmi 

tuiJimuim 

ThttUgt. "^"1*1»* cur SVBSECTIO r. 
Dtciditur iifftcuUas. 

AR B I T R o a , in hoc puntVo vix pofte cfle 
difTtrcntiani dc rc , & omncs qui intcc- 
fcliicvaldc conccrtant, folo nomine diffirre, 
vt iam oftcndo. Dicunt crgo ali<^ui , Thcolo- 
^iam ellc icicntiam , co quaJ licet ptincipia non 
Itnc nb ipsa cuidcntcr coi^niia , illatio tamen fcu 
conlcqucnti.i cll cuidcns. Alij v<.ii> Scciindo, 
intct quos CianaJus hic dilp.^. Jcci. 6. ditunt 
idco cam c(Ic fciciniam , quia liccc nos non coj;- 
noll-annis lcicntihcc ca ohiccU, 15cati tanicn, 
quorum fcicntir Thcologia noflra fub.ihcin.i- 
lur , hal->cnt cui.-ltniiam dc cis obicclis. Alij 
vcro c coiKi .ifio ncgant eam cllc kicntiam , quia 
non cognofcit lua prmcipia euidciucr.Eccc om- 
nes hi trcs dc rc conueninnt, aitobis uon cog- 
nofci clarc principiAomni.icoiicIulionis Theo* 
logicx ; nullus ctiam ncg.w , conrcqucntias mu!- 
tas cuidentct cognolci a rhcolot'o ; omncs itcm 
affirmant , cas vcrirat©s it Bcato cogiiofci cui- 
dcnter. Wxc dc rc omnino funt ccna,iam autcm 
an proptcr euidcntiam confequcniia, an propicr 
cuidcntiam Beatorum , Theologia diccnda llc 
fcicntia , quis non videat , purc ad quxlbioncin 
dc nominc circa fignificationem vocis fiiemi* 
pcrtincrc i non crgo oportct rcm hanc, nifi vt dc 
nominc accipcrcj prius tamen.quammodum lo- 
qucndi in hac quxftioncdccl.ircm, 

Aducrto l'rimy , nos polTc loqui vcl dcTheo- 
logia Doftra , quam hlc ii\ viii habcmus , vcl de 
Theologiiquam habcnc Bcati,fiue illa fit di- 
uerfi fpccic,liuc non \ vcrum tamcn cft cam pro- 
ptic non pertincre huc,'fcd ad quxftioncmdc vi- 
/ionc Dci^vel adquarftioncm dc bcatitudinc : di- 
cam ramcii breuitcrdc illa aliquid,cuin,quid dc 
noftta fcnticnJum fit , esplicucro. 

Adiicrio tamcn , improbabiicm cfre fcnten- 
riam Francifci dc .Marchia , .apud Valcntiain &. 
T.iimeium , aientis noftram Thcologiam in Ic 
cllc cuidcntcm , c6 quod Thcologo Hdei prin- 
cipia h.mt cuidcntia vinutc ipfiiis fidci & mtci- 
lcdus 1 falf.im , inquam : conllat cnira coiitra- 
rium ipsa cxpcrientia , vt cuilibctintucnti , Ik 
fupra (c rcflcdlcnti,patcbit. Quis cnim habcc 
cuidcntiara dc myftcrio Tiinitatis, co quod illud 
credat jDcindc aducrfatur Scripturx , nos hic 
per xnigmata & obfcutc ca myftctia cognofccic 
doccnti,itctn fidcin clTc ars^umcntum iion appa- 
rcntium. Eain Marcluicopinioncm fufiiis reieci 
in in.itcriadc Fide. 

Adiicrto Tcrtio , liccr dc rc iiiter omnes fit 
certum , principia Fidci non cognofci cuidcntcr 
^ nobis , mali tamcn id i» non ncftiinc indc pro- 
b.-iri,quiafiThcologi3 habcrct cuidcnti.un dc 
eis ptincipiis,non dlcc necelTnia Fidcs dc illis 
ad falutcm,quod cft contra Paulum & vcriuccjn 
Catholicam. malc , inquam , inde probari , quia 
ctiam dc cxiftcntia Dci nccclTaria Fidcs ,cuin ta- 
tnendcca habcatur cuiJcntia: non cni:n l idcs 
idc^ rcquiriiur,quia dc co obicfio lincillanon 
polTumus habcrcco5;nitioncni ,iiani l.iltcm pcr 
fidcm acquifitam omnia ea myftcri.-i cognolccrc 
pi»lTumus: rcquiriturcrgo ,vt fit pretportionata 
<i!(Hinatur.iIis cognitio dc obiedo per a^luin 
cci.un I upcmatutalcm voluntatis am.induin , de 
quoin in.itcriidcFidc &c Grati.i fufiiis. Vnica 
crgo pn>h.irio <)bfcnrit.-itisThcologi.r in fc,indc 
dcumiiur , quud hipponac fa;pe pro pr.xinifns "De TheologiL St^. il y 

vcritatem falafiJc cognitam,v. g. "DeUi ejltrinnt 
t!r vmu , Deni efl /iipern.ttHralu rermtnerAtor , &c. 
His pofiris , 

DicoPrimo. Modus loqncndi Granadi non 
placct : planc cnim nommc abutitur illc qui 
meam oblcuram cognirioncm vocac fcientiara, 
non ob aliam rationcm , quam qu6d ab alio il- 
Kid idein obiccium cognofcatur fcieiuificc. 
Im6 probo in hac rc , ipfum fibi repugnarc: 
nam Fidcs non dicitur ab iplo fcicntia,5i: incric6: 
omncs cnim ad vnum Fidci ncganr nomen fcicn« 
lix. At Theologia non fubalrcrnatut fcicntis 
Beatoruni,nifi rationc Fidci:Fidcs cnim cft qux^ 
vt fic dicam , percipic ca qua: Bcati vidcnt : cigb 
ob hanc lubaftcrnationcm non bcnc Tiicologia 
potiiis quim Fides vocaiur fcicntia. CoiifiritiOt 
quis vnquani dixit,tnc habcrc fcicntiam pro- 
priam 6c cuidcntem dc morcc altcrius cx co,qu6d 
alccr,cui ego dicenti crcdo, dc ci rc fcientiam & 
cuidentiam habeat ? Ccrtc hic cft improprius 
valdc loqucndi modus : quid cnim iuuat , Vt ego 
lciam aut vidcam rcm , cjuod altcr candem fciar> 
fi indc nuUa in rac dcriuaiur fcicntia , fed cogni- 
tio qua:dam obfcura pcr fidcm? 

Addc, hanc fubalicrnationcin Thcologixad 
iBeatorum fcicntiam clTc impropriam , ducrim 
meliiis, nullam , cifi vidcam , illam coininunitcr 
doceri ,quia rcs non bcnc cxaminacur : quonu>- 
do eniiu Theologia auc Fidcs pendct a Beatis^ 
niinquid aniequaui vlla cicatura bcaictut (po- 
ne Angclos & homincs non fuiltc beandos , itifi 
in finc inuudij nunxquid , inquam , in co caiit 
noftra Fidcs fuis obiectis non allcntirccur eo- 
dcm modoquo iam? uumquid Thcologus nun 
infcrrcc omncs luas conclufiones cura cadcin 
ccrciiudinc qua iam ? vel quid meum difiror- 
fum Theologicuin iuuaC , Salomoncra in glorii 
cilc , auc non cllc ? quod codcm mudo dc aliis 
Bcuis dici pollcc. Irao addo , Eciainli conce- 
dcrccut pcr impoflibilc , Dcum i nobis nort 
pollc vidcri clarc,aut non poftc vmquam cui- 
dentcr cognofci myftcria rcudata, adhuc iios 
polfemui ca ctcdere , & ex eis pcr difcurfum in- 
fcrre conciufiones Thcologicas, vbi cft ergo 
fubalternatio? 

Rationc a priori hanc fub.klteviiaiionem rcii- 
cio , quia in cancum , v. g. Phyfica dicicur fubal- 
ternari Mccaphyficx , iit qiuntum Pliyfiais ac- 
cipit a Mctaphyfico ca principia , qu« iple Phy- 
ficus euidentcr cognofcit : alioquin cnimi'hyli- 
cus,vt laiis.non proirederet fcicntilicc. Ar noftra 
Thcologia , nec accipit i Bcatorum fcicntiifua 
principia , quia hzc accipiuntur ex fola Dci rc- 
uclationc. Secund6,ncquc fi accipiac , ea cog- 
nofcit clarc , fcd purc oofcur^ , ficuc dixi paul6 
ani^ in homlnc audience ea qux alius narrans 
viderac , vbi cx ea narraiionc nuila audicnci 
communicacur propric lciencia , fcd cognitio 
obfcura nitcns pcxcisc altcrius reftimonio ; ergo 
nulla fubalternario ibi inictcedit. Nccc6qu6d 
Fides noftra ordinctui ad obtineiidam Bcaio- 
lum gloriam , fcu vifioncm & fcicntiam, Theo* 
logia dicenda cft fubalicrnari fcicnti.c Beato- 
rum. Hoc enim potius reiicit cara fubaltctna- 
tionem, quia fcientia fubalternata non ordinatur 
ad fubalternantcm , fcd ( vt fic dicam ) e contra- 
rio fubalternans ad lubaltcrnatara : dcbet cnim 
fubalrernans fupponi iam acquillta ante fiibal'' 
tcrnatam , vt ci hibmittat quali inftruracntaj feu 
principia,quibus fubaltctnata vtaiur , hic autcin 
« conciario co.itingit , vc obiedUo contendit: 
A 4 P"*»' ttaiii» Gfi- 

tuJt Ittnflt') 
m. ThtiUgl» 
fit» , Ut»tt- 
rmm nm /h^ 
nJinAlnH TiitttttdiiiS 
utifit i Btt* 
lii fna [rini 
eifin. qutmtJi in' 
itutm irdi* 
nnutir. Digitized by Google t RoD. DE Ariiia«a Tradatus DeTUologidOoffrinJL 

prius cnim llipponiinr .idcpta Theologia , tc non eiiteriam prxmifra ,quandoeft c1an?ch» pricisi- idcodicitur lubaltcrnari, quod procc- 
dat & ordinctur , adubtiiicndam fciciuiam Bt a- 
toi iiin ; qiiod in Ji;is caufat fubaltcniationem in 
i{ sa rciemia Bcaiorum * quim in Thcoloeii, 
9^tmUt Rclpondco crijo ablblnci obieftioni , Theolo- 
THtUpm tr giaiu vcl FiHciU ordin.iriad gloiiam non in ge- 
^u^^ *^ •'^'^c » fic dicam , luciui.T ; fcd in gcncic mo- 
* iis&mefid,quatc)iU'i l idcs iuuat ad cfHcienda 

opcra bona , quibus gloriam conicqnamur. 
I-joc autau pl.mc cft iiupertincns ad fubaltcr- 
nacioncni in gcncrc fticntijr. Imo Thcologia ntns cnitn not\ Mdctur ubcllc , quo oUn&t 4 
TliCologia accipiatur ca propolitio. 

Mclius crno rcfpondctur l>rim6 , cam vcri- znHm 
catem non adiuni a Theologid fccundnm (e , fcd $im vt 
vt reuelatam , vt fic aoicm cognofcitur obfcur^, Aif««» qniamcdi ■ \ cft icui!.:ci') cftnobis obicu- ra : illa crgu pra:nulla , DtHs eft tmiu , pruuc ad 
Theologum pcrrinet , cfl talis , Dem tfl vnm, 
^uidipje hec rfneUuie , & vt llc cl! plani dbfcura. 
Sccundo potcil rclpaiideri,admiuctid(> ali' 

- guas valdi paocas cognicioiies in Thoologii pj«r« fimt 

foric non fubalternatar etiam in lioc fcnTu » qoia Kicncifica» , negaiido tamea pcoptec illa s po ife feitm^» m 
ea non conducit immediarc ad beni operan- did Theologtam fimpiidter (cientiam , quia 
dum. Huc cjiini pr.rilar ridc, .fcdvcl pro in- liccr aliqua dc Dco cx folarationc n.Kui di dc- 
genio .icucndo, vcl pro iniltudionc populi , pco munllrcntur , Sc foai ca vt Cic ctiam ad Theo- 
confutationc harrelum , 8ec. Et hzc obicer taex lo^am , 8t non ad Mecaphyficam fpcdcut ; fimc 
cam (ubaltcrnationcin. tamcn tam pauca , vt vix pofllbtlc fu lioe Fidci 

Knidimill»- Dico Sccundo. Nequc ciiam placcnt , qui fubfidio aliquid a nobisbcnfidoccri. 
"">*»M>"' Thtoltigiam idco vocant icienciam }qa6d in- Obiicics Scciindo,Si qois habem eiiideiv 
fi**'"**' fcrrat euidcmer conchiiionero ,licct exprxmiHis riam in atteftante,habetec pn^tii (cienciam de 
ob(cttris : nam , iuxta communcm acceprionem myfterio reaelaio , eriamfi niterenir tc(Kmonio 

Dci : cr';i) Theologia potcll clll- fciciuia. qaod 
cnim noa habcanius cuidcntiam in attclUntc, 
dl pcr acddens , ad Theologiam noftraro. Re- f «<^'"' 
fpondco , cam cognitionem myftcrij cum cui- y^** 
dcntia in attcAaiuc futuram cjuidcm fcicnrifi- jfr^ymr 
cam ; diucrfam tamcn in Ipecic ab ea,quam nos XX luius vocis ftmiit , rcquiricur vt i raniidx 
lint cuidentcs ; alioquin etiam obcamdcm ratio- 
lUm Fidcs ipfa dcbcrct dict lcicntia ( quod ta- 
nennuUus admittic.) Probo autcm fcqucl.im: 
naro eriam Fidcs nititur bonitati confcquciuia:, 
(cu lubct coiifcqucntiam cuidcntem((iue vni- co , fiue tribusatUbus id fiat ,de quoiam non habcinus in noftti Theofodi, & dequa hic 

dirpoco : ) nam euidentet ex co , quM Dtm fit m loquimur. Qtiid autem (ic ic Theologii eo* 

mmtm fiH4 tlilhrvtr^v;^: hoc/iiM Deo Jinum ; rum qui Deutn vidcnc» vcl audKlK lCudan- 

concludic ejfe vrrHrn , vt fusc inmatcria de tcm,dicam paulu poft, TltttlHtM 

/*■«• frientl*, 

T. Tmmmr. Fidc oftcndi : crgo Thcologia non eft dicen- 
da (cicntia ob cui<)cnciam tonrcqucnti F >: h i<: 
DicoTcrtio.Probabiliorell rciuciuia coa.m. 
q li Thcologi.im nodramdicunt non cflc pro- 
prii fLicnti.im. Proqui varios Audlorcs rcfcrt 
P. Vafqucz Jilp.4,c.fi.Tanneru$difp. i.qua:ft. i. 
dub. }. vbi cam ipfi defciidunt , 5: probant cx 
D. Thoina , qui qu.Tfl. i. dc veritate arc. j.ad 6. 
agens de Geomccria dicit, MenMriter tenens 
conclu(iones Gcomctria: , fi non propter mcdia 
geomctrici ei anTcntiaiur , non habcbic &coinc- 
tri.r fcientiain. Muius concliilionis piobacio 14 Thcologia , vt & 
cft piopric (cientia. 

SVBSECTIO IL *5 Adtterra , P. Vafqucz difp. 4. cap. 4. cx Caic- 
nno docuilfc .Tlicologiam noftram,ll confi- Cttir» 
dcrctur , non quaccnus crtin nobis obfcurajfed 1* ** 
finc jmpcrfccti Jiic obfcuricatis , cfle proprii ^ 
fcicntiam ; quia (i pollcnt dcmonftrari eaprind* 
pia , gcneraret (cienriam , nomqoam. tamen 
Thcologi.im polTc propric fLicnci.un gencrarc: 
nam qui dcprincipiis Thcologicis cuidciuiam 
habcreCineccflariu dcbcrct Deomclarc videre; 
hic autcm non polTcr difcurrcre , crgo nec habe- 
re (cicntiam. Hanc Valqucz dotlrinam rciicit 
Tanncrus fupra num. 6. quia Thcologia etiam 
non aliundc ^cendae(k,quim cx acceptioiie vt pixcifa ao imperficdionc ob(curttatis»non 
communi vectsyH^iitfnr,quod (cilicec (ignificec eft cognitio eddens, ergo ncqne erit (cienria. 
Cognift» 'ncm cuidcntcm cx caiJciuibus prxtnif- Vcrum hac impugn.itiu non mihi fatisf.Kit: 
lis dcJiKlam : quod non habct piociu dubio nim ii lcmcl conccdatur.cam lcicnti.im pr.r- , 
&3daciialii fiuencur:eieotioil lcindi fcu fcparari ab obfcuritatc, dcbcc cllb ' 
— ncccllario cuidcns : lcparatio cnim (dc qua hic ,n 

CaictaiHis iS: Vafqucz loquuntur ) non cft (o- tuUemi, 
lius rationis , ficut quando cognofcitur animal 
non cognorcendo» an lic lauonale vd iiiauona> 
le.in hoc Cnim (^dn ,'<toognitioTheaIogica' 
confiik-rctur, quatenits pr.xci^c cft cogiiitio , fcu 
fccundum ratioiicm cogtiitionis , vtlic abika- 

Ol^ 1 1 c 1 1 s Ptimd * Thcologia habec hendoab'eoqaid(ito&rcuravclclaca«inhoc, 
mulcos Syllot;ifmos , in quibus vtraquc inquam,(cnfu non potuic Caictanus velVaf- 

q!icz,nc quidcin fomniarccamcflc (cientiatlH 
liLut iicc [uKiiit Jiccrc , .iiiiinal vt pr.rcifum ^ 
lationali trraiionali,clfciaiionalcfcu homt- 
nemrnon crgo in co(en(b CaictantiS'& Va(^ 
qucz loquuntur, fcd de prxcidonc & fcpaia- 
tionc rcali ab impcrfcdlione obfcuritatis j 6c 
coniequcnrer dcbercc intelligi cacognitiocum 
pcrfcdionc clariiatis &cuidcntix. quoditaibi 
cxplicac Vafqucz , vc , fi ca principia cogno(ce« 
renciir clau- ,gcnciarcnt{cienn8l4»vtpnil&an.- 
aliam (cient^am fpcdbiuturo. Sed' contra » quia t£ dixi ex ipltus mciue. 

ii vcricasrettelaia,quaiido eft oblcuraipoieft MeliAs etgoex hoc ipfo capite' redatgnitur xs 
efle pnfmiffa Theologica } cur eadem T«im ktfi dodciiM»qoia vel nihil didc» vcl ccnr zmA 

qmj I I c 1 1 s Prfmd , Thcologia habec 
'mulcos Syllogifmos , in quibus vtraquc 
prxmifla cfteuidcns : quandocuinquc cnim al- 
lumicur in Syiiogifino vcriras aliqaa rcuclata 
qux aliundc nota cftcuidcnti iatione,v. g. 'Dtm 
^ vimttic ftey minori aflumirat altera eriam 
naturalitcr Cuidcns , tuticconrcquens fciciuificc 
iiolcitur , crgo & Thcolonia liabct aiiquas cog- 
iiuioncs (ciciuiHcas. Rcrpondcrct fortc quis, 
illum Syllogifmum , in quo airumcrcntur dux 
BtxmV&c ic Dco cuidcnrcs , non futurum 
Theologiciun ; lcd vcl ad Mctaph) licam , vdiad Digitized by Google z6 Ctntra Can.i 
tU Mtitfiim- Diip. I. 

quid repn(ni.in5. Pro quo fuppono (qitod non 
viJctur lut .i C..1CC.U10 & V.iiqiic/ (.onddcra- 
tuin ) euidcntiam & obfcuritatcin cognitionis 
non efle acci<iens aliqaod illi fuperadditum, 
aiit Jciif)!nin3:io!icin cxtrinfccam icparabilctn 
abilUifcii cilc ^>r.i'dicatumclIciuiAlcidentitica- 
Cum cognitioui , iion alttetqnim homini ratio- 
julitatcm. Vndc fit, vtnccperdtitinam potcn- 
tiam qucat cognitio vlla,quiE (emel eft eaidcns, 
ficri obfcura; aut c contrario , qu.v obicura, 
rcddi cuidcns : licct cnim , qui per vnum adhun 
cognofcit obfcurc obicdhim , pofsit illud idcm 
cognofccrc clarc pcr alium adum , tpfe tamcn 
a^us obfcuius non potcft clarus euadcrc : fcm- 
pcr enim in fc oblcurus m.-iner,iicutprobabile 
aigmnennim nmi fic tn le enidens > eo quod 
cgo habeamdiaargiimenTaeaideniiadeejidem 
vcritate. Ncc quiacgo habeam e;iii!emiam dc 
exiftentii Dci , idcu adus Fidci , quo cam exi* 
ftentiam cognoico obfcuri , rcdditur in fe da» 
rus. H.ic crt»o ccrta dodtrini poflti ,clarc rcii- 
ciiur Caiecani fcntcnna : nain dum dicit , Si 
TktcloffA Jtparitur iib ohfiwritMM imperft[}itne, 
idem efti ac Ci diceret} Si Thcoloi;ia cifct cui- 
dcns, iScfcientia eflet rdenii.i j qux prup<Wi- 
tio vera ciuidem cft , fcd migatori.i, cx 
malc infcrturpropofitio alia abluluta dciiieHe, 
ideft,Thcologia eft fcicntiatacfi quisdicerct, 
EquHi eft hame , qm* fi fepartrttur fer impoffilnle 
iJ> irrmitn.iJit.ite , C7 darttnr ei raiignidiiiu , ejftt 
homt ; ccrcc circt malusmodus loqucndi. Qn6d 
fi fecundum fcnfum intendat , icilket , ^lle 
ab ipsa Thcologii fcparari oUcotitMem , 8c 
(Jjii ci claritatcni jdicitrcm impolTibilcnj, vccx 
proxim^ di£Us conftac. Qi^iod vcto alix fctcntiz, 
leaTheoIogic ab hac diucrfar carcant obfcurita- 
tc^p.irum iuuat iftam, de qua nunc agimus : (icuc 
parum iuuat cquum, vi fit homo ,quod alia ani- 
inantia ab co diucrfi dilcutfu & r.icioi5C pol- 
lcanc, qualia nos lumus. Coiiftai crgo, non poi- 
fc propter cam abfttadioiiera vUo modo Theo- 
logiani noftram did ^lentiam « ma^ «guiai 
cquus dici poiiit liotno. 

I linc oUierfeiidendas cftBancz apud Gn- 
nadum aicns , conclufioncm Theologicam nunc 
oblcuran^ , rcddcndam in czlo claram , licut 
a&isbonus poicft iicrimalus , aut c contrario. 
Reiiciendus». tnquam , cx dictis , 'quia daritas 
«ft eflehrialis ilu aftai ; excmpliun iautem de 
siftu malo non e)l ad rcm : nam , vt alibj oftcn- 
di,malitia proucnit & aUbeitate,& a ptohi- 
l>itiohc , (^u.T funtexniiileoa aAtd}vftde idem 
adus in lubftantia manens , poteft mutaii 
indifFcrcnti in malum , & c malo in indifferen* 
tcm : at claritas , cikm fit ipfamct clfLii i;i ci);.;:u- 
tionis , non poceft mutaci mantnte cadcii} athis 
cftcnril. - 

Dico Qliwq , Prophetx , & illi omnes qui 
euidcnti.mi h.ibuerint inatteftationc circa res 
rctielatas , podiint habece cuidcntiam de con- 
clufionibus Tlicoloc;! x cx ca rcuclationc & alii 
prarmifsa n.uur.iii cuidenti illatis , & conlc- 
qucnter polfunt liabcrc fcientiam , diaetTamta- 
meu inoib^iuxta paulo antc didka. 

Hcceftcontra Valquex optnantem,enm,qiii 
habet cuideniiam dcprincipiis Fidci , non pollc 
dilcuiierc,& confcquctucr fiecinon pollc.vt 
lit aliqids dilcurfus Theolo^cus (cientifieas. 
Probatur autem condufio cxW ,quiin matc- 
ria dc Fidc docui-contra ipfum , fcilicct , quan- 
do qais habet cuidcnnam de vencate Dei in Ve Theologid. Scd. 9 

ftns diAis', & readarione, etfam habere eds 

dcnti.un dc illius obiedi i;cuelati oillintla , f-; 
ryHogilnium iiium tion cilc ininus icicntili- 
cum,qulim li abexiftentia^nius rcla:ionisin- 
fcrrLTiir t-.iilc:iTi;> .ihcrius , qtix- cHl r.ti.ilitcr co 
tnic.uut prunciuiac quam li caiiil.t cxiilcniia 
probarctur cx effcitu. Eigo citin fit connexa 
neceirarii^ reudatio Deicum exiftentia rei rc- 
uelats, qui ez tenelatione cuidenrcr cognicl 
iiifcrt cxiilcntiam rcircuclatic , ccrtc fcicntifici 
Sc euidentcr arguit :ibidem autcm folui quod 
Vafqucz obiicii , fcilicei,eam euldentiam fo- 
liim Cllc j cr n.cJium cxtrinfccum , quod ad 
lcientiam iion luilicic : cii\i cnim & cam,qiix 
fit ab etfcdu ad caulfam , ^\ . c<jntrarioii cauf- 
s&nccelfari^ adeftcfttuu »cilc pcrinedtnm ex- ftftxirin/U 
tTinfecum , & tamen efle veras demonftrario- 
ncs.quis fiuntpcr les conncx.is , vt cti.ira ejc 
vnaad aitcram lelationem ,cnfu quo difiingue- 
tentlir,ellct argumentum cuidciis, pcr mediutil 
tamcn cxtrinlccum : fol.i cnim dctnonftratio 
poti(fim.i proptcr quid , qux tit pcr dcfiniiiO'* 
ncm circnuaiem>jpcdt cftepernMdiam innin-* 
fccum. 

SVBSECTIO tlh 
SS^ TAai^ Bedtmm. IM. M t»am*M 

finnm DI c o Q^inti, Etiam Bciti in cxlo polTunt 
habcrc fcicntiam Thcologicam proprio 
modo ditbiQ , fpecic umcn a noftiidiikin&aro. 
Htec eriam eft contra Vafqucz diatnm , eam 
tamcn dcfcndit T.ii.ncn:', iium. 8. vbi aliquos 
pro ei rcfcrt , Mohna itcm i. part. quxlh i. 
attic. I. difput. i. Probari potctl facile te^^OiU 
dendo obic^oni , qul vidctur oilcndi rcpugna- 
re in cis talcm fcicntiam , qux fupri tadita cft tiaHltdiH 

frifriim cx P. Vafqucz. Bcati vidcndo Dcum non poiliint 
ctrca itlumdtlcaciere,quia immediaic eft illis 
notns ; neqoe dita myfteria Fidci , quia omnia 
funt illi". inuncdi.itc nota per proprtas fpecies 
indiias , iicut Angclis funt notx rcs natur.-ilesj 

Zficot Angcli circa naiucalta non poilunc 
iTrere,nequc Bcati drcafupcrnaturklia:ergo 
non pollitni haberc fcicntiamThcologicam pro- 
prtc diilam. 

Rcfpondeo Prim6,Beatos nonfcmper om- 
nia qu.r reudata (unr.videie in immediai^: 
namdcdic iudicij .dealiis ctiam rcbus non h.i- 
bciic tiotitiam nnmcdiatara, crgocx hoc cap;te 
ben^ pofnmc ipfi di(i:urrcrc. Sccundo , aliud 
ei& eos nundilcutrcre circa myllciia reuelata» 
quia illa ctare videnc : quod folum probat raiio 
P. Vailjiicz, cc in hoc fenfu , ncquc fortc nos in 
vii dilcurrimus circa ca royikria vt rcudata. 
Aliad ver& elli; , qu6d ex myfteriis illis qu« 
clarc & iinmedi.iti vidcnt , non difcurranr aJ 
alia qux non vident , fitut nos cx mjftcriis 
qux credimus , difcurrimus ad ea qu2 non laiit 
reuelata , & in difcurlu euidcnri ex his qaae 
immediati vidcmus , difcurrimus ad ea qux 
non videmus : malc crgo ex cognuionc imme- 
diatadrcamyftcria reiidata ncgacur Bcatisonw 
nis diicorliis ; iblAm enim inftftur n6n efte 
diicutliim citc:i e.i , non vcto infcrcur ntm eire 
abfolut^ difcurfum , faltcm circa alia qux cx 
reuelatis infcrri podiint. RepUcabia«Beaii vi- 
dcnt tmmcdi.ttc myftcria reuelata,eigoeacom 
prchcndunt ,crgo vnico aftu inds cognolcttnt 
qoidqaid infene nos podiinHia. dflUnAts afti- 

bus} t.tUlilMt . tbtilttiKU imni» iir.mi* Riflica rt». 

11» /«/WM. Digitlzed by Google ID^ RoD. DE ArRiAGA Tradaciis De TheolegtcA Do&rinL ffim». TtUm rirra 2>il* in ti no ^9 €f»tfat nft- OU*Sm , ttfi 

timfnhttt!; 
duit tamtn 
ttifeurftii It. bas : ergo non dilciimmr > Ac hoc probat tnlbn- 

ria ilipri .ilhta dc Aiigclis. Rclpor.dcri poteft 
Piimo , ctiatnfi caobicda cognolcatmu co pri- 
itio adu » nihilominus tamen Beatos pro fuo 
libitu , & connaiurali aniinc viaucc difcuTfiui 
fc podl- dctcniunarc ad difctirrendum , fiuc ca 
obicAa antca noucrint,llucnon;quiaiiucllc- 
^setiamcircaea <^ ptius nouic potcil dil- 
currere , & idem poteft cogno&i dnplid cDgni> 
tionis ';cncrc,ncc impeditclarior cognitio aliam 
mintts claram i iicuc Fide&non impedic vilioncm 
de eodcmobieao in conttnanift ptobabilioti 
rententia. ItaTannetus. 

Veriim h«c refponfionon tara conducit ad 
(atisfacicnclinn huic rcplicx factr conciu nic.im 
fecundam folucionetii , q^uam fitnouafulutioad 
pi j.'cipiiiim irgumcntmn , iam enim htc conce- 
di:ur,c.i ipT.i oliicdi.i, circa <qua: ht dilcurfiis 
coi^nofci .^.h.-is immcdiatc a Ucaiis,quod in ca 
fccLinda folucionc ncgabatur. Pra:tereil in hac 
rcfponrione duo valdc diuerfa vidcntur con- 
fundi : aliud cnim cft circa candcm rcin (imul 
habcrc diicutfum , & iunul notr.i. in ir.imedia- 
camihocenimbcnc in Iblutione ailcrituc non 
dicere vUsm repugnanriam ; aliod autem qu6d 
Cx cadcm co ^uitionc , qua in aliquo nicdio cog- 
nofcitiir obicchim, infcratur ruiius pcr acVum 
diftindum cognitio dc eoobiedo: verbi gratii, 
vnico i£ta cognofcens ignem , nofcit ignem ha- 
bere vinutein produccndi c-ilorem , vt quid 
poftca infcrct cx co ipfo a^lu , rrgo ignu potrjl 
fnitKtft eJmttm i videcur cnim valdc impcr- 
.tinens talis aAus ; ergo fi concedimos, Beatos 
coiTiprehendere obieilta qux cognofcunt , in 
eis cognollcrc eo aCbi alia ibi coiitcnta, noii vi- 
dcnrur poife inde alium aftam inferrecitcaea- 
dem obic^la contcnta. H.tc tamcn impugi\atio 
non vidctur adinodum bona : dicam eniifi in 
m.iteria dc vilionc & (cicncia Dci , Dcam lc 
comprehendentem, ac in fc cognolcentem aca- 
tnras poHe habere aliam lecnndam cognitio» 
ncm,c|uaindc quafi in(cta(>fijf« poJfihiUt fint 
ertmurt , qux cft cognitio immcdiaca crcatiua- 
rura in fcipfiJ. 

Mclius erco rriicitur Tanneri refponfio ad 
hominem , co quod An^clis ncgat difcurfura 
non ob aliam rationcm , niit quiaquando com- 
pcehendunt ignem , codcm comprehen- 
dtmt ibi. conienta : vnde alius aftns inde cfrca 
c.i contcnca dc.!u(flu<; pl:inc vidcnir clTc iniper- 
tincns ; vcl li non eil irapertinens , cur cx fupcr- 
abundancia nonpoteritede in Angelodiicumu? 
& certc qtioad hoc n ui pot ; ft .^(Ti^^narifilfficiciis 
difparicas intcr Angt los iic Bcuos. 

Aliccr ig^citr obiediunte nutnero }4. rcfnon- 
deo PHin6 , non neceirarid Beatos comprehcn- 
dere omnia obieAa qux cognofctmt t vnde non 
c(i ncuciruni , vt ro artu cogno^^t ant alia ouj: ibi 
coniincntur , lld pulfc cclinqui iocum dilcurfni, 
i!cac& nos , etii vidcamus albedinem , noncam 
comprchcndimus, !;c iliisobicdis.Secim- 
d6,ctlc AlH]uaobicct.i,qu.i: lolactiamli coropre-* 
hcndancur,non ducuncin cognitionem attecNlS) 
at fi fimul cum alioytunc ex cognitione com- 
prchenfiui vtriafqtie re(ultat'. pcr dircnrfiim 
tertia coi^nitio dc alio obicdlo ibidcm contcnco. 
Sicinfra quxft. 14. Dco dantc,docebo,Dcimi 
ex (bl.i comprchcnlione fuz (cientix medicy 
& fcorfim cx fida au.\it)i exiftentis comprehcn- 
iionc , non puilc cognorcere , quid ccn6 (it ab- 
ibluti euentucum j at ex duabus iUjs cogdttoiii* bus, 5j hae mu^imm Jkim tr^pttMit , 8r,i«r 

tldho , rc(ftc infcrri abfolutc , er^o rtfpondehit ah/i' 
Ime quod in Dco rtt pcr tcttium aclum rationc 
noftra diltindlum , in Bcatis autcm Sc Angclis 
potcft iieri pcr tres realiter diftindos , & confc- 
quentcr per propriifllmum difcurfum & fcicn- 
ti.undequa iii prifcuti. Liulinodi eci.iin obRila 
funt , veracitates &. reuelatio : quodiibcc cnim 
leoclim fttmptum non ducit in notiiiam rd teue- 

l.it.v : vndcduzcogni(iones>vnadc reuclacionc, 
altcra de veiacitacc eiiam fimul rumpt.c,non 
aftirmant abfoluci exiftentiam ohuCh rcuehKl, 
licet infcrant vnam aliam leniam id afBrman- 
tem. Et propcer iimilia obicAa arbitror eciam circ* s«t><- 
111 rcbus natutalibus pollc Aiigelos difLurrctc, r»Ua iti 
vt fuo loco fusc CTobabo } & hinc ctiara iudico ^/'^" 
in illis pofle cKe Theoloctam aliquam , quz fit 
fcieiui.i. nam dcbenv.Ts iMis conccdcrc vim dil- 
curliuam faltem in aliquo caiu , quando non 
penetrant perfcdc obieAa : fmc dubio enim 
diabolus cx indiciis diuctiis & conieduris dif- 
cunit ad multa obieAa , & cofllequcnter natura , 
Angelica habct cim vim diicurrcndi : acqui Ttttfit^a^ 
Angeli in calo.non necellaii6 comptehendttnc fitf* 
omnia myfteria gratic : elgo non neceflarift 
C(v;!.nr.. unt codcm ailu omnia ibi in cismyftc- 
rns contcma ; potcrunc crgo coniungcndo alie- 
ram cognitionerovel vniuerfalcm , vcl altcrius 
obie^i , inferte pec di(cutltim cettiam aliam 
veritatem. 

Vltimo candemobiicies,his quidcm probati» 
Angelos& ficatos habct e cog^iciones aliquas 
diTairltoas, non tamen vlto modo pcrfuaderi 

illos li.ibere fcicnti.im Theologicam : illx cnira 
co^nicioncs crunt circa aliqua obie&a inter fc 
diiparata & fingularia , quz non poteninc oon- 
ftitiiere vnara fdentiam totalem ; nam circa 
Dcuin, & dona gratix , & Incarnitioncm vix vi- 
dcntur poffc difcuttcrc. Vna autem vcl altera ve- 
ritas pec difcurfuro obtenta , non cfficiet lcien- 
tiam,ficut nec in nobls,vt fupra dixi. 

K ci'y ondco Prim6,mc i.im non ellcfolicinmi, Stihi» Tl^itt 
aii lialKanrBc.iti fc'entiam in eo r>orc, provt ^ff««iif(«- 
dicit coniunctiorvtin miiltarum verKatimi in or- 
dine ad viuim obicclum aitribotionis , fcd foliiin i^'* 
me contindcrc , eos polfe habere mnltas cogni- 
tione> Thcologicas proprid (cientificas , id tft, 
per dcroonllcationcm obtcmas j tcipondcntes 
aliisTheologicis noftrisoblcoris. 

Rcfpor.JcoSccundo ,fottcBcatoshabcretot liJnur i§k 
copnuioncs , quot ad vnam fcicnciam nccefiaiix tn^U^- 
fiiiic : nnm licec Dcum clarevidcanc , non cimen 
quilibct vidct omnia c[ux func cminencer in Dco, 
etiam fortccx mj-ftcriis Fidci : vndc ctiamcirca 
DciH'1 polluut dilcutverc , &• citca myfteria gra- 
tix cx aliis prittcipiis & vcritatibus , quas imme- 
diatc oognofcunt. Et hxe drca Beatos fafficiant: 
non cnii'i jvMliinius ccrto dchuiic , quos 3.{\u-, 
dc fado habciitit , fcd vi luinmum, qui tllis 
tion tept^ncnt» 

S E C T I O IH. 

J» lUoiogia fit frnSicd» 

Rbit^or c:i.im in h.ic m.itcri.i vi\- poflc 
.clfc qua:ftioncm ilJam dc rc,im6 ncc de 
liomine,(tatutis his quz circa ngntficarionem 
fcicntia: pr.ic1ic.c 5c (['cculatin.x tr.ididi inPrn- 
otmialibus Logico; , vbi dixi , cx communi lcniu llua 

p cadic a miciciiuaiD cam folihn dld»qttc ocdi- 

aatox cUntitt pTA- I Digitlzed by Google Difp.u t)e Tbeologtj,. StQui • 

Mtur aJ effirAtonem fui obic^ , ntc fuiEcere rali : fcmper enim apprehenlio lucuralis eoruni 

eam a(J alu rius rci diiicrfx jtroductioncin ditigl, 
fi luum obicchim diicetc nuu poiclV Ifit vt aiii 
di Ckr,Ut. 
^iiftlii, h*- \A» tinm 
mBui [ufir- 
n*tuT*Ut fii Ctre* fufui 
mmmI»/ UiBut FiJii 
uin pni Hincinfercur Primo , Tiicologiam , quaccnus 
agic de Deo«n(m pofle dlc praOtcam : quia iicec 
ocdinetur ad annndam Deuni ; hoc tamen non 

cft ordinact ad (nm cfHciciiJuni : amoi .lutcai 
qaieiiicitar,non clt obiectum corum aauuni 
Theologiar,i]uatenus, vtdixi, ferantur in Dcum. 
V-uli-qai rhcolagiamcx iun v apitc dicunt elle 
piatticam , aUutuutur tcic iioiniuc praxis. Ncc 
iniaus abutitur nomiuc praxis(licc[ m rc uonfit 
difiicultas)qui Theologiam etiam^uvenu» ver* 
£itur,dr£a Denm-/ide& dicic e(le prafticanl, 
qo&doidinctur aJ courccutioucm Dciiabutitur, 
uquam>quia i^hilofophi, vt dixi,iiuniinciacu- 
tfc piadbca- cam priectse inteiligunt, quae ad 
cffccliontm rui oDudli orJinaiur ; uon cl\ autcm 
ciliccic Dcum , poHidcrc iplum pcr vUiouciu 
ipiius. 

Secttnd(^infercur,eodcin tnodo nequequa* 
tcnus agic Je Incarnacione Chiifti , ciulque 
laMcticaic , dc Aii^clis , Jc lujuiiuc , .uu Jc pa'- 
nis infcrui,&c. cllc ptadicam : nihil cmm cx 
lus fieri poteft per Theologicam cognitioncm, 
vr c\ tcniiiiHs p.itct ; an vcro quatcnus agit dc 
actibus bonis fupcinaiuiolibus , lit pradica, 
non ita certnm< Communitec vidccur aflcti, 
eam ctTc pradlicam, quiaomnes ilU adus.fu- 
pcrnaruralcs ficri polluntex vicognicionis eo- 
tuiu. Niiiiiominus tamen potclt m contr.uium 
non ieuitcr obiici: A^&us Theologu: nonpul- 
(unt aliter eificere (nttm bbieOum , qo^ ilhi- 

minando voluntatcm , vt .imct illa obicda,& 
criiciac circa illa adltus: atqui adui lupcinatu- 
ratcs viriutumnonliunt cx Jncdiouccognitio- 
nis Thcologia; , tum quiaTlicologia fecundum 
concluiioncm cll fortc nacuralis , iJcoiiuc in- 
fufiicicns ad aChun amoiis Ui^>^Tn.uuulcni} 
tum quia ad hoc Fides fuiUcit : crgo Thcolugia, 
lelpeOa eomm aduum , non eft pradica , led 
pure fpccul.uiu.i. Ncc fi comp.r.ctur cum .iLti- 
bus nacuraiibus vututum , cuam viJctur pollc 
(■'irc pradka, quia cos achis nacutalcs vu cun- 
iiderat , cum quia nec illi efficiuntur 4 cognicio- 
tie Theologici , fcd a cognitionibus icicntiii- 
cis, & lumnic nacuro; nocis circabonitatcm mo- 
laiem obie^ium. Diccndum tamcn , liis iton 
obftxncibus , Theologiam effe pradicam , qua- 
tenus agit Jc viitutibus fcu adlibus boms t,ini 
uacuralibus quain iupetnatuiaiibus. i'iobatuc 
cx di^s li me de (cientii pi:adici,(cilicct , aJ 
hanc non rcquiri , vt iuimeJiatc concurrat ad 
«iTetboncin lui ohiccti : ruflicu cnim , li id 
pCBftcc falccm nic.li.iti : Jt^ui hoc liabct Theo- 
logja reipedu hotum a^hium, ergo eft pta^a. 
Ptobatur minor r nam Hcet immediaK adus 
boni fupcrn.mi ili.^ il;ii;;.iimu i Fidc,ipfa ta- 
. tnen tencxa cugnicio Thcoiogica dc illis non 
leoiter hcmiinem iuuac ad fc Jctecmlnandum 

& applicanJiim aJ co'; aihjs cfticicndos : cog- 
Uofceic cnim tiitlinCtiiis & corum valorcra & 
modum , (juu 1 iia obieda actingunt , ccterique 
quc de eis icadit Tlieol^tts , inuiianc hominem 
ad eos efticiendos,etiam(i poftea cognicio im- 
mcdiatc dirigcns lit ipfc attus Fidei : & hinc 
fattsfit rationi dubitaodi in comcaiiom' pauld 
antc pofitac. * . 

Aii.i^Lu-t forr^ qnis pro hac fcntcuti.» fccun- Tf-/-" '(,f '4 •<-- iiv. ilcuniuin pr.vtcJit iudiciutn fupcrnatur;ile 
cotuiutcm : ci^o laltcm cx hoc capitc , i]uatc- 
nusTheologia verfacnr circa lua pn-idpM pcr 
aausnatucalcs,qutpcopric Thcologicas ptx- 
milTas conftituttnc , non (bl&m iuuabit , vt me- 
Iiu\ actus fupcrnaiiiralcs virtutum cftii:iantur, 
lcJ cciain ctit uccctfacia , faltcm mediatc , qua- 
ccnus funt necedaii] adus illi naturalcs Tneo- 
J( .;ia , vt irabeantuc ali| iupecnacucaks iinne> 

diatc nctcliaiij. . ' 

Scd cont^ Piiin6 , qnia non eft proptiS 
Theoiogia * quc clrca iUa ptincipia verratuc: 
multz enim ex illis princtpits (unc yeritates 

Mct.rpiiylitx .-lut IMiilolopbii.i , .^.'.i.r iiint folo: ^ 
vcutaics Fidci.qua; vt lic non dicunturThco- 
logicc:Theologia cnim fotmaHinmc conhltic 
in inJ.ig.irionc i^^cdifcuifu cn cis vcrit.itibui .id 
ali.is occultiotcs : crgo c^uia pr.cmill.L- ill.i- lunc 
necelfarix , non fcquitut Thcologiam clVc nc- 
ccilariam. S'ecund6,falfum eft, uun poilc iu s4 
conclafionem/rhtologicam inflnere adhis (u- 
pcrn.iturales Fidei,quibui pruKipia ali.i rcuc- 
iacacogiiolcttnCtu:e^ oou ctit nccellariaibi , 
ea cognitio natnralis , edamfi per accidcns cxi- 
ft.u iimul cuin fupc::-..rtLn,'.!j ; tir-j Thcologia 
qua caiis,liuc ea coiililiat m pij.nuflis nacura» 
libus , liuc , quod vcrius ell, in ipsa conduiionc, 
non eft liiuplicucr nccclfaria ad upcrandum bene 
moraliccr : ergo cx hoc capite non puceft He- 
fcndi cam cllc pra<iti.:air. Sufh«.iat crgo ptlOt 
cacio dcfunipia cx vtihcatc illius. ^ 

' Circa aaos natnrales v&tntum res eft clarior: ^^*"^*^ 
illicnini polTiuit diri''i om.uno ctiam iunicJiatc 
a cognitionibus IHcologicis.naiuiaiitnis :cum || ^^^,,^ 
enim ad adus nacurales virtacum futhciaccog- - 
iiicio natucalis eiufdent vinucis , Thcologia au> 
ccm vctlctur ciica ho$ aftus vircutura;lme dubio' 
ciit fuihciens , vc voluiuas pcr hos .iClus Jiriga- 
tur , ac proinde acius lii piaitici crunc , vcibt 
gratii ,.a^s qoo Theologus dicit : It^i» ^ 
virtni , {jM.t .'juti cuiijiu fuim iiu reddit : iii.j:ii in r<'- 
Hf/ iui J-'etri rttiiienJ* rem iiaiti:e>go e\ injiiiia 
tltbei Uli Jimmim rtddmi a^s hic Imc Jubio in- ^ 
iluic in cam ceUicutionem}itcm, /«rc^min.i^ . 
ffrMuffiMti Umma Dti \ trg9 ithtt Jt btmm ttitirL 
Hinc crgo potell homo iuuari ad volcnJuin 
ctiam atitu nacurali iliud peccatum vitatc , & iic 
dececeris. 

Diccs, Illi ailus, qui afTumuntur pro pri- 
miin;;, fuHiciuiit aJ JircCtioncm voluntacis iti 
o liiiK .i.i .iLtu'> viuutum motalium : atillinoii 
iiitit Tncolo^ui , lcd c:v quibus Thc-jlogia no- 
uas iiitcri tontlulionca , luxta paulo antc dici.r; 
concluiiones autcm non vidcntur polfe iuuarc 
aJ operandiim,' crgo, Ha?c eft akera lacio ad 
probandum Theologiam efle porc Ipeculati- 
uam , qrunu^uL- hipra fccundo loco poluimur;. i^itjmB 
Cui reipondco friino , etiam ca principia lcu 
prxmidas , quac Theologia alfumit aliimdtf, 
polfc iiuodammodo dici 3ctusThcolu;;;i,i: , qu.i- 
tcnub cis vcitur , & fa:pe eotdcm etiaiu pruli.it Jj 
a polkrieri , vcl cxaIUsfilisconcIulionibu5,&c. 
Sccund6,&: mclius,ne«mdo conclufiones U« 
latas a Thcologo non tflc vtilcs ad ppcrandam: 
nain quis ncs;ct cifc conclulioucm rhcidLt^i- 
cam* qox itiieituc cx hoc ptincipio icuciacoi 
Omne peccatum in»itaie punintr p<rn& teteC' 
ni;diciUoaltcio,Occidcrc linminciv.il liiil^: cfi , dam rationcm,quia fcilicet cognitio fupema- morcale:crgo puitilur homuidium pariaxicr- 
tnntis Ftdei iion habctac fiae «oeaiiiooe nam* tA» cteo Ticautdum } quis prccesek n^ct conclu- 

Jionen Digitized by Gopgle 11 Rod.de ArriAGA Tradatus De Thcologka, Do&rlnL tinf%it*iU fnuit. *ft f^tttit mk»tt;Kiift honcm hanc vakic iuuntc,vt aitu ttiani lutuiali 
hoino vclit illud vitarc :- ctgo ctiam conclufio 
Thculogica eft vtilis «d eficdioncm fui obie^ 

Qiiod vcrd dicebatur fiipra, achis (utardea 
non conlulciari ii Thcologia.falfiim cll,tiim tjuia 
polliinc cilc matcrjareuclaiionis } Thcologia au- 
cem eam maceriam aicingit-,tum quia fitnc vtHes 
aJ cogiiitioncm obttdotuni hnicrnLUUraliunT, 
tiun quiaTheologus etiam conctuucriic , an illi, 
4||nto^ func fwDd ab hojnine exifteinc in gratiS, 
linc d^ni pnemioztemo,&c. 

Verum obitdcs , a me fuprSi diftum , Thcolo- 
giam , quatciuis agit dc pcrnis iiifcrni ,non cfle 
pra^cam , & tamcn codcm modo cognitio ea> 
rum pornarum poteft iuuare , vt eas homo viter, 
lit. ut iuuat coj;nitio pcccati , vt illud vitct : crgo 
(icut dixi,()bhanc racioncm ,cognitioncm dc 
pcccacoclIcpra£ticam,ita etiam dcbco diccrc 
clle pta^iicam cugnitioncm pocns vcl gloris, 
qnar fine dubio iuuat , vt homo eam producat 
&cfliciat laltem mcdiatc , quod fuflicit ad ratio- 
ncm pra^icac in meis principiis : vt in medicini, 
^UJE etiam in omnimn (enremii eft praftica,noii 
tamen immcdiatc fanitatem cfficit , fcd applicat 
pptioncm, vcrbi gtaiia , a qua poflca lanitas 
effidtor. Rcfpondcu , quod ad poenas infcrni 
aicinet , nu!luii-i clll- qui proptcr cas clTicicndas 
in fe opcretur.lcd putiu&.vt cas fugiac,vndc 
cognitio dc illis non otdinatur ad eflicicndas 
illas. Mclius ergo carentia illaium dici poflct 
pnoisiverAm hoc ipfiim dtceret quis de pec^ 

cato , quoJ iion fit cx ca co.;nitionc , nili qua- 
tcnus , li non cllct cognitio tiialitiz , homo noa 
peccacet ( quo cciam wnfii fi nbn eflec oogtiitio 
lalccm conftifa dc panarum grauitate,llon eas 
homo promcrctetur. Adhuc tamai eft difi»- 
|nen,quiaadpeccandum reqniritur fimplidtec 
co^iiio de peccato , at non lequiritucad incur- 
rcndas pcenas cognitio iniccm : eigo ea cognitio 
non eft praAica. VetAro , qoldqoS de hac SaVaf 
tione fit, 

^ecttnddldpondcojabfoluic poenas infemi 
& filgam illanim non hcri h nobis plivhcc , vt 
ad tationem icicntia; ptaifticx rcquintut , fcd 
foliimmora|jm,id cfl, dcmeritoric,quod ipfum 
did fuomodo poteftde g^ria,etianili ad hanc 
Ros pofteain commaniori (ementiii phyfic^ tn> 
fluanui'.. (]MO[! omnino pcr acci^k-ni cfl aJ ra- 
tioncm pra:mij , & ad virtutcm & valorem mc- 
titonim. ne verft iiehim iam de nomineqitae- 

ftioncm facinmu'; , (i nominc {cicntix prafiid 
>tlis aiam ligniHcari cam cognitiuncin , qux 
vcl faltem moraliccr conducic ad cflicicndum 
(iium obicdlum , cunccdam tibi in hoc icnlu 
Theologiam , quaicni» dc gloria & poenis in- 
fcriii agitjcllcnrac^icnm , inquo modoloqucndi 
fotcc noa multuin abenabis : abcnabis tamen: 
nam milltn dixic, cognMonem , quam ego ha- 
beo • quod nltcr cffii crc nofcar iiTi,i|;;incm , vcrbi 
gracia , clVc ptadicam , co quoJ indc poflitn 
moucri .-id petenJum ab illo / & confcqucncer 
efticicnili ni moraliccr) vt phyficc producac ima- 
gincm , quuJ codcm modu raagis ad rcm no- 
liram dicctut dc cognicione , quam cgo liabeo, 

3u6d carni fcx fciat decapicare : nuUus enim 
ixic , effc propric prafticam , c6 quod poflim 
meis dcliclis clhcerc , vt iliccam aut ni in mc 
exerccatjproptcrca cnim oinncs rcquitunc ob- 
iedlum fciencia; pra^cc elTc propric ab ipfb 
icicntc fadibiic, ac quod prccibus .S: tncritis 
moraUtcta mc obcinctur^nun dicicui propii^ in fcniu naturalia mc hcti : nani Phyfica vis 
ptadticx cogiiicionis non ex ei cauialitate de- 
lumitur. Sed h«c pco .qtudtione de nomine 
fidSdant. 

Oftendi.Theologiam habcrc aliquis praAicas 
cogiiitioncs , & aliquas ipccul^tiuas , iam poilec 
qua:ri , an circc abfiiluCe pcaftica , an vecjk abfil- 
lutc fpcculaciua. Quarftio cll dc iolo modo lo- 
qucndi : diccnda viUccur cum D.Thoma & aliis 
communiter ,panim Ipecuhtioa , pattim antem 
pradica , magis CRtiien fpecolatita, ^a, vcdtxi 
lupra , prxcipuum eius ooiedumeft tkas, Chd' 
Aus Dutnittns, <sc Angdi,ciicaqoK feCiiUm 
lubet Ipcculauu^. 

Vltim6 qutetes, anhabicus Thcologicos fic 
fonualitcr praAicus , an fpciiilatiuus , an vcto 
ioluin cnuucntct ? Ex his,quz in l^toiLunalibus 
Logica: dixi,conftat facile t^uid hic fcntiendum 
fic : cum enim inqoalibcc fcientii Jiabictu mul> 
tipltcaneiim itixca obiedoram multiplicatio- 
ncm , fit non clfc vnuin cuudcinquc nabituni 
Theologicum , qui leipicit obicda fa^bilia, 
ftu qui eft prafticus cum co , qui refpicir obieAa 
non faiiibilia, fcu qui clt l[iCk.uIatiuus : vndc 
non clk , cut vnus c.\ illis non lit i-onnalitcr pra- 
£Vicus, & altct fotmalitcr Ipcculatiuus , liue pra> 
^ioun & rpcculaiiuum iint diffecencix cllcnci»> 
les, liue non. 

Sccundo ,ci:m dixcrim habicuni clTc fpccul.i- 
dnum , nilul aliud ellc fomialiilime, quiun polfc 
ptoducete aAus fpecolatioos , Se efle h»maUtcr 

pradlicum , cjitiini prodnccrc polTc aclu^ forma- 
litcr practicos ,manitcltc concluditui ctiam in 
vnum limplicillimum liabitum pollc ca duo con« 
ucnite : & licct habicus , qui cil pur^ pradlicus, 
differat ab eo, qui eft purc fpcculaciuus , nun 
camcn prupterca repugnat ca duo in aliiim ter- 
tiumab vtroquc inadjcquat^ diftin^m conue- 
tittemam reipedu dootum obieftoramnuHa* 
tcnus rcpugn ir criam in codcm fubiciflo pradti* 
cmn & IpccuUiiuum , quia poiVc cfliccrc vnum 
obie^hun , & non poirc cfficcrc altctum, nullam 
dicuiit inccr fc oppolicioncm , vnJc ctiam in 
codcm atlu ca polic conucnirc dixi , qiiia potcil 
ctiam vnus adus rcfpiccreduo obic£tadifparaca, 
vnum fadtbile ex vi illius aAu$,altecnm noit 
Iadib0e. de quo alibi (ufiils. 

S E C T I O IV. 

Dt imitate 0* mtefiuui TbeeUffM^ 

QVainliber icienciam componi ex mulcis 
habicibus numc^&ipedc diibndlis , fo- 
lumque elTc vnam vnicite ordinis , fusc probaul 
contraThomiflas in Protrmialibus Logici-,qux 
omnia de vnitate Theolegiae codem modo in-> 
tclligi debent: eft enbn In ejl obiedoram Ibr- 
malium & partialitun diucrfitas fpccifica , vr (^: 
fupra fc£t. I. dum de eius obic^o dilputaui, 
oltcnfum cft , ncque video , qud aliud debcac 
addi citca cius vnitatem. 

Dc necefticate vcr6 illius fusc hic dirpntari 
folet. Aduertotamcn,in Theologia cHchabi- 
Cumphndpionim,qui ibttiadfidem pertinet: 
(unt enim veritates reaelacr maiori ex parce , vt 
rrpc dictum cft. diccrc autcmex hacpartc nc- 
ccllariam ciTc Thcologiam ad falutcm , idcin 
eft acdicere , neceflariam efle iidem infiiiam , de 
qua agamus ,Dco di itc, in matcria Ac l iJc. 
hl\ cuam in ihewiugia habitus concluliunis, 

qui 57 1 t»^ 1 
ItJrtrfUtnt Vmeui Mi^ 

tUI , ffltMl/t, 

Bit » *f I». ttr. j8 frhtfifierma 
iiaHtitt md 

^41. TlHthiuin Digitized by Google 1>t e ThcohgiS 

, dc hoc Sed. 3S tmUfitimm propne cft aauj Tlicologicus 
jmmtfiimmi- docci D.Tiiomas , Sc cum co coiumunitcr 
iw» atttjf»' Scholaftici , non cllc ncL-Li{"irium cuilibct adfa- 
lutcm :nam ctiamlu , cjui Xl><-ologi nonfunt, 
filiuri pofliiiit, clVc tamcii ncccirarinni ni Lcclc- 
iid, VI a dg^is rudiorcs inftniancur, Oc vt vcrita- 
tes Fidei aliqao 'mo^ -in obfcorx innocet^ 
, cant , & vt ercocesconoa easinfiirgenK» wfu- 
tcntur. 

Ciica qux coramunitcr notatur , nomiue 
Thcologia- nuuintelligi illani,proute(lador- 
dinem & mcthodum hanc redadla poft Magi- 
ftrum Scntcnti.irum j conft.tt cnim, antc illum 
£ccidlani ctiam fciicitcc progrctlam ; fcd intcl- 
liwoloerani hoc vel alio modo difpoli tam» 
praiit f.mi h.ibucrc Apoftoli 5cPatrcs , qui iine 
duhio,litct noncum Uoc ordine, ablolutc taincn 
|>eiietrabant eas vcric.itcs , diioucebiniqiie ex 
lilis ad alias nouas clicicndas. 

Quxri tamcn poicft , an ncccditas I1.TC canta 

fhfij <f /«. (tc jVc(impltcitcrEcclclia llarc non poffit , nill 
'P^^ bjcc Thcologica Icicntia. Videntux 
. * comnnuucer a£Gntiare ( artrittor camen iimplici- 

tcr nonclll- nccciraii.mi ; vix cnin» in lcs;cn.itu- 
rx vlla fuitThcologia , vi\ ciiam in lcgc (cri- 
pta : cur ctiim , (i libros rcuclatos lcgcrec <]iiis,vt 
incelligcret ptxcisc qux ibi dctiniuntur & prx- 
cipiaiitur ( & idem cctcri faccrcnt ) caquc crc- 
Jt:rct & cxequcrctur , id non ci ad ialuccm fuf- 
^icccct^ctir , li idiotaab aliis folCim audirct decla- 
n|ioneii9 eonim finealteri lciemii; licnr 3k Pne- 
ceptore quis .luvlit tlcclar.itioncm Cii c; oi-.is, 
nonpodct faluati , cti.miii maiorcs aut minorcs 
Htrtfd en sut diuetiiu vcritatcs non infcrrct indeiPro- 
folA Sitiftum ftet refntandas ctiam hxrcfcs non cfl: (impli- 
l^lglSMiwi* citcr ncccfTaria ; tum quia non cll nccclTc per li; 

h.Trefcs cflc , tumquia fottc tcfutari polfcnt (i- 
nealia Thcolo^a diuersi abipsa L V|,Hc.uione 
'&eae Scriptiirx ; niili (brce hanc i 1 1 1 . 1 c \ plica- 
tionam vikcs lcicnti.am Thcolo^icani, tjuod 
iam ad qu.iliionem dc vocc pcrtincbit. 

Qaidquid t$mm ficde necciTitatc rigorosi, 
certUlimum tamen cft inoraliter (inc iili vix 
Ecclcfiara pofle con(ifterc , vt ex didis fupra 
conibt. Hmc D. PauUis ad tphcf. 4. docct * 
Cluifto datos kcclc(iz Dodtores ad confum- 
mationAn Sanabrum , & 1. ad Corinth. tz. 
uilif dmtr frmo fnflmu , 4/1; dMKr fermo fcien- 
tu ; non datct autcm Dcus (iricntiam h.nnc «Ifc 
dodtin.iintfiiinitilisefIec^multo miniis , fi no- 
ciua , vt hxictici mcntiuntur. Hinc cciam ip(c- 
mct Chriftus argumcntis , parabolis & limili- 
tudinibus luam doclrinam confirmauit quod 
& ipfum ^rxftitere ApoftoU . cius difcipuU 
in (m$ EpiftoUs : ic cuangdhiro H paum 
oftendit. 

LMnHitU. Pulcherrimi D. Atnbroiius aValcntia rcla- 
«4l^t||g j dedarans vetba illa Cinilli ad Petrum, fMlirir «or 
Jl«m fimt 40 htfit. 
tn Alium , aJ rcm noftram loquitur : H*c 
, ^Md yipojieli iHbtmifr laxjtrt retid , ver- 
fiitit cemplexitnes , & ftiut ^itUm 

%& tiifputMiimtm netffm i fnUuu fi- 
fut •ctptrint , nvM tm^mit. Hxc Am- 
bro(!us.'Plura ii in lauJcm Tlunlogiic com- 
inend a|gjBa«ro ,vidctc cupis ,lcgc Valcntiara dif- 
put.t.qllii^.Jpun£b. 1. vbi hacdere fase , reii- 
cicns mcritShireticos noftri ccmporis , qui fc 
cuti VViilcftjm, CoIlcgiaiM Vnmcilitatcs vo- 
cant caftra Cainitica 8cluranana. 

PolTuiu autcm nobis nxtecici obiicete Pci- 
tu6,quia aliquaiidoDodfaxSiHieolog^ fidi^ 4. 

viJtiuur ac;crc aninio ( oiucadicciidi. Vcrum 
h.\-c obiciiio parum habet momcnti , Primd» 
quia id cft vitium vnius vcl a1tcri>'.« ;nuUa ail- 
tcm rcs adci eft bona , qua non potitnt abutii . . 
vc hki.is Apoftotatu. Sccunilu , quia Catholici Xj*J** 
DoCtorcs iu tcbus qux ad fidcm pcrtincnt,in- P**"* •* 
tec ieoiDnino conucniuin.Qn&daufemin atiis 
rebos ingenio intcr ic ikccrtcnt.non arguitani- 
motum diucrdtatan , itJ Ixv': <!.it occa(ioncm 
noua aliqiia inucnicndi , vcl l..ttcm ifl^genium 
acuitur ad facilius foluenda illa qua oppo- 
nuntur : c^uod commune eft omnibus (ciciitiist 
Medicinx , M;ulRin.itica! , Philolopliia- , dcc. 
quztamcniion propicrca iiuuiles fuitt auiiio- < 
cioci ' • , ^ 

Sccundo obiiciunt , aliquanJo friuolis ra- 7^r«i^'iwl 
lionibus conlinTiari vcritatcs Theologicasj &cir»Smim(t» 
fapceiiajn quallioncs inutilcsmoucri.Scdnc-**** 
quc hxc obtc^o vUius cft momcnti : nam hoc 
non cft Theologix vitium , fcd pcrfonx. Ali- 
ouando ctiam matcri.-u ip(x non Imu c.i[i,tc^ > > 
(uUdioris aigumcuti. C^d auicm moucantuc 
qusfliones inutiles ,vel non necedatis ad fa- 
liitciii , non f.icit Thc()lo''i.uTi ^icii^fv.n, 
quia in cis quxllionibus ingciiium cxcicctur, 
& vix vUse tulcs funt , qu.T non aliquo nii)- 
do iuoeotadexaiCkiotemnocitiainmyftecioniiit 
fidci. ' • ■ 

Tcm'6obiiciontTheologi$barbarieni in liii- me kjfi/^^ 
gui Latini,&tetminos nouos,quibus vcun- /'"^''"fi 
tur. S«d ridficolaei^ obieAio, tum quia eiiam 
coniiiiun^, (minibiis aliis (cicnciis , (juas t.imen 
non alpcrnamur. i tum quia ncc ncccll.trio 
Th<»Iogia' anncxa : iiam multi Do^lorcs Theo- 
logi valJc bcne Latin^ tradidcre fua. Qiiod 
vcrtS pro rcbus nouis cxpiicandis noua inue- 
niantur voc.ibula, nullus mcrito rcptchcndctc 
potcft. Multa de Peo,4c diuinis perfonis,dft . 
Deo-homine , de grnii nonfce ChniKani , qd« 
non noucfunt CiLcroniani ,cnr cigo non lice- 
bic vcl nouaomnino ioi m.uc vcrba , vcl aliqua 
ex anciqnis dcriu.uc ; Nonne Latina & Cice- 
roniana vbcabula olim noua fucre , qux v(il . 
poftea reddita funt elcg.intia f Non enim voces 
C.X naturafui, (cdcx homiiuini voluntatc iii.irrt 
acccpere (Igni(icationem&decoiein}cot ergo* 
quod Itcuit Ennio vel Cicetoni , non licebit loci 
Thcolo£;orum fchol.r 1 Dcniquc (icut nullusin- 
digiKUur mcdico , ii tiupi chatadere prxlcri- 
bat mcJicinam , dummodu bona illa (it,& i 

fiharnwcopola , quid vclit , intelligarur : ita'nul-" > 
us ,ni(i iniipicns haucticus , contra Thcologutn 
vcram do^inam cradcntcm conqiicii poictit, 
cii quodfortcrexauc 0^0 ininus cpmpcis vta-> 
nirveibis. 

Vbi ihiranJa cft ha-rcticorum incondanria fUrii^Jiu4 
( (edquando hxieiis (ibi conftans } ) Obiiciiuu 
Theologis , quU ab cis trai^cntur qusftiones ^ 
ad ftlutcin iKni nccclTarix , quibus tamen fine 
dubio ( quijLjuid (it de uecelliiatc) ingcnium 
acuitur. Ipfi autem toii quanti impcndunturj 
digniffimamque homine occupationcm repu- 
tant t (i difquirant legcndiumne ant' fcribemnnii 
(it SnUmun , an Snlornen: Sc /ic Jc aliis miiltis 
nominibus propriis vctctis Tcftamcnti , qux 
odnantur immuiatc. Quod argumentum roaio- 
rcm habct vim in vocibus ipds L.(tinis. Quod 
cnim periculum.hilus xtctna tubihii , (i in alio 
fenfu,qu3ttn Ciceroivtir hoc aut illo vcrbi)} 
Mic qujuis eftinceUfiansperfe&io ,(ipo(l lon- 
cpmldMintttkmehidadiao >qoid eo l^^nficare 

B ?olo«is Digitized by Google 14 ROD. DE ArRIAGA Traditus De Ueohgitd Doclrma. 

fluant qulun illuniinanJa ' intcUcdum } .Qon 
vidco, cuT, fi hiclcmcl iilumttnn» ,ctiaini! 'aAtt voliiciit Saluftius ant Quinii!i:un-,s ; Ccrtc dc 
Itis liio mo.lo dixillc cicdcndui t lt Dcus Icrc- 
ini^ 2. Alt dertli^tternm fvutm MjM viM & 
ftderutt fiki cifirmM , cifimui diJfip4U/ , fu* 
ctmintrt nei vdtnt MifHM. Difptitariones de 
Deo ac dc (;ius perfccliotiibus faftidiunt vt iii- 
adlesiap^ctutii autcm ruam cxftinguetc litiin 
Grammattcalilnis fHooli''quc qj^-ftiuncalis tan 
{cribcnJimi j'tr il.iplcN ff ,aii j^tr limplcx. 
J1ji**tic{ m»' Vctuin nun ibi ipli prcinumur .mciitiuntur 
iri>g.'r inutiHcatcm , vt dilTimuicnt vcra incentiua o- 
diorijmi lcntiunt lc fuoiquc crrorcs kioQiC-. 
/imis Tiicoloyis manifeftc dctcgi ,dolent reii- 
ci] frcniunt cxtirpavi : hxc t\>itiKcni o:.i) &in- 
uidix acccndunt, non curiula: ali(}ux Tiicologi- 
ccqtueftiones^oninutilimmencitai fedquan- 
do non odcnuit lapipaftores»canes baculum, 
lapides,&c) 

S E C T I O V. 

De^r^aati.i Thcologi^ fu^TA 
qitoijcieniiaj. 

Va&to Tolet di(jpataii,an Tlieologia (It ce- 
reris (cientiis ptsftanrior-, & an dtcenda 

Tfmfi^ l.ipicnti.i. Rc^ cfl f.iciilim.i cx didis. Supri 

tmi docuimus.Tixologiam non etlc euidentein : ia 
dmti»mti«- (ji,o pun^ (upcratur finedubia^ molris aliis 
lcKiuiis,incctcrisvcr6proprict.itihiis ;ii!t pcr- 
httttrum- fcctionibus ipiaillasomncs txcc.lit. Puino.in 
mt fiimiaf ob.LCu iiobilttate : cctcri enim de dettpunatis 
t aliquibus credturis agunt , Mctapliyiica parum 
ampliijs (cextendens, attingit etiam Detnn ; (cd 
pricisc, quatenui cx cicituris vilibiiibiis cog- 
nofci potclh Theologia fola Dcuro habct pro 
primario obieAo , 6c canquam nataralium crea- 
turarum niidtorcm , iSv." c.iih|'1 im prnia- Jo- 
noniin luptiii.itar.iisum tonuiu , dv r.imtjuam 
vnum & tainnuain trinum. Intcrcreaturas vc- 
r& extcndit (e ad Cupernaturalcs -, dc ccteris ver^ 
rarionalibas , homine & Angclo , ptx omnibus 
aliii icicniiis difput.ir. 

Quoad ccctitudincm nu!la vidccur clTc dif&- 
cultas i inniritur enim fundamcnto feu tefttmo- 
nio Dci Joccnti<; ,q'io nullnm lolidtUS ac CCt- 
tius iundamcntum clfc putcft. 

Obiici taincn I'rimoporci\ c\- P. Vatqucz, 
<fin aii, prxmifTas .quibus Thcologia inniiitur, 
non efle vcriutcs reuelatas , fcd vt crcdicas aihi 
naturali fidei, proiu mancnt in h.Tretico , qui 
fuerat antcThcolqgusterco Thcoto^i.i nullo 
modo habeciummam ccnnadincni . qui.i zStas 

illi n.itur.ilc^ non iuntcerri. AniCccdv'iis .nircm 
prob.itur , quu i] aliquis Theologus .iinircat ha- 
Ditum hdci vnoaAu hsfdis , non ide6 vidctnr 
aini:tcrc Thcologicam (cicntiam. Patrcs Va- 
lcmia &: Gran.idus vidcntur ccnfcrc , hahitum 
Theologix cctrarc limul cum antidione fidci: 
putant cnim luduo,ipros allcnfus iupcmatu- 
ralcs fidei cfTe prcmiifas pro ailenfn concla- 
iionis Thcolo^ic.Y. quam fcnccnriara ^ i lenir 
iniinuarc D.Thomas hacquarft. i.art. i. alfcrt 
ctiam pro ei (cnccntia Granadus aliquos lan- 
dos Patrcs:crgo in hxrctico vbiccilanciUi af- 
(cn(us,ccir.iL-it Tlitologi.!. 

Ei^u iTici''^ \ ia inccdcndum .irbitror , & dan- 
dum Patribus Granadoac Vaicntix,po(Ie (»- 
iu- fupcrnaturaics prcmiftas in concradonem ^5 stnimdim. Tri 

T»t>Uf,n ft 
f 't (nnt fufrr- fupcniaiurali non m.inor detcrminacus fuffi- 
cicnicv adinfcrcndam indc coclunonem adiun- 
€ti alii prxmilsa , Itue conclulio il)a lit natoca- 44 

!is i'uj'i-'. ii.r.u. ..'.i^ ; innS ctiamli conkqucns 
clict onnnuL) tiiuiicurn.l>i cnimlola hdc liuic 
vcritati quii aflcnuietnr « Chrifim tfl btmo, 
aliunde vet<Sfai$c patarer, vmonem , vetbi ^IH^^ "' influcrcinon tiiim vcl Icuis in lioc rcpnjnia:!- ir. 
tia aiicttui^cum cnioi prcnulij: non alitci: in- cia,in hmnine nonefte difttnftam,non video 

cur iftc tunc non ct iicictur infcrrc , Jn Cfm- 
fft twi tfi %Hi« dijtitdU -fncc idco illc erroc dc- 
beret cribui aSmi fupematuraii propric , (ed 
alttci pi.vini:Ix falfa;. quod niilii cnniir.o ap- 
paict ccituin : quidk^utd autcm liC,qu.;ndo tlt 
falfum confcquens,cenc quandu cft vcrum , ne- 
^ari non poceft , quin ea pccmiila fupecnatucalis 
unmediac^ inftnrrepolfit. 

NtcpntC", hancaodrinam mihi contrariarti, 
c6 quod alibi fortc di.\cr:m , conclulioncra 
pcndentem ab vn4 prarmifsa fupernacurali efle 
lupcrn3tur.]lcm : lioc cnini clclxi intclli^i fum- 
inum , quando ca conc.uiio [ tiwc: cllcntiaJi- 
ter abca prxmii!>a fnpcin itui.ili : at innoftio 
cafu concluiio illa Uccc hic & nunc oriatur «c 
prxmilsi ropemataraii, non tamen pender ab 
illa (implitiicr : pocuit cnim , quantuni t ll cx (c, 
otiri ab altcra pr.i:mifsa naturali circa idcm ob- 
ieftum , vc \m\ oAcndo : vel polfcc tunc ea con- . 
cliilio.^ici \-... : ,,'. -';ilitii!c, noii form.,l:ti .•■ l.ijv-r- 1 
naturalii.dc q.u JiucUitatc tusc infia dilpa:. j. i . 
num. 31. 

Secnndo ergo dicendum eft contta Valenriam 
& Granadum , eam concladoncm Theologicam 

pijir.- cx i!.^tui.ilibui pr.vm;fl3s infcrri} & in hoc 

piobo fcntcnciam Vaiqucz:pet(aadetui autcm 

clar^ r nam Thcologus ille deficietis k fide, tonc Thtri^t 

tcinpori-j tam bti.c Jikurrcicr, rcfpondcrcT.pro- ^^^'""f 

barct , &c. ac li clsaCatliplicus : crgo rctincrct ^jjSISwS 

(ctentiam & conclulionesTheolc^cas. mftH» 

Refpondct Valcntia»eam faglicatcmdilcttr-.. 
rendi , Scc. non prouenire ab habicu Theologiae 
peifcucrantc , fcd ii coi5fucrui'iiit [nillina. St\l 
-concta , quia velcaconfuciudo lignificac icilara r. Vtiaubi 
reperirionem pnecedemera ; & (ic ,(icuc Ulk iam nfHUtm 
nullomodo exiftic , ica ncc potcil darc minc fa.- 
dlicatcm : vclillacoiilucnido ligniticac id quod 
repeticio n c aduum acquiiitum eft , & adliuc ma- 
nct in co hxcctico nouo,& lunc verum didc Va- 
lentia;ai ea confuetudo nihil aliud eft, qokn ip(e 
h.ibitus lcu fpccics : n.im id quod rcperidone 
aUuum acquirituc,^ilitatque me ad opcran- 
dom , cil quod omnes vocamns habicum , re- 
ueri eft habitus , fi pro .iHis fcirntiis habitus ad- 
inictuntur, vcl lalttin lunt ipcciC5,in quibus cgo 
habitus dico conliftcrc. 

Tolcrabiliiis rcfpondcrc polTcc , /i diceret, AH» 
tunc vnum habicum amitti , qui crac propriei''* 
Thcologia } mancrc aaccm alium , qui quoad 
vcxtctiora omniatdem praeftat , ac (i elTec Thco- 
logia. Sed (blurio harc (btim apparet fal(a : auae 
ciiiin cft iicccfliias vcl apparcns cos duos na- 
bicus inuliiplicandi iScd quid diccmus ad Di- 
uuni Di<Mnlinm,4|aicap.i.dcdtuin. nominibiis 
docct , Thcologum non clfe qui n.on cft fidcli"?. 
Rcfpondco ,ilhim vfurpallc tunc Thcolouiam 
pro facra dofbina quoad ptincipia. quo fenftt 
Euangcliftas tradentes do^rinani Fidei vocac 
TheoTogos -, nos autem ,%t dixi fnpra, loquimnr 
alio lcnUi , fcilic-cc prou: li;;:i;it-icat lcitntiain 
cx cii ptincipiis tain natucali raiionc , quain 

fide Digitlzed by Google 1. Ve 'lljeolo^ia. Jttffcsfl* VI- 

M. AHm MMtu- 
9»tit it te 

ttrtui vt' 
rmi »t fuftf 
nMHrAlii : fti nm ifl 
'liltUgirui, 
ruji triaiur 
" fiJt dimi. Difp. 

fi<lehumana,quaniiiiuina creJiiis argumciu.in- 
lem &:(.lila.fri.iitcm. ConlU-ter^o,Thcologiain 
iion nccciruio itiniti propoficionibii!» rcuelatis, 
VI crcditis actu fupcrnaturali Kdci. 

Aliundc cr^o rcfp ^iidco obictHoni fupri cx 
Vafqu''. pulii..f, cti.un ;itl,'m •liuni naturalcm 
rctincri. cciin .iii (ummam i & quidi-m 
quoaJ *dh.v:(Iii.un .fcucx partc crcdcntis atti- 
nct ,oftci:diturcl.ire : nam illc homo tam ccrto 
nunc :.Jh.nct illis aliis primis vcritatibus , ac 
li cas ctcdcrccaclu rupcinacurali. Qmjad veri- 
tatcmvcro lcii tcrtituJincm iii fc, ncgari cciam 
non potcd, canidcm mancrc : vt cnim cctigi ia 
matcria dc l ide, ;ictus iiacur.ilcs circa myitcria 
Fidci nccclVaiiiS fuiit tam vcri ijuam fiipcrnatu- 
ralcs circa cadcm myftcria jtjuia fivcricis for- 
malis(vt ahbi dixi ) dcfumitur cxobicito cxi- 
Acncc ,prouc .ilhim.it , ncccllum omniiiueft, vt, 
C\ habcint duo illi .ulus idcin omnino obic- 
dhim j cciam hnt codem niodo vcri ; ncquc alio 
modo hcii potcft. Admitto qiiidcm libcntci, 
actum ilUim natvu^alem cx lc potiiifsc cxiftcrc, 
cti.\mfi fuilicc falfus ; in qiio diticrt a fupcrnatu- 
rali , q»i cxiftcrc (inc vcric.itc non pocuic. Ac in 
otdinc .iJ pundtum prarfcns hjccditfcrcniianul- 
la cil : n.im aiitus ilic lunc tcmporis non pcrci- 
nuillcc ad Thcologi.miiad iwnc cnim loliim pcr- 
tinct, quando dcluraicur cx rcuclationc Dci , lcu 
quandooritiir cx a£tu fupernaturali Fidci ; li au- 
tcm dcfumitur a lupcrnaturali.iam co ipfo luibct 
idcin obicclum cum illo:cr^o quaccnus actus il- 
lc cllThct»lo2;icus,necell.uiy cft vcrus, lluc fit 
nacuralis,fiue lupcrnacuralis. 

Sccundo obiicics , maiorcm clTc certitrdi- 
ncm aliarum lcicntiarum , quam Thcologi.i: 
nain obicilo Thculoqico pollum dillciuirc , at 
alianim Kientiarum veritatibiis euidcntibus 
nullatcnus pulfum non affcnticc. Rclpoiidc»,ne- 
gatoanicccdenii. Ad probatioiiciudico , id non 
proucnirc ex dcfciihi ccrtitiidinis , fcd e.v co- 
qu<>d clarc non cognofcaiur illud obiccluin.Iam 
autcm fopra conccjli, iu clariraic cxccdi Thco- 
loj;i.in> .-1(1 .iliis fcicntiis. Yr^ebis tamcn , (iuc cx 
dcfcduclaritatis proucniat, fiucaliundc, ctiam 
rcfnnditur in inccrtitndincm ; nam nui pocclt 
dubit.irc dc .iliqni rc,miniis cftdc illa ccrtu';, 
Rifftniim qiiitn li non polfct, Rcl poiidco Primo , nc faci.i- 
inus quxftionent dc nominc , in co (cnili cnc 
niinotcmcertiiudincm; .it quandomanet illc af- 
(cnfus in intclleitu , homo cftdilpohcus pocius 
ne^arc propofitioncs qui app.trent euidcnics, 
qiiam eas quas habini fidei crcdit. Vnde fa-pc- ca- 
pciuat inicllcctum circaca,qiix manifcftc vidcn- 
tur coniraria rationi naturali ; qitod cx maiori 
ccnitudinc.quam habct circa Fidcm , (Inc dubio 
proucnic. 

Obiicics Tertii , Conclufitnics Tluologica! 
nicuntiir ctiam vni faltein pr.tini(ra; vcl prob.t- 
bili , vcl liccr cuiJcnti, non t.imen dc (idc ; coii- 
cluHo autcm illata cx ea primifsi , etiamfi altc- 
ra fit dc fidc , non potcft cftc certior quam fit 
ea prarmijla , vc fj:pc docui , & fusc paulo poll 
anum. t^.crgoTheologia non habec vllo mo- 
do maiorem ccnirudincm qiiam alix lcicDcix. 
Rcfpondco.cci.imfi in conclufionibusThcolo£>ia 
non habcat maiorcm ccnitudincm quam alix 
/cientix,qiuat.imen cam habct in primifsis, ab- 
iblutc habcre maiorcm ccriitiidincm. Sccundo 
rclpondco , criam in conclufionibus habcrc ma- 
iorcm ccrtitudincm, quia cum ordinaric alTumat 
j)ro prjetnifsi projH)fitioncm cuidcntem , lunc SedV. 6. 15 T^uelifleii 
dt^iniimui , 
jnU iLkS» 
tirftMti t»i. 

ntftimm. V^An:it. U7 Sst tfl, p 
ThiticffM fit 
in fnmi^it 
firtiir i tiafitnt 
tlir. condufio cti.im cx ck pr.THufsa rantani habc^ «i? tami» 
ccriirudincni , qu.uuam rcliqu.t: lcicnti.v; aliun- f»»- 
dcautcm cx alccta pramifsa dc .'idc ina .tiqua- 
tc (altcm (it illa conclufio m.igis ccrta : t|iiaic- 
iiusmagis fccuruseft^ intcllcdus , qu6J l.iiicm 
cx cap.irtc non dccric ci vcritai. Q_^oJ vcr6 ali- 
quaiido vtatm vni pr.nr.iha foliMn prob..bili, 
boc cft pcr .-iccidcns : nullacnim cft lcientiaqux 
pailiin ulnon habcat. 

S E C T I O VI. 

De ^rlncipils quibidj Theologia yti/ut* 
ad argumentandum. 

DIxiMvs fxpc , Thcologiam vtiin fuis de- 
inonrtrationibus t.im vcritatibus rcucLi- 
lis , quam propofitionibus cuidcniibus. qua; 
oportcr araplius CNplicarc. tt quidcm quodad zuiJitttihtiti 
piopofitioncs cuidentcsactinet.facilc cxpliLa- qut rtutltin 
tur :dicimuscnim cas omiies &L fol.is a Thco- 
lt)go accipi,qu:k: pro fubiecka maicrianccellaria: J"""' 
(unt , & cutn altcra pra:mifsa dc fidc conncxio- 
ncm habcni,vt conclufionem in bon.i formi 
clici.mt. Tota crgo eritquicftio circa pra:mil]l:s 
de ridc,.non quiailubitaii polHi quamcumquc 
propofiiioncm de fidc propiic pollc efte pi.r- 
inillam , qa.mtum cft cx fc proThcologico S\ 1- 
logiimo ; hoc oiim ccrtum cft apud ciuncs: lcJ 
quiafacra Scriptuia,quj: abfolute tota dicituc 
dcfidc , vidciui' aliquando muha liabeie altc- 
gorica , cxaggeratoria , &c. difficukiis cft , quo- 
modo illa viiirpari queant pro confirmandis 
dogmatibus Catholicis. Video dilHculiati-m 
hancmagis ad Scripturx f.icrx Intcrprcics pci- 
tincrc ; quia tamcn omncs fcrc Scholaftici dc e4 
hic difputant,btcuitci:& nos^eaintaiigcmus. 

SVBSECTIO I. , 
^ujtilam ({Ttieu fupfono, 

PR. I .M V M cft , Sccipturam facram fub cadcm ^% 
littcrd plurcs aliqiiando habere lcnfustnou SgtrM Strl- 
dico iam phircs htfcralcs , lcJ dico plurcs abio- ^'w* hMltt 
lutc , (iue vnus liitcralis fit , altcr fpiiiiualis,fiuc f 
aniUn lit{cr.iles. de quo infra. In hoc pundo 
conucniunt Catholici omncs,quos rcfcrt P.Vaf- 
qucz di('p, I cap. 1, & V.ilcntiadi(p, i.qu. i, 
pund^. y. vbi aliqua congcrunt i.icra: Scriptu- 
rx loca, qux cos ienfus admittunt ,tcftc ip('o- 
mer Cbrifto Domino : loann.cnim }. ipfcmct 
Chriftus docct , fci pcntcfn cxalcatum iii dcicr- 
to , .ic fc intucntcs faluajucin , li'.>nificaftc iplius 
Chrirti crucifixioncm ; Matth. 11. lonam tri- 
bus dicbus in vcntrc ccti , Chriftum prxfigti- 
radc , &:c. Adducit Valciuia puUhra Cirigcnis 
vctba lib, 10. in I.cuii. ad hoc propofitum : Sic- v,rliim Dti 
n in ntuijjimti dichu f^ertum ex B. tlrgine duflix ntfii-. 
prtcejftt citme vtfHttm in huric tnHniiutn , & 
tdtHd erat in (9 tjued vidtbatitr , CT aliHti ^uod 
itttftlijreitJiur : it4 citm vnbuta diuirium ptr 
']'ropl)etiti mit Lcgijl.titrts proce(f:t in hortiintt, 
ttott procejjk /ine daetitihttt indxmtniit ; it ,/i(ut 
illic diuiiiit.u legtbMHr itt carne , xia fi'ic /piri- 
tu4 vri-itnine UiitrK Q_iibiis clcgantcr coinparai 
rcuelationcm iplam c\icrnain, fcu vevba qui- 
biis nobilcum [oquitur Dcus , vetbo ipfo in- 
crearo : vt , iicui in hoc fuit corpus , quod vidc- 
barur , & diuinitas , qux non nokebaiur ocu- 
lis, fcd fpiritu ; ita in eii locis f.icrx Scripturj? fic 
rcnfus lictcralis , qui ftatim appatei , Sc Ipirx- 

B X luali» Dlgltlzed by Google j6 ROD. t)« A R R I A G A Tradaius De Theolog n.i DoCHrinfi. /Itrn Mi M tualis tjni profondioii iiuligcc confidcracionc. 
HuiiB tri eongniendanieainputat clfc P.Va- 
I(:iria , «y.ioH Ipinrnalis icriliis viJc.tar cHc 
crticacior ad mouciuios lioiniiics,<juaiu littcra- 
tiJ^$ai listqniii hictfljittimvticur veri]iit»illc figuris, 
' tfnUfi' qtue poteniiores runt,<iumv.g.periraac obe- 

dfentero, ac ft vUriroorti offerentem.Chriihis 

lTt;niflcatur. H.tc cft Ixjna i.itio.feJ mn! .ici- 
a.'<juaca:/«pc cniintalcs fcnlus Ipiritualcs foi- 
tc minja tSiaces Ctmt , quam fi ipsi Utterl 
49 cxprcr^f &: cl.irc tra lcrcntut.Potcft crgo alia 
Jkm illnm r Jtio rctldi , quia Dcus aliquajido nt)luicrcnfuin 
^il!m"'£ "* 'piritualcin ita eilecailibec obuium , i<]c6 
JHHI ^ iUum Uib velaniine lincncocculuuit } & puto 
hoe efle magis fteqnens motiuum pro mnltipU- 

c.itioiic coruin icnluiini. 
A Sflriiu Sccunil^ {upponendum cft , auando dici- 
«fawsrenhisln vnilitterlindndi.nonin^ 
gffj. tclligcrc pr.xcisc cos fcnrus .quo-; qnilibct in- 
ftm»i ccrpics auc alius c\cogit.irc potcllilcd dcbcre 
eos feMSt inKntos a Spiricu (ando , alioquin 
noh erunc lincra; , fcd vcl iniaginationcs inter- 
. prctis , vcl tantum accommodariones. 
*^ ' Tci tiu lupponcndum cft , pra:ccr rcnfus pro- 
J|fJJ^JJ*2^ pnoslacix Scripturx jpollc cam pcr accomino- 
^tfii ^ r». aarionem viurpaii ad alia , dc quo Aise P. Val^ 
ir^iiiu «jui z liifp. roti J4. & qtiidcm tcdcfia iJ facit 
(iir;ulis diclnis accummod.ms cuilibct Confcf- 
iori&Pontihtica,qiixfoliim vcl dc Noc , vel 
A» f»mhv dc lofcpli.aut aliis Sandis diiila fui«:SS. Pa- 
*'""' " trcs & Concionatorcs paflim idipliim prx* 
(lan:. Dinituh.is aurcmcil.an iilipfuma Scri- 
pcoribu^ tacris liat. P. Vafqucz , cura cap. 1. vi- 
f. Vrf^m, ocacur vtomnino ceitum fiipponecel Scriptos» 
ydnmrduat libiis Gcris id prncftariji cap. tamen i. quafi 
ff*"* 1"^ pouara qu.rftiuiiciu inchoans , (tisc agit an id 
ftb Etuogclilliisfieri ibleat,pollca autcm iApio- 
barionc TuS; ftntenrix non folum cx Euange- 
liflis,ftd cx ipfo D. Paulo confirmat. quoJ^vi- 
dctur rurhis Jciux.uc viiicam clfc diHicultatcm 
dcScripconbus facris , UuciUi £uangclift.c , (iue 
aiij rdcrint ; quiJquid tamen in hoc puntto 
P. V.ifquc7. fcniiat , cgo cam Jcm jjut») cill qu.^- 
Aioncm dc omnibus. fi cnun lcmcl (iicsnius 
vnnm Scriptorcm facrum faccrc id rcctt po- 
tuille>cui non dicemus & aiios codetn planc 
mo<io potaiftc ? An autcm omnes id dc fadto 
fccciriu , :ls cll p.uuiniouiciiti valdclonga, 
quippc qux pcndcc ab oinnium eoiura ioco- 
niin ,qux in doobusanc plutibut Scripioribas 
fu ris icpcriimtur «eBpikaiioDesiangam tamcn 
aliqiu , qu.L- maiorcm vidennic habcre vim,& 
coinmuuKcr loicnr adduciadhocptopofitum. 
Dicciiduin cigo bicuiter , eam accommoJ.^- 
''au'*!*' P**'^ optimi fieri inurro Scriptorc.quia 

J^jU^ " iiihil inc^vtl vciic.Ki vtl i.itioni contr.irium, 
imu vaidc contutmc ciL Additui enim pcr lioc 
ooait noonm robor priori leftimonio, tc hoc 

iecundum edam maiorrm habcc cfficaciam, 
dumquod.iin modo piioii fulcicur, vc quando 
profanus lciipror in confirmacioncm fui di- 
^ ,alccrius didtum bcnc accommodat. Confir- 
matur. Id quod Concion.itor & Ecclcfia facit 
inftc & Ianctc,non cftcurcodcmmoda & ia- 
ccr Scriptor faccre ncqucacj cigo & in Kocpun* 
^naUam puco eHcdif&coItateth. 
^•frj^- QuoaJ tattum,an ita aliquandocontigcrit, 
jr^^^ ' P> Vafqucz , vt dc Scripturi lacra in communi 
id probct , adducit Primo locumApteal.it. vbi 
duobus viris Elia &' Hcnoc!» ri inporc Anti- 
chriiU ptophctaturis accoiuii^odauii loaiwcs. Ht. auod dc lcfu & Zoroi;.:lKt dixcrat Zacha- sid frim» 
rias c 4. Hi fim 4m «Umc , &c. I>robabilis i a- 6t»i>» m» ' 
tio,non tamcn atlnioduui cfii.a\;quia fortc 
loanncs uonatcciuiii iii ci.s vcil-ii:> ad locum Za* 
charixtpntlcnimcuin cxcoiuhilaliudfitapud 
]oiaiinem»qn3tni /ffi fint dn* ,ceicta lunt 
vatdi dmeiia apud toannem : apud Zachaiitm 
cnim i!i:x uliu.L- in mcJio halxbant canJda- 
brum vnum , vndc facilc qui contiariain fcn- 
centism cueniar,re extticabunt ab hoc loco. 

Sccundo alFcrc lccum,qucm cx Amos Pro- 
phcta cap. 8. paucis mucatis, Ditt ntftri c»»- 
nmtttKr im l^mm^tiMiik ^ UBm • pio ik ' 
vlatpauic Tobias fenior cap. 1. Veriim neque wfw jS«M»> 
hocvrj»et ; (bli^m enim probat ab ei peribni ^«it«A«*5 

f>n\uta,ilc qni ("iccr hiltuiiLHs loijir.uii , fnil- 
c acconimodatum ad lc lcKum faccx Sciipcu- 
ne,non autem oftendit ipfnm hiftoricum ao- 
commodalTc. Sicut fi rcucl.irct nobis Deus 
concioncm v.g.in quiiS. Gicgotius allcgoii- 
oe expofuit locurn (actx Scripturx , non pro- 
pieceifaccthiiUiricus c&vticiir«Ucgpri4iUiuil 
cnim cft namre de vtente,aliud vri ; licec enim 
(alsi antmalc iJappIicuitrcc libi Tobias.pote- 
sac iacer luftoiicus codcTn modo narcaie quid 
ille(ecerit,nontamen proptcrca ipfeeamdabac 

explic.itioncin. 

Mdius vidctur argucrc cx codcm loco Amos Jrpit wtt' ab ip(b libri Machabcorum auQorc vfurp.uo pro luo tempore. Pollet ver^ adhuc rcfpondc ab Amos extenftim illum ttKum ad captiuita- ^^^^, 
tem , qux- fuit tcinporc Machabxorum .iJLO- 
que cam non accoinmodationcm,fcd pancm 
Knlbsliiteraliseile. ^ 

Vc autcm idipfum ab Euangcliftis ficri pro- ^'fp** 
bcr, aJducit illum locum llaix 19. P«pnliu hic 
Ukiis tnt bcntr^t : qucm ChriAus Doininus 
Matth. 1 5.in ludxos lui tcniporis accommoda- 
uit. racik lamen rcfpondcri ^vulfct ,Tfaiam h.TC f,d m*n frti 
viibi Ji\iil"c .iJ litccram ,non dc folis ludxis bmtn 
tunc (cmporis viuentibus>Ie<l voiueriaUtcc <le 
populo illo. 

iJcin intcntum confirm,-it Vafijuc/. c\ D.Pau- **1 
lo .ij Ticuni i.alUrcnccCrctcnJcscllcniciula- 
ccs , ::i.ilas bcftias , lVc. «t Sdt fnfritii t«nm 
PrephetM. Scd ncque hoc vrgec : non cnim dti- 
bitanJum cft ,quin ille Prophcta , id cft , Epi- 
inciiidcs , non iuliim volucni noiatL Crctenlcs 
tunc viucnces « fed omnes caic, ptxtciitos, quiun 
eriam liituios: denotabac enim viria narionis, 
vndc D. Paulus non pct accommodaiioncm 
adduxitlocumiUuin,fcdpcr littcralcm intclli- 
gOiriam. Eodem inodo ceipondcndum cft ad 
attcnim locum ,qucm ctiamaJJutitc ij.Mat- 
thxi ; & adimplctur in cis Prophctialfatx C4p.<>. 
jlitStt mtduiitts , , & ntn inieUi^tntti. Couftac 
cnim , Chciftum Dominnm non pec acconuno- 
dacionem vfum Arifle eo loGO>1adqida Ifiuas 
vninerfaUcec tam depcciendbas »qtt^de fii' 
turis locotns ift. 

Hincdedudtar ,non multum argumctna illa jt 
Vafqucz vrgcrc , multo minus vrgcbunt,qu.'c a 
lanfcnio pro cadcm fcntcntia citantur ; qualis f"*'* '•'••t 
cfl illc , £« «/Effptt vecaui Filium mtum, ' 
Oicz u.c&m enim omnes fcic Scriptores pu- 
tent,ifai (bide fpiriiualiter prxfiguratnm redi- 
tum Chrifti infantis cx yEcvpto , r.un pcr ac- 
cpmmodationcm adducctut.EuJcinmodo noa 
Vtgct ille : Vtxin Rm* miditM efi, fimrmm , lere- 
mix;i. ij.quifiiK liuliio rpiriiualitcr cumdem 
Inuoccotiuiuacinatium datuorcm fignilicauic. 

Qgii Dlgitized by Google Diip. I. Scd. G. VtltutUfn- Qll'"^ ^^S" iiuaflionc JiccnJiiin ? Rc- 

MUiiir M- li'onJcy 1'riuio , probab;lc:u cllc rctucutiam 
§mitf*S», Valenti« diljp. i.quxft. i.puii^j. oninialoca 
in (enni vet littcnli vci iiMritaali non per ac- 

C'>:;imuJariojv r.i t i: !; a N^i ipcoribus facris. 
FnbMtttf ii<.*.uiidu , ctiam cllc piobabilc alujuaudo pcc 
mfnnnimtf accommodacio„tm : latio cd.quiacihn idhed 
poflic honclliirmic & vci iilin'.c- , non vicjco cur 
diqaando id non crtccciii iu alitj^uo cx coc , (]uot 
invaoliiiioexaUocicantiir. . 

, svBSECTio n. 

^is /iifcfjjui Uiteralhy qm (^mtualis. MV.x. 53 A s hic fciucntias rcfcrt Vafqiicz, 
ijux foric folc; ^illciuntnonnuc. Niculaus 
dc L\ ( j duccns cum commuai fenfittn litteralenv 
cuin cilci uui pet voc:^ ipias figniiicaiur ; fpiri> 
tuaIemvero,quiperres iigniAcacas pcr voces. 
excipit .ib Iiac rcgnla allci;orias & par.ibol.i^,, 
quas dicit carcrc icnlu littcrali : nain cjuod iin- 
nicUiaic ligniRcaut cil falfuut. Ockii DsmH 
Jifer iulhi , non iiobcc fcninin Imer.ilcui , cjuia 
vcrba liguihcanc oculos , Dcu » autcuv uoii l»a.bcc 
otulos. 

AbulcnHs vcr6 videtuc doccce , fcnrum litte-< 
Muitnfii *u ralera efle totmtl id , quod fine per verba imnVe^ 

f-m m ni- ' nic>.li.icc jjcr rcs lignihcatas pcr vcrba 
c«w isfiri- iiucudit laccr Scripior i nilt tjuandu vcrba func 
tmfttna» M. allegorica,.aiiiparabolica:iunccniinfcnfuslit* 
teraiis ,iiujisit ,non cft rcs fignificata proprii, 
fcd id adcjuod cit tranilata,v,g.y<«i/il?#i«««»/ly«" 
iuflos, tcnliis iittecalts eft, DcUtn habecepcoiii' 
dentiam iuftocitm. 

ITafquez autem cnm commnni docet, len«> 
fiun littcr.iicni clTc cuin , qucin vcrba iignifi- 
canc ituincdiatcpiopricli hntpropriai& alic- 
goricc , li f.iu altcgorica,in quooonucnit cum - 
Abulcnii : diflcniii vcti) aLyrano,quia hic nc- 
gat vcrbis allcijoncis fcnfutn littcralcm. Spiti- 
luulcm vctucuai diciticjui pcr rc^ liguifitatas 
JHtm Uirrs T'^'- vc^a intcnditur aSpicitu {oiUko. inquo 
dlpmt o* pun^conuenic cum Lytano, dillenrit autem 
•MMMWt ab Abulenfi ; qui quidquid inrenditur a Spinru 
i}in£h),vc dixi , liue mediatc, liuc iiumcdiacc, 
Itfli» vnUi <l<c'C(^ic (enfiim^tteralem. .Ha:cdiirenno iicct 
tmtiim 4if. a P.Vafqucz putrtut dc rc , non cft nifi dc (blo 
(tfpi. nominc : omncs ehim cunucitiunt , alicjuando i 
Spiritit l.indlo vlcra id quod vcrba immcdiatc 
iigniiicanttintendi alind pcc ces iplas in^niediate 
£gnific3tas. lam antem , an vtrtrnique debcat 
diii Icnrn', littciMlis , an vcru lolum id quod im- 
mcJiatc iigiuhc4ttir, cjuis non vidct cllc puri 
qu.c(lioncmde nominc :■ Similitcr dc rc conucnit 
llyra ciini omnibus , a Spiritu lando nou fuillc 
intcntum fcnfuui illiun,tjucm vcrba alicgorica 
& parabolica cx fe faciuni, fcd id quod allegoria 
ilia figtuiicat } iam aiitcm , vtc6in ide& diceuda 
Uitf 4t fan finc ea verba catere fenfa Httcrali , an ver& res 
9fmim (ignific.ita per allcgoriamdiccnda iit fcnfus iitte- 
~ ^ ralis , quis ctiam non vidcat , purc eflc qu.xftio- 
nem dc nominc , dc iignificatione fidlicer dus 
\ods, 'fin/m liitfrMn , &c ncc m.igni momcnti, 
diimmodii dc rc- conftct , quid ii Spiritu fanclo 
fiicrir intciuuiv. ; N'oii ci..;ij cut multftm in 
hoc pun^o fudctnus. V^de carHis infero * iu- re 
ipsa non elte fandamentum , cnr ita granitec 
Abulcnli^s/cprehcnd.ituv , cc<c|aud dixf."i( , nul- 
lum icnium myllicum elVe a Spiritu fan^o in- 
tcotunt , (ed onuies ciTc CgindeiutonaD comfi* /4 nmifiiihie. n». dcracioncs : ipfc cnim non ncgat , pcr tes imme^ 
diatc vcrbis (ignificatas .nliiiuul aliud intcndillc 
Sptricum faiU^uqi , quod Vaiquez vocat lcnium 
mylHcum'; (ed docet hoc nxom e0c tiicecaleni 
icitfuun . vndc mcriro ait jcecoaefleinu^natio- 
ncs Ccncionicoruni. 

Sccunda a foniori eft quatiUo de nominc, all 
in iptis p jrabolis diccndus Ct fcnfus myiUcui,an 
liticralii.iiiu pcr camhiftotiam (igniiicatur,ip(a 
veii& hilfcoria iic Utteralis fcnfus : conucmunt Difenfa^^ 
enbn onuies de le . tuip qui paraboU aut limili- r**#i«ii«w 
tudine vritnr.non tntendere hgnificare fzpc rem 
ill.ini acciJii!; , icd pcrindcac li accidillcr , ca \ ti 
addcclaraudum aliudihoc cerium.An autcin di- 
cendiun (it (enltis littecalis,parui cf^ momc nci. 

In h ic r: .iicn quffft.dc noininc placct fcn- Cf*riM»tt 
tcncia lupta polica Patiis Varq«ic/.,quia com- JJ^ 
muniorclt -, co cnim ipfo inqualHonc de vocc 
melior.Eftcrgofcnfuslictcralis illc,qucmverba 
immediatc figiiificant,(iae in propria, fine in 
tranllaca ligniHc .-itione, my fticus vcii, qui rcbus 
iplis immclliacc lignificatis vlccriiis iignificaturj 
idet^ne dicitur(piritnalisquafiabfi»nditusfiib. 

vtl.iininc lirtcr.r. 

Circa cjtu- obfcruandiim eft Primo , licct SmfHimyM' 
i€gyptij & alij variorum animaliuin , arborum f^t'^ 
(lc-mentocuroquc bieroclyphicis , alias rcs quaii "'f'" ' 
myfticide(ignaaerint,Toliastamen&crs Scri- 
pturx propriLtin clfc , vc non folum hicrogly- 
phicisiititis,lcd& hiftoriis veris.qu.c rc ipsi 
concigcrunr,(ignificatafint. Cuiuseacftratio: 
tjuud loliii Ucus facrx Scripturs auftor,futurji 
piauidcits ca tanto antc lignificate pocueriti 
ideo ( vt benc obleruat Vafquca/ pioprium dici- 
tucfacras Scriptntae,, babere fiaufutn hunc myfti- 
cum. Addo tamen , non debete ita cigorosc hoc 
accipi , qiiafi in hoc fcnfu nun j^otucnnc cti,,in 
homincs lignificatc aliquid : pocutc cnim Rcx 
fiituruin aliquod prctium prias pra: Agurarc vdi- 
tationc aliqua in icci cationero inftituia , vel oh. 
alium fineni . nun cnnn hoc excedit cajpadtatein 
crcaturx. 

Secund6 oblcruandum cft,non coafeaata- F*rimtMiM* 
ter doceri k Val^aez , in parabolis' fenfum litte- «miOmimi 

ralcin clTc.cjucm vctba iromediatc figniticant, 

in allcgoriis vero non nifi illum , qucin pcr 

tran(1ationcm : v. g. Pfabn.i ). Oa^ Vemini fu- 

f€t infiti, .lic , oculi nOn figni6cant Jitceiahrcc 

oculos ,.quia Dcus illos non habct , (cd intclle» 

dlum DeL , At in hac parabola v. g. ludic. •;. /«<- 

nmt ^gmt vt taipmiH fiH Rtgm , iu\{\xs lit« 

tetalis eft, qiiikd ipfa macerialia Ugna inerinti ' 

cft autcinienfilS hic vcrus.quia nnn airctitur 

id factum eHe , (cd fupponicuc ac ii cucnillcc, 

vt inrtar illius aliquid moralc 'mdius intcr ho- 

mines incclligatur. I lxc illc. Quae non vidcn- rmfiipifittif • 

tur valdc coha;ictc : fi cniui , ijuia Dcus non ha- P»f^^ 

betdcutos , non potcftlincraiitcr ca vox «cmH 

eos fignificare : ergo quiahgna non coiiiidtanc 

inter (c , non poffunt ula verba litteralltiw figni- 

fic.irc confilium & cluclioncin ligni in Rcgcni. 

Nec fufficit diccrc\ in parabuiis luppoiii qu.ui 

id elll-t r.t(fhim , etiamfi non fit pallibilc : ::anl 

eodcm modo dic.im , in ill^ fi ntcntia , Otuli Do- 

nini, lupponi j ciindc acii Dcus h.sbcict otii- 

Ios,vt indemii n - dcclareiur nohis cius pioui- 

dehriafic cura de nobit. Vnde vix putacem cgdi faMMd ^ 

Jn hoc vllaro efle diicrimen lnter parabolas tc f"**"**. • 

II I L 1' - ' • II- ^ I lifimbilmit 

allrgonas ,ac dcbcrc dici cti.tm ni par.iboli'. non 

cllc icnfum iitccralcm ,qucmiinmediatc vidcn- 
tocfiniaief led ^nca» iunodic Spiiiius fiwAus 

B I 1« Oigltized by Gopgle i8 RoD. DE ArriAga Tra\!licus Theolegici Docliini. pcr ca vei bj,& pcr eam fimilitiidinem explicare; 

vmlccii.iii\ faciliiis iiuclUgiair , quomodo ipfc 
littciaiis ll-niiis vctus lit>quo<i tion adeu facilc 
pccciciciu ,li Jic.icurcomrafium.ldc6 Alphoniiu 
a CaAro ipu i Valqiiczcap.^.mcriti in li.nnc fcn- 
tcntiam piopciiJct ; lti.i tcs cll dc nuniinc iuxta 
dicla kipia , iicc siuigni inomcuti. 
56 Obfertiandum Tcrtio » renfum littcralem 

iMuiMlif poHe adhiic multipliciter diuidi,vet in moraR 
fi^mtlti- ^ j„ liiHoriciim , velinprophccicum , vcl in cxornaiiuum , pru diuermatc maccriarum» 
. <|uas continci : nara R littcra natret liiftoriamt 

dicctur hHloriciis ; dct confili.i & piiHKrbi-i, 
vtCirriltiDuinini Concioncs,dicctiir moi.i[isi 
' Ji ver6 laudes DdcoDiineat j vt Praimi , dicetur 
onmaijiias i pfopheacm * & tucura ptaedkit: 
9c Inxia alias niaieric diuerdtaces , poHunt alij 
fciirtis liticr.ilcs ,iJJi. 
Mjffidu >ri- Spiriiualis , lcu myfticus , potcft ctiam JiuiJi 
1"** in allcgoricum fcim tes gefta in \v^c vcccn fnit 
fii;ui.i rci fav,ieiul.r iii noua : (ic tcipcn^ a .Nloylc 
cxaltaiuiaiicgoiicc Chrilluin pra;hguubat ; lic 
'nuniia Vamabik S^cnnneiitnm *&c In ana- 
gogicum , quando ca qojc accidunc in Ejpdcfii 
miTirantc , lignilicant ca quc in tciumphante 
f-U i;i c.i lo gcrumur. Ei in nioralcm»ftu ttopo- 
iogicuin,cum gefta in nouo Tcftamento indi- 
canc ca que nos faccic dcbcraus v. uracio 
Chrilbi,ictunium, &c. denotat nos dcbece ota^, 
iciunare , &c. 

Qiuut6 ablenian Jum cft , non cftc neccfla- 
ifam , vc in omnibiis Saiptuic lods fint amiies 
n^»^»ftA hi fenflis tnrintta enim loca runt,qaae ftonnifi 
HmtdliMum lircci^alcm li.ibuctc.vt funt mnltx ciri unft.inti.r, 
tHw jmu. qyj, j„ l,i(iyrns nariata: funt, tantijin pro vcri- 
tate 8e inicgritate hiftorix, quibus Dcus nihil 
aii'iJ \ nliiii lij^nific.ire.Imo fortc talcs fipc fnnt 
lnmfitnk^- Jiiilori.v iincgra:, DeiiiJe in parabolis & t.on- 
(^CMnt- cionibus CluiftiDomini multa fuiit,«jii.c non 
habcnt aiium fcnfum , nifi li«cialcin , v.g. Eg» 
mmimtSetv^if , hevrfMittbk ,8cc. Q;ix .lutem 
loca in pai;:ciiliii h.ibcanc hunc vci ilium fcn- 
fum , non pcccinct niii ad cotnmcntatoics facix 
Scripiunt. 

SVBSECTIO III. 

c>/» idm U(»s fept hthm duu ftMfiu 
litterales. 

V^SiENsv.M cfl i'upra,poirc cundcm locum 
\J facne Sccipturx varios habere lenlas,Utce- 

ralcm , & fpiritualcm fcu m} ftitum ; iam quxri- 
inus,:in pointJuosliltcr.ilcsjVclciiam Juos my- 
^cosi liic Jc cefiisiLagit P.Vafquez Jifp. 17. 
&18. Adueaoautemdifiiculiatcmhanc polfc 
dTe dnplicem •, vnam , an poiTtt ; altcram , an dc 
(..ctK alicji,i > loc\is cos h.ibcat icnlu.v. 
StiM Uf In primo puniito Miciuifl de Medina apud 
*■* Valqiiez fuprh cap. 1 . afleric , Sctjpraram (acram 
nunqiiam h.ibcie Jupliccm fl-nmm lirtcialcm, 
non autcm videtur fatis indicarc.an crcJat iJ 
non poflc licri , an foliim opiiiccur Jc failo non 
ira concigillc : funJamcnta enim aliqua illius 
hoc fccunJum viJcntur innucte , aliqua ver6 
primiim. 

rnbatfrimi, Art^iiit crgo Prim6«quia nuUa cft mKcfficas 
firt /» wflri poncndi ilJo» dttos lenlbs : qtiod enim pcr doos 
4iMi iif/«r« Ii[tcr:i!cs inrc1!ii;i voluiit, potcll pcr vnum lit- 
icialcm,& .-Utcrum ipiritualcm : crgo iion cft iic- 
cttBaa ponendi dnos linecaies. Vec&m ug^ A flnrUitt menram hoc l«uc eft ; relpondentr eTiim,tum ex ctmti tfuU 

ncccflicatc eos l"c..i odmiiri , l".-J qui.i pciruiu ,fx:ui cj Sfi- 
optinic liiter.c conu'. S.Spu itus voluit cos "'«" f^niU 
indudere. SecunJo.i-c..; oftciulit inJuctione, 
vciiim I10C pcrtinet ad iicauidum paodum,dA 

i[Uo pauio poll. 

l crtiu , Scriptor faccr non fe habuic vr ama- 
nucniisf^ui non intcUcxit meniem iauAi Spi- 
riros , led luuiddubic pcrccpit quod ille volue- 
rit : atqui Scriptor latcc non habuii lu!i vni 
vocc Juoi lciiiusi iJ ciiiin cft prxtcr conluciu- 
dmcm icribciuium : ergo. Ne^UC ht»C Vtget. Scrifitrn>*m 
RclponJccur cnim Priir.o , :ion elfc contra con- !^^'**" 
luctuJincm hominum ktibcniium : fapc ciiim 
quis eifdcm verbis duo fignihcarc vult , vi po- 
tuic Spintus fanAus fPcophetx autEuangcUftx 
ii^.<,niftcare (e doos eos lenliis imendere. Se- 
cunJo ncgatur,non potuilTc facmm Scriptorpm 
aliquando fc babcrc vc .in^nucnfcm , Jc c]uo 
paul6 poft. 

Q_|_3tto arguic , fi iub ciJcm littcia circniiUi 
duo tciilu^, luiui ccrti cx lacra Sci ip;iiu colligi 
pollct. Scd ncquc hoc vr£;ct,mi6 potiiishinc 
puUet conttarimn pcriuadcri:nain ccitum cft, 
verbaefle aliqiundoci^ciaduaramexplicatio- ['«f^-" f' 
nu:n,fcu fcnmLim, li autcm vnus a Spiritu fando '^^^^^ 
loiinn intc:i Jcrctur , polfct quilibcc di(.crc, Non 
eft hic fcnfus qucm Spiricus laudlu > voluit,ide6- 

!|Ue iiihil cni; ccrti. At li air/00 cfTcnt iitrcra- 
esjiutic ambo habcrcnt ccriituJintm , ucc li- 
ccrct cos ncgarc. Abfolutc rclpondco , ex co ' 
qudd cgo dicarojpolle elle duos icnfus littetales, 
nihil adimi deceRiradine: da v.g. fcnfum A eflc 
littcralcm, tu dicis nullum alium cilc littcrakm, 
cgo addo vnum alium , nunquiJ adimo ccrtitu- ^ 
dincm iiioIenluiA^cect&iifcmclconftct cura 
elfc litccialcm , t,i:n ccitus dobct elfc ,ctli limul 
h.ibcac .ilium , tpiam li lolus ciret : na;nSpiritus 
fm^us tam non potcft mcntiri in vnolcnfoifi 
eumintcndcriCaUcetHmul ctiam aliom.qaim 
ii Iblum illnm intenAflct :,crgo mal^ex roalti* 
p!icaT;o:ic fcnriuim UttetaUum iofcmiiincerti* 
tudo dogmatum Fidel. 

• ContrariamfentenciaraTtcomimmemdcfcn- «^»'"'^!/ 
ilic S.Thomas , & mulci alij , quos rcfcrc P. Vaf- v""""*^^ 
quez cap. 1. cftquc cxprcfla Aut^uilini ii.Con- ^y^a», 
fcfllon.cap, 50. &: }i. qui nonfoliim air,polIc 
clleduo& illos fcnfus , (cd ctiam de fado multis 
inlods rcpcriri.qno viriquc pani quxftionit 
fuisfacir. Vidcatut P, Valcnria fupiapuiidlo j, 
& P.Vafquez eo cap.a. qui lamen dupUccm 
adhibet Imiitaiionem. Fcima eft, etiamfi ali- '^^'''T'* 
qiunJo nnilta loca f.icra SctipiacaeiPacribus & ^J*. 
Doctoiibus varic explicentur,non tamen idc6 • 
omncs illos fcnfus clTc litteiales,quia ctiamfi 
piobabilitci ac difcurrendo poflit aliquis eof 
lenfus inucnirc,non proptcreit fequiiur cos om- 
nes ii Spiritu fanfto niilleintentos , im6 contin- 
gere fonc potcrii,vt necquidem vUus cx illis iit 
}ntentnr,redaUas,qoinonseftoccuttas,vt Ab- 59 
gullinus infinu.^it Jc Doclrina Chri!li:malib.i. Stnfnt Sf$r*- 
cap.ji^. Joccns , ctiamli latcit nos qui J lcnlerit '"r^^jt ^ 
Scriptor faccr,pollc tamcnnonvnum aliquid, ^^^gjuir, 
fcdduo vcl phira fcntivi circ.i illiim locum, Et 
ollcndo manifclU- i J farpc ficri , eo quod dantur 
expofitioncs coiurarii cidem loco , non potcft 
autemdici iSpirira rando ibi fuille contratia 
iignificata. H«c limiiado,qac commanis eft 
Scriptorum JodTina,onuiino piacett&pet & 
vidccui fatis piobata. 

Secoiub liinjuriocftmiUi ieU fiiit rqw-fimN^ £. 

candi Digltized by Google «■MfMVM [*■ tttt* mcn 
tit Ttuunun I. De ThtologiL 

mkmkttfif nniU fcr.fus H:teralc$, quos etiara Seripcorfa- 

ccr iplc i:itcllcxic , no dicatur hiillc vc ^xirus 
am^utuuili';. Hxc camcnlinucatio,<|ua:ii VaT^ 
que« non ampliu<: probtcnr, mihi non plaeer: 
nu-A e:!iir. \ iJci) ,cur Spiritus Gnclus jliquanJo 
iioii ^uiuciK linc vlla indccctuij: iiuci vci Scri- 
tattrktgml- pvoic facro vc aaunuciift. SecimdtS , dumraod6 
vnus rolccni fcnfus licccralis illi tucric nocus, 
ctiamfi alium ignoraucrit , non potcft propric 
diti a:iiaiuiviilis;)uni iuc lapc ncctjuidciii vnum 
iiuelligic. Vndcnierico D.Thoniasabipfo Val- 
qucz relaras 1. 1. quarft 17). aR.4. 8c Caietanits 
ibi , docct Prophctas non intellcxilfc cjuid Spi- 
litus lundus voluciit liiinihcaie corum fiitis 
&: vilis. 

Ncc iiiificic rcrpondo Val^ez,<]u6d lcilicet 
/idccm confusc & in gcncre Prophctx illa omnia 
inccilcxcrinc. Moc , inqiiam , iiun (utKcic : iiam 
^ iUacoufuTa c<vnitio cll valde inipccfccta^ quae 
non exmhit Scnptorem ^ratione amanuenfist 
hic cnim , ni(i lortc iii alicna & ic;nota Ungua 
Ctnfmf» »»- fcribac , lcmpcr 111 confuto iiuclligit quid cgo 
tradcm,dum dc myftcrio Trinii.itis aut pwr. 
dclliiiationis fcripca illi dido. cic ratioapriori 
cll ,quia illa nocitia confufa cd calis, vt non fuf- 
ficiat ad rcddcndam racioiicm corum qux ibi 
iignificincur. Addeji fctnel linenodciadiltincti 
poreftciSpirirut(anftasea<liftare,etiam pollc 
& /Ine confu^a , pr.i-rcrtim fi , vt dixi , vnus fal- 
^ teiTi fcnfus iih raanifcftetut. Defendcnda crgo 
eft communis renteniiafine Itinitatione kac Pa» 
tris Vafqncz. 

m>e*mfliim Rcltac agcrc , qui loci cos fenfus habeanc, de 
JHtrum fin- qno fiisc Valqucz difp. iS.per totam,vbi non 
/•MM. ^f-^ ^Q^^ looim ■daiitcittin quo ddo-renfiis 
rep«riantar,ilhnn fiilicet Ifailcf). <hmmu- 

titm tim tjtut ernmttiit ? quod tain de CKtni 
qiiani dc tcinporah gcncracionc inccUigendum 
Htfmmur V^' Hcc umcn difpntatio eft purcfcripcu- 
Y.ri^jpt^. rillica , idc6 illam omitto. Hoc folum dico, 
non liabaillc Valqocz maiuf fundamcntum ad 
diios fcnfus in hoc loco admittcndos , quam in 
iilo Pfihn. i. DrniAtm duat ml m» Filuu mtm 
«t tH, ego btdUgttim te} vbi tamcn negat duos 
Cllt : li ciiini iCi.juirit coiuiciioncm imcr vtrum- 
quci'cnfuin,<}uam inucnic iiucr ecncracionem 
tempoialetn & aeienum adeum locum , Cent- 
rationtm tiiu quif tndmtlHt i (inc dtibio , ciim in 
► lioc .iltcro loco etiam dicatur agi dc ea vtraque 

generacionc,cadcm matcriarum conncxio repe- 
rietur. Qu6d Ci noiias i Patdbits $S&dt duoe 
eflefenfuslitterales in hoc vldmo loco, etiam 
null.unpro fc adducic Vafquez,qtu dicatduos 
eifc httcioles in eo altero > Gaermitntm tiitt, 
ecc Deniqae , 6 oUKMt Nydenum <e Thco- 
doretum allcrcrc hunc , f:^o ^odle , ^c. non dc- 
bere intelligi de cctcriu ,ctiam cgo lili obiiciam 
Hicronymum lib. i. in Matchxum (qui in 
. y,^cnpturis raaiotis eft audoritatis , quam Nyifc- 
"'iins ) aftcrentem , l^iam non dc^tcroporali , fcd' 
dc zterni gcncracionc Vcrbi ineoaltcio loco 
fiii&^locatum : crgo cft vtiobique eadcm plan^ 
noviBeniquc ,qu6d intelligatnt locns Mc de 
rcfurrcftione Clirirti,vc cum intellexic D.PauIus 
Aclor. j. Vafqucz ipfc fatccur : quod autemcom- 
modcdc itcriu ccncrationcctiampoflicintcl- 
Jigi , indc tit manltcllum , & finc vioJcntia con- 
tcxrus (vt obiicituc a Vafqucz : ) nam ad confun- 
dcndos cos,qui dicuntut coniaralTc contra Chri- 
ftumDon^iiuim^tcaiiKm^ eius ztcrna geneta- 
tiopondccatitryVtiiulefigaftettsterQiimFilinm Scd. 6. ^9 vnigcnitum Dci Patris cis doniinatunim ; & in 
hac fignificadonc adducitur a Paulo ad HebtccM 
ideinlMcuSsfiKMr mimettmttgf Wdw ffmdit» . . 
Reipondet Valquez , a Paulo pro xcemi Veibi 

gcnci .uione prxcisc ciciri ca vetba, Filittt meus tt ^**^ , 
r« i alia vcro , £^0 h«dit gtnui tt , ide6 ptecisc a 
Panlo referri, quod a Dauidein eodem verikala 
cuin priocibus pofita c(fciu. Vcrum quis non vi- 
dct violcntam cam cdc cxpohcioncm i Primu, tifitiMttt*k 
quia cum idem ngnificct,rittif mem et M,ac« 
Mgthiditiemiti : nam (vt Thcotogi ineric6 dp* 
cent) heri ic hcxlie ab ctemo ft in «temnm ge» 
neratur aclu FiliusDcijlicut adln cH iUius Filius: tilim Ht^ 
non cnim licuc in humanis dicitui Filius a foia ^?^. 
eencraiione pr«oedenti,& nuUo modo alfta pCE- Vy"""^ 
lcucrante , ft d dicitur h cmirinua gcncrationC; 
quis crgo , ciiiu ex uu.c parics fcrc iJcm ligni- 
hccnt , negabit vcramquete candem-ftllium i 
Pauioallatam6iiire} ■ . . 

Secand6,ceRi Paulus noneratamknsnrat- tat^^mit ciplK.indi vcibafincvlianeccnicate , fulumtinia 
a Dauidc fuctuncconiun^ » alioquin potuillct 
ctiara cotnm illnm Pfiihmnnxitaile : quod c(l ri- 
diculum , pr.Tfcrtim cum in fcntcntia V^ilqncz 
dilparatum valdc^ hebcant fcnlum a prionbus, 
Sci racntc Pauli alieiiDiiiea alteta vetba qua: SJPlHUMi adduncur. Conftcc ergo^ cqnaLti, fi non po- J^j^f^j^ 
tiori , iure duos poflc aflignan fenn» Kiterales ftr.vyT MdmHi ftnjinu^hmt\ tiori , iuie duos poflc afligi 
huic loco,quo ..tlignantur altcri, GtnerifiieiiemH 
eiiu fM» enjtnt^it ? Dc ahis 1<^U , qu;bus com' 
tnnniter duo aflignanrar Ititcrales , negantar 
vcio i V :tfquc7. ci) prxcisd , qui:i euidciucr non 
conllat duos habcrc , nihil ago , quu cl\ rcs lon- 
ga,nec icholaftica. Obfeiuo tan«en,non te- 41 
quiri , vteosduos fcnfus adraiitamns inaliqno 
loco, tantam dcmonfhationem ; fuHlclt entim, 
fi vtrmnquc vcrbaconinioJc fignificent, vtra- 
que explicaiio in Paiiibus lubcat fundaracn* 
tnm.feddchisfatis. 

SVBSECTIO IV. 

^iUmtJo Theelogies pcjut ex psdi^tU fitm 
S(riptitr* fcnjil>us argumcnurt. 

OStehdimvs , quot fetifus Sciiptura sjuiMliitUl 
facia habcie pofficiam oponet explicare, ^fimt mgti 

(vt ad propoiitum nollruni dc TlicoldtMcis rrin- ir-tiuimtt 
ciphs veniamus J quis iUurLim lit lum>.icii» pro 
formando argumcnto 1 h;o'.iit;iLO. Hcquiclem , . 
de ienfiilittctaU nuUa vidcturdil£cuiias:nam 
c&miUefic primas& pra:cipuus,Geiinmcft^effi'* - 
cax cx illo defumi atgumetmim ad pcobandaai 
vcritatem ibi incluiam. 

Occnrrit camen drca; hoc difficolcas« Tnde ndmUk*' 
fcilicct poterit collij^i , qiiis fit rcnfus littctalls, tmHttmmih 
VI ex co argumcntum foimemus. I lac de te ' 
fbs^ Scriptutift.x-. Ureuiflimc tcfpondco , ali- ' 
«n vciba ipfa ita daia eflc , vt manifeftc often- 
daw fiium fcnfum : fic hiftorix ferc omncs, itcm 
Concilia^Parabolx S:ilomor.is , Chulli DvMv.ini 
Conciones j aliquando vci6 ex, anteccdciuibus 
& fiibletpientibus , ipsoquc contexracolligi de« 
bct , qnis fit fenfuT, Qn^.mdo veio tcxtus cft diffi- 
cilis , tunc cx ahis Scripturi locis, vel cx SS.Pa- 
tfiim,Conciliotam aut Intcrpretum , qui euffl ' 
locum tradanint , cxpIicadaneHliii» iniejligen' 
tiam cllc pctcndam. ttmtut iS»» 

Notandura tamcn , quando locus facrx Scri-^ tfmlii' 
pturx ita difficilis c(\ , vt non ba\k inrelh^ tt mmtii§»t 
qucac,quo lenlllUt a bpuicu fanOo djftDS I vix 

B 4' poft Digitized by Google 10 Rod.de Arkiaca Traftaras t>e TheoUgid Do^n&. 

tUa (]tix pro peccMis puinitu',colcme anuno 

xijiio |Mnciici. 

Tcrtin dico, ali<]iunck) ck lciilu polTe ali- 
ijuiJ vt cemiin<le fiJi' jMoD.ni ; v. ,:. l.uui.mii poflc argunicntam cercnnn Theologicum vllum 

for'.n..L! cs il'o , qui.t cuiTi iiiccrra lic cxjiliciiio, 
iicj;.<'L->uuf I jIc at^uocuraqiic. Dixi ctrium , lioe 
«ft^cflicax : nam prolnbile hixt.i probjbilitaccm, 
^uam expoficio ea habucrii , iinc dubio confict 

Cteft. Aliquas rcgulas,quz poffiittc ttiiixime 
larc ail incclli^cntiam Utteralis ienToSavide 
apud V.-Ucnti.iin Ivij^ra. 
ttmut Sccundo dico, (^uaiido fondiadinlrtftar vnns 
VKHm rciifus littct.ilis ,ntmjiolIcefficaxts:ro!K!udcns 
't'*' .ir^uiiiciuum cx alio tcnfu ciufdcm loci (onnaxi, 
nili fortc conftet vd ex alits lods , vcl cx Conci- 
liis &Patribas,vtnimque ibi concincri : ratio cil» 
quia (emcl daio vno icnfu titierali,in quo falue- 
luc vciu.ii co.tus , iion ciigiimir ci loco .nlium 
«uxrerc ; non cuim conilot duos fuillc a Spiritu 
unfto Intentos. 
MUufalm Ad luinc fenlum littcr.ileni icdiicutuur para- 
liolx.vt dixi fupra.vnde co niu<lo,quo c icnlulit- 
^ tcrali arcumcmum (^runutar*, poceft & ex par^ 

bolisdeloamit^uidauteinvnaquacquepatabolafin 
- particd]ari'dcfignet,noneftbutttSiod. 
/m^ ^ Scd rcplicabis, Ergo.cafu quo liiu c'aio fcnfus 
aSifmmdc littcralcs,cx ncutro fonnariporcricccrcum argu- 
"^*"' nientum,quianbnconftar,inquofiien'taccep«n 
^Tfflm''*'' '^f'^'"^'^ fmao. RcljwnJco^Si conftat 

vciuinvjuc fi!t li::cr.ilcni,ex viroi^uc potcritcon- 
iici atgiiinencuui ; ti \ cro dnbium iic qui!> iiC, fa- 
, (eoc ex neunro dctenninatc polfc. Addo camen» 
enm,qai admittitor ab ah'quo vt litteralt$,dcbere 
npud ijifuni dlictrc .'tr^uiv.cnaim ccrtuin : co 
cnim niodo.quo putacaDco fuiile iiiccntum, 
neceilum cil vc putet tfle omnino vcrum. 
iSyHtmivix Circa fenfum vcr6 myftiLijm, lcu lj>iritaa- 
d»i «»fa- lcm,dico,exeodifliciUusformari.irj^uuiciituin 
'Thcologicum. Ratio eft,qtuacum ienfus hic 
iit mas^s .ibkonditus , non poteftfacil^oftendi 
i qids ille fit •, fvpc cnim pcndet ex (bli Oei in- 
tentionc , tju,v vcibis iplis non mnnifclVicur-, 
poteft tanicii aliq^itando cx locis iplis facrarScri- 
pturx dcclarari, vc cum Chriftus^ dixk : 5Mar 

Atoyfrs exAh.vik /erp^nirmin de/erto , !kc. lo.in.;. 
Ciltcndjc , Dcum voUullc pct illuni lcrpciucni 
IbampaOtoncm dctnonftrare. Eodcin inoLio dc 
manna reipedu Euchari(\iae : dc ccdu^onc 
filtonim maS\ ex vF.&;vpio , iuxta ilhid , E* 
ty££yptt voc*ui /ilium mtum , Oicx 1 1 . vbiM.it- 
th.cus cip. 1. iiidnuat pr.ctiguracuin rcdicuin 
Chrilli Domini. Quando autcm conHat , illum 
fuiin.- knlum a Spiritu far.dto ir.vltiL t' [i :;niiica- 
turn , habcc liiic dubio cancain .ructuiicatcm, 
quantam fi lirccralis clTct : nam cam non porcft 
Spititusran^btsrebus&renTa myftico ueattti, 
quiun verbis ipfis. 
JtitmnmtJi- Qiui.-ii lciilum vcri> pcr accomn-iod.itioncra 
^tmt^ fMdtt dico i'riin6 , pollc rcciilliinc affctri vcrba & hi- 
ftottas ad luadendam virrutcm , & diflnadenda 
viria. Idc<H|uc iliAit S.Paulus ad Roni.t j. 
cianqut jirtftA Jum t nojham dtdhinMn Jiript* 
fint : vt pcr ptitiemim & € m fi l mm mSa^tiMi' 
nimffemiMAetimm. 
UUunmfn- Sccnndd dico , it (blfim fir per accomino- 
knfim. dationcm vciborum , noii poifc bonum argu- 
mciiium aifcrri ad probandum aliijuid elli: de 
fide,ac vc iifiTniU aut ab cxcmplo rcCtc poHe 
argumentum dcfunii : v.^.r.ur.i Scriptura doccr, 
jioii dcbcrc nos inala rcddeic lui ijui odctunt 
nos , crgo a fortiort iion debcmus his qui nobis 
bencfaciunt. Iccm lob fuftinuit paticnter p<»- 
nam a Deo immiflam ) etiamfi flne vlUl fiii culpl 
iDeoiitevcilliinfli^yCtgo & nof dcbemoc 64 iadhnnalicuiusinfacraScTipiuii, vt cx i'c '^' 
num , re^e cx eo infertur , vc omnino cermra . 

dc lulc , cr;.:;o Imc .iliud faclum bomim cft,li 
poiTic ctioin cx iidc pcobari lccuiiduin hoc maius 
quid eile , qukm illud pcimum , ficuT h conciario 
tbricr.is mcrccur pa*nam .Trcrn.im , alibi aiucm 
diciciirodiuniDcimaiuicbriccatc. l linccgo in- .rf fmittU 
f«ro,Er"oodiiim Dci promcrccur panam .rtcr- 
nani.& iic in omnibus aliis;natetiis,ad quas hoc i*""^ 
modo vt \ fimili , auta p4ri hiftorix Sc veiba 
facrx Scripturj; poirunt .iJduci. 

Circalcnluinallcgoiicuindiccudum cft Pri- "^^"''"'^ 

tah , eum quidem eflc bonum ad cxornanJas " 

Conaoncs , liortandum, rcprchcnacniium.^c. irtfitt 
ac vt ccrci alitjuid caiujuani dc tidc pcrfuadcacur, 
noniuuarevlloinodo. Racio aiucmcftmanife- 
fta , qiiia c&m renius hic folum videatut ab ipib 
Concibnatore ancpetfuadente excogitactts* non 
nutcm a Spiricu SanAo , vix maioi l m habcc au- 
dloricarcm , quain fi illam allcgoiiam atiunde 
fiimpdflet cx hinoria alii non facra : nam illa 
tunc candcni viin h.ibcrcr cxpriir.ciidi , dtiiide 
non magiMjuandoclUn facra Scriptuta .iccijn 
poteft , vt a Dco inicma ; crgo. 

Secundo , It ailcgoiia ex aliu loco facra: Scri- Kifi M» wfi 
pcnrx derUretnr, ttmc letinete fitnunara elfi- mArfww? 
r.Ki.im , l:LUt czni habct fcufus litit ralis , ijuia 
conltac cuin fuillc iiucncum a Spiticu lancto» 
qui tam eft in allegociis vccax >quikm in (0161 
utteraU myftico. 

SECTIO VIL 

HUt€. 

MV t. T A hac de re dixi Jn Logica agcns dc 
incila Li:ixlului:u\ , itcm <S. ir. :iiriccriade 
TIlJc , (aiigaiu cainca brtuuct iuc caijux iiccef- 
f.u ia funt pvopccfcnti indittuo. 

Duplex ergo hic diificulfas a^tati poceft. 66 
Ptima, qnando in aliijuo Svllogifmoaflamuncttc JMln d^ 
du.r puipoluior.es lic FiJc , c quibus cuiilciucr 
in bonaiormafcquitur conclulio,an ca cur.L.kilio 
fitdefide,anveroThcologica.Secund.i,<.jiud (ic 
dicctuk'r.i , qu.ir.Jo \ na canciiui pr.vn i:' -. i ihic 
fidcaltcra >crotantum cftcuidcus jucuiaaccr, 
aacmocaUter, anc probabilis. SVBSECTIO T. 
JDtciditHr diffcitltds fnma, 

R c A primam difficult.itcm dixi Prim6, 7UM<lj|ElV« 
itj iniueiiadc Fidc.hanc cllb dilcurliu.)m, 
& nici bonicati conieqiientic» iro6 id Icmpcr 
ac necclfariu habcre , quandocnmqoe credic ali- 
quodmyAcriuin , co qudd reuelattun fit 3k Deo 
iiimmc vcraci , cunc cnimfiue vnico aiilu , liue 
duobuscrcdic quis Incarnatioitcin, v.g. coquud A>^ 
Deusvefumd{car,&dicacIncacnationem:indc ' ' 
enim infcrt t.un verc cxiOere. OftcnJi cciam, 
ab Au^onbus,quincj<anc Fidei dikui;umfor- , 
malem,ne iUaro dkancinnlci bonicati illationis, 
ab his, inqaam, non confidecacam difiiculca- 
tero de iUaiione efle omnibuscomrounem : nam 
bonitas c9n(cqaeDci«»q|Q^ debec cognoki ab 

ailea Digitized by Google Difp. I. DeTheoh ogiL «7 
SimA ijmd. 

MtfUxit aflcnticmc coiiciuiioiUa non eft fonfiMjucntia 
ipfiin aOus diftin^ , vt (cilicet debeac dicere, 

Ex his ilitobus r;<Sibiis kqiittui icruus.qui cft 
concl jho : hxccnini rcHcxa cogniiio c(l ouinino 
fiipe(fliu»& vtxvniqjam daturin uobis:tan- 
tum crj^o icqiiiiiturcfj.;nit.o ill.aionis obicdki- 
u«E,v.g.niiod ii oinnis huino cll animal , & loan- 
2^^*/™'^ nc5 cft homo tefte ibi contineatur loannis ani- 
tUmr ei'^" o^ius :luncantem obiediaamillationem de- 
bec iieccl&ri& cognotcere , qdctiinqiie didc* 
Itmnts tfl oiimd , <jtuA efl /;cww , liuc lA dicat 
vno , iiuc duobus , (xac iribus : cr^o 
culcas de bonicate coniequenctc ab his nobis 
obie^l.i in diftiu Tu foini.ili fidci communis cft 
ctiara diTcurfui viituali ,^ui ,vt dixi , ncccllariL» 
dcbct teijiiiii quasidoctiinqae ccedo tnjrfterio 
propter vecadutetn « anc coielatioiiem Dei. 
Rcfpomfi antem aUbltic^ , illam illationem 
iH*tlt tbif (cu conrt\jiii:iin.ini obicxiiu.iui ;i'.".-.il aliud cllc, 
qiiam cxtrcmorum idcncicatcin cum co tcttio 
/eu mcdio : qux idencitas pcr ipfas ptxmiflas 
cognofcitur; vndc fipr.imili!v lint fujKinatur.i- 
lcs , non cgcnc a<2u alio natui ali , quo ca liiacio 
cogoofcatur : vndc vlteritks ,iicc idco (equecui, 
CDndufionem efle nacacalcm * qoali itmiteceiiir 
illationinafarali. 
Cmtlufitfm. Quod li dcconclufiouc i^isil formali loqu.in- 
^mlu fm4, tur^unc ^ vt benc obfecuauit Granadus ) for- 
maliter ea connexio nihU eft aliad , qubn if& 
clTcnii.a conclufionis , qu.TConncxa cd naturi 
fua cuni pramilli!) j viidc qui obiiciunr , cencln' 
fentm tjft ntttirdtm , tjui/t natiiralu tfl illMie; 
idem eil ac il dicerent , Cencliifie tfl nMmtUr^ 
fal« etKln/ienif tjfemi* efl nMnrdU y quod eft 
probarc idcm pcr idcm : aliundc crgo videil» 
, duin,ancaconcluiiaiitnatuialis. . 

Sccand6 hinc dedaxi , Fidem non IblAm 

poirc clfc dik urliu.ur. c\ f^v.. Jii.;lius prxmiOis, 
Drm tfl vtr/kv ; & , Dcus hoc reueUt : lcd ctiam 
cx aliis , dummodo illz etiam formaUtcr £nc 
IiUtiemgBi' defide. Qua/ialiquidttincimpedket»iie coiw 
M«n MfHr datio eadifet de fide , id eificerec tllaiio cogni. 

^*** t.i ; at Iioc ( vt paulu .iiuc oft.c.^Ji ) noii inipcJit 
, ' xatioucin lidci , crgo ncquc hoc impeditur , c6 
qo&d iubhjstecminis noniiteavetitas teueta- 
«.T:i .-.n! liipfa^idcs aftibusfuis rupernaturalt- 
< bu^ olLcndit ,cam vericatem iiiidudiin tcucia- 
tis , auc clfc idcm cum reuelatisioftendit eoiplb 
ibcmaliilinii eam efle teuelat^m. 
69 Conientit in hanc (cntcntiam P. Cranadus, 
^■ GrantjHi non camcn confcqucntcr ad fua nrincipia : docet 
cnim , aHcnfuro concluiioni& clic miniis ccnum 
quacuinque praemiisi. qnod ianc repugnac , 
ille allcnfus conclullonii fit dc fidc ■, cpii.t intcr 
ca qux iuntdi:hdc,non potcH vnum cllc ccr- 
tius alio : dl cnim cadcm ccrtiiudoindiiStisCMIW 
nibus Dci ; fi aiitcm ad fupcrnacuralitatcm 
adhium ipforum recurramus , vndc .diximus, 
iilis rcpu};naie falficacem , quia Dcus non po:cft 
dlc audoc fupcmacuraUs a£kus faliiinutc et- 
ianiieademeilrcpugnantia cumfalflraieinadfai 
•"]2^'»A^w condufionis, qua: in qualibct pnmil" a , ciim fic 
/ittraMtMrM. ^<I°c fupcrnaturalis ac iUa : creo dcbct concc- Scdt. 7» iX 

dat auxilpnru^^nacitrale adtalem adum cf* 
ficiendum ; ficnt, licet ex fe non rcpugnet vnico 

adu am.ui honcftatcip du.^ruin virtucum , Dcui 
camen dc facionondoc auxiliaad calc-s aiflus* 
quia hi func eztraocdinari| : Dcus auccnvtion 
dac auMli.i fupci:iatur.i!ia rill pro a£libus ordi- 
luriis i praccrquam uuod dcL>ciciic poni noui 
li.ibitus pto. eis aAibus. quod cft abfurdum. 

DifpliGetilnquam,ha:c dodhina : nam gca- DemmHlf 
lit riJecDr afliimi iltud principium , quod Dettt 
non dct gratiain pro actibus aliquibus extraor- 
dinariis ; imu ii homo conccur ad cales , Deus owto* 
maxiihe hmabiCt Secand6,c^uia vaidc ordina-jBfe 
!iui!> cfl , c\ du ilnis pr.rniiins dc fidc infcrre 
alii^uain conclulioncin icrgo ex co capicc non OrJiMrinm 
dcbec eo» ncgare elli: fupcrnaturalcs dc faCto. *J^'^'' 
Idem dico de adibut Ulis , quando duanmi vic- 2^^^ 
cucnm honeftatem amo vnico t&a : oftendi '^^^ 
civmaliUieos dc f.iclo fvpc ficri,& quidcm 
exhoe capice «quod h;:bcant duo obiedla, na- 
tnralilfime Sian , nec pto eis elle neceffarium 
tertiuni .iliqucm h.ibituin , fcd polVe ficri a duo- , 
bus iliis Jubitibus , cjuorum tangic obictta actus 
ilie:nam in cis duobus adzquatc contineturj 
iiko rclpondi negando , hinc icqoi infijucan 
p^opc lubituum mulriplicationem.Hocip(tim 
dico dc allcnfuconcludonis dcdudta: cx du.ibus 
dc linc , fcilicec tUum poUe fieti ab habitu fidei 
infiifr. 

Ex hisquaribidocuiccncludocirca primum Cenetufie tH 
pundhim,nonclfcThcolugicamconclulioncm, fi^ 
qux ex duabos de fide eaUenter infcnurtlcd {JJJ^^i^di 
ad fidem pcctincre. in quo omnes ferc conuc- ^ . . 
ninht , & ex didis paul6 anti dat^ fatis col- 
" "101; 

S VBSECTIO I r. 

cultatem. ' ' 
Vmeluflt cicie concluiioni fupematuralidchdc camdcm 
ccrtitudincm , •|,i,5m pnnTviTa- cnililu-t. Quo- 
niodo auccmid ilti cuin illo principio ,Prof>ter 
«ncd vimmaeedaue tdr , iBud impM , dixi eo 
loco de Fiaei. ;tl^ioec nrxteteii quod addic 
P. GraiiadtK,dl]^%T<f aflenros illatns ex 
duabiis pi.rmi{Iis pofllc clTc dc fidc , & fupcrua- 
lutalis f dc f adu tiuncn iiou efli: ^quia Deus noa CIkca lecundunx pun^faun ,quando Ici- t""^ f*t 
Ucec cbndufio fcqnicac ex iml tencftm 
'defide, altcri naturali , non defuere qui cain '^fjf* ; 
tanc etlaro dixcrint clle rupetnatucalem. quod 
varii l dioerfit declacatnr.Qaidam en&n Re. Htntriiim» 
ccn:ioic , .illi^^nint.prxmiiram naturalem qiiara- •f'*'^ 
cuiuquc vcram , li ponatur in Syllogifmo aliqua ^ 
Theoiogico iiinnlcam altccii fupcrnaturaH prx- 
milsi , eo ipib panid|^e uoiiam ccttituduiem^ 
maiorem longc quim anceli hibaerit : ex eon^ 
iuticliouc euini cum ca fupcrnjturali dc fidc, 
dum alfurgit ad cam dc fide C5.plicandain \ 
ftipiam explicat , qoaicnus in ca dc fide conccn- 
t.im ; fic fibi.-l.it nouam ccttitudirt in liij^cr- ' 
naturalcm, rationc cuius ctiam concluiio clt Ui- ^ 
pcrnaturalis. 

H«c taroen dodrina & iroperccptibilis cft, Sc frtm^M 
quapartcpcrcipi poccft,falfa. Impciccptibilis: '-fdit km- 
nain rogo.quoi.uvld tju„:.docgodico , Chrflns "^'^{/""^" 
tfl btmntC^x cftdc fidc;&: poftca addo aliara [",1',^^""^ 
alteiam , Oamiir bim tmflat mnma & cerpere 
wmit mtr fe pniene difli»Ui ,rrg9 & Cbriftiui 
quomodo, inquam , cgo fio ccrtior de diftin- ' 
dionc vnionis imatcna & fornia pcr hoc^u^ 
fir dc fiJc yChriflia efl homOfSi vnde venit e4 
maior ccrciiudo , aui in quo confiftit?numquid 
cenius nos Chtiftiani fcimu* , hominci-i clTa 
animal rationale ; co quod fciamus Chtiftuns 
efle hominem, qnkn id rriaeiit Ariftoteles , au( 
fLiaiitlueieticicarcnrcs omni fide lKrt.«ii.'.tnr.iH.> 
Autyqiua in Scnpttuihtmcouo dc coiun.ba. Digitized by Google tt R o D. iM- Ar «. T A c. A Tradatus 

fiimiis iioii ct :i)i>rcs , ijux hi cms dcftnitio ,tjU4r 
|iropiieuccs nacuulcs, &c. De Thcoloz<(A Dof7r!?;.i. 

o tfiicnlM 
ttH^rtt. Sicuiklu l^iiUuiu cft ,propofinonein iianira- 
leni conctncri in eide tide : nam licer definiatur, 
ftftvrath CbrijlM tft hm» , nOR ptopccica qaidqtuiii ibi 
f>»y»r,„»nm ^^^jjniiuf dertlibjlicaichominis , itcin ,an viiio 
'/'.^ri^m" fit difthida,an non:eftenim vna propotitio 
li. illa raliv: CwiJ'in tjl < »wj , tpttdiptiii jit de c/~ 

Jemij bomnu. NctiiuM in Svriptuci laci.i coa- 
tioctot Noe inififle cx arcacolumbam , i.iin pro- 
ptcrca continetur ibi quz lic columbx dcfini- 
lio , vt \^xa\h ance dicebam : nec qnia Deus 
lai'.ij>li;Us ii.itui.im An.;clic.im , iJco nos mc- 
lius kirc.iius,qux (it ddimtio Angeli, quitin 
iam fciaoius. Conftat etgo eam pnetmillam 
non ficii cl.tiiorcm .lut ccuiorcm in (c , c.o cpoA 
. poiutiir limiil cum .ilteia «le hdc , Sc conlc- 
qaenccc cx hoc cipitc conclurioiicm illam non 
neri dc iitlc,im6 ncc Itroplicitet.cettiorem^ukn 
fit in (e ea pra^mifTa naturalit. 

Alij vcro , inrcr ijuos cll P. T.uiiicrus hlC 
dii*p. t.quxft. j.dub. I. iic icui ha:ic cxplicann 
Intcllcdias, inqdiint >eiu$ cft gcni), vt, quando 
pcr vnain cx przraillisctrt6 & cuidcntcr nofcir, 
concluiionemnici alio ccrcioti fund.imciito, fci- 
licct , altcra prarmifsa m.i.;is ccrca ,cunc eoiplb 
teli^U caprxmifsaminuscccta, .rdh.i:rcac con- 
cluiloni , iuxta certitiidincm maiorcin .ilccrius 
pTcmiiri; , quia lcmpci inccllcdlus atlonricur, 
quam cert6 ^tcll. ij[uod coniirraat Prim^y' 
excmplo fidei :nam licet pcr Ecctefiz morina 
minus ccrta iiiducimur .li crcdcndum , poftci 
tanicn pcr airciifum hdci, rcliclij motiuii, cccdi- 
mus mult&ccrriiisob audorit.ntcm Dci. Sccun- 
d6, diicipulus a Magilho audicns dcmonftra- 
cm v. j;.Euciidis , rcliil.i audorit.ttc Magi- 
rt.i ..iLir.jc.ir p;np:cr ipiius dcmonftr.ttionis 
euidcncum : ica olim Sainaiic.^ni vifo Chrillo, 
iam ampliiis non credebonc propccr dichim 
mulicris , lcJ quia ipfimct id innich.mrut. AJ- 
dunc lamcn hi Au^orcs , vt iiucllctlus cum ca 
maiort ccrutudiite vnias prcmillz aill-ntiarur 
condufioni ,reqiiiri , altcram prxmillam cilc 
euidentem , cilalrcm cuidentii moiali , qua lu- 
inii . ccrti,fui!lcCiccroiiciu,Ca;oiK'm,&:c. 
1 iinc concliiduiit, coiiclufiuiics omncs Theo- 
mflufit ex logicas vni propofitioiii dc fide nitentes efle de 
T: k i \ r , Chrijhu ejl TiJibilU : quam doflrinam 
ftmfm, tribuu:it Valcnti.E Tomo j.diip. i.quxit. i.pun- 
do X, Veriim 1*. Valcntia cxprefsc contrariuin 
docet Co loci in rcfponCad }. fultiin autem aiti 
Quando propofitio eft vniucrfalis , v. g. Opmu 
homa (ji conceptut in pecc«» triginMi , clll- dc 
fidc particulaicm , Pftrut eft canctftHt in ptc- 
M9 trighMli. (^uod idcm alij docenc , CUm qui- 
bus paul6 puft aeciidum nobis crit. At in 
cxeroplo illo » Cbnflm tft rifihilii , &c. cxprcfsc 
ak,noa efle deMe^necfcio vlluin , nifi fortc 
cum ,quem imtnedine anie hos rcicci , qiii di- 
cac eam cfle de fidc. Imo ncc pr.vccdens do- 
CCt, COiKlufii)r.cm in.iiii cllc dc hdc , licct dicat 

cfle certiotcm alteu uataraii pcxmiria & iupct- 
natiiralrm. 

Dc hac rciitcmia cgi fiisc dirp. i t^.Log.h n.40. 
oltcndiijuc clte coiura omncs fcic Auctorcs, qui 
irroper ineiit6 doccnt , condufioncm lequi dc- 
bitioicm partem,& quidemqua paite vniuer- 
falitcr liccfenteniia omncs Syllogifinos etiam 
purc n.icurales complc^icur , m.unRllilliliiu- fal- 
faiu dodiinam conrinet , & in ptobadonc illius 
fuppouit ipfaounec oondnfioDeiii » quam pra<i A» fmnii bat. quod cx ixpc a mc dKlisolKndo: cllcnim 
intet onuicsceitiffinium,coiamvim fyUog^- 7» 
cam confilleic in cnnttexione^wnBncxtnmo- 
rum cum viio medio : inde enim ilta estrema 

infcruiuur coniic\a intcr ft. i linc mir.irdcc f^tirlu^t 

p.itec , concUuiunciu non poiJc niti lirniiuri fun- fnfflj'^ 

damcnto,quam fii vtraquc przmiflsi^non fc- 

ciis qiihr.i tr.ibs ci: vnj partc vni column.r , m.' < j 

alccra alua mtcns, iiou potcll lolidius llarc, E»#ii»^/»««» 

quain vtracjuc ilat coluiniu:fi quacuinquc co- 

lumna cadciuc ttabs eiiam luit i ucc fi ttabs eitn 

caiis ingcnij , vt fe tcnerct qulim lirmiter poC 

fct ,proptcrca fc ccncicc fumiiis quam vna rta- 

tct columua ,ciim , vt fupponimus , ab cius co- 

lumn.i: firinicatenece(rari6 pendcrct,&eo ip(b 

quud HI.KuI.inin.! c.'..!cret,cadeiettrabsj«iani^ 

ii altcra i.okiuina luancrct. 

• Hoc ipfiim c(nifitnio.Repiienat inagb duos ixtmflnmU 
aflcres eUe ioiepacabiles imer (c , quam fii lcpa- ^lwnMu. 
ralnlis qtniilmli ^tutinceos conneftciitc , vnde 

Siugnac tam cllc isitcr lc iait p.rrabilcs , quiun 
cpatabilis fitagUuine illccjui firmiiTtmc ad- 
hztet: nam fi alicr fcparetur ii dutinc , tunc 
amho lcp.irar.tur intcr ic ; ergo tum iiilcp.ita- 
biliias cxticiuorum conclulionis iiucr lc cllcu- 
tialiiet defiiinacuc ab infcparabiliiace eorucna 
mcdio ternuno, non potetit quis infeparabilio- 
ra inter fc iudicare ea exircma , quain iudicec 
infcpar.iliilc quodiibcc cocum ab eo. mcdio cet- 
minolcugluiine. 

Secon(& ibidem oftendi «excii dodlrtni ft- jilSfn* UU: 
qui.mc elfc ccitioicm , qiiod Ciccrofucrit con- tintttn M 
ccptjk iii pcccato , quam iira ccrtus , eum Inn- 
pticiccr fuillc ; itcin ccctietCro,qu6d fucrit ani- 
nial ra(ionate,qui>m iim cctcuseum fuillc homi- 
nem, quod cxtcrminis eft manifclU' rcpugn.ms; 
lcqucla vctopatcc :n.aiTi ,iu.\tadoiirinamquam 
iinpugno , ciim cx hac de fide , Omnit hmt nn- 
fiitnr 4* ftcttto mganji , ic alceri moraliter 
cni.ic:i?i , Ciaro ftin liomo , intcutur, F.rfo Ci- cero Jtuc conce^iiu in cn^ iinaii ctiamii 7r viu 'pr.rmijra non lit nili morahtetcetcairum camen 
ccrttis dc fidc eum fiulVc in pcccato , & tamen 
poirumdul^icirc, cum limpliciccr cxtitillc , quo 
iiiliil duriu<; dicipotctl ,ciimhiUlc in pcccaco, 
dicac ncccirati6,cuin fuiile luupiicitcr ; & co- 
dem modo de illo exemplo , Cktn ifi nmmd ■ 
naiande : cll cnim confcqucns ill.it.im i. \ w.x 
euidcnciori ,quam lit li.vc alccra , ( iccrs, Jmtht- 
nu. h.rc enim ioiiiin moraliccr cll crta ; at,filMl 
«HMKf lMmfit4uimdratiouaie , cit cuidcns:c^ , 
conclufio erit certa iuxt.'. ccrtitudincm huius 
m.iioiis , iSc icin .r quuir. inir.ur , Cicerefiut • 
hmo } crgo cenius ciic fiuilc aniraal tacioiule, 
qtum fitenrnfiriile hominein,dkm tameri hoc 
inclui.inir in aninuIi"ratio:i.iIi. Ethiiu J:li:nii- 
tur tatio ii prioci , cjuia iuxta prubaLiiijijrciu 
fcntciitiam concltHio tangitcciamobiccU pr.r- ^ 
milTarum : nam, vt diceoam , Cittnnem fuiije ^""■"f "!'^ 
in ftccat» , etiam dicit eum fuilft } ergo non j^o- |"^„j^^,i^. 
leli quis ccriior ci;'c , quud fuciit iu pcvi.iio, 
quiun quodfimpliciccrttictic jcigo ticc ccrtior 
decota concllifione,quknde ^raviuc pr.rmil',a. 

Vki:n(V,quta cx einsdo£\rina [iquirm ciii- Jllindnkfitf 
deiitcr .conclnfionem illac<iincx vna (.ui kn:j, ' 
Sc altcra probabili,efli;omtiino cert.im , qtiod 
Aducrfarij mcrit^ cum omnibus ncgant. i'roba'» 
tur autcm clarJ:nam li , quod vna prxmiua non 
fit ccrta vt octo , (cdlbliiin vtquatuot , nu;i ir.i- 
pedii nc iracllc^his ailentiacur concluiioiii ccrci- 
tiidinc vfo(^,e6quddhancccttitadinem ha- 

bei Digitized by Gopgle Utmtru Mh I SuunJo rcrpotidctiir cx dii>i"s irim.iicrijl dc iiuilt*i>>'> 
FidCyfuKc hiicllcdum non cllc cemomva id- '/V^ "'^*' Difp. h T>el!%eohgta.. Sc6b. 7. 

hf)licgifim bet alteta prsnuda : crgo nhabio prxmillara prxroidie « alioquin «iam motiua poflent clTe. 
certaai-vcqaatuot,etiamnaHaciKatomnicer- yna)>rannilfaaflenfnsfidei. 

liciidinc, potciic intcJlciihis airetuiri ceno vt 
quacuoc.I'aicc : nani licuifc habec magiti ad ma- 
gis,ita liinpliciterad {inipUciteri & c contrario: 
crgo fi ctrcntia ccrtitudinis vt oAo , de indu- 
iione coiKlurionis in ccrtiori prxmifsi , non 
impedic nc iiitclkchis alTentiatut vtodo.iuc 
ctiam iinpcdict carentia abfoluta: ccnitudinis 
de inctulionc conchifionisin pra:mifs&«nei»* lurfiui <Ie myaerio.qdto demoriufafimplici.>^*^ 
tcr;quia lUMividetur eHepar«tts credete my* ^ 
ftcrium.lt omniaDmnino niotiua cclTarenT. 

Tcitio , malir arguiturcx co puiidto dc rc(b- 
lutionc fidci,qiix cllc difficiUimis quorftioni* 
busTheologi.v,quamquemQlri iatencnr le noH di tdlcAus aircnti.itur ccrtp ei concKifioni proptet poirc caperc ; malc , inquam , arguitur ad alios przmilVam cert.ini. Ncc valcc dicerc , requirl 
74 ccrticudinem dc eiinclufioneinpraemilsa ccr- 
fr^»ni$ t»- tiori ,vtie(pondetTannerus:naq),Ttoftendi, 
««(«1 »ni- Uj-uc fine certitudine vtodode ci indufione, 
^^**'* airciitior ramcn ilH vtodh> , ita finc cettitudinc 
iimphdccr , alTeotiii iUi poteto fimpHdtet : ta- 
tio ehim eft prorfiis eadem in vttoque cafb. 
^tt/imlsM- Idcm qiioJ diximiis dc Svlloe;lm<i in com- 
dim «t ntm mimiintcliigcaJum clt,etiamitillc coiiilct vni 
mtriBmMr»- ^^(xmiCii fupcrnaturali , & dc fidc : nam ctiain 
' ' in co Syllogiimo & cxcinpla Si ratio , qux ad- 
' duxi , oflcndunc idcm manifcllc , fciliccc ,cun- 

' -dtrtionem niii conncxioni cvtrcmocum cum 

tnedio i nec quidquam quoad hoc iuuat 1 qa6d 
vna prcmifla fit iopematuralis , c&m ea ibla 
non fufliciat pro condunonc. Itcm cx bisqux 
contra pc^ccuciitcin fcnceiuiamdixi,luic ipuitn 
conBtmacur fpcci.aUter: nam c]uis fibi perfua- 
dcbit , dc fidc cire , Chriflum clfc frilibilcm, 
cuin tamen non condet omnino cert6 lioini- 
ncm eile rifibilem ? Im6 hinc ficret > etiam efle 
de fide rifibiUtatem omnium hotninntDf oam 
'.■ cx eftde fide, CkrififM ejl rifibllit , 5c alteri 

cnidenti , omnan fcilicet homincm habcrcid 
qood Chrifto vt homini cft elfcntiale , rcdki 
infcnur ca fccunda propofitio , Ergo »mut bum 
gfi Tijiiilh ; fic hic vniucrfalis clfct dc fidc, 
& vna ab alia hciet de fidc. quod cll ablur- 
dum. fuHus hoc reiici potcft ; fed h-xc fufliciani. Sy Ilogilmos , vbi polliimus clarc difcunctc >ncc 
eft cur rciida lucc tcncbras quxramiu. 

Quartck, quia mociua fcnabcnt permodura ^ ii • 
condirionis , & hinc dici poccil probabiliccr, MninmfM 
pollcillaconduccrcad alfcnlumccrtiorem.quod **** 
non poteft in tatione fbtmalt inueniti. Sed de 
hac dirparitate fose egi eodem loco de Ftde. 

Tcrtiu , ci;?o .ili) p uanc tuncfolum conclu- j^fijeii^MII^ 
iioncm cllc dc Hac,quando cHpropofitio ali^ 
qoa pariicularis illaia cx vniuctlali dc fide>vr 
v.g. fetnu tft mrtdfi \ quia hxc adxquate con- 
tinciur in illa , Omnuhtma ejl mortMh : & eudein 
modo dc hac , Fetnu tfi eonceptiu in trigin^di, 
quia concinctur in ei vnluerrali , Qvmtt htm^ 
nn^im m mtitudi. Hanc dixi iiiprk defeodi \k 
P . Valenriit^oe Patris Soarij , Koninck, «i 
aliorum. 

SVBSECTIO III. 
Dedditur ftcintd4 difpcultas^ 

EGo iudicoopus hk eltcdilVindiionc :par- 1tr<i»'^<<u'l' 
ricolatis' enim piopofitio fumi poteft pcr 4j(liHpi*ir^ 

CofdeiTi tcrniinij: i[Li:bii'. \ iiiiK-i i.ilis , v. g. f»^* 
inc homo eii mtriaiit , er^o hii kemo tfi conce- 
ptm M trigittnli peccato ; vcl pcr alios tcrminos» 
Erge Petrtu efi mtrttdii \ \c\ , ln.vmet ttttcMm. _ 
efi in erigiiudi. Si dc parciculaii in primo len-^ 
fu lcxjiiamur ,om nino cenieo vctim eife lentO^* Nunc ad argumenta vno verbo terpondeo.-^ riamP.Valentia^ fie aUonunlnamiderofbcnia 
Ad rarionem dico > imdleAiim eile qbidehi Uffim^ t^tlm&tUe,& Hk htm. iufttniit. ciusgcnij , vt(]iiani cctTiflinic potcft allciuia- 
tui^ac nego, pollc aircntiri cectillimc cx vna foii 
prcmirsa certinima: vtramquc cnim cllcntiali' 
tcr rcquirit, vt oftcnfum cil. Idco dixi fupra, 
in argimicnto Tanncri fiipponi id dc (]tir) cft 
tota quglHojfcflicct * tunc ten^ocis po il c r . 1 1 ! - 
lcdum aHentbi ooiicliifioiii»iinta cecutudiucm 
pneiniflxcecrioris. 
Ai tximfU Ad inftaiuias clarc rcfpondeo : illam deSa- 
maritanis &difdpuiis non dle ad rem>quia 
ibi ponnntut dnoaigiQ^enia intetfe indepen- 
dcntia , v. g. auAoritas Magiftti , 6c demonftra- 
lio ipfa ididum Samaritanae,& vifio ipfaSa- 
maritaabntm; lunc auicm quis dubiut,po(Ic 
.^^l>^guinentum fbrtius afTenciri intcllcdum} 
' ''^'*fx nos hic loqiiimor de duabus pracmiflfis , qux 
.^^«Onin fadunt argumentum,& ita dcpcndcn- 
iitter ic > vt iine altcr^ praemifsa nihil pcni- 
m inferac ilU tinrior » vtide non 
maidE cerritudo conclufionis>qu^ catum it 
quibusc£^mialiter pcndec. 

Alteta niam inftanria dc fide lniil&s vrgetf 
imo contxi^eins Auftores rccorquerur : nan| mo : viulc cum Dcus dicic ac Mww «»- r,,i:inf^r,t 
ttnnii , \'iijttui cu ,tt ;'M & JnfiMtui* ds 

f^mtriiu- iplb formalidimc dicctc,/;ic e~ Mt: licuc qui di- t":uulMit 
dt enfis , dicii eriam dadius : fiint cnim fynony- ^"^ "^*''"' ■ 
ma; & ( vc dixi in matcrM dc i :.;c ; iu|ijioncnda ,i^tbmitpk 
cll intcUigciuia propulitiuiiiiin & vocuin pro di. ' 
iHnilibus propofiiionibus. & htc.ctiflm haoet 
locum , quodopcim^docuit Ijla^nzcmi^ Otat* 
dc Spiritn fmOco nam. 66..fd lUtk tii fiM»« 
^e , hoHd Jitiie dicertilttmil& fdStlt Uijiptim^ 
tlicert(jttittMtrtiecim. 

Objides fert^,eriam vt ego inAsam {^.ex bis 79 ^ 
fcptcm, dcbco alTumcrc •j rnj fiiirioncm tion re- oUiWn 
uclatam , v. g. Bis fipicm jniit (jUMutrdecim , & 
iimilitcr ,vt tx cnfc infcramgl.-idiuin , debeo af- 
fumerc aliam non reuclatam , fcilicet CLidiiu efi 
enfif. in vniuerfali eodem modo vt inferara, 
F.rgo hic htmo tfi ceiictpitu in peccnto , dcbco 
vnath ponctc,qu« ^n dl de tide , v. g. tiic htm 
Imhmttr I» mmd btmiiie : at loprii oftenfinA 
eA«quando vna pr.rmiira non cft dc fiJc , con- 
duiionem non clic dc fide -, itcm , conduilonciu 
non poHe eireceniorcin quain fiivtraqoe pre-« 
mUTa ; erco ctiam hir conclufioncs non crunt de . .a ; erco cnam lni 

proptcrci qaMintellefius ficccrtiordc myfte- fidc. Rclpondco , cas pra^milfas in prxdi^s l^r/^/rni'. 

rio .«.^uam jeraotiais, dicuntomnesTheologii Syllogifrois ilbn tam elle nouas veriiate$,qu.iin !■'•"«•)!'■< 
& i^lc cum ds»|woe|j;i^nrum non teibliii in ' patasexplictfiones tetmhwnun.Sicntaoiemin "jjf'^„f,,i 

norina tamquam w tationem ft^alem , fen propofitidnihos per fe noris did merita 6r oom- 'l^^^fiuui» 

pt.i-mi!lam : crgo fignum eft , non pofic clfc af- nuinirer f ,lct , cas cllct i.ik;. qii.r cxplitatis ter- ^,juirf»bt ' 

fciiiumcouduJlonisccitigiemaircnruYuiuf^ue minis fuuiij^x notx,ncc impedit quo miniis difik^ Digitized by Google Kukifrif 

7« 

f!ht tn 
iu. ^4 R O D. D E A R R T A G A 

iini pct ic notx ,qu6d indigcaiu icrminorura 
cxplicarione. iraeodemmododico , illas dle de 

fidc,qux ciplicatis tcrminis npp.ucnt clVc dc 
lidc cx altcra rcucbti. nec >d unpcditur , c6 

Juod ezpllcario ilb terminorumnon/it de fi- 
eituunea non fc habct prupric vt noiu vcri- 
ta$;(ed vt dccl.ir.ins (ignincntionem. fic , niillus 
rirg.it hint cill: ik luic , Dctn efi fnQut bemo, 
ctiamit non iit tcucUta lub his vcKibus , fed 
vel ▼octbusGRecisTelHebnids ab Eaangeli- 
ftis : coJcin modo h.xc Hilj\;nicc cfl ilc (iilc, 
Duj/ebiijttwntret (i^\niic3t idcin t]iiod,Dr«* 
«fffiSm imoiCci cll de Hdc , Dtm eft fmam 
bm»t ergo cft dc fidc , Dict fe hi^ hmtre. 
Ratio a priori cft ,quia quando quis narrat.Cx- 
farcm vcniNc, v. i^. non vult iiarrarc nomcn aut 
vocem venifse ,vndemoraliicicenictui dixi/se. Tr.iclatus Dc Tlicolegha, Doffrlna. 

nullu niudocacili: dc fidc, cx Ula vniuetrali, ^ ^e^^ 
Omnir hm» ; 8e qoidem 6 paidculare indioi- 

dimm dc faiVo noii c\iftat,ics cft m.niiifc!la, ncc 
puto a Valciuia .uu Siurio tonttaiium polfc 
doccri : nuUus ciiim doccbit ( c\ccjno fottc F*riJ l'«/»i>- 
Tanncro luprafatis rcicdo ) clfc de tide ,fuitU' '"'^J'*^*^ 
coiiccptun» m originali Ciccronem , cilm ncc fit • 
piiydcc ccnum, cuin llinplicuci fuillL , vt liiprii 
hisc uilcndimus : ergo c.x illi vniucriali ,OiMii!r 
hemo efi «mceftm *n mpnM , non inferrar de 

hJc , rr>o Cicero fmconcyiui ; liili lnicc infcras 
coiuiitiun.ilitct: , cr^e,Ji Ciccto cxtiiii , ftut tencrfim 
m tti^inaJi. Quod manifcfta r.uionc conftrmo: 
nam liccc Ciccio Sempioaius (int necedaria 
indiuidiia homiois ; .ad contrahendam tamen 
pcccuuni o; it^inalc,prxter hoc requiliiar,vt ex- 
tiicrint : rcpugnat autem in tenninis,vt,(i dc cxi- C«&rem Tenifse , cjaibnlcamqtte vocibus fi- ftenril dubitari pofltt phyiic^aut mctaphyiic^ 

gnififcnir vcl rcfcracur aliis , I.atinis Latino, (prour potcfl.co (|uo.i lolinn moralitcr rcs iit ccr- 

Hcbraicis ab Hcbr;£o, Bocinis a Bocmo. quod ta) non taincn duhitari poOit,ncc quidcm mcia- 

ipfum i, foniori locum liahet , quando in cadcm phyfice , eum contraxiile peccatum , cum ibiin- 

lingni fiint dux voccs fynonynKv idcni figni- cludatnr cnm cxtitillc. 8o iicantcs ; qualcs (imt , quas iupra polui , dtcem 
Sc itf qnin^tiUdim & etiph di$ & tmmm tmm, 
tmmt & Ine^ iUe Ult. 

Hinclit,vtmulri(fen^non absre) non vo- 

ccnt propric Syllooitnuiia pt.rmilTis du.ilius 
conftantcin , cum in quo nilcro ,cx co quod 
mmu hmu^mmmilyErgt hie kvm ^ mimdt 
quia dicunt altCTamprxniifsanv,qux intclligi- 
tttr,fcilicct , hic hem induditur in amni htmiae^ 
noii ctlc propric przroiiram. Sed quidquid de 
hocfit,illud ianividetat certuni,e3m fe ha- 
bere puri vt declarantem terminos , idcoqiie 
non Jcberc intclli^^i Jc ca , qiio.l dc pr.tmifsa Ei idcm atbitror diccndum , ctiamfi ea indiui- 
dua cxill.int.duiumoJo cgo ca non viJcam.Quis 
cnim iudicabit, mc cx iidc tcncri horaini nattiria «k^mm , & 
intali oppiJo, v.g.fimt homines deccm ,Peini$, mm mim\ 

■ A!itonius,^-c.tcucri,inqua,mc crcJcrc cx llJc, in ""^ 
co oppido cllc dccciii coiictptui 111 uii;^inali;-quid 
enirn (i nullus cxirt.it ? dc hic ,qui m.lii :iarrauir, 
mcntiatur?Et lu>c ipfum vcrii cll.ciiamli id nuilti 
alij dixcrintjita vt cgo non polfim prudcntcr du- 
bitarc : nain obi&Shim fidei tale eft,vt non loliim 

f»mdenier,fed nec meuphyiici queat efll- fal- oileSitm fi- 
iim:poteft auicmconrin^ere,vtidmetaphyn """" cc falluiu fit , <piia illi omncs vcl mc f illuiu,vcl liti itntmmt- 
ffhyfiti «f prtmijf» 
t<$tn »»u I v(- 
rhMtil-hm 
^eJtfdik contiitcntc nouam vcritatcm fiipracontr.iTan- falluntur, cigo ctiani lccundum iUud ciit fal- 
ncrum dixi. cuius ca cft ratio. Nam quando lumrquiafi non exfilhmt,necexftiteniminrfr> 

cftnoua vciitas ,qux in (ccur J.i pr.Tmifsa cou- ruin natura , ii fortiori non contraxcrunt pecca- 79 nnctur , v. g.Onmis howo eji rijil'iit(; iam non 
cll cxplicatio pura ccrminoruin fcu vocis , fed 
cnuiitiario>qu« fortc.(ribttit otuni hamini ali- 
quid qiiod in non habet , id eft rifibiliras, 
vndc tir , vt dicat pltu quiuu e ^plicarc rcrmi- 
»os , qui dicit ; Ommhmi» ejl rifibiLu t^c. con- 
fcqucnter moralirer non eo ip(b reputetur vr di- 
&m\ 3 diccntc hcnte. Qno J ijifum Jico Jc cc- 
tcris conccptibus liiuililnis : lum , vt paulo antc 
dixi , qui dicit , Imfernior vem ; ccnletur id eo 
(cnfu narrate qoo veiba fonant , in quacum- 
que lingul veihis arqniualentibns dicatur s at 
iiiillo modo ccnfctur imendilTc in alio (enfii, 
fcu fub alioconccptudioeribiquam quem Cgo 
dc rc illa formare poflnm : ille enhn conceptuj 
diucrfus c{\ CNTi a loqiicntis i-irciitmn , vt pcr fc 
vi Jcturccrtuni. vndc cti.imii Cafa/iit inhrmus, 
cgo .lutcin diccrcm , Ctcftrvtnit, vt alfcruit Pau- 
lu$,icd Cz(ar cft infiimus , Ergo vcmr iniir- 
mus , reftj infemir ; at non rcftr infcrtur , rrg» 
ilUJixit , fjtiod zrtHi-Tii ittjirrniu , tpioJ vcto dixc- 
rit , Cefir venit , vcrum ommno cil , fiue id di- 
cas Larin^ , fiue Hifpanicc , fiue Hebraice , fine 
Bocnucc , fluc:\liis linguis , ^x:c. Vn Jc manifc- 
ftc apparct ditlcrcntia intcr vnam & altcram tuin o: iginalc : cigo rcpugnat , magis e(ie cer- .• 
t uin , cos v eic contcaxide » qu«n fit * eos clle ui 
rcnun natura. 

Obiicies ramcn ex di£Hs himaterii deFide, oUMmr m 

criamu motiua Ecclcli.i: potucrint elTc filfi, *5 
cum non habcaiu nili ccnitudincm nK>r.ilcm, ' 
non jtamen propterea obieAum fi Jci ab cis mo- 
tiuis pcnJcns potuit vllo moJo falium cl1(.:crj;o 
limilitcr non bcnc infcrtur ,1'orcll cisc fallutn ^ 
qiiod illi homines (ficunc , & ab co pcndct mcus 
susenfus iidci : ereo eriam hic arscufus poteiic 
c(se fatfijs. Relpondeo ne^ando conlcqucn» 
ti.im : Jifparitas cnim cll; m.mjfcfta : nam , vt co 
loco dixi ,motiua (idci non habcnt idcin obic- 
aum, qiiod poftei habet fides ipfa, fcd aliud *«•/»•• 6* 
diucrium :nu)tiua Jicuiit, fuiflcmiracula, v.g. ^'''Lj^j**^ 
figna,&c. quibus piob.ata iit cxtftcntia Incar- g'**^ 
narionis ; .rt tiJcs non tangit poftca vUo modo {| 
pei (iium ailcnfum illa miracula , fcd myfte- 
rium : bcnc autcm poteft ficri , vt myftcriiim fit 
vcruin , ciiamli mir.u iiUun fitfalfum, pntcftquc 
Dcus nospcc aifcntusprobabiles& prudcntcs» 
etiamfi in re ipsi fa]fi>s , adducere ad alHrnTum 
vcruni. Ar in Mollm cafu , ciim alfcnfus ip(e 
quo dico tiinrH jiiijjc comfptum in peccatu uri- pccmiilain,&obie£ttotiilnpiipolitcluliidcii» gin^i , tangat obicdum idcm quoiJ iioinines 
terrcfpondcrur. " " - 

Seciinda propofirio particularis conccnta in 
illa vnnKi ,1 ; , (^/j>ji> tjomit , cd , *Petrtu eft ht- 
pu , jimuiiiu eft hemt } fic dc hac cft mco iu- 
dido longi alia rarioqdunde prxcedcnri ,et- 

iamfi nullus intcr itla particularia Ji!tinaiiar. lli aftirmaiu :dicitur cnitn ibi, iUiim eftet 
ptkm , Sc infupcr additur , in trigiiMli • non po- 
tcft vllomodo inc clib vcrus , fi fallum lit ,illiirt* 
/iuydieiier cmceftnm : atqui hoc cft moiahrct 
tantjkmcentim,ergo&ilfud. non enimpoteft 
iniior cflc- ccriituJo Jc cxiftcnii.i tvitius , quam Bchuwm Idcuiitmcaconduiio ciicalixcpaniculaiia, de cxiftcutia vnius paitis ctkntialiici iu coroto 

indiifie. Digltized by Google I. Dt Theolo?ia trtdii OHitilur 
PA ijjUMi Difp. 

inciuTa:. Imu obieOioiieai cctaiquco pro me» 
cjuia aireQTus fidei cft magis cecws , q«3km af- 

lcafitscirca inotiiia i iKc [lorcft in commuiii & 
vcri fenienua illc itkm allciitus hdci modua 
creiKxe; fieret enim ab iUis falliUlis : cigp,cum, 
vt oftcnfum cfV.qui dicit»*fhw infeccMo, di- 
cacff<«r«m,& aliquiJa(Jd.-it, ihjh potciit magi$ 
ccntis c(1c dc natiuitatc in jitLc.ito, ij.uiin dc ua- 
tiuicatc iimpliciicr.quod milii lamclotumvidc- 
tur > vc fupcrfluum lit amplius id confirmare > vt 
& fupca drxi. 

Obiicics,tamcn adhuc cx didii paulu ani^* 
Ergo codiem modo neqne eijcdefidcpanicula- Sed. 8. tcrminis , ergo hic h«- 
:uius tamcnoppolI< iis,ctiam(i infcratuv 
noefl tonceptw i>i otv^" 
tiiui luj>:3 docuiiruLS. 

Reipondcu iicgaiido conl"cqucnti.im : nanneft 
propo(itio,///f f)amo,(y i!ie hemo eft cenceptm in «»• 
giitli, cflviitualiicr conditioiiata, dicu. jnu , crgg 
hie hmo txiftttu , Ccitjitxiftit > eft ctncepfw in trigi- 
mH : ficnt enitta ea ▼nideniiKs.OMH'/ htm tfi «mh- 
eeptm,nou dicit,cM'j///- ?w '.r/fo-, (cd intdli- 
^iiui,amms homa ^H* e.\t!ictit,foncipitur,nA illapar- 
ticillaris , Hic homo eftconceptm , iiiiclli^itur cuin 
e^em conditionc, bie htmoji vere exiftttf Ccofitfti 
htmt exifteni, eft ctnceptfu in ori^iiMli,m autcm ex- 
(iAat,ntc ur,noii dicit. 

Scd nitl'us.lunctepiicabis lErgo codcm mo- 
do erit de fide , Cktn rft in ftctMt etncepimt - 
Ji fitit bomt exiftem ; vn.fc raiulcixi infctcs imi- 
lam elicidiftcicntiam intci hanc , hic homt tft 
VHt^Utt in peccuo , qoam veiam didnuu i St, 
altcram , Cictro eft ctmeptHi , quam negauimns. 
Cbnfirmatui: cx dodrini omnium , Petnit & 
hichomo, noM difirnnt , ^nilx folo nominc , ficut 
gi^dms &c et^t : crgo iicut vna cil dc fide , ctiain 
iU!0«HbMP. altera. Reipondeo negaado confcqucntiam: 
difparitas cfi , c|UoJ Cicero non hjrmali- 
Fttni|$>hic tct rationem hominis, licut cam ditu i/f Aiwwf, 
^f^. dc oonfequemci ficn potea , vt Cicero non fue-, 
lit hORio t ac vc bic luMiio non Ik homo ^nqpa- 
ftax omnfno in terminis. quod idera dieo de 
aliii vocc Pccru^ , r.ia!u5 , i3cc. (1 cniin fuif- 
fet non veium, lcd phautafticum corpus,co- 
dem modo vocatDslaillet Pettus ; vt apndTo- 
'biam paiuit ; ^lic ci-i-.u !:liccl\i: , ^z^ias fuit 
fflltt Jocitu & comes itintrii , .at ii tuiic dixif- 
uBt , rcputans cum homincm , AT^as eft ctft' 
' . rirpfil[/Mi«r^'»4/i,faisc ftnc dubio dtxiKet. Cum 
7 crgo non lii dc iidc , cum , qucin cxiftimamus 

boroinemiCiTc honiincm , ctiamfi rcm illam, 
qiue oobis appatet , voconus Pttnmt , iudicaic 
non poflttmiis vt de fide , id qood a nobis voca' 
rur Petnis , cffe homincm in originali concc- 
ptum : imo in hoc fcnfu nec certum cll dc Hdc, 
, quem nos vocamus hanc horainem , ciTc in ori- 
ginali conccptum ; & quoad hocconcedo liben. 
f i^? tcr eamdcm ellc rationem dePetro.ac dc hoc 
AWwwwt!^ ^**™"* ' "^*^ ctiam polfum cgo vocatc iutnc 
homincm , cum qui cft diaboluf, vel Anqclusi 
at non propteieSk couuit diiparitas a me aitigna- 
Itinam tunccrror cfl cx parc;' fuhii i;!!. 
S} \jpde iila propofmo, cft dc lubiccto non fup- 
fibriitt||$^dict(olec>idcft.neccft vctumdice- 
re , £wo#nw eft etnctptus , ncc , hic hemo non tft 
rtHcepiMi ,c^i2 nullus cft ibi homo : cgo antem 
locmus fum fupta, qu.indo vcrc cx p.ittc fub- 
ieAt cft iiomo >quo(a}fuydili> repugnat , vt Itic 
homo non fit homo i non uitem rcpugnat ex 
terminii, ci -.uil Pctrus non (ithomo : auia vox 
lixcpotcft ti^nibcoic vci^ aliquid , quod uonrtt lifqiunmtitt.- Priimd i^ 

eulisi, 

Hmhti» ftt bomoi& liinc rcfpondctur confirmationti Pt- 
mis enim noo eft propiic vox fyiionyinacmn 

bic hcmo. Vndc kic h.<mo co mudo cjuu cx 
partclubicdi dicctur, /^iVilwno, uiciuditut for- 
maliicr in ca vniucrfali de fidc , ac pcoinde cft 
dc lidc } hiEC autcm PetrusvAm inchiditur forma- 
liter inci ommihome,is:A dcbct addi, Pttms efl 
hemt : quod non cft dc fide. 

Hincvltim6 dico,etiamfiaiailis intneacPc- f"r«' •'m<<^ 
cnim,non propcereiie(ledefide,eame(recon- ^^''iV'"!^ 
ccptum in originali , quia polfum dubitarc fil- r'^ ^J ^fi 
icm luctaphylicc , an fic homo ; at cft dc ddc 
fubhac conditionali , li Gt homo , eft conccptus 
in pcccato odgipali, iitii.a tunc ci^ form.ilicct' 
contcnta in ca vniuetiali ,qux ac^uiualccliuici 
bk,&ilUttim»^emie*ftiuiinr^ikiU. 

. SBCTiO VIII* 

^ttuUmaUsdeTiiOiOi^: i c. 

PRiMTM eft, AnTheologia probcc fnn prin- 
cipia. Rclpondco brcuilTiuK-; prDj iu- 
pcrfc, fcudircd:c,noiiprobarc: vcl ciimilunt ^^iuMtM^ 
principia fidei , & iurc (upponunturcreditaper rim fAM 
(i !c[i) , jvjtiiis cx illis alii|uiJ .iliud Tlicolo- /««fttw^A 
<;ia clcjucit, vccs dictis conllac: vcl luniprin- 
cipia naturalia,& illa non probat Thcologtis, 
fed aliunde fuppooic pcoibata> ex Phyiica , vcl 
Metaphyficl , Scc. Dixi ,per fek Tbeotoge ntn 
probMi ea principia , quia pcr accidcns,^:, vc 84 
hc dicam , cx fupecabiuidantia liiic dubio lolci ca 
pcobarc. Sic enim coniirmat ex viio articalo 
I idci .ilium : fic cti.im cx vno principio naiurali, 
auc ctia1nduobuS3Conhtm.it aliijuaiulo vcl \cra- 
citatem Oei,vel cccdibiiitatcm iny Itci lorum.^cc* 
condticit enim valdc Thcoiogiaad pcdiiadcn- 
dum aliis myfteiia Fidei : etgo poceft ex fiipera- 
bundant:.iTlK-oIot;us,laas probarc coclufioncs. 

Sccumiiun dubium , An Theologui iolucrc 
qiicat euidciucr argumcnca qux concra fidem Sttuni»ii§t. 
hcii pollunc. Proquo [obfcrua Primo , crttuni 
ellc,c.iargumcnca in fecire loluliiiia : cum cnim 'S^'2r °..At 
finc rc ipsa concra vcriiaicm , non pofsunt cllc jinfi^rf 
bona : nam vciitati veritas non rcpugnac. DiAi- 
cultas ergo iblumcft»an inobiaiiouupotnnc:^ 
mulca cnim in fe veca non podiimosno» ptobace 
aut dcclatarc. 

Oblisoa Second& , non clfc fennoftem deib- tlt» t«mU 

lucionc vccmnque: nan> l.iUcmica ,vtncmaper- ttinro fuMd 
cc comiincatiir , rclpoudcie Tlieologus potcft ^^^^^^^ 
fcrc- fcmpcf. Hoc pofico , commanis <S: vcra 
icnccntia cft«nonpoife Thcp^pgumditc&^te- 
fpondere qttibufcitmciue argumentis cxmtra fi- 
dcm. Ratio autcm hiiiuscfteuidcns:u.im dircclc ^ 
rcfpoi)dcrc,nihil cft .-tiiud,qu4m ncgacc aliquam 
propolitioncm argumenti oppoitti, iilamoften^ 

■ dcndo fallam : non [ii.ic<'u lutcui dircilt' ca pro- 
poiicio oftendi faila , mil prolictur coiuradicto- . 
rtiim illiuselTcvcrum. quoinodocnim probaho ■ 
falfum d£c^ttrin>t ntneurrtre, niii prubado pofi-i * 
tiu^>iltttrocunere?Atqnihocnonpoteftefficere ° 
Theologusjiam cnim probarct policiuc ipfi my- • 
ftcria,qtiod linc dubio non fcmpcc iacit,v( ^im> 
d V fuppono : funt enim feii oronia valdi obfiws 
(^c fola fide maiori cx p.ir:c cr;dita: crgo nonpo- 
tcll hoc modo refpudcic.Addit autcm propccrclk 'OmniM frl' 
comnHmisfententia,TheologumpolIcindi: cccii 
ea argumenta (bluere euidemer , wn > Vt alij di- 
cnnc , negattu^ , hoc eft, rcddendo rationem cut 
iudicet prudftiniitic, tairam c ifc aliquam CXPfO» gj 

. p oiuiombus ip argumcnco po licis , iicet pr<M>ace-- . 

C M iiunitir 
imi. . Digitized by Google i6 RoD. DE Arhiaga Tra<5latus De Tljeologicd Do^rini, id non pcifTtc radone naniraU:hoc waxem prjc- 
ftateo iiiU> quod addudr pro fe omnia morina 
fiAi-t , nnx mor.i!iccr fcu prudcnccr coguiu 
crc.lcndti!» j a Dco contrariuin illi argunicnco 
didlumclTe, ideoque laterealrqnam a^noca- 
rioncm ibi rjiMm tio<; ncqtiinvjs cxplic.irc ; quam 
tamcn Dcus pctKdc r.otcir. ncc mirumcft.fi 
nofter intcltcdlus limit.icus valde multa igno- 
rct dc Dco , cum omnes Philofophi in hoc con- 
neniant , Denm ede fiipra noftmm cxpram . 8Sr 
nos multa iqnorate, quac illc fcii:iyuSd li hoc 
it.i cll , ccrtc camaximc dcbcnt cHc circa iptuin 
D«. .im , <]iii infinitc inobis diilat. Vlterius , in 
ipfis rcbu; c]i'as oculis vidcmus , idfnquc fa- 
cilia pcr lc apparciit , noii poiriuTiMs aliqu.r .ir- 
gpimenia (bloeic, v.ff. circa compolitioncni con- 
tiniuiquid eigomttDm, circa Dettmaliqua 
jgnoramn<; ? Pofnmins ergo meTit6 iudicare,non 
cllc vcrani nliqn.im cx prnpofitionibus .illuin- 
pcis i & lioc dicimus cllc rcCpondcre indiicde. Obfcrua , P. Va]cnci.im difp. i.q. i.^nft. 6, 
& Vafqucz difput. 1 1 . pcr totam , & altos eriam 
tciiccrc fcnccnri.im Dat.iiidi ncgantis , pDlfc 
Thcologum rclpondcrc euidcnter cis argumcn- 
ri»,putardqneeumoppoiii Caietano&D.Tho> 
maf ,cim t:im"n rcucraomncj cunucnixnt intct 
fe. Nam D.Thom.is, V.ikntia Caittanus, 
ditm aifaant Thcoloi;um pode rctpondcr^ ^Ti»»* 
loqunitiic inxu fecun ^um icnfum a nobis po> 
finmi de refponftone indirefti euidenti raora- 
li;«. r. (j'.iod nullo mudo a OdTando negatur, 
qui dum contrarium alToNre videiur, exprcfs^ 
loquitur de refponfione , quam nos diteftam 
vncauinnis. qu.r dodlrina non pugnat cumfc- 
ciinJa, qu.nn lolam ( vt dixi ) Valcntiaadmittir ; 
non cr^o nili de folis nominibus intcr illo lis 
cft. Scd nec roaior elTe poteft:nam Catholid 
omnes fateri tenenrur , pofle ^ nobis oftendi, 
prudcntcr nos crcdcrc contrariuin ;■ hoc at 
vocacui icfpondcrc iudiicdc feu ncgatiui. TRACTATVS 

DE 

DEO VT VNO, 

A ^yMSTlONE SECyNDA AD 
dnednimam D. T H o m uE. u 
^^1^'^^^ ^ ^ * ^ ' ** ^ * » ^*** /aucnte,The6logica obic«aa 
cradarci Kcet auccm , vt fujjia dixi , Deus fit obic- 
^0f^ dum accribucionis Theologicx , idcoque prius dc 

2\us obic<^^is tradlaadum cflcc , quippc qui 
fy^ or^mtLniyix y & cx quibus cognirio dc Dco 

v^|,^-^i pctcnda cfTcti nilulominus camcn in hacdilpura- 
'k^'f^^& tionc cum D. Thoma agcmus de his qux dc Dco> 
vt viK),iaiio n.icurahs doccci ncc tamcn dc omnibus : fcd pra:cise qux ad 
ipfum Dci cfTc percincnc : nam quz ad opcracioncs, & quafi operationes» 
intelledibis, rciiicet&voluntatis,percinenc, aliisfequencibus dif{)utatio- 
nibus expedientur^dnerto tamen multa adhancdilpatatfonem ipe6lan^ 
tiaamefailTcinPhilofophiacradacajquaeycbreaitec tantiim peiftrin- 
gam, innnuando ioca^vbide eis fiifius. DISPVTA * 

Digitized by Google Tnf* Mttm» Difput. t)eextjient.-mit,fm^Uc^fiferfe€i.X^e'u Sed. t." \f 

dTs?vtatio SECVNDA»"™ 

S E C T I O I. 6epalBoiW9,itan poflibltttatfes dmniam crMt 

mrantni h\ particiilati , qiii^i dc corum fiibicfto - 
DiUm ef& Gt per fe notum. quiddiiatc cdcnt ca ju.xdicara ; hoc autem ' 

J. * proculdubiocftextramentemolnnium.Quando 
RiEMiTTBMSiTX > «lid (ic enun Scotos & alij duiettiac,l?iMm^»niiUa 
vcriias per (e neta. Mnbi «flir- mododreperfenoium, n&nToliierinit £cere« . 
maiir , Juplicirer aliquam vcrita- pridicatinn<r/? aut cctcraqux dc Dco afBim..n- 

cui.nonclIeiliieiremiaUaifaoc aumanemine . 
negacarjergononinceUex^ noinine propofi» 
tionis j/rrftnoft eam , in qu&ptKdkttlinl UOUl^ 
dum (c cuiiuetiK lubicdko. . , ^ 

Ne 4Dtem fii^iamusquzftioncm de nomine, ^^** ^^ 
contck 6c ar^uo $ccand6 , etiamil prxdicatum 
tttnt ficdbtpnddicate (obie^i , (icut albcdo non 
potclt dc quidditate l.iiilis p.uicti!, , dicit ta- 
tcm eflepci fe nptam j Ptimo «in 
ordfne ad fe i Seeand6 

ordiAe ad nos. quam diftinftioncm fusc conatut 
probarc Vaicntia dilp. i. quzft. i^und. i . For- 
ce quxftio luec ad modnn loqueadi folum pcr- 
/jt^. Atbiiror tcunen cuiu Scoco apod Vaf- 
ooez difp. 19. num.£. eam diitinftionem tXk 
• * fupcrfluam. Vt id oftduiam, fuppono, quod 

Sdt Sm»- commuid^mittlh3ViriMMWn,&nonnotam mcn Vaicntia fupta, cilc pci lc notum & in lc,5c 
quoad nos , e6 quod n6s claciid incnentes , non o*"/* ^ 

I piobarc : cr£»o cum relpcttu i ^ ■ pcrrc. Vndc infero , aliiju.is dcbctccfsc pcr fc pollamus aliitnd( 

Jiotas,aliquaSnon nocas pcr fc i alioquin irudra Angcii Dci alix urancs vciitatcs lint pcik UQith traderctuc ea diuiiio,quxrereturque, an aliqua 
•^qppofiQb fic pecienou» fiioam^iuijceflacid <£- 
leArtales. ■ ■■ ■ •> 

Hinc Sccuhd& infero , qu.tndo mcmbrum 
iUud » frtf^o* ftr Ji mr4 » diuidiiur in per 
le notam (eooiMUin le, ft per fe notam qnoad 

nos, non dcbcrc dinidi altcrum nienibrum il!i 
oppo/itnm , id cft , frtfefitio rt«n noia ftr /t. notx , ftne diibio etiam ecoht in pec notx» 
& confeq^entcc nuUa crit non per le noca » Ti 
fupra inft^Mbem 1 ecgo non coniiftit e(le per 
ic notiim fccundimfcjin co qu' J pr;cdicatum lil 
dc ciTcncii fuhfeftitrrgo nc^uc iioc modo poteft 
(alqialeadlaiiio. 

Vt ergo nos clarifts proccjamus ,Dico Pri- , , m6 : ProiMjc loqucndo, nulla ptopuftnodici po- sMittnte<^ 

rioc ^tSxa , probo facilc', cam diuifionem Va- tcft f&.fi mi0 ^n mJ im fi .- fcmpcr eiitRi «i ftrfi fmi^fnfi 

- liiitVB noo elfc bonam : nam in vno eius mem- , l<*M didc ocduMiprnad intcllcdtum eam cognci- ■»<«• 

^ btoodmprehenduntur omncs propoittiones ve- /cwitiim. H« eft explicatis termiws cUriifiraa, '**J^ 

ra , cum tamcn (vt paulo antc luppofui ) de- ncc poce&abvllo ncgari. 
^ " beant muluB non compcehendi, omnes^fqlicet DicQ SecV»id6, aliquas verirates e(Tei a- 

, .V m* , quaedicnnnir non pecfefletse fimplidtef,' qoitimon "pdfimc Sipriori propnc proljari , fed '^J^T 

ergo , &c. Probo primam piltem anteccdentis; «plicatione tcrrainoruin \ vc v. g, hoininem tjft ^^til»rrr.,n 

nainnuilacft propoiicio vect»qiiae in fc non lic m'W rttitttd* ,Se, (ic d« ommbus aiiis in qui- fojjuni » 

^ ,1 per le imcsi id AtVpiAfi <W cognofcatur, bos defiDtdo pdedicatm de definiio , (mc nos r\*"* 1**^ 

]mn appateac per lemili^ccgo nuUa eft qux. eiiudefiniriot\c$nofc.xmitf,(iue ign&rctnu^.Q^od "* 

hac diuiiione non compreliendatur , ettam fllas fi lue vocentiu ftr ft nu* ftcmdum fi , iam dixi 

qui ad extrcmum oppofitum pcrtincnt. quod lupra, crit quxftio de ncramc , ^v. contra .ic- 

K«iii4|iw> «ift abTttcdum. Rationc ipriori id ipfumoftcn- . ceptionemcommunem:quianon dicuniuccom- 

^ • dotnam videtiir efle rcpugnantta in tennims, munker per (e fMce dennlttoiies omnlam 

diim dicitur , /irc^a/Tf/o pfr fe nota fecunrCHm ft, nini, nniltomiuisoinnium rcrumpoflibilitates 
cognofcente, vnde non dcbet dici nota quoad nobis , non poflunt vllo modo dici ptrft ttot* im 
C»loc non ouoad vlltim cp^iolcentcm : vei ex- fi» tum qnia in fe funt k priori deroonftcabiles» 
«lndimrar (oB bomlnes , 8c ntnc impropric vo* ergo non funt per fe nocc UiCt\ tum «foiaeiiai catur ca nota fccundum fc i fcd dcbiiiifct dici, 
HM fif nt- <*^M ^f*r finmA ^u»<*d noi , oiu ^Md yin^tlei & 
nm ftcuB. Dtmmtte fie darius procedcrctur. facilc tamen 
dft" /*. 6" tunc rciici potuiifcnt , c6 quod djum diuidicur 
'"'^ communiter propofuio in pcrfe notam ,& noh 
notam , folum cft fcrmo dc nobis : nam vcl An- 
MlovdDeoomnia runtpetf^ noca : ergp pcc 
I ftnotanondebeTcrrafiiim diniditn perle no- 
tain nobis.Jv- pcr fcnoram Angeloaut Deo. 
3»f»nu» it Diccs fortc , illam cllc notam pcr fc fccun- 
t^^^ dum fe , caius prcdicinim eft de^ quidditate 
r*^*"' fiibicfti , ctiamfi ea conncxio non llt nobis no- 
ta : ita id vi Jcutc D.Thomas declarairc , & fusi 
MWtarML P*Tanneiusdifp, x. quacft. i.diib.i.Sedconcc^ 
auia hoc fenfu eflem edam^le npcx feqiii» 
aitan leomncscenni dcfiaitiapei, propcietows txfluMtitf* quoad nos non liinr not.r , crgo 

D 1 c o Q^v A RT 6 : Alia; iunt , quz ita ttnrll^* 
funt darx , vt lantum indigeant tcrminorum 
exp!icacione,v.'g.«/Me^(n«y7imfi»(>/^i' 9 qucd ^'j'^" 
lHtet tfivettm tttum tfi mmiu fuu p*rte j hx 
auccm funt propric , qu.v voc.ii rur pcrfe not«. 
Vnde ego concludcrcm iilam cllc pcopofiiicb- 
nem fimplidtec per (e notam t qaar , «pl icato f^l^ fffi 
(ignilicato vocis pofiti ex partc hibicfti.i; vocis . 
politx cx parte prxdiciti , cuihbct intcUedui 
apparct ftatim , ea diio clfc idcra. 

In hoc fenfu , in prxfenci quxrimus ,an bcc !■# 
Dtut v/l, lit per (e nota : id cft, e numero ea* ' 
rum , qu.-c cxplicatis tcrminis «niclleAui bcnc 
difpolito ibtimfiiie vlUaliipcobadoD^ perie 
.inp««acvan<Hocpofico, 

■ c » * ym Digitized by Google »8 Ror>. DE Arriaca Tt^Qmos DtDeoytntol f Trcs in hoc pniido referoiuur fcmentiz a 

1Vm/imm»> Valentil fupra. P nnn tfirmat, elleperfeno- 

tain : qux viHcriir clFc Anfclmi , Alberti & Abu- 
lenlis. Alccraidncgacqux eft Scoti, Hcncici, 
&c. Tcrt ia mediaD. TluNiue ait eam efle nocam 
quoad fc , non tanicn quoaif nos : quam Volea- 
tia veriffimain putat , cam ctiam defcndic Tan- 
ncius fupra luim. 8. Vcrum paulo antc ollendi, 
hanc reiuentiam in re non ellc diftiti^bun k fen- 
jli r* fiau tentia Scoti , qu{non negaiiiT in re de eflentii 
{.([ccxiftcic, liccr, & mcrito, non vocct cam 
propolitioncm fccundum fe per fc notam , quia 
nic vldemr ede abufus vocuni , vt dixt : diilenlio 
crgo redacenir adiolas diias rcatentias exiiem^ 
oppolitas. 

<^<)d confinmo meo iudino manifefte.Deiim 
ellc uinum , anenune vocanit ^et Ce nocnro, 
fimpliciter ab(blut(;& taroen rota quanta 

ritio D. Tlio:nx, VMcnti.r Tanneri , q\ix 
aHcrcur pro illa prima , milirat in hac:nam 
cijamnoneftmcdium priui , per quod tdenti- 
ficetor ea TrinitasDeo , Sc illa Trmitas cfteC- 
(entialis fubicdo , fca quafi fubiedo. Iteni hxc, 
gT4tU htthiitulu fiprr»4ttir4lu tfi ftffibiUi , erit 
cciam p«t fe nou : nam piaedkaiam * id eft no£- 
fibj]itat,non habetin re medittnfca canfum 
pcr qu.-im coniicmat fubicdo: nam'vt alil-i divi) 
ffftiliftifi poQibilitas rcmoca aeatura: , id cft , qu6d inlc ^ Sftut T)tnm noo inciudat duo contradidoria , non prouaiit, 
nmnaliter ^Dco, aut ab alio extrinlcco, im6 
nequecfficientcriquia ca poifibilitas , vt lalis, 
non ciullatur ab vlfo : crgo ea propolitio , Dem 
«/?,nou potcft pioprie oici in (e noia per fe. 
tota ergo quarftio debet rediici , vcdixi * ad doas 
c.isoppulicas f;-nr< nti.is , inrcrquaslccundane- 
g.in5,cim propolitioncmcirc rcr rcnaram,eft lai boin ingemitqoi diccbac , iolinituin, caie- 
goreroaticura elle poflibile ; fi ramen oliqoa* 

pars aufcnctur , ri.i!qiiuni ni.infuram tan- 
tum, quancum aiit^ crat totum ipium infini- . 
tum : qiio fine dubio facicbac vnam panem ac- 
qualcm coti : nam illud quod rcmanfit, crat 
vna pars anciqui infiniti & quod pcriic , erat 
alrcra piiis ,& tamen quod remantit, fuic zqua- ^^-^^ a 
lc too : croo pan fuic acqipUs toti. 9i fine do- , '* 
bio rzpiima^ eciam ina en! m i n i r ,qoi ex mall 
vcl intcUcdus vel affc^ftus difpoficione ncg.int 
propofitioncs pec fc notas : ergo non vi\a,Dtiu 
ift ntgMm k tuiniMu , trgn iMi ifi vtritm fcr atSd 
yf WM. Ratio i priori,quia non cft dcrationci 
propolicionis |Kr fe notdC , vt i iicmine negari 
pofiic ,red TClittaliSjquxomm fcre intcllcdut 
difpofito mediocricct ac fine paiCone coniide- 
ranci ftadm .ipparcac Tera fine nouo argomeiH 
to ; hoc auccm non impugnacur , ci^ quod aliqui 
male a^^Cki voluntacc ncgaucrint Dcum cllc. 
IdeAmericft Dauid l'fal. 13.dc us qui Dcum 
negauenmr , ait eos id di.xiire w» ctrdt yS«,qaafl 
non nuli fuerint talcm blafphemiam publici 
diccre,nca cctcris lapidaicntur;iccm cos cor- 
nipcos U abominabilet fa^s ellis : nam vc libe* 
tiih omnibos fetradeFencvitflstDenmcireiie^ 
gauerunt : crgo horum ilultitiaiKUlimpeiBtpCC ■ 
fe nottnn c(lc,Dcum cxillcrc. ..uwfi»: 

Mdiorcrgo probatio cius fcientic maeft. 
quam Valcniia hic 8c Valquez num. 10. aftc- ^^^^ 
runtriiuc enim nomine Deiconcipiaturprima . 
oinnium tcrum caulfa, fiue cns ex i"c nccclla- 
ciuin , fmc cns przftantiflimum otnnium,(lue 
cedoi & gubcmator ot&t , non ita eftceriam* 

talc cns exillcrcvt nccclljiti a non finr aliquaaE* 8 
gumcnta , qaibus id probctur : crgo non eft ve- 
riiasperfc not.t.Q!iod fic pcr partcs oftendo: D*d»ritMr omnino vcra ; quar etiamcom.niinior cll. Pio- ritaspcrfc not.t.Q!iod fic pcr partcs oftendo: Tniuritur 
f ^ \axxitAtx abaliquibus, coquodnon habcamus nam in ptimis quoadpunftum dc pcimii caul^ C^tiSr'* 
conreptum proprium de Dco,erqo Dcits non $a , dira.ultcr admodum fuadcrur , non pofle l**"* t conreptum proprium de Dco , erqo Dcits non 
potcll cllc nubii pcr fc notus. H.mc r.itioncm 
rciicit Valquez , quia ha:c. difiundiua eft nobis 
per fe nota,'£)vM» «0, mim^ ; Sctamen cft finc 

noiitia ij.ii Llitarm 1 Dci , cr^^-io cria^luw notitia 
quiddiiaciuaporcii propolitio clfcperfenota. 
rr4*th fr^ Videmrtamcn h.ecobicdio iinilturn proba- 
mtnniitiutri icinamiUadiflundiUua potcft elfcpcr f not^, 
non fblura fine notirii intuitiul Dci , fcd ciiam 
fine cxplicatione tcrminorum : nam dc Irliclii 
eftverum, tii, vtlnen f//.-ac,vc aliquapropo- 
lSriba£Srmatioa aut ncqaciua.qtilvnldsdeter- 
niin ui" rci cxiflciiria n!rcritur,dic.-.tur , S<: fit pcr 
lc nota.dcbcnt ncccirario tcrmmi cius pcnc- 
ttaci : ex eo quud illa diliundiua lic pCT 
ic noca t oon lequitur , qu6d al iqu a dctctminata 
polfit finc notitfa intaitiui clTe pcr fe notannul- 
to cnim plus rcquintur ad dctcrininatam, quam 
miUit rMM- ad cara difiun^uam. McUus ergo poicft ca 
""^ racio fciici , qniA eiiamfi nnUmn totom inmid- 
uc cognoucrim , co t.imcn ipfiifjuod c\pliccn- 
cur inihi tcrmini , ncccllario alfcncior , r0/««m <r^ 
mdmfmiiitfiifime : emonon eft oecclTum.vc 
aliqua propofitio fic per it nota , earo elTe oobis 
intuitiud,autpropric,8cin fe notam. 
fntatii ft- Sccunio folct probari ca fcntcntia:nam mal- 
nmtU tiutm ti ncgarunt Dcum adhuc cxpiicacis cerminis, 
m»fUut, ■ jfg(, cft per fe notum : qnod enim eft 

pcr ic notnm , dcl>c: ab omnibus nCvcffari^N 
conccdi.Scd ncquc ha:c ratio liifticit : nara in 
omniiim fentendi cft vcra illa propofiDo,fi 
7 quz alia, Omir tonm tfi mmm ^adittt fur- 
Ui 6c lamcn ego iplc audiui 'Philofbphinn ic duas intcr ic cilctaulU». id ncgatur i multis ^ j r 
Thomiftis , licct in diucrfo gcncte caufts ; ce ^sJIJhA 
tamen ipslefteademdiflficultas quac 1 n , codem lyiiMb 
gciicic : cr;'o non cft pcr fc e\ tcnninis notum, 
dcuciiicndum clfc ad vnam oratiium priiuam. 
Sci.nnd6,fortc adhucdifficili&soAendiincnain 
nofledariproccfiiunininfiniium. quod fic pro- jr'^ 
Do:nam veniendo ad vnamoinnium primam, tmjf»- 
n.ui cii inagis ccrtum , tjuuJ in rcbiis , qua- mm» , 
lum viuab alccra piocedii,non poilit abiri in 
infinicam finejtetroino » ideft •non vcntendo 
vmquam ad vium pcinum«qiilHn intcr dura- 
ciones , quanun vna ccmpoccpnecedit ahcram, - 
nonficvenicndum ad vnam omnium priraam: 
atqui hoc non eft perfc nociiai»ini^ vtdetnr 
falfum ,crgo ncc iund. Conlequentia eftBdna, nt MO timtf 
maior autcni ccrra cx tci .uiii;:, : inii.i cui in an 
icceflione cauir.ihcatisdcucnicnduro eftadpri- 
maiii , & in anteceflione dttcationls non enam 
adprim.tm ? Minor vcro fuaderiir: n.im in du- 
rjtionibus ima£;inariis .ib stcrno , in zier- 
num , non venitur ad prim.-km & vldllMdSiVllde 
multi admittunt poffibilem ab cicmo lao» 
tum , qiix omnia fatts cl ari oftenduni , non efle 

pcr fc notum.non pollc dari piocclTi:ni in infi- 
nitum in cauflls. 1 crtiu , quia non eft pcr fe no> 
tom , orinia entta qtue de ndo exifhint , efle ah 
rilio produdta , v. carlum , tcrr.im , crgo 
ncc cx lioc capite cft pcc fc notum , Dcum cile 
canflam orooioro rerum. 

Dc cnte fiimmi necefTatio id ipfnm fuade- g,, 
tnc:namcns fiunme neceflacinm non alioac-jMM»««a 

gumento Digitized by Google Difp. 1.' T>iixifiitii.ynit./implic.f^p€rfeSI.DeL Sc(k.%, fiitjf fnidri rimicnro j>crfuad«iir, quani cx ncccffitace vniuj 
nMHr/Uuir. caulU- , 3. 41U cctcra producaiuur ; & foni nos 
* Dcumfol6mcxcre.nuriscogiK)kcntcs non lia- 

beidiis «iiud afginncntum^uoc probabile pro tali 
eme : anpii, vr dixi, non eft pcf le nonnn , talem 
^ prim.im <. .uifTiin dcberc Hari : crv;o niul to miniis 
* crir id de ente iicccilario.Adde,:um vidcri cx ter- 
minU notom , etCdetur vna cauira ctntnum > eo 
'ipfo fo! i' , vt C.1 nccellario exiftai : dicetet enim 
quis , almuod conringcns polle incipere in icm- 
poK kreipro:(]uodlice( rc ipsa fjlfam Cn, dcbct 
tamtti tEptmcnto id oftendi } ex teiminis cniiu 
non cftioototi^^fttm: ei^,&!c. 
X/nffrftOif- Qiuh\ vcrii Uib r.itionc cr.tis omniani nobilif- 
pmKmfimili- Ocm non fu pct le >iotu$,ed.ini ^.aict : n.tm 
''''.commtifiU (ententia negat , dari iiuer onmcs 
crcaturas vnam omniura perfcctiilimam. quod 
licet apud rac falfura fif , nontameh cx tcriniin's 
falfum app.uet. I'ari.-\utcmr.uionc Jucin i]iKTil. > . dub.;. cx dicendis entm>quid (eniiea- 
Jum lit , conltjbit. 

Pri.ma CoNCLv$io,Oe[nncflc,feaexifterc, D/nm rjr, 
nonpoteftdcmonftratiiprlotL ita D.Thomas, '"'fttfidt' 
AlbeRds,Durandtis,&»noftrisyalemia,Moli * 

c- r r • r p't>rt, 

na , Sii '.u /, Cv' Va(qucz,qiios rcfcrt | ntui 
Taimcius lococitato. Fundamcntuin commune it 
cll, quia nullum przdicatura eflentiale poteft de 
fubic^o dcinonltrari a priori,&dcmonthaiionc 
propccr quid ; atqui txifltn , ieu tjft eft pra: Jica- 
runi ciri;iui.\lc Dci, crgo non potcft dcnionllrari gjjj""^ 
apriori. AdditaliudTannerus: vetiim non cft 
notmm ai^mentum , fed prarcedens magisde- 
claratuni , ftiiictt jxi lUtiniiiuncm j priuri iion 
pofle dcmonftrari ruionemclicmialcm indcfi- 
nitione pofitam : ctgo cxiftentia Dei,qQ« in 
definttione ponitut , noa pot jsft d cm o n ft r a r i pct 
definitioncm Dci. 

Arbitror haiic non eflc fufficicntcm noftrx ^*'» 
iententijc ptobationem : nam li mibi conftatet ^"^^^ iiun 

«ile ex t«minis notunMutcT omnia eniia fimpli- — ....... |...^«...«..v. ^ 

citerdebeieefTevnomomniuinperteAiflSmum, definitioneroexiftere,v.g.(ipnm6inreiiofcerem 

nili id .TJiiui.lc conltarct. clH^nri.im iioniini';, fcucius Jcrinitioncm.illum 

StJdi fffrt- Dcniqiie quoaJ punihim gubcrnarionis arti- v.g.cllc animal rationalc, m ci cdcntia noicc- 

trn Cittir- nct,noneftcciaii\pcrfcnotura,dari vmnnfDpre- tem radicari riftbilitatcm, vc rauonetatnenie» 

mum:poflct eniin Jici.rcs naiuralet cx innata fibi cotam ad raiionalitatcm , ad modum , quo efle 

virtute opcr.iri ; quoad morales vcr6, ctiamfi ra« volitiuum , liccc ptuciuix non diftii^iamar ab 

* tioiieprobetarDeicxillcntiaexhoccapircccrti anima, raiionc tamcn^c fupponit &: icquitiu iii~ 
ex^atis tenaini&ea opn eft notapctie,crgo. 
j^r^Mtnr Kaiio k priori ficbfeoiter fbtmari potelbDeus 

QHMTti i in fc iiobis non cft notus, fed cx crcuuris : ai id, 
trun t«9(lit' amd cx aeaturis notum cll , co ipib pcr difcur- 
^ * um nolatur, argumento fcilicet a pofterioriiab 
«A8£kuergonOncftpcr fenotus. • 
Obiici poflcnt aliqua loca Patrum , qux vi- 
itwHM ^jMnW"" , hanc vcritatcrn i natiira clfc 
omniinn'«niiiis itaptedam, ei;go eft veriuspct 
Ptmm rcnofa. HisoiWliWKt«fpoiidewreoinmnnlter, 
ebitaunn Patrcs ioliim voUitirc tam facili ncgocio ^AW- 
DiuMint. curfu probare Dei exilUntiam , vt Jicatur quali 
jtirfiimmtfr. ^ """f^ indita, Solus Aafelmus vidctur cHc 
10 Imo hoc modo pucant coratnumter Tlicologi 
a priori probori Dcam dle voliduilin , quia cft 
iotelleaiuus } dkia camen voliiiuBm fu cilca- 
tiale Dco. 

r.atcor hicpoflc ficri quiftioncm de nomine, ^«"•«""•^ 
an lciliccc talis dcmonftratio dicenda iit pto- 
pter qaid, an alio modo, c6 qu6d res , qua: pro- 
batui-,noii (lc Jillinda rcalitcr. Vcru;;i iihu] cer- 
tum, cani non dcnionftrationem a poitcriori, 
fcd ii prioii Gomninniter vocaii , quia cft per 
prcdicatura , quod fattem rarionc noftra eft 
quafi caufla & radix alionmi : crgo cx coquod 
Dco lir cllciuialc «iftcrc, luui lv\;juai , noii pro conrraria , qucm ramcn adhuc Vafqucz in- 
tcrprctatur ; vc locurus llt pcr cxaggcrationcm. 
Verura cum Anletnuis ic canictJiuiudoncm cx 

propoiito velle pcobaic promittai,& tcncctpwn pollc id a priori probaii cx dchnitiunc , qua> 

hypetbolic^.fcdicbelameftvIdctarbainHinon cflentialiierpeteretexm exiftentlatn. 

tanicnproptcrca.ifenccntilD»TllonUB Accoin- Mclius ci ' 

muni eft rcccdcndura. J l»o,quia vt 

• Aliud argumentum Argcnrinx , quj^ ftilicec tum qoafi 

prxdicanmir/fitderationcfubicctiiidcftDci, dd>ct perfuadcri exiftcns illud aliud in quo 

vnde uifcrt , cflc pcr fcnotam,Dcum *j^,iam radicatur : crgo vr per definitioncm Dci aut 

«ft fuptai nobis foluium : oftcndimus cnim.dc- ;iliuJ ju.v Jic.itmn primmn , probctur cxillcntia 

finUiones nobis maxiiac ignotas dfc de t;^onc altctius przdicati ctiain diuini , dcbct iam fug- 
fitbjedj. SccundA ]i iatimieobiiclant«camv«- 
licaKiBijMinine poflie negati}Ctgi» eftpet & 
notunj. o pcrru.iJctur comnumjs conclll- , 
^nohctur CMllcrc aiiquod pr.xdiC8- ^*'****' ^*" 
vutualitcr raJicacum in alio,piiAs, poni exiftens id quodper camdefinitionero n« 

guificamus, ibi autcm rufponcrctur iJ ipfum,de 
quo difputamus , lliliccc cxilkic Dcuar,i'cuid 'A4 MUHf' Rcfpondetur tamen , licct femel .luditi pro< quod Dei definicio iignificat. Ratio i prioti fic '^'f^ 

' ca/^ bationcclMs vcriiacis,ncgarinon po(Iit}ex|blis potcft formarirExiftentia alicuius lei nonpo-' 

tamcu tcrmir.is Imc vltcriori probacione non ita tcft probari, nifi vel cx ipfa vifa , hoc ai|tcm non Exi/lintUra 

apparercjVt ncgari nequcat. SccunJo.vc di.>:i cftprobareaprioriproprii.vclcxvifacxillciuia f'*' 

toftik nuiltis dc fado neeatam i fateor tamcn» alicuius , qood fe habeai pcr modum cffe^us, ^"^- 

Bcecnonfirper(enota,efletainentiobisoinni« Srhcc eftprobado fotiim 1 poAeriott,de qua busvcl cx parcncuin inftruftio:ic , vd cx f.icili. 
fic obuio diicurfu fer^ ingeniciiu , idcoquc quo- 
dam modo did pdfle pcr te notaro. 

S E C T I O II. 

'Alt I funt i" hoc pundu fcntcntir,qux 
▼Ucn polTunt apud Tauuetum difp. a< i.un non .i^iimis , vel deniquc cx cxiftciuia ali- 
cuius pridicaci ,tuiod lit caulfa vd pcr nioJum 
caulfx, c quo iiitcr.uur talis res: nihil autem 
a DcodiftindVum dacur.q^nodjptijks cxiftac, & 
^ qiio Dci exiltencia, vccamluoconnexa.in- 
fcrarura nobis : cr^o Deum exljlne , non potcft 
probari a priori>quidquid lic,an aliquaptacdicaia 
identificara Deo poffint ^ pdoci piobari ex eUis 
rationc noftr.i prioribfts. de qooin asgesBeniv 
ptioii zQmw eft. 

C } VnFf Digitized by Google )0 ROD. DE Arriaga 

MmO» i» "^^^ canieo adhuc pollet oodtra neam ra)- 
itimrtm* tioncm : alibi dociu, pot)c Deum cognoici quid- 

iiir.ur.ic f>:tra vilioin.in bcatam, & confev|iicnicr 
l\, , quA 1,1- V t non Tidcatiir in lc cxiiicns , lcd quali cog- 
^«.«4 «»» n^jit^tur , hoc modo , En b^bAi pt^anm fe- 
' tenffue rieicJjUtio iMjloe nen repuJiiJt ; icil ,/l em 

iJleexijlM ,»on /t^utniurduo temr^ditlcria : m cx 
]j lali cognttiunc rcctc intcciur,Ergoexiftit:co 
cntniiplbquuil cx parcc iubiccti fuentpoi]tain« 
'£Mipaen$HecefMie exijlere mn repuartJtt, infertor 
bc:iC,£r»» a(lu exijiil. ijLii.T ll r.ctuiljl io dcbcc 
exiilcic, calu (^uo non rcpugnct jciun fuppo- 
natut non rcpugnate > eo ipfo optirac tnfenur» 
Er!;o o illir. l'oci (l eico a prion cx cognitionc 
pollibiliiatis , lcu liclinitionis, ollcudi , Dcuin 
, cxiiljic. 6c huc vidciurcollimaJle D. Aufclnuis, 
»■ qui in libiu Pro infipiente indc videcur proborc 

VUik tni» Dei cxifteniiam cdt pet lc noiam . ^mDhu ejf, 
^»*** ijuo nihil rrtelim e.vce^imri potejl , vndc infcrt illiiiii 
km'^ "cccJl^tio exillcrc. R.elpondeo , Qiudiiuid lic dc 
ifritiL iUi^eciefeucogniiioncqaidditaiiui Dei indc 
camen non fuaacri , cam clfc piobationim a 
^t priori : nam li cx polfibilitatc probatur cxillcn- 
tia, nun probacur a prtori ; rci cnim polFibilitas 
non eft aliqoid , quod iic pec moduin cau.x auc 
f^tibMT radicis. DixienimrTpc,nihilpcninisciIe ada 
Mrjf fwrfx poiribilitatcin magiv tjuani chimxnuii , lcd 
tnmuu, pojjj^jjig cx partc obicdi funnjliffim^ iilud 
idctn eIIc,qttod & cxiilciis: & in prarfenci ma- 
tcrii tdcm ccrnicur adluic claiiu^ i ii.tni ipfa 
adualis cxidciuia cugnolcicui tunc cx patrc 
fubicdi , qua: polka aliirmacuc ex parte prxdi- 
C4I1 : loliim ergo cft diftisreniia , ouod ex condi- 
tionati affinnatione , fi exiftat, inKrtur abfbluia, 
Ergo exidit. quodnon f.icit vllo modo dcmon- 
fttutionem a priori. Neque D. Aulehuus plus 
quiin hoc ▼oloit Cnptk docere. 
S*'ff««m SrcvsD.^ Com i.vsio , £V«w r/r , i^cnioii- 
Ari i Jlrari potcft apolUnori. tlkcouimuius Tiicolo- 
7^^^'"' gonua,0,Thoi»ae lib.i.Coiicn Gentes cap. i a. 
^^**' vbiconcrariamvocatfnocero:^itametiamcen- 
, ^ furam Vateniia , Saarez Bc Valqoez a Tanncro 
fr:'.'j'M' ji- citati .ippru^.iiu. .ApaJ ilkim apud Valcnti.un 
Strtpiui. ad hanc iju.vltiuncm lccunJoin varia inuctiics 
fanAorum 1'airuui teftimonia. ex Scripiuri 
multa afferuntur. S«piciiti.x 15. A mJignstHdine 
Jpetiei & creaiitrt ,€»gnefitifiltter potcrii (rtaterhe- 
HMi CMdm'. Ad Rum.i. Qued netftmeft Dtitwut- 
tiifefitm efi in iUits Detu etum iUu imtnifrflaHit : imu' 
fiHlis mim tffim'» « €mm* mmu/i 1 ftr eet ^Ht 
fiSd fiuit, imtMn» udf^iamim» im vt fim m- 
ixtifMUi. 

Vafquez difp. ao. cap.;. conatur oftenderc, 

hxA- Kx .t non probarc jpoflc obtincri cuidcti- 
Ttnim ni.i <> 'm 'ic txiiknciaDci: namin his Sc iimilibus 
i)XW(o/*j!- loci'; tuluin vidccur inteiult>(empet fulle llif- 
jf^' f* iiciens Dci teftimonium ex creaturis ad Iioc , vt 
^*** * qui Deum negau^re, incxcufabile> fmi ; ad quod 
Jnfddtifu» rcquirituf LuiiLiitia : licr.t dc fadontg.m- 
imWfjafxM- tcs Chnliura iunc incxculabiles , non quia cui- 
fMn^ denterpolBRnisillisoftemkteChriftiimTeniflc, 
& cflc Dcum ; fcd qviia pruck-:ucr ob niutiua 
fidei id ccncntur crcdcrc. adducicquc pro lc 
Nazian/cnum Or;\i. 34. qux dl iccunda dc 
Tlieologia* vbi akthf^net ttMitiam Dei ceriie- 
BmA tpmeUm en tttHnt & difpefitiene ctUi^ert: 
cr_^o I iiuit Naziaufcnus , foliun prob.ibilr.cr, 
non dcmonftratiuciidcolli^i poftei& coutirmar, 
c& qudd Naxianzenat vtaioc Grjcci vecbo 
0-w>Ac;«fs/uV<i , q tod ratiocinaci « noii demon- 
ftraie ligiulicac. , Traftirus De Deo yt rno. 

Nihklonunus tamcn puto iaiis apetcc ilU loca ^^ij^yj ^ 
Sctipiune contimiare iioffruni imennim. Faicor mim «mA»; 

cjauuiii hbtiucr,aJ hoc , vc Gcrtci txcufari titmfnttHt 
iionpollciic ,auncilc ncccllarium cos hjbuille 
demouftrationcm ligoroEtm : fuftidccnitncog- 
iiitio probabiiis, &:iuoraliceccenaiinde tarecn 
11011 piobac luum intenium Vafcjaez : nam loca 
ScrnMii.i- Kou ii luM \tautui eis \ i.ihh ,vt Jint 
iiuxi.li/ainUf t lcd cciam aliis « quc dcnouuic 
coidemiara, v.g. vhUmnri etnfiienmimr , im^~ 
^Vm Dfi. null.ir.i juicr.: ii.ibct 1'. Vaiqucz ritio- 
Jicm, cur ca vcrba non dcbcaiu cxphcan dc cog- 
iiicionc ccria,cpam liiic dubiu inuicant : ncc 
futhcic dicerc , totiijnt hoc modo cxplican. inde 
cnim fieret , vc (ine vlteriori fundamenio ego 
poifcm omnibus icic locis Swripcui.c vmi inlct- 
re , totam (i^nilicaHoncmpia hbitu pciuttian^ 
do,prcrenim ctun Pabesific inaxiine bcholattid» 
Do^orcs ac Inietpceics ea loca de cogntcioua . 
cuidcnti interpreteniur. 

(s^uod dc N.fciaiizenodicitur,ntmium piD* 
bat , lciiicci , illum liaucte Aliacenli , qui negatc 
dcmouiciari poilc Dcunt exiltcie. Quain icn- 
tcnciatn £c ipfc Vai^ucz temc:anAni aileric fi 
addoxiilei Gicgoriam in ocdmead^hoc>qaM 
ca loca Scripnux non probcnr , Deum demon* 
ftrari polfc ; aJdux.lIcc lanc i!lmn bcnc pro fc: 
ac adduccic illuin *! probandum abluluc^». 
'Detm nenpn/ft imm jb rmn, cft adduccie & contia 
fc &: pro o| inionc tcincrariiu Rcfpondco ablo- 
lucc , n cenitilurd non (cmpcr denocacc proba- N^^itf^Mt 
bilitacem folam , fcd raiK.nem j quod 111 ipib •J****'* 
Gtzco vctbo tyi^tji^m ciaiiiis pautieft enim 
gcnus ad difcurfam inthASim & emtlemtm: vnde 
loluminfcrtur ibi ,Nazianzcr/.ini 110«« pofuiHc 
emiiemem , at non uifeiunt , com cxciuiilic.'Adde 
cx verbis immedlaris conftare , Gregoriuin pro 
nobis clTc ; aic cnim , Deum ejfe , tum ocuH tp/i, 
titm lex nMuriUu diclM , quc J finc Jubio tui- 
dcndam dcnotat. CiuoJ vci6 aJJic coniechirl 
id colligi,idcm cft,ac dixiftcc.fiwi tHjcnr*- 
rendt, icu f^legiKjmd» txrdmt Inmumit ee^ptitr. 
tjua; propolitiu vUiina non dctCimiiiac , an j>ro« 
babilicct,an cuidcnccr , fcd dcclarac eain piio- 
rcm nocitiam dlfcailtt , non ver6 innnedaii per 
fc habcri. hic eft gcnaiwb cam vecbi Latini 
quam Grxci icnfus. 

SECTIO 111. 

ita Demm tfi dpgmSirttw, yt i 
MMUM imuaaiiliter iff»rm 

AN T £ A M difcutfus & rauoncs ,qui- sttimi fU> 
bus Dcum clle, probari folcc, aftcrsuiUiSiilMfc 
oporcet dubium hoc bccuitcr cxpcdiie. 

1'. .Molina ad hanc qtuftiuncm fccundam I^J 
art . i . Z mnel ibidxonduf.} .Tiigofus 8c Medina, 
quos rcferc P.Granadus controu. i. gencraji, 
dilp. I. Iccl. 5. afHrmanc Innplicitcr iJ polTc con- 
tin^crc jiplc vcr^) Granadus cum Vidoria ncgat Stitimtitef- 
abluluc^ , in (inc tamen ScAionis doccc cum co- f 
dem Vi^oria , in vno aut altCCO xudi 8C in iihirs 
cnutriio poHe id cuenirc. 

Ego in hoc pundu ccnfco Priino , ViAoriam QyeRk m» 
non ft;iie pro GFanado:nain ilie iblum potiic 'm^i. 
condnlionem vniaerfalcm dc aliqoi inicgri 
n.itionc aut rcpublica, vt c\ vcrbi., .ib iplonjct 
Gcaiudo cicotis coliigicui apcicc : aliud oucem Digitized by Google Difp. 1." Tfe exijlent. yhlt./tmplic. perfiSi. DeU Sc^, ji jk 

cA qiixrcte dc vna intcgri naiioiic & republi«ai 
aliija de pcrfbnis in pattiailari , licct vald^ 
nulu:}, luuc ir.ilc ciuKii Jiiperlisiin cjuibuj DtM i»7 ffr finttmm 
*•!» diiiimr mu- 

•t. It Mti&tdMti^ eciain uoii i)C;;ai\. viJctur Viciuiia cam igno> 
raiitum] i lcd iKc I\ Moiina iupta , iicct ad pio« 
bahduiu riun Ki\c pci il- notuiuZ>r«M aftetac 
cxeniphim Bra:ilorum,qui djatniur ante aduen- 
imn Luiiciiiurum nuliuni pciiitus .ignouilie 
nonicn, laiucn y£x'tiitlu, vbi <ie bac igiioraimi 
InuiOcibili agit» ibUkmdflHpet » polfe iii aliquibus 
c.m\ i^^mn;uitiainrepeciki» '^'(l<>i<iquid<le co* 
f uiu mcntc lic, 

Pcobabiliorcm ccnfcu Sccund^.reniaitiam 
Molinctqaam facilQwdc pc^Wi nafii, vc Aiprii 
.oAenTum clt ,nt>if eft vetitas'pqHenota>l)cutn 
c.uillcrc : debct crgo dif^iulu & tatiutniatione 
colligL Hicautem dilcuriii^ ( vc a;tipliu»'faui6 
p6ft oaendash) tnd)gcc ntfigiia conudemtione, 
vrpotc tes valJc a icniibus alicna , aKjui fre- 
ijucutiiiuuc cxpciimui: liomuicsmulto$,ctiamli 
rationis fimpltcitci capacea*ita xamen Iiebetia 
ingeui] , vt criam quaado conatHr4lius ics faci- 
lioics cis pcrluadcre , excuMplis faaiUmis eas 
KliieclaraiiUo j tamcn vcl nonpcrcipiam , vcl 
iinnme diflicaltcc. ergp fuudaiucncopol- 
iumns dkete ,(iAos ae fimiies ctiam iuie vUo 
magidro cx fciplis iiiccpcuros &: coiitiinuturos 
lauuciuauoacm & dilcurlum adcu mecapliyli- 
eum'ikqiioDeie»lleuda piobetuircgo ianevix 
dubito , quin multi polunc inucniu , in quibus 
ncc per vmbram limilis czci;etuc catiociuacio» 
poceiuni eigo h^itte ignoranriam iitninribi- 
lcm Dei« 

Dices» k me fuprii diAnm^ ndcii efle fadlc 

Dci cxiflcaii^m |,irobarc , vt poflit fctc dici pto- 
poficio ftr f€ ««Mjiuaic cigo liic tant.iin lup- 
ponoin el diiEionlcatem , vt mdc probcm poile 
imiiiiGibiliicr ignorarl. Rcfpondco^ibi mc lo- 
cunim re(pe&u lioininum mciiiocris ingenij, 
quibtulemcl cxcitaca iam eil rpecics dc Deo, 
nkanBemloquocdc aliis omnibas.AddeiCtiain& 
dixtflemus , Dtm tjje , ctlc pcr ft notnm , iten 

tamcn piopteiea fcquitur.in miilti? non cllc 
ignorantiaiuinuiucibilem:iu>nciumpro|)olitio 
pec ie nota dicinir cefpeiSlai ad omnes eciam 
maximc ruJcs. Prxicrca ctiam in Doitoribus 
cx dcict!hi excicationis fpecicrum poccil clie 
ignofantta inuincibilis pfopolitionis pcr fc nota:: 
ergo cx didis lupt^nibilcontca iftam condufio- 
ncm infcrtur. 

Alia argumcnta fieri pofTent pro noflra fcn- 
tcncia , ouK di£Bcttltate caccnt. Ptintum cii, 
qtu>J mnhi etiam de faAo ncganecbic Dcum. 
Vcrum rcfpondecur , indc probari ignorantiam, 
non autem carn clfe inuincibilcm : iic ludxi 
Olimnonagnouerunt Chriftum , nonper igno- 
Canq^ inuincibilcm*fcd craffjm. Sccundum 
eft , tpx6d omnes Gcntilcs deorum catcrtiam 
coicntc$,Dcura videntociiunncibil itcr ignorafle. 
Sedncque boc^nfpinma illi iakem confusi 
totcbant ali<piodntmien,licecdedpet«ntiir In 

•o OtplicanJo.hic auictn .tgiiniis dc ignor.itionc 
Dei,etiam in communi:uam quoad vnitaccm 
& alia accributa agemtts inM , iuffidat ergo pro 
noftra conclufionc rirgiTmcntnm {iipri iaAllin, 
lam videamusjquidobiici nobis poflir. 

Er quidem CX Audoribus Scholailicis vix 
vllus ei\ in comcarium. Alcirtodoienrcm dtar 
pro (e Granadus (tipr^ , eu qu&d dicat btttlUgi 
noH pajfr qnid fnmrnHrn honHtn non fit. Hoc ta- 

rocu cclliinouium Ibiitm piobac » f^xA excifatA iam fpecic dc Deo,n'on poflit ne^riiatnonpcoi 
bac^necelTarid eam debere in omnibns exeUuji 

de qoohic agimus. 

ExSctiptuia obiicit illud lob Ommtm' Otficirii^ i^ 
iw'i«f x»iem tm, vHmfywfyut imnrtitrpimd } ergo 
cum dicat , ab omnibus n.itur Jitcr cognofci 
Deum.plani teftacur, nuUumellcqui muinci- 
biliter Deom ignorei.Vnde S.Giegotiui Ub.a^i 
Moralium Cf.ait :Omnis h«^t«ipfe,fudrmi»- 
ndu efi etn^tut , dthtt tx rmiotit ceUigtrt , i 
fi emdidit, Dam ^ .'fMcm mtMinim imn vidtre efh 
JtmukgimimWK$ni^tdimmUe»ti^inA6sm de. 
cetHteronymus feu Philippns in bonc locumi 
his vcrbis : Qittmini diquis i4m prmm/it &frigi- 
dm , Vt tdiemu ijfi Jindntt n Createre Dee fme \ miUftt 
Mamt 4^ ifitfi ^Afetnim a cdart tins , & ita vnttf» 
cpafcfue mmd&im^Umit Um^ ,fiimt &iMtli^ 

Deum, &c. 

Refpondco ta^cn Primo , hxc tcftimonia Ji'fp»iJiiu^^ 
eciam clTc contra P.Gtaoailumt qui limpUcitcc '^^^* . 
firerur,aIiquospoa*e habere Ignerantlam in- 

u ncbilcn) , cum tamcn tcftimonia allata dc 
omnibus id videaocut ncgaie. quod linon cft 
contca vecbom illail «aMMr, cxdpete decem vel 
viginti , ccrtc non cric cxaipere ctiam cencUm, 
crgoipfum etiam preraunt Rcipondco Sccun- If^ii^fwi^ 
dd , ea loca etiaro plus piobare quam jncendat 
Granadtts:nam Dd ifrnorantia habcci poccil>li> 
cet vincibilis aut craflii , loca aurem aliata om> 
nam plan^ videniurcxcludcre : nam vcrbuni 
«iiir« ncc crillam ncc vincibilcm vacitur igno. 
rantfamdosqnod videtar. Tettiorerpdndeo, l|fJ|«id«M 
illis tcftimoniisprohari ,cum quiliabetaliqua- I*W M * 
lcm vin)jngenij,& dilcucicrcincipit,facil^pof. ""^ 
fe cx eeeataris dcucnirein cognitioncm Oeii 
per hoc tamcn no dicijncminem id poffeigno» 
laic.vcl cx rudiori ingcnio, vclex educationia # 
defeAu.qu6d ii conccditai vnum polTe , debet 
c<mce<ii 8c muItospoire:qaia non cft ratioiqaa* * 
re 'in hls cetris poflintaliqui, non etiam toti- 
dem aiibit bis annlsaliqai , ftnon fe^itntibac 
totidem velplnrei, 

Quod veroei Greeorioaffcttur.dcbere fci- lExplieuiit^ 
licctdifcurrerc quemlibet ,&c. intcUigcnduna Gni^tinti 
cftctiam eodcm modo vniuerfaUtcr,ad feri 
omnes cxtendi cam obUgacionem,vcl cafii,quo 
incipiac dubicaxe,ttuwcecti incipeie obligatio^ 
n cm ; ided antem non docec <3tegoiins omab 
bn<i cxcitiri ca; fpci:ics,& omnetdifeifrreceiM 
cipcrc circa cam veiicacem. 

Quxdixiadbi»elacam,di6a eciam puta ^ 
ad al uJ tcftimonium D. Hicronymi , quod tdtitlflUA 
• vrgct adhuc miniis:nam ibi loquiturdc co qui • 
aifciflat ignorare fuum Cieatoicm}vbi fme du- 
btononeftignoiantiainuincibilis^fedciafl^a^id / 
enim chti ea veiba oftendant,f i ditniu ejfe ftu- 
de«d Cremtrt fiie ; nos auccm loquimur iam de • 
eo,inquononexciutnc ea ijpccicsynec can^ 
ifleAat igooranriain. 

Secundo , obiicit alia loca Sctipnirx , qux m 
cumdcm fenfum poflunt explicari iTcrtio , Au- 
^uftinum toro.9.tn loan. Traft. io6. ac expreiUl 
ibi fandlus Do^or ait , txceptit pmcit ) doctot 
crgo in aliquibus, licct paucis, eam ignoranriam 
rcpcriri. DifliciliusloqiiiturChryloil. Homil. 
iucap. i.£Di(t.adRom.vbinegare videturoin. 
nibus excuTationem ornnetn in eS ignorantil. 
Vcrum .tJhuc refpondeo , ficiit & dixi fupri, 
locum hunc vrgeteipfum Gian.ijum , qui i.il- 
tcm aliquibus eam concedit , licet paucioribu^ 
«ukn n08*.,ScCUIld6 Chrvfui^oaium toqui n 
• . € ' 4 pliiJiniittl^ Digitized by Google 3» KOY>. AnkikGA Trad Jtus Dc Dfo vt yno'. 

£lurimibnilcinaioiipatcc,nondc vno aat alicro. 
Terci^ iUum loqui dc Gcnribus , qui I labucnint aliqiuiTi norici.in^ iniminis,co antcm iplo vU lntc- 
riim ai! vlttuorcui imlagationcm anlidiic. 
oiitX» t» CJii.mo,obiicitaratione, quo fimuljKncftrc- 
nitMfc ipouderiatcunictoaiiolnsiiipt^faaojquialicet 
non fir per fe notuni, Denm effc ; fcmpcr ramcn 
vicktui .umcxanliii i,i l.iltcm liiiliitacio iii li.urrc, 
ficut iHprjcccptisn.uuralibus,qu.i: llatini lununc 
fiatorae no(cuntar.& aiiducit (ctlimonium ViAo* 
r:.v,mii .'.ir.iion poilc cl!c im:iiicibilcm ignoran- 
tiani ^ir.ixxjuorumnaiuialui;ii : vnJc fit , vt licct 
homu noD lititacx k ingcniullis , vc quc-it dc- 
' jnonftranonem inneiiire ,quod folum vidcbatut v 
probare noftrom argtmtennim (nprk hSbamrSi^- 
tem ad dubitandum vidcntur oinncs habv.ilTe 
fufUcicnccm difcurfumi crgononpotutrunt ha- 
bcre ignoranttam inutnctDiIem. 
tt^ti^ Facilc tamcn rcfpondco , vcrum quidcm dlc, 
multu minus rcquifi ad dubicandum ( vt obic- 
£do contcndit } quam .id formanJam ipl.iin dc- 
numfttationcm dc Dco . dc qua nos fupi4 ; fcm- 
pet tamen •dhucnolhrara condunonem (ubfi- 
llcrc : nnm i!!ud ipfum , ncmpc cxritari fpccicm 
dc Dco, cft vccumquc dtfticilc, & laltcm in mul- 
tiSDOn dubium ,quin a lciji(Is cam non acqui- 
jnn «Mb tUK primo. Sccundo rclpondco , & hoc eft 
^wMMM valde conrtdcrandum in prxfenti , nos hic agcre 
wr-*><fjfiil- j^. ignoyi.t.j oilp.abili ,non cft autcm omiiis 

" ignorantia vtncibilis culpabilis. Kwio cft , quia 
multz funt les, de quibi» raihi oocarrit nuio 
dubi|cnon camcnpccco non vlteii&s ioquiven^ 
do: lunt cnii\i rcs , qtui%im mca non intcrcft, 8c 
de his non tcncor amplius inquirerc.vt pc; Cc 
Hutkimi»' p«et. quo poiito» ctiamfi aliquod dubii)ni lub- 
nMm d$ oriacar tn mulris bail>aris hominibus , an llt 
aliijiia cauda , v.g. qu.T produ.\crit cxlos , tuni 
taiucn propterca cxcitatur fpccics , qiiud illa Ca 
legiflaror , vd veneiarione dipia , quud illa de- 

dcrit pr.n cpta qiic cc;o Jcbc. ni int;iii;crc. 
fortc Ixpc iii conti jnum , ad mc calia dilcuccrc 
non pcrrinet , nec vtile eft : iicut fi taxa excitciur 
dubium in aliquo , quo pado arbores crelcanc» 
9ion pcccat ceni vlterius non inquirendo cauA 
fam. vnJc iiir>.T[ur , non cilc culp.ibilcs intali 
ignorautii.ctiaiiUi fucrit vincibilis phyiicc. 
TrtnfiMMt- inftanci.im c pr.rccpiis naruralibus dlco, 

timli» fdfiiK dc muicis adluK fitilius cHc pnfH. i^nor.Tnri.im 
tiurMim. itiuincibilcm , qiiitm dc Dcu ; Jc altii vcio ,quia 
funt dc rcbus ad iprum hnniincin pcninentibus, 
nonita»T.g.(urari»UEdetealterum,&c. nniTi litnt 
{entiri^dolerqnis violemeriibiaccipi oin^uid, 
& iniilto ina<;i!, li t.i\lacur in corporc : ita (l.ttini 
^MTfliqua in(iiri;it t c)j;tiitio/iu6d in hac rc iplc malc faciai, 
mtn fefuat fi,ra' Jo , vcl Izdcndo alterum cx eo principio, 
|fmr4f(. ^ ^Hoii tibi flcri nen vit , «//<ti »e fdciM j vel quia 
Dcus proptcr Kubciitationcm moralcm vidctur 
hominilMUitl£te naturalcm pudorcm in talibus 
adUonibus , quo occuliaie ibtimdeiideiant,& 
dain idj faccrc , vnde naiuralirer inilirgit altera 
cognitio , tr^» hoc ncn r/7 htnc f^im : at C( >j;nitio 
deDco , qux m.igis ablboiiia a fcnfibus , non ita 
fadic excitator. 
XX . VldmcN obiicics , Ergo talis homo isnonmc 
^W*"***" Deum non pcccabit mortalncr , ctiamfi alium 
j^I.MJ*' ^^'ti^^ft ,&putct(emal^fiKerc : nam pcccatiuTi 
!^ji*nim<- mortale dennitur conminniter, Aatmfft- 
rut» fttrum fium vet enHeifttm emr» Itgm stmum Dii, 
illc autcin cam lcpcm i;.;norat , ci;j;o iion pcccat, 
iicct nulcai li: contra rationcra agcrc. Dc hoc 
^iininacedadeajHbus huniaiusjTfai piopiiiR clt ilUus locus, ('ixliiuc calcm itou promcritunim 
pcr illud faAuin pa nam .i-tc inatn , lcd tcir pora- ftlum ttmf»' 
lcm i;rauem , ad modum quo a Rcpublicii loffi- '«'•■•» X'*" 
cicnccr putiitur furtum ,quatenus cftcontra il-** 
lain.vcl sir'.:is C\; ful jicndio. n;tfn racioprunic- 
tcndipa:nam .xtcrnain, folum dciuimtur cx co« 
qu&d aliquis homo (altem in confulb nuicat > Ct 
olfciKlcrc Daim fummuirt, t]iiod iii id ignorante 
iion icpccitut , nec inconucnicns cft in talicon- 
cedere, eam afttonem non cllc pocnft stetni 
d^namcxig^nKamiaiUa tnuinciiuli. 

SECTIO IV. 
.^ibus ratioi^ cHetutitmrDtum efi. HI c qiu:ft.i. an.j. D.Thom.is vcitur pritno 
loco prindpio Ariftotclico , Omneijiutimo' 
mur, 4U0 Ktttitm, vnde infen , vei abcundum 
ininfinitum , quod cft mas^um incoimeniens» 
vcl deuenicnduin ad vmini prinutm moucn', 
quod i nemine moucri aliqua rationc valcac. 
Qinm ratlonem vt defendant Thotniibe , multa 
dicunr , ^ h.uid piuci ipforum,non ni(i rcdu- 
ccndo illatii ad lccunJain ciufdcm D.Tliotn.T, 
qu6d (cilicet vna dcbcat cllc cautla vniucdalis, 
Ctttadeampoirunt. Qopdfine dubio magis eft 
(ecnndam acdpeie , quim Meudne prinMm, in 
qua nunc rumus:D.CiiimTboa»»vtdi^puaias 
cas duas poiiiit; 

SVBSEqTIO L 

PA Tt R R»nci(cus Suatias dirp.i9.Metaphy- 
(II r (I ti.i. fLibc v^s. crticaciter ollcndit , argu- 
mcntuni cx hoc piincipio defumptum infirmum 
c(le.Prfcn6,quia potelcdid, cdum ipfum fetno* 
ucrc cx fua innata Sc n.-itur.ili vii tute.licut graitia 
& lcuia. 1 luic indant^z palluu icrpundcnt Tho- 
miftae^auiaA: leuiamoueriilg^nerainc.Vcrilim 
egp a£itcor,vd eos euidenter lero faifam doce- ' 
ce^vcl ntillo modo farisfacere difficoltari ?. Sua- 
rii. Vcl cnim dicunc propnc & ininicdiacc om- 
nero motum tieci agcnciante , & hoc apctic fal- 
iuro eft : nara^encrans Cepi vel non cxiftit tnnc» 
vcl omnino ah(en>; cfV. Vel dicunt ficriaDco, 
^ui iu locum gciu ramii Uicccdic , & tunc cxiftit 
tmimc prxlcns. Scd connra , quia non cft rccur' 
rcndum *^ Ocum linc vUanecciEtate, nuUaaop 
tero eft in pntfenii : nara f\ generans dedic cor- 
pori fuain grauicatcm, &lcuilcuicatcin,v.g.igiii 
iicut dcdit calorcm , hauddubii tam naturalitcc 
ignis produdhis «cproprii leultateproducetin 
(c ciun motuni furfum , c]iiam proJucit crlorfni 
inahofubicClo,(juin capiuducuu (clccacur m 
folum Deum. 
Secund6 , iam in hac folutione fupponniic 

AJtUtfMri Thomiftae , eilc Dedm , in. quem ill« a^nnes ^'^^'j^ 

rcfcraiicur: dc qiio iii [M.i-I.;ri[i qu.-.i imm. Qucid j 
fi vdint idc<3 diciigncm a guieiaiicelurlum mo- 
oeri, quia ub illo acccpic virmtem (jua poftei 
fc mouic iurlum, codcm modo pollcnt cciam 
dicerc.igncin non calcf.iccic, lciJ id (icriilge- 
ncraiuc qu'jd Sc falfum cft , tSc non iadsiiKic 

iiuxil^oni prcfcnti*in qna ibedaUtec «c aam 
ocaE probamr cxiftemfaDd. Item in hoc (enfa 
iain fupponicur carlos habitilTc .ili ul gcncrans, 
a quo acccpcrint fuam virtutcni inoucndi : de 
qiiD efttoca difficnlcas. 

Secnndd. Oigitized by Google VHfitm m»i Difp. 1.' DeexiJient,ymt.Jmplic.f^ferfe£i.t>ei. StGt, ^ 1} 

.„ Sraindi^ , optimc oftendic Suarez , «uma aum, an non. Si improduftuni.teneo imentumi MH,uti»uK 

»*« illud pnncipium admtnarar^non lameneomgii fcUlcCTdari aliqiud a /b.il vcr6 produaum , cum M'" 

motorcm cx-liclfc ful-ill.wti.mi ininKitcti.ilcm: prxccr illud&c.im coUctUoncm non iit alindj ''^*^*'* 

nam ,cum iuxta probabilcm opmioncm,motu$ nccclsaiio dcbcbit cfsc produdlu ab atiKiuo^uod ^****" 

nonpotucrit eirc ab xterno , non in(eRar,mo- ficfaitraeamcolleaione, & quod ab ipfo fit cau- 

Mrem cili cireabartcrno immatcrialem & m- fatum, & dc J.!biturmutuacanfilita«:crgo (i to- 

onitx vinutis , quod f usc ibi piofccpjtut : non ta coi lc\. t io c ft produiU ncccfsati^ dcbebit cfse 

rep«o,quia re$ eftladUs. abaliquo.quod lit intracoUeaioiMra.&nineTel 

"""T?- r.^^ ^ ' F"»»?**^ ^ »»- pro^liuc" fcipfum, quod rcpugnat, vt pauIA 

lMlicieni,quAdeieeooonpiobatur,Deumeflre antediximus.vcl idcmptoduccturabaltcroili 

-ffjmjL neceflkrii vbiquepcr immenlitatem : cft cnim ptodudo.qui mutua caufaUtasetiamrewienati 

mnltonun fciitcnoa oninind probabilis ,polie cgo dcbct aiiquid ciic impiodnAum. ' 

wns in diftanti opcrari ; iam ergo cx motu cx- RcTpomldbis PtimA , Ex quibufdam thbmi- «ll»**»*» H 

li non fcquirtir , Dcnm cius n.otorcm cHc vbi- ftis , dari poccft mucua caufalitas ; erco , cciamli '"""'^ 

que.etianiri (nju^jtui.quodiucrit ab a:tetno:S£ dicamus duo ceuia illius coraplexi ic inuicem ^*'''*'* 

co h>foquAd Deus non fit vbique,condpere producerc , nihil abfonimi dicetur.Sed cdntit, 

poflumus, iUum etiam fdpfum mooerc polle qui« nullus Thomilla dixit , in codem gcnet^ 

loealiter abvnoadalinmlocum.8rcette longi caofMB pofse cfse cam mutuam caufsaJitatcn*» C4li MMW JbjAm aliud cft oflciidctc, Df»OTf^ ; aliud vcro.cum 
ncccllari^ & ellentialitcr uitin.c cilcprxfcntcm 
omni ^oiio : etenim Pliilofophi omnes,qui 
Deum cerid elle iudicab.nic , non tamcn cum 
intra fe,& in fimo,ui iordibus,&c. cxillcre 
putabunc, fcd in carlo, & inde omnia dirieere. Bc 
ronaiTe non defuit CathoHcus qui id doceret: 
ita eidm vi<leturfeniii(e Engiibmus apndTaA 
^ucz difp. 17. mim.i. 

Ncc Ariftotcies co principio probauit exi- 
Ikndfm Dci vbicpc. Vude concludo , illud 
ptincipium e(Tc nullum , qui.i non probac 
Dcum , ctiamfi a fc lit , non pollc moucn loca- 
liter ) ibi aucem infringitur vis cius rationis: 
Mm Peus.moueceiui localiter , Sc oon ab aUo» 
ied k fe. te hocrooJo conc e pctunt ferS' omnes 
bomines (cxceptis paucis dodioribus , vcl qiu 
ab aiiis hac dc remonui iunc)Dcujn in cslo 
fiiltel cxiAerc , & indc poiTe moueti huc illuc: 
ergo omnino falfum cft illud principiuin . Omne 
fmJ miuamr Itfdktr, 4A dU motiiri : vt enim 
oftciidatuc falfum , & inde non valeat ad vllam 
Ulationcm, fufiidt , vclin vno paobctux defi- 
cetc^ eft,Jii ipfoDco. 

S V B S E C T I O II. 
ffimd JAUJkfftthfnexifientia DeL 

SEevMDVM argumcmum mclius cfl & 
cfScacius : Orunt jutd fo,^ 4//« fo. Qnpd 
D.Tbomas fecundo loco tietigit att,}. iub nomH 
ne cfloflie eftdenils. Dc - hoc beni P. Suarius 

fupra i num. lo. aflignans differcntiam in- 
^ f tcr boc , 5c primum illud , Omne fud mtmHr, 
**tmr*^ meuetur : nam res antc monim potcft 
fnHlii^fll^'^ prxcxiHcrc, vnde poieflfeipfam mouere,at fcip. 

lam producerc non poicfl:nam fi intclligitur vt 
* ' exiflens , iam fruilra fe producit , & iUa vt pras 
ciri%iM pro eopiioi>,cuminuliieatnr haocre 
dIe^oecdi«i& Abecfmelltgi-, velillud habens 
i fe , & /ic crit improduda , vcl ab .ilio , vt i.un 
contcndimus } vndc fcmper cft vcrum , Omae 

r' )!r,«t4fi»/M. Hoc fuppolito prindpio 
fbtmatur argumcntum ; q .1 ve! ri:nne ens, 
qnod eft in vniuctfo ,cft product jm , vcl non: 
TirmnH, ( .iliqua enim efse prodaC» iplifnict oculis vi- 
««ml2ir extmgiii, aGoendi,&c.) oroae 

^jetmm»', non potdt efse ptoJudum,qtiia rotd colleftf 0 
cAct produft.i.ncccfsarii- lccnieretur d.iri mu- 
tuam cauialitatcm intcr .iliqua : nam vel tota ea 
collcdlio eft prodoaa ab . iio, quod fit cxtra 
camco!!cc>io:icm , vcl qnod ticincra. :ib.-tlio, 
^uod iit cxtra , crgo d^ ilio rogabo, an lit produ- — tfnei fcd fui 111, indiuetfo jhic autcm agimus dc eo^ 

dcm gencrc caufsje.lGnUcet efficicntis. Fateot 
(quodin Phyficis oftendi) eamdem ornnino efstf 

rationctndcmLitu.ic.infsalitaccr.itn in codcm i 
gcncrc , cjuam in diucrfo j vndc cx lioc capiic ' 
probauitThoiniftas non Vae^ confequencer , & 
ab&lute , tam in cckiein quam in diue«lb nMan^ 
dammuCttuncanlfalitatern. . , 

Rcfpondcbis Sccundo , cam non («iui inno- In^dmi» fil 
ftro cafu: potetitenimensA jcauraTi abentcFi "•'"**""^ 
hoc autcm non ab A ^fed «b ente B , B dcnique f"^ ""^** 
ab A.Scd rnntra,lnnc optnnc prob.iiur , non 
circnccciiaiujm,vt unmediatc mutu6 caulle^ 
tur;at faltem mediati^ft rcmotc nccclfario de- 
bebunt iecauftats : namcim cns B caufetur ab 
A , A veri «b F , & hoc a B , ncccirun eft , vt 
B (It ccrtio graJu c.uira fui caufsando F . a quo 
A , a quo jpium fi. quz cauisaUtiy forti macig 
eft impolSbiUs ^uiun immediata. Porrft ie^ 
bcic ad cam mfdistam vcniri , probo fic. & iri 
primis,fi totacaUe£ho creata fit finitai vt funt 
omnes creatotx quc de fa^oexiftunt , & «t 
quibiH iamdemonftraiioncm eliccrc conamur, 
tnanifefte oftendo : ponamus enim v. g. iUas stntuMcikf 
cfsc fex ( namquoddici:ui d l fcx , potcft ctiam fuliiM, ■ 
dicideinilie, &dequoUbeiaiionuinetofinito) ■Mvli 
prima prodncic(eciindam,lecoiidarefiiamitec« r-"^- 
tia quartam , qiiaita quimam , quint.a fcxtam, 
fexta deniqucprunam ; aut li vis, prira.rra tcrti* 
vclquarta; eigocAm fcxca produc.it primam,& 

Stt ipfafexuencptoduaa^vtaquinticaufsJ, 
timo concluditttt i fanam prodacere quin- 
tam fui caufsam , vcl (i prinu producatur ii tet* 
tia aut quarta , (tinc tcrtiam aoi quattam pipda'^ 
cctefoiteniamcaufsamf * * • 

Et vcri idem cfse dicendum , ctiamfi creatu- lieti tniU 
iK fintinfinitx ,ptobo : nam vcl ita ponicur ca "iWf^ 
infinitas , vt omncs timol aftu cxiftant , vcl vt ^'^* ' 
tempotc non fibi cocxiftant , fcd quafi aften- ^ 
d^doail cremitatem a patte ant^ , vna prKccf- ' 
ferit aliatn. fi primura , facilc apparci , eamdcm 
cisc ditEcultatcm , ac eiscnc naiu: : nam infi» 
nicas cflick qoidem vt ego otmierando nofi 
poflim venirc ad i!!am,qux ciim proJiicit alias^ 
ipfa producacui ab vna exillis.Atrc ipsaintd 
ita m,itne ego ipfam poiftm numcrare , iiutf 
non; ficut eriamfi numcrus finitus efsct talis , vt 
vix ego cum pofsem numerarc , adhuc tamen 
fcmpcr c:sct c.iJcm difHcultas : harc enim non 
defumitur ex mc^ numetatione , fed ex eo qa6i 
h panc rei , fi omnia (imt prodnQa ab aHcmo tn- 
dufo in co numcro , nccclsario aliqiii cx illis dc- 
bent ab aIio,& e conuarie produci : ficut & Digitized by Google ••<4 1 54 R O D. r> H A R R I A c; A cooc^remus , qu6(i intiniti homincs h!c cx- 
fifteaccs i (c ipCis 8c aon ab alio excra eum nu- 
iDStuiD occidercniur*, neccllarium eflct vc vel 
non on»nest)cciJerentur,vcl vnus feipfum.vcl 
cenidu<i iMntuo le occidercnt, liltcm mcdia- 
ti.vtilixi lupta.(}ux propofidoin cxcmplopo» 
fito ftatten apparet cem. 

Qu6(i ii\co iti poiiatur ca infinitas ereatu- 
ratum , v( liinui fc non pr»iiucant , lcJ in inA- 
' Dito [cmpore i parte ani^ vna prarccllerit tliam» 
BUini|uam (icu'.Miicn(io,qtix an alianon nrpro- 
dudla,a<iiiuc arL;umencura habet eamdem vira: 
g mL ciiLn.faitem p«r coeiiationem, ea orooia 

utm ff ai ^ ^ voum deteflninemtUue 000J& arenmen* 
«itM * omnia non potuerunt eflt proda> 

fmitfimtf dla.nifl vnum circtpiojuclum a fc, aut fjltcni 
fiiii' ab aiio a (ie produdlo , quae duu , vt dixi , rcpu- 
gnaatircqucla patet fort^ adbuc clariikf,qaam 
in infiiiir)5 afta exiftctitibus:nairi fi onmii in- 
diuidua iIIhu (.(illcchonis pr«(iuJlj (unt ab alio 
fc priorcjctgo tota collcdlio pro(iudicft quia 
cMtai» tH» locAin c..llcdionca» prodaci,nihil ctl altud for. 
JJ^'"*" maliHim^, qnikin omnia itlio^ in>4taidua pro- 

duvi,li.vr( n;nrcH Apt>flolov 'coiiiinc:lc ian- 
&oi ctum facii cotam cciiccl oncm cllc (an- 
Aam:at<|tu totacolleA^o nthil habuit prias fe: 
nam ptCter ca qitr in c,'i colU (fhVmc funr.niliil 
. aliud podibile admittitui ; !k tanien aii produ- 
imi'ifntU cenduin deberetfepritti tcmi orc , vcl (altem 
hatnditmr, natuia : rtgo tota non eft produda , & ftmul, 
vtfunponis eftprodofta:ergodantur duocon- 
tra Jtdioiia : etgo dicendum eft ncccinrio, vel 
vnum non cfle proJu&um,0eab co cetera pto- 
dttci.quod inrendo ; vel dari rauraam ean 
tatero, qux rcpuc;aat»vtdiftameJlki vd vnan 
fcipfom prodacerc 
Rtfliea vr- F«rtiTerti6 rcfponderes cum aliquibus.me 
/»' , » » Jsn £n hocargomcnco abnti tcrminis,(?um dico,T«- 
rr^titmtm > & •wtm fxtitmm : clt enim 

Utamm abafus in rc iafintta diccrc totam collr^ionem. 

Deus cnim cognofceos eam colledionem, 
numquam cognofdt tot.quin plun:ergo nam- 
quam cognolcit omnia:crgo nnilto ninu5 cqo 
diccrcpoicro oiwfj/.t^ergo cum argumcnti vitcs 
dernsBancur cx co , qotid cogitatione omni» 
conccperim iimul , vic^etur vt Islfa iimitene 
fun<lamcnto,nuIlum c(I'c. 

lianc obicdlioncm uon vidi apud aliquem, 

Sui fua typis coulgarit.Et roerit6,qaja»vt often* 
am , vel fiicit vnam qozftionem ridtcalam de 
.nomiiic , vcl penitu< coiuiue: iloi5lr:nam fal- 
fain}ab ati<juibus cameoeamin dilputatione 
Ct^kmidtt iadiai.Cimquanie|ro dico,|{c2tnoaerando 
■w» ntmn' pcrpattes vnam paft '.li.im rrpn '.ncr, vrad om- 
rMdt^ffntf nijvcniatur in rc inlinn,i;at li fcmcl cojitv 
^ tionc,quidquid cftibi,concipitur,quisdubitat, 
Xf ouin voi vicc omnia cogno(rancar,& merii6 
dicatiir.AmiM/^^iT/^f/Miquis enimpradens nega- 
bit , iflam c(lc vcrifEmam propoficioncm ab 
omntbus la fchotistcceptamj&' fingulit fai 
Riomenris Fepctittm » 0!iii|ir/ nvwMra ft^lSkt 

fim Hmiidit perftSlionis , otnnti fum tit ^litf 
vcl quis vinquam dixit ibi clTc rcpugnantiam 
MtA^fii^ interminis ' Ratio a priori ctl manifella : nam 
omnes bomincs , qui fciunt Grammaticam La- 
tinam , aut Hifpanicam, aut Gallicara , nomine 
cMnc» vo^uin aliarum itlis fcfponJcntium, 
in i c ! 1 1 1: u n t id quod cft io «Itqua multitudine»0e 
quo c\ crpto aliud ibi non eK : vnde fioe molri» 
tuJo lit tinita fiuc infinita ; fi di^ n , ^nitljuid ibi 
iji t co ipib dico , atmM , & eo ipfo ibi oibf 1 rc- Ti nd.irus T>e Deo virno. 

fldt amplius , quid crgo hi in rc infaotiJllU noift 
nodum vclutin lcirpu quzrunt^ 

Quod vcro dc Dco dti.uot,ilittm nnroqaam Um iffA* 
cognoiccrc tot.quin plura;vel cfthxrcticapto» 
poritio.vcl nihil facit ad rcni : n,»m,rogo,pta:ter 
ea quc L)eus hodK coguofcit,icllainc illi ali- 
quid de nouo cognofceadam cras , an non t Si 
rcliat , hafrefim dicunt,qnia Dcushodic non 
(circt , uuidquid fcibilc clt. SiBibil icftet ( vc 
finc dubio camqium boni Catholici dteenc ) 
crgo hudiccognofcic omnia;Patet,quiacogno- 
fccrc creacuras,ita vr nulla ct rcftec, cil cogno* 
fcete omnes. Idcm vrgeturtn ipforum prioci- 

EliiMdfflittunt cnim.Dcum pcoduccrc polTe in> 
mros homincf ; prodttcat illos.qu s ncgabit 

tunc fcftc c?:c i , Omrri hcminei , ipii tmni tx^ 
fiftttm , fmut it Deo produtH , & ab c^ propofi» 
rione inillam excladi } pudet cettiintam d»- 
rare vcl amplius vetbum faccre. 

|-{inc addo , coJctn inododcbcrc (iici Chri- ^Otiif»- 
ftura nofccrcomnia fuiara: oain pra.ccretqao* 
nim IwNiic habec iciaujMD,iiibil fuiantm ie> 
ftat (ciendum;ergo nonlt omnfa fttnini,Uccc 
ipia in (c non iint finuil } .la;; .1. '.;.-iit iji!.",i!do |9 
cgo dico , Omnet ditt nnnt /lutt ite tnti Jexa- 
jfrHn fWM^iK , ccrcum cft,rac cogicacione om- 
iics fiimi! .uri;;illc,licci ipii in !c cxiftcre 
ncqucjni ,(ju.v duo quia non luiu ab Iiis Au- 
doiibusdiftintLla , aliudfcilicec ciVeremin/ef- ji;iuJtF?ft$ 
mnl «fftta^nd Jimd e^tj/Hi ide6 lapijfunc in '^' ' . 
ettm malnm loqaendi modom contra omniam jj'" 
hoir.inum lcnlum. Rccre crgo omncsrlu olo- 
phi & Theologi pofliint diccre , t/i(dpit r«|f> 
tttitm timm errtuttrm ixifitmei & ptJJitUtt^ 
etf infnitM , CT* de ii» fic tutepiit ^tro , *n M*- 
net fint pnitt virtktu , 4» imbeiim cdnffjtm , tc 
fimilia iuxta varictatcm quxflionum : pro qui- * 
busiit ca fuppofitio>& cimlcqacntcc ad pro* ^ 
bandam dan vnum ens ^ (e , teA^ k D.TI10111I ' 
Suario , ^ r.obis vfiirpacitm illud principiaiO» 
S^ittd^Mdfitt £cc. etiaR\in nutncro intinito, 

Adde , cciamfi concedcrcmus fub hi s vodbai V'*^ UrnM 
non poUc argiimentum fonnari , quia ramcn 
difficuUas non dciuinirur cx inco motio loqucn- 2^^!^ 
di,fcd cx re ipsa>fiae cgo dicam «mnr/^fuie 
^WfaiiWffiue ftliisquibufcumque icttniois ; re- 
pugnanria dinmntiutcaailiditarismanet fcm- 
pcr , iVr qu(Kl ca fcquatur.li null.i (ir crc^uur.i 
qua; non lit proiiutLla j non tanicn nifi A> vna C( 
cteaturanim niimc^o (inc dubio probari fem- 
pcrpotcft. Vndc concUnio : :jrj;itnHntum fupril 
ii D. Thoma , Suario (lic aliis factuni optimiun 
dlc ; ciica illiid tamcn pro mc digrcirioncm nc- 
cdTaiiam facpteddxocontcaonuiesfcr: quoc 
co viuntar : cihn entm tion tninilis rcpugnct 
inucu.i in.r(]ualit.is iii pcrfcaioiic , itl cli,(ju<)J Difwjjl*"** 
hoino v.g. (it vcr^ & abiolutc perfedior bruto, 
& brunim iimul (it pccfc^ius etiani fiinplidcec ^ 
& abiblutc homiiic \ non mtnus , inquam ,rcpu- ninm }tf*- 
gnat nuitutis iiic cxccflus cju.ini mucu.t caul- aifimfff: 
lalitas ,im6mulc6 clarius: n.im in caullalitacc fi^^'S*' 
poteft aliquadTe di£cultas : & dixi fupca, fal- ) * 
tem in dhterfo eencre ii ThomilHs eam poni» 
at inutu(") du< i cuc liniplicitcr m.rior.niy; inino- 
ra fcipfisjcx tcnninis omnino tcpugnac : ccgo 
fiimcndo tocam collefHonenicreatararum pof< 
fibiliuin , rcpupnnbir, omnc; cyrei!! a crcaturis; 
ficut (iiincndo c.imdcm collcctioiicin , rcpugnat 
omncs produci a crcaturis : ergo incacoileclio- 
nedcbct ueccifario aliqua eifc , qna: non cxcc- 
datur kcccatoti} vd fi ca oonftquentia inexceC* 

fii Digitized by Gopgle •35 fti non cft bona , ccrt^ itiuUo minus crit bona in 
cauiraliiace : crgo 4cbccconcedi aliquacreatura 
omnium pcrfcdtiflluna, faltem ncpatiuc , id eft« 
adc Jion cxcecUtur, fiue Gatahx dcqualest 
CfittMm ntienon. Si autcm fonel eoncedittir vna > ilia 
nntm intiK- dcbcc 0^«: dctciniir.At i , & nccclt^irio a Dcocog- 
OV"*'*- nofcctur : crgo poOlbilis cil crcacura oronittm 
perfeAiJfima mododiAoiquod tamen omnes 
fcrcncL'.int.i"]Ui \ cro con!ci|ucnt!i ad h.cc , (jii.r 
. vt piubcnc l>cmn cxUUic .ciidin comniunuct 
dicmu : ipli viderinc,egpeaincoocelfi ii) Phy- 
Jkis»& iafinnaai lioc argiimenium de nninio 
exceffb omnino rcpugnante ; ide& conlequen^ 
tiiis vti potriim prxdiAo argumenio ad pto* 
bandam Dcic\i(lenciam,quiim cetcri alij. 

SVBSECTIO III. 
Cet€ra drgumat» exptndimtmf, 

i>nhtiirf»cir 'T'£ A T liT M deiumit D. Thomas ex ne- 
^MiUD*!** X celfitite tc conringeotii reram i hocmo- 

mMn^im • ^''M^''*^ ^'''^ (\^ioi ance^non (tuc, 

fitffttmii ' c^^o^oc<icbcthabetccircpcraliquidq[uodne- 
celsaiijk exiilac. Patet confeqoeniia , quia H om- 
nia cllcr.t cont!ii'.'cnri:» , crj.>(> polfec contingere 
Vt aliquandi) niiiil huircc^li auiem potuic aii- 
qaando iiihil ciTc , crgo nonfitic pouibile vm- 
qttam alUiaidpcoduci. Pacet:nain dato fcmel 
qo&d nihil e(Iec,non effconcepiihtle , pcr quid 
ptrflcc cunc .ilicjnid dc nono incipcrc j nona fc, 
ifUi quod a fc Itabcc cllc , ncccirario cxiltit , ncc 
jqnodindpic de nouo , ab alio indpit ; id amero 
aonpoteft, quia , vc fupponinni^, , nullum aliud 
nmc exiHdMt, «tgo icpugnallcc omnino aliquid 
iicri de nouo. 

KMtMluewm H g c c acio non videBif ip ig cedc n t i dliHnda» 
mnlt^ dif- vel faltem lineiUlnon hAet virestredodtur 

'"**** cnim ad pundtim cauiTalitatis , cjikjJ fcilicct 
omnia entia debeant ab vno alio pioucnirc, 
^nodnecelTaiio exiftat ; Hltamen racio hcc ali- 

« quid am|ilin:; <fccLir.ins circa Dci natiir.im 

quain pi.cccJcns : non cnim folum vidctut 
E»« i fi nt- odcndcrc , dari debeic vmm) cns i(e> fed iUud 
* ^ neceiraii6 eHe atcmom , quia non poteft conci- 
pi , qiioraodo ahquid incipiat in temporc , nifi 
a;iiij ci (li_-{ clTc Jc nrjiio tffii ilti.Jo illu.l. 
tnftitmu tx Kclpondcbis,cx fui eUenciaillud cns c(l tale^ 
i„i„in. vt exiflere lile fermaKter incipiat tali teropore» 
1'"r t/^' & non anrch. Sicuc ciiim aftio libcra voluntatis 
ft, producicui pci le iplam a voluntatc iinc prxuu 

. volontaiis deieiminatione alioquin daietui 
pioce^ itt jafinitain ; nam de iUapiiod decec- 
nunaiione libni IterAm lediret argamentam: 

ica ctiam formalitcr pcr fc concipcrc iiofsiimus 
riietuT f^, rcm illam indpcic cxiftctc a fc ipsi. Confirroa- 
«/jTrd "T «tetno exiftit Pater ctemus i , Filius 

SiEi.^^* '* vcriaPatrc-.curcrro non codcm modo in rcm- 
pore vtrumquc concipicmns ? iaceoi intclligi 
non poflcialiqiud libcrc & concingcnteiafe in- 
cipeie:ttainoinnis contingentia debet pet ali- 
^ «{aod ageni libemm tolli , ante illara ver6 rem 
(vc iain fupponimus )nullum prarccdit agens: 
ctgo noa poteft comingentct indperc} ii tamen 
dicamus eam tero In tdi tempoce \ necelCt* 
ri6 incipcrecxiftcre co mo.^o , quo didmus ab 
a:terno,qui racionc id rciiciccui ? 

Vt vcrumfiBtear, difficile cft manifiefti hanc 
leiiccre roluiionemjnihilominjis camcnvcl ex 
■Mm.^^ lerminis ipfis videtur omnino imperceptibile, 
vcIQltcm Jiflicultcr valdc ,qu^>dpoflit aliquid 
i fcipfo dc nouo incipcie « nuUa pcBcedente caufsi aut principio , k q«o accipiacclTc. Quod 
amplius fic vrgco,iliain rcm nunc inccpillc, 
non ver6 antea , non poteft probabiUtei dici, 
quia nuilahuinseftaifienabilis ratio:ergo vd wu wlfiuu 
nanquam indptet , vd neceflarjft d> snemo. ^ fi <^ .*■■>- 
Confcej^iciuia vidctiir bona. Antcccdens autero 
piobatui ; nam cx parte alioium cntium nuila fxifiiSbim 
eftcaulfa: fupponimus enim nullum efle :ergo Jiiwiii 
non cftcxtrmlccumaliquid vndedcterminetur, inr. 
ncquc iiitiinfecuin , quia nccdum cxiftit ; ncc 
deniqne lempus ipiitm ,qaia hoc niliil cft reale» 
vndcgratts iudtllC,{0SNrf«n rri iilim rjfc tAlem^ 
\t petdt exifftn k fi tdi /m^«rY,quia tcinpus 
nullum c(l quod rcfpiciat , (cu quo cxilkntc 
pccat ipfa cxiftere. Dcindc , ctiainli cdcttcura 
tamcn ipfa res(fic liceat explicaie) nondum 
cxirtcns , ncqucat pritfigirc aut pr.i iuuirc illud O/lrnJitur 
tempus aducniisc , quoniodo poccnc Jctti iinna- '"^ ^^^»^ 
ri ,vt ifcrunc incipiac cxiftcrc ?Quod vcri di- ^nLJi ftft 
cimr j poife ab «icmo bcnc condpi duo , vnum A/« , m» kt 

i fe, dieram ab alio cxiftere : crgo etiam poieric tmtm. 
idcm in ccmporc concijii-, hoc , inquam ,ijihil 
valct:nam ab xtcrno rcctc inicUigitui aliquid 

ii ie exiftere , quia intdU^tiir cdAens,qnkin 
ciciSpotcft & fiimma r.ccedltate. Atinicmpo- 
rcnon putcti: rcddi iatio,cuianielil lc non ex- 
ibterit , vt paul6 anci vcgebam» vd cuc iamde 
oouo incjpiat. 

RepHcalns tamen,eriamlt rempus esirinfc- R,fiicM )« 

cum nihii fir,diximn5 tamcn in ['hyficis , d'.n i- d„r^ti:in tf- 
tioncm A , v. g. ellc nacura fua alligatatu buic ["-■•'>''■" 
temporiimaginario, vtncc citiisnectardijis i *^ 
Dcoprortuci pociicrit; ledcatu quotllctpro 
ducenda.debuillc tunc teropoiispioduci : crgo 
pocecit codcm modo condpi,Illam rei%etlarefi 
lenpas nallvm fii , hahere tamen nacacam ca- 
lem , vt exiftere non poflit ^ fe anie illud lem- 

JBi, Qaoad hoccnimcaJcm vidctur clTe dif- 
icvkas in durauone ab alio piodu^l, St io ci 
quc l (c inciperet ; vtraque enim aeque habec 
(uomodo connexionem cuin temporc ima;;ina- 
lio , in quo vidcbatui ciTc przcipua difliculias. 

R efpondeo facil^ elTe magoam diilerentiam o^^im 
inteidutatioaisalligationcm,&: illam lem qu£ Jnrmtnh,^ 
a fe deberet de oouo cxiftcie : nam dutatioocm ''^'^' 
Dcus cognofcit* & fcitquando earo ptoduccic 
poOit, quaodo non : quid ergo roicum, fi poifit 
eam imnc prodncere, non' aiuea} at n leea 
duraiio dcherct inciperc ,non clTct planivndc 
ilia dcterminarccurition cfticicnter,quianaUa> jjtmtj*i$fi 
vt fupponim.us, pra:ccdit caufta ; non rormaliter immit. i 
afe,quia nondum clV, non i tcinporc , quia iam dtmttt iffh 
hoc oftcndi nihil cllc , a quo crgo j Malc autem 
iiipponit replica , quafi ego fulum fundauerim 
eam' repuaianiiam in eo qu6d tempos imaet» 
narhim ihle nihil fit : non enim in hoc folo, led 
quia 5c hoc nihil cft: , aliundc null.i caiii'sa cft 
qujc dccerminct', quid ccgo dcicrminabii ': Vnde 
licet in punAo connexionis cum temporc con- 
ueniant jquia ta:rcn vn,^ fnpponit canirjm , 2!;.: 
ver6 non ,vna potdt ad cxiilcndum dctcnniiuii 
ialtem effidcnter , altera nihil fupponcns , nec 
poieft eflkiientcc«nec fotmalicec : ctfft mUq 
nodo. 

Quarta D. Tboinx ratio dcfutnirur c\ eo, Trtitnir 
quod dctur in rcbus inxqualitas in pcifetbo- Drw 
ne: opoRcc crgo , vt fit aliquid fummc pet fc- 
Ctmw , ad quod maqis acccJant illa ijii.v funt 
pctfcdliora ; miniis vcru , qu.v fuiit iiiinus pc>- 
fcAa:nam co ip(b , quud magis vcl minusac- 
cedontad vouni fiinunum»foni in icmagisvd Sitmrrrnmi 

iS pigitized by Google rur* 3^ Rd D. DB Arhiaga Traftatiis 

mim^s pcrfccta. I loc arguinciitiim non viclstur 
conutnccre : nain facilc dicctar , quodiibctcns 
rx fc habere esm maiorem perfe^onem ,8c 
pn"ii<; c(sfc;iin hibcrc ; ir,i!. .lutcin rcfuhatc , vt 
niagis accciiaiit nobiliiriinuin , calu quu liluU 
Itt i illud autemelk^ vel non dsc , dcbcrc alian- 
de probari , mm autem cx inxqualitatc crcatu- 
rarum defiuni. Alias rationcs tangain (cCL Ccq. 
dumdevniuteDcL S E C T I O V. 

PRo B A V I M V s in h^viiiucrib nccef- 
iariu ilebere dari aliquod ens iinpruJu- 
^Uun ; an aucem illud Ht vnum tanttiin ii ^iio 
cctcra j^iciiJcaiit.an v>.ro nuilt.i in lc non lub- 
oidinataafcd qualiin<|uulibctgcncrc vnuin jt. 
f«,vnam ingenerean]maliam,alindin gencre 
plaatanim , &:c. InknUnio iion chrpm.uiiinus, 
& boc raaximc iicccllarium cll , vt prubctur 
Dcum clfei alioquin tion probatl vmtate& fub- 
ordinarioiie» iton piobatur proprie Deus vc a 
nobi!i hoc noinine lignificatur. 

Concliilio iToniiniinis .S.ciTi.i crt,c.ini viii- 
fMUrifttfi. catcm probaii poirc. Sc quidcm cam probauit 
D. Thomas fupra a quaru 8c quinti tatione: 
qii.ut.itn rcitci fccl. prxcc-J. vt ininits tffica- 
ctin ctiam ad prob.in.ium ciati aliquod impro- 
duc^him, Huc illn.l vr,,iin fii , ilue duplcx iroul> 
t6<;rgominu5probabic illud dcbcic cllc vnuxD. 

V B SEC TI O I. 
Xdtit efficax fn hsc ftvteutU. 

h cd.qM.im D. Thotnas q!iinto loco po- 

'7 J^Mit, dclumitur c.x i;ulKj^iiaiionc adini- 
tabtli huius vniuerfi : taiua cnim & rcruni 
otnnium inter fe corteTpondcntia , tanta iii 
- efTcAibus cum varictare vniformitas , & in 
|C vniformit.nc \,iric:.is , viuiin .-.lii.juod iiuincn, 
& qwdeni ingciiio & tacionc pollcns , a 
qno illa omni.t giibemenrar ic producamart 
Mrw ffti» m.tnifclK- p:tUiadciK. Idcmc qciicic moris dc- 
*ir»arx***" fumi potclt : omiics cnim tationcs , qux ani- 
inam clTc immorcalcm probant , pcrluadcnc 
cilc aliquem ropcnoBimiDoiiunuin^qai & fla- 
gittoibs homincs puni.-it , ic pnemio affidar ho- 
neflos,pios ac vittuolo^ ; ,iliui.]iiin , vki iioiis 
vit.i:,& ab aliquo imnano Doinino , tiinotis 
auc rpcihabcnis & calcaribus ableAis, (elidor 
ilic elict.niins hixuria nulla iion pcrttanfirct 

}irata , nuliis ic non tradctct,licct oblcaius, vo- 
upiatibus.caiiMcnpidkasomniafiirriim dcor- 
fuinqiie inilc^et . nec ni^ , tfJot non poflet, 
iion patrarct. Hac de re vfdc P. Hurudum 
di(p. vitinii Mct.ipliylicr a nuin. i. & Suarcz 
diip. 25.*Mctaphyiicx lcdt.i. anum. 7.ybiob 37 De Dio 

«juud vnns iioht toncuirctc , iiiiiil prorfi.is f;Lr, 
inducenturque in Dco contencioucs fabulor« 
lunonis, Veneris , Marris , Satumi , louis, cete- 
i.u]ac commcnca incdiocritcr lior.vilis hoiniiii- 
bus iiidigiu , dc quibus l^octx , & qua: , dai^ )c- 
mel oppoiitionc volumatnmiiucc c» numina, 
vix polle vitari,faltcm niagnacx partCtviden- Ktft^Mt 
tur. Qn^d fi idco dicatiir , cos ncccilarid idem *«« 
dcbcrc vclk ,cii,rin f.icilc rciicitur: nam ( vi hi- '^^^ ^ttui 
sc oftcndain infia difp. 41. a luun. 41. ) uon Mini/«dk 
poteft condpi , duas caunksliberasnecdfintat 
cAc ad limul idcm libcrc vclciidum :cif;o c&m 
Dcam chc libcnim , manifciU rationc conftet 
(vt aliundc liipponoj non poRft^secaDcoruin 
nmltitudo pcr necclEtatcm ad idcm volendum. 

Racio autcm ha:c maximi indc confinnarur, CtnflrmM» 
tjnod cii.iin in poliiicis rcbus ccnfctur ab om- i*f*l'"* * 
nil>us,mclius cl'sc,vt inquolibct faltciu ordi- *"•**/"*• 
ne omnia ad vnum (ttptanum ccdncanrar, 8c 
vniim fit in rcpublica capnt , ^nodljcnc pcrfc- . 
quittir ibi Suarczanum. ay.aaAocitaic &c ra- 
tione : etgo ifotiioti in «oto hoc vniacrib vna 
debet cfsc omnium caulsa gubetpatrix , c^ 
iirix,&a ijua cctcra omnia pcndcant lam in 
ficri jjuam in conlcrnaii, 1 laiic r.itioncm ar- 
bitrot vnicam clsc pro hoc iuicnto dc vuitate 
Dei ,ceicras vero , <jua: afiecrifolenc , valde cGe 
debilesivtbrcuitcc infinuo. 

SVBSEGTIO II. .■\ T E R Siurcz fupri optimc rciicit vnam lU/i» S««»- 
Soncinatis cx co dcfuinpiam , cjuud cnii a fc * * ij^?' * 
pcr fc prim& conuenic elle : ati]ui fcr fe f>nmo 
fo/jKfwiVr Jcnotat , tjuod illi loli conucniat : cr- 
go cns improuuctum dcbct cllc vincum: hoc, 
ini|uain , bcnc rciicic Suaics,qaia vcl pctit nub- 
niKfte prindpium , vcl mvitac tctminos. aut 
enim in amecedenti ponicur etmumre per fi 
prim» iu codcni (cnui in c-iio pcilka vUirpatur 
in minori : id cll , quud nun lolum ncgatiu^ 
illi conucnlac elle prim6, nue qu6d a ncmine 
illud accipiar , (cd ctiam quod (it foluin &: vni- 
cum. & in huclcnfu pctitur principium: lup- tMlfttitfri»' 
poniiurcnimin maiori , non vcro probarar id, «iH"»* 
de quobk t^rinuis «fciUcec Dcum c^Sjp vnicinn 
feu ibtum. Si ver8 in maiori fol&m aodpia- ^8 

tui 71 prime pec huc , quud c(l non ei ctnue- vil m»i*t 
tiire ejfe nb slio , tuiic vcrilfimum dicitur i & MmuM., 
Qolli^itar id cx eo qu6d itc ens i fe , aut , vc 

mclius dicain , ca duo lliiu i.U'ni fo: ni.iliHiinc: 
tunc au:cm inutaiin.u tcrniiiii iii co .Svliogj- 
lmo,niiia in minori acciptiir iion loltiin itt 
hocfcnfu,lcdprou( lignifacat ejfe vnicmi ivn- 
de argumenrom nullum cft , ncc potcft did 
vnum lcnfuin iiifcui < \ .ilio : luin liccc fou4 
id rc ipsa vcniin lic,iam qua:i'imu$ ,qualc lic uiam it aliquibus eiullonibns pro prxccdenci medium quo id probetur,hic autemnonain- JmfHrtniis, 

fi dMf dij ar',;uincnto ;Cs: bcnc oftcndit , non polTc con- 
bngi cas caull.is a ic clll duas : vcl ciiim puiuin- 
rac imcc fcomninu concordcs , &: nccclTicata: 
adidcmvolendum , Sc qu.rlibct limplicitcr po- 
rensad omnes eKeQus vcl ponumac ita, vt 
vna fola nim ^^jSk ,t'cd iiu!iy;c.it altcrius con- 
fortio , poiri; tamen babcre voluntatcin altcri 
coiitrari.nn.it hoc fecandum,ponuntur mani- 
fcll.c abinrt!it;".tcs Dco indu^n.r : pollcnt cnim 
iiucr ic ccrtatc,&: vmis Dcus ahcrum impc- 
diret'iin6 ablbUue cfltccrcvt nihil ficrct in rc- 
nim nacaiji,eriamii altcr vcUct : cum cnim ab 
vtro^te e£&An$ illc crcatus pcndcat,co ipfo gnatnr;cr'^o ncc datnr vlla r.uiu [iro hociittciuo. 

Tcrtia pollct cx D. Thonu 4. Contra Ccn- ti»i,*ri'ua. 
tcscap. 47,tndedefiuni,9X&diifiniduo,quo- rnfi\,ta!, 
ctti9 vtcnmqae necdrariom eft.opwiet quod f 'T 
conuemantinimenttoneneceflitatiseflcndi 
diftiiiguantur pcr a!iini:d i]uud ad.iitur vcl 
vtriquc vcl alicri i vndc vcl 111 vno vcl in vtro- 
qoe caiu compofirio admiicenda viderar ; re- 
piignat aiitcm comjvifKin in ciirr ii ("c , crgo. 
1-lanc cti.un bcnc rciicit Suarcz l^iuni, quia ktiieitnr * 
datur de facloraiiocommunisabftradtaa Deo» ff*mk» 
& a crcaturis, & eriara difierentialis proptia 
Dci j cui crgo codem modQ uw pofiec dari in Digitized by Gopgle rjJ<M<»/iii» tJuobus iltii cntibiisrEt licct indc fcijucrctur 
ttmfffimwM conn)oil[ioiTictaphylk.\cx raiionccoiKmuiii & 
proprii,ccrcc dc fadbo limilis danir linc repnrf 
gndtia vila.vt paulo antc dixi,cx rationc cntis & 
piopiu dirtcrciKu Dci , ad quod pcc accidcns Tc 
nabet , quod conucniac cum .-iliis libi xqualibus, 

\^ aiK qa6d cum inzqualibus^eciind6 reiidtiiqaiA 

firfimifMmp. petioiuB iivttnx ^01» omnino neceduic ad ef- 
»11 difliaelii (endum , & funt multa: , vnJc in cis totum ai qu- 
infrmgumr. n^gm^j,^ habcc vircs , vcl cenc nullum cft. Ad- 
do Tcriiatn impttgnationcm , quia Dciira efle 
.o indcptndcns,autlaltcm m.igis Ceriiui efl \Tiani-fii t)in!'.n itinim,^m ccuum .(^uain iplum in fc nuliampoilc liabcre 
compolitioncm ctiam rcilcm: nam raltcm iii 
.adibualiberiseamdc£aAo admiiii CMetanos. tionc illiui cxigcrcvr exi(l.it ticccfi.irin : Con- ^nJfrUiU 
trajquia tunc mitantiam iorm.ibo non ram in 
iMcdiitatc ad cxifteodin» , fed iu hoc quiKi clt, '**'AM' 

ficterc cise idcm cum natuta i & intcrrogabo, il 
icxigcntia,vt idcntiiicctur,proucnScnc a fiin;!!- 
laritatc,lcurationc indiuidua cius pcrlonalitacis, 
an a conununi i & iuicdii lonun aieurocntuni. 

A priori aden atgmnehtom teucio : n«m lUfiiuili ^ 
malc in lilo iupponitur , lingularitatcni non t^»^ 
cfsc de cisciuiarci. nain dcctlcncia l'ecri iion 
Run6s eft pccreicas , quam circ animal rationai» 
le , 8r ( vc in Logica fus^ oftcndi ) non eft e» - . 4I 
parcc obtedh pra-lcindibilix ratio rpccitica ab 
indiuiduali ,vndc quidquid rcile conucnit Pc- SmpiUHidt 
fio ob iiuUuiduationem>coniienit xealitec ob*f. *^ Secund» hnicntiomeiEneraeurfiiRi cam~ ' raiionem rpecificam. Fateor qoidem libencer*^**^' 

Ht-ieSjur- dcin iuilico , quam Suarcz affcrc ccnlolo^), & "Q!> in duobus indiuidui^intcr ie oinnino linii- 
fs.lxyf»X«- omninoptobac:formariautcmficpoieft.etiam llbus foicrc %'ocarc cllcntiani idquodcft com« . 

'"" ex D. Thoma : Ens, quod pcr fc ^ neceflii- niane,& (ingularitaccmdiccrc eifc extra ni' .!rc ; cr'.'o im- nrfjfiriMm , f ium , id h.ibct qu.atcnui , i 
frdMmvai- poflibilc cll:,qiiod iiiu uuilu nnptoduaa. Pa- 
^ '- tec eonfcqucncia : nam lado oir noik ptDdu- 
' ' ' caniur,c(i (Ingulaf itas , non aniem alicma ra^ 
ciocommunis ; ai (ingularirasnonporeftalteri 
communis cilc : crgo non ^ 'U almd en , ha- 
In rnir im- bcre cUi: improduCtura >quia nccpoccft habc^^c 
ptiHa» fiu' rarionem , vnde orinir ea impciodilcitHlitas , fcu 
^Amtmt tR vnitas.Hanc racioncm aliccr , vc fotcior (ic , tor- 
t"'cS' P. Suarcznum. 11. quia vbicumquc ratio 
* oomnionis cftmulciplicabilis fccimdura diucr- 
/as naturas,nece(rumeftTCtacioemis lingula- 
ris atiquo modo (it extra eflentiain talis nacurx; 
iii ciuc aucem improdudto incclliginon potdt, 
quod iinguklitas iit cxcca cllcnciam nacurx, 
^uia c&m ex vl Ibae cdcncie habcat efle , ne- 
CC(Tlim cft vt cx vi fu.i: clfentix fit iJngnlare: 
-nara cllcfeucxiflcrc, nonednili rci linj;ularts 
. vt ulis. Dixi hanc rationem ede affineni 
hmm ruh cundx : nam in fecundi dicebatur > in ente nc- 
mmmtnitf. ccilariA non po(Teefleran*onemcommuncm Sc 
ftm * frf ^ , ' j r • 

- ^ liii'.^ul.ircni. (|uod ipiuin l uTi hic rcpcruur a .4^ OBtaJbm 40 P. Suario : vndc iniior, qubd> cum fccuodam 
reieceric,pfobaneiictertiam , in qni non ci^ 

nouamdifncukatcm amplius oftcndo. 

£t in primi^i pacirur inftantiam in pcrl<>ni!> di- 
1iiius>nnn minusquam patiatur fccunda rado: 
^ nam pcrfona Patris > & ( vt ciari^ procedamus, 
Trfntlim- loquor dc pcribnalitatibus in abftra^ ) perfo- 
«« diniii* nalitasP.icriscft ncccdicaca adcxiftcndumiro- 
kthnineetf- go, vtidc proucnic ci ca ncccfluas i An ex eo 
^"fZuUr. fingularisperfona!iea$,anexr». 
»«" , ftU IX nciK commtini?li cx co,qiK>d Hr !i:cc lingul.iris; 
mmw ctm- concra, £cgo ,cum Filiatiocani lingulariuccm 
•■■fc non habcat , non erii ncccditata ,xd cifcndum, 
arguebatur in eo enieunptodudlo ; (i vcr6 
fecunduiin rarionem communem pcr(bnalicacis 
V diuin.T habcat ede cns necclTirrium .cuncfunio 
.'^;^alierura arguroenci cotna.icpugna(cx raaone 
commtmi vnioeriali conaeniteneoelStarem tA 
exiftcndnm. nam cxiftcre cft rci fnigularis & in- 
Mtflien pri- diuidua: forina!iccr,vc argucbac Suacez. Quod (1 
^.tx ir.u. dicat,e(rentiam includiin cefetiontbi»,fle aC vni 
« mmImi' indiuifibilicfscnciacamncccnitatcni proiic- 
II irciconcta arguo P(iin6,quia difp.47.a num. 1 1 . 
(^(iriido ,non includi caiione & vittualitcr ef- 
kntiam in i^dpne , Deqoe econccatio. Contci 
Secnndd , qi^etf 'fncUno lcmgi abeft l demon- 
ftr.itionc,etiamn fic vcra-,iTiaK trgo hic jn,umc- 
JitflirA ft- tur, ad dcmonftrandum, Dcutu eisc.<.^upd ti Se- 
cund^ ceipondeatuc ,licec pei&naUc?s non in- 
dodac dsentiam, pctece tamen iUam » fle con»i - • • ' 
ccptum clk-ntii •) ac hoc incelligcnduni ull ( vt 
alibi notaui ) ita vc logicc dicatur cllc cxua 'ff*'* 
edentiam , quia Logica non coniidctat per fe 'i^fj*^*^ 
indiuiduacioncs .lcdtationes commones : quod '^""'^ 
pro pcatcnti qiicftione qnis non videai edf. 
omnini) pcr accidcns J Confinno hut feu ex* 
phco. Nu& dicimus , Gabriclcm pullc muiti' 
plicari intra eamdem fpecicffl , Tnomilbc no* 

gant : rc^H-' , pcr 1i'K" ly.iod liX ^■xifribilis iuxra 
iioftrani kni«nuau'i aiiiis Aiigelu» iiiiiijis , ■.iir.e 
rcaliccr minus elfcncialis , minus hitauicca ' 
Sc idcncificaca a*bcielica> (vcilc dicam ) Ga-^ 
brieli, quam m in (ententfi Thomiftici, vbi 

non cl\ .JiU', liuiilis [""Tni'iil;s '- q.i:s nc-n vi- -4^ 

deac,aliuin mihilimilcmcii>c,poilibilcni eise ^ 

pcr acddcns , quoad pundumhoc,vc ca qux 

niihi fuiu iiuriiifcca,miiius lincmihi cfscncia- 

lia ? Dcmquc , quod addit Suarcz , cxiftcrc efse ^'Uiinitiif^ 

(iropriuro fingulariuin , & confcqucntcr , fi il- J^"^ 
ud jjps cx eisentii pctic cxiftcrc , cx cfscntia de- J^* finx^!u. 
bere efsc fingularc , nihil vrgcr. & quidem Ik ri*«j ^*a^ 
rccorquco , iion niin.i'. pollilMlicas icil.s cil M^bMMli 
ptopiia fingularium quam cxiilcntia ; cceniin 
cam non podunc e(1e polElMlia non fin^ilatio ' 
quani i'.on poirunc clTc cxiftcncia : mlii"! cnim 
cll poiribiic a parcc rct non linguiatc : acqui onw 
niseflcnciactiam crc.ua , quataUs,eft polsibi*,..-^-. * 
lis &deteiminauadpo(Iibilitatcm :crgo nuUa . ; . 
dilHnguenir k ful fingularicatc , fwuc niguic ' \ ' 
Suarez , EJftntiam a fe , fl«i<i cfi dcttrminm* sd ■ 
tMfiendHm ^finffimrtm et ^fi uum rn^uH». . 
wiprk ^ Mm. vcl fi ibi conicqoenria noo 
valcc,codcm inoJo ncque hic valcbic , &: rci 
ucra iiullibivalet :quialicctcl1cnriaillalic de- £/»'14 «» 
tcrminaca ad C)ciftendiim,ettam pcout pr.rcira fj*"f* > 'i* 
ii (ingularitace ; non tamen cft dccerminaca vc ^'"^y",^ 
exiftac linc llngularicacc ; fcd quiaeciam vc prj;- ttum tum 
cifa nccclfario pecic liiigulaiicacctn , cutn quij 
cxiftit . ide6 vt pitBcifa , cft detcciuinata incdia- 
t£ , vt fic dicam : licut , licet non poffic (bU ani- 
malitas exifti rc , illa taincn pr.xtil.icil poiTibi- 
lis, quia vc lic ctiam li.ilut c.ipaLK.itt-tn, vc ton- 
iongaiiircttmtacion.-ilK,.ic ,i.uni qua dcbcccilc, 
cafu quo cxiftac.quadoCUinamluI daciu^ ei(jj 
poccft. 

In fomii ad cam ratiancm' rcfpondcq , illi RrfpixJerar 
emi 4 le realitet lo4]uetulo piooenire ex toii "■'^ "f"''. 
CxA entitate , qn&d fit neceflariammam qood in ^ 
fc pctit r.uio aniinalis , pcti: rarionalitas , pctic 
ctiain indiuiduacio , qua: , vc dixi , cx parcc ob- j,,,;,,, 
ledli nullo mpdodiitinguuntuc : latione ver^ fri.txign-' 
CKigenctani adi cxiftenduro pcducniie cx ru m «i. 

Ij) iitiow» Digitized by Google mmtt iM ts JlMih jjwii^ 
■ imtr flmn 

4) JtffmtMtur Dinirft fpi- StmnTttftft 
tmmUAmi- 44 

7irf ii 

nnmtrt 
•ftu 

SiM ft^uiimt K*turt utn 
t^u»Uitr 39 ROD. DB ARRIAGA. 

rationc coanninii , in cp.ii conucnit cum altero 
€ii;<:,i[uud ciu'ii t Mg.t t.vilk-ic i non taincii hc- 
riinde ,qu()i tinc lini^nUiiiacc v.ilcat exidctci 
vt ipauld aiuc diccbain dc pollibiliut^ i Ccd ptz- 
ctse Cccfii , catn mioaem comiiiiinein pete» 
rc nccciluiiu liii<;ubri(accm*qiii vltiin6 comr 
plcitu: ad cxillcnduin. 

SVBSECTIO III. 
CtUrttrAticMs txfcnft. 

QV 1 M T A ellepoieft: lUaentiaa fe plurai 
vel eflent (blonumcrodiftinAatVel fpe> 

cicjlpccie nonpoiruiu .ijiiii hua- Ipecic dirTc- 
(uiic , iiecctlanu luut niACiaalia.-rpccies cnim 
omncs de (aAoiom in.Y(juaIcs in peifc6l:1oni- 
1)US$ ac rcpugnat ctnia a lc ctlc in.Tc|uali.a : nam 
illild quod cllct minus,circc hniciiin&: Jcpcii> 
dcns ab aliu ,ergonon polfei ellca fc. Qii6<l 
Ci dicatur iiiasnattiras nnmero «liifcrTCifc<|ue'> 
retui eflc infinitas nttmero: non enirn cft Ta> 
tiOjClir muliipliccrur ii) ilu.u^-nonin tres,& 
fictninfinitunv hoc autcm cll abrucdtuu , crgo. 

Sed nequc iixc racio vrgct. Piim&> qaia poC' 
(ent ea cncia diflcrrc fpccic , & tainen cile .rqua- 
ita intcr fc : ollcnJi cnitn in libris dc Anima 
nun repugnarc dmcrliiaccm fpcciiicam cum x- 
qii ilicatc , i]uod patct in relationibus diuinis» 
i]tix Ipccic, \clquali fpccie difterunt , vt ratio- 
nc .ib cllcncia difliiidx i i^: caincn ncque vt fic 
lunc ina'qualcs , lcd .irqualcs. Sccundo tniior, 
t am auda^cr & ccri6 dici , vidcrc iios ea onw 
nia quz fpccie difTcrunt , cllc inaqnalia : ocu- 
cnim videmus cirulcum & viridctti colo- 
rcin dilFcrrc fpccic, vndc, quxfo, videmus cos 
cllc ina:qualc& & quis , quxfo , vidctur ocuiis 
perfoftiorritero pomum & pyrum difterre vi- 
dciiuis , qnnj aiittm horum (it jH-rfcdlius cjtus 
viJct ■ ;S: coJcm modu dc ajuin.uitibus mulcis 
inccr ic cump.iratis , dc floribas,&c. dici pucetl. 

Sccundo dico , pofle ea inzqualia cflc iii pcr- 
fedionc.necinde requi,minus pcrfeaum non 
cllc inhniciini : dixi cnim inlinitum cciam in 
dfcntia pollc concipi inaius & ininus j vt de 
multis prxdicatis diuinis , qux eriamvtpnecifa. 
func inhnica , non tamcn a iiu.nli.t i m.ix nic cinn 
eo art;uniciito nonduin olknJaiur , omiic cns 
a fe ^cbcrcclfc infiiiituni. .Mcliiis fortc adhuc 
dici polfct ,iiuc illud clfcc inHnitum,fiuc fini- 
tum,non pollecfleDcumiquializcvox ligni- 
ficat id quod noD habei & aliquid feniustfo- 
icncius,&c. 

Terii6 dico,pofle ea entialblo numero di- 
ftiiK^ui : ncc cnim oftcndicur , cur calia rcpu- 
gnciu infinita. Peniquc,ctiamficllcnc diiovd 
tria , non lequinir famra infinita : non enim 
omncs racioncs communcs funt mulciplicabi- 
lcsxqtiali(cr,&:ccrnun vidctur plures f ctfiin- 
finitai ) arcnas clTc muUiplicabilcs , quam ho- 
mincs iocextra omnem coiicroucrnam «plures 
fum puilibilcs cj}>illihtnnani quaro homincs: 
ncquccnim fuiiJanicntt^m cfl vllum vcl appa- 
tciis ad diccndum, oiuncs fpccics , & omiiia gc- 
nera eflc zqualitec multipucabilia;qu6d fi di- 
cator»nonellecqaalitcr,(unc clatc rcfpondc- 
ret quis : Sicut arenz fpccics cx naturafuaha- 
bcc ciuod contineat plura indiuiduaquain fpc- 
cicshum.rn3 ,&bax Cx fc hi^c,qu6d tot& 
iiun pliua f pono iam nomcn illi infinito ho- 
mir.iim ) ica illuJ cns afc fpccificum cx naturi 
fiu habcic , vc non Ibiuin oon tantum quaiw 45 Tradatus D/ yt rm, 

nim arenx , (cd ncc quantum homo , im6 ncc 
infinica , fcd diio vcl tria indinidua , ncc plura 
iicc paucior.i ci>.it;ncat. c|iiod licct linc luiiJa- 
mencu diC gracis dicatur , non camcn cuiicincc in 
(c aliciuid abfiirdi aat raiioni rcpugnaiiS}im& 
diccict cfiis,.idhuc co!»crc rcYut^n.inti.im , f];iar 
fcqui(ur,li lUx naiura: poilcnt inulciplKan nv 
infinitum.ConfiRnaturmanifcllr,etiamti :ct.itiu '« riUfDii- 
diuina vt ficfcu perfbna dtuina,lic multiplicaiM- ^»*^""* 
lis i non tamen propccrea eft multiplicaDilis in> 
Uar aliotiim "encrum autfpccittuni in infiniits, 
autpropcinnnitas fpccics,icd in itcs folas: ereo 
■d hanc moddm firie repugnantia pollet de illo 
cnce 3 ff Jifciirii. 

fiucargumcncum (etigercali),quiidcu«n/4/« Mi* rMiit 
pucant eflc vnuinnumcro,c]uiaens peteCeadam r**-^ 
claudit in ie totum clfe puflibilc ; ergonulium 
reliiiquit : ergo non funt putlibilia duo indiui- 
dua, auc fpccics cius natuc.i . 

Vcrum,qais nun vidcat,nihil pcnitus liic 
dici : TO^o enim quid fignificct , ent per ijfimum 

cU tJert in fe totum effepcjfibiit. (i ciimi loqu.intur S^*mtJttmt 
dc omni clic li.npiicuct , id apcrtifsimc fal- * '^^, 
iiimeft:nam Deus retinqiiii cxcra ie aliud cf- jj"^,*^" 
/c , & quidcm infinica , omnes li:ilicet creatuias 
qux non funt Oeus,iiec Deus rft illx. Si vctudi- 
cat in anteccdcnti , Dcum , quia c:t cus pcr cf- 
lentiamjclauJcrc ointte ciiipcr clli.nciaui, & 
iion teiinqucre poflTbile alind ens cale , ninc 
dat concliiiioncin pro rationc. Hoc cnim foi- 
malillimc vcrtitur in dubium,cur fcilicci cns 
pcr cllcntiam non relinqnat aliud indiuidumn 
poflibilc fibifimilei& cur nonpotlu cflc tri- 
plex aut quadruplcx. Prxtcrquam quud argii- 
mentum viJctur pati manikilam inllantiam in 
rclatiunibus : nara telatio l'atris cft cciam ens 
per eflentiam ; & lamen admittit alias tdatio* 
nes ircJiftindas rcalitcr: crgo ex hoc capire • 
dici pollct, nacuram diuinam,bcct li( cus pcr cf- 
fentiara , pad aliun Danuam ab ipsitealicecdi- 
ftindam. 

Duas alias rationes addit P. Suarez , qux non 
viJentiu ctiam valdc cffic.KC'». Priina Ji.!tinii- 'ZsmTi!^ 
tut ex eo qu6d tns a fc dcbct ciii: infinituin, 
ergo debet habcrc potentiam infinitam ,ecgo 

Jcbct habcrc \irtutcm aJ proJuccnJa omnia 
alia a ii: , crgo iion puteft aliuJ -ib lilo cflc im- 
producibilc. Ncc fuflicit diccrc , iHius pocen- 
liam elTc infiniiam , quia potcll pioducerc om- 
nia producibiliai vndc infertur, nihtl ab ip(b 
diuerfum clle improJucibilc , lcJ pr.£cisi- , nihil 
eflej>roducibtlc,quod ab ipfo non puITit pro- 
duci.Hoc, inquam ,non fiimcit , quia ac^ per- 
fck^tioncm pritni cntis pcrtinct , vt contineat in 
lc omncm ciuitatcm , iSc vt produccrc iliam 
poinr.quodacontrario patet,quia pcrtinec ad 
perfcdioncm illius potcntia:, vi poflii omnia ad 
nihilum rcdigcrc : crgo & qu6d pollit ea pro- 
duccrc. Vcriim nequc boc modo iulFiilta raiio Ktfm 1 46 vidctur polle ftaic:quod cnim additui a Sua- ""M 
rez ad pcrfe^onem iHiUB entitatis peninere, 'ffl^ *** 

vt contincai onmcin ali.im in (c , d'.ii'licitcr po- **"*** 
tcft iniclligi.vcl Jc coniiticruia cmincntiali , lcu 
virnuli ia ordinc ad produceodam. & in hoc 
fcnfu foliim mutauic P.Snarez terminos :idem 
cnim , cft pejfe prtditcert «hmm * /e,$: iHtt hoc 
mtiio (entinert : cumc^ac huius ici non addac 
aliain probationcm,non impugnat vllo modo 
relponuonem datam,nec nouam addudtcon- 

nnanonctn cius quod anrca dixctat. bi \ cro ,„r,,i 
Jo^iucur dc contincmia foimaii , ad tnoduui frid»u»4i. ntm Digitlzed by Gopgle 4)00 vnum indiaidiilinfl continet perfcdionem 
lUtcrius , tranfcat niinc ea propofitio ; at inde 
non fequirur, poflc illud producere,rtcui adomas 
non pou il alituaidamanceni pruduccve, cciainfi 
contineat fonnaliiM akenim in renfu polito. 
Quod additicomtario.eodetnmodonegMnr, 
pcitincrc Icilicci ad pcrrcLlioiiem illius, polfe 
omiiia a fe aunihilarc : fuiikit cnim li poillt quz 
fnnc limplidcecaniuIiilabiliailknsPacecatter- 
nus cft oinnipotens,& tamen lumpOCdleiuiihi» 
larc Fi lium a fc diftindlura. ' 
tifii- Vltiinam defumit a cauflalitatc finis , co 
•■>•>** f"' qa6d in rebus debet edc ens aliqood pette- 
Oiffimum , quod flt iinis vltimus omn iu m alio- 
ninv crgo illuJ cft primum principium cfficiens 
leliquoruro , ergo illud foium cil incrcatum , & 
veras Dens. nam quidquid habct cauflam finai- 
km , habct ctiara ctficientcm , alioquin illa res 
■ 47 eHet a fc , & pcr lc,quia non habcrct caulfam ; &c 
t^ifimuin tamen non ciret proptcr fe. quod omnino rcpu- 
frim. fwa gnat. Vetum,omims aliis folationibas,quas 
VanJ^" ^ Sttareztefiitat {brti nonita efficadtcr, «o 
tti/!fnfrii^ >n prin s dico, ctiam de fadlo vix poflc vUo fir» nd bita,clacumeft,quiac&m2l(ehabearonMiempei* • 

fcdtioncm.ncc ipfaiTi jc ijiiar ab alio,non potcfl 
intciligici dccllcquxci lieliecurzquia licet di- 
camus , ipfumeamin fe poife pioaiioete, adhue 
non potclt concipi ipfi deefle : non eniih ttU ico 
erg.t i'c parcus , vt , ciim in poteftate (bl habeat< 
iine vili Jilliciilt.iu- li.ibcn; oinnciii pcifcdio- 
nem iibi connaturalcm.cam tamcn iibi non con- 
cedacquodmagis vrgcbinit ex diccndis in(Hi 
probabimn<i cn;m li.ibiic iklfmificatam (ll'i om- 
n:m pcrfcctioncni,vndc non potcft iniclligi ali- 
quain illideefle. ^ 

liiud difficilios , an (It petfiefiasinoinniee- Sl^, f"i** 
neteentls. Pro quoexplicandirunchitenmnj: *• 

Non cju.Trimus , an Dcu5 fic omnc ^enus cnris; 
hoc cinm cll implicatorium j non cnim cH ani-: 
mal* non vegetabile, non lapis> 8cet multa enim 

gcncr.i liiMt ir.tci Tc pus^nanti.i ; viiilo non jHiltii- 
mu? quarrcrc.anDcus litinomnibuiins gcucri- ' . 

bus ,& in ds habeat omnem peifeftionein. quo^ 
roalc videnctfc docoifie cecentiores fupck celadi 
falcem termini id fonant , Dtim effi «imr nn , tc 
millS extrA fe rtlmejutrt\com\.3. quos it crum pauld ' modo oilcndi , ncc quidcm cx fidc , omnia oidi- . puft agenius. Q^a;iiroas eigo , an quidquid pet- 
nanri ad Deum vt ad (inem ptopti^iqliomodo. reiUoniseftinonmi«iKe,aacconcipipote(tie* 

cnim Dcu< porcrit dui fiui"; lapidis , nnl quntc- 
nus iDco cfli^icntcr proccdit i l<.clpcdtu .in^^e- 
|otBm& hominum ac crcatutatuin rationaiunn 
non eft dubium J>eum efte finem, qacro tandem 45> cognitione & amoiv(4NinecepalIumus.& lapis 

quomodo obtincr Dcuin? 
CMtfr« to. D^es : Ordinatui ad gloriam Dci , qaatenus 
ftatiun 4» inde cMbendiRi^ cins potentia. Sed eoncck Pci- 

ni6,quia non poteft, nifi abut.nmur vocibas, 
per hoc Dcus dici proptius finis lapidis : nam 
\\n hoc fcnfu etiam fol eflet diccndus finis lu- 
ds i nam lux oftcntac «vitcncem folis , & quoad 
hoc commcndat (vt (icdicam) cuis pcrfcOio- 
ncm. cc pari mocio ignis eflet finis caloris , & 
omnes elfedus dcbercnt dici incdia relpcau clusa omni impcrfcdionc aut LontridiAione, 
rcpcriatur iii Dco , vndc non j^ollit hclionc fe- 
clusa cxcogitari aliquid perfcCbus Dco. 

Coilclalio affiimatina intec omnes GatbpU- A 
cot &Philofophos benc f^ntiences commnnis J^^^'^ 
cft. Dc qua I'. Suarez difp. 3«. Met.nphylici, 
fcA. I. Rationcm dclumo cx di^s fupra : cum ai». 
enim Deos Sn caoA omniom alionim cntium, V** 

ZHtU ncccrtarium cft , vt cortim omninm pcrfcdio- 
ncs cmincntcr contincat : ncmo cnim dat quod ' 
non habet. Vndc dixit Anfclinus rapra idatusi 
Denra efle ,quo nihU meliusezcogttati pote(i| 
poflei autem , n noncontineretotnniampetft» 
Aioncs cminenter. Scd occurrit liic difticulcas, CmtintniU 
quid fit continere eroineotctpctfcdionesctca-*"|*J*"*'*'** 
Omak ifih (naiam canflamm , quod longc abcft a com- tarantmtP.SnatecopinatarJdnihilaliad eHe*'"* 
9m Mimtt mnni &: pi opria .icccptione finis. & fottius id quam contincrc vinutc , id cfl , cbc taleni pci- 
w^/iMfMi/ vigctur in hominc : nam ctfi aihis viitutum & fcdioncm fupcrioris ordinis, qux poilit cauf- 
doArina (int in glociam hominis , non tamcn (aceonnesauas. Ego tamenanriccor,pec hoe 
homodicituriintavinntis&^locici vndefiec- . vix quidquam declarari. Pro quo aduetteduas 
nacdusScrm. inFeAo Pcntecoftea , Oeam ide& h'ic quxftioncsaP.Suarez & nobis diTputatas, przcisc tlixii proptec fe opcr.itiim omnia , vt 
propiei caullam efficicmcm , non quia lit ipfe 
proprii omninmfitus. 
tLtfHiMMT Scdquia foncidad niodum loqucndi pcrti- 
Sttund(i,qm» nct , contri Sccimd6 , quia iam in iiac do^Vini 
fHmi' ^pottintc Deum produxiflTc oronia ; dc hoc au- 
cent diiixtcicar : e(t cnim quzftio, An tmnis liUs 

^ " . omnia dcbere habcrc vnum finem m luic lcnfu, 
- ^fll^iiihileftaliadqaknfuppoiietcoroniadcbcrcha- 
• pjftece vnam canflam eBSa ^mc m . nec vllo modo 

*'>vidco , (uii via aliiinrlc nrobf tur hacc ratio finis 
•^.V*nicii 

'^litasex vnitaccfinis. Ethxcrumciacdtcapofi» ' vnici rclpcdiu omnium.non iuppofitiicacaulfali- 
: etgo non bcnc probatur a conrtario cauflib Jlaaifaiones tetigillc. vnam , anDcus Iit taulsa omnium ahoium cn- • 
tium ( alccram , an fit pcifcchis in omni gcuere 
encis , in qna iam (hnms : vnde inlcco,crgo mali 
P. Stinrcz , dum vuli hanc fccundam dcciilcrc, 
non alitet cam explicat, quam diccndo , quod 
Deus poflRi producere cetcraoronia lkie:ndt 
cnii^ fecundam eandem prorfus cum ptiina« 
Confirmo. probans Deum cfsc pcrfcdnm in ' 
omni geneteenris, fic arguit , DtiuprodHiit cTnnt cimAfi e^ 
mt , <m «iMrimr i/SltM ferftUitmt \ ntm tnim 
im fud mm Uket \ pofteii antem dedanms, 
quidltthaberc cas pcrfcdiones, nihilaliud di- 
cit iqi^m pofse eas producete ; vnde fic vt pro- 
'ba[, Dim ftfi iB0 im , ffrie m stminet, 
tc jprobet , (tmtinere , ifmm fetefi itert. qui eft 
vitiofus circulus: crgo cum probauerimus con- " 
cinentiam cx caufsaUtatc , non dclHinub itcrum 
■camfanisalitascm per conrincntiam expiicacci 
vt fbgiamns cbicntam vidofiim. Meliorcm Ut^t^ 
ccnfco cxplicationcm communCTn , quam Sua- ***** 
rcz ibid. reiicit vt obfcuram , fcilicet contincre 
cminentec pecfedtones omniom , efse conti- S E C T I O VI. 
' gtmrt eatu, 

DT. V M cfle pcrfcdura , ch quod fit caufTa ncre quidquid eft petfedionis lf> crfaturis , fc« ; 

omnium aligrum cntium , roanifeftc ptct. clufis iropcrfeddonibus. Sed diccs curo codcm, l»«<*** 
Ec^Hidm^uikdnnlUcl defit fetfcdio ipfid** > 4|iiaiido dkintr , Vttu ctniiiut ferfiai^t Digitized by Google 40 ROD. DE ArRiA«A 5» ftKUift imperjiilwubm > iiitcUigUur cniincn- 
ter, & tunc dici(ur idetn pcr idemjTd inrclli- 
iiittir forrn.tlittr , Ik imniKiinir i C]nign.iiuia: 
iiain [ LiHcUo crcatui.c iii».K toiauihtcr cain 
impi-ir^^tioiicm i crgu finc impcrfcdionc non 
. poicll coiuiitcri focmaliKc ea fcrfc^. Re- 
^>ondeo,in reipsl fine datno idem e1fe,«fir- 
tmere eriunenter, ix centintre feclu/h imperfeflia- 
nibm i ncgo canicu , idco coin ciic ni^lam cx- 
plicarionem , im6 id reqiiiritur vt ftt bona. dixi 
f^iUefttx- cmn\ (,ipc , iikin iU";lAraii pcr dcHiiitioncm» 
flm»t Utm ijuod rij^inrk .uur pci littiiuiuin. vt patct inqua- 
libet aua c\|>lu atiunc , (]u«iloniaro eft mala, 

J|a6d declarct iJcm pcr idem ex parte obicdli: 
ol&m ergo lunc pcccat cxplicatio , quandonon 
cxplicai icin pci coiiccptus cl.iiiorcs, fcd vcl 
pcr cofdcm iinmediat^ , vt li diccicc , haJM efl 
iMiWi velmedt«ii»ii(ertia ant qii.irta exptica- 
tio rcikar tcrmiiios priiri.r aut lcciin !.f. 
jroptcr hoc loicci pr,tctJi:ntcm P, Su.irc/. : in 
; autem non redeo ad cos tcrminos ; lcd addo 
vaam patticiilam , quc dae dubio cft doiior , & 
In ei abftratio \ rtt tminmer. Vnde in fbrmi 
ad ohicdioDCin rcfponJcojmc ibi non ditcrc 
ncc FoiiTialitcr ncc cininenter, fcd oiniiTis cis 
- *•' tcrminis ponere alios daiiores i nempe W fine 
imperfeQitnibHs ; qui bcnc dccl.ir.inc illiim olv 
e^utmii» 'ituum emifiemer. Qtiod li vltcrius rogctur, 
DiMirrn iaet quid lit liiic impcrrcUionibus rcfpoadeo pci» 
firf,a.uuf mo , dcuenieiuhun £anuer efte ad aiinios ter- 
'fid^ilmh^ ininos per fenotos , nederurprocein» fn infini- 
f^fHnh tuiniijuo.l li .iliipi lii)-,t [ur ic nuti , (.crtc hi 
4iiiw ncgatiui > e^rert lciiiccc imferfeliiaHibm humiuist 

leoiii$,eqiti,&c. 

Vt autcm adhuc clarins id pcrcipias , Dico 
non poilc concipcie pcrkttioiicm in biuio , v.g. 
in ctnc , quud pcr odoratum j>cicipiat vbi lit 
lcpus. hoc vt iitexplicatum ,lolam dicic perfc- 
Aionrm : cft autem impetfeAio , quod dcbcat 
JcKii.i^ari vc cuni dcprthcn.l.u ; qikjJ non ccr- 
t6, fcd quafi dubi(aiido,& iuic iilucve vclut 
AaltnsdraeAendOk Deascrgo ideodiciturcon- 
tincrccampcrfcclioncmc.ii.is linc nnpc ifcclio- 
ne,quia contiiu-t cociutior.cni li^ pLurptioncm 
cios odoris ,&locivbi cxiftit lcpus , lim lcl.ui. 
gationc, & iinc dubietatc, nnc diftaiiiiaa lcporci 
quia harc omnia in fiio conceptu , vt dixi , nint imp( crfctiioiics. Itemineodem cane perfcclio 
cft qu6d poOit latcare «qu^ poiBi le|K>rcm ca- 
pece,dectnere,ocddete,&c. ac etiam ibi repetitur 

impcrfcftio, quo J latrando,capiendo, &c. dcfa- 
tigccui,inoucat os,c3put,&c.ergo Deus continct 
petfcAioiiem Hnc imperfcdionc , qaia poteft 
lattacum produccre , & occidere leporem , non 
fe defaiigando.lcein in florc magna eft pcrfciiUo, 
qiiod poilit dclcctjrc alpcdluin ; cfl inipcrfalio, 
- qu^ ca ddc^iio lit caduca : Deus crgo conti- 
ner eam perieftionem : poteft enim Oeus vifiis» 
fcclusa impcrfedionc caduci , in perperuwn 
multci migis rccrcarc hominum & Anecloruro 
5^ mcntcs. Vndc pcr Prophctam Dauid Jc fc aii: 
Et ptUtbrmii» fgri mecim eft. £c loanncs Euan- 
^^'^f^^T*' gdifta cap, i. vidctur ijcm iniinualTc , ^u4 
Hjm^ * flBa fiim , i» ipfo vii4 ermt. Et fic potcll Jifcurt i 
per alias peifeAioncs.Grauitas,Icuiias rcftiiuunc 
rebas locam libi connaturalem : Dens lemper 
cft in fuo conn.uur.i!i , & c.irct conrranis iiqui- 
bu» cx co pcllatur : quoJ m.ign.un .ULjuit in gta- 
uibus & ieuibus imperfedlioncm : itcm onuiia 
fpatia funt ci propriu-. locus ; imperfcdio aurcm 
cft vnicum cancum habcrc,<:>< non ic^icie ointua» Trad.icus De Deo vt yan. • 

Ecccfacis claramcius contincntio: cminentialis> 
feucomincniix finc iinpcsfeftionibus , cxplica- 
tionem*(iadbucdariotcmqaaerieii»,^go<iane ' .mnj^ 
non video. < JUb! 

Hic poHct aliquis Jiccrc : Si in Dco non funt 
crcaturarum impcrfcdioncs ,ergo nonpotcrit 
eas producere. Patcr , quia nemo dat quod noa 
habct : cri;o fi non habct imptnfcdtiones , non 
potcrtt cas produccrc. RclponJco , lumine na- 
CUCs notumcfte , id quod pcrftclius cft ihjHc 

Sroducerc id quoJ minusclt.S: vt qiiis alicri 
et folum quiiiqiiagiiua, v. g. cum ncgatioiie 
pltuium , kii cum ca impctfccVionc vt noii h.v t 
oeat plutcsiscuidonaiuurquin^uaginta, non 
efle neceflariom vt ipfe donans habeat eam 
impcrfcdioiiem»(euvt donans tantiim habue- 'j 
rit quinqaaginta : efto cnim millioncs habuerit, I 
d.ire potecit fblibn deccm , viginti , &c. impcr- 
fcttioncs crgocceuucannnuiutquali quxdam 
ncgationcs perfefljonum: vt etgoDeuspiodii- 
cat crcatur.i5 impcrfcikas , necclfum eft vt ha- 
beat tantum pcrfc^onis quantum creatur« 
datnms eft: at Deuro habeie eara ncgationem 
fcu iinpe' fcdtioncm , iJ cft , cum non cftectea- , 
tur j pc.icdiorem , iicccirum non cft vllo modo 
aJ vim piodaA&iam earum crcacurarum. Qux 
dificultas communis eft etiam crcatutis: nam 
res cteatx perfeckiores polTuni producere vc 
c.inil"i- jniucipalcs rcs fc impcrf.diorcs , feu 
quarunimifcifcdioncmiplxcaullk noncoiui- 
nent focmaliier. 

SECTIOVII. ' 
Dtm tfi finflidurmfittte feifiSBu. 

COnclvsio. Dcus ita cO pcrfc^us in *P *» 
Anni genere > vt etiam fit iimplicitcc inti 
nitus. Hxc cft intcr Catholicos , im6 omncj ,„f^„uui. 
ftrc qiiiDcuni .T.;iu)rcmu , coinmunis fcnttnti.i. 
Piobatui cx Plalmo 14.^ £t m^itMiinu eiifi 
mm efi fime , Bc Baiueh cap. j. M^gnm efi, 
O- non Lihet Jtnrm , excelfiii & imtnenfm. For- 
taflc polltt q.iis Jiccrc , cx his locis non infcrri 
proprum intinitaicm : nam paffim Scriprura 
' vtiiur. verbo mfimtm ad res cieacas > vbi tanien 
non eft ablblurc proprfa inliniias. Sic Sapiens 
agcns cap.7. lic vti;i[.i;c l.niiw rici.v crtr.tj: , Jicit • ' 
injimtum tSi eim tbejimritm. Sic Numci. 1^0. 
E^efm efi eimm Rex EJm tnm mfimti mt/- 
titiuiine. lofilc ii. ty£:iific,merurtt altare infinitt 
nMffiitmdinu. & lob ii. Prtpter mjiniiM iniqui- 
tmnmt. Ergo apuJ ScripturamT»*!(Wfattnon E« ^'jj^JJjT 
vftirpatur in fcholaftico rigorc : eigo etiainli '".^^'^ 
de Deo id ipfum dicatur,non tamcn (umitui 1^,^^ 
indc efticax aigumciuuiu. Rtlptinacict quis 
negando confequcntiain : nam quando v«ba 
Scripturx poflimi aodpi fine inconnenienti 
in fcnfu proprio , Jcbcnt ita accipi : ci go cnm 
refpcdiu Dci poflint de jpropriainiinitutc vliit- 
pari , lic funt vfurpanda > licec » quando dc 
creaturis loquitur Scriprura, pcoptcr ncioncs 
quibus oftcnditur eam infinltatem pi^j nn 
non d.iri incrcatis,Jtbcntcxpticari pcr .luxc- 
Ctn , fic nos vulgarita maximara aliquam mul- 
ciradtnem vocamus infinitaro. Verjjm hjrc (b- 
lutio non facisfacit : nam in ca iam {upponttur, 
nonrepugnare Deoptopiiain intinitatem :quod 
licet verarant«non poieft t.imcn cxScripcuri 
pcrfuaderi , crgo non poteft ex Scripiuia oftcn- 
4i vua iu Dco infioicas. l^ibiloni^i^ caniei^ 

qutt * bigitlzed by Gopgle Di{p. 1.' 'Df- extjieut. Vrjit.Jimplic ^ perfeH. Dei. Scdt. 41 

«^uia Parres & inicrjiictts comiiiuniter ca tioncdoccre. Ncqucobcft ,quo«irortcpollcnt 
loca expUcanc in rcnfu proprio , odcndunt eo obiiccrc , Deum vocori ^meftt crgo ejl jpfiiin piH Iplb catn cde expUcauoiiem illuis lod. Awe 
clh Conci lium Lnemenfe Ibb fonoceniio 1 1 L 
in cap. Fimiurt de fiimnii Trinicat*, vbi idcm 
^efinitur. 

Eft autem diiGcaltas magna inceddendlra- 

tionc Imius vcrir.ntis. P. Suattz ti dif|i. 50. 
fed. 2. num. j. fusc agit de mciire {k. funda- riflimuin tiShSc non altquid detcnninatom Jwxt 
i nqnam » non obeft , quia pcr ea verba (blAm de- 

iiotatiir I'rim6)Dcuiu iicccllaiiu onmino cxi ExfUfiM 
ilerc, crcacuras vcro contiiigeutcr ; Sccundo» ^*"/"*^ 
eamefle nobiliifimun amnimii entium ,*vnde 

cns pcr antonomafiam. At hinc , quid dc cllc vc 
fic abllraclo 2 Numquid Angelu<i , quantuniuis ! J»«aJI«^ mento Ariftorclis , multifque eins ei^Ucattones looge petfcdloc quam formica & coior, non cft 

tam indiiudilini in rc«& diuiiiuni^uolibet oiio, 
quam color aur fbimicalEt hanc fatiimem i >MMMi^ 

giiori pro mc formo : nam Dcus cft indiuifus a 
ic , & diui lus a quolibet alio : non enim cit crca- 
cura, equus , hurao aut afinas : eigo «ft tndial> • 

duum,& circ dcicrminatum, liccc conrincat cmi- 
ncnter pccfcilioncs nonviiius aut alccriu»prx- Mmm nm rcfcllii,acnietit6oMidndic,C]Cinoittcclocam 
T*?*' ctiam ab «tcrno noninfcrri infinitam vtrturetn 
in Dco moucnte: nam Angclus , ciuB fnicdifB- 
cultace & defaiigaiione iiitid moueat, poteil fine 
daUbab ctecnoiUttd maiiere,& in «tetnam:' 
icemlblinanemiimexidens, potcn: in artcrnum 
-'lloani.lacem pcodaccie, nequc indc infcrtur 

vUa inllDitas. fi lecutratur ad diucrfuin cisc , fcii omnium cntium. uuod longi atiodc^t 

* ii modum,quo Deusmooetcaelum, in primis id &focienibilampUttsluToIiKre«vficam«nii»* 
nontancimrab Ariftotele. Sccundu,idpcrtine- Us & ab&oris tecmmis; bic ad aiiam rarioncm. Tertiil), nequc potcft 
. oftotdi niiipetendo principiura, quis lit ilic mo- 
dos earo innnitatem ai^ciiSt 

Ipfe Suarez fic arguic : Dcus habct virtutem 
ad cccandum , hzc autcm acjiuic nihnitatem, 
ergo. Vccum ncc mclior eft hzc prxcedenti: 
nam fiise oilcndi in l^hyiicis , eam virtuiera 
non e(T'c in fuo conceptu iniinitam . & non re- 
pugiurc diuinitus clcuari creatuv.UTi , qux pollcc 
cciam vt cauila principalis crcare. iiocund^ ar- 
fmiistT ftttfi guicqiiia cns pcr ciTcniiam lion liabet vndeilmi- 
■.* ' tctur; cifc enim participatnm limitari porcft vcl 
•'* . exvoluntatedaniisjvelcxcapacitatcredpicntis. 

^Mmib fini- In primo autcm elTe non intelligitur vnoelimi- 

Hmm*"^"^ v''""^»^*'* Ifmifltionem aut ex dante?aut« 

«wb fiaM. principio. Vcrum adhuc non fatisfacit:nam 
Mr. Angelusnon iiniitaiuicx panc voluntatisdan-. 

C«l*ii: ti s : non enim eft in pote fta c e Del eam natinam ' ^ffibOium , qaas Deas videnul^jcicntil Gm» Rati$ frinu, 

srtmirue lf 

infinitm, 

Centrh 
Ctemiur» 
«ttMm frinei- Quarto , iidcm cam infinitatcm cxplicant pec K*tltfiuhtt 
lioc,qu6dDcus coiuincatinhnitaspcrfccUoncs ^l' ***** 
creaturamm, t. g. eilc intelledtiuum, vohtiuum, ^"fljHJ^ 
&c. Ncquc li.rc prtibatio videtur po0C lubli- jh,4|^w. 
Acrc. Dcus cu:m nou concinec foraialicctpci- 
flAiones crcacurarum:nam imeUe^uum memn ^ 
noo continet fbcmaliter,^ cmiBcntcc}ibcnm4 
Itrer antem continet atiod inteUeftiuam multd 
nobiiius i licui formaliccr non conciuct mcum 
cunccpt\im l'ubftantix,t'cd alcerumpcrKCdorcm 
tt Molnliorem infinitt : ei^o ea ratio faUom fiip- 
ponir. Quia ver6 pollctquis diccrt , ir^umcn- cmni- 
tum rctinerc vim , etiamli non couiuictc Dcus itit tnmH 
formalitcr.fedeinincncerpafeftiones ccntnn- 
cum > idc6 itc atgumentotcomra eam «Kioncai: /""^ 
Omnes ptrfe^ones cteatonrom , etiam iuniil 
fumpci , noi) faciunt infinitum in e(]encia,fcd ' 
folo numcio , vt patct iii ag«egaio omnium -^*" fubflantialitcr mcliorcn! aut pciorem faccrc.Ncc 
i m i/rfSrf' '■■"^^ limitatur cx parrc rccipicntis : nam Ange- 
mrifu^k b>*'non recipit fuam clTcnciam piopticscrgo 
nontft necefl^anum vllum cx iiis.e^^iiibBS ad 
hoc,vt aliqutdlitlimitatani.''' ' 

Rcrpondcbis , An',;cluni Hmiraricx capncir.ntc 
obiecLtiua. Scd conua , quia hacc capacicas nilui 
eft aliud femudiiEmi quiim iplatedentia An- 
' «V>»- gch". Vndc diccrc cum Iiniitari cx ca c^pacitate, 

tx naturi fui ,Teu ex capac&afee olttedni&: nam 

^^- Dcus h.vjct obic(ftiu.im capadttttmtdi^sen- 
tiara autctn voluntatis pioduccntis iam oftendi 
efle oroninoper accidcns:nam Deos volens no- 
lens (vt ficmcam) fi producic Iiomincni , dcbec 
enmcum tali circncia,6c non ali^ , pioduccrc) 

crgo , quoad pun^um limitationis , tot csqpica 

lifiiiiutsin vnoac aiteso «flignaxe,niit cecar* . m»ag!ensda vifione ominium cieatiuarum ia plicis inrelligciui*: : ergo conrinentia carum 
pecfetflionumnon arguit tbcmalitcr infinitatein 
in dleniia» Confirmo. Aliqux caullx cicatx- Etum rMpjU 
continent infinitos c&dus , eiiam ipecie di- 
nerfos, Angelus v. g. infinhas cogmtiones & "^flJzf!! 
ansorc diucrforum obicdlorum ; tamcn non 
ide6 eii iiitiuiius iimpliciter : crgo iila coniinen- 
tia infinitamm perfeSionnm non ii^aic infiuh* 
racem in Deo. 

Forte refpondcres,continenciaminiiniianim R,plltttiih 
cteataracnm fub vn&fjpecie , ficut ignis concinc c fj- ' miW 
iniuiitoe caloccsf argucreianiitoBDiiamvittu- 
tem , quia tanta e(k pcrfcftio omniiim fimul 
fumpc.uum , quanca cfl diftaiuia inter fuprc- 
mam & niliilum > bxc aotcm eftfinita : ecgo Sc 
pecfeAto eins (pedei ecic finita j eigo «arDm 
concinentia non arguit infinitatcm. Ac conti- 
iientiaiu infuiitaium fpccicrum necciiariu ai- 
gneteiAfinitatem. Hanc do&rinaro ceticio in ri4 injinUM- 
rum criAtu- 
rtrum , [uB 

VTMt fflfU 

r,:n atguit 

finiitm , Jie 
t»mti> itnii' 
ntiuim mjKM^ 
t»nimffttit* lirliM. Sr ad alias rationes, 

Tcrtii, alij arcuunt : Dcus non e([ dcrcrnii- 
z>n» t/l fit- natttsadhoc vcliUud circ,i'cdclt iplum putil- 
**" ^^M& tik , ergo infinitus. Verum hi AuAores, 
ni vocibus vclint rcm obfcurarc , falfnm tra- 
tlii:u dodriium ; Dcui cnim non h.ibct cilc ali- 
t|uud in 'communi abftra^m , fcd indiui- 
duale , nott 'it^jp&s qukm Angclus Aiichacl* 
CMfnb atic qoodlibet uiud indiuiduum ; pofsumquc 
SfMf tjl illud dcfinnando diccrc ,/joc rfl efe Dtl , &: nihil 
aliud ab lioc : quod taiu vidcicui notum , vt non 
iciam quid voljuccinc U AnaoRs in ca ptopo(!-4| Si'- 
Ctiurit 
OmmtilU Oeb : nam & ibt ctiam Ii fiiis AuAoribus ap 

p!:c.i;ur. Nuuc Prinlu arguo , quia jlla codcm 
modoprobatde omnilnui crcatucis iimul ^uin- ^„1^^ 
ptistnam etiamillcnonpoHbnccflcpcrfeAio- mm diatm 
res quam fic (uprcma ill.uuni. r.c vcro mihi ibi itiM» 
ncgcsfuptcmam^dc quo rt.itim,lK)claitcm cer- "w*»»*"/^ 
tum , illas fimui (nmptas non polTc eireinten- ^^lnitm')»' 
iiuc perfcAiores t qnikra &t in eis aiiquid diftans 
inrenfiuc i nihilo : arqui'{n ei colIeAione nul- 
la cft qu.c a nihrlodiilct infiuicc ,ergo nec loi» 
coUedbo diilabit iufinitc ; crgo ciiam conti- 
nendaemnium eannn iion arguet perfeftiooem^ 
D i . iicei Digitized by Google 4*^ ROD. D£ ArRiACA 

CtiMt nec aan arguk contfnenctain^nitanim In- 

tiac..iiiUin r|)C(.i(.ni. 
^S'- l^ixi IbpiJ, iic mihi ncgent fiiprcniain inter 
/' omnes polfibiles ,qiiia .11 vtiinentttm non pendec 

.« « > "•'■'''> t.inKu.licui ni Auctiircs iiucr nih- C»tWri fl 

lintt «.?» Jiininn d$ ftreaimm fMff '^*'^ itidiui.iiu iiia.-quAliaatiiiuccuni lu^icinuni, 
benc poflcnt, im6 eciam «leberenc, iiuer pol&bi- 
lia omnuadmiuere (upreaium , licct ca omnia 
eflent infintn. fed dc huc altbi , vbi fusc oilcndi, 
eam crcnturam non rcj>u<^naic. 

Sccundu arguo , quua mc non {bluro fuit al- 
l.iti iii)>.intia de coniinemia infinirorum iiHliai- 
ilii-n:.!::'. (. ^.c injiJuni Ani;c!i ctnuiiiciuis cti.itn 
/f*tit tHfuii- 'pcLie liiucilos actUi inlu.uos ,cocnitionci lci- 
Mb licet de omnibas cceaturis ^H>IIibilu>us i diuifmc 

cnim cas omnes poteft cognofcere (ecfi llmul 
nequcat) & co ip(o aftu omncs cognitiones con- 
jS tincc. Nc vcro (it tcigiucrfatio v!la , cxcipio vi- 
v>ft* ntt /ioncm Dci : illa cnim fola xquiualet (vt cx do- 
tont„.„ f,r. rtrinioroiiium(Jcvetiruppoiio)inliniii*<Uuet- 
lis oninuiiv. (.T..M:ur.u'uin in praj^no j^cncrc vi- 
iionibiis : c.vccdit cnim iolusDcus omiscs crea- 
ttuas cciam fimul (ampns:ei^o vifio illiitse»> 
cedccetiamvifioncs creaturaruin fimul funipcas: 
hzc aucem vifio Dcinonell propcerea infinica, 
crgo iiiliniciruin creacurarum cuiuincntia non 
arzuic inHiiicajnpeifcdioncmin eircncia. & boc 
ipnim oftendam infti , probam polle efle vifio- 
ncm , cjiix ctiain in Dco omncs crcaturas poflt- 
bilcs vidcac i & linc dubio poflibilis cfl aliqua» 
qua: omncs in lc iptis nofc.it. Dcnique reiicitlic 
ca (olutio , quia non cu.idit difficulcaccm racio- 
Ut ,nfi,i,f, '"sa priori fupra f.ict.c , quodlcilicct totum ag- 
/t.licu, i.^r.ii j;rcg.itu:n [ olfihiliuin cicaturaruin iit finituin 
/f. r r„ „„rt. m pcrfcclionc cllcntiali^icet non numcto ; crgo 
poieft cocum itlad eontlneri a perfcdKoneeAen- 
riaiircr tinii.-i. qun p.nflo dnciii iti iTi.itciia dc In- 
caniacionc,vnuiu mortalc,ciiamli tinitum iic, 
(rqiuualeie infinitis bonis opetibasfapecnanira- 
libus pur« crcamr^r. 

Qainro , Thoniiftx indc probanc , Deum cflc 
ir.hiiu.un in cllcniia i nui.i in ipfo nou diilin- 
guicur cxillentia ab circr.tia: omnis cnim limi- 
tatio entis proucnit adxquatc cx co qu&d re- 
cipiat fuum clfc , lcu iuum cxiftcrc Vcrum Iiic 
ratio adhuc eft pnccdcntibus dcbilior : naii», 
'* TtfilScin MetaphylicaolUndi ,cxiftcntiactiam 
in cieaturis nullo modo dillinguitur ab cllcn- 
tia, & tamcn ibi cll pcrfcdio finita;crgo cx 
hoc c.npicc ctiam potcrit c^Te inDco. Sccun- 
dj&jquia iicct iucreaiis ditUngaeretuc exiften- 
tia.non vetft in Deotimno modo oAeitdttttr 
quomodo ca negario diftindionis arguic inrt- 
nttatcm j gratis cnim a Thomiftis ponitut ca 
propolitio. 

^tmfixt*. Scxto, alij dicunt , Dnim idco ciTc infinitum, 
9^ud!$^ qiiia nihil mcliui mib clfc pocc{l:id cnim in- 
Aiitr, (initum cft,quod hipra fc non habct alig^M 
maius. lu P. Gtanadus liic traft. j. difp. 1. cx 
jUfiiuim D.TIioma, & ali| recemiofes. Ver&m ncqnc 
'''^* hic ratio mihi fuisfacit : nim accns dc trtMurt. VH fmw Nf Cmmi: 
Eiism 
trtMmri. 59 Dmi ff"f pcc tis , dtxi non repugnarc pcccatmn maximum 
fM^tnarH. incer omniapoflibilia ; ficuticcHitrariooftcndi, 
rm fmftS^ ntr,i rcpugnarc crcarnr im otiinium pcrfcdif- 
nmain : nam Dcus nuiccn^ omni.r pcccata pol- 
libiiia , cc^olcit non poflc omnia illa cxccdi in 
malitia : nam narous exccirus .eft implicato- 
rius , vc lupradixitergo cognolcit aliquid efle 
quoi! UKi) cr.ccdatur, illiul.uucin crit rumnuiin, 
ic camcn iii fcntcncia D.Thomx 6i rcccncio- 
nun « puto etiam Granadi , peccatam naUom cft RtfulMllf 

StcitJtiU. Tra.6tatus De Deo vt yao. 

infinitum fimpliciter in genere mali:ergo ad 

conftitucitJuLn aliqaod infinitum , non lufbcic 

quudiic luaunutu,quod potcft clle in gcncrc 

bonitaris > auc e contrario in genere inau.. Sc- 

CunJij id oftcndo:Dcmu5 pcr Iixi.irn incrinfc- . , 
I r,. . I- i /i»Si»ii« rti 

cum inancrc honuncm, Dco 6i ains cntibus pcr- ^^•j^ nafdf 

IbfUonbas onmino repognancibus , non pro- ,„i t» j»> 

ptcrca fierct homo maioris pcrfedionis quam iriitfuit wm 

iam iit : acqni nunc non cft infinicus , crgo ncc 

tuiic cllcr. Dixi, agcns dc vifionc omnium crca- **" 

turarum in Deo , non actcndi ad Koc vt aliquid 

fit infinicom , qaid alij habeaoc , fed quid iUa les 

dc rjua cft fcrino : iiiJubitatum cnim clV- 'loii 

clfc nobiliorcm aui uiinuMiobilcm pct hoc qiiud 

fieri poIIei)t vcl non poircnt Angoi mc perfie- 

^ores } iiciic non fum doclioc aut miniis doftus ^ 

in me ipib per hoc qu6d finc auc non finc alij 

mc docliorcs 1 licct foitc cx co capitc puis mi- 

niifvc xftimer , quod lougc almd clk : dcbcc crgo 

confidecari qoaniicas perfeftionis propiue in 

quolibcc enic cx iucciiiliecis quiB habec,noa ek 

Aliis cxtrinfccis. 

Pro hutus qua:ftionts dcciiionc aducrto, dc /«fcif« Ital 

duplici hic nobis infinitacc' poflc cllc iecma- ^"l^ 

nem ; vcl dc infinicare puccmix diuinf , & de 

h.ic ad quarft. 15. nonnihil dicainjvtl lic infi- 

nitatc clleutix vt lalis eft} eam auicm iniiiiita- 

tem atbicror non alhmde probari « qaaro cx co 

quod lit cns omncm perfccli mcm cmincntcr 

cuncincns , & omni tmpcifc^one caicns , ac a j 

fe ueccffinuus ad c(renilamvbiqoe,&in«tec* 

num.qux omnia Deo conueniuiu , vt panim 

fnpra oftcndimus , partim oftendcmus paul& 

polt. Ea vcro facerc infinitam pcrfcctioncnn 

probaiur leipondendo ad obiedionon fupri 

politam , qoM rdHcet omn iu m cieacaianmi 

pcrfcclionci limul fumpta: non f.iciant infini- 

cuin quid: .idmicco enim libciiccr id:quia ibi 

fimul funt admixta: impcrtc£Uoiiestnfimtat,qiUB 

eam infinitatcm unpcdiunc ; intcr quas maxtma 

eft concingcncia ad ellcndum :Dcus autcm eas 

pcrfc^onc^ oiv.ncs raulto mclioti modocon- 

tincc,^ nuUam ptorlus dicic imperfe^tioncm: 

eft enim neceflitaras ad eflendum»& qnidem 

a fc ipfo ab a;tcrno & in xtcrnum ,ac vbiquc: 

crgo cft inhnitus. Quid cniiu aniplius in rigorc §i<fi<i fu inf» 

polfumus iignificarc pcr voccm hanc itiJiniiHm »"•"7 • ifi 

iH tjftntii , quam contincnciam cmincntialcin /**'**• 

infinitarum smo & oiniiimnpodibiiium pctfe- 

^ioniim , cum fumina ncceOitaic cas habcndi, 

& finc vUa impcifectionc}qaidquid enim am- 

plius pct illam vocem fignificetur ,chimaericam 

eft:ci:;o cum hoc totum habcat Dcus,diccn- 

dus ctt proprie 6c in rigorc inhuitus in eirentia. 

quando cnim quMimus, an homo v.e- iit ani- 

nial ration.-ilc . oportcc quxrcrc & videre quid 

lignificetuf pet 711 animA rtitiontdi , vt inde li- 

ceac coUigete, an id homini conucniat. tc in 

omnibos aliis propofiiionibos.idem fuppone»- 

chim eft : vnde nlc pntmiccCnda eft fignificario 

iiifimii in effcmiA , vt vidcatur , an Dc.is h.«bcat 

ca qox liguiticat , & conlequcntcr lit infinitus. 

Dixi autem per , mft ftcitiuU ebiintr k tm nm 

^flfflMjnihi! .^mpliu'; poftc fipiificari, quani qu.T 

a inc djfta funt , CSc qua: in Uco cHc paitim prb- 

bouimus i.-un , partim cxdudcndo ab eo aliqBM 

impofeftioiies in fcquentibus oftenditur : nam 

ceteiaquzpoiTtinr fingi,plan^ iunt rcpugnan- 

tta & chimzrica : crgo CHC finipliciliev mWUtltt 

Dcus in pcrfcCtioue, 

' • SECTIO 6t Digitized by Google S EC T I O VIU. * 
teriftitrt dt •fii^tex. 

MV L T A fub hoc titulo diiquiti 
pcr p«cxcs ruitf diftribueiida. 

. s vbseCtio l 

DE V M a fua exiftcntia rcalitcr iiondiftin- 
gui , ccrtiflimum cft j Primo cx his cju;^ 
dtiti inMmphyfica ,ofteiuietis ncc quidem m, 
cteaniris exittctuiaiTi abe(Ienri& diftingui RftK' 
ter. Quix i foiiiori prnbant dc Dco. Sccundoj 
ipedaliiei in Ueo probacurex eo quod^cica- 
rarisidedpoiretdiftingui cxiftenria,qu6dctea- 
tura fi: indiffcrcns aJ cam acquircntlam vel 
adniittcndam ; Dcus vcro cum lit cns ncccfli- 
tattnn «d exiftendum , fcparari a fua exiftentii 
non potcft : ergo hxc cft idpn rcalitcr cum illo. 
dcquo fusc Suarez lib. i.dcEflcntia Dci .cap.i. 
£xScripturi& Patiibus niulta adJuci polknti 
fediescftdarioi quamvc in ca immoiari de- 
besimis» 

Sccund^ crgo hic ocairrit diflicultas , an ra- 
tionc noftra cxiftcntiaDci (ic deipiius ciTentia. 
de qua quxftionc P^naiios fiuitii j.paiexoin. i . 
licet ibi magis vidcatur as»ere , an dctur vna exi- 
ftentia communis omni(>us perfonis , quxque 
dicatur cllentialis , quam in fcnfu noftro prx- 
bpdx ip&tamenhacprinupaitelib.iuie Efleo- 
cui Dei cap. a. craftans quzftidnem lianc , an 
fcilicct dc clfcru ia Dci fit cxiftentia , rcfccc fe ad 
cuin locum tcrtix partis ; & putac fcntcnciam 
affititiatiuam clfc maximc confcntancam Hdei, 
c6qu^d in Scripturadicatur,Dcasfiiif/?.-crgo 
natura fcu crtcntia Dci eft ipfa exiftcntia. hic 
cnimnomina fapicnccr impofita Hgnificarc fo- 
lent natunim,& boc ipfun^ vidcniuc probare 
omtda alia loca Scrip rorx & PaRnm,qux Denm 
dicunr c\Tc id tjit^d ejt. 

Vcrum Ixpc tangcns hanc dilficulcatcm dixi, 
his locis foliiin probari , Dcum cflc rcaliter rte- 
ceflicatum ad cxiftcndum ; de ca autem diftin- 
dlionc rationi^ ratiocinatz nihil in Scriptura 
autPatribus. Quod vcro dicit Suarez,ca no- 
minafapicntec poAca Hgniiicate naturam , con- 
OBdo^n^natnrii reaiific phyfici Ioqoattir,de 
qili,vt p3u!u antc dixi , Patrcs er.int folicici: 
liego de conilitutionc natutx rationc noftra, vt 
magis infirioftendo, agcnsde cohftituduo na- 
turx pcr rationem,difp.i<;.inum.i.&id nuncad 
hominemcontraSuarcz rctorqueo : nam etiam 
in Scriptura pcr excellcntiaro dicitur, Ommp»ten{ 
w— iwiwnr \ vtide e^ inf<ero»£tgooninipotftnda 
eiiteflenria Deieaamnirione. quod ramen ab 
ipfo Suarcz ncgatur. Idcm cft', quando in Apo- 
calypfi dicituc, £f« frm 4tlph4 & omt/t , frinci- 
fimmfjf ffKu i Sc camen Deum cflc caullam & bea- 
citudinem noftram.non cft dc conftitutiuo clTcn- 
tix Dci ratione noftra: ergo cx illis locis non 
potcft adduci folidnm ItmdamentiaB po luc 
Scholaftica qucftionc 

Sccand6argaitSdarez , quia implicac ettnd- 
pcrt ii.irui .im diuinam vi potcntialcm , ff u pcr 
modum cntis in potcntia . ficut intcUigimiac 
cffi&clx cseantfaiwtiseigo d&ncit diuiDa mc Ctnfrmitiif 
in ctnrtnit larionc poteft prxlctndi ab exifteniia. Vcriun Dnn »^'0^ 
ncqtic hoc vrget : duo enim vidctur in Tnura «♦ "fi^J** 
coiifuudcce, qui fuiu valdc diucrfa ( vt bcne ^Jl^^ 
hic notaoic Granadds difp.i^ vnum eft,con- ,fMt»*d«tk 
tipere Dcum vt aftu non exiftcntcm iquod fa- fUmitim. 
teor fieri non polfc , nifi fingcndo; alind ▼«tA, ^^*** ^ 
concipcrc illum vt non rcpugnantcni , non con- 
cepia tunc exiftcnria aOuali, ncc carentia il- „^ ^ 
lins , fed praefdndendo. Qdod vt intcUigas me- fruif» u 
lius , rcuoca in mcmoriam qux dixi agens de < ^ « *»« i*j 

S>oflibilitate rerum, icilicci , rcm eflfc poflibilcm ' 
ic explicaci , ^uod fi exSUt • 9»n ftejHtntur duo 
tmrMlttritt ; vcl ctiam.|^ piaetend difficul- 
tate vtcre , fi vis , lecminis coinmnnibiis & ab- ^lhdtf^^ti^ 
folutis,licct vidcantur aliquid dc pr.vfcntt de- "^^^** 
notate , m ^jtffAilit. Hi^ic clarc ccfpondctur, 
licet non poffim diciece de Deo , Nm ndfihi aat fi^tuim fi. 
tMntian eft fjfibiiis , quod in idem relabitur ; ac tttaihmfii ^ 
/Inc dubio polfum diccrc , $i Dtttt fit in rentm H 
«tiitni , RM fif n m m in» cMtr«dmm4 } vel« 
Dtm nm repugina , Det» pttefi tff« , non di-. 
ccndo amplius,ncc ncgando, nec afirmando 
iUum cxiftcre. ccnc huac modum concipicndi 
non rcpugnate avidctuc cx iciminis notum. 
Confirmainr fci attnlHitis ipfis,vbiSaare*di- 
ftinftionem rationis admittit : tiam eriam non ^^. f,^gu 
polliim verc concipcte Deum , ncgandjo ci om- ,n^,Mtf' 
m'potcntiam;ac cam non aiSnnanda nec negan- 
do,brncpoirumeatbcoMipeie,qiiatennap(«- ' 

cisccftcnsafe. 

Tcni6arguit,quiafiexiftcntiadiui!-^cnnci- StcuH' 

pitui Tt aliquid latione noftta diftinttmii ab 
eflentia, co ip(b debec concipi vc aliquid ^ fi,„i2 mm. 

manans ab ipla e(Tcnti.i. boc aiuem repughat: Mwrar^JlB. 
nam vt poflit aliquid ab alio ctiam rationc cma- tia,mfi fr^ 
narc, debct condpi iUod aU<|nid vt cxiftcns vcrc ^^;" -r^ 
& rcalitcr , fcu vt ens adfi enim emanatio p ■ ' • 
cft pcr modum ptoduftlbnis ; ijux fiipponit iam 
exiftcns ipfum prin^ipiam : atqui co ipfo quo 
fapponicuc eifentia diuina vt adualis , cxionec 
VcQceriftens : crgo nec rack»ncpoi«ftdiftiligui 
ab cxiftcntia. 

Fatcor, argumentum, eflc acutum , at quod 
eodcm plan^ tnodo ptobitt, ncc quidem increa- ^ 
turis dc^ crc concedi eam dilUn^oncm t nam tmuuin 
codem roododicaro , eflentia Angeli , vt rarione 
diftinfta,noiipot«fteflcradix cxiftcnn c , .luia 
Tt pccdfa ab exifteniia » non concipicui vc 
exl&Rens : et«> non poceft eile cadix , qiii|a 
nihil nonoKiftieDseft iadix>eigpoec diftingiii^ 
tur raiione. ^ 

Propter boc acaamencum « dc abquot alia, *fi ^ 
dixi non debere , nec quidem in cceatu j aamittt ^^^^ 
duas quali fonmalitates ex parte crearant , qua- siUiiii. 
mm vna fit cflcntia , aitcia cxiftcntia ,.iJ ctim hxintnti* 

tllA 

(,4 

■), joliifrt 

concipiendi , non ex dmetfitate cx pat tc obicdti diutrit «Mh 
Tilomodo. quod fufi^s rcpetaro inftib agens de **ft»- 
diffcrcntia cx partc obicdti inter Idenriam Tt- 
lionis , £v limplicis intciligcntix de crentorit. 
Vbi non bcnc Cranadus fupri citatus hanc d\- 
itindionem explicat per lioc » quud aliud il( 
les , aliod admltas eios : non enim tUo nod« 
aliud eft , vt tii>;i, fcd ea Jilftrcntia feu diftindio 
lauonisconfiftitin diuctfo modo candcm reitj 
cond^endi t quia poflibilem fic concipio 
exiftMt, non fiftentitr due centr4dincirU\exiuettdam 
vcro fic, exijlit, CT nanfiiptwuur. Tam bene aato* 
ooflbm condpece de Deoi pcimum,non habendo 
Digitized by Gopgle 44 Rod.de Arriaga 

. fecundiim aftum , qokn fiolliiin <ie creattni: 

erjjo hoc tam bcnc poiriun i.iiio|ic di- 

fliiij;iicrc Dci cllciuiam ab cxiftcmia ipltus, 
tjiiain iii crcaturi^. ncc arbitror a P. SttsatZ' 
Ulb hi» tenninis, quibus a mc dccbrauisn crt, 
VOlie vllo moJo ncgati , qui tottc caui lo- 
iMn* quail duanim formaliuoifai ex patne ob» 
icAi diUindioiicm , ncgat : ^ood dooncedimus, 
licct in eo confeqaentcr videacitf min&s beni 
«lilcurrcrc , qu6d alitec in creansris putet cfle 
fcnticndum. 

a/^Hm Rcplicobis Prim6, in creaturis pollc eo modo 
COncipi «{Iciutam linc exiftcntia ; at in Dco vt 
concipiam eircntiam,dfbco concipeic enta/iiibi 
aiucm iam concimo illud abfolutc cxiftcretecgo 
iicc cx paric modi concipete pollbm Deum, uon 
conccpti ehis afttMli exillentii. 
«4j^*r Rclpondco l>rim;i ,mkfe, non Jic crc for- 
fiZm^S^t" ^ cxprefse sOh tfe, fcd circ iroprodu- 

fi.m»liitr, ^nitim& ( vt fupra dixt) fatis difficultetoften*' 
mam^ ditur, cx cHc a lc fcqui illnJ ncccllario aillii 
66 exifterc : & licct vnus tonccptus pci dilcurlum 
interatur cx aiio , iltud certiilimum , lllos duos 
conccptus iion cire focmalitet idcm. «juodmilu 
liifficit ad prarfcntera diftindUonera ratioms. 
IdtedlfKr Sccundo rcfpondco , ibcotjuod fint idcm , tunc 
JAu^tKi- ''"'^^ ^*^"'" '^*'l>"o'(-i , quin ex partc fub- 
ftntim ihi '^'^' '^^ propolitionc apptchendatuT adualis 
futfi fitkm **iftenda ; indc tamcn non fcqui cam ac^tualita- 
0ffrAttM cem afhrmari in c;i propolitionc : licut dc crca- 
mumtliZ. '-'"^ coi;nori.o p<)lTibilit.itcm nili cogno- 
btm. ^ciido ciuilciuiam faltcm ^tehenliue , li cx- 
uilat : non tamen idei eam aflirmo ablblute, fed 
Cpnditionalitcr, y7 txij1>it Pemu , na» /iijuemitr 
diu emtrMUQouM. eodcm planc modo dc Dco 
dici poteft , 5j eiafim tns maftirii.fUM/ tx- 

, fion fi^Hrrtiwr duo contrittiiffo^iit ; aut fi vis 
pcr jlios tcrminos , £«/ aHH itecejftrio exjijlent 
tion dicit duo contrndiHerid , vcl W» r^Mgitnt: 
ybi nou afiittno vlio raodo, ai^u exiftcre, etiainii 
inde pec diicurlum cede inferatut , er^c iliud 
«afiit. 

j^j^***" Secundo replicabis:Si crgo eft idem quoad 
/• ^^^^ incrcaturis quod inDeo,quid iuuatqu6d 

fiemM^fof ^'"s ornnino ncctfTic.irus a i cxilknduin, 
fihtlu*! tna- creatura vcro uoni Rclpomico c.\ alibi didbs, 
tHr»rt.m i,f iojum indc ficti , Dcum ucccirario fempcc elK, 

««n 5J»a<l cftentiam quim 
'^^' quoad exiftentiam pofle elle nftiil , per quod 
non fcp.uatur clTi.:ui.i cn..uui.r .ib cxiilcntia 
( vt videntur aiiqui malc;appiehendcrc ) fed 
vtraque eft nihil , vnde non mfectur diftinAlo 
^ttwuSf maior intcr cxiftcnti.mi crcitur.r, &: c ircntiain 
wafi^tr^, ipilus ac^yn in Dco : licut nuoi^ ipramct ex- 
tmm ^H*»4 iiltcntu crcata poUic non eliu , non Facitquod 
4*mum , ' habcat aliam a fc catione diftin^tn exiftentiam, 
faiw f iM«f inde enim daretor procellus fn infinirum; fcd 
'"'^TJiti" > quuJ 'II-'' liofCn a nilulo fui iii 
21?^ aliquid fui tianfitc. Ratio ,a priori huius cft, 
quam fuo loco etiain tetigi ; quia non feparatur 
cxiftcuri.i :.h clTMiria , i\-d amb.v ( vt Ir- dit-.Mii) 
(5^ iam iian lunt, polka ambx funt. Oricm quidctn 
difEcuitas in hoc, ex coqu6d multi imaginantor 
Jibi cfleotiam aliquid in teram naiuca a&u anie 
exiftentiam venim 8c teale. quod reieci fatis 
fiio loco. 

ffll!f iT"!^ Probabilius crco puto , quod cx di^s iam 
^mfmmii» probatum & ^lacatom eft,ve maiori non 
iiidigc.u prob.iti<mc , Dci cxiftcnti.tni r.;tionc 
noftra ab cilciuia diltingui codcm modo quo 
in cceatocts. Vbiadiiecte*me nondiceic*eam TraddLus De Deo vt vao. 

diftinatonem efle ad modum qoo omnipo- 

tciuia i lulliri.i,^'; ijuo .tttributa intctfciSc ab , 
circiitia diftinguuntur. huius raiioncm paulo 
ante icti^i : quia accributa concipiuntur vt duo f^'''^"/^ 
iu iplo (ihicdo . & atnbo in fc rcalia , at intcr cf- 
lciuuni lic c.xifteiuiam dirtcrciuia cx partc ob- ftj rtiauM 
ic<2i nulla eft , nili cx inodo affirmandi abfo« rMiMiMMih 
Idlcautconditionaliicr. ideo (brtc melius dice> 
mur ea diftinftio rationis ratiocinantis quim 
latiocinat.T. qualirciunquc autcm ca ilt , fft ad 
• modum,quo in cteatuns c.idcm cxiftciitia di- 
'ftingaicar abedentii. Addo lamcn , inter Dcum 
& crcaturas c.iin clll: differcntiam , quod in 
ctcatura ita duo ilU conccptus diftingutlntur, 
vtvnus non Infiecaciic ex aliornon cnim vaict, 
Si exiftat cceaiiin,nottfiMmentac duo conttadi- <>S 
dloria.ercoabfolutieriflft. AcinDeoex hac, 
Si CMft.ir cns pcccns ncccliario exifterc.nonlc- 
quenturduoconuadictoria,bencinfcrtur,Ergo iaftrt t,nei- 
cxiftic: comenira ex paccefiilMeai dicatur cns ftiimmfii»- 
pctcns ncccir.irio cxifterc , opottet , vt fi lit pof- '"''JJVT^ 
liliilc , pccai ncccilario cxiftcic, Sc coiifcquciucc ' 
neccflari6 dc fado cxiftat. & ptoptcr hanc diftc- 
rentiam potcft aliquaodo dici , qu6d fpeciaiiiia . 
eilenija Dd inchidac cxiftcntiam, id cft» eam in- 
fcEtt * qnam cteatuta. 

SVBSECTIOII. 

fnl/Hanti* Dei hjdtedt fartes retditer 

SE N T E N T I A comronnis , 8e imer 'Cathoii- l>mj0 «» 
cosccfia,docct Dcum cire omnnu: iH.ij-Ii- 
ccm. Ita dciinuur in Latcranenfi fub i nnoccn- 
cio III. &refertucincap.firmir«r,dcSumma 

Trinir. Diuin» , inquit * smM fimplex emmna. 
l'ro quo alia multa tcftimonia aftcrc i^.Graiiadus Katione autem oftendituc dilicuirendo pcr R*"» f nV»* 
omncs compofitiones , qoat in Deo excogitari ^"^■'"V" 
poircnt , ic quidcm c\ cnciicia &: cxiftend&iam ^[^^j^ 
cft rcicda pta.'ccdciui fubfcdUonc. niieiim i 

Sccimda poiret efseex cfscntia & fubliftcn- 
ria ,qua:crtcommunis omnibiis fcrc (iibftantiis 
crcatis. Vcriim hancnonc;"sc in Dco , rclictis ^^"^^ J^j^ 
aliis racionibus,qttas ntfti i W Suarcz lih.i. c^. 
egp ma^scxceipsiidcoi>&rmo: namcaciona-^«Mi^ 
turalis nihil diAat de eiulmddi diftinOione ' 69 
fubfiftcntia: cti un in crcaturis : & nifi cx my- 
ftcrio Trinitatis 61 incarnationis eam nouifse- 
■mtis , non haboifsennis nos nec leuiflimuin ar* 
guincntum ad cani diftinftioncni : inio multi ^ 
nolunt cam adhuc adniittcic ctiam in crcatis, 
nifi (eaindiim nelcio quas negationes. Bx mjw 
fietio autcm Tcinitads potiiks habemus t com . 
Oei efsentia eas tres fitDfiftentias identfficaii: 
crgo non potcft indc t.TtiojTo ci diftindtionC 
rcali in £}co dcfumi : cx mvlktio iicm incarna- 
tionis Ibl&ro infintar , ab homine diftingai fiib- ' - ^ 
fiftentiam, quia potcft manentc humanitatc pcr- 
irc pcrfoiulitas crcata.hoc autcm nou probat 
vllo modo , diuinam cfsc diflinftam ii naturi 
diuinji:eiigo ccfsat fundamencom eius diftin- 
^nis. Sine fundamentp aKcmeamponccein 
Dco , curo Gt impecfcftio • plani eft dttnue- 1 
ricum. 

Tcrrja compolitio cfse poteft ex pattibasef- R«'"7VrtW 
fcnti.slibus in.ucii.l & foiiiui ; iiac ctiam Dco 
(cpugnat:n.imiiiptimis talctn compolitioncm 
J»n ponimus * nili vd vbi vidcmus faodamcn- , 

• tum Digitized by Google Di(put.».* T>et9eifitni.imt.fitt^ltc.i^^erfi0,Ikii StCLt,' 45 , litiaadetincogenStVtiii fubllanciis fubluna* 
ribHS , vcl Kialiquibus creatuiij poflibitibus ad 
.< fitnilitudincm haium , qitia ex ie fuac capaces 

C(iinpofirioni$;at in Dco ceilac omne funda- 
metitam ciu$diftinftioni$,necibiinpeife^s 
ertaroris ad ipfom licec atgumentari in oriltne 
• ad tribucndam ci impetfciHoncmtcrgo Jiccn- 

dus c(l catcre tali conipoiuioae » <|ux ratio 
etjani fieri poieftadpcoban^iim,aoD ci cooiie> 
nire vllani aliain coropofictonem. 

Quarta etgo compontio potc(t efle ex pani- 
Cmftfiii» bus integranitbiu. Hanc Mcd reikic Suaccst 
nftnAnt qnj^ ptoptia cft tcrum matetialiam ; Dctti ao-' 
^ttOtL- '^'^ fpiritui : ergo caref tali 

fgfj^y" compodiionc. Probatio hxc c.x mcis principiis 
culla clhrpiritualitatcm cuim aliier ego cxpli- 
co per penetrabiljtarein ; tc admitto ces Ipiri • 
£*iw5ri!r P"'"^"* uitcgrantiLus, quod 

ijmfmffi Sc ipfc Suarcz admiccit,& c conctatio matcria- 
. it^J^i'' lcs indiuifibilcs : crgo cx boc capite,eiiainfi 
■J^l^'^ Dras eflet fpiricus, poHct habcre partes. 
VjK.V -";' Forti atiquis vrgerct : Omne quod cx mul- 
'fr ■ '• " tiscoilefcit dirtblui potcll.vt Nazianzcnus do- 
cet orat.A.deTheulogia:crgocumDcu$iitcns 
fBmmi neceflariom, & non pofiit dillbliii, ne- 
. •''^'^''i)'> celTario debet catcrc paccibus. qux ratioeiiam 
componcioncmexmateria&:focmareiicit.Vc- 
rijftt J»ri nirn I\Suatez,qui bac vciiuccacloote.bendvi- 
mttfJfintiA- jj-^ rcrpondcri , non rcpucnare vnam 

' t^ftru- vnionem ellcndaliter mdcrcCribilcm intcr il- 
i<r JaaMctes. Addo ego,& iine «nione diftioAi id 
^ t C f F™^ ci^caci^eo pado quo modus pec f« 
h^- i"'' fob{edo;nec indefcquhve feparabili- 
jJ ^.V"^ t3s, fi ambo fintcx fc cncia ciTentialitcrcounc- 
'^fy,' - xa. £t fortalFc quts adhuc confirmaret folutio- 
'-^■r^f «era csmyAerio Tcinitatis.inquoiMNnKiwi' 
' 'turtna rcalircr diftindla, ideft , trcs pcrforiac; 
non camco propterea illud mvQcrium quali 
ipartibusconfttns dilfolui poccft. 

Melior ergo tatio pro ea lcntentii eft , quit 
«■ iiiUcdaatparre«rantinterfeeffienttalitercon« 
7* BCXac«tunc pr.icis dift nguuncur, Pioquoad- 
'' . nerte, licet mlcpatabilicas rcalis non conlUtuac 
' formalicer idenritatemrealctn,vndefieriopti- 
^ roipo(nt,duoinuiccmdiftin>3aeirconiii! nio- 
.■ ■ * doinleparabiliaitamcninordincadnos, qu.»n. 

' - . dodoo habcmusargumentnmincontrarium, 
'<t . €Mii»am c& faodameotum ad oegaQdani 6im 
ftinftionemrealemdaorum .qoddeaffntoni- 
e^fftrmift' ni no i n (cparabilia. Dixi, ftitmJo in lamnrrinm ncn 
ha}ftmtu smtKtmton effictix : nam licet Paccc noa 
polfic neifdininicas fcjparari l Ftlto , aat i con- 
tf ario;quia tamen cx hdc,& ex ratioac produ- 
cenris feuprincipij &tciniini piodutili cogi. 
^nt ad dicendum , cos diftmgui, td aflerimus, 
'sen obftante infepaiabilitate. A t c^m nec leue 
fimdamenttim Cu ad dicendum , in Deoduas 
^ dari partcs intcgrantes.aut fubftantiales di. 

icerti fi iemel dicatur>vt iBc dcbet dici, 
vocantar parte», eiTeiitTalirer omnlno 

E.illfcpar,ibilcs.ifc,gratis (inc fundamcn- 
todil^guuniur rcalitei:ergo noncllDco cri. 
boencUmlis compofitta 

Vetuin.quia hoc argumcntnm noncanipoli. 
tiuc probat,ccpugnare Dco compefitiooem, 
(|aain oftcndit,non eft^c fandamentum ad cam 
poncndaroipolBaijMUgaliquis proterui dicere, 
csnatitri ipfiilsIWinm compontioncm pro« 
uenireiOponeCampliCis b.ic vcririrem vtgere. 
ftfiti' Sic ergo voiai & generalis tatio i pciori»quia 
Dcut eft eat ndhiliffininin $ tptoi &iv^{ftioae 
&cepvgnaani eiceg{caripoCeft:oinaia cnim litui t» ai* 
ea,quz line repugnantia cxcogicanciirj funt ■•^•'sl'*"'^ 

poftibilia ,/i autcmtalcs perfcftionesfurom« 7* 
in aliquo poffunc efle^ccccc dcbcnt cin- in entc 
a fe,quod cftprimum maximd ncccirarium, & SimfUcitdi 
ceterorum origo : arquicareteomoicompori- tn ferftai^ 
rionc rcaliA lubcic luic d.ftinflionc eas pcr- 
fcAionc^ , cft uobiiius quam clle compofuum •'""" 
vc tt cecmtoisoonftat.quzlibetenim pats carct 
perfcftionc qux in altcr.l eft,vnde quzlibct cft 
minuspc[fcCtaqu.\m fi rcalicercirctidcmcuin 
alteta»de aliundc nuila ibi includiioc ceptt- ^ 
gnantia : ergo dcbct hoc tiibui Deo. 

SVBSECTIO III. 

AnDtUifit tomfofifHs exejp^ti-t (frdttrAl^ 

tis : vbt tbtttt de c«t»^ejf(ttae ^ 
ftf NSiiitem. 

RA 1 1 6 inu»ediat2 aniifafta non folijm ctmftfitii 
conuincit , Dcum non eire compolitum tfi"^ tx tf^ 
tealiterquoad luam cnenciam. fcd ncc ex cf- ^*!^ 
lcntia &aitriburis,quiaid ip'um cllct mmor ^^^^^ 
f crfcdio. Coolirroatur. Probabiliot fcntcncia , ^ 
eciam in creatoris , )n hbniine 6t Abgelo v. g.. 
nfgir , iiuiilc iflum & voluntatem diftingui^-^ 
quunulla cft occeilitas cam diftinAioncm po- 
nendi ; fruftrl autem 6unc per plora qux pof . ' 
fiint ficri pf r pauciora:hxc vcro ratio afortio- 
ri probat , in Dco caattributa non eftc diftiii- 
guenda:vt qaidcnimvel quo fitndamentodi- 
ftinguentotide qao infti palEtn comt • GiU . #. 
bcrtum,Scotum,8e alios. " " ' 

Obitcr auicm ot i. urttt lil: dubitatio, an hatd ' 
Dei limpttcitas lamquoitlpicdi&a cftentialia, 
quim quoad attribnft fictMita>«t iiec qoidem 
pcr rationcm admitrat compofitioncm. P.Gra- jlditittw^^ 
naduscum dilput.j.doccat.ritninc ratiociaaca »^>V^^^_ 
hecattribacamutadab clTcnCisldiftingai^feii» \ 
tittanien necocionenoftf&fieci-cdpajitionein i 
in Dee , quia vnum attributam eftde elfentil < 
abcrius (ccu.iilm conccpiiiin implici[uiu,qua<* , ^ ,'. ■ 
tcnus ii incimius vnum peiiccrctur , ibi cogno- ' ■ " . 
fceretar 8c altenm.Flise infti ago contra hand 
d6<£lrinam ,& expllco vaiios fen f ii s -q » 1 1 1 ; s b ,r c • 
quxftio potcft ttaAarl. In Logica itcrn pallim "^H*'*'?!^ 
oftcndi,racioiieinenii' dsc vntuocaro refpc^hl' 
Dei & crcatararum,^ confcqucter efse gcnus. ^ 
quod bend P. Suarius !n Metaphylica , difp.iS. 
It dV. ;. n.17. vidit , ad qurftioncm dc folo no- t*. 
mine pertinete^flc licet rcfped^u Dei U cteacu- ■ 
raram ratioties commnnes nen iiiaeniantar, 

ccttc in ipfo Dco rationc pctfonalitatmn diui- V*t9t tnA 
nacum ncgari a ncmincpolsunciiam ratiopcr- ffi*}* 
fonzdiuinx finc dubiocft communis vniuoc^ "^tJrdtf* 
PatTi,& Filio, & Spiritui fandlo; & ibi lunt dif- ^^i^ ' 
fcrcnciz pcoptiz calis & calis perfonx, fiuc 
conftituant propriam fpcciem , uue non : etgoi 
ibi non eft neganda compofirio ex genece tt 
difieirenri3; vel f ne tefrearis bis neroinibas ) ti- 
raiione cor.uuuni tl ffcicntiali. Et fani non 
video , quid aliqui Audoics apprchendant iii 
hac voccGetius&Spccies; qudd nec qaidertl 
audire ve!int,dnm dicitur in Dco rcpcriri pro* 
prii pofsc;bonapaccdixerim,atbitrorab eis 
aoacwtfidex»riquidteip$&fi|>aificet,fed ti 
prKonc^tiapprebeofionencgaritdamaadio ^4 
tur ; caanStamen nonexatninatlgenas enlitt 0««» ^ 
nibil aliud (ignifii at, q i.im tationcm commu- ^'iFj***** 
nempluribus diffcccutibus plufquam numcro, 4"*^ 
<pl« cado oMaMitfiftatll ocplican pcr vocCTtl 

lUam Digitized by Google 4<J RoD. DE Arriaga Traifl.itiis Dc Dco yt t>no. iUam qux vniuoca dicicur ; non declarat vUam 
dif(er«iitijm , cciarnfi illa ratio poftea contra- 
hacur per «iirtcrcntiai intcr fc infinitc diltin- 
&.\\ Sc inxqualcs. Admitcitur autcm coniniu- 
niccrvn.is concc[nus obicdtuus COtis COtntnfl* 
fiii Dco & cTcacuri:> , in quo pcoculdtlhiOTt 6c 
concepto non cxplicataroiAerentiaDeitewo eft 
vniuocus , cigo gcnn<;. nC(]uc cimc.iiu intjt' im- 
mmM^i!^ pclicndam in l3co dirtcrcntiaiii inhnicf pcrfc- 
fMU d^t- ^'orcm cccatuiis , aiic iiiduccndam aliquam im- 
perfcdUonem. Scd dc hoc fusc co loco Logicx. 

Nimc btcuifllmc circa attributa dico.quid- 
quid /itdc inciniuni*, in iplls ccrmniis videti 
Granadi (Jo^tinom iibimet ccpuqnancc:co enim 
Ktnh modo quo attcibtiu in Deo diltuiguunnir ,eo 
fnnc nmlw:ecg0 COmodo faciunc compoiitio- f/tmt ntn 
Mgunt 4* di-' 7S 
m» tmb M 
mm imm ncm.\ ndenon vidco , quomodo rationc ratioci- 
nati vnum diflinguatur ab alio, &c t.imcn non ilt 
tMlione ratiocinata vnum,& aliud:qu6d fi vuura, 
& aUnd.crgo func raulta , ergo eo modo facicnt 
COmpollrioncni. 

Ncc fufiicit rcfjpondere vniim indudi inalio: 
tuun fi , non obftance indofione, vitam eft di> 
ftindupi ratione rariocinat.i ab .ilio : crgo ctiam 
non obrtancc ca inclulionc vnuni facict cum alio 
CompoiIcionem,eomodoquo cfl vnum & altc- 
nnn.necitem((tfficit vti cxemplo cntis ,quod 
cibn diftinguatar rationc a difrercnttis , non ta- 
mcn facit cum i!lis compolitioncm. Hoc , in- 

Juara , nnn fufEcic. Viim6 , nam fubAancia fme 
ubio e(l compoficaratione noftramagisquam 
ens vr C\c. Secinul j , n.im 'nko fort^ poicll fiif- 
tincri , iniubtlantia reipcctucntisnon darieam 
compoficiuncm i quia etiamfi ens diftii^pato 
tacione k ditfetentia,»» tamen c contrario haee 
ab ente:fi etiim daretarTnmua diftim^io ( vc 
y^,* * datnrjntcr a!:iin.i!-t itcm & r.ition.i!iti;cr,' , atil- 
\ff ^^ pollcc cumapparcntiiaucfpccie prob.abili- 
tacis ,eo modo qno moni& dno illa pnFdicaoi 
diftinguiiiitiir racionc r.iriocin.ici , ncs>arc cifa- 
ccre compoiitionan pct citioncm ctiani ratiu- 
dnatam : ergo c^m in his attributls mnniam 
diftinftionem «gnoicac Gtanadus » nec poteft 
ccmipofitionem eo modo negarc. 

Ncc ra.igis fubfiftunt qua: idcm docct , ad ra- 
tionis fkiliccc compofitiouem requiri duo , quo- 
^ luni ncutrum iic dc cllentii alienasJde6qoe hlc 

non cHe compolitioncm.ncc pcr rarioncm.Hxc, 
inqiiam , non magis lubiiftunt : nam co ipfo 
S» ^fiM au6d dicacjvnum prxdicacum auc attributuro 
*r!!r*i!ir di^Hnpiitatioiteabalio^eo ipfo ( nifiimpliccDo 
m»'"»»' //7 cenm'ni)debec dicere , vnum non eflc de' 
rf* eivrffiH clfcntia alicrius. qni.l i nini miniis Jc cllcntia 
^trim. mca, quam quod diftinguiiur a mc? Ynde eo 
ip(b quM homorealicerdifHnguicur a lapide, 
rcahrcr i>.on cO ^lc circntia lapidi$}& Co ipib 
quud racionc iiun c\\ lapis , rattone non eft dc 
cllentid lapidis , nam lapis eiulque effcntia idcm 
cft ) crgo ii diftingtiitur a lapide> diftinguitur 
) lapidis ellentia i crgo nonpotefteflede {l!tus 
circnci.i. «|U(kI cl,iri)mcft,vt arbitrcranc- 
minc polle , cxpUcaci&.ccrminis , iicgari. qua de 
re iterum redimc (etmo diip. i6i\ nnm. i. dc 
46.h niMTi.r'.!. 

Dcniquc , quod addtt , vmtm attrilmtum efic 
dc efscntilalterius, c«) qnod li intimius nofca- 
tocibi cognofcetut altcrum > hoc,inquam »Uoec 
verumitt,nfm eftadreminamidemfncieaca- 
rii ccmitur. li cnim nua aninulit.is inciiniiis 

17cnccrccur,ibinolcciuc mca rationalitas j vndc 
pft docecpcr cogoicioneminniiciusuD non poA 7« AnrAM» 

Dti f Mi 
A''i/4 Jtni 

lUMMr*. Suldiuif* 
fnnl numm 
iwfimtM. 

77 fc hcri pra:cifioncifieciaroincrcatisi Sc tainen 
omnes , & ifCt Gcanadus- cum eis , meric6 con* 
ccdimc compofitioncm racioms inter ea doo 
crcata: ergodebet eodcrn modo. concedere iii- 
c c r d i u i na atttibaia cun efleDtil. de <fAtt foGi» 
vbi lupra. 

Hi nc oonftat , non heiA aifetri Pams & Con- 

cili.i pco hac limplicitatepcr rationcm : n.imdc 
rcaii foltim illi cgctuiic , nou dc fcholaftici & 
pcr intelledum,qaam voleiis nolcns & ipfl cum 
quibus admicrani : & exptels^ Suarex ic 
Vafi^uc2 illam conccduni apud eumdem Gra- 
nadum , & Taaiicr. dilp. :. dcDco,qnxll. j. 
dub. lo. An auccra hxc atthbuta etiara vircua- 
li illi taxgni diftinftione ( de qoi in diiput. 
pra'uia ad matcriam dcTrinitatc ) inccr le^ 
ellcntia diftcrant,infratratlo,iJi: cx profcllo. 

Obiter ciica atcribuca pollct vltcrius hic quz- 
ri,an ea lini numeco finita, an infinita. Rieipon- 
dco fydH t C nomiiK atcribucorum Ibltkm ea 
intdl^;anut*awB ablblut^ nominc princip.i- 
Itori appdlati uAeni ^Omi^nimiM , v.g./%i/i- 
fM, 8cc. tunc ede linita noniero ; vimitum enim 
numcrus finiciis cft : li .lutcm ca .-ittribiit.T vcli- 
luas pnftca lubdiuidctc in alia qujii minora, 
v. g. ipfam oninipocentiam in potenciam pro- 
du^uamAngdotnm ,pocenriam pcodudioam 
hominum,8cc.nam hx potenriz (Smt eriam Deo 
circmia!cs,&: omnipotcntia nihil cft .iliud,quain 
vnum amegacum cxhisomnibusiiI,inquain, 
hzc ica fubdiuidamas , flne duibio enuic iimnita 
attributa, qnia funt infiniti creaturx quis Dcus 
rcipicic , & in urdinc ad qu.is ea parcialia attri- 
bota condpfuntur. quz bcnc P. Gcanados 
difp. f, Tocat iniinitas incompletas tbmialicace» 
dnltlem attrilHirik 

QjoJ .lutcin lic oonllitutiuum r.iciDne no- 
Ati cireniix diuime » infta tradlo dilp. i6. k 
num. I . QMid (i|rnilicet de fbimali vnitas , reri- 
tas bunicas .!iuin.i,dixi in Mcraplivfici, agcns 
dc paifi.jtubus ciuis : quoad hoc cnim cft eadcm 
ratio de Dco , nifi qoftd tx palEones i» Oco 
funt infjn ir i- pc i fi, cb X ,non autcm in crcaturis. 

S£CT lO IX. 
ukUt. 

DlEvm dlefpirinimfidespainmdocet. Drw Timitfiff^ 
'fiirkm {|f,Ioan.4jSapient.i. SpintmD^mi- 
ni n^nit uAm ttrrmmm. de qua re videatur Vai^ 

quci difput.ii,&: Valcntia quxft.;. puncto C. ^ 
Probari autem potcft ex co qii6d Dcus non '"'"V'^»* 
habeat partes , ergo eft fpiritualis. Veiim fupri 
rcicci hanc ratioium : dixi cnimrcmcorporcain eumJmDiu 
pollc cflc indiuitibilcm. Rccurrcndo irimr ad fidmunr. 
dcfinitionera cOrporis , qut^d fcilicct-yit ptr fi 
w y wrw rf rf» CHM 4Ut iaikddtu tiHfdan /p*citii 
difficulter* videtur oftendi poffe , Dewn 
cllc fpiricuin : n.micum fic impoilibile .iliud in- 
diuiduum Dcitatis , non potcft ptobari , Deum 
dle cum illo pci>etrabifem. Nihikmiinfts ta- 
men pcr hnnc inipofnbilctn conditionalcm, 
quod , ii clllc pollibilis aliiis Dcus ciufdcm na- 7^ 
turxin fpccic,non cxcludcrct illumloco,ied 
pocius amboincodem iocoelfent.rcdcidpco» 
Darar : nam dkm quilibct cffct eo ipfo iramen- 
fus , nccciririodcbcret viuiscllc in altcrius loco 
naturalitcr. Vltcrius id ipfum cx pcilbnis diui- r«fNM dt- 
MSCOiift4C:aamillc«mnesiuncincodcmIoco. «jm i|Mir Digitized by Google fiftmuM- "ct^ excludic vna altcram , eciamfi «|iixUbct Gn in omnibus rebm probenir re^ ex eius bpc- Aufrtftntuk 

t**- cnstocale,ergo fiuu rpincuales. racionc :cujiu roluuo ^ndec ex eo,aacuiira '"^'f' 

Dtrn fm»' Confirmacur : Deus cft penetrabtlis cDm otn- operari poffir in diftantit De hac difEcnicaic cgi , 

nibus corporibiis crcatis , crgo cft fpiricunlis. Cci.un iti Phylicis ,& probaui non rcquiri iim- ^ 

Patct:nam nullum curpus aiiniictic in ctxlcm marn pr.cfentiam intra pairura, in quo caulla 

locoaliud corpustocalc, cciamdiucrfumfpccki opcratur;im6 ncc conta£hmi phyiicum racio- 

£cylicet inateriaczii diiFerat fpccie a nodri, & ncfui,liccc dcbeai in medio aliquid produccrci P«f«||l cM- 

conieqocnter totaiicer tam cx parte matcrix adJidiquc non apparcrc rcpu"naiui.uu in co, 

qu^mformx,nonpocefttamen,nacuraUtecafL- qu6d de potencii abfoluti eiie queat aliqua ^ 

«enettate iilud corpu* , e6 qu6d materiale cft. caulla poccus agete inunediatc in diftans , niliil "** 

Kxl «IM ctrpm tud» . qaia non eft contta ra« operando in medlo. i qnibus omnibas infenuTi 

tioncm corporis , pollc penciraic parti.ilc aliud, non probari cllitiKitcr mtirnam Dei prarfcntiam 

v.c. matetia pcnctrai formam , & accidcntia inrcbuscx upcratioiie illius. Nec fuflicic , quod 

fiioic^m. At Dcus ctli fit totalc cns in fe* Suarcz addit dc adione creatiuiOeiiqux non- 

ver^ admictit intra fc localiccr quodcumque potcllcircindi{lanti}hociinquam,nonrul}icii. corpus etiam cotalcicrgo non dl corpus,fcd 
fpinttu. 

»«wfj8ftHf, Conclufionis huius vcritas fuadecur ca ta- 
firftSur quain fupra tetigimus , quia Dco nihil 

I, mclius redta rationccxcogiiari poieft : crj^o de- 
bemus illi tribucrc perfie^oncm maximam tumquia non probat pcnetrationcm Dci cum 
matcria crcata V. g. fed cxiftentiam iuxtaillam; 
tum quia n vcci non eft maioc difficulcasd« 
ereatione qtilim de aliis aaiom1»»:namqa6d 

ca a lolo Deo proucniat , nil iuuar. fxpc cnim 
ab agcntc diihitti proucnit adio,licec in mcdio qus excogiiari potcft:ace(se fpiritum.ell quid ibfte pnerequiraiur aiiquid clTe produ£lum,a ntm t*lM pcrfcitius qu3im efsc corpus : crgo finc vlla con 
tradi^ione Dco id cribucndum.Conlirmo: Dcus 
producit fubdancias fpirituiilcs , ergo contincc 
ipttitualitatcm , crgo non poteft efsemacecialis: 
cniodeftminus perfcAum,& non continetis(pi- qao tamcn adio noiiprodit ; hoc autem fcnfu 
cciam Dcuscrcans poilct opcrari in dil^ans,pro- 
ducendo aliqilid in medio ad cam cceationem 
prxteqaiGcumiHon camen influcnsimniediaii 
ad tem cieanmt vc patet ih creatione anlmafe la^ 
tionalis ad ezi^cntiam difpoluioiium.Addo ta- 
mcn , indircAccxopcrationc Dci vbique polFe 
■HM^tti!'*' ^^^*^ dicendum : Deam crgo clFe immutabi- /ic cius prxfentiam vbique dcmonftrari. Naul 
lem,c(l dogm.i fi(!ci. Malach. E^e Demimu, Deus non ColiXm producic rcs,fed ciiam illa-» 

tum vbicaiiones , crgo debet continerc emincn 8i 79 ntualitatcm 

Circa immutabilitaccm Dei vlcim6 occurric &.mn mwfr.lacobi i .e^fnd ^nem aen efi trmfiim- 
tmk , tuc vkifitiiJiimthi m hmtit. & Plal. toi. Iffi 
pm t m^ mm «dwi^i^ei^aec. Etquidemcum 
Deus fir ensomninoneceflarimtOfc ^ fe,nmplcx, 

omnilquc compofitionis incapax, neccllariodc- 
bct cife iminucabilis. Occalionc huius immuta- 
ImmmgUii. bilitaiis agitur & de immefitatc Dei,qua eft vbi- 
' qaepra:fens:vbi vltcriiis folct quxri , an Dcu-. t'\z 

extra carlos in fp.itiis imaginariis. Qnamqu.i- 
ftionem fusc ct.ici4ui in Philoibphii ,oftcndcii<; uiMdiMm- ter perfc£Uoncm carum vbicaiionum : hoc au- 
tem nou poteft eile»iiiii ipfeDeuseidiUtfoc- 
inaliterin omfli roco > vbl exiitum otnncs vbfl' 
cationcs : ctcnim cxiftcrcin hoc loco , foiimli- 
iterdicit puram pcrfcdUoncm , qux non poteft 
Vt (iccminciucr contineri,redfonmaliter : iianl aftirmatiuaro partem omnino etic vecam } cxpU- 
cnl auiem flmfum,vt non imenigarttr Deum efse 

in ipfis ip.itiis , i|u.ifi fpatia .iliquid (iiu : tiam in 
hoc lcnlu ncquc mundus eft in Ipatiis vUis ; fed mi conceptasqui fulamperfedlionem incIudit,noti 
poccft contincri in alio,abIaiis piopriis imperfe-* 
diutiibus, quomodo cnim' aDlatis vbi nullarf 
etant i ctgo Deus formaliter dcbet conrinetd 
perfeAionem, qox confiftit in hoc , qu^ eft eilc! 
In cili & tali loco , vt pofllt vbiciiioncs.qui fi- 
milem habcnt pctfci^oncm , produccrc : ergo 
«juMDeushabeat ratione fua: iinmenfiiaiis pec exhoccapiten^ piobacac immeaiitasDeicJt 
Vbi ife indiftindum,id quod vcrc &c rcalircr ha* opcrationc illius. 

beretraundus extraiftumprodudus,vt fcilicet Sccundo polfumus prarfcntiam Dci in omni- immnptti 
cxifterct cxtla iUum. Quod iam iic declaro : vt bus rcbus cx infiniti cius pcrfedionc fuadcrc, 0"t' "^*^ 
/icutBeacusclari Deum intaensnonlblikmvi- vtnullus fit concepiibilis Ipcus vetusvel tma- ^ 
det efa» fiibftamiam , fed vldei enm fibl pneien- gin.irius , vbi iple prdens non fit : id einns line 

tcmjita co^tcni itioJo ( liccat lic concipcre ) li dubio cft maior perfcclio ,& potcft fincrcpu- 
intueacur vlcta cxlum empyrcum cxtra fpatia gnantiiconcipi Dco conucnirc , ergoicadiceu- 
cealiacorporaIia,licetnuIlum ibi videarcorpoi^ dumcft. Vbi adujric , cum P.Tannenis dilp. i. 
vidcat t.imcn Deum ibi. qiiod manifcftc con- dc Deo quxft. 4. dab. ^.docuifbet.ccrtam efse 
■ f)» (in. lirmaui excmplo iplius Dei durantis ab xterno, omnino cam fententiam , qux dicic ex operatio- 
etiamanicquam vUacceatutaexiftetct j vbi la- ne Dei rc6tceius vbiquc prxfentiam probati; mcn mulii ex his qtd tieg^ Deum efte in fi 
tiis imaginariis , ab(blntiooncedont,Deomaa- 

raflcab xtcrno.cuin tamcn cadcm firratiodc 
vcsoque. Solus quidam rcccntior vidccur cam 
dataoonem i^iecefnonegal1c,conuiAuspaci- 
tate radonis j quam autcm niili- rf.iJi.ir , D«(W» 
tuntictitiffranu muntiMm , cuaio loco oi^cndi, vbi 
cx profciTo cam (entenriam refutaui, in quam 
Granadus vidcturconfeniiietlblo tamen nomi- 
ne } quia iic^at lempus fldtdum ab «tcrno,quod 
& nos nc£;.uiimus itc ipsa Deufn in fc .ib .utc-rno 
exlbtiirc, fusc probic cra^k. deCreationcdxlD.i. 
vbipolchra pro ca re nofliiS«&uuveiba reKir. it^ tamen eam dodUinam explicaze k num. 6. vt 
ndn ex vinaic operatiua , (ed ex eo qo&d Del 

pcrfeftio eam imincnfitacem exigat .colligatur. 
Qi>od line dubio verum eft,ncc neg.itm a Scoio, 
quem conrra fe antd citauerat Tarmer. nec fatiS'' 
facit Suario pro fe relato ,qui fonnalitcr ex ipsi 
opcraiionccamimmcnfitacem conatur fuadcre, 
vt paul6antc dixi.& hoc folum ncgat Scoius.Eft 
ergo rc ipti pro nobis , & pio Scoid Tanner. in 
pundlo hoc,licet ipfe pittet fe ^ contraiio aduer" 

(ari Scoto.faucrc Su.Tiio. 

Citcaitcmitatcm minor cil difiicultas : om- 
nes enim cc)nueniunt , id^uetatione entis k le &iwklbletvltetiiks^ucci»aa pcxCeadaDoi iapiodttai(uprkolteu(iimeft,Deamib«ictno, Digilized byCoogle 4? Ror. DE Arriaca Traclanis prxuius De vij/ane Dcl. 5c iii a:(crnuin ncccirori^ cxiilcrc j au aiitem ab 
xtcrno poiuerk piodacere aliquani creaniratn, 

«Itclum c\\ inVhyGeii. E\ liis conft.it Deuin cfse 
iininiK.ibHcm , &quo.id lc)ai:n , & i,iiK>«d duia- 
tionem ; i]Uf>modo vcro circa cugnicioncin ixn- 
marabilis ijt^icana infra, agcns clc cim fticntii. 
An ainem ratione volittoiuim tibcraniin ali- 
tjiiain pof&it itnitationcm pa:i, in ni..:i ; i i ii. \ d- 
luiicatc expcdietuc } in aliis aurcm rebus non af~ 
parct vllailubitandi rarto. ideomaiorinhacre 
aiflicultas nun cft. 

Vltimo tanu-n .iduerto, etiitmli nuilta pr.tdi- 
Dm fimftr cataDcicxplicciititr per termmos ncgatiuos , re 
«fiifMV tamen vcra aliijuod politiuum (igniiicarc,& qui- 
tttmmfixm-' dcm cit modutoticipicndi immcnfltas & xter- 
^***' nit.ii j'oll:iuiiin dcnot.mti atcriiit.u,icmpct du- 
tiisCi&c fcmpcr duraturumiinuncnliiast vbique 
enfterejalia ver&,TC Ai||EMtoWf,vmM% fimfkxjaictt 
exp:)ceiKiir pcr ncjKitioncin , ' t di\i .-^;cns dc 
vnicaicm McraphyC & (upra aliquidiniinuaui, 
I declatans raiioncm infinlci confiftere panialitec 81 in co quoi carcat impcrfcclionibus otnnibusita- 
meneaomniaatcriDutam Uco aliquid funr po- 
(itiuiitn , ii; ly.to qiiali radicatur ca ncL;.uio. qaoJ 
cciain in cncibu^ acatis,qu3r per ncgationcm cx- 
plicantiir» vcruro eft : nam Angclum efsc fimpU- 
cem» explicamus pcr hoc , quud careat panibus: 
aceacarentianoncft form.tliccr cfscntia illins, 
icd poficiuain c:iai.i;cin &: pctii.vki<)!icin Ani;c- 
ii conlcquitur. Ita i(i3tionaiita& in bcuto , protic 
eftersentia illins .nonrolamdidriie^oncm; "j^jjl" 
fedde matcriali cnf.f.-iTcm • iilitiLi.-.in, cui cl> an- 
ncxacanc_i;aiio , ^'ct q.Kiin nos bnituin cxplica- 
IQUS. Quod in Dco i fortioii locum habct , vbi 
omnespcrfciitioncs maximc ipfi idcntificatx de- 
bcnt cfsc aliqnid ponciuum licct a nobis vel es 
dcfcctu coiucpius proptij , vcl laiionc tcrmini» 
cxpliccntur niuita: ex illis pcr ncgationcm. 

Et hxc breuirerde Deo (ecandikm fe dixifse 
fiiflii. i.u.l im .id cxplic.indas cctcras J. tficultatcs, 
qua!> Diuus 1 lioma^ a quxlLi 1.. dc vilionc > tra- 
ftatfiplb Deo iuaame,niciainiB gradam« 

TRACTATVS PRiEVlVS 

AD MATERIAM 

DE VISIONE DEI, 

DE Sl^PEKNATyKALlTATE IH COMMVKL Cm klt d* Tsi difficulras hxc propric vidcaturad maccriain 
' ' dc aclibus humani.s,auc (ic gratia pcrtiiicre i quia ta- 
poftcadc Gratia,Dcodance,tiadicuriTumiis;eamex- 

adchicdifcuricndam iudicaui. Hacdcrcfusc ctHruiitP. Salas i.i. tra<5t.n. 
diip.^^.icd.ic. P.Koniackdc Moralic.adaiumdilpuc.4.dubj.P.Hciizc hic DISPVTATIO TERTIA. 

J^uidjiiy yndejinmatur jlt^crttAturalitas. 

S E' C T I O I. rideXwc'. cr iri j-i^dcn 4U0J attinct ad vilioncm, 

giatiam, & alia iiipaicicul.iri ,qua:ftio llc dc rc, 
an fiiK hoiuiiii Angdo nanualiaidum tamen 
in commtmi difputatur , quid (it Naturale, qaid 
Supematurale , folum quxrirui , quid dioetmm 
hae voccb ligr.ificcnt.fcu in quo caiiini fignif^ca- 
ta diiFciant intcr fe. idconon tam raiioncb:c 
agendum eft,quam audoritate; Tt calem demus 
vijci Siiprr':.iiii>,i!e li.;nificationcm , qu c otnnia 
ca iola compcclicudat , qux comnunuicc 

fopoc R I M 6 » nos iam clTc in qnxnione de 

puro nnmine,dc i': Thi. .uicnc ^ iliLct 
vocum lutmn i^iuiuidie 6l Sufn iMM~ 
Digitized by Gopgle t>i(put. 5. J^uiii Jitj tfpndefima/ur fipeniMitralhdi. Sed.fi' 4^ 

niperaaiaralia dicuncur ; d.tbitur autcm , li alte- paniculain negatauain ; im& kti , quandocum* 
i . -L.- -n que du4S Ipecjcs fub codcmgcnetc dclinimus» 

vnain cx illts cxplicarcTolctnus per nc-atio- fitunimlibiu rum cxircmum , quodnobi» magis nocuin eft* 

priu!, cxpliccmus. 

Scciiii.io , Ndtnr^de &: Supcmatw^le cflc 
U^Z^r tcfpc<2iua : vuuinciue euim dicicuc in 

/w>/ fiip,m ot^Jioe «d natiiram ; iUud f^iiicat, guod eft 
M M «rJiM confbrmc natiirx ; hoc vcro , quod cft ! ipi i n.i- 
ad matmam. turx vires ; crgopro vtnurqiic explitdtiuiicpix- 
niiMiM*'' '^'^ cxplicatio naturx. defiiiiri autcm 

^ • folec a Pliilojfbphis cum Arillotclc i. Pliyilco- 
nnn : Nmnr* tfi priicipiim nutm & tjMiau, 
eitu in <jua primo , CT per fe , & nSn ex tKddtmi 
nmttnit f,li, incfl. Ha:c ta«en deltnicio folts fublfcmtiii 
' ^oiiipoA(is<iomienitifea,vtnieliii5 dicam, ib- 
lis partibus fubftaii;i.ilibus cotnpoiiti , vt often- 
di dilp. 6.Phyiic. inum. i^iacrgo Dco & 
A ngclisjlicct coinpoli t iotic eflentiali caieani,ab 
omntbus etiam Ethnicis nacura tribuitur , opor- 
tct aliam cius acccptioncm ttadcrc,qu.T vni- 
ucrlalircr omiics ciunjnciier.dar. i i;o iion vi- 
dco mciiorcm ,4juani li iubiuntiani , & ciicit- 
tiam & natacain idem cfle dixeriro .' oranes 
enim Theologi pro eodciTi \TurpaiUn?c natu- 
ram diuinam 6c ciTentium dminjm, ci!i.iitiain 
Angcli & naturam Angcli ; iubitantia cniiu , cl- 
fcniia hominis , & notura liominis idcm fcm- 
pcr (i^nificatnpud onmes. 

Diccs , Elicnti.t triii iitui ctiain .iccidcntibllB 
ipiii : dicitur cntm , Htc tfi t£'tnti* dbt^mi^ 
&c. iila autem -non uuit lubihintia:cFgp non 
fuiu idcm hxc duo Refpoiuicd , ii.icur.im ils: 
cticiiiijni aliquando vniucrUlius accipi quam 
fubftamiam : fatcor enim fvp^ dici , EJftmiii d~ 
tedirtu hte tfi { iffmiA 4ccidem$ cflF ii^ , &c 
qtio etiam modo dioitur , Nettut* Mtdiait 
htc efl , nigtfiVtms itU , &:c. At quaiido loijai- 
[""'*& fub- >nur dc aliquatc totali,&per fc ilaniCjtdem 
/^.'=( 4 cft n«w4, eghi^t 9c fiUfmtiui ; vt in exem- 
" plis a nic all.itis ccriierc licct. Vidco ctinen 

JfoMrJ ^'^1 altcriim'Ihcologum,in Dco dUlin- 

ejftmiAut guentcm natiu-am ab ellcntia.vc iic cxplicare 
Pf«»rJiM* v.iJeatgenecationeroVerbidiutni.Veii^m hunc 
l^^f"- infra «t hoc eodcm capite reiiciemus , ii ioJ 
fciiicct ncij;.iucrit in Siiinai fando ii.mu.nn 
diuinam , ioluinquc admilcric clfcniiain. quod 
omiiioro Theologonnn , ini^ etiattt Chrtftiano- 
4 rum conimimi modo loqucndi aducifatur. 

Ait' ^""'^^^ "K°» '""^ nuturam , & circiuiain , & 
" fubiiantiamprocodemomnino vfurpari. OUiaieetn. 
ttm lunt tu ^ttli» ^ 

meuura [tf i 

teUmntttuT 

infulntihu. SatttrM, if 0Mti»l^ fHtmeJtm Hinc t ficut definiid in Mecaphyiici , fubftan- 
«l^ tiam tffe frbimm ^hiabtiim , pHnnbii^ rs^ 

tUcem eerum tju* in alitjuo ente lotdi /imt , ita 
codcm modo naiuram hiV dcltnio. Addo ta- 
mcn , quia hinc videtur infcrri , in Deo non < 
dari natur.nn rca!ircr,(|u.uu!. ijniilir.i non da- 
tur ineorcalis radix , aucaliquui tjuo.i rc.ilitci: 
diHinguatur a natura,&ab el emancc ; .idJo, 
inquam , deiinicioncm lianc ica incelligendam, 
■w iit prima radix vel poiitiue , vcl ncgatiuc, 
id eft.vt ipfa non radicc^m n, alterj piioii. m 
quo fcnfu vcre & realiccr datur in Deo tiatura. 
vrgebis adhoc: Si expltcecur hocmodo na- 
4kim*re,tur. {□ra.eiiam chimarra piopiic rcalitci hibc- 
bit naturam : nain vcic rc.ilitet non i.idic.itur 
in altero priori. Refpondcu . chimztam non 
vtlc vcrum ens , vndc iiccc habeac cam ncgatio- 
ncm , qucvt pars 'dcfinicionis ponitur;qnia 
tamcii ijonhabct rciliter T.itur.if,;! -cncricam, 
icilicct , efe ent «juad efl prima rmdix , noc lia- 
ba propric ii.uin-.im.Ncqiic ▼UiiSi-iiff. Iqco^ 
' «crJctis» & in deiiiiicione aii<iui pooaBHS vnam 4. ncm i 1k btuiuni pcr negationem ratiou.Uis ; iic 
iuaniiuaiuin pet ncgiatiouem animx , &c. quod 5''"""^''^ 
\ in aliis occaitonibus roondfirp^. Hinc Terrid ^'"/^^ 
fuppono , oinnem fubftanciam poilibilcni clTe ,j. 
iiaturant. Vnjc vltcritis lcquiiuc ( quod txne Jmflutuiiur 
multi obtenianmt ) implicari tcnninoa .dam "rmaii,Jum 
quiritur,at> iit poi&biiis fubllantia fupetnatu- '"."'-'X'*"' 
ralisiqma idcincftacqaziete,anfit poiCbilis 
a!K]u.i n.tuu.'. inpia oiim^ naturain ) (cu > aa /^fmuMmii 
iit poUibi lis I utuia fapetnatutalis. ^ 

Contta hanc explicatioiwin argdt P. Heijxe 
difp. 4S. cap. t8. I'tini6 , quia pecinuis prin- 
Cjpiuju : hoc cjiiin iplum cll ia cunitoucrlia, aa w^&^*^ 
lcilicet pofEc eHe liibltancia liipcrnacut^ilis. ' 
Reipondco tamcn , ncgando ibi cllc petitionem 
principij : nam nos ftatuimus primo ligniiica-' 
ciuncin nomiiiii, quod inomni quxHioue de- 
bcc hcri i indc auccm inferimus,noucin: poili- 
bilciit itibftantiam inpernatiiralem : llint enim 

hicdu.c Valdc diucrfi; quxllior.cs : FriiT,.". .quid 
iigiiihccc njcura : Scvuuda , tn lic poliibiits lub- 
ftantia lupcrnaturahs. primam cgo non dcli- 
iiio cxiecuuda,i'cd(ecundampotiusex primii 
hanc autem ex accepdone contmuni j vbi ctgo 
petiliu pcincipij: 

Secuiido arguic : nara vox «mnr» habec oiHfitur, ?<- 
alias ligmticariones non infireqaentes : fii^nificat ^^^^^ J^'l^ 
CDun niiulljuc rci eircntiim : ergo nr n .cittc fy^^tJkt 
rcltiinguur ad raiiuucin lublLTiuiic. Rcip ti- 
dco , hoc argttmeniilro nciwil iwo abip(be:iam 
roiuendum ^ nam q-iando docct gtaiiam cflc ^"*j]m 'itl 
iapetnaturatem , nuu potcft vllo modo dicere {^^'j^'" ' 
cam cllc lupra naturam, prouc liir,ii:iir in ca 
lata liemii .:atioiie I pro cileniii cuiuiiilKt } alio- 
quincumetiaro«atia habeai cllentiam ,in ^o 
lciifu dcbcrct «llc fupra fc , quia cili:i rupcriia- 
turalis. quodcft implicatotium. Abtblutc crgo 
refiiondco , admittcndo .caa varias iignifica- 
cioncs. Addo lanicn illam quain ex Anilotcle 
pofuimus , clTc prxcipuain , & pi o qua ftat vox 
»4iHrtt ablblucc pioiat.u V:iJc cti.ini in W 
Dco ff^rwM non iigniiicat ctnitatcin rclatio- ^jl "** 
num,Ad Id qaod cft quali prima radixiitem {Imwnia^ 
natura angclica non luininn pi n .u ci ■!c!:ti ange« , 
lico.lcd pro fubftautia i lioc auccm iulHcit>VC 
nu> in pccletitifiimamiiscamvocemin pccdi- 
da accepdone. . , 
Connrroo. Omnfa qnx de hOo (upematura- 

lia dicuntur , d:cnntut rcfpci^iuc non ad acci- ^*» . . 
dcniia,l'cd ad iubftantiam laltem mediatc : crgo ^ f^^^ 
dim fupematurale iit idem quod fupra nsca- f^^^tCi^ 

ram , hipernacurale lit lupia oniiinn lubftan- ' 
tijin, rcctillimc infcto,ibi accipi pro coJcm 
nacuraai & ftibft.intiani«nccaliquidampliin iA 
iwxpunAo deiiderattir. 

Uixi ,/Ur«m meJlme. Nam a£tio prodtiAfaa 
quantitatis c\tialubicch;ni ,qux c!l J-.ipcrnaru- 
ralis , dicitur immcdiatc Jupcrnaturalis rclpe- 
Aiui ad tpram qaantitatcm , qaac eft accidens^ 
At qui.i oirintic.is c\\ .iccidcns nacurnlc rcfpfr: 
iXiiXC ad hinltaniuin Ilu iiacuram , idco < a aAiO 
Teti didtar fupcrnaiuralis , quia cft rupra iJ 
quod naiaralc cik s fupcrnacuralc autem cll id 
qitod eft flipra ndmrnm , vcl lupra ea qux na- > 
tur.r funt coiinaruralia , fcu , viio vcrbo , liipia 
tucaha , tam adiectiue quam iubftanciuc ci 
voce acccpti. ' 

Vllim^ aig|ttit*g;ilia 000 fatisiit rcali diifi-' dNWM 

£ cBltati) ^ Digitlzed by Google RoD. OE AnRlAGA Traftatus prxuius De vifioae Dei 

'•'"-t fic pnn!bi!!\ ali(]\n fiibftan- $0 

llllt.lti 

CiaLj|ux njturaltccc Dcuai vidcndi,liuc J.<cca iHt >*- 

fnnm i-rMu 
«(■«/.(. Jm fun trM 
mtm <^j'4> fr fr, < 
Vfll/ *t 

vultt : 

Ut» iMMf M^iMam. da fiilupernaturalis,(iaenoii. yerumbuicob- 

iciSbioni cgo clar^ fajisfacio , <juia qua:ftioncm 
tllatn itidcpcndcntcr ab hac cxainino infenus, 
iicc pcr luoc acccptioDcmnoiniaUeiudece vo- 
lo , vt bcnc .ip;> ucbii infra. 

Quarto ! r j j ■ :in,inal& vnam vel tlteroin re- 
ccntiorcin ilocj l!c,ca(ii quo cilct pndibilis 
itui.i atiqiu ,cui cllct connaturatis gratia 
av- vilu) |)ci , lilain futuram rDbAantiam mpet- 
11.1(11. alciii:i]i!i idco aiuni fuhflantias nataraics 
illas cllc , ^uf non poilu K proptii» viribus 
Dcum vt(lerc,ropcrnaiiir.ilcm verd eamqax id 
poflet propriis vii ibut. Infcrtuc , iaquatn. mali 
liiec Jicitcum enim htc d: folo nomtne agatur, 
non^licct lm-,11 ■! 1. e (igri:(ii..iti(>iieiT) iir'nuiii,in 
qU4 a iiuilo vimjuaiu ludlcniK vlurpatuiu cftj 
multn miniis contra omnium accrptioneni; 
quod aS hn ficri. clarc indr ollcndit ni- Pri ;^o, 
quu inulta dicunrui lupccnarurala liiicordinc 
M vifior cni Oci & graciam , vr cteatioqd^nti->- 
tatis in EucbariAia, quc liccc 6aC propter gra- 
ciam cLinHam ; cft tamen per k imlcpendens ab 
ho.; , 5c li: 1 1 pc r cim nondmcurgtati», eflcc 
o liipcmarHtalis. 

Sci.und6,nallu$bticn(qae dlxit, natnram 

ciTc lubllantiitn , qii r p: ii?rit? vir Ivi< non po- 
ttll Ucuai viderc,tjuo.l acc iii cum quibiis a^o, 
negare aiidebunr. fed , Nntmrn efl frmeipkm 
WMH mn tfiMtu » Sec. aut , N.uwr4t tfl fnm* 
nuUx ftnm tpn /int in tcte ; vndc omnes , vt 
dixi .adinittuiit tn Deo cflc naturam. Imo hi 
...r.,. , 'P^» *t explitcnt (juomodo folum Vcrbum di. 
ttUmfiffvi' uinqm firtn fimilitudinem itjtura; , rigorofifli. 
^mtmMm»- nu- ponunt natacam in Dcn.riiccin iii Paire 
l*ur, ^ Filioj crgffconfeptutiiiirurae non cft 

£||im> l4dm. qn&d fi igitur lit.:non c(l con- 
cepcuanaturae, nenpotccit etiam corcptus fub- 
ft.intix (upcrnaruralis cxplicari ,perhoc cjuoH 
iit !upc.i elVcniias non potcntes vidcrc Dcum: 
tunc enim variarcntut; termini. ficut quia homo 
non eft fiibftantla fimplex, non poteft oronetd, 
o, lod cd (upra hom'neni,(U'fin:ri per hoequod' 
lit cfTc iiipra fubdanti.im fi.npliccm. 

Coniirino. Illa fubftantia eirer nacar* f vc 
fUpra oftcndi ) & noneirec fupra fe : ets;o n m 
eflct fupraoinne n naturam , ncque ciiet abio- 
lutc (upctnaturalis. 

Rcfpondebis Priind , eam, lieec oon fit fapn 
feipfam , eile tamen fdpra alias naturas non va- 
lcntcs proptiis viribus Ocu:ii vidcre. Scdcon- 
nnmmr*- "a, quia indc pcobatur ciPc (upra aliquam na- 
luram , non vcro fupra omnes ; vndc non pro» ' 
batur ,.iIit"li]U c-lTc (iipcrninii.ilciri. li.-.it iicct 
homo Angclus fint (upra aiiquii natucas, 
fcilicet (upra ponintcilc^iuas, non tamen funt 
abfoluti rapecnaratiles, quia ipfi habcm nata- 
cam . & non funt fnpra fe ipfos. 

Refpontlcbis Sccundo , idco cam clfc Uiper- 
nataratem,quia fuot ei connaturalia accideotia 
fupernatoraiia.Sed contdk,qaia h!c innolait re- 
pui^natitiain : iatn ctiim fupp mis , ca .icci.lcntu 
cllc fupta omncm naturam , iucA namquc e» 
dicis fapernaturalia ; hoc auicm deftrais, dum 
dicis ea eilc connaturalia huic nacurotteoenim 
ipfo non funt fnpra banc nacuram , & confc- 
qoeniccaec abfoliue ('upcrnaturalia. 
lo Eit|>lico id vlteriiii. Etfc fupcrnaturalc non 
SmfgmtM' confiftit in eo qodd fic perfc Aiat qoira aliqaa 
rafaaMfjlinaluaatttcajaliis Aogclaseirec fupecoaciualis CM||iilMfM. frim» Mit- enim homo peiit,AngeIum cxiflcte.ncquc con- 
cti. Dciiidc , ctiamn proprtii&roi eflet fopra imflifM, re "pCiflu lioiniiiis,rnh rfl i!ic> pcifccTrior ,quod r«,vifiit^ 
lanicn nullus dixu, clt trgo lupcrnaturaJc id -j^^l,"^ 
qaod eft fapraesigcntiam natucae : hoc autcm s^f,ramn>rm' 
iion porcft conuenire fi:bfl.intiz,qaiA non pr«- u ^aU MtM 
(uppiMiicaliamnaturam, lupra cuiut exigftiam 
fit : cum ctiim nor. rccipi.aiir :n al..i fiiblYinti.i, ^"^^^L^ 
OOD ell politiuc lupxa cxigcntiam iliius. Uico txigniHAm 
f^toK : nam quafi difparati Sc negatiu^ omnis- Oiinm tuf 

(ubll.iiitia cfl fupra cxiycritiani .literius : ncc '«rJ- 

^ Sutiltmhtf 

fni 

cxigcntiam aKcrius narurx, non poflec ptoprie ti»m , mJlm» 

Sc abfoluti cllc fupernatu.-alis.id cft.fuper om- ww i^n 
nem naturam. Rclfat crgo , vc (oia accidcnria ''"^jgj*"'*" 
qu« fupponuot rubicAuRi , poffinr dici fupcr- 
naturaria,e& qo&d, licetrccipianrnr tn illoifunr /anf /m- 
lanicn cxtra c.ipa.ti.itcm .S: vircs illius. ftmtuHHtliM, 

«^uinco (uppono,alujuos probare , non polfe ^ 
dari fubftantiam fapernaturalem t quia rcpu 
gnar.mndum operan li (upcrn.iturai rcr.qui clt ^^;,/ 
proptius Oci , iicri proptium altcrit.Ji fubrtin- «c'" l^f'*- 
Cic,nil1vna comrautctur inaltcram : ficutrc- n»t-r*Uirt 
pognit c:(i[Mle , qood cft proprium homtais,' ^t^^l 
ficr: pi uji: ,um leonii. 

Hcc- t.:'iicn latio probat idem pcriilcm.-fi ,, 
cnim fuppouit , L}eum>operari ita proprie fu- Rriinturhme 
pernataraliter,vtnnlU arteritd polfit conactu- frtk»ti»,^u* 
rr,tunc prnbat noii polfc conucnirc a^teri, quia '^^^j^^ 
nulli alicri coinicmt , ciie cnini j roprium Dei, 
& non poiVc iltcri con-rcnirc, cft idcm : dcbait^ 
fct autem clfi :acker oftendcrc,id elie proprium 
Dei ineo fenfo. .^dde, eosqai ponnnt fob- SnlfmiH» 

anciam fi.rcrn.rruraicm.non diccrc illam con- ^ 
ftitui perhoc quod producar eiScicnicr iupct' tt^/lnHittrfi 
natoralia ; fed pcr hoc qodd reeipiaT accidentia 
fupcrnn;iii!in at Ii ;C n iii c \ pr prium l")ci, 
imo tlii rcj n jiKit : lum Dcus iii ic iiiinl rcci- 
pir , vii.fc- Dcii .111 omnibut dicitur rubllancia 
nirnralririina. Qitod fi aliquando Ocut dicitur fytfiHfit 
fubilintia rupcrnaturalis , id ira incelligendum Dtmfi^A* 
cfl.vt non in circndolupernitnrilisjfcd narura- ■^^*"' 
lifGtnus dicatut , quia exidit cum omni necefli. 
ratc : dictiur erf;o lupernataralit in canlTando» 
qn ucnns poteil firo.-iuccrc acci'Icntia, ncn fioi, 
fcd na;urac crcaiic UipcTnatur lia : crgo ipfc ia 
fe natnralis eft, ergo non confinii rubllaotia fa» 
pc natui.ilis iii co i]uu.! podlt fupcsitatucaliter 

opcrari , vcmalc !»i iupponcbant. 

S«xc6«oon folilkm totam fubdantiam complc- ' - 
tam OOQ pode eflc abfoloti fapematatalem.fcd f 
neqaeform^m aliqmm rubftantialem. materia „,j„,„„ /i,- 
priinani,n!t vni. iiicni lo itci i.r .S: foini.T:nani li- ftnuamihi' 
cec puinbilis ellct focina (ubiUntialis omni ina- 
teric fupernaturall^ Se i concrarto materia om- 
ni forma: rupcrnaturalis, quod tanic;i r;\ valdJ 
dubium i cum camcn illa inateria lic iormacf- 
fent compartcs nacarx,fi;a partialisnacon^noa 
po^rcni cifc fupraomnemnarnram;quianon ell 
fenc fupra (eipras. Eodem modo conoincit ar- 
guincntn:n .1; v:ii,,i:c : nam livCt viiio aliqu» 
poHiccllc materix Sc form.c fupcrnaturalis;non 
tamen toti natnrx incladeoti tp.^m vnionero. 

In rubfi;ltntii! vcio5^eius vnic.nc , licctfir 
modus rubitaiui.ilis, non vrgct , coquudlub- ^*!'^*^ 
fiilcntia non conAitoacnaturam, (cd tllam cx- ^v,^,^an*. 
trahat ad alium conceptum diftindlum , fcilicci Utiiur. 
fuppofiti : iam autcm Chriftiani philofopbt 
naturam it fuppoficodiilingoant, vndepotcft 
aliquid efle fupra totaro natoreni* 8c fimal per. 
tinereadtatioiiemfoppofiti^ergo fnbfiAitiaex 
fo capice poteil eflfe ampliciiec fup c i n i c u : 1 s. 

&C^HiUiO Digitized by Google Di(p. 3. ^:djtt,f£ yndefHmatur ftiperiiaturd((t4s. Seft. t; jt 

Xmpiftms- SepdmiSfic vidm6*^io<l&rupra iiirinuaui, (lcu,ivle6 myftcrium Trinitaris ede fiipeittia- 

»«• ctis lu}<emtinirale non idcd did talc,qu6<l fii turale ,quia noft potcft cogrofii 1 creatnrifii 

IfjLfS''* pcrfcitius oiuni alio cnce natiirall:jicquc ctiini nc reuelarinnc, facilc rci-J!? lis i 'juiacxhocca- 

MrMMfiJw '^''^ iupcnucuralcs , v. g. inirericor(lja:,runt pitc.iine vllo rccudu ad myllctiumTiinitariSi 

/MStar. peifeiftioiea ftniqax racicmalb lubftantii capad niuenies lupcrnaturalitaieiti ia cbnieruatione * 

S5 oitciitreuJi \ i.\i-nM Dcv.m. c]ur)a vel inde quanrit.uis iiuc fubicdoylninoctuocaittidiu:- * * 

pBpbo hac liypodicli : li pci inniolTibile ali- tcdlionc,&c. 

COi datetur optio , quid malitellc , an Angc- Sccui-.do rciicicris : nam qu6cl nobis (it Oc- ^'^"^t"^ 

In» • u aOtai fiijpeinacaralis mirecicoidia! j nul- toka aliqua diuina pafcdio , oon facit iUaiii ''^''J^} 

Im fbtec tam Rtiltus , qoi diceret , Mato e(!e ideft nipematuralem : non eniin qvria nobis ^ .,a 

acliis acciJcnt.ilib iiiifi iKoiJiA- , quam pcrfc- compoiitio coiuiiuii pl.inc efl inexplicabilis, fnftena fmi 

ClilTmii Angcii fubiUiuia : ccgo pctfc6hus quid i<ic6 ctiam fupernacuralis i im6 in a^bbus li- f<rM<iiMU(| 

cd fubfhmcia Angeli , qdun aans milericor- beris Dei habemus clarifltmaitt ihibtntiam t 

i!;x riipctii.itur.ilis , aut quara crcacio fupcr- funt cnim nobii mulco m.Tgis occiilci qiiam 

Cur mliiju» nacuralis accidcncium in Eucharidia. Ratio- myfterium Tiinicatis ; quis iucctn ptopterca itfl^niS^ «4 

Jutmur f». nem k prioii hulos id infrji reddam. Dicun- dixit , Dcum haberc aliquos aOus Uberos, cllc 

itn4t»ralm. aliqua rupcmanualia , quia fubiedhun aliquid fnDemamrale i Rado a ptioti e&-t, qai4 

non habec virtutcm natwralcm ad illa : quo cAmDeosa nobis non polfit yideri imm^pia- 

pa^lo crcatio acciJcntib pciciuis naiura fui tp,c crcaturis vci^ non poirimus dcprchcndc- C«r fitiUii 
inefle «diciiuj: & cft rupetnaiuraiis ; licct fortc , niii illuro cflc a fc & oranipotcnicm , non nmiUiiint 

fit ibipecfiifHbr ipib acddente , ft fine contro- poifinmH de Trinttate aliquid cognofccrc ; pcr '"^ 

" ' ' ■• • noctamennonfit,nifi,vtfiimmum,C"gnitioncra ueriii non ail.Tqact muica accidcntia natura 
lia 1 V. g. intcUc«3aim Angcii , li diftinguatur , & 
•iia aoddenda fpiriiualia. Kunc rcitat expli- 
caietVDdepconeniat ds accidcmibus cilc lupra 
ciigeDtiaiB oacnratf ,fea,vnde ptoueniaiea fu- 
, pecnattualitas, 

SECT I O II. 

AUonm fententU de eate jiffr- 
ndt^mli. 

SVBSEQTIO I. 
Ofim§ de eumeiamem De* vt trifit^ 

Mfnitm^ T^Oc ENT Primo nonniilli, illud clfc cns 
iZmd^ L-^fupematutale quod habct conncxioncm 
iiirtiiwwfci '"'^ D^ ^ i naturale vef6 , quod ' el 
in tmm Dt* connexione c.ircr. ita Zumel i. i.tom. i.qii.r- 
vrwiM. ftione 1 10. difp. j. art.4. Hic taincn lcnten- 
^■^' illimi rciicitur. Ptim6, quia multa funt 
p^^l^ natutaUa , qnc eflenrialitcr Demn vt trinum 
tii. relpidotltf t. g.-dTenfus , quo harreticus af- 

Mulia firniat hoc niyftcrium Trinit.itis : iino a<ftub ipfc 
r«/M kMitnt fairus&;erroneus,qaoialemyftctiumnegatur, 
««'0!!""^ & connexionfcm cant eo ,tam- 

"J^lkih^ '^'"^ obicao. quod idcm de aclu , C]uo 

„ui, odio habctur talc myftctimn , diccndum cft. 

Muittfi^ Sccond6>^daic»DiiHdaiBalai fimt fupema- 
mnia"*' fcabttit maiofCtt conncxio- 

nem cum Dco trino redapUcatiu^.qrim na- 
turalia}v.g. adius fapcrnaturalcs mifericotdiar, 
vcl caftitaiis non habcuc tnaiorcm conncxitM 
nemcotn Trmitate«qakln «Aos natoraits eiiif^ 

dem mifcricordi.i: & caftitatis. Itcm tcfurte- 
ttio mortuorum noii ptoccdic magis pcr lc i 
Trinicacc , quam proccdat prim^ horoinis pro- 
dudio. Idcm dtco de pcnetrationc duoriiin cor- 
jMsrum , & pofitionc eiiifdcm in duobus locis, 
dc- courcruarionc quantiiatisextta fubicftum. 
_ Tcni6 leiidtHf,^ qddcm tadone a prio- 
ri. Rogo enim ,a»r magis In Deo trinitas pet- 
fbnaCUtn diccnda fit fupcrnatucalisjtpam cius 
Ttucas)ccrtc Deo taja coimatucaie eft vnum 
ac altcrum ; fupra cfearoram tcco tam eft infi* 
mta perfcdlio in vnltatc tepcna iiitam qux rc- 
perimc in trinitate j ambi cnim infinitc di- 
Trftnjrf^f * cteaturisjergo'velambar funtfupcrna- 
m^Smm, tuE^^s « Vel ambx nacuiaks. Qti6d refpon- dc co myftcrio cfle fupernaiuralcm ; at dc mj- 
flerio ipfo in fe, ancdealiis rebus nihil infettoc» Qua«6 impagnatur;qida,vt dixi in mare-i' 
die Fide , forte aSta naturali eti.tm priniq 
potcft co^^nofci talc myllccium. OiVcndi cnim Ctgi^ihlHi . 
ib|i ,adu naturaU,lu:et ad faluccm impropor- fi*ii 
tionato, nos poCc ccedeteDeo dicenri : eft enim [^,^ 
obicclum iiaturalc , 3c Dei vcraciras , tSc rciiela- 
tio Dco : quandoquidcm iuininc ipfo naturali 
cognofcimiisDeam nonpofle menriri.fed ede 
fvmme vecacem ergo naturalitcr cognofcicur DHm kti 
Deus, VI dignus fidc, &c potcn> loqui ; cigy ^*Ji /•'■'W» 
•«riam adu naturali poirurous illi aUcntiiL 
^cbim Pccco j decuius fidem;^ dubito ,a(sen- ' *^ 
tiri poisam a€hi nataraU; meUfts (uA pbtero 
Drorcrgx) faltcm , ipfo diccnte , pofsum cale niy- 
ftcruini c^gnofccre adu natuiali i, crgo ncque 
ex hoc capiu^ricftri fupetnatutalitiu. Coniir- 
mo. Omniaiecretacordium , ni(i maniicflcnnir Srertia nr. 
ab ipfo habencc , (ciii non pofsunt ; non tanicn *''-"» "'fi 
idco vllus dixit.cacfscfupernaturalia : crgo ne-*2t^" "*** 
que boc myftcriuin crit fuixniaturale. ctiamll ^ 
iine feodatione icirt nequeat : ergo pet illud 
non bcni cx^icatuc ftq^jitaralicat in com» 
muni. 

SVBSECTIO II. 

SeiUeittU de etdim dtuinB d" farfidfstim^ 

Deivt tpm fe. 

Do c E NTaliqui , fupernaturale cfsc quod Ijf 
cft ordinis diuini i vcl, vt alij explicant,*""'"'^*''*. 
quod cft pairidpatio Dd vteft in fe. qui duo ^^^L^'"' 
modi loqoendi videntur idem In re dicerc: 

fi()!iLiiu iLi.'..'cri , tj iia moJus cisciidi Dci, 

cu ens diuinuin , conitftit io co quod tendatJiM^ ^im 
immediat^ In le iplam fe cognokendo ft a-^tflWniMf 
mando : hoc autem h.ibenc .-iccidemia onmia ''«•fiM'» 
iupern.uuraiia,qua: ordinantur ad claram Dei 
vifionnn & .imorcm:crgo imitantur Dciim vc 
eft inle,vcl fnnt quafi conncxa cum Dco pcr 
modum fruitionis , vt vilio ; vcl quafi phylici, 
vt vnio hypoftatica. 

Veriim iii modi fadl^ rdiduntur ,Ptim6 ii)- tMumfm^ 
ftantiis contra prxcedentem «Uaris ; creario 
cnim quantitatis , pofitio corpoiis in duobits lo- 
cis, penciratio, &c. nou magis conncduiuur 
cum Doo Tt eftln (e , ant aliquam h.ibent cius 
imiiadonem nHioran , auc funt alicuiiis ordinis ■ Digitized by Gopgle jt Rod.de Arriaca^ Traclatusprxuius Devijione Dei. 

Tnndcm h.r Jmx fciitcmix rcikiuncut : nam 7)iu<,^"fl'» 
Dcus vtcftiii fc , eft propruflune Danm • vt Mf!>"F'-r l8 (imt ft T.tyti>^»»i- tliuini^nagis .tjuain Ani;clui.,aut aiiiina rationa- 
n-r.M!j rni- |is,R.c(i)oiidcbis,ca ijco clfc ordinis tUuini , quia 
func uipcrnaturalia. Bcnc crc;t) cxjilicas idcm 
pci iJcin : nani fupcrnaturaic dcfinis pcc clfe di- 
uinun) , i f(c vct6 aioinum pct rupematttralc. 

Sccundi .irguo : Omnes areantrjE,qiiatentis 
rru.ientk Dco , habcm connexlonetn cwn iOo 
vccft in fc, quia imin<.\ii.itc ab illo producun- 
tUT ; & tamcn noii idco funt fupcmaturalcs : 
crgo. Tcrtio , cur , obiecro , cft niagis proprius 
modus Dci , fc imincdiat^ cognofccrc , qium 
, Ctearc?Ccctc in aducilariorum fcntcntiacrca- 
refolus Dcus Jiuinitus poceft:at faitem diui- 
nitus potcft ctcatura Dcum videre : ergp ad imi- 
itandum proprhun moihun eflendt Det tdebet 
cic.uui.i .idimslaii virtuti crcatiiix , non vcro vi 
cagnol>.i[iu.r ; gtatia autcm fic vifio nilul ha- 
bcn^ dc hac vi crcatiua. QuiirT6,adu$ fiiper* 
^*" naturalcs fidci nihil habcnt Jc c.i \ i itnincJia- 
^'wMMi '^' "ngcndi Dcum iii fc .■ taiiguiu cium Dcum 
in snigmate Hcuti ccteri actus naturalcs de 
Deo. quod dacius conlirraatur ex diAis k me 
in raaterii de Fide , rcilicet,circa Idem obieAom 
tnatciiale & formaleiidei ^ aliamni viriutum 
poRe clie a^us naturales Sc fuppriuturalcs : ro- 

go ergo i.-un.in quo conlHlat ea roaior afliinila- 

9i*U (j. ftr- vnius pr.c aiio cum cffc Dci. / 

Rclpondcbis l'cimo,iii coijiiodlltujbrdinis 
(upcrnacuralis. Scd coiur i ; ijma hoc ^ petere 
pruKipium « ic vnum pcc aliud in droflo eapli- 
care , dum dlcis efle oriKnis fiipcxninirali^ 

Suia imir.nnm Dcutn iBucaiiiquialancoK- 
inis Iiipcrnatur.ilis. 

Rcf|K>ndcbis Secund^ , in eo coofifteieqaM 
ordincntur illi jLttis a \ vilioiuin bc.itnm , aJ 
/4* quainnon orJinanuir attus n.mi:.ilcb.ScJ tuii- 
r* iH fuftr- tra.tjiiia illa ordinatio eftcxtrinfcca pro pun- 
nMHTMUiMi pr.rfenti : fi enimpcr tmpoifibile viiio beau 
'****■ rcpii<:n ,iret ,& manerent hl aftiis, retinereni to- 

tam (u.im f.ij-crruTiir.ilit.utm : c\cc.lcrcntcnna 
ob lui pcrfcctionciu totius vitcs naturc 
c«r amm» Quint6 , quia ego etiam dicam, animam imi- 
m^nfiiMit [3fj pioprium raodum Dci vt cft infc.manis 
fr^kimtr»- '"'^"'"p-irabiliter , qua»n luuin nmtctur gratia 
tia.vi/ltitA- &vifiobeata:nam Deus vt eft in fc,mat;is pro- 
tattBiufdut pri^ conftiitiiiur pcT boc qu&d fit fubftantia 
immortalfs 8e intelledioa ae volitiua , quam 
per iioc t.|.iuil iic immcili.u.i iui coqnitio : at vi- 
\ liobcacanon cft tubituiciacapaxamandific vi- 
dendi Dcuin : crgo anima habec maiorem iroita» 
tioncm& liinilituJinrm cum Deo in (e , qoiai 
achis accidentnlis Bdc i aut vinouis beatx. 
^•^'•^^ Dices fortc , non fiifficere connexionem 
^"W"»»* quamcumquc , lcd cam qo« fit poircflio Dei. 

Hoctamen l^cile reiicitur: Prim6 ,in cxcmplo 
adhium fidci 6c virtutum mor.dium liijicrn.r- 
tiualium paulo antc pofuo. Illi cnira adus 
non raagis funt pofreutoDd.quJnn aftus na- 
tnr.ilcs ; pr;ffcrtim 11 idcm oinr.ino ()bifdn.im 
habcaiutvbi cnim cft m iior jinlU-IIio Dci in 
adtii milericordix fujicn t.i quam in narn- 
rali ! nili recurras ad iujc quod ordincrur ad 
vilioncm Dci:qui ordo fiifficicntcrrcicdus cft 
panlo antc , £c imnc qnoad puiKlhim prxfcns 
ampliiis : nam ordinaric ad ponellioiicin Dd 
promcrcndam, non eft elle polTclfionem Del, &' ' 
in hoc Icnfn cti.im quis diccr, animam faltcra 
fadicalitcrordinari ad cam vifioncm } iam crgo 
qiiis taxare potcrit,quanca Jcbcat clfc ca ordina- 
tio,& quam reioota fuffidac^vc aliquidlitrii- 
pcrnatiirale> ai ao diM lupra ; iino prima inter omnes natitras: fr,nitin- 
ctnocomicNni cumco, vcl dependentiaabillo, 
vel imitatio illius,non cauiru fupcrnaturalita- iur»' 
cem, fed potiiis naturaliiatem &conncxioncm connxn 
com narart. RerpondrWs Ucb ca efle P ' ^;",^": 
naair.ilia , non ijuia formalitcr funt coniiCM . 
cum Deo i fcd quia indc cis ptoucnit , quod /an* mh 
cxcedant capacitatcm crcacurarura , feu oranis e*mff*m fit-. 
n.iturx creat.T. Scd conirajquia hoc ego im- 
pugno , & oftcndo , cx co quod fini connexa **' 
cuin naturadiuina , nonfuiIicicnterateproban« 
efle fupcrnatittalia, quandot^uidcm ea connedo 
Dd tioh facic , vt finc piopria acddenda illius; 
fcd quoJ vcl illum rcfpitiant vcl imitcntur. 
quod nccclfuio h.ibcnt crcaiurx quantumuis 
natiualcs i&c dc hominc ctiam fccundiim cflc 
n.iiuralc vcriflimc dicitur , tcftc ipfo Deo , cHc 
adimai^incm 6c fimilitudincm Dci •, crgo liinc 
non j>o:cil llipcrnaturalitas dcclataii. 

Omiiio aliquas inilantias ex praeTentii Ai- 
pernatnrali In Eochariftii : nam docni alibi, 
probabiliHimc dtfcndi,cam elFc in fubfl.mtia 
nacuralcm ; itera alccram de a^Ubus mcniotix 
damnacomm , de gratia , & aliis donis fiipema- 
turalibus.quz aliquando habuerunt.qoc me- 
nioria licct fit connexa cum cis donis ; non ta- 5*** ~~ 
mcn eft rupernaturalis : ergo non confiftit fu- {"/|^]^„j f»^ 

pemaninditas in dlconnexipne. Hanc, inquam, aM «Jt Al^i^ 
inftanciam etiam omicto: nam poflet fbtK tt- hmmIh «• 

fponJcri , cam non cllc jwircnioncm conira ' 
doiiorura & Dci , rcquiri auccm conncxioncm 
qu« fic pofleflio , anc ad fliam (altem ordinetur. 

qu.i- folutio non impugnatur,nifi redeamus ad 
ca qux in qiuria tSc quitua irapugnatiojic dixi- 
mos. 

SVBSBCTIO IIL 

PAtbH Hcrize difp. ^S.c.j.vix^ ptsccden- 
tiiMi uicJcns , fic c.xjilicac rationem eniis 
lupcriutucalis ; quovi nimitum pr^ccr perfeftio- 
nem fiii petachdwtectiam coniuncbonem vel 
mediatam vd iminediacam curo Dco.pcr ine- 
diatam inrelligit omnia ea qnz ad Immedhitam 
orJin.nnur.Probar atucm i J Primo.cx TriJcn- 
tino fcir.6.& Atauftcanol LQu.Tduo Concilia, 
cum Tolunc explicate fiipernaturaliiaccm a- 
ihtum bonorum , dicunt cos debcrc eflc licut 
oportct.ergo totus ordo fupctnaturalitatis dcbet 
conftitui in coniundtiOne propoitioiiaii cum 
Deo mediace vd immediat^ 

Stomddldem probat,quia acddenchi fii- 
pcrn.itura!ia dcbcin li.iberc clcuatiorem jicrfc- 
^ouan quara natucalia : non poccftauccm cile 
dia .quam vnio cnm Deo, fine imeniiondis, 

fiuc jiliyfica. 

Tcnio , fupcmaturalitas non lumitut a fub- 
ic&o , ncc a rebus natocalibas, vt i teiminis, 
crgo a lolo Deo. 

l lxc doftrina , vt dixi , p.irum autvix dille- 
rens a pr.Tcedcntibiis , mihi v.'.\..l:- Jiiplicct, 
Prim6,quia vd nihil cxpiicat:vcl pciitprin- 
dptum. quod flc oftendo ; nam vel noinine 

cotiutinianu ititrminnitltf iincllir;it omnem im- 
incdiat.un coniuiitVioncm ; & tunc ciim con- 
ccdat ipfc .imorcin naturalem Dd fnpw om- 
' nia , quo immediati intencionalilCC iunpmur 
Dco , libi mauifcHc contradicit : vd intelligit 

ConinnAioncm Stntmti» F« Trth»fi» 
Cmuiliih Trthmwr 
»1« trfnU*» « 

Digitlzed by Google Dlfn. 3. ^id fit , ynds fumatHT ftpertmturalttiu. Sed. j. y) toniunduoncm iicut oponct « v[ exprefsc ipfe 
vuiccur iiuclligeie ) ntnc ancem nihii dcclarat: 
2j nani W fieHt opmtt qtud » quxlb , figiiificat} 
•■/«f «forttt enim , eft rcfpediuum. (\ ergo dicat y7fNr 

c^orrrr, vt iicconiuncbioOcoipii proporcionata, 
nianifcftc reiidtuc : nain edam vifio beau eft 
infcriorDei exigenrii } de ccmfecptenter non eft 
provc tantx digniratiiniinitxDci cxpcdit. ii au- 
rem dicat ,ficMt »ponet,vt nes fimut btMt, tunc 
clarius dixiffct fupcrnaturalitJtcm confillcrc in 
i>eatitudine nollra , & in hisquxad illamordi- 
nantw. hoc autcm facilc rciicitur , quia non cx- 
plicatcur bcjtitudo nollra,quitbcaticudo,dcbeaK 
ciTe vnica qudi regula rupernatnralitatis. 

Confirmo. Temint qiribas in recmKfo 9c 
tcrtio -irgumcnto vtitur, folum rcquinint ordi- 
ncm imtncdiacum ac>uum ad Deum : hunc au- 
' (emotdjnem ipleadmiriic in a^bus nararali- 
bns, quos fatctur pollc habcrc idcm omnino 
obic&um quod haocMt fupcrnacuralcs : vnde 
cr^ibidcfumccurdiifl-rcniianiu diccndo,qu6d 
-ali) finc altioris onlinis 1 aUi non } acjconfeqiicnr 
ter iam rellnqnetiir tegtila illa it online zcnmc-. 
diaro ail Dcum. 
. ■tttfiMinir Sccundo rciicitur, quia pcr cam ordinario- 
V«nn4ii ncm mediatam adconiundionenf Dci , ex qul 
docct charaftcrcm & aftus bonos fllc fupcr- 
*4 naturalcs , parum dcclaracur : n.im codcm cciam 
modo dicam cgo , ammam noilram magis ordi- 
J^*"'"^' nari ad Deoro , Ucet mediatCa qu^ cos «£bis: 
««r^ n«™ « conianaio non poteft efle fine anttna, 
gMMisfak potcft nutc;n cllc ime clurjitcrc & talibus adli- 
bus. Contirmo. Adus nacuralis mifcricotdic 
habet idem obiedhms qmd fi^etmKiiralis; 
quzco iam , air vnus ordinacur , aUcr non ? Di- 
^Autfar^ ccs , quia vnus eft fupcrruicuralis. Concra, 
tirculin Ergo dicis ordinari quia cft lupcinatutaU$,& 
tMjXi. ^ fiipecnataralem quia ordinatur. qnod ell 
comminere circulom viriofiikn. ReTpondf bis 
fbrte,exproprii pcrfedionc habcrc quinl or- 
s dioetor Sc lic fiipra naturam. Sed concrii , air 
ctgo pmfKMdooidinadoncm , non exphcas fu- 
penuniralitatem per boc, quod iic natnra /lii 
excedens /libftanttx capacitacem } vc nos dicc- 
mus infra. 

ntfMMUf Tenib reticitur ad hominem cuidcntcr , n.im 
**■ di(p.4).nimi.l8.e5cptd$iaic,negari non polle 
cflc a Deo producioiles colorcs fupcrnacuralcs 
& alia accidcncia macetialia: quod cnim , in- 
qaicille,incer accidenriafptritaaUa fic,vt ali* 

2aa finc rupccnacucaIia,cnt-non in maccriali- 
as fieri potcric i^onadc/^rina, c qua (ic ar« 
);llUcolorcs fupcrnafjralcs iu>n magiaot»> 
•ntacadconiundionnii cum Deo ,qukn n»" 
'miles, ant qdMi intellcAus angelicus : vt ex 
fcpa:ct:crgo fujicrnaturalitas non conlillir in 
S^flK'*»* ea conncxionc. Idcin vrgco in produdiionc acci« 
^''*Mk^ dencii excra fubieanm,qnc eft fiipernaronlie 
ffffg^ fine eo ordinc. 

■ Tetigic hanc vltlmam inftanciam ipfc P.Hc« 
rize,rcli)on<iitijue ibi non produci pcrfcitatcm 
vliam -yxed contra , Eao non ioquoc dc pcrieica- 
te,'feddeadKone:iliaeft (tipematnralis qponi 
rubftantiam , quia eft a folo Deo , cum acciJcns 
pctac 4 fidrie^ etiam produci , & ilia iion or- 
dinatar 4i|,cptiiaiiftionem cum Deo , vt iple 
(Mitfif' fncax , ^^|dem eiTct , fi forma miitcria- 
" "1 lis fublhinriiKm cou(eruatetiu «ctra ttibie- 
^um : id cnim ficset pcfiifi^likiiWni ot fe (apec- 
tiaturalcm. 

Aduerte> me oon ponere «xeo^lan la icft»* 
jlrgumitift cutionc vifus cxcn ; ibi enim poccft per candcra 
numccoadioncm fieri,vtalibi docui,^ beneipfii 
Herize rclpondec : pono ergo in .iclionihus,qu« 
ex mutatiune cauHx n.ituralis ncccllariu debcnt 
Clle in liiblhmtia lupcniarurak-s. 

Quarto potcil vr^cri his argumencis qux 
concra pcaMedcnies ietucndaB fiDianBat » vc qaif- 
que facili intucbtiar , ncc opos eft id tmpJii^s 
explicire. 

Argumenca aucem dai fbltntntur facil^. Il- J^'^'*!^** 
lud dc Tridcncino caret vi : nam Conciliuin EKfttetmf 
dixit , nos non poffe nacurallter habere a^us C*»<tluuin 
iiciu (iportcc , adgioriam promcrendam , id ellii 
ad lalutem. At quod fu^etnaturaUtas gloria ^ 
confiftac in coniandUone nnmediaril coni Oeo^ ' 
aut in aliquo alio pi i licato, nccper vmbrain 
inlinuaiuraConcilio,vt cx ccrminis conltat: 
omncsenimcimaenimus iii Iwc.ackus fctljcee 
natoialesnon eile mcricorios elohx , in quo- » 
cumque eoniiftateius gloriic (upernarurjliras. 
Secundum & ccrtium infcrius lolucmus.dum 
oftenderimus » vqde defumatut /kptmmirdi- 
m. ' lam antem fiipii ofbndi , abipfb ea eriam 
debeie fohii : nam amor naiuralis habct ton- 
iunchonem immediatam cum Dco , crgo cx 
bac coniunAionc .non oolUgitor qaidqaam 
cerci in hoc pundo. neeo^auicm fnpcrnacurali'^ . 
laccm non defumi ex (iibicdlo , quatcnus ea qus 
fuiic fupra viies fubiecli , loiu ei fupcrnacura* ' 
lia. ied de hoc fuiius in noltcae rciiteocijc ex> 
phcatione. 

Quana fcntentta docct , cntia fupcrnaturalia 
illa circquxpertincntad otJincm gracix. Ve- ^Jf^*' 
lum in hac feiicencii iidcm fere occurrunt fco- C ,f[' qmtd 
pitli , qui in prxcedemibus. nam Phmd multa j^^m u «h 
lunc fupernaturalia , qux ad Kmic ordinero non diMmffiuiat 
percinenc , V. g. pulitio curpoiii in duobut lo- 
C4S , |>cnet ratio quanticatuiu , conliiruatio acd« 
dennam finc fiibicAo. Hcc enim immia tn- .^""^ 
crinfecc , & ex natarj fuu lujn j cicincncad or- .,^*** 
dinem gracia;. Dico intnnfiut : tiam de fado 
pcr acculcnsiDens iUk ad eum otdinac } ficnt 
ctiam ordinac mottcm naturalcm , ingei.ium, 
ipfam hominis fobftanriam , & alta qux iiacu- 
ralilTima llinc. Diccs , cciam miracula pcnincnc 
ad otdinem gracia: , quatenu» gratuitd a Deo 
fiant,e5qa6dfintfiipradebiimn nanirc. Sed • 
contra , quia in hoc pnis principiuni : Jicii 
eoim ea ctfc fupcru.i(uialia,quia lunc oidinis ' 
giitic}eirc vcc6 ordinis giatic,qnia fimi 
pematuralia , & gratiiic6 fiunt, non explicas, 
curgracuit&fiant. Seauid6 prtncipaliccr rciici- '«/(''■'^A^ 
tur c.i ilochina>quia nultam rcddic racioncm, «'««^/'«rfs 
cur ea qud; ad otdinctn gt9(icperuncnc,dcbeatu f*^' 
cfle iapcmaintaUa ',{cn cnr debeant efle fnpra 
vircs naturi ; vcl laltem li de iftis rcddac ratio- 
ncm, non rcddit , cur aU.i cciain non poilint ad 
«amotdincro penincrc« 

SECTIOIII. 

featmia tradtw» 

VE R I s s t M A rci lupirnaturalis cxplicatid 
ea cft, quc ex iplb oomiue dciunii vide- Sifnum* 
CuTt ei^ne faris ooidmairii inter Auftores ; vr id ^ f^d 
fit fitpemminJit , fmi tmetdit vim t>tm njtnrd, •** 
yMiw rei MNr4f«r:idcft,quod eit fupra omnan ' 
fiibftandatb, Sc fi^ accidencia & fubftancic 
coanatan1ia«qax,vtoxfea.i.conAat,idcM)eft . 
' nioa nafMHu Digitized Gopgle 5+ RoD. deArriaga Trai5batus praruius De vi^one Dei. f 

tm*. tttmi 

ir. Adacrtc autcm , quando dico , excedit viret 

M. ndtKTt, tnc non loqui dc viribu$ illius ntuUlfltii» 
piis : tu hoc cnim fcnfu , quia nulla creacura 
pocc[\ aiiquid cfiiccre', nifi cuin auxilio gcncrali 
Dci, nihil crtet , quod non cxccicrcc vircs illius: 
loqnoc ereo de ilUus vuibus liinui cum concuiru 
genetaU Uei Alis debiio. 

Hir.t conllat, caquA- .•tbfolutc in nuUocafu 
cr f pollunt poni pct vircs naturc>ei]e fupcrnacu- 
«UmJ'^*^ lalia abiolnt^, fea «{uoail fiibtbntiain , vt dici 
folct ; c;t vcro , qux podiint poni abfolut^ , 
uon tanicii in hoc calu , aut cum hac cir- * 
cuniilanril » efle 6A!im fiipeoiaciicalia qoMd 
nuHluin. 

j Ver&ni adhoc videror xeflafe loca «INfetiltss; 

|iM oportct cnim cxplicarc quid (tt,fcu vnde pro- 

fw iKfdtm ucniat ,quod aliqua rcs cxccdat vcl non cxcc- 
dat vircs totius natuf ae » alioquin vidcuiur diccrc 
idcm per idciTi & mirorvix vliuai clfc ioiici- 
tum dc hac vltctiori cxplicatiuiic. Proquaad- 
ncnc , quiiiniibet fubftantiain cicataiu cx natuti 
lu&, & CK fpedfici petfcdtione diccce ordinem 
ad qacdam aocidemta decenmnan,& non ad 
alia. aqua v.i^.cftcjpaxfrigoris, lucis ,nonau- 
tcmvllomodo amoris,cognitionis:humo ell 
tx natura fuaf capax cognitioiits,ii(ni ver«y fimimi 
Exifw/u caloris aut frigoris. lluius auccm limit.Uf & 
tnMmrtnm cerca: cxigcntix non potclt vlla alia racio a 
' priori reddi , quiun propria, fpccitica &: limitata 
natura cuiuflibct fubftantia: ; licut qudd ignis fic 
calefaftiaus , non frigefa^kiuus , fola eius natnra 
prob.ic. 

C^im do^mam clcgantiflimc fctc ciTdcm 
l^jbw/k vctbis ^ me ponris tradic Auguftinus lib.9.de 
fem «(pi»- Gciicli aJ littcr. r.tp.i y.ix' i 'j. 1 intc itifcrcur , ca 
^^jr""' acciUciitu, cjLix ui jliijui) lul>icc\o rccipi noii 
wm^^mL P*''''*"*' naturalitcr , dici {HJlfc (ccimdum ouid 
Jim^nUf». rupernatucalta » lefpediuc ad iUud« etiamu in 
altero nibieOo naniraliter recipi queanr. ratio 
tsvfiiAlif'- cft , ijiiia rc(pcclii ciu!> liiliic-cH , taiii funt fiipr.i 
Lut,f»Aixt- ^.j^gj iutiitaics,quam iicilcnt fupra vircs om- 
nium iiibiedorum , v. g. lapidi tam eil fupema- 
turalt?. intelkclio noftra natuiali*» , v]!iam iiobis 
gtatia. caauceni .accidentia,qua: nuili iubftaiitia: 
creaix naturaiiter conucnirc pollimt , abfolutc 
&iiuie addito eHe & dici fupernatutalia. Hzc 
clara ianc.laffl ad difficukatcs* quac hioc oriil 
poirunt^accedaimtstn iktoadodxiiiAclaiioc 
cuadac. 

SECTtO IV. 

EA cft;iquialiinc(cquitur,raulcacirc fupcr- 
natllcaUa,f|Ux abomnibus nacuraliflima di> 
cuntur ; v. i^. mcmotiam , quam dxmon liabct 
' dt de gtatia amilsi : ea enim memoria ncquit ha- 
^J^^^'^ bert , nifi fiicrit grariashsc auccm non pocuic 
^^^****"*' cxifterc viribus natuCB>e^ nec ea memtMdlab 
ergo ca cft fupcrnatoralit. ' • 

SVBSECTIO L 
ffof9»amm tbu fiktitmt* 

Jfftruiu ali- Tj E p o N D I N T nonnulli Pfimo , camme- 
^"std aifmr. ellc fupcrnaturalan. Veruin quia 

dim tfis^Z. abtutdum eft copccdigcittda m iia t i» adus fiipcc- 
naturalc^ i vidciur cnim iitUc ctiamconcedi dp- 
bcrie habitus fup€nutut.dcs p.o ill.b act.bus.non 4*ti hAbuu* 
acquicicunt huic ibluciuni , ^uam t go rciicio /•«^«"•««m- 
adhuc clari&s : qoia aftus inali , v. g. udiutt» dc 
cxillcntia tiufJcin «^ratix in alio,codcni moJo qj^^^ ^ 
pendcnc a gratia,licuc ca mctuuria: ccpugnat ,^j]^,MiA 
aotcm aauiii iupcrnacuialem dfe malum : ci^ ^Miit wm^ 
cx U'[ |iu(ii:uiic rci 1 upgnatucaUa pon ht fupcc» 
natiiiulis ca luemoria. k , tmmft 

Idcv Sccuiidu lidcm rcfpondcut .aliqua cftc 
(upcriuturalia tantiim proriuppolttiuc , «bc lueCj 
non eflc pcopric- fupcrnaturjlia , ftd iultim fc- rkm tfi 
cuiuluni niiiJ : calcm auccm cllc cani ir.cmori.iin: ^**"*!*^ 
nam licet prxfuppoiui cxiilcntiam giaiia: , hac ^■WnP''" 
veri nippuAta tu (e cxiftit naiutaliiGaic : crg^o 
nij!i cft uipcrnacuralis piopric. alia vcro cHc, 
qux |>iuj i.c cc muncdiuciationcfuilunt indc- 
biia n.tcuiu: , cx: iiax rola aUblnte 8c iunpUcitcr 
clfc fupecuatiualia. 

Qi^od G obiicias , Ergo vifio beaca non erft 
f(jrm,iii;ci: Itipcniatiiralii , qtiia luminc glorix 
luppoaio c.4 ucbctui nacura , ficut mcniuiia iila ^rJSi 
de gratia pr.cccdente» lefpondent negando ic- 
quiians : rti.'rrcntiam dictint c.iiii cllc, <l«od "^,,^^^ 
vilio iiunquaiu ucbeaiur nacur.t:, icd ipfi lumini: iHwimu 
ateamemocte pnecedeniis granz dcbciur u.\- 
turx : onuusemm nacoiacatiuiialispait , poife ^*""' '^'^'"2 
cognoicere aAus quos habec , qnicomquc .illi "JJ^l 
iint,liuc narai.ilcj, ir.ic fupemartir.dc^ j.iliu- hmka. 
^uui poflet hai , vt qius aiaiatct Dcum intcn> n>*mfi pa* 
fillime, vel cognolcetecdart aliqaod obicdum, f>>f^'«i*z 
itucrrogatus aittcm ,in :;iT..:rft v-1 l^. ^ji.oiccrcc, 
iionpoiietiiaturJ.cci tcljH>ndcic quid taccrcc: 

Xiiaturaiitcc dcbetiic homini ipecies fuorum 
ttu , eciamli hi lupetnaturales ltnc« esgp hi ;o 
•Ausiblftfflprxruppoutiuc liint fupeinatnrales. J^"""'''^ 
SoUuiuh.Tc liili atitct cxpLcecui I dc uuo fub- • 
icu.}.;mihtnon placcc : arbttiot cniin,li quxiuo ^jt^gmilk 
non fiac pnre de nomine > Uem efle dc lumine MMMiiia» . 
glorix rcfpcdu vifionis , quod dc aftibus iupcc- 
iiatutalibus refpc^lu ipccictum dc fc. Pro quo 
ibpj n].o,„lmd cllc viftouem eallente iam lumi- 
nc gloiia: non dcbcri noftro intellcdu:,altud 
Tcro itli non dcbcri rationc intcUcaus , (od ra- 
tioneluminis. H.ic cfic Jiucria manifcftc.co:i- 
ftat : nuUus cnim negaic poccft, quin aiuma; ha- 
benri graiiam debeatoc amor amidtis a Deo , ie 
quin htmunicas Chrifti habtut itts ..d gloriam, 
licct non dcbcatiu illi amoi , nifi raciotic gratix, 
ficut ratiouc ciufdcm habct illud ius. 

Hoc pofito,dico: Si Auc^orcs hi velint intcl- skm «|b 
leOtli ipll infurnuto luminc non deberi vifio- 
nem nili ratione ipfitu luminis , vcriiTiiiiutn di> ««!"•*•»• eiilu>eriam homini habciui i^j^ } j,, 
afhis {upetnatarales.non debentur (pecies de jwitiA«aa nili r.^tionc corundcm a^uum , id cft, , 

idcc) Jcbcntur ci fpccics,quiahabet cos actus; 

id elt cxtra omncm controucrham : cfgo in fnfir. 
hoc ienfa c.iJcm cft ratio dc Iiuninc relpechi MHMMlifc 
vifiouis , ac dc aCtibus fupematuralibus rctpcdu 
^edeniroiccgoaequc viiiu acfpedeseritnatu- 
ralis vd fiipeci^acaUs cx hoc cadte. Si vero dtittir 
hi dicancviHonem beatam noni deberi intelle- 
dhii, nccqiiiJcm ptojitcr habicum luminis inco jj^fc ' 
cxiitcntcm , falfuiu omnino docent : quia vifio 
uitelloAai pcoprii commanlcatur , el friboi- 
tur,non ipfi nabitui himinis. ficut incxi-tnplo 
poliio dc ainorc manifcftc conibtt : amot eiutn }a 
amicitia: , j;loiia , &c. aaimae debemur » non 
propri^ iph gtariz, licet propter hanc dcbeantur ^^,-^ ^ 
aitim«.cuius latio 3t priori eft maniiefta: nam n. 

iiiam Digitized by Google Difp. 3. ^id ftt ^ •mde ftmAtur Juperaatttralitdei. Scdl. 4- 

Aumi etfoAum formalein commuuicac fubie- cat nec eleuat potenuam ad a&us » etianifi ter 

Ao{Tiidelul»e£himiubttinam4ignitaKm>U' quicaairsdhacvrilliexilhmt. 

cct camsecfeiatSigratia. quod idem cft in multis Rqplicabi'> : lil.r fpccies protlucuntur effideiii- 

aliis rebus humanis : rcucrcntia cnim, qua: terabeisa4iibuslupcriuturalibus,autcertiipfi 

Petto Rcgi dcbttur, Pctro propric dcbctur, non aftus immediati concnirunt eflSdenter Vt ob- „t^' fn* 

dignitati ccgia: lecundum fc , licct Pctro dc- ict^um ad cognitioncm fui : crgo cx hoc capite tUtmitut 

beatur obeam dtgnicatem : quod , nili (aciendo non miniis crunt illz fpccies » aut cognitio ex- «tfAnj^ftK 

{ vt fupra diii) qiHeftioiieiD de nomilit» ntffd periinentalis , fupematuralis , quam adus ipG MMMwm« 

Acquit. prooedentes ab tiabitibus fupernamcalibasi 

Ne ^vodbiB detinearaar , negandaw c^omnesprocedant&principio fupernatmali. ^^^^ 

*tinMund» fupponunt ; iicnipc aiiimjE dcbcti Rcfpondco Vnmh , non cllc nccciririum vt 

«M^ttuimm^^^^^ '^^'^ aiUibus : dicani cnim , cas fpc- dicamus cjs fpccics aut cognicionctn produci frtitui 4 

dAtritittma, CKS (blum dcbcri adibus ipds , non animz ; &: ab ipfis a^bus , fcd Deum vt auchircm natu- tht , v$ ad^ 

^tftfwi nmc dcbcbunt oftcndcre,cur vifio quz datur ralcm tcncri infundcrc cjs Ipecics immcJi.itc Smtmm'^ 

animzproptcr lumcnglorix*,non debeaiur re- ipfi animz. Nequc putct quis mc in luc folu- 

jpsaaiiimx, fcdluminijillxvcrofpeciesdebean- tione principium petere , dum dlco Dcum clle 

tur non iblis a^bbus , quos cepcaclentant , fcd audorcm n aturalem camm Ipecierum quo iam 

^ctam ipfi iltbieOo. DiceAr,qttia anima petic videor lupponcre,easeflemuuralcs,dequoeil 

nofccrc luos actu";. ContraPiimo : Anim.i folum toca lis. non, inquam , quis id iudicet : nnm illas 

vidctut nacuraliter peterenoicecc cos , quos na- cilc natttrales,aliunde probatum cil a me,l'cilicct 

turalitcr habct. 'Secundft ,ciiam anima namta- ex eo.qaidquid hx habcnt, poted inueniri in 

• litcrpctit cfficcrc (iiTiiics ni^us , .id quos fucrit a(Hibnscrroncis& moraiitcr malis ,qui (iiicdu- 

compictaifcd pollto luminc lam clt complcta bio non poirunt elle fupcrnaturalcs. Secundo, K'fh>ifi»^ 

ad vifioncm : ctgo tunc ipfa ctiain anima pctet etiamfi COllliet|iieDCia ifta bona fit , E^cliu tft -^, 

viiionem, ficut petit eas fpecics pofiquam bar fiftmmmd&ttigt btAtt tm^m tdli^am fnfrr- „^,^,^i, »4 

btiit afttts filpemanifales. Vfdes lam eandem mmriim \ non ramen h conWio , Cmiffk tft nntiiuri!) 

planc elTc dc vtrifquc r.iti<)ncm : an autem fiftm*iura!i-r , fiyo tffcnut trit fnpmnituralu. t*niv 'ft' 

£aucis inutacis qucat ha:c foiuciodcfeodi, dioftn ficut in limili bcnc valet , E^eiim eji ff irituMut ^"'^- J"!! '^' 

, tdiijUMtft ^hritkidu ttrgo & tfftdiu tjl /f'ir!!n.i!u. 

SVBSECTIO IL iic Dcos in fc onmino fpjritualii pioautit ics 

pnti nutetiales. 

. Prima vtra fiima, Difparitas eft,qaia licet etfcOus nonpolfit ^ 

fupcrarc pcrfcdionem' caoiie tocalls j canna nK ^?^?'?!!?!^ 

31 A L ITE R ergo rcfpondctur. Priiii& » flot nicn bcncpotcftcxccdcic ticiFcaionemcfrcdtusi "'.^^ffHS- 

Jiaus itti X\.»i0ti3S mcmociz , &c. dfc fupcmannales poteft ergp k rc aliqua iupccnaturali pcoduci f^«n) 
infuftm» materii dc Fidc , eitam (irca obie^ iiiperna- naturali proccdant. Cur autem vilio produAa 
mn^w tuaiu pollc daci a^t nfttucaliilimos , & i , ab babicaijipemaiiicali fic rupetnatliialis,iiM» 

*||| *^ Mir cdnmnjo , drca obleAa naruralia aftus fuper- moria ver& aut fpedes nfodnas ttb tt/&a etfam 

imrtfMMvf '^^'"'■•''cs : i .i ri qo nii.;moria ;ic"buum iupcmatu- fupcrn.Ttur.Ui non fuu fupBaaniralcs , cx di^is 

f^MWMfafc laiium pEzcxiHcurium habec quidcm pro ob- in folutione coUigi poteft; nam habitus datur ^'^'O' A.' 

ieaoicm(bpemaninlem,tid« caroen idc6 (o- propter viiionem , vcconfbrrci potcntiam .ul 

pematuralis cft,quodcodcm modo de fpecic- illum cfficicndum ,qnod m.initcftc .iv.nil! (iip;r *'.^^^IJi!:a-^ 

'Mni cM/i DUS illis diccndum : crgo funt fupcrnaturales naturalitatcm viiionis: at vilioipUleuattu:) lu- .^,.'/m>/^ 

Iblum jprcfuppofitiu^ fcu tcrmiuatiuc:& hanc pemamralcs non dantur ad contbBaildam aoi- dti ur 
vt ItiZ^Tf^ Iblum lupcrnaturalitatem poirunt habercetiam main in ordinc adcam fpccieitiJWIinemoriam ^»""** 

fiOmi, aftus mali moralitcr & peccaminofi . v. g. vo- dc fc j fcd poftca nccclfar» «t flU» aOibus pul- 

■ . . luntas non crcdcndi re$ fidci ; vcl ipfc etiam- lulat talis mcmori r , vnJc lion eft cauiGl baii^ " 

mct diiTeofus eiconeus. qui t/Otm in oinnium condi cam cilc fupcaiatucalem. '* 

plane lententii natuialcs fimt t rcpugnat cnin 

aiiquidproptiefitpcinaiiicalecficpcGcatum anc SVBSEGTtO t\X^ 

crtotCTn. . ,. 

wIAm Non fic fc habcnt adlus virtutum fupematu- IXm OUM fibmtMi, 

-"^fifn»», ralium ( quod dc vifionc bcati rcfpcdlu lumi- ^ 

^m^i^ nis gloriz codcm modo diccndum eft ) rd"pc<ihl QE c v n d5 rcfpondeo difficultari e m>m.iSl. ^wC wli* 

•ffltr fiif^L footum habituum infufoRim. proccdunt Cnlm Oinfiftcndo reccntiorum fccunda: folutioni: f^J^ 0 

HMewtlm .abiUis vtitcaailiaOauiiiio ccquificis,nec eoa irii*onembcatampetiquidemabaAimahabente^ * 

fi^*^ bablcas , reipidunt irt ptvinir icrminfim- } ied « lumen gloii* , in tamen vt qoafi rario fbrmalis iunif /Wm- 

JljJiT^A»- ^oid fibi communicans pcricAionem fupcrna- petendi fic ipfmict l...hltus , oui animam facir Hi •* f»*»* 

mvtPMfi turalcm ,quam in fc habcnt ipfi babitus. quod eavilloncdignam, ficut gratiacandcm animam M*^ 

tmnJ^ inde cdligitur : nam quia aAus hi fimt in fiil facit dignam amdrcDei. Vtide vifio ill« tliatic^ Lmmx)*/^ 

fubftantia fupca vircs natur.T , danrar habitus, etiam infc fupcrnaturalis : at fpcciem ficmcmo- ; ▼t eleiicnc natiuain fcu potcntiam, camquecon- riam eorum aftauni ita peti ab anima , vt ratio 

" '^fatcnt in ordiflcadta]iesa&l!k Vides etgo eos pctcndi , feu quz animam dignam rcddit , non 

fimdfittiS. "^" vim Mtiine, guaiidoqaidem fiunc fic a^bis ipfe pr«Gedena, fed ius illud quod iiabec. |/ 

^«Am pct vircs fupemaintales iplocum h'abimmn:at «tHma in inps aAus, vt iciat quid ipfa liber^ * 

aftus ilU raemoria: fiunt pct fol^i vircs natuf.-c: cgicquidcognofcit :pofitio vcru .idutim habeat 

nara obiochun feu tecminus vt laiis non confoc* fe vt conditio. hinc m vc tranfeuntc & jj^cicunte Digitized by Gopgle \6 ROD. DZ Arria«a Traaatus pr.Tuius De -vljione Dei 

TO a^lD^uandoiainn^djg^u6caciieqneeleHac hj&rpccie$.cognitioneni& raemoriamdeaai- 

lubicauin , adhuc wmen majicat in anima di- ,bus lup«iutii;a!ibus pollc cllir ablolutc , nulla 

"^" Sj^ ' ''^ auinui ex lc fatj» i>U)portiou.iu rc fupenuturaJi exillcntc , iudc patci ^quia , vt 

/f^V'*WMi' ' ' rc<iuuii adu» praiccdcntc» tan- fiisc oftcndi difp. 14. Logicz a num. 41. adus Jinmi»tmti. 

fmm w ^.M ^l";!"" conditioncra , vt lic habc4c fpccics dc eis. noftci eciam ijuuitiui non pendent neccOaEid T f'"^ '''' 

ttM^hMi. ^«e aucem maximamdificrentiam inter condi- ab exfftentii obicai, vndc etiamfi re ips4 illa " "'^5,/-^ 

«HlW«g|r*- tioncin & ratiuiicn» torm.ilcni rujip.>nuiit om- oLi.ccl.i nut» cxiuillcnt i fi i.imcn cx ahquo ,xtuu,t> 

mm «w wau* nfis. Iguii v.i{. vtcalcfjcKu .pctit approxinia- fallo dilcurlu uatucati, vcl aliundc iuinct lio- «^J"* pctit approxinia- , 

tionem.qiuenullomodo cii i luuagcndiipcdt nrinide eis obie£Us exciuca fpecics , potuiiflec «tiam calorem;aUicr tamcii, UiliLCt vt acf.Tqua- 
Ctmli mxiHr, t-lm fbrmalem rationcnj calcfattmain. Haiic t*f'M»nJt 
^nU fii ttn 
diih rati» 
fnmtlit. 
Dicii , taim» 
rdfn nin (i; 

4(flltlM ff>t 

ttirum , nit dirkicmiani ir. pi.rrci)(i cgo vidco j nam habi- 
tiiscft ratio foinialis petcns Tilionein beatain, 
vnde harc manct iapernacnialts. Ac aAus ipli 
rint pnr.n conditio .id Iioc , vt fpccics cxigantur 
i potcft auicm quid fupcmatntaic .muna habr:c tilcm inenioriam .uit co^niiioncni dc 
ilhv : licut in itubis plaiic luiit ciuldcm r.itio- 
nis cognitio vcra & talla * & in fula dciiuinina- 
tione cxtrinfcca ditfcruni. Poile atuem exciraii 
ipccics tle eis obici^is , ctiamlt ea non cxiHant, » 
iin c tmt , prob.itur ii limili : na.n Jc .iliis 

. j , obicctis , inquibiis noi) miiiiis idrcpugiurc vi- . 

c !c conditio ad aUqnid uacttcale, vt per fe eft deiur', exdtantar f«pc pcr dilcurrum Ipccics. 

pono cNc.nplur.i in ipsa vilionc Dci : ccrtc cx vi- jMf. 
Antma non cft cauir.i adiquata lionc aiiusobiccti & cxapprcliciilioiic dc Deo, 
m»lii fittm cirum (pi-cicnii.i ; comjilttur cnini pcr jpios potcft quis deducere fpccicra dc vilionc Dci, 
ttu^ttiu, 2auslupcriiaturalcs:cri;oratiofomuilispetens «c dubitarc faltem an illa lit poOibilis, Eccc 
eas fpecies eft «juid rapcrnatarale , faltem in- iam vn.i fpccics de ea vilionc , (.jua poiita rurfus 
3 k<piate : nim caulla inadcqnau ncquit ef^ cx errore potcft iu eo Itoininc cogtiitio cxcit aii, 
totaiaiiopctcnscrtcttum. quali eaiu vilioncm habuiUct : & iiuicinlbm- 

)$ Rcfpondco Priiiio.licct nonpoffit adarquari niis Cepe excicancur (pedes vehemences tn manifcrtani. 
Vrgebis : KifitmlH pcoxiinc peti circdtu:> a c juh a naJx(]n.it,i , pnllc 

cZibW ""f™*" ' qtwieniu ca uu.ia^uata taulla pctit 
ttu ^'^"^.'"t'J'1'^-i^'I-Miivt concurrat. Sicignisna- 
mt twimi. P«"t calcfacere.Ucet fcdut non poflic 

fAtmrttm^ Id faccrc , fed firaul egeac concuriii Det : hoc 

t^^J**"* modo dico pcti ab anima prxdicUs Ipccics : pc- 
»#Mlw '".'^""^^ * f '«bi cas infundat. Secundo 
StanSt "^^'pontlco duplicem eflc cxigpntiam , vnam 
Mu-finmmd- permov^um cnicientis ,& hoc rcnlu fatcor ad- 
4f«r«M f .Tii>ni.im cx:j;cmiam non dan , nili in cauf-a 
^'' ^'l"-"-^; *'' »'" vcioclfc pcrmodum dcbici in 
.«i/U orJinc ad kccipici>dum.&juecbenc poteftdati 
,4 adarqtiatc in aliquo fubiedD , ettara/i lllud non 
t^i;fn'u*J- iit nun (olnm caulla adxcpiata , fc.l ncc inaj- 
^7" /V . t.ilisrciiric eflciuupetitadxquatcliui 

ZfZZZ P."I>""«. licct » genetantc folo producantor. 

ivh .)**^"Sf «Mnnwtncmfcntcntiam.pctic 
timmfi Aul ipectes qtut i folo Dco producuiuur : ita iii 
nie »«J. pi.r(enii , pollto aclti iupcrnaturali , anima pctit ^iiniirim |}'^* ♦ "°" pfouenH formalitcr ab aOu qd foliira 

f,ii,.,l<,r,n,. lc habca: vt puraconditio, vt pauloantc dixi dc 

lis. Alitcrlongcconcingitin 
I' vifionis: cftenimilfcha* 
bitutnonfoliim canifa clficicns inad.rquara vi- 
fionfs,lcd id qito formalitcr clcuatur iiitcl!cc\u$ 
vt pctai c-vm vifionem : totaiiamquc cundignitas 
ad cam vifioncra prouenii ab habitu illo, (icut 
lotacondignitasad amorem amicitiz proucnit 
a gratia dignificante anim.-i:n. 

Tcrtio princip.iliicr icfpondco obicOioni 
r.m,f.Uiit primat, fpedi» & cogntiiones de obie^s fo- 
Ki".;, pei^^i-Vuralibus non pcndere per fc nct cir,ri6 
» ^ ; nJ-< i y^' 'upcrnacurali , non folum vt a principio, 
Ti ii,{i„:.x . 1«;^^ nctjiic vt a tcrmino cxiftcntc.fcu vc i con- 
rtU.n.qHii ditionc ; ac proptcrca poifc poni per fc cxrra 
"""i' vhibus narur*jvilionero veri bcatam 
^Z. * necclfarii ita pendcre a Ijiminc rjorix fuper- 
mcurali,auc aliquo alio fupcrnacurali aiudlio 

iuminis locum fupplcntc,vt ii hocnonlic,ne 
quidem diuinicus pofllt vifio exiftcrc : in omo HHv^iem-.tfi approximationc i'.;nis. Al 

''V" ''"nincglorii rcl'iicc\ 
tliHlir ml> htr u:... ... r_t •^. /1 

SttH vr ra/it 

9t ftimtli. i7 phaiualia,qu.i(i vidcrcniui ;j!cac talccbicClutn, 
quod tamcn nuncjuam vidinuis : crgo tiuaiituin 
td cx vi co'.;nitiunis dc obiccto iupcrnatural^ 
non fequitui dcpcndcntia vcraabiMitcitiper- 
nativali in fe cxiftcnte auc prxteilti : crgo ca 
cot;njtio pu:crit l..:lie*i i ouuiii.o n.icur.ili:cr,tuin 
ncc rcmutc quidquuu iupcinatuiakapartcrei 
prireqiiirat. 

Quod li Jicas , in cognicione cxpcrimentali, 
qua Angclus nouit (c ainatc Dciun lupcinatu- '^'^^^^^ 

raliicf .ancipliimvkleretnonhabet locurahsc ^MMw 
do^)xina: lumca cognitio nccctraii6 lupponic aimtte^t, 
a^ualera exiftciuiam talis amoris & vilionis .**fj**'* 

iLpernacur.ilis. Si liac , inquam , obiicias , fa.. 
dlc cciamreipondcbOfCflepetaccidenseicog* 
tUriont , tpid extiicrit obieaom : cibn enim ea 

non CccjLniti.i-iitcr \cra, potuit cxillcrc, criain/i 
non fuil^t obitCtum ; licut vilio imuitiux albc- 
dinis poieft dtuiniius cxiAcic , ctcmli noii iit 59 
albcdo cxiltcris ,fcd ibla (pccics illius. Si.iutcm /«f" 
ca cosniiiu ciltc iuncrnaturalis , ncc diuinitus f"**'*'*'" 
cdc pollct nili cxilUuie obicCto ; fumquia nihil - 
rupcrtiacuraic poiclt clfc fallum>tum quia les 
iitpernaniralis tuinquaiu poteft exiflere,niii vU 
libiis fipctnatiUalihusivnJe vcl dcbcrct obic- 
c^uui fupcrnacur<ilc cxillerc , vcl aliquid loco 
illins Ibpplens eam Hipcmaturaliiacem : ergo ea 
co^nitio c? pcrimciujlis , (i n.itur.alis cll , vt iam ttnlnt ma^ 
fuppoiiiinus , non pcndct ncccirario ab aliquo 
fupcrnaturali in rc cxillcntc, fed fummum vt ap. ^ fufttmM . ' 
|>rehenfo*quodnondacci lupcmaturaUtaicm} tKtJimt^. 
vifio aotem oeata , Sc cxtera omnfa quz Ittnt fii- tn^kn^ 
pcrnaiuralia , rc ipsa pendent a prindjj^ fil» 
fcrnaiuiali vt tali iu fc exiftentc^ 

S E C T I o y. 

Seami^ diffieidtatet»tr* ts^UtaUvum 

rei /upemamfaUs, omnes Carhohci conucniunc , vc aliundc lup- TXO c v t difp. 1 1 . Phyficx a num. 64. capa- oiuait 11. 

pono. Quu! c: . nii un.li ,ilio iic filpaiuni»- J-/citaccm , vt cleuccur aliqua res ad ctfcitus t»fc'tM 

iis , ctia.u ppdco luminc glori* f non ver& me. fupcrnatutalcs , i Jcntificatam & eircntiaicm eifc 

moria auc (pccics de aa.W fupemttnralibus. omnibus lebus . uon minus quam lit capacitas "reTnt^ 

quxpoiTunccireluiealiqtiofiipenuDuaU^PeicA «c etdsentuiuciiiaUs ^hioc ^iguiDMiior, tt^o.l£i»Zti Digitized by Google S E C T I O . Difp. 3. ^id fit , ^ vndc furnAtur fupernaiuralttM. 

^.mUU aJ ^o*^ iivigis ctcuatur fupta c<ip.ici(accm luatn iu- 
rtm fttfiriiA- luialcin , fcu iupfa natutam fuam intcUcchis, 
iHTMltmMt- Ji„„ cleuatur ad Dei viiioBCm^ quain Juiii clc- 
mtJt vift y^fyj. vidcndam albcdincm : ncuira cnira 

Dil inlufir , . n !• 11 I- I 

pMiurMtii clcuacio cR lupraviTCs intcUcuui cilcntialcs 
mn tri/Ff iu~ confcqucnccc ncucca cric fupra naturani , ncutra 
iiditiit. (upcrnaturalis. Ob hoc arguntcntum nunnijli 

ccnicnt poccnciamobcdiciuialcni non elll- idcn- 

tificatam crcaturx , ncquc lianc diccrc urdincni 
-ad rcs fu^crnacuralcs. Contra lios egi fusc co 
rrtfttrtine- loco Phylicj: } & olkndi , indcpcndentcr ab hoc 
jtni Mli^ui argumeiuo.dcbcic cxplicari dificrcntiam intcc 
f^ft r'"""- potciitiam nacuralcm is; liipcriiaiuralcm : nnilti 
jHimiur. ncuttam dicunt cilc cllcncialcm fubicCko. 

ficut cgo vtramquc tdcntifico ( qui camcn licci: 

aliundc poffint rcJargui,nuu t.rmcn cxhocca- 
iihtti: cr;;o licut illi , poncmlo vtramquc potcii- 

ciain cxcrinlccam,cxplicare poirunt,qunmodo 

vnus concurfus lit fupra n.icuram , alccr vcro 

Tif rtiptSui non ; codcin inodo potcro cj;o, viramquc idcn- 

if"" 'ifitando jcxplicarc, quomodo vnus cuncurrus 

j^* "'"'^ litfupra iiaiuram,altcrvcrbnon. id auicm lic 
HMi t MmtM rt- I * I ■ . I • I - I 

J^ieitmii if '^^ 'oco cxplicui ; vt , iicct omncs orduics ad tcr- 

diiurfu]. minoi^finc idcm rcaticcr cum fubicclo , in ipfo 

txtmfU. tamcn inodo rcfpicicndi fic ma^na diucrfitas: 

llc aqux cllcntialij cll capacitas rccipicndi ca- 

lorcin, clTcntialis iccm capacitas rccipicndi fri* 

gus; iccm lapidi natutalis cllcapacitas liabcnJi 

inotum furfum deorfumj & pcr planum ; cll ta- 

inen fumma diffcrcncia : nam motuin dcorfum 

pctit,rcliftic motui fuvfuin ; alterum vero ncc 

rcfpuit ncc pctic, Cuius rationcmii priori non 

fioHumus .ili,im tcddere quam nacuram i^fam 
apidis , aqujE , ignis , Scc. qiuc ex fe habenc di- 
uerfas cas exigcntias,licct omncs (ibi idcncili- 
AfflifMDiur cacas refpcdh.1 honim accidcntium. Ita eodcm 
ftlMiijni, modo in pra-fcnti dico, cx naturi taliutn acci- 
dcntium rcfpcdliuc ad lalcm fubHanciam feu 
41 fiibicdhiin proucnirc , vt , licct cafubftantia ha- 
bcat idcntihcatum fibi rcfpct^um Sc ordintm 
ad ca accidciuia ; non tamcn vt ad quid C\hi pio- 
porcionacuin ; fcJ vt ad td qiiod cxccdit vircs 
illius , ita vt dtitn ci conccditttr , fiat fauor fcu 
mir.iculum •, licct ipfum polfc hoc miraculum 
S Jbiiufi.fTt- rccipcrc , lit ci clfcnti.ilc , ficut cgrcgic Aiigufti- 
jtaitn- nuslib. 1. dc l'ridcftinat.SS. cap.f.docnii his 
W* vcrbis : Fojft hatere fidcm , ficut pojfe babere cb/tri- 

titemyTtMturt efl hoimnian ; hidxre oHtem (hitritatem, 
grtuui efi jidelinm. Qiiod autcm qiiidam dicunt 
c.nn potcntiam clVc conditionalcm , id cft , po- 
letit crcatura clcuari, ii polTtbitts fit altcr cftc- 
^us, hoc, iiiquam,clarc rciicitur ad huinincmj 
quia Jc faclo aqua abfolucc cft eleuabilis ad gr.v 
tiam abloltitc podibilcm , crgo abfolutam , noii 
condicionatam, habct clcuabilitatcm. quo argu- 
nciuo hi iidcin vtuntur ad probandum, Dci 0111- 
nipocenciam cdc abfolutam , & non conditiona- 
tatn in Dco quia Dcus abfolutc habct vim pro- 
duccndi Pctrum ablolutc ponibilcm. ViJcanc 
lamhiqua confcqucntiilvxi- duodicantur. Ncc 
obeft quod obiit iimt, abfurduin cllc aquam pcn- 
dcre a gratia poflibili : dicam <;iiiin id non maius 
clfc abrurdum in aqua refpeilu grati.v , quam iii 
Dco rcfpc-ftutnufc.v. & lanc non crcdttcm lios 
dictiiros , noftram voluntatcm intcllciitum 
r.on diccrcordincm radicalcm ad vilioncm Dei 
& .ndhis liipetnaturalcs : ifc camcn ctiani illos 
rcfpK-itnu pcr potcntiamobcdiciuialcin, ergo. V I. 57 ObieSiio tertia : ybi oSiendo , ens fu^ef^ 
natttrale non dici rc^peSItue ad 
caujjam e^cientem. 

D\ X I fcd.j. ens fu|>crnanjr.ilt cfTe , quod oiitau 
cxccdit vires n.nura: fcu fubiccli. Contra '«*• 
quod llc argtii potcft : Caulfa clficiens vt talis 
iion cft naiura , ncqite fubicfttim ; & tamcn 
quod cxccdit vires omnis c.-iuirx- creatx cflicicn->^ 
ti ., eft vctL- fupcrnaturale, crgo ca cxpUcatio di. 
mtiiuta cft. 

SVBSECTIO I. 

Proftnitur rciicitur quorufidam 
doihta*. PAtir Soarcz lib.4. dc Angclis cap.jj.docet, SuftrMitri- 
ca lolacllc vcra miracula ( & conlcqucntcr 
ltij'crnaturalia} oinjK: cnimmiraculum cil <l"'d 
fupcriiaturjlc, & c comtario} qu.-c luni f.pra iMntinnfulif 
totam virtuicm creatam produchuain ,• icu qiia: HiuMm . fiJ 
a iiulla crcata fubftantia polfunt propriis fcu na- f"^»- 
tiiralibus viribus produci. f/"" 

AfTcntiuntur Suario aliqui lecentiores , qui ' 
indc conlirinant eain dodirinam , quod lupcr- j>„j^^,. 
naturalc cft ftipra fubicfti fcu natura: capacita- U ottt tfl 
tcin : atqui non alitcr forma aliqua cA fupra/"^»^* 
fubicdicapaciiaiem,qu^mquia in natura non M"^'' 9"'^ 
clt vis acuua "<.~- «-.™ i^r.^-..^ .».iiir > < i qui eam formam poflii ci ilfiiitntn. davc. idcO» cnim liabct aqua, v. g. vim natiua- Em,mflit*»* 

)cni rccipiendi calorcm , & lapia inotutn fur- fti<Mtmi 

funi : quia , licct hxc accidcntia lint cis concra- 

ria^ignistamcn&homoimpcllcns habeiu vir- 

tuiem ca uioducendi in illis. Ncc vidccur polfc 

concipi , homincin liabere vim naturalcm dandt 

iapidi inotum furfum , & tatnen lapidctn non 

haberc vim naturalcm illum motum fufci- 

picndi. vnde cmaijauit illud axioma philolb-» 

pKicutn,ntillam dari poceiuiatn adtiuam natu- 

r.:lctn , ciii nou rcfpondcac altqua potcntia na^ 

turalis pailiua. Hinc infcrt Suaicz fupri, re- CmfrpuKti 

pu Miarc , Ancdos aut aliam crcacuram poffibi- 
1 1- L • I r • j rruitirM fU 

uii» habeic vtrtutem naturalent faciendi vcra ^1«/« 

is: propria miracula. qua: illario valde cA lcgi- mirMiiettimi 

tima c prx cedcnti dodiina. Quam rnrfus con- 

fiiinaic indc poftunt : quia omnc & iolum id 

cft fupcruatur.ile , quod proprid cft miraculo- 

fiim , ita cnini fcntiunt omncs : atqui nihil pior- 

ius (^uod potcftacaufsicrcatanatutahbus viri- 

biis hcri, potcllcllc miraculorum.vc cx tcnninis 

patct:ago ncc fupcrn.uuralc. Addo vltitnani 

confirmationem. Quod potcft n.tturalis caulla Pejft frtdii- 
padluam : atqui quod poccft naniralitcr pioduci turalutr fit* 
in fubic^o, non potcft cllc fupcrn.uuraU*, vt tcr- dittt infuiii' 
mini jpli vidcnturdcnotarc:crgo iion potcll clle ^'i'?'^'"' 
liipcrnaturale id quod non cxccdic vircs ciFccli- 
u.isagentis naturalis. 

Dodrina hic non vidctur pofle fuftiiicrij 
ik; quidcm qtioad ilLuioncin lupra pofic.tn' de 
Aiis^clis ,oftendt ftifius fuo loco (quod iani hic 
pr.\'fto , ne bis cadem repccere cogamur ] i 
1'. Suaicz omnino lieri qua:ftionem dc folo no- 
nunc > de qua iiullus dubitarc polTic : fi cniiu 

ipfe 4J 

VitfulMtltt Digitized by Google 5$? Ro D. D E A R Ri A G A Tractatus prxuius Veyljtone Dei. u;i facert 
rni'jfHiim , ipfc vocac miraculum i(i,(juoii anulli creatu- 
ra naturaliter poteft fieri , qiiU potcrit qucrare 
poftca ,an Angeli naturalitcf puirTiu t.uxic im- 
q^tfttnttta r.icul.i : cllot cnun qua:rcrc , .iii Aii^Cii ii..cu.dli- 
4t«MiM* tci poUiiit quodnoUa creatura ( cciom incta- 
den<toipib»AnMlos)poteft naturalitcr ; & con- 
feqaenterqua:(DoelIet , an Angcius pollct quo4 
non potcft Angclus. Alius crg.j vicbcc niic icn- 
fus qua>itioni& aJcu cclcbns mtcr autttuc^. 
Secand^ , viderac iiic eifc abufus vocum : limi- 
yfJaf» K»;i( '-'^f cnim cxccndiint iignihc.itioii(.!n socis 
lutuia. tiMMTM prtf iibicu , luiuiu vt r>tobcnt luas ilia- 
tioncs: nam nomcn mWM bipta quam dcbct 
cflie res iupcrnatucalis * comprehendit io fui ' 
commoni lignificatione non folAm fiibftantias 
trcacas , lc.l c::ain ij^^lum Dcmn , cjui ^iropriiffi- 
mc dici(url\abcrcnaruram:crgo li lupccnatu- 
nde eft idquodescedic viies eftftinas tocias 
naturx , tkhct cti.im cxcc lLr; vius nacuralcs 
Dci. quod onuuno icj ugna:. Ciuiiii li idc6 

dicacar,vtaiiqaid lit lupcrnaturalc ,nondebe> 
tc ncedeMviKi eftcAiaas*niiinaras«cceMiK, 
iam coarfterar vox mmnt ad folu natoras 

crcacas , Si excludiiur aliqua natura , (cilicet c^i- 
.uina. quod j^catik tit } debei ergo vox imnrs 
compteheniKre cam' Denm.quiia nacaram 
MMm^mtttr crcacani. Hinc auccm rctorqtieo aigunicnta 
mrpmrfity omnia , &c in primis , quod in vlrimi conlirma- 
y"*"*** ** tioncilicttar.codcmmoclo iuibctvim in Deo: 
l^ly,^ . " nam idi|aodnaauaUs vis cficcUuapoteft nato- 
raliter inliibieOo efficcrc , poceft emci nararaU- 
»cr in iiibic&»:crgo quod Dcusii.itui.ilitcr po- 
teil producete (quandotjuidcm ei\ ctiam agcns 
ii» mlil nit naturale ) paterh etlam natuialiter produci in 
fittnuiMr*- rul'in.to .■ t:go planc nihil cric fupcrnaturale. 

ratctconlcs^ucuciajqiiianihil eit ,aJquodpro- 
docendum Dcus , qui ctiam eft natura , & agcns 
iiacuiale,nQti 'n-\^- ^t s ircs fibi naturale». £o- 
dem modo retot^ 'c:l:i prima confitiiiatio de 
r.iiraciilo:in tctnunis cnim t^pugr.3tidei& mi- 
f$i ttit laculofuni ^quod a aatura»lcunaturaU acente 
mk t a i bp m- prodiictnir,omnino nacuraliier : ergo ea ad qu« 
Dctjs.quicfl natata,h,ibrt vini n.icnralcin , non 
funt miraculoia jcrgo non ccir \lliun miracu- 
lum , auia ad oronia habct Dcus narorales 'vi> 
res. Solutionero , qus adhibcri poiret huic mcc 
obieiftioni, imptignabo in rcfutatione rcrtii. 
^ ^ Faciliii!. adhiK rctorcjuco ari^utTcntum pri- 

dpuum t iciiicct , non alitet lubiedimi poile 
formam tn Ce rccipcrc , qokn eam pofltt cauA 
^ farc ^ffi.icni ; vndc intulcrunc illi , id quod 

gaJtmmtr- cautla ciiicicns iincvlla rupcrnafucalitatc po> 
fumwrfrhf teftproducere,poifeetiamfiibie^n rccipcrc 
Hoc argutTicntiiin fic cgo rctorqaco, Ergo niliil 
omnino clIc,inquam,poicritpropric lupcrna- 
turale vltt cteatuts : unao onim gratiani vd 
crcacionero accidentis. in ei enim habet vim 
repHca : Dens, qui eft narora , & agens naturale» 
habcc viics nacLiralfs cara ptui^uccndi : crgo 4J Duumr 
txm ^6 logojrtmi. l*ra:ccrqu.im ijuud infcnccur cuidcu- 
ler ,caotuniaijaxac.auiris cfiicien:ibus trc.tii Oirm* f»4 
noti jioiruiit pcod^ci, cIjC fupcrnatuialia ; v. g. /•'•" ^ff* 
produdioncm Angcli , mundi ■, itcm coruin om- ^I^JLJl!^ 
nium accidcntium quc pCiunt a lolu Dco iin- 1^^^^" 
mediatc proJad { coinpucantur autem ab oinni- 
bus^nter naturAlia:qoa]c$ funt paffiones Angeli 
& anim.r , li ab ipsa anima , fcd a Dco pro- 
ducaiKur , vc fcrt comtnunis lcntcntia. qux , ii- 
cet forte ex aliucaplcefairaficnon t unen ex 
hoc. In (pCvitLias iccni an^clicis, quj a Dco 
intutidiiniur,<ic Uiiit nakutaio ,idcm facio at- S/f*»«^x»« 
gumencum. hzcomnia fuut , iuxtaeani doftii- 
nam , fupia omncs viies ageiuiaro nanitaUainf 
Dens non nnmerernr inter ejnfinodi agen- 
tia iuxta ciin dodrinain ,ergo {uni fiipcrnacu- 
raiia. Patct confcqucniia, quia non idicet in ad- 
aersit fentcntii forma aliqoaescedit capadta- 
tem l"ubiccti,nifi int.ucnui nulltun a'.'cns iiattira- 
lc cam poccll ptoJuccrc ptopriis vtribus : aiqai 
hcc^nullo agentc naturali produci pofTunt: er- 
gO exoedunt etiam vices fubie^ , ergo font om- 
nino fiipefnatoralia.Confinno.Non aUter ^iia ' . _. 

cfi hijicrnaturalis fimplicicet, nili tiiiia cft lupra ^^^V*" 
vircsagcatisuaiunilis: co cnimiptbquod ali- 
qoodnaratale agens cun poffct in antnii prodo- 
ccrc, i:in no:i ruL-)crii.i!Ui,ilis,vt afMif, : er- 
go,quia in agcntc dccit vircus , idco cU luj-^crua-. 
turalisAidem cigo modo eiant iUae fj^es» An« 
gelosj anima laxionaUsj Sc nwteda pnma fiipec* 
naturalia. 

Qii^i)d li dic ns , gratiam nonideS pr.rci^c el!c H*?'*»*» 
fupc.nataralcm,quia cftfupta virC* a^iuas ictt ^^!^^ 
CDidentes ; ftd quia eft etiam fiipra vires rece- • 
ptiii.r. ijiluis ..;iiiiiLe. cjuoJ non rcpcricur in cis 
Ipcciccus, ticc inar.int^.iii: Angclo; Contracui- 
dentiffiiuit ^uia de iplis viriDtis pafsiuis facio 47 
■ceumeBtam tuis infius lerminis : Idco aliquid ^'fh"^'"^' 
m lopravircs palsiuas,lcu Iapr.i capacitatcm JJ^^^,^^ 
fubiciti , qtiia nuUuin cftajjcns natur.ilc, qtiod vuiuh fu^ 
ilKid pollct darc fubiedio,aut ineo produccre: m- 
ergo cuin nnUom fit agens nararale, quod poisit 
ar.iinar.i vc! A!-.j:ci'.ini jMoJuccrc,8: cis iiiiunde- 
le cas Ipccics aut p.L!Monc^iomnia illa crunc fu- 
pcavircs Cvtdicis } paAiuas,5i: landcm crunc fu- 
penaturalia. Vcl hadmictis,poireelIealiquid 
iuxtaviies narurales pafsiuasjicet fttfupca vircs 
naiurale^ adiuas i cur c contrario non ad.Tiictis, 
poflb eiTe altquid fupra vites palsiu^s > licet non 
m lupra vires a£tioa»hoc autcm admiflb«coiioic 
totatua doctrin.i. 

Qu6d li idc6 Tcrtio tlicas , uomiue agcntts 
naturalis*<ttiam includimlum Deom .tuiic iu- '^^Onui^fi^ 
cidis in a^menta fuprk fada : cum cnim gratia j— 
& alia non cxcedant vires natur.ilcs agcims na- iMr,- 
turalis , quale eft Deus , non erunt abiolutc fu- 
pia vites naioiaies paffioas fabie^iidcoquc 
nec abfohit^ fiipematoraliaiHbd enim fol&n 
per te cfl ftipcniatur. Ic , quod cft fupra vircs inxta illam formain argucndi , co ipio lubic- natutales actiuas & paiHuas. quod proculdubid Ktfittam Aum naturale habcbit vim eam rectpien-, 

di:crqo f.on v.h !nj"crnatitralis. autdicanr tni- 
hi, cui in l^co.qui cll natura, iton volci ca coti- 
feqiientia,valcat aotem in cieatatft,eo ipib qood, 
fitDarara. 

Hinc rarfiis Terci&eiim(cntentfam& Ciln- 
ttonem , qu.r imint;diate a tni.' diilis ailitibcri 
poftec, ilmul cciicio : quiaii dicanc aducriarij^ 
nomine ageiitis naturalis non inteUigi Deom, 
iediblam creawrai-.i , fairain doccnc , &: cnntra 
«cceplioneiWosnniumPluiolo^^honitn ac Tbco- non habet gratia, fi Deos fiti numeto agentiom 

naturalium. 

Rcfpondcbis huic rcpiicx , gratiam cflc fu- JitnM: 
pta viresnaturalesOeivtogeiiiisiHH»caU$inon ''""'^^ 
Tec6 vcagentisfiipematiirSis: vtramque entm','^*''^'^"]^ 
munus in (eDenscontinet; i tever6 (oli^m re- /«^r« virtt 
qiiiii aJ rcm Injiernacuralctn , \ c cxccJac vircs /iiiifc 
natucaics .-igentis natuialis ,non vei6 vi cxcc^ac 
vires fopernararalesthocenim impoiSbileeft. 

Scd contra, c]iii;> iii hac n<liiiioi'c .iv j>c'.is p,^"*^^}^ 
jirincipium,ii: iliftjculutcm tcliaquis niicgrauii fuiitvfr^ 

ptincipiuni ' * Digitized by Google mkUfibUu,. Ei idtmiii- 
4> Htikitiir St- 
cnnJi , tx 
itltnii/ittiii- 
m» fmm Dn. mmlmwtdit principiiun qaidem.quia res illa abfolut^ 
non Jn.flipra vires huius nacurx vnde quzfb 
lam dtgnofccir.us , tjuac in ca iiatara iunr vircs 
natnralcs^ quac lunc rupernaturaics \ Cene de- 
betiM» alijk tecun*ere«vel explicare idem iier 
itktn ; fciliccr , ca clFe fupcrnaruralia c^\x Uiiic 
lupra vircs r.aturaki , & rurfus diccrc c.i cire fu- 
pra vires naruralcsquxfunt fupcinacurali:; ; qao 
manifeilc pctitur prinrtpium. Qii6d v«6 non 
fiat latii dimailcari,p.itct;quia codcrti modo ego 
dicamieiiftinii aliqna crc -uur.i liahc\ cc vim pro- 
duccndigssiiaminmef adhuc c.im gcatiam eiic 
finlplicitermihiflipemaiutalem : quia licet non 
cll.r viscs rupcrnaturalcs cicaturo:, circt 

taiiitii iiipia n.\turalcs,qu:a illacrcatura conti- 
neramuniaai^ctuis naturaiis &: iupcin.icuralis. 
Vno vetix} , ipflim quod tu dc natura inctcati 
<Kceres,egodiccrem dc natura crcau. 

Tandcm rciiciturca rolutio.quta.ciun illa: vi- 
rcs , liccc cas voccs fupcm.vturalcs , fuu ideutifi* 
cat.T ip(i iiatonBaiuimeircpuqnat interminisvt 
lint (uprac.iin tururam.iquocnim fortioic clc- 
iiaicrac c.i natura? crgo repugnat vt fimDco lu- 
pcina.ui .ilc». Fateor eqoidem fxpinos diceie, 
Dcuiucircauftorem &nactiralcm &: fupfTrtacu- 
n1em;non t.amen per hoc intelligimus , Dco 
vnas vire? cllcmagis intrinfccas & conD.ttura- 
lcs aliis : fedrefpc<ikiuCfeasqux funt produAiux 
TCmm fiipematunliimiltihftantiiipafriiiis , vo- 
camus fupcrnatar.ilc;. qnoti in aducrsa fcntentii 
dici non poteft,c6qu6d lupernatur.-ilica» rcfpicic 
criam vires a^uas : vnde implicac , cas duas di- 
Ainguete in cidcm natura cfticienrc, ll amb.T 
iunt identificara: , vt procul dubio funt in Dco,- 

SVBSECTIO II. 

\^mfUui tdem reiicilur , ^ reff^mlU» 
drgmntatts cffofitis. 

DE Ni^s ncione a priori reiidtur hacc 
lencemis , qnia cauna cfficicns vt talis, 

non eft natura ; crgo , vt .tliquiii lit lupr.i n.itu- 
dlww formalitcr , non tcquiritur vt lit fupra 

Mw^ a^caufsaiii effictrtitem. Anrecedens eftcertnm, 
mnh , qui^ accidcntia ,quT non funt n.nttira .cti.imfi 
iinc iupetnaturalia ; in raiionc tainen caufsae 
eftcientis omnino vniuocc conuentunt , & cura 
• ■ccidcmibos luturalibus , & cum tpsimct na- • 
tmiiergo cauffacfficicns non conftintit n.itu- 
ram,cr'^() ntijuc tc(|iuritur vt .iliquid lic fupra 
nataram , vt lic fupra caulVam efficicntem.con« 
rcquentia eft bona , quia fupemaritrale fotAm 
dicicur ij quod eft fupra n.itn^am, vc nomcn 
ipfum foiut ; crgo non icquiritur vtlitfupraca 
qu.T nonfunt lututa. 
Djrtiw^«i*m Rcfpondebis , rcqiiiti quafi indircac , cb 
Tt indirttVt^V-^ poHlt cfle lupra natviraui, 111(1 (it lu- 

ixetS. pra L uiiLnii cfficicntcm. Scd contra,qiiia fal- 
x*fp«nilu: fum iupponis & contra tc : nam ctiam id quod - 
Nit «'/f*4>eft (iipematuraliflunum , non poteft elft fii- 
fufr«Umti>, omnis cauflx cfTicicntis , v. 5. Dci, 

pifrm Dtmm.'V^^ '^" c.iulia ctncteiis. Dcmdc puAxn vilio 
bcata non c(l fupra vires luminis ^oris ,quod 
j j cft cautTacfficicns, iiuidem crcata.quo oftcn- 
HifiituH , ditur fiilfuas iu.r lefj^onfionis. Rcfpondcbis 
■W Umim ad has inlVantias , lumtn plori.r c iU- ciuirjin 
_^ iffie UHt e£cientcmjnon tamcn natncalcm , fcd/uper- 
5Jf*"f"** naturaletn. ContT^ euidaitec.qaia inliocim- 
luiitiiur : plicas contraditlionem , non .ilitcr quara ij qui 
S«« fitiliti. dkunc dari fubftantiam fupcrnatutaVnn j^u^s 'turftpematttrafitas. Sc6V. 6. 5^ 

tu[>ciie rcdar^tiis, c6 qitod pcthoc dicanr^in tmmMkmi 

rc iiri tiatura n (iipcrn ituralem ; qiiod in tci- ifiifuff*mi^ 

ii.n.is rcpii:;nat. lioc ipilmi i im iucdoccs :das 

eoiai cauiia.ii ctcaiani ctbcicmcm lupetnaiura- 

lem , cum pcr tc idem iic canfla cfficiens ac na- 

tura : crgoadmtctis virturcm cfficiendilltpcrio- 

rctn omni vinutc cf^ccliui. quod rcpugnat, 

Deifide lic arguo : Daiur vna cauffa efiiciens ii^ 

fupematuralis^ & alia naiuralis; quxib , ca dif- 

fercntia vnde dclumicur,cx ordine adcaulfam 'jthd^^^fl}^ 

cilicicntcm ? hoc ficri ncquit, nec mediaic , ncc ngnt^: ' 

unmcdiacc : ambiie enim conucnimit in hoc» 

qood eft efle canflam efficicnrcmiergpeadif- 

fcrciui.i dcbct dcfatni in or;liii<| aJ nacuram, 

lli)c nicntioiH' cauil.i: cHiciciuis, nc fiat circu- 

lus :er<:orcncomcuin incentam,(cUicet,adex- 

pJi^andam lupcrnaturalicaccm , non c(Tc rccur- 

nndutti ad caudam c£cicnccm , qua: vt tahs 

noncft vlio moJo natura. 

Reltat abibluce refpondere argumcntis in ji 
■coniraiium pofitis. Ad primum bucuique ttbuim^ 
olknfiim clt , non c^fc idcm , cfTc fupra nacurx mtitm^ i| 
fcu (ubictti capacicatem , & cfTc lupra vircs 'fhfi'"^ 
catlflae efficiencis ; quod fal su in argunicnco (ttp- 
ponebatur. Ad inftantiam dc calorc in aqua, s^iitfti ' 
3e motu lapidis furfiim,Refpoiuieo ^nonidto (l»nii*4»emi 
eas iju.ilit.itcs cdi; naturai^s , qiiia :ii>cntij natu- •* *1J'^ 
raiia,leu iubftaniia;,vel nacuc« ,cas poifunt pro- fi^A^f„„- 
duceretidenimeriam habent iiccidenriafupcr- 
natiiralia , qua- linc diibio puirui.i pioJuci cfH- 
ciciucr a n.uura,id clt Dco , luxta dicta liipra: 
fant ergo ea accidcntianaturalia,quiacxpro- AetidwmU 
pria c(T«ntia funt talia , vc nondnciupravircs htt futu «i- 
rcccptiuas iftius (iibicdi. QniJ (i vlccriorcm 
huius rci rationcm pctas,iatcor nonpoilc me jJJjJ^JJJJJJ^ 
eam rcddcrc. Ac & libtcti.in boccommuneeft: ^ UmfA' 
nam firogcris,cnr hxcacctdentiit non<fincfii- mm^ 
pra vircs ctFciiliuas huiits c:ui(Ia- cflii icnris te- 
Ipcctu liujus fubicitii ; Jcbcbis neccllariu dicc- 
rc , id habcte ex fua naruri,pTobaiiqac hoc ip<i 
c>:pcriciiiia ; ncc amplius porcris dicere. id 
iplumcgo formalifllmc dico dc fabicilo', non 
rccurrciido aJ caulfim cfficicntem. 

Secundo hoc ipfuin debeinus dicere , fi re- }d,m »pflH 
enitamusRdDeam;airnempe-fic fapii Angcli iMur nbmt 
naturalcs vitcs rccfpriuas , cfTedmul in dnobus "ff'^" 
locisdiltaniibus,.uit ii.ibcvegraciam a Dco; tton 
vec6fic>babecc fpccics Jc obicclis naturalibosi 
etiamfi vtrumquc hoc k folo Deo cflicicntcr 
proceJat ? Ccrt^ dcLts rccutrcre ad namram fnftrtU tt- 
corum iccidentium , quotum pcr fuammct cf- mmtumfu^ 
fcnciam qua:dam funt ptoportionata ^i fubie- 
€to , vt (^ecies , potentiK', ftc.qncdaift ▼eci 
non.ncc hic amplius poflumus h.i-rciC. 

Dices : Poicit aliquid c(lc iuperna^uinle, ct- nrfiiraturi 
iamfi canlla cc«an cflfciemillud poiTit clhcicn- quAjifi(>iMi. 
ter pcoducerc ; crgo non potcrinvH rcirc , calo- '* '^i"^' 
rem eflc iiacuralem aqiii- , & motum fiirfiira ^^^^^^ 
lapidi. quod cnim ab accntc naturali produi.i 

Sol£t,non facit ca accidentia ede naturaiia;aliun- 
e autem non eft vnde id dicarons , crtro. Htc kimfmnnf 
confitm.irio fui ri pofua viJctur vrgerc folutio- "f^^f^ 
neni paulu auic datam. Vcrum cam ijni rccorfi 
fuprii rogando cur creacio quanricacis ,& oin- 
nium aliorum accidentium fit fupcmaturalis, 
productio vet6 eomm in nuierii naturalisicuin 
tamcn tain ea creatio(,qul^ genettatio fic 1 OMi^ 
vtk catifsa efficiend. 

Refpondebis.qnattiitMem extgercvrproce- 
datamarciia. Btnc:criam aquacxigii.nefitcali- ^.^^ 
da -f Se. lamcu non coUi^ititi indc , eum calorem Dlgitized by Gopgle €0 ROD. D.E AHIIIAGA I* Mtr«- 
t 'l*fi^ i» ti eire (b|»em*tiicaleni : ergolioet exigat quanciras 
iii jurix concurliim.n-m ratncn infcrtur , quoii 
cttaiio fir ci lupcrnacuralis , fcd fuinmum, 
H»uJ lit ci violciua, iiair .iijuo; ^ .i!or. ijctjiic hic 
poteftrccurriad eamtuatud<xilrinani decaufsa 
cfliciente;qina,vt iam often<lT,vtra quc- prodtiftto 
qiiiituiiaris h.^hit cainJctn catiiram efHcicntcm, 
con(c(}ucniet laiionc iUiu<> non putetl vna 
ma^sfapefiMtiiraUseflequam alia jdcbcs crgo 
aliam rationem quxrerc indcpcndcnict ab 
cfficicntc caufsa vcrgo ctiam cgo potero illam 
iju.vrcTC. DiLU igi.iu il!itn cire (qdalicct fortc 
(dc quo llatim;polL( clic aiiqua caufla ua(uialis> 
habensvlmttcm effidendi mixacub }ill«m ta- 
men non .vi lvmus .iJn-.ittrrc de failo', fine vllo 
trfiuTi vir prorlas hinddincnio. Imo ncquc ipia opcra qua; 
tuum n*!»- proccdunt immediaie k Deo , dcbcmus diccre 
mmT/»^ elfe miraculaC ciim lamcnccnum ric,illum mul- 
tamiracula poirc propriis viribus cfficcrc ) ni(i 
quando aliuniic nuliis condat (.crto,c.i cllc talia, 
piout conftat dc gratia £c donis fupcrnacutali- 
Dus: de <|tttbtu proptcr alia>ratIones,qD« in 
SS jTrnpiiis l(Hi<. a)fcrri lo'cnt,qii.ind(5 qn.rrinir, an 
Iruc vcl iliud fic fupcrnaturalc , iii ijKaali id 
ruadetttr. 

Adptimam confirmationem ie|pondco , fu- 
pernarurale & iniracnlolum tn re efle idem ; vn- 

de ficiit ollcndi hucixTquc , 'niioiicai rci fu- 
pematuralis Tufiicerc, ii iit aitqutd fupracapa- 
citaiem naturaicm fnUtAi t ita hoc ipuim <Gco 
dc oii.iciinjqur rc mir,ici;!(> a. Q^od verc) aJ- 
ditur.abiurdumcilc ui quodputcit agcnsnatura- 
le cfliccrcjdicerc miraculum > iam rdfaCstiim eft 
inipToDeo^uietiam eft agens nanirale,&ta- 
men poteft miracuta facete.Si veriTdicas , Deura 
tunc non opcT.iri vt agcns naturalc ,!c-d vt (iiper- 
natur.ilcihoc ipluin dicam cjgo de illacteaoirl, 
qux habcret vitn producendiin iobiete aliqimf. 
quoJ cfTct (upra cap;u 'r.i!cni nmricin Inlv;(.c1:i, 
(c:Iicct,c.un tunc oj-eraii vt itij^cniaiuialc .in(;ns, 
non vt naturalc. 

Secunda & vltima confirmatio fupri poiita 
habcnr aliquani .rquinocatlonem. Faieot ergo, 
idcm tfll" , pollc nacuralitcr a^trA jiroihiccic 
aliquid in lubicClo , 6c poilc illud aliquid in 
Hibicdo naturalitcr produd : vt enim disi ibi, 
Ii.TCiliio jolum difTcrunt pcnc \ orctn ;u;Hti.im 
& paiCuam. Vcrum maior d(.bct adimc (iitiin- 
gui : CauiTa naturalis poieft prodticerc naturali- 
tcr cfTc(f^um in fubieAo , Imsc »ft , naturalitec 
rcfpcdu ipfins caufsx , concedo ; naiuraliter 
rcfpcdu lubiccti , & ciJiiftqiicincr i).!niraliter 
limplicitcr , ucgo : quo cudem modo conccdcn- 
da cll propontio alrera palliua a^quipollens: 
hjjiUiu itte potrfJ preJuci in fublclla nnturali- 
-jiau ''9^^* e^itmts , conccdo , rtfptllu rtti- 
fcZ^JSESr ^*'** » ™^8*** inconucniens vllum efi, 

n<iSf i^Mif viium eumd&nque efieAum eile fupemarara- 
Mnmfir r*. lem refpeftu vnins rei , & alrerl connaturalem. 
A**" flchabitui ltiiii;iii'i g!ori.r cft connaturalc pro- 
r""''* duccre villoncm , <jux lamen cft liipcniaiuralis 
rcfpc^ii noftr» animffj&ficdealiisptincipiis 
fupcrn.utir.ili|v.|.; , itt iiiHi Dcn , idcni criam 
tnanifclK' olU-uditur : vittus cnini huiciuii mi- 
cacula , eft propria & coimaturalifTima Dco^ 
vndc qinndo facic micacula, nihil facit fupra 
vircs ji,>prias,licet faciar lupra vtres fubicAi 
in c|ito opcr.itur : vndc cx paric iui conn.ituia- 
"ixti^t ni '"^'^ opcratur , licct non iiaturalitcr rcfpci^u 
**^uii». ful^ie^i- Quod tpnnn tn nliis diucrfis roateriis 
/7 videci poccft : nam ignis calefaciciu -aqium Tndatas prxuius Dt '^rifiaiu Dgi. euniam <■■• conn.itucalitec.operatur ex partefui, id eft,ha- 

bet viitutcmconnaturaleiTi produccndi calorcm; 
violenccr autem rcfpcdu aqua- , (.ui illc calor cft 
violcntus:(lcctiam in homine proiicicntc lapi» 
dem, cetie (iomo nonpacin]Sviolcniiam,liccc 
eani iiiferKlapidijiei|iie in kac ce vUatn cgo vi- 
«ieodiffiailtaiem. 

SVBSECTIO III. 

Ntjka ftnttntU frtfomtWt (jr ^it^dm 
UUti» tx tA dtdtkttnr* 

EX diOis his daabos fubfedionibns concra 
P. Su.ircz & rcccmiorcs aliquot , conftac 
manifcftc , natutalc tx' Ujpcrnaturale folum did 
rcfpcdliuc ad fubicdum fcu naturam , non ad 
caullameffidentan. quzdodliinaitacd cxpli- 
cata flc-roborara , dom adncriam rcicci , vt am- 
plius(|uid adil.uHjMQii habc.ini. 

Infcro tamcnc.\illa,nonrcpugnare diuini- 
toscreaturam aliquam Abftantiakm , cni eon> 
naturalis fit virtUb f.iciendi miracula/cu aliquij 
fupcrnaturtlc , vc & docui inmatcrijdc Ani;c- 
lis,& infcrtur clarccxdiait.Dixi aurcm lub- 
ibuidam cteatam : namde crcatu; a accidcntali 
rcs noneftdnbia;cibn omniapiaicij^ia fupcr- 
naturalia viiiutcm habeantproduccndiin fub- 
icdo adus iupccnaturales. Ethinc pciina ori- 
tnr ratio pofitiua pro hac (enteniili : qda virtns 
ea,quxcrcato alicui acciJcnci coniicnirc pott ll, 
noncxccdit vircs l'ubllanti.T ; crgo potcnr aliqua 
eile , qtue habeat vinutem ponendi v. g. duo 
eorpora in eodemloco,aiit Tnom in duobos* 
etiamii hac fir lupernanmle ds corpotibas. 

Confirmo : qiiia in hoc nulla npparct rcpu- 
gnantia, vt cx dic^is fcrc conIlat,& ampUus 
oonftabir , foluris quibulilam obiedtionibus qux 
incontrarium ticii pofnmt. 

Prima lit, poflc faccic miracula eft proprium 
Dciiarguit ciiim virturcnt infinitam: eroonoil 
poteft.conucniie creatuue & linico agencL 

Refpondeo negando antecedens : etenim et- 
i.ir.r acciJcnti crc.ito potcfl conucniic virtiis 
ptodUccndi aliquidquod flt fupraomncm n^tu- 
tani^habicus cnim quilibct iiifufus habetvitm- 

qui ctiam Dtri fntft 

tTMlM fitt- 

/iMaii* MMH* 

r»tinr cMu[' 
fmi fufim»- 
unit» 

Rxiit frims 
ftfnma^ijni» 
heedtftii» 
f*lifi tuet- 5« . 

SttimdM ftr 
tit.tatnmtf' 
fHlimutia. 

OWcSm Pn- 

«VMSM» 

bjtmMa*. t'ni.;tiir: Cemptoduccndi adtis itip 
poft habitum infulum iunt m lubibncia liipcr' 
naturalcs,& fupra omncm capaciiatcm paffiuam 
fubie^ i eodem modo lumen gloric tdpefta 
vidonis beate: nec video cor habeie rirmtem 
prodiwendi aliquid ouod fi: f upra c^pacitaccm 
natiituemfiibieaifdeoeac argucrc in£niiam vir- 
lutcm. 

Sccunda cx P. Siurcz, aJ f.uicnJnm mira- 
culutn rcquiricur , vc fola fupro lationc volun- 
cas ; hoc autem foli Oeo conuenire poteft ; ergo 
iblus mepoiefthabetenatnialem vimlaciendi 
miracola. 

RclponJeo Primo,faHam cftc maiorcmtnaro 
foccrc miracula,vr oflcndi , folum dicttfaccre 
aliquid quod cft Atpra naturalcm capadtatem 
fubicdli ■, hoc nurcm vnJc ,quxfo, includir qtu^id 
fola dcbc.Tt clic pro ratione voluntas ? certc lu- 
mcn glori.T habct virtutem naturalem facicndi 
ntiracuia, id eft» vifionem beataiQ, quas fubiedo 
eft fupernararalis : & tameniumen gloifx aob 
habct pro ratioiic fulam voluntatun. 

Sccuudo rclpondco , minorem etiaro cHc fai- 
lam, quia licec crcatura fcmper pendeat k volim- 
cateDd,^ concuiclu illiiisad opcranduro } t»- ftfft fMnt 
itifMmUtWtt 

.a, 
Omt 9tt 0fftit 

virlmumif 

fimii Stcund» tt- 
iiHii. S9 
tajfaffi* ^detAmtth 
lum »«• *M 

jlU f'0 rtr tL^tl^U; Digitlzed by Gopgle PtU0 flk 

«mminf « Dii^iUt. j. ^imijft^ 0"mdefumcitur ft:'crnaturaHtas. SecV. C\ ^ OjralutT , j''otv:it dici, qnoJ iii <.a cuMtiiia , I: !it t i\ prc^j oraoii.itus illi ciiill.r > iioii potc;! cPx 
lationalis & libcra , pollic clli: pro (4Cionc vo- fupra virc:> ciuUicin ctiam ccccptiiu:» , tiitn^ijuia 
limias 1 ncnr homini ad peccandum fi>laeft pro hx fam idcin realiter cuin c^^ais ■, tiiurquia aKfuMi (tijvffiir.tLir.iliras , iuxt.i dicti Ifj': .1 . luiniriir cx 
cxtcUu j>cii"cctiori!h illius atcuiciuis lupiA tu- 
tunimnequit autcm cllefiipnpetfeftioncmil-- ■ 
' lios caullk , ii illa hal>ei nactiralem vim produ- 
rendiiq>]odtJtmentntellif,endnmc(t, fiaccidciu §^,„»4» id 
illud jKt.it cx l'. rccij>i in tu riilnv ».to:potc!lciiiin imtlUiiif 
dari jliquiscttcchis , qui pccat a me produci > ic ^*""- 
non polsit tn me recipi ; fed nataralitet aiind 
fubicctiim jit: ;:. (jiiijJ (1 tuiu' rccipiatur in inc, 
crit coima n.ituuiltm cxii;tiui.:in accicicncis , & 
cciam pr.cter me.im in ukdiiic ad rccipicndum. 

Ratiocft^quiaiuncctim lit .liiuJ fubiectumcoB- tuui» fmU 

TihM^' Rcfpondco f.tciliPtimA,iHnvomnia^ux(unt nat«ralcciosform.r,rccic- poirum cgopcterecf- ** ««/fc»** 

fupcrnaciiralia alicui , cifc ctiam illi conirari.i, ficcic c.nn fonnam , &: vt ill.n c\iitar ,non ta- '**"'** 
M«iiiM»)!t- rcucontr.-icxigenctamilLius:gratiacnirocll fu- iiic-n inniCifcd in .nltcro lubicdu, ijuod ij^fa y 
famumfdf pemararali$homini,nonramcn cilcontraexi- cxigir. hoc auictn rcpugnat , fi cgo ipfe lim rationc vohir.t.is. Ncc Dco ij-'!! ;i!itcr cft pro 
rationcvoluncas>nilu|uaccnus,lupiH>lici virtuic 
ca miracyk fiidendi t febbecc pec volunutem 
determinat. 

Tertia,eH.-im(i cadlaefltciens pct.it produAio- 
nfm , ijiii.i t.^iiicn iLiDicdV.mi ci piOvluctionireil- 
ftit } pctit cnim nc cxillat talii» proJticliosnon 
pDtent dd>eri naitiralirer ei cauilx cfficieott 
coiuiii'li- ■:riicr,-;';'. O;'! ■ tvi c r.iiti (nlMcdti rcfi- 
ilciuia diuicc , ne caull.i: iicbc.uut concurruj: 
.moiKinpoccrlteirc debicuscauflWefficic«i»(i 
eif contra nacurani fubiedU. * liin illius , a;it ci violcnti, v mic li omo nini Vltu-.itj obiicics : Si rii|3crn.iruralc non defu-- 
mitui in oiJincad cauilain cilicicntcm, fcd in 
ordine ad tiibfeftum iea nataram , ergo non eric 

vcrc projnic fujK-rnaiuralc , .iqiiani v. -^. clc ■ 
uari ad pioduceiidam gtati.iin;3c lic dc aliii caul- 
rarum clcuaciunibus : nain aqua rcrpcdu ciiis rubicdum illud tjuod ea forma pctii : cum 
rchlUt jiruductioni t;iaci.c , liccc.cam non pccat. eniin cgo pccam vc ca cxillac , & non polsit nili 
SAi Mi*' ii^biscr^o facilc ncgatur aniccedcns obiccUo- tn me , dcbeo pccere vt in ine, vndc noD pol^ 
An» *xii»i, "is > oiioad rccundam partem : aliud ettim cft, fum cgo scfifteie n* in me fit , feunc ia me ce.i 
**i njiRai, qu6drubiedDm non petalteani gratiam ^altnii cipiatur. 
Snttfdjmt. quod ci rcfill.u.Primum crt vcrum.lcctindiim au- 
• * tcro foUum ; idco bcnc thic , vt caulio; cffictenti 
1' dcbeatarconcarfus ,qui rubieOoiioii debetttr« 
cui cnjicn non rcfiftic liibic^ktini. 
^ Sccundi) rcipondco , etianili lubicclum rc- 
JtfffMif f»- fiftac . pollc tamcn cauflam cfficicnicm maiorcs 

ttft vitutrt Iiabcrc Vires, vt fupercc eam icfirtenciam. ilc . ptodu^onis non eft ru5iedum & natura.boc 
r»fifitnti*m aquarcilftitraloci ,petttqae,nein ipsiprodn-' «utem eft abfiirdum , ergo. Pon^ refpondcresi 

cacuciquia tamcnignis applicatus rortior cll, cam productioncin dici (uj ernaturalcin rcfpc- 
fupcrat cam rcfilknciam,&contTa«ijgcntiam ^ucius lUbicdi inquogr;uiarecipitur.Scdcon- 
. aqux producit in ei caUMMm. Hoc ipuim dico- tcJunam in eo cafu lunt qualt du.-i: uipematarali'' 
de Itac virtucc cflicicmc ca miracu(a » (cilicer, tatcs , vnarefjicdu hominisrecipicntis grariam^ 
eam elTc maiorcm qiiam fn rcfiftcntia fubicdi, 
idcoquc abfolutc dcbcri ci cSiKiciui concurlum 
gcncrolcm Dci , cciamii fubicduni aliquaitdo 
refiftat. 

Quirt.i obicdio fit , Ergo poterit clTe vna in- 
— . - Vj[_ fi diuilibilis rcs , (jux vt cauila ciHciens iiabcat 
BBf-toij^jj vinocem pcodiiccndi diqaam formam , quam 
ftm,^fiih ^^cn vt caulfa naturafis non poHit recipere. 
MRmm m» boc antem cdct abfurdum : idem cnim peceiet 
•■V»'! ' •& non pctcrct cimdcm lem. 

Rcfpondco,rogando,ancxlioccapitctcaduo 
rcpugncnt fpecialiter invno eodAnque (nbie- 
do , vt contcndit obieAio, magis qu^ in duo aliera rcfpciiu tplius aqu,c qua: ad produdio- 
nem i!! jm elcuaturivndc licct ^raiia cllci liomi- 
ni connaturolis, adhucmitacutofa elfct deuatio 
aqu.r ad prodiMSfcionemillios,v^clcaacerareft- 
dcm nquaad producendum in inO aAoia nani* 
ralcm ainorisvelcognitionis. 

Re^ondeoccgoniedixilIe»vt aliquidiii fu- 
pcrnatur.tlc,non clfe nccefsarium vt lit fupra vi- 
res caulTj: efficicntis , qiiia alioqutn omnia ef. 
fciit n.uiiialia jCuDi nilul litquod rxccd.ii vires 
omuium caulfarum naturalium cfhci ciuiumi P'C 
hdccamen non negaui , 6 iic alitjuid quod exce- 
dat vircs alicuius cauirv cfficicntis, id non cfvc bus, an non rcpugncnt fpedaliter. h repugncnt, fupernaturale refpcc^u illius , vc iii cxcmplo po- 

Cfgo id non icquitur ex mci fenicntiiiCgo eiiim fito dc clcuacionc aqux.Aljad enim efl.Moc non 

loquorvbicaulla cfKcicns Sc matcrialis funt di^ requiriturvt daut (upema^uraliias i aliud ver6» 

ucrfx , ccfsacque ea racio icpugnantix i miod it id non fiifiidt : primum ego ncgaui, non fccun- 

ipccialitcr id non rcPugnat,crgo malcoDiettio dum. licut vt aliquid lit iiiimal , nonicqniritui 

(pccialem in co cam fasit di^nltatem. Abfo- vt fic c^uus; at fufikit cfsc equum , vt £t aoimal^ THACTA Digltized by Gopgle 6«. RoD. deArriaga Tra(fl:atLis T)e-viJione yiomimbusDei. TRACTATVS 

DE VISIONE ET 

NOMINIBVS DEI ' 

2W ^rMSTlOKEM Xll ET XllL Ori» vUfiKr 
ItrpM Ditt»- 
Rdo clo6trinxpcrcrcviclcbacur,vtpoftdifputatio- 
ncm Jc Dco vt vno , trad.ircmus dc his qua: ipfum vc 
\ talein quali intrinlccc conilituunt , v. g. dc ic iciuia 
\ ipiius,(k-voIunt.uc,dcpra-tlcllm.uione , c]ua cciani 
^ ipli mxnnlccaciljtlcuKic vcro dcmyitcrio l rmitatis} 
^ vlcimo aiitem loco dc vinonc Dei , qux non cft pro- 
pti^ Dei , (ed noftra , licec Ocum habeat pro obicdto» 
ideoque poft cpihi^ qux func Deo intrinlccaexplicafi dcbebat. Nec fuiffi- 
cu rdpondcrc , c(Ic atcributum Dci , vc proptcrc.\ dcbcac dc vifionc tra- 
dari cum agicur deDeo vt in fe; hoc enim fenfu ctiam dcbcrec hicagi de 
cliaritatc Dci j quia ctiam cft attributum Dci amahiluas ; bonitas cnim 
non mii^sus qu.im vciitasOcocft intrinfcca: ncc appaicr,cur hic magis 
dc aOm quo C'j;o Dcum nolco, quain dc aclu quo illum amo , dcbcrcc 
^ diiputaii. Nihilomiiius quia cx dilpohtionc Magiflri Scntcntiaruni 
firtnf trdim & D. Thomx luc lolcc traclari , & parum intcrclt vbi res tradctur, 
dummodo pro dignicate fiac lcc^ucmur & nos comnuinehn hicclK}- 
V dum. £c quidem Deum pofle clare & inruiciue a crcato incelledu Ht- 
perRacnraliter eleuato videri , cft dogma Catholicum Cxpe in Scripcu- 
ris rraditum.Bpid. i. loan. ). yMimtuamfiariitfi: Pai h i. Corintn. 13. 
yidtMUU moK fer Jpeculum in anigmate , tnnc auttm ftcie ad {lUic^n. Defi» 
nitum iccm.ab F.uarirto Papa& ConciIioFrancofordcnfi^apudP.Vafqucz 
difp. ^■'.cap.^. vbi aiia mulca Scripcurx &: Pacram loca congcrit. nobis in 
rcccrta (uHici.int lain citaca. Pcrgamusad ca qu.ctam vilioncm iplam in 
ic qu;iiu cius caulUaij quani obiccluiii maccnaic &; tormalc Ipcdant ,dcr 
cla randa. ' ' DISPVTATIO. QVARTA. 

DE VISIOKIS POSSIBIHTJTE. TiiAmK fm 
ttu nmtKrali- 

Itr Armen 
flrrri f i<tft vi' 

ItUtl». S £ C T J O I. 
Jta rdtioue naturali JemonJIrari 
eiuepe^ihiLitas. 

Atfr V.ilqucz liic,& i.i.dirpu- 
t.it.i 1 .c.ip. i. o|>:n;Uiir , & natuca- 
litcr vifionis poilibilitatcm ik- 
monftrari pollc, & Angclos pollc 
viribuspropiii&tic c4 al^ui de- 
innnftrarioncnulnquidodkrijunontcnuitcon- 
fcouenttamrdam em'm difpoi.s 1 4.cap. j . dc An- 

{jcliii agtrct, doc iiii cxprclsc , cimyftcri,-» ,qiii 
luni natura tua lui>crnaturalia, quia co ipfu lunc 
fnprji captum naturx , non poffe ab Angelo i»- 
turalitcr coptio)ci,non fitliim cd-jnicionL iipnu-- 
diata , lcd ncc ablUattuiacuideiiti A: ccrta ^uo- 
iid*ntfi,\i dici foiet, Haec Ule:c6m erjgo vi<io '-nrfiJ^jifM 
bcua in ipiius & vcra lentcntii naturi iiA6tfa-^ 
perdatacuis»nonpotcrit piociildiibio abAn- . . 

. Digitized by Google Difp. 4. De •vtfionis fojfbilitate. Sc£t 

gclo deraonftrari vt poflibilis iCuius conctadi- 
tloriuinhic docct. 

Fundatncntum illius derumptum exeoqu^ 
naturalitcr polfiimus Dcum abftta£Uut viderc. crgo Jiuinitus cciam iiuuiciuc , ivik. i-. rciicictur. 
A»*» 0ff*- Aitcrum,(|^uodvide(uifuiiIcD.Thoni.dcfuaucuc 
tiim fnhimr cx apperitttTniuerlalijqucifiQnineshoniines ha> 
T^^t*^ bcnt ;iH vi(toncm Dciitalis autcm appctitus.cim^ 
• in iiupollibilc fcrri i)cqucai , oftcndK po^Tibilem 
clfc c.im vi(ioncni. Confirmatur. In nobis vifo 
.nliquo cAcdii cxcitaiurappaiius videndi iilius 
caullani : ergo vi^.^ crcaiura excitabitnrinnobis 
appctitus vidcndi.Dcuroiium «icem cidntfr- 
^^^- • vofj^ eaviiio cepu^naiect • 

' H«c tamen rano nullomodo coniiincir:Ae 
ita tandcn\ Caictan. facctiir,ad art. i . huius q. 1 1. 
ftando rationi naturali,non cifc cfticaccm. quod 
iic oftcndo : nam appetitus cUcitus , dc quo hic, 
" fcrri potell inid quoJ cftdcfc impofllbilcjcc- 
V »*ni diuinitus,dui-.imodo ab imcllcftu rcprx- 

fentcrur vt pofribilc^ergo ex appcritu non potcft 
pcobaripoUibilitas obiedti,ie(l praKisc luade- 
^P*^ tur,illtid ab inteHefhi propolitwn fuilTe vc/ 
pofTibilc ; vtruin ;vatcn> inicUcclus cnaueric 
nccne , non poteft infcrri cx appcritu iccnco. 
'j Katio iipriori ,quia appetitosnon dirigitur ab 
obiedo proutin fc eft , fcd prouc ab iniellec^u 
fcu phantafia proponicur ■, vndc & cHicacitet 
' poteft homo rcm in fe impoflibilem amare, 

- dumtn9d6pofsibilis(fals61icet)proponatur. . 
M/miiU ' Relpondebts PEitp6*ji rc non probatl cam 
Kfi||iw% vifionis ^ioflibiliBfem immediate cx a£Vu ap- 
pccitus , lcd cx cognitione, qua hk appctitus di- 
'xigitur \ qu.T cum uc In tot nominibus , non po- 
teft cdc tallarcrgo vcrccft poflibilis ea vilio. 
Scd concra , cjiiia vel ea cognitio , qua: in tot da- 
lur,de poflibilitatevifionisjcft defumptaa re- 
' ^ 'y ,tielatioiie Det ,yeleftnacucalis. H dcfumpia eft 
iex reutflarione Def , nihil inde probas ; quia tan- 
tiim oftcndis c\ fitlr probari ponibiiii.tictn vi- 
/ionis i de quo procul dubio non dubitainus : h?c 
cniittquccimos rationem 1 non rcuclationcm. li 
veri oicas eain cognicioneni elTe naturalem 
ludiehim d» ante reucUiioncm,facilc reiicicris , quia non eft 
ffj^iliiMtt medium viium naturalc,vndc antc reuclationem 
earut talis poflibilitasivndc nec Vafqucz 
h*hmHt If*. admittic ipfiim appctitum ptobatc poftc naiuca- 
iitct vitionis poUibilitatem. quodvcroin mul- 
tis fit ea cognicio , non iuuac i nam in mulc6 
Ai?^^-. , plurtbus hominibus fuit iudicium de diuinita- 
tc louis.qinm iamfttdcpoflibilitate viiionis 
i Dci} caiiicnnon probjturrcdiccxca cogni- 

tione,Iouem veniin fuiifc Deum iefgpiiecMe6 
Mttitifrk. S"'^ multi exnobis habcnt iudidum natdtale 
li, de poinbilitatevilioni$,fequitnr caminle efl« 

• - poUibilcm. Ratio a ptiovicll ,quia multi pot^ 
lunt falli circa aliquod obie^m , prxfcrtim 
«Dando vnus alfentitnr «X altttius initru^onc. 
Addcfalfum clTclMinc appctitum vifio:;!'^ (^cn- 
tx vniucrfalem eifc omnibus honunibus: 
Echiiici eniro & Acheiftc non lubMx tilcm ap- 
petkiimi qaia & bi omnino pucaiK vifionem 
4 Dei efic tmpoflibilem , qni Dettm negant; & 

iton cogit.inc dc vifionc bL-ata.loli ciy^o Chri- 
ftuni,qui eam ex hdc pol&ibilcm iudicant, illam 
«ppetnnt ; vnde codlm «lunid' appecitnm Co^aa dirigicogni;ionc fidei.non ratioiic vlla. 
* /*■ Rclpondcbis Sccundo cum Vafquczjdupli- 
^^'r cemene appctitum,libcruiii vntnn^iioailexer- 
dtium & fpccicm , id cft talcm , vc propofico 
obicdo illius, poflun illud uon app€tcre,,3c odio profequi ; hunc aucem polfc fcrri ad rem in ft 
impoffibilem. Altcrum.cnc appccitum neccf- 
farium qtioad fpcciem , quaAdo icilicct cius ob- 
icAum non polfumus odio profequi , i3c ex hoc 
appctitu redtc infcrri pollibilicatcm obicdi: 
cumque tali.s lit erga vinoncm Dci iquam non 
pollumns odio ptofcqui , teA^ illaroelle ab- 

iblucc pofllbilcm , cx co appcritu colligctur. 

Mxc cclponlio clarc rciicitur. Prim6,quia '<«<wi**lr^H\ 
cciamciiica lem omnino impoflibilem ponsft c£> 
fe appeticus qUoad fpcciem necellarius : pone v. 
g.aliqucm apprchcnderc fuain fclicicatcm in ob- 
icclo aliquo impoflibili , quod ab ipfo poOibiid 
iudicatucicctte iuncceiuri6 talis appctet eam 
fiKilitatem » vt non poflSc illam odio habeiej - 
quandoquidcm rcputat cllc fummani ; non mi- 
nus qitam nos non pollumus odio habcie vi.< ■* 
lionem bcatam. Ergo cx apperitu quoad fpe.< 
ciem ncccllaiio non infcnur poflibiliras obiedi 
lecundum fe. Cuius ratio a priori fupra ^ no- 
bis dacacft, fcilicct ncceflitatcm , vcl libcaatcnl 
appctitus » non pcoucnirc cx co quod obiQ^^nm 
in fe habet,(ed ex co quod reprxlentator pec 
cognitioiieni ; luiitis auteni iepia.'rciitationis ve- 
rica*. , vcl fallitas , i^on cx aCtu appctitus , fcd ex 
aliis principiis inuefUganda cft. & idcm eft 
dc bonitatcautmalitia obie^i. Contra Sccun- f 
d6:multi funt cx Chriftianis qui odio h.ibcnt SffJNtiA^ 
vilioncinbcacam,quacenus ica adhxrent ccbus 
tettenis * vt , li daretuc iilis optio , vel perpetu6 . 
ds Irnenditvel videmfi Dcnm, hoc ncgligerenri 
& illiid accipcrcnr. Falliiiii crgu tlb obiectum 
huius appctitus , non polfc odio liabcri ; fcu 
hunc appeticum clTc neccirarium quo.ad ijc- 
ciem : na:n licet beatitudnicm incommuni for- 
cc nullus pofsic odio haberc -, ac vilioncm Dei in 
parciculari poteft ex diucrfis capitibus. 
... ^^ces :£amotiua funt extrinfeca vifioii) ( fc-' ' 
amd6m aocem eaqua in fe habet inttinlec^, ^y ^^^ ^ 
non poffc odio habcri. Scd contra , quia hoc Y;-jiriim» 
modo oinnc bonum honcftum ncccllario de- •(». 
bercc amaii qiioad fpccicm ; quia difficulcatcs 
qu.x' in co apparenc funt ei cxtrinfccz } hoc ao- t/ftllkah 
icni mcrito ncgat Vafqucz : ctgo ctiamfi camo* 
tiiia,vt poistt vifio bcata odio habcri , iinc vfc> 
fioni exctinfeca/uilicicnt lamcn vt abfoluti noo 
dicaiucnecellariusqaoadlpeclero amorillios, ' 

Concra Tcrtio , quia fotti , & circa rem im- tnti 1f§t^ 
poffibilcm adhuc cognitam vc talcm , poteftcHc X"*^*"" 
nccefloria complacencia qiioadfpccieintVjg.fi 
apprchendam me habcre aliquam diuinam per- 
fcdlionem , fcicntiam v. g. vcl omnipotcniiain; 
certc licccquia cognolco id cfle tmpolfibiie,no!l , 

Klsim efBcacitcreamappetcieicamtamen iii 
cnnlIamrai!loncm apprchendaminmemaU| 
fblcalTc non poteft non id mihi placcic. 

Dices , a D. AuguiUno doccti lib. 4. concra «*^^4^*^ 
lulianum cap. 1. NtfHf' mnn IwmiKi luumrali ^•■'''tfWlW 
inflinElu immortnles & htAU tfff vi-Hemtu , ni/i 
tjje pojfemut : ct^Q bcnc coiKluJitiir cx dclidc-i 
rio communi , vilionis bcat t citii potsibilitfS* 
Relpotideo (aciliexD.AueuftiimjVcl nimiitm ^ 
piobarl.ve! nibil. fi enlmloqoitur S. Dodot ^f^^^ 

de villonc bcata : crgc) , tum Jicac nos caui ap- ^ 
petCEe Itiftindu nacuraii,lcquitur etiatu nlcu- 
caUter nos eamcognooille vt po(sibnem:ntm ^ 
Cniro natur.tlitcr appctiturquod nattitalicer ^ 
noracut. Aduerlari) auttm , 5c mcrito , negaSt 
notitiam naturalem vilionis Dci antecedentcm 
illum appecicum i c6m dicant Ptiin6, exiploMv 
pctitu ptobaii «ius pofsibilitateiD. $i tct^ vt* Digitized by Google ^4 RO D. D E 

qnatnr S. Angollimis de bearitiuUne , abftra- 

• hcii>I<) r.b co i}u6d in hoc vcl illo bono confi- 
ftat i lanc nihii citca villoncm bcatain cx Augu- 
(bno inforeiUr. cum autem in (blo hoc feaia 
locutUin , p.ircr : dicit cnim hunc ippctitura clFe 
cointtiuncm oitiiiibus i at dc vilioi.c claia Dci, 
non Ethnid»ftdIbliChriftbni locuti fuiu. &c 
ntc ^iiidefla onuws : Vafi}ucz eoim aliquibus 
SS. ' Panibai iGisccis artribuit opinionem negan- 
tcni c;.ni viltOnOTi ci!c pofsibiicni : cigo cx Au- 
^iillino mhilinfcr>ui dc vilionisbcatj: pofsibi- . 
licaic ; fcJ dc ah<.]ua bcatitudinc in comnuuu> 
abllr,.hc!i:c ..h h.ic vcl iila.quoJ longc .iliudcft. 
dc i]ML) Kilms m matcria dc llcatitudinc. ' 
F.f.ln vif» A(i confinn.icioncm c uum. 1. teipondeo 
""""""f Piinid .ex cSe&u viibnon excitari flpperitttm 
iJ^"^." videndi canflam . fei ve! yl<l*ndi vel fcicndi 
y^— caulTain , falccm abdraiilliuc : ficut c\ cntnptc- 

hcnlloiic ctcatutx (quxcfteiTc^tus Dci ) non 
cxLicatuf innobisappcutusDeamcomprehen- 
dciuii. R uio a prioii cft , quia non fcmper po- 
' tcll cauila cogtiolci cuJciu raodo quo cfic^s. 
Secundd rcfpondco ex diAis fiiprii • po(b in 
nobis exciiaii aliquando ^petioim drca rem 
omnino impofsibuem. 
7 ScciiiiJo piobarur a D. Thoiiu pofiibih'tas 

Kttif Stftm vifionis l)ci,q lianollta bcaiuudo conlillii in 
j* D(i« 7V». BcrftdHfsima opcrarione: hatc autem eft viiio A R R I A G A Tradatus De Vifione mmimbus Dei 

Mdor vifu , pofsit intneri Denm , ficut vifus in- 

tuccur fuum ob iililMvifi*- -^*^' ' b:!i Rcf|i:i:! ■ tinidi- iicin iioliL.iin coiiiUtcic iii pciKctilsinu ope- 

racionc por$ibiU>Todepciiadebct fupponi nof- 
fibilis viiio bcara » quam dicamr cHc noftta bea- 
titado -, alioquin dlceret quis pofsihilem elle 

xquaiitatcm noftri cuin Dca , tjiii.i li.rc clTcc 
roaior bcaciiudo , quam prxcisc vidcrc Dcum: 
ficut maior bearinidoeft,Deam videre,qa3hn 
abllrKtiiic cum conccinphiri. non crgo liccc 
ijcacuiuiincm poncrc in co c|iioJ cx lc maius 
bonuinapparcc , niii ptius oflcndacur pofbibilc: 
npn ctgodebct vitionispoisibilitas pctfuadcii 
cx co quod eller noftcanearitudo lcd c con^ 
trarioiUam cf^e nol^rambeatitudincm , cji ia eft 
inaximum noibuin boniim>& aiiundc Icimus 
cifc poUibilc. 

TMU Mti» Tcttio potcll atgui cx Scoio f qui eriam opi- 
SiMit natur viiionis pofsibilitatcin poirc dcinonftrati 
jUUpjMMi** naiutalitcr ) quod conucnii potenric impctfc- 
^'V»-^ fljofi.debct in fuo^enereconaenire & pcrfc- 
eiu/fum,tr- ftioritatqui potcntix materiaf es infctiores in. 
fif^inttilt- tcllciftu poiHint intucii liuim oliic>ll^aiii : cr-^o 
&IU Oum. ^ intcUcdus jjoccrit intucri Dcum , ^ui cft c^- 
icaomillias. 

T»fil>i!ii 'II WXC nrlio dcbilis valdc cft : qni.i null.i cft 
fciinii» , nti ptoiios npugn.uitia in co quod dccut aliqua 
n*iur4it fii poteniiaintclted^liua.qtu; natutaliterOcnm po& 
^.T rf.t cog^rocrcabftradiu^diuinims autem ne- 
fttitftf»in*t vlderc! qaat enimin hoc contradi- 

vMM- dtiii:r.uio .uitcm .illat.i niniiiim probar ; icilicct, 
ettam naturalicei; nos pollc Dcuin vidcte,quia 
• vifiK etiam namralitervidet coloccm,& per- 
fcftioti potcntii dcbct conuenitc , quod nacu- 
g raticet conuenit imperfcAiori. Abibluti re- 
/pondeo ex doftrina a mc IWpi daii,non elle 
Wmft^Sm neccdum vciesal;(|uaper(ciaiorcominear per- 
•M Mti fcAioncs omnes rei inferioris : fuiScit 6nim fi 
nntvurtem- |,,^[,t,.,t vn.im :i!i.im c\ (c m.iiorcm. fic homo 
•« H< jaA- coniinct vctocitatciu acpcrnicitaiem auis, 
iMk sot ferritodinem leonis : nec Angelos in (tio ge- 
nctc potcft libi fimilc produccrc , licut poccft 
ignis igncm , cquus cquum, tiomo homincm: 
crgo ]ieccftneceiSan)Vt«iiiiitidkdi»cft pcr< cillum. A Jdc , 111 ca pci 1 1. ttionC 
iiuuendi coloicm , ctiain iiiiciicCtuw clie xt^ua- 
lem viiiiL Vt enim ex libris de Animl (bppo- 
no , quando vifus cfScit a£lum cxtcnnim intui- 
tiuum albcdinis , cciam iplc intclicClus cliicit 
ciuldcm incuitiuum. 

Quart6«Deuscftiub obicAo naturali intcl- ^m» tf 
leAas : cpntinetor cnim lub genete cniis : crgo tininHtU!ams 
potcft ib illo vidcri.Patct conrcqucncia , quia -'"^ 
intcUcdus non pocclt quiclcctc in cognitionc I^^^^um* ' 
confusl 8c abftradiuii fui obiccH:ergo poicrit ni^Jk fmi 
h.ibcrc ctiam intuiciuam. RciponJco ,l)ci:mvt (buSL 
cognolcibilcin abllracUuc ptAcisc cliciub ob- 
iccio natur.i!i intcUcdus j vndc nihil infeicur dft ■ 
pollibilitacc co^nitionis inrairiiue:'alioquinar- 
gucrc quis jH>tIet,etiam ii nobts Deom 'elfe com- Dtw «» My> 
prchcnubilcm , quia cft abfolutc fub obicdo 
uaiuiali intellc£his. Quod dc inquictudinc di- JI| '^j^fliik. 
citUC , parum vrget : fortc cniin homo naturali- ^ • 
ternon cogicatct dc tali vinor.c,li rcncl.itioncm 
non habuillct : quod li cogit.vrct , lik: ctiam cani 
optarct , dcbcret h.ibcrc pacicnciam ; perindc ac 
li ^uis opvu^ct recfle tam potcntcra & fapien- 
tem qtdm Deom : non enim eft necefiam» 
omncm .ippctitumin nobisimplcri. .An aiitcin • 
itlc iorcc utdmatus , noii hinc , fed aliundc dig^ 
nofLcndum. 

DiciNDVMcrt»o,vifioncm bcat.nn cftc qiii- 9 
dem diuinitus poinbitcin , lidcs cnim ita docctj ^,^)^'^'^ 
iioii taincn pollc id ii nobis rationc n^iur-ih^^iJJ?'^,^ 
oftcndi , niii indiicdc,(blibAqucpiobabilitcr,^},«j|lMiM« 
qaatenos polTnmas reipondere argoroentis, n*' '/«-fq^ 
qu:bus viJccur cius pof<>ibiIit.is impiignari, 
Inio addo , ncc foric apuichcnlionem in nobis 
cxcitandamdc vilioneclari Dei,nifi lidcs no- fik^ttr 
bis iJ propoUuircc : non cnim habcremu'^ prii\ i- Mffnh mfr 
piumJc ca rc dnbicandi. Racio a priori Jiuiui 
conclulionis cft , qiuacaqu.T nobis lupcrnacura» ' 
lia fun(,non pollunt ii nobis cognold poisibilia, 
nifi fbitedicendo,Non app.uciin hoccancta-i 
didio ; intcrim tamcn dubitarc poircmus , an 
re ipsaaliqua cllct alia rcgugnantia ,quam rios ^^Jjy^r 
non videtcmus. quod paisim in aliis matetiis 
Vaiqucz ipfc inculcat , JcbuiiU-t autem & hic. rtp 

Addo Ptim6,ncc quidcm cnca vilioncm co '»< 
cafu nos didutos , nMSa apPtm nfigHtmtUR 
nam obicdioncs infril tangcnox tanic (unt * v^ 
nl fides nosconrinaiflet , haad dubi^ dixillianas» 
cis bcnc probari talcm vilioncm rcpiii;narc. 

Addo vlciuio contra cumdcm Valqucz : cikm 
docuerit increataril,v.^ in noftro intdlcAd, 
nihil cficquod habcat conncxioncm naiui.ilcm 
lcu libi idcntihcatam cum vilionc bcata ; vnJe 
docct , ctiamli ea oronia dona repognarcnc , aJ- 
huc tamen lesnarocales eafdon omirino in fe 
inntinleci immacatas faturas ; non video qoo- 
modo potuci it Jocere, ex rcbub nacuralibus pof- 
ic naturaiitct infccri cuidemcr cios vilionis pof* 
fibilicatcm. 

Qtiod fi hinc obiicias ,Erj;o faltcm in mci 
leiuciicia adinictciicecam conncvioncm cllcntia- 
lcmpoteticnaturalitcr demonftrarivifioiiispof< 
fibtlitas, fadU negabo confequcntiam:qaia c&m 
non cognofcamus quidditatiu^ 8c comptehen- 
fiuc intcllcitiim , hon ^xiniinuis c<>'. tcimiiuji vt 
poflribilcs cognofcerc: ncquc cti.im An^cli id 
poirunt,q(iia,vt luolocooftendam, cis rcpugnat 
r.im c\:K't;u('nipi'L'if!'fii ^ ; ci iMtv ; Jis , licct alia 
rainor non icpuijnci.lcd lic iioc alili:,vbi oftcndo 

luuicsnlicam eue omnibos CDnuuuncm. 

SECTIO Digitized by Google OUtiU* fr$- 

mm n Srri- 
fimi. 

rf g/>t fmin$ fmm fatm 

whitntm Et' 
tl*f$Apt ftg. —mfrthnfit. Difp. 4. Iw/tfwV 
S E C T I O 11. 

OhieSlloues ab aufloritate contra fojp- 

bilii.ihm ■vifoms filuuntur. 

PRiMA fit cxloci$Scn|>(urx»vbiDcus dicitur 
inuinbilis;qiialisfilei.adT{niodl.6. 
nuBm beminnm vuiit, fed nee viAere fotefl. 

Sccunda cx aliijuibus Patribns , quos Vaf. 
«jucz <ii/p.}7. cap.t. cotiatur oikiul< i c , iiegaiFc 
vi^onis pofllbilitatcm : hi autcm funt Chryfoft. 

in cap. I . loan. & Toni.5. Homil.; . dc 
ini-omprcIu-:ililnl! Di i n.itur.i. Hicron. tom. j. 
lib. I . in JUaiam. CytilL Alcxandr.Ub. t. ^ jtoaqn. 
cap. 1». liidonis Qiueftionibus {n EvMliim 
cap. 41. Epiphanius h.vrcfi 70. Cyrill. Icrofol. 
Carech.6. Balilius , ciuiquc frater Nylfenus , ille 
ltb.t.adu. Eunomium, hic lib.dc Bcaticudid^las» 
orat.6. Thcodor. in Epiil:.i.adCorinth.cap,i}<\ 
^Dialogo I. qtii dicitur Immutabilis. AmoroC 
lib.i. in c.ip.i. Luc.r. quosomncs cxplic.iri non 
f<^c Yalqucz vbi fuprk coiuendit. Ob ^uae 
reeemtotes aliquiThoini(faeifnpiidenrfseitcme«> 
ritiui?, r.ccitatis, orcit.intis: Patrcm Vnfqucz in- 
liniu!.int jijuafi ciroris,aut ha:rcfis notani taiuis 
Patribus inuflent iniquc. Eum ab hac iniuftiH' 
fimicaluninii fusc & cruditc vendicat P. He- 
rizetra^4. de Viflonc Dci , difp. ; 6. cap. t. & 
▼bi horuui Patrum vciba icrcicns , &- Thoini- 
Aarum explicationcs tcfcliens ^ manifcAe olleiir 
diciOomm aliqads .vtNyilbidm &11ieodoii ' 

rctum,non pati cxplicationem , alios vcru ita 
obicurc locutos , mclius dicam , ita clarc vidcri 
ncgallc , Deum ab vUi crcatura vidcri polle , vt 
Ineiit6 Vafquez eis prardi^am fentcntiam tri- 
InKte poiuerit : quod de Chryfoft. ctiam P.Mo- 
lina -prius ccnfucrat. Vidcatur ibi P. l lcrizc. 
Adde , non labefik£Urt Catholicam dodtcinain» 
ctiamli anteciufiiemclanindeluiitfonem vnus 
vcl aiccr conrrarium (etilerit. quarc tticrfto Vaf- 
qucz illos diiigcntcr legit>K hdclitec citauit, 
quo haredds ofteiidic . flncerc k Carholicis 
.SS.Patrcs ezpUcari ^nec.doArinam fidci fi^ts 
atat nul^ ihtoIcAis eonim leftirooniis tobotaii. 
quod laudipocijtsqaamvitid vcncadam Paccl 
Vafquez. 

fien^ (atnen otireraac P. Hetize , «c his qui 

ita in Patrcm Vafcpicz dcb.iccli.iti fum,Juos, 
dum cunantur S. Uidorum cxculatc ab Itoc erro- 
ic,iinpingere iUialietiim foni cque gtauem, 

2u6dicilicct Dcuspoifitiicreanira comprchen- 
1 : vt apparcat , oon animo Ilidoniro excufandi, 
iedcalummandiP.Varqucz . id *h eis tenrMtitw, 
Hcc pro VaTquez fuiliciant. 

Ablolitti aocem com D. I homS , Snarez, 
Hcrizc , 8c aliis' aibitror Primo , Chryfodo- 
mura folum ncgaire comprchcnfionis Dci pof- 
Cbilitatem } vcl , natune virilms Dcum polTe 
viderii quia Anomxi , contra quos agcbat , hoc 
videbanrur docuilfc. Vcrum hinc rcplicat Vaf- 
t]uez:Noii conftac Anomxos docuilfe , Deum 
A nobb iH^ilc comprehendi in ienru quo Scho- 
laftki viurpaot comprehenfionem. Veiijim haee 
replica non vfRCt. Primo .quiaexprcfsc inon- 
nullis diatun hiit, tam perfcdc Dcuinanobis 
videri , qukm Dcus ipfe le' vidcac. Sccimdft, 
«piia cjkm ipfi Anomzi exprefsd vtantiir verbo 
comprchenlionis , fittis darc vidcmur diftinxillc 
intcr vuioncm&comprchcnfioncro. Ncquc cft 
vcruro,ab amiquis Patribos non faOamfuiire 
4ilHiiflionrin jnratvifigittmftcoinpiduailij». it 

Titflitmnit foffibtlltate. Sc^V. 

nem : lcmpcr cnin-. Iiic iluo in Lcclcd.i diftiiwLla Si^m 

fb^ , prxlertim ab Auguftino ^qui t.imcii ^^^^SSSMm^ 

tcinpoic (Mirylbftomi. Adde,liancreplicani non aMb: 

impt;.Mi.iic altcram partcm noftne idponltoiiis 

dc viiionc Dcl viiibiis nacuEK«tn^iio vcniiiii<» 

muin Anonuei errabant. Btttktl Ui 

Secandi rtplicat Valquec , k Chryfoftomo 

doccri , non vidcri quidquam fubftantii Dci, qmx. nairi 
feJaliquid ab iplo dcriuatum:lic cnim HomiLj. Ckyfifi., 
dc intomprchcnfibili Dei natura , ad illud 
Ifaix 6. VeUlnmt fmdm t &c. vbi hxc habcc: 
jQnm^u^m nt» ipfrnn viiAm hem, nec ip/im 
Jtnceram fi$hlianti.mi , fid <jiu vidthnnt , cortdc- g chtyftft. 
fitnfm tr*t ejr imltilftmtM. Explicans vcru Chry- ^,- im» 
feltomus , quid ux cbndeicenrus , ait s Cim tto 4«» dt 
Dem non vt tfi fe oJlenJit ,fed tjuMd vidert i* wihmmun» 
ptteft <jui ffiMtlnm tiufm«di memit , emtnn* fi»- "^^ .^^^ 
iiii/4r« vidtmu ftum rtfntfimmUnm mttitHr. 
.Harc illc. Rcfpondco,in ezplicatione oftcnderc 
Chryfoftomumfcageredeviribtis narorx:nam 
pcr tBndrfenfm iion intelligic obiedum ali- 
quod , quod videacut & dicatur \ Dco ociii i fed 
ihtclligit , Deum fe qoali humOiafe,dam Ihh 
miuem clenat ad fui vifioncro, & fc .tttcmpcrave 
iii iui oftenfionc mecitis cuiulquc. (^ibus duo fj— 
docec : Prim&,homines, fi DeuspcrdonagFaric «j^^W^^j 
e!s infufa non condefcenderec , noB vifiwM 
Deum ; Secundo , non vidcri dc f^Oo sb cmtni-s • , ' 
bus oipiit cl.iritatc &: Jiftinclionc, fcd provt mc- 
^cita cuiulque pofcunc , & confcquentec uon 
'«omprehendiaDvlIo. 

Sccundo iudico , HieronjTniTm manifcftc "^^j^^^l 
fcnfillc Deura a fieatis clarc videri — ita cnim vcrba, qu« ex illbt.Ciut D« Angaftinus tomo t. 
epift.}.ieftantax!pfaeecdimi antem iroroediati 
ca qux nobis aduerfari videntor ; ergo in eia 

loliiin ncgat ,vcl ocuhscorpor.alibu* Dcum vi- 
deti£oire, v.t Auguftinuscum interprecatuc i vcl 
naAitaKter loqoendo , nollam cieaiaxam videca 
poftc Dcum , vt alij contendum. 

Dc Ifidoru ics cft facilior : quando eniro do- t \ 
ccr ,DcHm fibi foli &: !uinianii.ni ailnmpcae no- ^^t^itMit 
Ctunefle,folumdocct,folaro humanitaicm in- *-<H**^ 
ter crcaturas videre omnia qux Itint ibrmalicer 

cr.iiiiciucr in Dco : nec crcaturis cetcris id 
polfe communicari ocgat , fed rulum ailecjc, de 
nAo non (triKe communicatam. Aliam ve«i^ 
vifioneni , qui Dc:i:, vt tft iti fe, viilcaiitr, dum- • 
roodu iion omiics in eo crcatun nolcantur, uon 
negat Beatis rtiam dc fai^o coinmunicaii. 

Quoad rcliquos Patces , dico eos poflc cx- ^*. 
plicari , vt ncgaucrint vel (blam vifioncm cor- "**' 
poream, vcl , vt nacurx viribus cam polfe ob- 
tincri : qui^ fi aliquis fosce oblcHriut lo^uacur^r 
non pron tcrei vcriias ab EccIeliA defiidta min As 
cft ampfcdlcnda. Scripturx auicm loca , prinio HH^mN ^ 
loco ooici^a, facilius cxpUcantur i Joquuntur Jjjj^^lj^^ 
enimdevifioncDeiqiftindiuinboc corpore fu- ^g^^ 
mu$,3ut dc vifione qoamnORpfOpriis viribus fkira». 
h.rbcrc uollimus. Replia|bis> Angelos 1. Petri fiMmfr 
cap. I . dici defidcrat e inDeOm pcorpicerc : crgo ^^*^ ^ 
quia eum non videht. ■^im 1 ' 

Refpondeo , varie poiTe eam loetim exponL fun , 
Placct autcm Gres;ori) Mai;ni cxpofitio , vt ide6 
dicaiicui deftderarc , non quia non videnc» fcd 
<|Siianonpariteis viiio faftidium ; id«& cam fle 
polfidcnt , 8c vclu:i lum poircnain appecuat. 
Exhoc autcm loco conhrnuiuv uotiiis Catfao- 
lica dodlrina : non cnim Aneelt dcfidciicent 
pcoi^icexe»fi id non cHet poiBhik. SECtlO Dlgitlzed by Google t€ KOD. DE ArRIAGA Tra(^aciki De yifioiu fi mmlmhiu Dei. 

CeftioriobicAu non creTcac vi(!o ramam ,mign- 
tum ipruin cicicit obto>l^iiin , rcfpcrtu ofncfti SECtlO III. 

Obie£2,ottes a calculaitOHe infiniti. *4 T)^ iM K fit : Vifio ckra Dei cft infinitc pcr- 
A ft^i > cr>io non poteft crcaturx conucnire. 
t*rium. viS». » antcccdcns , qma apcrfcchon obiecto 
nrmftn iafi pcrfcdiot cft actu5 , cigo flb obic^ iiifinito 
ni:i p,rf,. aAuscricinfinitos. ConnDimiarguinentocom- 
munis acihibcrurhxcrolutio: aclum fcilicctnon 
crciccrc arichmctictr cx pcrfc^ionc obicdi.id 
dl , nun tantum crcfccre quanaim obie^tn 
iAm gtmt- crcicit, ied aliqualiter, (cu gcomctrici : vndc 
ctfi Dctis fit infinitus cxccdeos infiniic lapidcm, 
tvf^^L '"^"'"'^vifiono'» Dco fiimram infini- 
tam , & infiniti petfeftioreitt vifione iaMdis. 
atriTjiUiis- Hanc fiilationem fic expticat P. Herizc fupra 
*•••'■» jklltim.68. Proportio , inquit ,mathcnurica cft 
S n tSfi Jiijj ^ Ot^finc ad eWciruin dctcrminatiun , in cidcni 
MfiMNM^ ftmperqttamirate» fixa vna menfura immobili 
fcmpcr pcnnancnre ;vndc fcmpcr vcriaiur hxc 

Koportio intcr quanra , &: augct fcmpcr xqua- 
cr: proportio gcomctrica auccm non eft fixa 
menfiiracxceirus«fedfolum coniidctatuc ordo 
nobilins obie^m in alii (pede fiiperiori 
collocati.m, v;vlc jJ cam quicumquc cxccllui 
iii ipccic fublkanci.ili lulbcietu clt , ncc cum 
a^aaltctte auget. 
VniMfati* Hirctamcii folutio omrino videtur infufH- 
. f"^" ^'"' dci» incipicndo a 1'acru Hcuzcdcclaratio- 
fV""' i\e , non viaco quid intcrllt , mcnfuram eflc 
fixam » aut non oxan : fi enim » qLiocumque 
i r*kA , Mi» obicAo nobiliori aCtas crefdt : ci\;o li fintinfi> 
irtAnfliemi nitaoliicc"lj,cqiiibus i rclc.ac', l^aPtbit mcrcintn- 
tuin inHnitum ; quia liuc hxuni iilud lit , hue 
tion , eil camcn aliquid : aliquid autem multipli- 
catnm infiniiics facit infinitum. 
I j SccundCy malc docct , augmcntum mathcma- 

SieunJ^.iruili cictun iolum cilc inter res quontas : namgrodus 
dt(tt^»i0^ intenfioaiaremmfpirituaJiumpoiriiaiillttdiu- 
-!! , 1* brdine a<l noftnm conltderationem. fi 
Utm iffiinttr quisv-g.aicar : Aaus TC vnus jnuLiiK it fpccicm 
WffiMMw. vt vnum } cr^o vt duo prodlicet ipccicm vt duo» 
dcc. tiifi fertc bciat quxftionem de voce , dicac- 
q.ie c(j ipfa ij.hjj lit mimeru-i , Jari jliquain 
Ttrtti , nm quaiuitatcm. Omilsa crgo ( vc vocc^ fugumus) 
nac iinpugiiatione, contta illam dodtinain fic. 
^ficbV^, "Sf^ »lccri4f i qjm dum dicit ad exce0am 
MwmtiiHm geometrictm ftilficere ,ift aftus rcfpidat mctias 
«rri>ir ti^^itr obicAum , Huc cxccilai hr ii>aior,(iuc niiiior, 
mJ »r:W« nihil penitus dicit pto puntlo prxicnti : nam 
tm!7n^i- nonVieclarator, enrii kqaoUbet obiedo- 
WjfiL augiTicntum .iliquod accipitur,iioildcbcat cfTe 
inhnitum,cum mtiiuta accipiac Incremcnta ab 
VSgpnr j* iafinitis obieais. (^od vc incelUgacur , finga- 
toos • in Dco ciTc infimcas perfiediones ratione 
(Oftindbs ; vnam alcerimaiorem , pec quas ex- 
ccd.it trcituras ; pcr minoicm minorem crea- 
cutaiura, pcc inAiorem maiocem:fi viiio Dei 
vnam iblui idpiceiec , haberet vnam perft- 
Aionemffi duaSthaberct duas ; crgo rcfpicicns 
omiies cas perfieAioncs , habcbit ab omnibus 
limal infiniiaincrcmcnta , crgo infinitam perfc- 
ftidnem.Q2iod autcm dc fa^o non (inr diHin^a: 
iUspcrrc&ioncs,nonobcll:nam funt altiori mo- 
do,& confcqucntcr rcddimt obicdluin infc nobi- 
lius.auani (i cilenc diiUnaz'i& confcqucncett 
etiam ndenc vifionem nobiltorcm,vt paulo p^ 
vigcbo. Addc.fyrcc poifc rationc noioilcai pcc» 
icdioncs modo pra:di^o dillingui. 

— aii/iifwii HiwnikkiK(o]iiitietoa:oam Ucetacpa- minoris } fi tamcn crckat al qu.d , dcbct crcicctc 
in infinitum ex infinitis cmeSSs inxqualibus: 
Jiabcc cnim infinica inacmenca: ergoJicec jn« 
cremcntum non fit tantum, qnanturaincremen- 
tum ipfortim obiciloruin , ukc qu^- tedc infc- 
racuCt vifioncm non elTc cam intinitatn quitn 
bbkdom , femper cam^ infinitiim haoebic 
incrcmcntum. 

Huic argumcnto alitcr icfpondeci poilit, fo- 
liim fcqui cx illo, vifioncm obtedH infiniti CX- 
ccdcrc infiiiit.-i5 vifioncs aliorum obicAortim 
Dco jnfcriorura. quod potcft ficri , li vifio Dci 
fit in altiori ordinc , licct non l1t inhnita : ficut 
homo cxccdit infinitas fpecics animaliiun intec 
fc in i rju.iles ;nec camenlded eftinfiniras rquia 
illc cxccllui non fit pcr diucrfas pcrfcilioncsrc 
aut r.uionc dillinitas , qiiarura vna cxcedat 
vnam Ipccicm , & alia ali.nn ; fcd pcr vnicam rc 
& ratione indiuilibilcm , lcilicct , per ipfam ibc- 
maliifimaro racionalitatem , vndc non cl\ neccf- 
fe , in hominc ellc infinicas petfc(^oncs re aut 
lacione « fed vnam in alcioci ocdinc. Hcc folu- 
tio videtorinfinuare.cja&dfi itle exednts dlcc 
pcr pcrfccVioncs diftinclas ,fcqucrctur futurum 
intiiiicum. indc arguo contra illam , Ergo a for- 
tioti lcquctur,fi fic pcr vnicam indiuilibilcmeis 
a;quiualcnrem. racct,quia pctfc£bius eilcon* 
tinerc inrtnitas pcrfcAioncs pcr vnicam foima- 
litatem , quain pcr infinitas : quo cnim cum mi- 
noti diiliii^one pecfccUunes tcpctiuncuc» ci 
fimc maiores. 

RcipLindcnduin crgo cfl argumcnto , concc- 
deiido ibi cllc pcifcttioncs inhnitas in aliquo 
gcncic cmincnter , Sc cOnieqoenter ellc altqua- 
lcm infinitatcm; at infinitas peifeAiones limi- 
tatas uon aigucre infinitam pctfe^oncin fim- 
plidcec 8c abfolut^ in eo qd itlas conrinet. 
Homo cnim oontinet in ie in&iios conitionei 
poflibiteideinfiniris obiedtis,& qnxlt^ ca- 
rum cft perfcAio aliqua ; ncc ranicn homo idco 
cft infiiutd pctfocbus. Praeterca in iftis pcrfc- 
Aiomlnis idem homo excedic leoncm ; 8c ta- 
mencum noncxccdic infiniic. tr.iod dc viflonc 
Dd codcm modo diccndum, ac piopccrca nc- 
gaodnm ,eam liinplidccc & ablblat^ eile infi- 
mtejpetiefkam. Ratioiipriocieft,<qniainfininim 
in eiientii , eft ens & fe naltam diccna imperl«> 
dliuncm. Cum crgo homo , licct habcatrarione 
noiUa infinitas pcrfe^ioncs » habeat tarocn 
imperftAiones muttas admixtas (iden eft dc 
vidoiic Dci) infupcr habct dcfcif^um alianim 
inhniiaruin pcrfctUonum j indc hc,vt iion fii. 
iofinitusin eftencii»nccexcedat infinitivltmi 
cteaiuram,quanturouis intcr ipfum & creaco- 
ram poifint intcrponi infinits atix interiein- 
arqualcs. 

£x his fonafic centaretquisdcfcndeiccoro- 
maneroiblacionem fupra pofiramde angmctito 

gcometrico in vilionc:n.ini co ipfo (\uu,\ cxccirus 
in vifione non fit tantus quantus cU ui obicdo, 
fcqui videcar non fucurum cxcdlinn infinitom 
in elFcntia (dc quo in prxrcini : n.im ir.fi;:inini 
in ellcntianon pacitui aliud lupia ic maius: vil 
enim quod continct omnem perfedkionem pofili- 
biiem umplidter limplicem. * 

Adboc camen lic explicata Iblorio in rods 
plhldpiiN difliculcaccni paiiciir : di\i c:iitn f j pc, 
pCKcipuc in matcria de Trinicatc , pollc in Dco 
condpi petfiBaioac» iqfiaitat iiwequalcs , & eo 

ipfi> Aii* ftln^ tlitutt vifi»- 

itmimMmi IlU nttgiu 
tnnftftrA^ 
mtrfu frrff 
Oitnti tUlHn' 17 

TtttnlHr di- 
itri ,/i ^»rit 
ftr diliinH—, 
fi.imn$m «{^' limft fir ^Hififi* iriitu» nnt 
Mriunni infi^ Xtiiei fri»» 
ti . i""* 
Uiii infinnil 
frrficliinitt 
hatil muUM 
tidmixtl tm^ 
ftrfitiiinti, 
^ tarii lUttM 
infiiiiit ft^ i8 

nmatnt- 
fmMt 

«M, fi ittah 
/«» A* 
iiunm «**•* 
Bm»vti»*' 

to inimM»»*' Sid nniri 
inf» Digitized by Google i Difp. 4. tyt yljwnis 

ifiniii ftttf ipfo vnatn mliorem alteri ; itein petroaatliatei 
^ ^**^! aiuinas c:.c infinii;u fimplidier } & tamcn 
WtriuSk lationc noftti pcrfc^onem 

cflcfltix.quamformalitctiioitc^nciDent. Ide6 
. . in nuccna de Incamatiooe idcdquofiiam , qtu 
pfobaie voloenin^ peccannn non dle jnfiniTuna 
Si ftttMM in racionc malijcjuia alioquin quodlibcc cilct 
*j[tni m^ritt lummc malum. Dixi cnim ibi , noc arguincn* 
"^^'^l' tum non dle effic«s:nm infinitum etiam in 
gftmim alit clIcntiaconLipi pnttfl vnummaius jlrcru. Frgo 
0$, non bcnc concluduui > viiionem bcacaiu nou 

cde lnfinirani» A qnicl Iwbeat aliud tuDta fc, 
9c aon coniiticar «wnnem pededioncm umpli- 
cirer fimplicem. 
tf Ru^nir.dco ,mc idco fupra non cx carciuia 

Zxf (•M/nr maxinuc perfc^oois defumpliirc limiutioncm 
•MXM a«ffM vi/k>nis , usd ez «Imixcis impcr(e£tionibus de- 
f- fcditilicatis crcatiirte ; has autemdcbcc cxclu- 
ifl fin,iM,^u<>ii "«^fc uihniium quodlibet in cilcnua, vteas cx- 
t»rt/u mitti dudunt rclationes diuinc \ etiamli poticinam 
^*™"*™ pet fciboncm in quolibcc geneic non 
^'J f5 includat quxlibet ex illis : U COdcm nK>do 
fui hnhtt ctum ca pra:dicata , qua: m Deo ratione nolba 
(iuit minora , cxcluduoc ompcm impetfc^o- 
nem, ac proptetck n>efit6 fiinc tnfinna in ge* 
ncrc cntis. 

AAtmi,ktt pio maiori vcrd £biutionc argunicnti ptxci- 
mL^wIT'"-' puw^^^u^tciUudnoolblikmfieiicomn vifi»* 
ncm Dci , fcd concra amorem , & omnem alium 
refpctlum tran(cendentatem ad tcvminum in- 
finii^ perfcaum ) im6 contra rc!> purc abfolu- 
cas,qtueexccclunt alias iofinitas Sc ina;qualcs« 
vrincxemplu poiicodehoinine. Vtideinomni 
cafucodcra inodoilli icTponJcndum cft ; &: c6 
darius oftcnditur , nou polic propcer illud Ipc- 
dalicernegarivifioniscutK Dci poiIibilit.itcm. 
Et id mcnioria rctine , pro diccndis infra de 
villonc omnium crcaturarum in Deo , ne opus 
fic itcrum id ccpetetc. 
iittU JHamf Vndc infefo*immenc6 ab Hetize nuin.4i>. 
t U^M ^ ccaa nonnalUs aliis docerj , pnediftom argo- 
uSm^tUtrt "^'"""^^ habcrcvim, nili iii fola cognicione 
i» iMtfra- comprchcniiiui i ab aliis vcroin fola incuiiiua> 
, mu e6 qUiM COgoitio abtlra^ua fit impcrfc^or 
vifionc: crs^o non cft infinica , licct vifio Dei 
dcbcrcc ctlc intinita. Itcm cognitio abftcathua 
de Dco cflc poccft imperfcAior alia cognitione- 
abAradiuii infcriotis obiefti >. fi aliunde defcAus. 
illc (upplcatur : ergo non tnfenur , cam futuram 
infinitam , litct habcat Dcuni infinicum pro ob- 
iedo : ergo in, ca non habct vim calculatio iupti 
obieOa. 

Dico , immerito id doceri : cft cinm in omni- 
bos cadcin penitus difticulcasi quia argiuncn- 
tum fupra fadum , & eius calculatio dcbct fiert 
ccceris paribus (quod auctores hi non confide- 
tarunt) hoc modo , Cognitio abftradiua ceteris 
\|it(|bas , qu6 nobilius habct obic(!^um, liobiliot 
i-fAi-txm^ obicdfaim acTcic in infinitum,cogni- 
"^w alwxa^ua de illo crefcit in infinimm < 8C 
infinite cxceJcc a]i.im , tctcris paribus , tcrmi- 
aatafn ad obic^um inhmtc iinpcrfcctius. Nec 
argamnnBn defumitur propric i cognitione 
intuitiui re(pe£hi abftraftiva* , vt hi viJcntur 
rupponere , (cd ab infinicacc obicdi cxccdcacis 
aita'obicAain(inite. vnde quod dc cognicione 
infcrcur , locum hobec qpn |n abibaaiua , quim 
incomptcbcnfiui.qukiillnintiritiui , quia qu£- 
libctaccipicpciffdioncm abobiecto, 'iLtr vna 
acdptat maiorcin quam altcra. Eft ctgo di£i- 
cokas comnninis omnibas icipeAiba» ad «bs 1 1 xo 
ieftina infinituni. Vndc concludo , hoc argu- 
mcntum ctiam a nobis non (bium probabiii- 
tcr,fcd& euidenterfbluiiquod nonl>cnc He^ 
rize fupra ncgauit : vcl taltcm o^kuJi ctinlctitcr, 
ob illud non negandam viiionis pollibiiicatcmi 
vc iiipia dizL 

SECTIO IV. 
Oi>it£gi$ c yirtuu fntkSiul itt/kiiit 

AR c V £ a E T quis : Yiicas produAiua tei 
infiniiff eft tiihntca:eigocciamcog^rd ^^^" ^ 
tina rd infinitsr erit infiniia. Ancecedens vide- ** 

tur pcr i'c notum : confequcntia eft bona: nam 
moiius cendendi circa terminum pei cognitio- j{««r»wmu. 
nem nobilioreft , quam per ptoduoioncm tide& fNMiiH^I 
pcrfecJior cft cognicio caloris , qu;:ni eius pio- 
dUi.tio : crgo li ad produCtioncm cllct nccclla- 1^«, iJ» nii 
ria infiiuta perfedtio, k fortiori cricadvifioncm. (^gi. 
Relpondco Primo , nimium hoc argumento fntau. 
ptobari , fcilicet , nec Angelura ab hoininc , ncc ^■'"toia»!**'. 
fupcrioicm Angclum ab infciiori pollc cogno- 
ici, etiam abftradtiue , Gcat ncc produci poC- 
fimr. Abfoluti crgo dico.cx genece Cm p«r- 
fcdiorem efli: modum tcndcnJi pcradlioncm, 
quam pcr cognittoncm , quia acUo lupponic in ^"f^"^, 
accncc concmcntiam clttclus , qu.nm uon lup- 
pOMi in cognoiccnie cognuio : vndc tit, vc u.li- , 
' nihim non niii ab infinico produci qucat : poilic ^Hkm fte 
vcri) cognofci faltem abihadiuc. obiciUo au- «i^ir-^-^ 
KCm cqualitct videcur probare de onilu cogiii- 
lione. t 

Ad exemplum decalore rcfpondeo , pcr acd Fir 
dcns ibi contingcre , vt perfiuior (it cogiutio ^ 
illius , quaiTi produAio : co enim qu&d calor Z^^j^ 
valdc eft imperfie^s , continencia cciam fui 
exiguam arguit perfedionem in caiusa , qux 
factle compcnfatut a pocentii cognot«.iciui 
eiufdcm caloris. AtinAmEclo niaioicm pcttc« 
€tfonem arguit prodaftioiluns>quam coLnitioi 
& lic in diis. cfleftib«s pecfiDOis tt iiuiliaai 
tialibus. 

Replicatipoceft:Sie(Ietvnafubftantiafpiri- ^ji 

tualis , iju.r folum potlct ptoducerc alteramiibi titfUeti i 1t§ 
limilcin j aha vcio,qaac lolum polfct cogno- 
fcere fibi fimilem jMtfirfkior c-llet h«c qu* ^it-^ 
. po(recci^pouci«,qoamqitcpoliet ptoduccre: iu,f^Urtr4 
roagis emm dUmabiie eft, luMreeam virtutem fiikm ttfw^* 
cognolccndi , quam vircutcm operandi aliam fcitiMt 
(ibi liniilcm. hafcenim non cftet vitalis » fecus 
illaxrgo ex genete fuo perfe&ior cft viitos cog- 
nolLiiuin quaiTi prtKiuJUvn , cti.iin idyc^M 
cuiuicuraquc cctmuii quantumuis pctiecti:acqai 
ad psodacendum rcquiritur xqualicas cum lec* ■ 
mino : crgo ctiam ad cognofccndunk < . 

Rcfpondeo , negando eam fubftantiam «(!e " f*»fl^lkf 
pcrfcctionem qua: pricisc cognolccrc polfct Ji/" 
aitetam:perfettiot cnim cdec qux poliet pro- '^ X'^^ ^ 
dacerefibt fimilcDi. Sed hine^iiplicabit.Ergo'^'^ 
formaij^nis , qu.f poteft prociiiccrc aitcram for- rrj#< i tfi 
mam fiibftancialcm ,pcrfcd.iorcrit Angclotiun f** 
potence aliqttid fid>ftantiale produceiti, Ncgo ^"^^ 
contequentiam : nam ex aliis capitibus compcn- 
fatarcxcclTiis.qDenl in co purfto hafcet ignisj 
PotcftcnimAngelusnonfoli>mnofcc c igncm, n.,!ft»J-r. 
fed multas alias (iibftanuas longc pcifc^ores, ''•^ 'ilj^, 
potell amare,fniiDeio;eftitem1pinta<dls,loto 
moiiuus : quoruni nilul habcc ignis. r.:cfor, ^^t^fUff 
fi Angdus nihil aiind habci ec quam cc^notccrc 
f * finmm atious perfc^lan igne qui Digitized by Google I 6i R o n. D E A R R I A G A Tradatus De v:/ionc nominibus Dei. 

poilct .ilimn proJucetc.Ncquc obftat,vnam clfc 
vitdctn,altcram non : nain licct ceteris paribus 
ivitaliiat iti nobilioc qoam non vitalkasinihilo- 
tntnus poteft exceflos ille alittndeootnpenfari^vt 

cain vittutcm prodiiciiuam. i 

iottc pollci alitcircplicacac ar^uincnto le- 
^ondcri,ruppont&contiiientiiefleaiRincaiif-- 
ci^itiorcin cflc ctiam cx gcncre fno vim pco- 
<lii£liuaiTi vinuic cogtwfcitiua. 
1 >. l'ro cuiitt inteUigcnti& aduerte PrinD^ , non 

K*ti,jtid.m, c(['c i(icmaVoaiocemconttn^aUM&*acpo(Ie 
t.m tUjm j,j ,1^^ nrodttcere : etenim non min&s adamas 
/Mdi^ conciiict jHikcbonc . alRriuj adaniaiuis, quam 
ttr*. ignis alieiius igius: lamcnimcfteiuidomipe* 
oei vnns adanus ctitn alio » &'illi omnino 
arqnaliSsOC vnu<; ignis alteri igni : ?«: ramen aJa- 
niasnon potcll produccrc alium adamantcmj 
ignis vcti producit alium igncm. 

Sccun(16,a mc dictum,in cantom CKif- 
^I^AJ^ fareedeex fc pcrfcftius quam cognorcere,in 
fi«i»» r/»aj«/, S"''"^"'" arguit contincntiam 

«jl ttfftfhw cfi'cdtus}quamtamcnarguitcauiralitasc^fcdiua. 

lis poliiis dico , fi daremus pcr impoili- 
bi!c du.is iubftantias in rcliquis pr.rdic.stis 
xqualcs , quatum vna v. g. ptxcisc pollci ada- 
manicm pto<lucete,non ver5 cogno(cere;al- 
tera vci6,Ucet conrineret perfcdtioncm ada- 
*' mamis , non poflet cum ptoduccrc ; cognofccre 

■iwlw **»J*- ^*''*^" l o-^^-t»^ quidcm nihil .iliuJ jractct illunii 
maumt ^^^^ petfcdkiotcm ftiturain quae 

<w ^iwif» pofietcognofcore: nam m contineiitii eflccuit 
f»§0 *nm amb« cuntieniunt : ergo ceflat r.itio , ob qu.im 
ptAmnt»lf jjjji nobilioiem clVe vim caullatiu.im vi cogno- 
*fftn fMu'! 'citiua 5 pofitiautem iqu.ilitate in contincntii 
f ^Sitftiiiiis pctfcctionuin , nobilior vidctur vis nofciiiua 
f tftHm tf earum perfedionum, quia vtialis cft , quam vis puci pjjiy(ic6 pcoduAiaa. 

S E C T I O V. ArgitmintHm ab incapdcitate aatwrdi 
Dtum 'Pidemif. OUMi TTLtimo ric q\iis argticrct : Angclus «S: 

aw « y hoino natutalitct non pollunt Dcum vi- 

«Iere,eigo neqoe dioiniais. Patet conicquen- 
tia.quia nulla potcntia potcft cleuari excr.i tlntin 

tttntU tU obicdum , ctiam diuinitus : iJco cnir.i auditus 
"on potcft eleuaii ad perci^iicmiinn colorcm, 
^uia taic eft excia) obieOmn ipfius. Miium cft^ 
quotfblntiones htdcafgumento adhibeanttir,tn 
omnibus tamcn pcticur principium. 
14 Prim6 dicitur,Dcura ciTcintra rphx-r.imru- 

SAitm ?n- pernatargdem1nteneAas,'non inrra naturatem. 

Sod conrri , Frgo non cflvcium illud princi- 
pium.Nulla potciuia vitalis poicft clcuari cxtra 
luum obic^m naturale ; im6 potcfl etiam di- 
cere,colorero cHe inctafphxcam iapematuralem 

o«nii«^«f«»f jmjjjuj ii^pj jnpfji natutalem non fir. Et rcr 

r^, nancdilbndtmncm dc qunciuv.ouc potcntiadici 
•/«M Pollct,eflc eleuabilcm ad quodcumquc j quia 
licet illod obieAum eflct extra fph.Tram natura- 
lcm,dicereturcirc intra rupcrnatnialcin. 
Silmiu $4- R.erpondent Sccundti , nollrum intcUcLlum 
^"svi 6t iS n»tiBsdlter in obieAum vniuerialiffirauin, 
ii',aumin. ftilicet in ens vt fiCtintia quod continctur Dcus; 
teSiiui y fui auditnm atitem fohnn ferri in Ibnutn , fub quo 
V ""'itf non continetur color: idco portc noftrnm iti- 
mrDtiu. telledum eleuaii ad videndum Dcam,abrque 
eo qu.6d emohatiiriifiM» obieAo}ftcus «iidi* tum aJ jTCicipicndum tolorcm. Scd cuiiira» CtWjk 
Quia,etii natiic^ita iiucUc^s tcndat in cnh vt ^jjj^JJ*^ 
Jicinontamenpoccftnaiutaliict vidcie Dcum trifimw jb^ 
conientum fab ente vt fic ; poteft aotem vtdete fitt 

niu!t.i alia cnti.i. Vndf infcro in ordinc 3.A vifio- 
ncm,de qua in prxlcnti , non eili: naturaie ob- 
icdumens vtitc,provt comprehendit Deura, 
fedcns crcaniiu pi -cciic , idcG.j.ic qiiando c!c- 
uatur intcllcdlas .id vidcndiim Dcuin , piocul 
dubio cxtiahiiur ab obie^lo naturali a fc vifibili: 
etgp adhuc manet toca dilScnlta». Alias folutio- 
nes omitto , ad iblidam venlo. 

Rcfpondco crgo Primo , conccffo LintcccJai- 
U, negati coiircquentia. Ad probacioncm ncgo 
antecedens «nalia enim «11 rcpugnantia in eo, 
quod aliqu.i poccniia cognokitiiia (jj - ■- ■ Rifftnjit 
Prim4 virmi 
Uiut fittfk deuati pollit ad cognofcendum aliqiKjd obic- /«kib ibu» 
^bllB*aaodnamralitcr,nccquidem abflradiuc, 
cognofcct e p<^ litaenim mulii de fado di- 
cunt.noflros oculosinczlo eleaari ad vldcn- ^'i"! 

(Kim colorcm luccin HJpfi^-^Uir.ucm , c[iios ^.^^^^^, 
iiaturalitcr nullo modo ncc abiliatkiuc potcl^ «tfwMi/Vfa^ 
oculusvidefe. £tqaidquid iit de faAo,in or- «annMMh 
dine .1 i pntc nci.iiii abfolut.im , iion viJeo vll.im 
conttadictionciu in tali poicncia. Cur autcin 
hinc non infctator ,vilimpode elcuari ad ob- 
iedum audittu,& i concratioidizi in li]M:is de ftfiuim f*- 
Animi , tradens hanc doArfi»m vninerfalem, tt»tUtk»nmA 
non liccrc vllo modo ati;iiiv.ciitiri fic : Htcpo- tt^tOum 
temUem^ ifi ,vi eletimr md tbitilimt^t ttgn»- ^!^'^'" 
fie i uh i m ,ng»&)t* trh r4fcr;namcicnim lai afaMw/t* 
potcll vnn habcre repuc:Ttautiam»qaam altetl fiMMiiiM 
iion habct , & c contratiu. 

Rc(pondeoSccandd,negandoDcamcfl(;extra iif}">f<» 
n.iturale obieftam noftri intclledus , (altcm '^"^'l"!!^^ 
qiioad (ubftanriamtpoteft enim nataralitcr a ,luai!m 'm- nnbis is aliftt.!ct'r.^ ci) j,iiorci , licet lit impropor- i,'Jr//ui. 
tiunaiusquoailmodum: vndcdum eleuaturin- CtJtr fuimd 
telle^is ad videndum Deum, non deuatur extta ^'^^^'V!* 
fuum obicdum, fcd ad tlUid pcrfcdiiijs attinjrcn- *- 
dum .cquoconftatdittcicntiainter.-iuditum rc- D,uivtT»f»- 
ipeducoloris,&intellcc):umfcfpedluDei:quia /«r» ^um4 
cplot non folum ijaoad modam* fed quoad iob- '"'^«u" 
fhntlameftenia tuturalem fphxram 'andims, 
Dcus verAlolimquoad modiitii. Il.rccftcom- 
munis & iKobabilis rolutio ; funt tameu dus 
graoes obieiftiones ctmtia illam. 

Priirs.i.qiii.i non vi Jctiir rcpui;narc Jc potcn- Awim ifib» ' 
tia;iblolutainttilcctus,.iliquii poccns nacuralitct Biitmntmfim 
cognoicese abftradtiuc Deum ; cui tamen om- 
nino iqpugnetetiam diuinitus cleuati ad viden- 
dum Deum : crgo non eft bona cxmfeqaenria. 
Obicanm cft propoitiori.icnm qqoad Kibftan- 
tiam intcllcAui,ergo poccll cleaari ad vidcn- 
dumillud. Huicooiettionlfbrtdaliqais ncga- -zi " 
rct antcce(!cns,i:n.nciito tamcn : qux cnim con- 
tradiAoria flquuntur cx tali intcllcdku ; iiain 
cognidoibftradiua ciiin ilt impcrfcdior intiu- titifiifif*- tilli»llolipoteft habcic cilcncialcm conncxio- ^tffji 
nemeiconceipca (uo cum intuiiiui : cr.-o po- "'^ 
tcif cllc aliqua pocenaacapax .ibllradiu.T cogni- „,„„,t:iHt»i. 
tionis,&omninoincapaxintuiuu«. im6,quod roM mh hm-- 
maius eft, neccognirio intuit{tta,licet perfeftior *i ^ttffm^ 
f r , Ii.ib: t rcccllhrio fibi aimcxam abftr.n(f>iu.im: ""^i^^^ 

frtWUtmKt* 

lciilus cium pollunc cogtiukcrc intuitiuc iuum 
obiedum,& nnqp nKido abilradiu^, eriam dini- 
nitus. Nonpoi^ecBpibicircaliquat^gnaBp ftitfi dmi 
tia, in eo qnod vitiim fcparctur ab alrero^ ' Cni hiin.itui.Iuxta vcriorcm rciifcniiam.pof- SJJj^^iJJJJ^ 
ilbiiis cll intcilc^ihis vnus ODgnolcitiuus prsdsic ji^^^ 
hoainiS|n6ai|cem Angeli, qula iftx cognitioncs ^afrft 

4 non Digitized by Googlej Difpur. De vijionis fojftbUitate. Se£l. 6. [iaincognofcitiuainclcuati ad vidcndum fupcr- 
n.itiiralitcr obicdlum , quod naturalicct poicil 
actiii^crc abltra^iuc : oilcniLin cniiu cd , polle 
cile aliqium.cui caeleuatio rcpiignct. 

^ccuiiJa obic^o cuiura iblutioncm c nu- ^if*»^* it- 
mcr. ij. Dcus cft obie^um voluutatis qtioad ''^" 
rublt.-iiuiam , & camen voluntas non potcft clc- 
uaii ad cuin cogiiorcciidum , quia cognicio cll diMn Air. 
modus diueifuv tcndendi in obicd^uin a modo 
■ nacurali voluntacis:crgo.limilitcr non potcft in- 
tellc^s cleu.ui ad videndum Dcum ; quia vi- 
dere Deum , eft modus tendcndi alicnus a mo- 
do naturali cognofcendi eum :,bllraaiue. Rc- «»/^«*» » 
fpoiideo ,difcnmcn elle manifcftum : nam vo- fg'^'il'„*',^i 
Juntas HcquecircaDeuin, neccircaobicdla alia, ,,(ium vim. 
potcft naturalitcr vcrfari pcc cognitioncini V4idc i»w 
ncquc ad Dtuin,ncque ad aluid obicctum vi- 
dcndum pbtcft clcuari, inicllc^bJS auccm habct 3* 
modum tcndcndi j>cr vilioncm & cognitioncin 
vt llbi proprjam ,(alccmcircaaliaobicAa;idc6' 
quccum afiunJc Ucus lit obicftuin ipfiusquo- .i 
ad fubllantiam , non oftcnditur illi rcpugnare 
cam cicuationcm , etfi voiuniati rcpugnct ele-< 
uatio adcognofcendum. ^ non babent intcr fc eHcntialem coniiexioncm, 
vt oftcndi in libris de Anima. Q^i jd vcco uon- 
nulli reccntiorcs obiiciunt , fcilKCt liic non agt 
dconinipotciiiia Dci.fcd dc naturis recum.idco- 
, . qiic nialc rccurri ad hoc,qu6d non icquancur 

dtrmim tu- concradiaoria ; hoc , mquam,cft arquiuoca- 
tmrit ia «r- : n.^m liccc againiis dc naturis icrum, agimus 
dimtadmkf»- tanicn in ordinc ad potcntiam obfolutamjau 
h!t^^"'~ ^'•"''^^^^ rcpugnct , Dcum produccre taicin fub- 
ftanti.un. co autcm ipfo ad contr.'.didoria rccur- 
rcnduin cft,licut in omnibus aliis rebus j quia 
ctiam.in illis agitur dc rcbus ipiisi& conll-quen- 
* tcr in omni catu diccrcpolicnt hi, inOptc rccurri 
ad contradi(lkoria.Coiiiiet cigo rcdi- cx co qu6d 
non itt rcpugnantia infcrri , polfc Dcum crcare 
intcr poccniias fpirituales cognofcitiiias , vnain 
Jimitatani ad hoc obiedum, aliain ad illud;fuut 
contingit in macccialibus fcnluiuis. Vndc rur- 
fus arguo , Ergo a forciori p;)tcrit clTc alius in- 
tclledtus potcns cognofccrc Deum abftradiue, 
nullo vcro modo iiuuitiuc ; maior cnim cft bxc 
difrcrcntra,quamilla. 
Kf^fn^», . Rcfpondco crco obicdioni , fatcndo con- 

Iltutt n4tH- r ' t ^ ,-1 „ /, 

r»li Atflraai- ''^*l"<^"t'3m h.inc non cllc bonam , PHtji m- 
na , tnalt ia. turAliter intelUStu siUrttdine (ogno/cere DtHm , er- 
firiKr tlmn- g9 petirit eleturi tid inttutionem : li ciiim con- 
■f^mtititui» fequcntia clFct bona.ccitc arguiucntiim iiatu- 

ralc poHiiiium habcrcmus ad probatidain vi- 

iionis Dci poflibiliratem , cuius conir.irimn fu- 

pra oftcndiinus. In iolurionc auicm paulu .iiu^ 

data , non contendi cgo pontiuc j>robarc pofli- 

bilicatcm virionis ;fcd pra^cisc rclponderc argu- 

mcnto contra illam focto dclumpto cx co 

qudd nulla potcncia podlc clcuari cxtra fuiim 
18 obiedum , cui terpondi,admitiendo antcccdens, 

ncgando tamen intelledum per viiior.em Dci 

c-lcuaii cxtra fmim obicdum : quod cuidtiucr 

oftcndi:nain naturaliccr potcft Dcuni abftra- 

diui cognofccrc. Vtnim auicm inferatur cx 

hoc poiitiu^ ,qu6d poflit clcuari ad vifioncin 

ciuldcm obiecti , non docui , iin6 dico cjcprefsj, 

Jion tiifcrri : iicutra cnun pars ctnuradiclioiiis 

ncccllarir) infcrtur cx eo aiucccdciicc, fcd poiclt noftro intcllcdu, quam An^clus anoftio oculo. ^ojWhf» 
capacitas videndi coniungi cum virtiitccogiu)- Non pauciorcs huic obicdioiii traduntur ^*'" 
»»m i*^ f"ndi natuialiter abllradiue .-quia inliocnul- fbIutioncs,quam argumcino tertio 5 in quibus ^'"""j" ** 
*«^'»Jrj»lw* ''^^PP^'*^ ■^^P".^""*'"'^- ^ «■"'"''"K'' ^ • ctiain planc pctitur principimn. Prin.6 cnim ' 

'<>'6* i»ilt- 'u>ttro intclledu. l'oicII cii.im in alio hibic- refponcletur , Dcuin in gcncrc cntis magis difta- 
lUhlitMi a4 do cum ca virtutc natural* cogiioicciuii abllr.i- rc a noftiomicllL-du , quam Angelum ab oai- 
*^fi*Mt>. diucconiungi incapacii.is vifionis jCtiani iii or- . lo;non taincn in gcncrc obicdi. Sed contri, 

dine ad potcnti.im ablolutam ;quia & in hoc quia argumcnium probat diftaniiamin gcnere Frimi , Vi» 
nulla cft repugn.mria. & ita coniiiigcici in illo obicdi ex diilaniia in gcncrc cntis;cui nulloy**'" *' 
iiKcllcdu , qucin dixi pctfsibilcm ,in qno t.-imcn modo pct hanc diftindionem iit fatis. Sccun- 
incapacitas ad vifioncm,non jiifcrrctiir cx antc- do rcipondct noftcr Fafolus in art. j. dub. 8.^^^^^ 

num. 4^. Angclurn non foI6mdiftare ab oculo. S E C T I O VI. 

Dute alite obie£iiones contra fojfbi'" 
Ittatem yifionu. 

PR I M A , quia fi intellcdus poteft deuari 
aJ vilionem Dci , notent etiam clcuari ocu- 7" 
lus corporcus. quod eic rallum. Nunc ncgo tut 
fcqirclam : namcum intelledus fit multu pctfc- '*» »4 
dioroculo corporeo ,non eftbona conicqucn- , 
tia, Inttlltilm ptten Detnn vitUre ; trgodr tiulm g^'^'„'„ii/. 
corpareut. Vtrum autcm aliundc id abfolutc pru- ,{i t,„^i 
berur , dicam difputat. 6. fcctione i . ft^feSur, 

Secunda fumicur ex cadem potcntia vifiua cor otuan 
porea, qua: non poteft eleuaii ad videndum An- •* 
gelum,crgo ncc iiuclleausnoftcr ad vidcndum ^umshhii 
Deu. Paietconfcquctia,quiamagisdiftatDeusii vi W«« ccdcncc in obicdionc polito ; iJ cll, c\ co quod 
cxtrahcrctur cxtra fuuin obicc\iim : id cniin fal- 
fum cilct,qui^i fi lalrcmabftiadiui potcrat cng- 
nofccrc illud obicdum ; ergn c.;lu q-io illud 
«niuitiuc cognofccrct , noii cxiralicrctur cxtra 
Jiilmntlili. fuum obicdum. Ea crgo rcjingn.nitia aliun<ic 
— n»tu- probaridcbcrct , cx propria lcilitct limit.uione 
illiuspoienti.T :q>u limit.iriono noftt;*. intcllc- ttine iiltiuitit 
iniftititif 
frth^ttiur. 

^9 fed iimul ipli oppojii ; quod non habet Dcus 
rcfpedu noftri intcllcdus ; idcoquc huiic potle 
cleuari ad vidcndum Dcum , non vero ocuium 
advilioncm Angeli. Sed coutra Primu cuidcn- SttmnA.Plu» 
ter,quia non magis opponiiur ens matcrialc Hf"»»* *t* 
non luaietiali , quam crcatum non creato , & fi- i*""""' 

r ■ ' \ r ^ ■ f • ttt 4MMlm nA-* 

nicum noii hnito jimo fortc quis dicerct ,crea- dus carct ,idc6.|uc noit mfcrtiir illi cllc iinpol- turamclTc m.igis oppofitain Dco.quam .iltcri mMiiTiitH. Hint 
/"-'/- 
iMr. /ibilcta vilioiicin Dci. Q od vcro nollcr in- 
iclJcc"kus non lubcac linmatioticm , liccc non 
(•1)1, ic poficiui lu.idcci , vc dixi lcd. i.non po- 
icil t.imcn pofitiiic impugnan. <^od inihi i«f- 
ficK.vc oftciidain , a Fidc duccntc cain clc-.i.uto- 
ncm nihil iradi rationi contrarinm. quodlolum 
iam iiuo-.Jo.rclpondcndoargumentis. 
,7 ■ tx liis Cdiicliiclo , non tcctc iiipra:{cnii tra- 

rttttf- j. I , 1 ,• ' I 

aircgulaju Iuiil , 1'ullc lciiiccc umuem poicn- crcaturz.Secund6 ,quia intcllcdus potcft cog- 
nofccrc ea qua: fibi opponuntur , qualia funt 
priuatio imolledus , cnimxra , &c. <rgo cx 
hoc capite ctiam oculus poilct Deum videre. 
Tcrtio alij rcrpondcnt , Dcum & intcllcdinn 
eire fub eodem gcncrc fpirituaiitatis , quod non 
liabet Angclus & oculus. Contra ,quia oculus 
Sk Angelus funt fub eodcm gcnerc crcaturi, ^ 
quod non babec Dcus Ht iuicllcdus jioftcr. tur ttnitu i»u 

auivm 
Digitlzed by Google 70 RoD. deArrzaga Ttaaatus De yifime nmiuiku Dei. 

erfAigri, aui t ni hxc coiitinciuia crit miniis ad vifioncm OLoli fubftintia diltat i rc.qnam k luce ;Si laxnen fumUTuvt 

tMtihH M- a''" i"" fcmpcr njaiwat veru]]i,plus banc vidcte potcft , non vcr6 fubftahtiam oculi. 'fl \ 

fitr. mftare Denni al> Anpclojquam hdncaboculo Ex narafi cr^n jicncntiarom proucnit , vt lixc T'*"!^^' 

j ^ coipoicoiRclponacna.im crgo.iii iftis rcbus ni>n porTu :Ac obRctuni.non vcro aliiid cosnofccrc.- 

aff/M44»: coiiliderari djrtcurMtiam in gcucie cntis , ncc cx ncc vUo modo licet ab vni ad aliain arzumctari, 

««MMri eivUumfiecivg0memuiiibonuin:iinDroiii^ vcriepidixiinhacinacerii,&inlifada£Amaki. ' DISPVTATIO QVINTA. 

An tifie Dei exfie eeieeefmfit emm ereMWM fifenutmtlie. '4 * mtmnftfif 
HttMtmm. N<tj^iRTKys, virnm vilio lic 

*2 lupci iMtur.n!t'> vircs liumiiiis Sc 
0 Angcli,&: vndc id pi<jui.niat, Ea- 
dcm autcm via dc nliis iubftaniiis 
pofltbilibus nobis agendumctit* 

\ . S B C T I O. I. 

HO M I s I j;: Angclo cfTl" fupcmatuialein» 
vidaur manitcftc de lidc ex Clcmenc. 
^iiiArM».deHzrerids,vbiconrra Bcguardos 

tc, concr.t ncquina,s d.imn.irur V.^^c jvopolitio, 
QtMd(\.i\kciaHtlibtt mellfUuJUts n.uiir,i inftipsi 
pt nMHr4littr,(^ n»H btMgeM ittmine florit Jfm 
tftuA'dt <y famrlctMntetid videndMtn Demtn. Etbeiic obfcruat 
Varijiicz dilp. 41 . cos li.rrcticos , dum dixcrunt, 
hoinincmiii U' n.n ir.iljtvr cllcbe.uuni ,non vo- 
luillc diccrc, id iubctc a le Hne vlio Uipecaddito: 
nam ip(i in alii propofitione tbidein datnnatS, 
doccb.inr , hoinincm porte in h.ic vitaconfcqui 
bcatitudincm ; vbi manifcftc lupponunt , homi- 
nem non habcrc iUam pcrruam circnti.im: G. 
enim hoc clfct , non tolum podet ; fed ncccHarity 
eiiniomnef habcrcnt. quod nulli ,quantumui$ 
hxretico , p.>i'iic in mLiucm vcnice: volucrunt 
ergo illi lixrciictdo«cic,vicibus nacurx poHc 
bominem rilionero beatam olninece , quod tn 
X ei Clcinciuini damnatum cft. Prc> hac c.'uk;n 
vericaic aticruntur ctiam aliqua Kica Ucr.v Scri- 
pturas.S.Pauli i.Tini.l.S»i Deo itnmtndL & 
»ie mn>i. meifiiiU, qnod laltem wuuraiiicr id repugnare 
(•.m. imnIim ojtendif. &ad Rora. 6. yh« tuariM frMia Dei: 
^^...^^^ CtgQ VKio bcuA , 1:1 cuu v:ti a;tcriiaconIiltit,c(t 
fs. ■ gratiapci,& contcqucutci homini fupcrnatura- 
us.iTem i.loan.4. OMni»MMM»«*dft»i»9iM>M. San< 
iVorum P.irriini tcftiinonia vidc apud Vaiqucz 
ibi : rupctiiuum eniin ^ft ea hic coiigereie.Si 
enimCoadUiftPairestoties docenc,nonpof- 
le nos Viribus naturx , mctitum vita; xtcrnx ha- 
bece,accetera qnx ordinStur aj vit.im .rtcrnam, 
mulc& minus ijib-n-. vii.nn .rrcrn.-un : q-.iid cnim 
qitastercntut truftia mcdia fupcrii.uuraliapro te, 
qiiamnatoralibus vtrihmobtinere^^flenosjer* 
Dmtnidm go in hoc puniflo non cft li.rrendum. 
mk , mti i*m Prius tamen , quiim ad prxcipuam difficuU 
ft' eirft xitem vcni.imus , cx didis reiidcndus nohis oc- 
currit Durandus apud V.ifqucz fupra cap. i. 
qui ,iicct doccat, villonem bcatam in hoc ordi- 
ne retum cdc iiipernaturalcm , nc vidcaturop- 
poni vetitattCacholicx} ita.taincu hocexplicac, 
VI param diifcrat ab hxreiids : rcpngnanriam 
CJiiui h.:nc non rcfcr; , iiiii loluin in iinpc li- 
mciitum cotporis ,quia dum liomo cil in co, 
non aha ab ius qux pcrieiifus intrant , intid- 
tiuc co_^nolccrc potctt; vndc ablato illoimpc- 
dimciuojpcr l'c iudicat Durandu!> polfe homi- 
neoi imuiciu& videte Deun. Fu l4numm Mrtf 
riiwifitme. emftu r.rt^' Simemi* 
Dt.fimdiTiii' 
ii UT Pripiiik 
C.-iriiit FlW* flliaseft iqma.cilkm Deus fit incclle^hts noftri 

obicctum, co;;'u-fcinuis cniiu iiUim , .nbllr.idi- 

uc laitcm , in hac viia>li propoiuiurdare ei" 

dcm intcllcdui impedimenris ablaiis , necefla- 

rio ilKini intiicbitur : (icut vifus ablato iiTipcdi- 

mctOjiic projiolito clari tolorc.potcft cum im je 

ri. Pro hiic lcntcntia refcrri folct Scotus , qucm 

faeneexcuiatValquezibi:namliccc ncccllitatem 

lumints gtorix ncgec,non lamcn ncgA,incc!le- 

diim dcbcrc clcuari ad Cam viilonem.qilodlon 

gc atiud cft,de quo infta. 

Hxc I>tmmdi fenrentia rt&b ibidera leiic: 

tur i V.iiqucz ,quia O-nciliiim Vicnncnic 11 

animabus icparatis , vbi iain imj'c<iimcntum »1";» 

corporis eftaDlaturo,rcquirit liu-. enj-lotix elc- «"•«■^.f*'* 

nans. Secundo «qua: diximusdc Rraiii requi- ("'''"/,7^ 

nti ad promerendam gloriam , eodem modo „^MTutitmr 

yrgcnt Dur.i^-.Junt : quia ojici.i l;iju::i.uur.i]i.i frefonif 

non rcqmruncut pixcisc vi aufetatut impedi- »»»»*•«•/'*• 

mentom , id eft , vt homo moriaiur: mon entm "'^ 

linc gr-itia contint^it. .Soliini crgo rcquiritur , vt ^ 

lit proportio cum tanto prxmio ; crgo (icut mc- 

diafunttupecnacuraiia,itaetiamcritipliimprx- TVrtA, fsla 

miuro.Tem&,benc impugnaiur a Vafquez : nam 

cnm {mpedimentum .-Equalitcr aufcratur omni- 

bus,5: vis naturalis intcUcdus in fc, fit in omni- vUHf 

bus iioinimbus xqualisifcque(ciur,omnes arqoa- iwl 

literDettmvi(iiros.qiiodefthcrericinn.Qcuirtd, 

- =—»/». qui.i lccp.icrcturanimasomncscxtracorpus.imiV ^ 
<Sc uAnuincs ipfos vifuros Dcuin ; quiacft abla- 4^^^$^^ 
nun impedimciitum, & omncs htlbcncviscsna- h« JM» 
turales eo ablato vidcndi Deum. 4 

His duobns argumcnn<; rcfiiondere polTct Du- Dmftmimt 
raiidus.diuinitiis aDco ficri.vt &:quilandiiorcll 
elidat perfcaiorcin vilioMcm , ctiamfi habeat 
• vqnalera intelleftum ; & vt dsmtuni ac dxroo- 
ncs , animx iccm in Purgatorio non vidcant Ciniri Pri- 
Deum.Hxctamcnfoluno^acilc rciicitur,Prim6 ' S."'* 
in fcntcntia ipfius Dmandi , qoi cum nc^ct '^^ "'^" 
Deum immcdiacc concurrere ad operationcs ctcamr.x, difticillimc cr.plicarepoterit,quo pa- rtn 
Cto Dcu-s impcdiar , ciim iam lit ablatum impc- "** 
dimencum, nc aitiinx omncs fcpancx & dxmo- 
nes videantDeam. Similiter eiiam nonpoteft 

cxph"c.iri , qiiomodo potlit cleuiirc intfUc^lum 
admcliorcm vilioiiciu,quandoijuidcin noncon- Cntti St- 
cmric cumillo.Sccundo,nam planc cfl contta '"f^i'^"*" 
mentemomnium rhcologorum& Dodtorum, j^^j^,, ^ 
atTerercDcum dcbcrc f.rccrc miracul.i,nc anima: «WKwi ,fifie 
damnatorum ipfum clari: vidcantvc6m potiiks,vt im f wHwn w- 
iplx animx iuftoruro vidcant DeumUiippenatnc 
ab omnibut,debere interaenire mitacnfum : non s 
potcllcp^o vlloir.odo Durandi fentcntia 
ncii.iloc polito,di(iiculcaspra;cipua condltit in ""'•^ 
eo , an rationc nacurali polsic oftciidi , noftro te ' 
angclico intcllcclui cam villoncin clU- fupcrna- 
turalcm : Sc qux ea raiio (it,& an ad onmcs pol- 

^criiibftaachuccaMas ca aiendatiir. 

SECTIQ Digitized by Gopgle 
Difp. AnifiJioDei exfuo^cef.jttonmcreat.fitferMtt, -Se^ 
SECTIO IL 7i j 1 9 ,'tnirMrittif- 
3 3 «■ etiiiat nt» 

Ja n f f #" flar»- 
^ • • W »» vi- 

iDmm. Trim» rAtio dtimmrfone cmawr* 
m fottntaditatetn» 

REcENTioREs nonnblli hanc Jr«ddunt 
radopctn , qu6d creatura tota fit immerra 
potcnriiiljtat!, Dcus vero totosfit emerfus c po- 

[cntialitatc^dgo c!e.i[iua nonpotcft habcrc na- 
(inakin vim lutuciidi Dcuni. Haec c«io lcuis 
cfl, & qua; rainus Lsrinis temrinis fcm coa* 

fundit ; cjiiid eiiim , 'Dtm cmerfiu c pgtmti.ili- 
<4f#fclartus vno vcrbo,/Jff« <•/? inftpax com- 
■ f^ritHH f €rt4t»ii veri io'n[>cfitio>iu ctpax. 
, £fice totnm myfVcnura >quod ait)omncs claris 
xenminis doccnt ; non puto autem robur addi 
^ vlliim pcr hanc anerjionem , vcl immerfltfUM. 

lam vcr6,qupmodo,qua:ib , probatuc inde, 
iion poife natmaliter Deum il CEeaturl videti) 

Dirts , cniia inodiis ccH^nofccndi feqniiur mo- 
dinn ciiendi ; etgo crcatura compo'fita non po- 
dmt^iii'*' Oemnincoinpofitam cognofcerc. Scd ad* 
fimdi fifmi- nunc antecedente,nefiO coiUequeniiam: 
m* mtJmm nam axioma non dictt , cbteaimi cognitum de- 
^Mtff.fiM. bcrc fcqui iiiocJuni cllciuli ; !l J , iriiJGUin cog- 
noicendi ,debcre eilc confoimcm modo eilcn- 
^i: vnde fateoc ', cognofccns eil quid crea* 
tunt , cogiiitioncm debtrc clTc crcatain ; (5 cog- 
nofccns cilimnierrus potcmiaiitati .cognitio- 
ncm dcbcre edeimneciam i id cft , ctiam cam 
dcbere elle capacem compofiiionis » ficuc cft ip- 
ft cognofcens : (i tnim cognoicens com iill 
facitcompoiitiunerti.cti.iiu ili i Lr^gnufccii- 
tc eamdcin focict. cx hoc autcm capiic non ia- 
^iic»cogni(iowiemcccatam dc Dco»iinmer- 
fam potcntialitatl , nonpoiieellecoaninttalem 
homini yel Angelo. 

SecanddkiUndaxjmna eriam fneo CtaCanoA 
eft ftt Mvninis aotnmt vnde ecgo ptobabtnio 
oettA laelt^ qtns illnd poterit negare. n6ime 
mo^^ns c/TciuIi Angcli eft nibftanti-ilrs ,& tamcn 
fc»llwi»jfm irtodus cognofcendi cft accidcntalis ? nonnc in 
aiw .* ' probabilidn (enientil (bla anima rationali s per- 
cipit pcr aOit' '.n.ircri.ilcsiccce ibi mndnm elll-n- 
dipurc (juritualcm tamcn moduin cogno- 
fccndi maiciialem* • 
9u txmfi- Adduji axiaina vecim cft, etiam eo ptoba- 
fMwiwi ,1 pfifai^ , ri^ qtridem abftra^uc pofle cog- 
frimi fi^i. "o^*^' Dcum ^ nobis ; qni.i in co .i?;ioin,itc non 
»'1 Dtum foliim dicitur,Modus cognofcendi mtuiciuusimi- 
^**^^^ tatur modum eifendi ; led vnioerialiterdeomni 
P^SSBIw. modo ( (Mjnrtr.i. nJi cfl fcrmo : crj^o vel ncc abf- m$nii nMum. obie^n^ emerla,(eu eognoicere obieAmn emer- 

fum : cjuoad hoc cnim tairt naturalis toj^ 
nitio quani fiipcrnatutaiis ex partc obiccti 
eaint cmctfx , fcu noo fiibmerfx : quid eniqi . 
^oad hoc potcftfacoKiutacaUtas vcliapana« 
' turalitas? 

Hinc rciiciuntur ii knn .qui neccfTitarcin lu- t 
mi]usglori.T pro viliunc bcau luadcnt cx hoc t"""»»» wj 
eodera capicc, qiiid fcilicet cteaturafitimmer- 'f^^'^]^^'"" , 
fa potciuialitati.Reiiciuntur,inquau):nani ipfum «^'^^'vrfM* 
lutncn, ctiamfi fupcrnaturalc iit , cll (otuiu im- tur^ fii tm' 
mer(Bmpo(cntiaIitati:camenimeftcapax com- »>«•'/'• ^"«k 
poncndi quam quodlibec naturalilEmum acti- 
denvjquod & ipli aduerfarij fatcnrarrergo etiam 
iliad iiidij;cbit alio hiininc-,&: lic in infinirum;vcl . 

^catio hotum Audoruin miUaciit,pioutte vcra 

'noncft. 

SECTIO liL. 
Affinu alia ratio de diuer^tattmtmA. 

AD pra:ccdentem tationcm fcri reducicuri *'mW4 ft^ 
ouam clarioribui vcibi*, vacic tamcu pro- H'"'»- 
ponerc folcnt a]i)lheologi }« ia | ri | m yiloam ^^„fi,,,t 
dicunt,cam cicaturam cxtralicndam fbreabellc t,4atit. 
creaturx. Vciijin hi rohnu pcr hoc dicunt, 
cceacurae repugnarc vidcre Dcum naturaJiter: 
nam tllam extrahendam ab efle creaturz,af 
non polTc cllc crcatuiam ,idci-.i cfl : Jcbiullcnt 
crgooftciidctccur cx[rahcrctur,lcu cur ca vis 
videndi luuiiiliier OeBm cepngiMX creaturzi 
Aiij ergodicunt, repugnare vtcceattm faUibi<>' * ^ 
lis iitprincipiiim vilionisinfallHrilislHi tamei^ 
f.icilc reiiciiiiitur , quia naturalitcr lunt piiu- 
cipium iiuius a^ihis infallibilis : Dcus cxifttt , & . ' 
totum eft maius liil partc , Hc doo & tria (bnt , 
quinqiic , &:c, Tcr:io Jicimt , illam vilioncnl 
cllct indcicclibilcm , & non polll- prcKluci a Iui>* 
ftaiuiadcfc^biU. 

Contca tamen ,<|aia anima ^ Angalus fi^ .' 
non minjks incomipti b tles qiilm vilio ; ntr er- 
go non potcruntclfc principium natiir.ilc cius 
vilioni^: Contta Secund6, quia icdc poccil 
efteftus aliqois invno gcncrccllc nctbilior (vA 
canfsa , Jumniodo h.ic abiolutc fit pcrfeftiot 
eftcchi : lic ainor cft coiiiundiocum Dco,vo- 
lunt is auccm &habiiusnoD(aiKai&italiscoii« 
iundio. Dcni^oe rciicioeamcatioacm 4c pic^ 
cedentesVninerlaliicrpropoiicas itib aUis coti|.« 
munibus terminis , quod fcilicct rc^ infcrioris 
oidinisinon polfcc cognoiccre rcs fupcrioii$| 
dcbec enimcbgnoicens &'cognirameflein eo« 
' dem ordine. Qi^i.r racio i-uk conhnn.-rur : nam Ht^mJnm . 

rcs mateiiahs idconon pocclk coenoiccrc rem -^»** » *** 

r b taccrea* , W^i. tractuK potciiinus Ucura cognolccrc, vel^iotc- .. . _ 

'''V=*^)rima$ intuitiuc:iion enim licetpro libitudiftin- (piricu.ilcm , quia eil in diucrfo ordine ,_. ^ ^ ^ 

^ o^^uereaxiomajQevnumfimfimitibivtilemaoci- cuca eftin diiietibocdinecam DeOteijBD noa witimJm pcte,alceroreic^. 

Sreurut. f,. Sccundo (cquitur cx co axioinate fic intcl- 
^"'""■.Dium \cQsa { &i. h«c lic iccunda iinpugiutio contta 
""' hos recentioreS')nec per vilionem {upctnatu" 

ralcm pblfc Dciun a nobi^ viikri : ill,\ cnim 
iuxta psyal^ antc didta cft etiam :inmci!"\ po- 
tenrilli^|li..Bjcfpondent huic rcplicar , vilioncra tur*iiiiT VI 
diri. poterit illura viderenatiiraliteriAdhanc railo- 

iiein polfunc prxcctlcntcs oinncs claris vcrbis 
reuocari. Kciicio autcm illam,&inei ptxcc-' 
dentes euickmer , quia vel ninitam proMt vcl 
nihil. Nimium , ii.nn liciit eius Auilorcs Ji- 
cunt inatcnalc nccdiuinicus polle cognc>lccrc 
rcm fpiritualem ,ego iuiecam , Ergo non ibliiit^ OfttidirUr 
Ctnl'»Jt!fis 

txftitmi»l§- cile ihi|iiif?(]i^i fubic^u^, non vetb obic^d. naiutalitec ( de tffopiaci6A hk agimas ) ied 

Vcrilltreif dodrbka,fed qnacomiittota coriim nec diuinitns Deum vMetr poierimus ; quod cft 

n .uiiina : nam non clfc iinmcrlam oliicrtin:', h.rrccicum. I'3cet,quiancc diuinitus rcm alciorij 

nihil cll aliud , qukn obic^um non dlc im- vrdinis potfumus cognofccrc , vt exemplum 

mcriiim. vndc iam hi concedimt , rem in fc ■ oftendic. Niniiumctiainprobat,qoiacum poil 

imnici^.iiM poiTc cocnofccrerem Cir.crfam , fcu c!eii:uioncm vcl infullonem !;".ir-.iMis llmOS ad* 

obtcttiim cnic;fum,vi hi loquuncur ; crgo citaii) huc in ordine infciioti tclpcdu Dei , ciiam tunc 

fid»ftaDtia iu fc immciiA sMtonUs ||ionric «Ib >fion|^aMnmas nm vid«B^^qod cft Digjtized by CooglQ RoD. oeArriaga Tiaaatus De Vt/ione mmmhm Dei, 

m«r«r4, r«n Auicniluv coiuinemfaiericitiiniksaidTifionem ?*iui^^ " * fanpcr maneit vecitm»plas 

** difhre Deom ab Angelo;quam huncabocuto 

) , corporco;Rcrpondcndiini cri;o,iii iCih rclnis iion 
thtff»H4*n cotWicicTon dttlcixiuiani in gciicic emis , ncc cx 
MMr4 - civllum fien argainentam oomim : nam mioiks ociilifvibl'^1 [i 1 iiltat llc.qiiam aliicc -,£cramen putntiMnu» 
iianc vidcte j^occU , iion ver6 rubrumiam oculi. *fl •, *' 
Ex naturu crco potcntiarum proucnit ,vclia;c 
poilK [.Uc obicctuin.noii vcro .iliud tognolccrc.- jj^gf, 
ncc vilo modo licct ab vna ad «liam arnimctarij 
vtlitpidixiiiiliacmaEeciMeinlibtisfteAAima. ' DISPVTATIO QVINTA. 

yifo Dei exfro eoneeptmpt omm cnsmr* /i^raMtMrdlij, 
Wtfi* tlar» •jf/ii^ra*- 
fwafir. mimu bmi- 
w*m«Kfiff Nqjri RTMVS, Tirfimvifiofit 

lupra naturales vircs liomlnis & 
Angcli,&: viuic iJ proui. niat, Ei- 
Jcin aucctn via dc.iliis lubftantiis 
poITtbilibus nobis agendum eiitk 

» . S E C T I O. I. 

^jkseertAfimt^fiiUmmtiir, 

HO M I s I (Sc Angclo clTl' fupcrnaturalctTi, 
vidctur manifciic de tidc cx Cicment. 
jlJn^tmm. ie Hzrettcis> vbtcontn Bcgnardos 

& conu.i ncruin.ts damnaiur li;v [iKniodtio, 
Qti»d (ciiicci ^iuliixt iatdleBiuilu n^ura tnfiipsi 
fit htm* nmtiriUttr,& nwi indigetu bmineglori» 
9fiw£ ptiirh fwtieidvidendimDeMtn. Etbciic obfcruat 
•fnuM ^ akjuc/. iliip. 41 . cos h.rtcticos , dum dixcriint, 
hoinincin iii fc n.ituraii[cr e(Tc bcatum , non vo- 
luide dicere, id habcrc a fe llnc vllo iiiperaddito: 
nam ipu in alii piopofitione ibidem daronata, 
doLcli.iiK , hoinincin poifc in h.ic viritonicqui 
bcatuudincm ; vbi manifellc iupponunt , homi- 
ncm non h.ibcre illam pcr fuam cllcntiam : (1 
cnitn lioc clliT , nor. ((;h'nn pollct ; lcJ ncccllario 
canionincs h.ibt;c!U. quod nulli ,quantumuis 
h.vrctico , potuit in nicmem venire : voluerunt 
ergo illi hcrciicidoceteavitibus natatat polle 
homtnem vtltonem beatam <^nere , quod in 
ci Clemciuina dainn.uum c(l. Pro hac cadcin 
vcritatc ailcruiuar etum alujua loca facrx Scci- 
pturx.S.PauIi i.Tim. Det hnmmeiU & 
innifibiii. qaod falrcm naturalitcr id repujjiure 

vkitmami- crgo viiio bcaca,inqua vita xtetnaconfilbt.cil 
M, • gratiaOei,& conlequetuer bomini (ttpematm'a- 
m.hem 1,10311.4. DtttmnmttilAvmfim». San» 

(ftorum Patnmi tcfllmonia vidc apud V.>rqucz 
ibi : fupctfiuum cniiii ^ft ea hic congcrcre.Si 
enim Concilia 8e Patres totics docent , non po f- 
le nos vtribus n.iturx , mcritum vit:r iterna: ha- 
bctc.ac cctcra qua: ordinatur .id vitam a:ternam, 
malt6 minus ipfam vitam xcernam : quid enira 
qua:rerentur firnftrk media rupcmatiiralia pro te, 
qiMm natatalibus vtnbut obtinere^lTemusjer- 

Vurtniiii go in hoc pmicto non cfl hxrcnJiim. 

• l*tius tamcn,quiim ad prarcipuara difiicuU 

ff c-fr^s tatcm veniamus , cx didbs rciidcndus nobis oc* 

tAri:itM»ilf .... 1 I , ,• /- ■ 

iHlvtfitnt. '^'^'■'■'C DuianiJus .npua V !i] ic/. Iupra c jp. j. 

qui ,licct doccat, vilioncni bcacaai in lioc otvli- 
ne retum eilc fupcrnatnralem tiie videatur op- 
poni vcticattCattiolicc; itatamen hocAipUcat» 
vt panim diffirrat ab hxmictfi : repngnanriam 
) cnini li.uic non rcfcrt , l'\'.yA\ m iiiipi:Ji- 
mciuum corporis , quia dum houio cil in co, 
nonalia ab his qna; pcrOenfus intrant , inrui- 
tiucco.^norv.ete potclt ; vtiJc .il^Iaio illoinipc- 
dimen(o,pcr ic ludicat l!>uiandus polle ho4ni- 
aem intattia& videse Deun. FundamOttua ttic mtri- jlHuseft iqiita^ctira Dcus fit inccllcaus noftri 
obict^um , cui;'if(cinnis cnim illiim , abllradli- 
oc laltcin , iii hac vita}iIproponaturcIareet'- 
dem intelleAni impedimenris ablatis,neceira- 
rio illuni ii-:tiub:tt.ir : licut vifus abl.ito iir-pcdi- 
mcto,&:ptopolitoclarccolorc,potclkcuinimvic- Settmm tm' 
ti. Pro hacicntcntia refcrri loltt Scotus , qucm ^*'** 
bcncexcufat Vafqucz ibi:iiam licct ncccllicatcin ** 
luminis glori.T neget,noii tamcn ncgrfl,imcllc- 
dum dcbcic ciciMii .id c.)mvifioiiem.qaodlon- 
gc aliud cit,dc quo infra. ^'"T''J!,„u 
Haec I>urandi (ententia reftc ibidem leiici- ^ftiTpJwii 

tur i Vafquez.quia C. ncilium Vienncnic in cmtiiitrtl* 
animabus lcparatis , \bi iain impcdirocnrum ""if' 
corporis cft ablatura , rcquirit lumcn ( lociz e!c- 
nans, Secundo , qtta: diNim is dc "ratia lequi- i"^'"""','*' 
iica aJ promcrciidam gloiiam , codcm modo ,,quirunntr 
vrgciit Ourar.iiiun : quia opcta fupcrr.aturalia »i freftriir- 
non rcquicuntur prxcisc vt aufieraiur impedi- nimemmfrt» 
meniam , id eft , vt homo moriatnr : mori enim ■** 
finc gratia contingit. Soluni crgo rcquiritur , vt ^ 
ilt proportio cum tanto prxniio i crgo licut mc- 
diafuiic liipcrnaturalia,itactiameriiiprumprs- XWtO, fwa 
mium.Teni6,bcnc impiignatur a V.ifqiiez: n.-.m '^f? 
cum impcdiracntum .ttjualiicr aufcratur oniiii- ^jjjff^^ J^ 
bus,3: vis nacuralis intcllcdus in Ic, fic in omni- (i,^ •mdtrf 
bus hominibus «quaUs}(eqiMstetut,omnes xqua- nr. 
liter Deijm vi(nros.qaod cft harretinim. Quart6, 3.««"? ■ 
qui.i fcqiicretur anini.is onuics cxtra corpus.iiiii) ""^*^ 
& dxinuncs iplbs vifuros Dcuin j quia cft abla- ^*^!, "j/f tum impediincntum, & omnes habent viies nap iwt j 
tunles eo abbto viJcndi Ucum. 4 

His duohas argumcntis rcfponJerc poflct Du- Dwvwiito» 
r.andus,diuin:tiis aDeo Rcri,vc Bcqui landbiorcft f"' '^r^l 
cUdat perfc^orem vinonem.eiiamfi habeat yLfH^i* 
arqualem intelleftnm & vt damnati ac dxmo- 

animx iicin in Pursintorio non vidcant Cmtri fii' ncs Deuin.Hxc camcn folurio f^aalc rciiciiu[,I>rim^ = S."** 
in rcntentia ipiiits Dacandi , qui cura ncg« '^"„"^11^ 
Dcum immcdiatc concurtcre aid operationcs ^,^,^ 
crcatur.c, JilhcilIitTic c:.plicarcpoterit,quo pa- rtn mm 
&o Dcus itiipcJiat , cumiam fit ablatum impe- «iMNmi. 
dibiencum> nc aninue orones lepaiatx & dxmo-' 
nes videam Deam. Similiter cciam non poreft 
cxplicari , quomoJo pofsit clcuarc intcllcilum 
adtneliorcm vilion.era,qu3ndoquidcranoncon- Ctmri St- 
cnrrii cumillo.Seaindo,nam planieftconci "-"^ 
mentcni omnium Thco!oi;oruni & DcLlorLin, ^j., 
allcrcre Dcum dcbcrc laccrc mir.wul.i,nc anirtia; t»inta , > ftt 
damnatomm ipliim darc vidciniKuni potiAs»VC imt»iiMim, 
ipfx animac iuKomm videant Dcum,ri»>ponatuc 
aDomniba$,debereinceroeniremiracnlum:non 5 ..^ 
poctllci;.jo vIloiuoJo DuranJi rcrutiui.i iufti-*'* 
nc[i.Hoc poiuo,difticul[as prxcipua confirtit in ' 
co , an ratione naiurali poisit oftcndi , iu>ftro tc 
angclico intcllcc^hii citn vilionemclTe fupcrna- 
turaicm : & qux ca ratio iit,& an adonincs pol- 

fihilcs.fiibftanriai «was eacuendatur. 

S£CTIQ Digltized by Google r II- 

8 

a Hi» fctto- 
<r ^tlii 41 rrrM 

tDtum. Difp. j. Anytjio Dei exjuofa/ue^.fitommcreat./ufgmai. ScO:. u ji S £ C T I O 1 L 

7mv<tf nttio th mmerfam cnMtrs 
m fotauiaittMtm, 

I EcENTioREs noniikilli h»nc reddunt 
' jX>i:ationcm , quod creatura coca Gt immcrfa 
po[cnti.iliiaci, Dcus vcrototosfit emcrfus c po- 
tcntialiute:cigocrcatura nonpotell habcrc na- 
curalcni vim iiitncndi Deum. Hzc tacio lcuis 
t-il , &. quie minj^s Latinh tennimt itm con- 

fuiulit ; cjliid enhllt ^em emci fiu e pttemiiti- 
tMC } cianus vno vecbo , Dcm tfi iiKap*x com- 
^^fiptimS , amum veri cmfMfititim e«dx. 
^'£oce totum myftcrium , quod alij omncs claris 
terminis doccni i non puio auicra robur addi 
vlliim per hanc cmctfimem , vcl immerjimtnt. 
lam vci^, <juofnodo>qu«lb t ptobatut indii, 
iion po(Tc nataraliter Deom a crcacorl videri} Dicc s , quia DiCKiiif, cf ofccndi feqiiitiir nio- 
duin cUcndi i crgocrcaturacoropolica non po- 
terit Deum Incompofiiuen.cognofcere. Sed ad' oUediu^ emerla,rea cognolceieobieftum cmer- 

fiin : ciiioad lioc tiiim tanl naturalis cog~ 
niiio (}uam rupcrnacuralis cx pArtc obicc^ 
CCUBC cmecfiet wo non (bbmcrfx : quid eniin . 
quoad hocpotcftfacaxnatacaiitas veliiipeciUF 

luralicas? 

Minc rciiciunturiidcm , qui IWOeflitatem lu- i 
minis glotiie pro viiionc bcaii fiiaJenc ex Jioc £'<"><■'< 
eodem capite, qnAd (alicec cceatura fic intinec- ^^^./'"^ 

fa poccntiali[aii.Rciiciannir|ill 

lumcn , ctiamfi (lipernaturale nt , eil coium iin- i^r^ fii iwt- 
metfum potcncialitaci : tam enim eft capax com- mtf/s ftiMK 
poncndi qnam quodlibct naturaliilimum acti- 'W««rA 
dcns;quod & tpli aducrfarij fatcntur:cr^o criam 
illudindigt-bit alio lumine,iSi: iic ininfinmimivcl , 
^tatio horum Audocum nuUa erit , prout cc vcti 
oondL 

SECTIO lil. 

alia ratio de diHnjitAte ordinii. ' AD pra;ccdcnccm racioncm fcrc rcducicuri Sthni* 
quam clarioribus vcrbw,vacie lamCD \n o- lurtiitttii c4 fimdi fifmi. "*^^ 

nuiic anteccdcnce,ne20 conlequeniiam: ponere (blcnt alij Thcologi | quonim quidam ,^,^„^7,4,1 
■- •■ '- '■ ■ ' ■ ' uicunr.camcrcaturamcxcialicndam forcabelle 

cre.uura:. VciLim hi foliun pcr hoi. tliciMit, 
cteacura; ccpugnarc videte Dcum naturaliter: 
nam iUam enrahendam ab efle ereaturx , U 
non poirc cl!c crc.it lu. im ,idci'.i cfl : Jcbuillcnt 
eigouilciulciccui cxtrahciccur , <cu cur eavis 
vkicndi nacuralitec Deum cepagnet crencurari 
Alij ergodicunticepilgnitfc vtaeatara fallibi'- • ; 
lis (tcprincipiumvifaonisinfalUbilis.Hi tamct^ 
ftcilc reiiciuncur , quia naiuralinr lunr priu- 
cipium huius a^bis infallibilis : Dcus cxilUt ,Sc . ' 
totum eft maius fiil pane,^ dao 8c tria Gmt t 
quiiKjiic , Tcrrio dicunt, ill.ir,'. viiionent 
clicc nidcfettibilem, & nuo pollc pioUuci a Hib^ 
ftantiadere^ill. 

Contra taroen ,quia aiumad( Angdus fiiAC . 
non miniks incotmpiibiles qulm vlfio ; rttr ec. 
go non poccruntcUe ptincipium n.itiir;ilc ciua 
viiionif? Contck Secund6, qui.i icC^c putcft 
cfioftus aliquis invnogenerccire nubilior ftA 
caufsa , duninujdu h.xc ablohiT l;t ivifciftior 
cftlclu : fic ainoi cll coniunctiocum Deo.vo- 
luncas aucem &habitainiMi fiini aOiialis con* 
iundio. pcni^ae reiiciocamiationem 8e fm* nam axioma non dici[ , obiectum cognitum de 

^fM^a , fM9. [jcrc lcqiii iTiodum Cllcndi ; lcd , modiiin co^- 
muut- noiccndi ;dcberc cilc confotmcin modo ellcn- 
^ ^i: vnde (atcoc , fi cognofcens eft qdd cret> 
tum , cognicioncm dcbctc clfc crc.it.iin ; li cog- 
nofcens citimmcrfus porcntialiraci ,cognicio- 
ncm dcbera cdeimineifam ; id c{l, ctiam eam 
•' deberc clTe capaccra compofitionis » ficut cft ip- 
(e cognofcens : fi Imim cocnofceni cura illi 
fatir i omjio(itionera,etiam iR.i cum cognpfcen- 
(c cimclcinficiet.ciiioc autcm cwite non in« 
fcrtur , cugnitionem creatam dc Deo,unnier> 
f.im poccntialitati , nonpoflceflcconixiinicalem 
lioniiiii vcl Angelo. •. 

Sccund6,illada»onia oiam ineo (cnfunoii 
eft ex tetminis aotnm* vnde eigo pcobafaiiac} 
cettd fweHb qtns ittod poterit oegarc. n6ime 

raodus c/Tcndi Angdi cft rubCl.mti ilis ..V camcn 
t^^mfn^ modus cognofccndi cft accidcntalis ; nonnc in 
•te / piobflbiliOTi (cnieBtifi (bla anima rationalis per- 
cipit pcr .i^lu5 m.KCrialciJCcce ibi modum cllcn- 
di purc lpinciulcm,& tamcn modum cogno- 
fcendi matcrialem, 
V* Addu^lioxioma vcrameft,etiameo ptoba- ri PrimA , iiec quidem abitndiu^ pofle cog- cedentcsVniuaraliicrpcopofttas fiibaliis coiii- 

; nofci Dcum a nobis qiiia in co axioni.uc non nuinibus tcrminis , quod iciliccc rc:> infcrioiii 

0",D.iim iolumdicicur,Moduscognoi(xndiintuitiuusimt- ordinis:non pollct cognofccrc rcs fupcrioris} 

cacur modnm clfendi ; (edvniaeriaUKrdeomni debcc enimcognoicens jecognicumenein «o-» 

tnodo cognri.lciuli cft lermo : cfgo vcl ncc abf- ' dcm orcH;ic. C^i.v racioindc conhnn.Lnir : nirn 

trailiuc potcrimus Dcum cognolcerc, velpocc- rcs martnalii idc6 non poccft cognoicctc rcin 

• limnsintuitincnon enim licet pro Ubitu diftin^ (plcicualcm , quia eft in diuerfo otdine iacciea« Ht^tniem. guecc axicmia , & vniun (cnfiina dbi vtUcm acci- tura eft in diacc(bocdinecam Oeo »efgo noa JmMhn 

— » A ? ^ ^ ' *^ ■ ■ ? I -- - - -* ■ — — — A J L^AA.^ ^^mSmm^ ^.t peTe,altero reic^. ' poterit tllam viderenaiaraiirer<Adhanc nilo- 

Steundi (1. Sccundo (cquitur ex eo axioniacc fic iiucl- iicni palluiir prxccilentes onincs clariv vcdiis 

fuiuf.DtDm \c£to ( & ha:c lit fccunda iinptignatio contia reuocati. Rciicio autctn iilam,&inci pta:ce-' 

"ta^^'"" '^«^^'"'o'''^* ) "^ec per ^iionan fiipemara-' dentes caid«nter,qiria vd ntmiamproMt vcl tfmJirKr 

tlnt'. h'lii ralcm polfc Dcnm .i nobis vidcri : illa cnim nihil. Nimium , n.im licnt c-iu'; AiuT^yics di- 

iuxta p.-uilo :uut diift.i cft eciam iininciia po- cunt maccriak nccdiuinuus poiVc cognolccre 

tcnrialitaci. Kcfpondcnt huic rcpUcac,vifioiicm fcm1piricualem,egoiafcram , Ergo nou foliin) 

cllc immtffais^ fubie^Hu^, non vcti obio^n^ natuialitet ( de quo jHTjedsc hic «gtmas ) fi:<l 

Vcriffiraa doQrina, fed qni corniirtora eornm ncc diuinitas Deum videre pocerimus ; quod eft nMcIiina : n.im non clTc iinmcrlam obiccliiir, 
vi(iiiB.i»lt. nihil cft aliud , quara obicdhim non cHc im- 
'v^ tnerfiim. vnde iam hi concedunt , rcm in Cs 
immei rim pofTc cocnofccrc rem cir.cr(am»ieu 
obicctum cuicrfura,vc hi loquuntuc : ctffOCtiun li.vrctuum. Pater.quiancc diuinitus ccm alcioris 
prdinis poilumus cognofccrc , vt excmplum 
oftendit. Nimium etiatn probat , quia cum poll 
cleuarionem vcl infufujncm '.i-.j-r.inis limus «d* 
Jiuc in oidinc infcrioti reipcttu Dci , ctiam tunc Digitized by Google fo RoD. deArriaga Tiadatus Deyifinu^ofimwihuDei, Fl 'o^maAl'^^ autcm h.rc aji.rincnna fritminus vifiL.iicni oculi fiibllaiuiadiliat a ic.qium i Iiicc i& tanicn ^««wuwi»» 
" " " " ' hanc videte potc-ri, non vcio fubftuiuamoculi. 'J* 

Ex nanirt erco i.otcmiaruin prouenir ,vthxc 'f'""^*!!^ 
polllt talc obicCku^n.noti vcro .nlnui coj^nolccrc" j.;^ . 
nec vilo moJo licct ab vna od uliatn argumccat i» 
▼c &pi dixi in hac maierii,<c in liijcis & Aiumi. ^^^J^ vtilis ijujiii illa,cuin fcmpcr niancac vci'uni,plu5 
jf^, ^ftareDeuni ab Angelojqn^ huncaboculo 

j X Corporeo-Rcrpondcn^lum crgo,in ifti'; rebus non 
tfffuUiii connjerari ditf cixntiani in gcncrc cncis , ncc cx 
<x Muumk ' ca vUum fieci ai^amentnm iionam : vm ' "«' nte DISPVTATIO QVINTA. 

An irijia Dei txfue cmeefmfit emrn creMtnnt /upenaturMiie, 
Ttjii ft»rM 
Du hrmthi 
Angtlt niin rx N<vy>itrKvs , vtrumvifiofit 

iupra n.it'U'a!cs vircs homitiis & 
Angcli,&: vnclc i<j ptoucniar. Ea- 
Jein nutcm via dc aliis rubilaniiis 
ponibilibiis nobis agendumctiti 

i . S E C T I O. I. 

HO M I N t & Angclo clfc rupernaturalcm, 
vidctur (uanifdtc dc lidc cx (llcinciu. 
M mSlnm. de Hareiicis, vliicontra Bcguardos 

& rontt.i ncL-tiiii-is d.iifin.i-tur h!;i' pvrpolitio, 
Quoii l.iiicct ^utUiliet inteueUuulu nMuru iii feipitt 
ftt l/ratdikiliinilHer,& MtnifidigeM lnmiHe^leritJp- 
t-fH*'J, (r /UmeUuame4dvitleiNlMmDeKut.Exbeot ob&taat 
Vari.p-ic2 diip. 41 . eos hcreticos , dtnn dixemnr, 
hoinincm in tc natar.iliicr c(Tc bc.itum , non vo- 
luiOc diccrc, id habcrc a lc fmc vllo rupcradditu: 
nam ipfi in alia propofitionc ibidcm damnatS, 
doccb.mt , lioniiiitm polfc iii hac vitaconfcqui 
bcaiitudiiiciu i vbi ni.aniclLc lupponiint , hoaii- 
nem non habctc ilLim pcrfuam circmiam:!! 
enim boc eflet » non Iblum podct ; fcd nccciTaci^ 
eamomnes halierent. qood nulli,quanmmids 
h.rrctico , potuit in nicntem vcnirc : volucrunt 
CTgo illi hxrccicidocere , vitibus naturx pollc 
hominem vilioncm be.itam obtincrc , quud in 
cl Clemcntina damn.itum cft. Pro hac cadcm 
vcricarc atTcrantur criarn aliqua loca iacrx Scri- 
|>cur.i.-. S.P.ruli i.Tim. Dea imnuneiU d' 

tinufiMi. Quod faitem naturaliter id tepugnare 
oftendit. Jcad Rom. 6. Fhn «itnut grmts Dek 
■«<»»• Ct^t) ^'^»'0 Dc.ica , iiu]ui vira i-tcrnaconliltit^cll 

{jratiaDci,& conicqucnter homini iupcrnatura- 
is.itemiJoan.4.I)MMiiMM»t«i&t<ffi5iMn>. San< 
dlonini P.itnim ccflir.ionia vidc .ipLiJ Valqucz 
ibi ; fiuiciiiuum cuiu". <;ll ca liic congcrcrcSi 
cntmConciU«8ePatrcs toiies doceni , non pof- 
nos vitibos natncc , roetitum vitae aneinx. ha^ 
bere,accerera qnBofdinStnr ad vitam «etemam, 
mulio minus ipituAvitam rtcrn.im : quid cnim 
quj:rcrcntur fruftii media lupcriucuralia pro re, 
i]ii.im nataralibos viribus obtincrc poflemitster* 
go in hoj pinicto non cfl hri-c.iJiuii. 
' l'r.iis r.imcn , qu.iiii .ui pr.ri..[m.iai diilii.ul- 
Mwik«uk>M> ''^'ii iv luius nobisoc- 

rik^ftat. «^irit Durandus apud Valqucz fupra cap.'i. 

qui , licet doceat, vilionem beatam in hoc ordi- 
ncrerumeile fupernaturalcin ,ne vidc.iturop- 
pioni vctitatJCatholica:; itat.imcn hocexplicat, 
vt p.iiuni diffcr.it ab ho^reticis : rcpugnantiam 
I cnim h.mc non rcftrt , iiili lolum in irnpc li- 
inencum corporis ,quia dum homo ci^ in co, 
nonalia ab his qu.T per (x-nius incrant * incui- 
tiuicognolcere potdl} vnde ablato illoin^e- 
dimentotper (eiudicacDonuidas po(l& homi- 
oem imuicta& videte Ochb, FaodamciKuoi tlie mtri- 4iir,««» him illiaseft -,(]ala,dkm Deus (!t inteUeOns noftrl 

obicdum, cognofcimiis cniin illum , abftr.icb- 
uc laltcm , in hac vita ;ii proponaiurcl.uc ci- 
dcm intcllcdui impcdimcntis ablaiis , neccira- 
rioillumintucbitur: Hcut vifus abl.rto impcdi- 
mcto,& propolitoclaricolore.potcllcum nuiic- S""'">* **" 
ri. Pro haclcntcmiarcfcnilolct Scotus,qucm ''^**' 
benccxculat Vaiquczibi:nam licec necelEtatem ^*''^' 
luminis glorix negef,non taroen ne^,incelle- 
d:um dcbcrcclcimri .iJ cam viiionem.<}aodlaii- 

gc aliud cll.dc quo infra. SiKfi i^ ^ 

Hxc Durandi icnrcinia reftc ibidem f^^ici- 
tur h Vaiqucz ,quia Ci ncilium Vicnncnfc in ctmaiii KiJ» 
animabus icparatis , vbi iam impcilimcntnm imifi. 
corporis cft ablatum , teqairitltimenploiiz ele- s*««"^>.f»* 
uans. Sccimdo , quae diximus de gratii tequi- {^/'^,2» 
itii adjMomerendam gloriaro , eodem modo i*^mrumi»r 
vrgciit Ounmdunr : quia opcra fupernatur,alia »* frefmif 
non requinintur pr.rcisc vi aufetatut impedi- »"» 
raentum , id cft , vt homo moriator ; mors enim ^*'^ 
fine gratia contingit. Solum crgo rcqviiritur , vt 
lit proportio cum tanto pricmio ; cigo licut mc- 
dia Uint rupcrnaturalia.iia etiam crit ipfura pr.i:- 7>rr»>, 
mium.Tcni649cncimpu(rnatura Vaiquez:nam v<4«w ciim impedtmenmm «qualiter aurerararom 

bus,&: \ is naturalib inccllcLhis in fc, fit in omiu 
bus honunibusxquahsjicque(Ctur,omncs a:qua- tur. 
liter Oeom viliiiDS.qttod eft hzretkum.QuarciS, ^««"f • 
quia fcqiicrecaranimnsomrc^ cvtrn corpus,imo "«'*"»"^ 
& dxinoncs iplbs vifurob Dcurn ; quiacll abla- ^*^^^ 'LiJ^ 
tiim impcdimentnm, & omncs habcntvicesiuif nw J)m» 
turalcs eu ablato vtdoidi Dcum. 4 

His dnobos argomenris refponderepoflerDn- iMniMiw 
randus,diuin:tus .^Dco ficri.vt &:qui landlior cft 
cliciac pcrfcctiorcm viiioncm, ctiamfi habeat 'i^f^^ 
• vqnalcni intcllcdum \ & vt damnati ac daemo- 
ncs , a:iiir.x itcm in Purqacorio non vidc.mt Ctntri Prt- 
Dcum.ii.ic t.imcnfoiunorac>ic rcucitui,l>rim6 • 
in fcntentia ipfhis Ooxandi , qui cdm neget-^ '^^j 
OcttTO immediatc concurrete ad opcmtioncs ^^^^ 
creararx, difficiUime cxpHcarepotericquo p i- ; 
(flo Dcus impediar , cuni iam ft .-ibLtuai impc- 
dimciuum, nc animx oiniics icparaca: & d«mo- 
nes videantE^eum. Similiteretiam nonpoceft 
cxplicari , quomodo p<il ■ !! c"lh .rc intclleAlUn 
ad mcliorcm vilioiiC(u,tjii.iiui(.ii.^uiLicm non con-^CW»*. ** 
cnrrit airoillo.Secund6,n.'ira planc ^ o»"'*!2f5«Iwii 
mentem orooioro Theologocum & DoOonira, ^i? ^ 
aflerereDenm debere faceremiracu]a,ne animx gmmi tfi fi* 
damnatonini ipfum claic vidc.mticum potius,vt mftSaknr- ■ 
iaCx anittuc iui\orum vidcanc Dcum,fuppoiutut 
Abomnibu$,d(iieretnceraeniremiiacalum:non S 
potcftcrgo vllomodo Dur.inJ: fcntciuia 
ncri.Hoc polico,diHicuU.is prarcipua contittic in ' 
co.» an larione naturali polsit oftcitdi , nodro tc' 
flog^lico intelle^ui eam vilionemellc lupema- 
tacakm : 8c quc ea latio Cit^Sc an adomnes pof- 
flMlcs&bftanciai^CMas cacuendatur. 

SECTIO Digitized by Googlc I s cr ■ Difp. AnyifioDei exfuQWicep.ftonjmcreat.fHpernitt. Se6l. 7, S E C T I O II. 

Trima ratio de irnmerjione creaturte 
in potentialitatem. 

REcsNTioREs nonnulli hanc reddunt 
latioiiem ,cjiiod crc.inira tota llt iinmctfa ittT nS vi- 
•tDtMm. dut fign» 
(crnJi f,iju 

tfftnJi , tfuo- 
tn*4» tnitllu 

6 ft. 

3 « S^MiiMi fr<-4 potencialiiati, Deus vcro totus fit cmetfus c po- 
2 r Stf»'* i*- tcnti:ilitatc:c»gocreatur.inonpotcll habciciu- 
S SP I f.*" """" turalcni vim incucndi Dcuni. Wxc latio lcuis 
clt, & tjux mmus Latiniik tciminis rcm coii- 
fundit j quid cnim , 'Dtm tmofiu e pttemuli- 
ttte clanu» vno vcrbo , Deut ejl inc>»p*x com- 
pt/iliwu , cre^twM veri cempofitiontt dtpax. 
£ccc toium myrtcriuin , quod alijomncs claiiT 
icrminis docciii ; ncn puco autcin robur addi 
vUnm pcr hanc tmttfionem , vcl immrr/ionem, 
lam veriS, quomodo , quxfo , probarut indc, 
non pollc n.riuraliicr IXuma crcatura vidcrii 
Dices , i|iiia mo<Iiis co^nofccndi lcqiiiiur mo- 
diim clfcndi ; crjTo crcatura conipolita non po- 
tctit Dcum incompolKum cognofccrc. Scd ad' 
milU> iiuiic anteccdcntc,nc^o conlcqucntiam: 
namaxiomanon dicit ,ob;cdum coj;nituin de- 
bcrc fcqui modum cllcndi i icd ,modum cog- 
nofccndi,dcbcre eilc confonnem modo edcn- 
di: vndc fateor , li cognofccns cft quid crca- 
f uni , cogiiitionem dcbcrc enl- crcacain ; li cog- 
nofccns cllimmcrfus poccntiaiirati ,coc;nirio- 
ncm dcbcrc cllc immcrfam ; id cft, ctiam eani 
dcbcrccire c.ipaccm compolitionis , ficut cft ip- 
(c cognoicens : li cnim coj^nofcens cuni illi 
facit compofirioncm,cti.nm ilia cum cognyfcen- 
tc eamdcinf.idct.cxhoc autcm capiccnon in- 
fcrtur , cognitiojicm crcatam dc Dco , iiinncr- 
fam potentialitaii , non podc cllc connaturaicm 
homini vel Angdo. 
tf»»*(lnein- Sccund6,illud axioma ctiam inco fcnfunori 
muitt ntnmi ^{^ tcuninis nocum, vnde crgo probabitui» 
ccrto fanlc quis illud potcrit oc^.irc. noiinc 
modus cJTcndi Angcli eft fubftantialis , & camcii 
mo Jus co^nofccndi cft accidentalis ? nonne in 
probabiliori fcncentii fola anima rationalis rcr- 
cipit pcr aCtus inaterialesceccc ibi modiim clicn. 
di purc fpiritiialcm ,& tamen modum cogno- 
fceiidi matcrialcin. 

Addo.fi axioma vcrum cft , etiam co proba- 
ri Primo , ncc quidem abftrackiue pollc cog- 
t>rimi Cnjni- Dcum 3 nobisvquia in co axioinaicnon 

«*' , Otum foliim dicitur,Modus cognofccndi intuitiuusimi- 
««*'^l2!tf'" "'"'^'"'^'^"•"'■■'^'^"Ji ;lcd vniueifalitcrdcomtii 
<*i*^. niodo cognofccndi cft fcrmo : crgo vcl ncc abf- 
Tra^iuc potcrimus Dcum cogiiolccrc, vel pocc- 
rimus intuitiuc:iion enim licet pro libitudiftin- 
^ ■ gucrc axioma , & vnum fcnfum cibi vtilcm acci- 
pcre,altcro reicdlo. 
SftunJi ft. Sccundo (cquirur cx co axiom.ne fic iiut!- 
^"""'.Pfnn le£ko ( & ha:c lit fccuiida iinpugn.uio coiiti.a 
llni!'^""* hcK rccentiorcs ) ncc pcr vilioncm lupcinaiu- 
' ralem polfc Dcum a nobis vidcfi : illa cniin 
iuxta pauli^ aiut diila cft etiam iiruncrf.i po- 
rcntialkati. Rcfpondcnt hiiic rcplita" , '. itioncm 
cllc immctlam fubieftiuc , non v:.ro ohicc^iu^. 
OflnJituT Vcriflim.1 dotkrina,icd qnacorrnittora coiuin 
e»^tr*j,iH» niatliina : nam non clfc iinmcrlam obicrtiui-, 
nftitna»l,. „|t,i| ^ qukm obicdlum non clli im- 

incv)«im. vndc ijm hi conccdunr , tem in lc 
iiiiim.-i'.iin poflc cognofccrc rem cir.crfam , ku 
obicchiin cnic; fum.vt hi loquuntur ; cigo cti.iu) 
rubi\aucia in l'c iinnicrfa natutalis poieiic clVc htbtl infitiu 
ttiti : S-t *x I» ft- obietliiK-cmcrfajftucogiiofccreobicciunicmet- 
fum : qiioad hoc ciiim tam iiacuralis cog- 
«hio quam fiipematur.il is cx pnrtc obiccti 
enint cincifx, fcu non fubincrfa: : quid cnim 
quoad hoc potcft faccre natucaliias vcl fuperna- 
turalitas.> 

Mtnc teiiciuntur iidcm , qui neccditarcin lu- % 
minisgloria: pro vifionc bcara fuadent cx hoc Iffimi nt* 
codcincapite, quod fcilicct creaturaiit iinmer- 'S'^"!'' 
fapotcniulitati.Rciiciuntur,in«^uam:nam ipfum ^'^^^„1^ 
luincn, ctiamn fitpernaturalc lit ,cft totuni iin- imr^ fii im. 
nierfumpotciuialitati:tamcnimeftc.ipax com- m*rf» finf 
poncndi quam q^uodlibct nacuraliflinuim acti- '«•'''«'^ 
dcTisiqiiod & ipli aduerfarij fatcntur:ergoctiani 
illiid indigcbit alio luminc,& Itc in iniiniTum;vcl . 
ratio horuni Audorum nuUacrit,pi'outie vera 
iion cil. 

SECTIO III. 
A^nii alia ratio de diuerfitate ordinu, 

AD prxcedcntem rationeni ferc rcduciturj in»ni» tt- 
quam clariotibus vcibit.vanc lamcn pro- "* f''f'^'"~ 
ponerc folcnc alij Theoiogi ;quoruin quidam 
dicunt,ca«i crcacuratn cxcraiicnd.im forc ab cl!c t,j,uii. 
crcaiurx. Vcriiin hi (olum pcr hoc dicunc, 
crcacuix rcpugnarc vidcrc Dcum n.ituralitcr: 
nam illain cxtrahcndaiu ab cnc crcatura: , Sd 
non polfc clle crcatuiam,ider.i ci\ : dcbuiilcnt 
crgo oftciidcrc cur cxtrahcrctur,'cu cur ca vis 
videndi nacuraliccc Dcum rcpugnct creatur^j 
Alij crgodicunt, rcpugiiarc vtcreuura (allibi- • 
lis iu principiuin vilionis infallibilis. Hi lainca 
facilc rciiciuntur , quia naturaliter funt priu- 
cipium huius a£his infallibilis : Deus cxiftit , & 
totum cft maius fui parcc,^ duo & tria luiic 
quinquc , Scc Tcrcii^ dicunt , iliam vilioncm 
cifcr iiidcfcdibilem , 6c non pollc produci a Cuh* 
ftantiadcfcchbilL 

Concra caincn , quia anima Angelus func 
non minus incorrnptibiles quam viiio ; cur er- 
go non poicruiit clfc priiicipium naturalc cius 
vilionis'? Conira Sccund& , quia rc&c potcft 
cftcdtus aliquis invnogcncrccllc nobilior fu^ 
caufsa , duininodo h.t:c abfoluic ftt pcrfc(^ioif 
etTcctu : fic amor cft coniundio cum Dco , vo- 
luntas autcm & habitus non func a^ualis con« 
iuniiio. Dcniquc rciicio cam raiioncm &c pn- 
ccdcnics vnittcri jliicrpropoilcas fubaliis coin- 
munibus icrminis , quod (cilicct rcs infcrioris 
ordinisMion pollct cognofccrc rcs fupcrioris) 
dcbcc cnitn cognoiccns Sc cognirum cllc in eo- 
dcm ordinc.Qti.r ratioindc contirmarur : nam t.*!f*»>hm 
rcs maccrialis idconon porcft cognofccrc rcm ^7«»^ • *»* 
fpiricualem , ouia dl in diucrio otdinc \ ar crca- """" t** 
tura eft in diucrloordinccum Dco,cigo non jmimtm 
potcric illutn vidcrciiaiuralircr. Adhatic ratio- viJtrtnms 
ncm polfunt prxccdctiics oinncs claris vcrbis Dttm. 
rciiocari. Rcitcio auccin illam,&inci pra:tT- 
dciitcs euidciucr , qiiia vcl niniiuni piobac vcl 
nihil. Nitnium , nam licuc eius Audorcs di- 
cunt materialc nec diuiiiicus polfc cognofccre 
rcm fpiricualcin , cgo infcram , Ergo 11011 loliiin 
nacuralicer { dc qiK> ptxcisc h:c agimus ) fcd 
nec diuinitus Deum vidcrc poccrimus ; quod cft 
h.rrcticuin. Patet,quiancc diuinitus rcm altioris 9 
prdinis polTlimus cognofccrc , vt excmpluin 
oftendit. Nitniumctiain probat ,quia cum poll 
eleu.irionem vcl infultuncin Utiniiiis fimus ad- 
huc in ordiiie infcriori refpcikn Dci , ctiarn tunc 
iK>n potcriiiius cuin vidciciquod cft luiteticum. 

}^ Dlgltlzed by Google 70 aoD.DEARK.lAGA Ttz^kitm Deyifoae iiomimkuDei. . 

^;**^"?* ««^^lfK comincntia crit minm ad villoncm tHulifubftiiitiadiltat ak-.quim ilucc ,&: r.uncii fnimUnm 

f^H^ M- rcmpcr niancat vcrinn,plu$ hanc vidcrc poicft , non vcro fublbniiara oculi. 

jl^^ dillarc Dcuni ab Angdoiqaam huncabocolo Ex naturd crgn potemiarum proucnit , vt hxc " 

cocporeoiRelpondeDdum crgo,in iftis rcbos non poflit talc obicdtuni,non wv::^ nlind toi^norccrc- 

M»^m4us confideran dilfeccntlam in gcnctc cniis , nec ex ncc vilo niodo licct .ib vua ad aliam argumctari, 

t* tumrk ■ civUiimfieri argmiienRunbotitiiDtiuiinauo^ n&p^dixiitihac«aterii,&inlil^<feAntiiau ttntum ttw 
Htu» ftrt*" DISPVTATIO QVINTA. 

■ K 

An yijk Dei exfuo coneepmft onmi creatw^e fi^ematitralis. 
Ttf» darm 

Dii hmtiti 

ff Anftl) 

Imnittr. Mnitf htmi 
nt. ft f\ ft lir Ntjjf i R r M V s , vtTiim vifio Hi 
fupTa natiualcs vircs hominis 
Angch",& viide id proucniar. F.a- 

Jcin siitcm ^ iaiicahis i'ubrt.iii;iis 
pofTibilibus nobii agendum crii. 

» S E C T I O. I. 

certafimt ^fiaimmtnr» 

HOkiMI & Angclo cifc rupcrnntur.i!em, 
videtur tnanifeftc dc lidc cx Cicn>ciu. 
AituStnm. de Hxrcticis, vbicontra Bcguardos 
& contra Begmnas damnatuc propofitio, 
Qued{c\\\czt^»ni'Att mt\lt€ttuiit nmura infiipii 
Jtt li(at.tflifiiirjlilet ': n ■•! indi^ejt lHm':nc glorit ,ip- 

F ftt*'a'( cr jUtntUttwuead zidcadim DtMM. Etbcnc obrcruat 
Var^ Kz •iiip. ^i.eoshsiericostdamdlxeranr» 
hoinincuiiii U r..itur.ilifer c(Tc bc .uum ,non vo- 
Kiiilc diccrc, id luberc a lc fine vllo fupciaddito: 
n ;ni ipli in alii propofitionc ibidcm damnata, 
doccbaiu , homincin pofte in hac vitaconfcqui 
bcaiHudincm ; vbi manifcftc fupponunt , homi- 
ncm non h.ibcrc ill.im pcrAiam cllcntiam : li 
enim hoc elfet , non foliim poHet ; fcd nccdlarit^ 
eamomnes haberenr. quod oulli,qaantamuis 
ha-!cticn ,p;)iuic!ti niciucm vciiite : volucrunr 
crgo illi hortcticidoccrc.viribu'; n.inir.v ^o\\'c 
hominem vifionem beatam ob.inc.L- , <juod in 
ci Clemcntini daroiuturo eft. Pto hac cadcm 
vcritatc afferuiuur eciam aliqua loca facix Scri- 
ptur.v. S. P.uili i.Tini. i.Soli Deo immaali y- 
intiifiiUi, quod falicra naiuraliici id tepugnare 
"7 oftendit. &ad Rom. 6. «M «(rmf «wri* Dik 

minimmuit- "g" ^Jiio bcata , in qua vua atcrnaconhftu,cft 
M, gra(iaDci,& confcqucntcr homini fjpcrnatma- 

us.itein i.Ioan^.. Dtipm mtim wdit vm^tutm. San« 
Aorum Patrum teftimonia vidc apud Vaiquez 
ibi : fupcrfluum cnhn ?ft ea hic congercrc.Si 
cnim Concilia tk P.itves toties doccnt , non pof- 
fe nos viiibus natura: , mcritum vitx xternx.ha- 
bere,ec cetcra qtne ofdfnStttr ad vitam cternam> 
muho niiiiii<i i|il;un vit.im .rtcrn.ini : quid cnim 
«}u.i-rcrcntur frufttamciH.r (u^H rn.uuraiiaprore, 
qiiam natanlibus viribus obiincrc {ioilemusier* 
Dtmmim goinhocpunAononefthx-rcndum. 
«ir,a*t um PTtiii tamen,quam .id prarcipuam difficuU 
^ntiimmet- vt ni.imiis , cx dic^is tciicicndus nobis oc- 

ri^w/iwv currit Durandus apud Valquez fupra cap. t, 
qui , licet doceat, vifionem heacam in hoc ordi- 
nc reum dfc fupcrnaturalcm , nc vidcaturop- 
poni vctitattCatholicx; itataincn hoccxplicat, 
vc panim diil&rat ab hxrcticis : rcpu<;naiui.un 
I ffiua hanc non rcfcrt, nili folnm in impcdi- 
mentnm corporis ,quia dum hoino cft in co, 
non .ilia ab his qua: pcr£cnfus intrant , intui- 
tiuc cognolcere potciti vnde ablato iiloimpc- 
diineniotpec ieiudicacDamidus pofle horai' 
flfim intuiiiiie videne Deun. Fundamennim S'e mrri- ilHaseiliqaia,cjlkm Deus iicintdledos nofttf 

ohicdiim , cog'iffcimus cnim iUotn , abftradi- 
lalicm , 111 li.jc vita j 11 proponaturclare ei- 
dtm intcllc^lui impcdimcntis ablatis , ncceira- 
^ioillum intucbitut: ikut vifus ablato impedi- 
iticto,&:propolitoclar>colorc,potcftcumintac- ^ 
ri. Pro li.it i(.ntfnci.i iclVrii fuict Scucu, , qucm '••W' 
bcnecxculat Yalqucz ibi:nam licct ncccllitatem 
luminis gtoriz neget,non tamen ncgftjntelle^ 
diim dcbcte deuiri .id eam viiloiieni.<iaodloo- 
gc .iliu I clt.dc quo infira. UbHMU ^ 

I Ixc Durandi renientta reftc ibidcm rciici- .:.j„ tnlmii 
tut a Valqucz , quia Concilium Viennenic in cmem i#> 
animabus icp.uatis , vbi iam fmpedimcmimi ««A 
corporis cft .iblatum , rcquii ic l.i- -Ln! !ori.v elc- Sff«»Af"a. 
uans. Sccundo , qux diximus dc graiia rcqui- 
Itti ad promerendam gloriam , eodem tnodo rijHiniwnif 
vrgcnr Dur.ir.Jum : qiii.i oi'cra fupcrnaturalia «4 fr»^ii» 
non rcquiruntur prxciic vt autcratur iinpedi- 
incnaim» id cft , vt homo moriaiiu : mors cnim '"'* 
finc gratii Gondflgit. Solura crgo rcquiritur , vt 
fit proportio ciim tanto prxmio ; crj;o licut me- 
dia luiit hij^ctn.itur.ilia.ita ctiam ctit iplum pr.r- Tenii, fiia 
inimn.Tcni6,benciinpugnaiura Va(i^uez:nain 
cnm impedimentum ie^ualiccr auferatntomni- "* bii5,S; V i'; n -iri;' ili , intcllcclus i:i fc, fit in ornni- '* viMii*' 
bus lumunibus xquaUs}fcquccciur,omncs .rqu.v tur 
liter Dadm vifigofcquoidcft h a aet i e m B. Quar c o , :iL''*"^ • 
quia l^eqaerecucanimasomncs extra corpus.imo ""/^""l*/^^ 
ic dxmones ipibs vlfuros Dcum ; quia cft abla- ^J^'^"" titin impcdimciuiini, & omr.cs habcntviiestiap nm 
turalcs cu abiaio vidcndi Dcum. 4 
HisduobasargtimentisrerponderepoflctDa- vtmmdmt 

r.andus,diuin;:us .i Dco ficri,vt &:qui l.anftiorcft ^'"''^r^^ 
eUciat pcrfcwhorcm vilioiicm , ctiamli habeat ^J^ptjJi^ 
. cqaalem intcllcQum ; &: vr d.-imnati ac darmo- 
nes , animx itcm in Purgatorio non vidcant Ctiuri Mf 
Deiim.H.-cc tamcn folurio facilc reiicitar,Primd ^ ' 
in rci;rcii:i.-i ipfius Dui.i]..ii , qui cuin '•^■g*-"^ 'j^J^IJJlU^ 
Deum itnmediatc concuiicre aid opcr..tioncs fljrt n—r 
creatune, diflicillimi explicarepoterit , qno p.i- rm <m 
fto Dcus impediar , ci:m iam [\i .".W.ituni impc- «*in»ii. 
ditnciutim, tic aiiiuiaromncs it^\.t.ux ts; d.cmo- 
ncs vidcmt Dcum. Similitcr ctiam non poteft 
cxplicati , quomodo pofsit elcuarc intcUcAum 
ad ineliorcin vifionem,quandoquidcm noncon- C«»ii t^ 
currit cum illo.Sccundo.nara plane cft contra "^^fi^^^l^ 
mcntera omniura Theologottim & Dodlotumi 'jitfS^^ 
aflerere Deum dcbere faceie miracula,ne aniffic «dul , fifi* 
damnatonim ipfum darc vidc.mt,cum poiiiis,vc ««fiJMWMW* 
ipl .c ;iniinac itutonim vidcant Deum,fuppona;ur 
ab omnibal«debeie intefaenire miracitium : non ; 
potcftci-go vllomoilo Durandi rcntcntia fufti- 
ncti.Hoc poii:;),i:ilhcuicas pr.icipua coaliltit in* 
co , .111 ranonc natutali polsitoftendi , noftro & 
angclico iotcUcchii cam viiionem elle fupcrna- 
CBralcm : Sc qoc ea cacio Gxjk an ad omnes pof> 
libileriubftamiasccaKat eaextendatttr. 

SECTIO Digitized by Google * 'ittr nfvi- 
V DtHm. (crnJt f.^ui- 
*Hi4» tmntli- tt»n ffl IX ttr- 
miait mtnmi 9"* *xtt ft. 

^nantur: 

Prirni fr^ui- 
Driim 

'^'»t*tfU. StfunJi ft. 

rtif fupirn» 
tuttltttr \%- 
4tri. OJInJirUr 
eftr»Jifli» 

txftimiUli- 
tti. Difp. Anvjju) Dei exftioavtcep 

S E C T I O 1 L 

Trinta ratio dt immerfiom creatur<t 
in potentialitatem. 

REcENTiOREs nonimlli hanc reddunt 
raciot)L-in ,qii<)d cTcaciira loca Itc immerfa 
putc-iiiinlitaTi, Dcus vcro tojtis Ht cmcrftis c po- 
tcntia]itatc:cigo crcatura non potcll habcrc na- 
lurakni viin incucndi Dciun. Harc raiio lcuis 
cft, qu^ innius L.iiniii tcrininis rcni con- 
fundit ; quid enitn , 'Dtm tntofiu e p»temiM~ 
tite } clarius vno vcrbo , DtM tjl inc(ipit.v com- 
ftfilimu , (re<ttltrM vtr» compcfieioriif capax. 
Ecce totum inyrtcriuni ,quod ahjoinncs clari'; 
ictininis doccnt ; non puto autein robur addi 
■vlltnn pcr lianc emer/ionem , vel immrr/iontra. 
Jant vcri , quomodo , qu.vfo , probatut indc, 
non pollc n.ituf.»litcr LXuma crcatura vidcrif 
Diccs.quia modus ccH;nofccndi fcquitur mo- 
diiin clfcndi ; ctgo crcatura conipolita non po- 
tcrit Dcum incoinpofitiim c ognofccrc. Scd ad- 
millb nunc antctcdcntc.ncgo conlcqucnti.iiTi: 
nain jxiomanon dtcit ,obiccium co^.;mium dc- 
berc /cqui modiim cllcndi ; lcd , modum cog- 
nofccndi ;dcbcrc clle confbrmcm modo clfcn- 
<Ji : vndc f.itcor , fi cognoitcns cll quid crca- 
luni , cognitioDcm dcbcrccllc crcatain ; »i cog- 
nolccns cdimnicrfus potcntialitati , coj;nitio- 
ncm debcrc elle immctfam ; id ci\, cciam cani 
dcberccirc capacem compofitionis , ficuc cft ip- 
ic cognofccns : (i cnin» cognofccns cuni ilii 
facitcompolirioncn),cciam ili.t cum cognt^fccii- 
tc eamdcm ficict. cx hoc antcm c.ipite non in- 
fcrtur , cotnitiojicm crc.itain de Dco.immcr- 
farn potcntialirati , non poflcellcconnatuialcm 
homini vel Angclo. 

Sccund6,illud axioma ctiam inco fcnfunori 
eft c.K ccuninis nocum, vnde crgo probabitut? 
ccrtd facilc quis illud potcrit ncgare. nonne 
niodus ellciidi Angcli cft fubftantinhs ,& camcii 
modus cognofccndi cft arcidcntalis ? nonne in 
probabiliori lcnccntia ibla anima raiionalis per- 
cipit pcr aftus matcrialcsjeccc ibi rnoduin circn- 
di purc fpiritnalcm , & tamen moduin cogno- 
fcciidi matcrialcin. 

Addo,(i axiotna vcrum cft , eti.wi» eo proba- 
ri Primu , nec quidem abftradiuc pollc cog- 
nolci Dcum a nobis ;quia in eo axiomatenon 
foliimdiciturjModutcognofccndi iniuitiuusimi- 
taiur modum circiidi ; lcd vniuerfalitcr dc omni 
modo cognofccndi cft fermo : cr(»o vcl ncc abf- 
tra^iuc poterimus Dcuin cognolccrc, vclpotc- 
rimiis ii»tuitiuc:iion enim licet pro [ibitudiftin- 
gucrc axioma , & viuim fenlum tibi vtilcm acci - 
pcxcaltcro iciciilo. 

Sccundd fcquiiur ex co axiomatc fic iiiccl- 
lefto ( & hxc (It fcLunda iinpugnatio coiitra 
hos tecentiorcs ) ncc pcr vilioiicm fiipci natu- 
ralem polfc Dcum a nobis vidcri : ill.i cniin 
iuxca paul6 .-uhc difla cft ctiam iirtinciia po- 
rcntiafitati. Rcfpondcnt huic rcplii.v , viiioncin 
c(!c immerfam lubicftiuc , non vtib ohicttiui. 
\'c;i(7iina do<irina,fed qiiacorrnit tora coriim 
nMi.uma : nam non eilc immcrfam obicdiiic, 
nihil cft aliud , qu^m obicdhim non cllc im - 
incvldm. vMilf iam hi conccdunt , tcm in lc 
immciJ.Mti porTo cognofccrc rcm emcrfim , fcu 
obiccluin cmc; fiim,vi hi loquuntur ; ergo ciiaa) 
rubftatuia hi ic iinmitra uaiurAtis poteiit dlc fitomni creat.Jitpemat. Se£t. t, 

obicLliiK- cnicrfa,fcucogiiolccrcobic6lunicmcr- 
fum : qiioad Jioc ciiini tani naturalis cog- 
nicio quain fiij>ernaturali$ cx prtrtc obicCti 
ecunc eincinr, (cii noi» fubincrf!: : quid cnini 
quoad hoc potcft facere naiuralicas vcl fupcrna- 
turalicas? 

Hinc reiiciuntur iidcm ,qui neccflacatem lu- t 
minisglori.r pro vilionc bcata fuadcnt ex hoc tMminii 
eodcm c.npice, un6d fciliccc creatura fit iiiimcr- 
la potcntialicati.Ileiiciuntur,inquam:nam iplum He.qit^derem^ 
lumcn , ctiamfi fupcrnacurale lit , cft totum Jin- (^r« fii int' 
merfum potentialitati : tamenimcftcapax coin- w/'» 
ponendi quam quodlibet naturaliflinium acti- 'i^^"*'^ 
dciisiquod &i ipli aduerfaxij fatcntur:crgo criani 
tltudindigcbitalio luminc,£c (ic inin(ii»iniin;vct , 
ratio hotuni AuClorum nullaccit,proutrc vcri 
iiun eft. 

SECTIO III. 
/ffinjj alia ratio de diuerfitate ordinu. AD praxedentcm rationcn» fcrc reducitutj 
quam clarioiibus vcibU, varic tamcn pro- 
ponctc folcnt alij Thcologi ;quoruin quidam 
dicunceai»! crcaturan» extrahcntfam forc ab enc 
crcatura:. Vcrum hi folum pet hoc dtcunt, 
crcatur.i rcpugnarc vidcrc Dcum naiuralitcr: 
nam illam cxttahcndam ab cllc crcatur.x , 66 
non polic cllc crcaturam,idein eft : dcbuillifnt 
crgo oftcndcrc cur c.\irahcrecur ,'tu cur eavis 
vidcndi naiuraliicr Dcum rcpugncc creatur.T* 
Alij crgodicunt, rcpugnarc vtcrc«ura fallibi- 
lis (ii piiiicipium viiionisinfallibilis. Hi caincn 
f.icilc rciiciuniur , quia naturalitcr funt piiu- 
cipium liuius ai!!his infallibilis : Dcus cxiftii , St 
totum cft maius fua parce , tH duo & iria (unC 
quinquc , &c. Tcrciii diciint, illam vilioncnt 
edct iiidcftr<Ltibilett» , & non poilc produci a fub-» 
ftancia dcfcctibiii. 

Contra tainci» , quia anima 5{ Angelus func 
non minus incorruptibilcs quam viiio ; cur er- 
go non poicriuii clTc principium naiuralc ciua 
vilionis': Contra Sccundft , quia \c6tc potcft 
cftc^us aliquis in vno gcncrc cllc nobilior fusl 
caufsa , duminodd ha:c abfolutc fit pcrfcd):iof 
efTcClu : fic amor cft coniundio cum Deo , vo- 
luntas autci\» & habitus non funt a^u.ilis con« 
iiiiK^o. Dcniquc rciicio cam rationcm 6c piz- 
ccdcnies vnincriaiii.cr propolitas fubaliis coin- 
munibus tcrminis , quod fcilicec res tnfcriorit 
ordinisinon polU-t cogiiofcere rcs fupcriorisj 
dcbct eniin cognolcens & cognitum eflc in eo« 
dcin ordinc. Qu£ ratioinde contirmatur : nara 
rcs m.iterialis idcb non porcft cognolccrc tem 
fpirirualem , quia cft in diucrfo ordinc ; at crca- 
tura eft in diucrlo ordinccum Dco,cigo non 
poicrit illum vidcrcnaturalitcr. Adhanc raiio- 
ncm pollunc prxccdcntcs omncs claris vctbis 
rciiocari. Reiicio aurcin illain,&inca ptxcc- 
dcntcs euidcntcr , quia vcl niinium piobat vcl 
nihil. Nimiuin , nain licui cius Aud^orcs di- 
cunt maieriaU: necdiuinicus poire cognofccrc 
rcm fpiritualcn» , ego infciam , Ergo iion ibluni 
nacuralicer ( dc quo prjrcisc hic agimus ) fe<J 
nec diuinitus Dcum videre porcrimus ; quod eft 
h.rreticum. Pater,quianec diuinitusrcm alcioris 
CM^dinis polfumus cognofccrc , vt cxcmplum 
oftcndit. Niiniumctiam probat , quia cum poft 
elcuarionem vcl infuiioncin luminis (in»us ad- 
huc in ordinc infcrioii refpcdo Dci jCtiatn tonc 
ncn^tcttii»u$ cuin viderciquod cft StiiinJ* *»- 
nt fuftm»- 
mraiiiiii» (4 
diuit/imt 
ttdmu. RtlftnJtm 
frimi , ni* 
mivm friiA' 
rt 1 ifuiM fit 
nie dmmum 
xidtrimui 
Dtnm, Digitized by Google tium. tli RoD. DE AimiAGA Traiiatus De yifionc nominibHs Dei. 

poflet alium producere.NMue tMMjmtxn efle 
vicaleimalicr.im non : n.ini liccr cctcris p.iri'mis 
Titaliias lu nobiiior quam non vitalitasiuihilo- 
tntnus poteft exceiTas ille aHun(kcompeofari*vc 
coiuj cnlatnrpcr c.im virtmemprodudHiiain. 
"mnh pollci alitcc replicx & argumento rc- 
md vpmm' Iponderi/uppofitacontiiiehiiieffcdus incauf- 
$a,minorem tflc ctiam cx gcncrc ^00 vim pCO- 
duLliuain vinutc cognolciuua. 
M l'ro caitia intdligencii adiicrte Vtuah , oon 

b'^ elTe idcm , vnam rcm continete aliani, ac polle 
I*—, illam produccrc ; ctcnim non minlks adamas 
ffii^ conrii)ecpetfc£donesalteriusadamantis,quam 
Mfc ignis altetiusignis: tamemmefteiurderorpe* 
ciei vnus adamas cum alio > Sc illi omnino 
.x-i^ualis,ac vnus ignis alieri igni : & tamen ada- 
mas non poicft producere dium adamantctib 
jgnis vero produdt aliam ignem. 
ririui e^nt- Ailiicrtf Sccun.lo.ii nic Jictiiin.in t.nntum cauf- 
l"^t,mim^ larcclfccx lc pcrfcOius quam cognolicte.in 
u*mtff,ami, qaantumoognofcerenon arguit conrinenriam 
«/I fttrtHitt ctFcdn5iquairit.imcnarguiccauiralicascfrcdiua, 
tndmaimi. ijs policis dico , fi datcmus pcr impoOi- 
bile duas fnbftantias in tcliquis pcaedicaris 
a:qual(.s , qu.irum vna v. g. ptarcisc podct ada- 
mantcm ptoduccrc , non vct6 cognofcetC} al- 
tKtmfium: cera ver&,licec contineret pecfeSionem ada^ 
*f 4m ^ mantis.non pofTctcum proHnccreiCOcnofccrc 
fmn» « *■»»- latjjcn jioilcc^ quidcm niUil .lUu J practct illuni; 
^ in tali cafii dtco perfeAiorcra hituram quae 
ft^ii poflct cognofccrc : nam in contincntii cffcdus 
f^V 9mm ambx cunucniunt : ergo cclVat ratio , ob quam dixi nobiliorem efle vim caulTatiuam vi cogno- 
*^*„ r^***l fciiiu^ i pofiii autem xqualitatc in conrincncii 
€:tnt:,(utu» pcrfcCfciomim , nobilior vidciut vis nofdtiua 
fttfitUim *f carum perfcdionum, qiiiaviialiseftiqu^vil pucc phylicc ptodu^ua. 

S ECTIO V. Atgumentum ah incapscuate aaturaU 
Deum 'videndi. ^ \/Ltimo fic qnis argucrct : AngcKis & 
*** ** V honao uatuialuct non poirunc Dcum vi- 

dere,ergp neque diuinitus. P.tcet conlequen- 
ria,quia nuUa poteniia poicd elcuaci extta luum 
fiffwia tk obie^hiro , ctiam diuinicus : ideo enim audicus 
mm-ttmrfxirs oQfg^ clcuari ad pcrcipicndum colorem, 
quia hic eft cxrca; obtedum iplius. Micum eft, 
quot Iblariones hnic argumento adhflwaiictiriln 

OiTinibus t.imcn pctitur prir.cipium. 
14 Ptirod diciiur , Ucum cffe intta rphziam Cu- 
M> pecnatutalem intelledDS , non intra naturalem. 
't^^iml^ Sed COntrilaErgo non cfl vcrum illud princi- 
piom,Nnlla potcniia vicalis potcll clcuari cxtra 
fimm obieAum namrale ; tro6 poieft eriam di> 
ccrc,colorcmcircintrarpli.Tr.im(upcrnatur3lcm 
Ommt*f*gtnt intra natutalcm non fit. Et per 

J-ktrmrt fM- h*)ncdiflin6tiuncm de quacumquc poienciioid 
ftrnmimrmitm Po\\^t , l iVc clcii.^.hilcni aJ q-.ioiicumnuc ; qnia 
nimif /»»»»• licct illud obicdum clfct cxtc.-i Iph.nnni naiuta- 
lcm,dicerecurcire intra fupcrnacuralcm. 
Stluii* $#- Retpor.clcnt Sccund(N , nortrum intcllccliim 
SMsXtfieifi ^*^"' "*'""htcr inobicchim vniucrfaliflimum, 
ttitamm in- f<^ili>^eciaeasvcfiGiinita quod continctur Dcus; 
\yfmi auditum autem (blum ferct tn ibnum,fubquo 
non continettir color : ide6 pofle nodrilm in- 
telledlum eleuari ad vidcndum Dcum , abfque 
eo ^D&d cxtta h a w ir iiluo obieftoifccus Midt- aJ pcrcipienduro colocero. Sed concr^> Ctmri: 
Quia.ctd r..»ciuaHtct intcMcdhis tcndat in cns vt '^t,"f '** 
ucinontantcnpoceltnaiurautcr vidcrc Dcuro tfitm^t fitk 
conteutum (lib eme vc fic ; poteft aatem videre f$dtmamh- 
miilt.i alia cntia. Vudc infcro in ordinc ad vKio- 
ucm,dc qua in pra:icnti , non clle naturaie ob- . 
icdumens vtnc, piovt ccrvu-^^-fiendit Dcuni» 
lcilciis creatura pi tcibc , int. ^.u quando clc- 
uatur iuccliedus ad viiJcnUum Dcum , procul 
dabioexcnldtarabfibied:o naturaliafc vifibili: 
ecgo adhuc manet tota difficultas. Alias folucio» ' 
ncs omiito , ad folidam vcnio. 

Relpondeo crgo Primo , conceffo antecedcn- Rtifinjio 
ti»ne^t4conlcquentia. Ad probationem nego 
ancecedcns , nulfa cnim cA rcpugnantia in co, ^J^j^' 

SJod aliqua potcnda cognoiciciua diuinitus ,1,^^,, ^Ur» 
euati poifit ad cogno&endum iUqood obie- [m 
Anm,aaod natnrallter , nec quidem abftraAia^, 
cognofccrc poffic :ita cnim multi dc f.\do <Ji- 
cuntinoftros octdosincxlo clcuati ad vidcn- ^ 'f".' ''f"*^ 
dam colorem & lncem lupecnacacaiem,quos 
nacuralitcr nuUo modo ncc abdtadiuc potcd («i,r*m/M^(fk 
oculus vidcre. Ecquidquid ilc de fado>inot- utHmrmUm. 
djiieadpocefKiamabfelaiam,nonvideo vllam 
concradidlionem in tali potcntia. Cur autcm 
hinc non infcratur , vifum pollc clcuari ad ob- 
icAum audicus , & c concrario : dixi in libris de v^wim f*- 
Antmi , tradens hanc dod^rinam vniucrfalcm, ttitUmmnmi 
non liccrc vllo modo argumeiuari lic : //«f^«- 
temU cap4X ffi ,vt elntetwnidtl ilQ mt^iU Cigiu- 
fitniim , r^» & HUt trit ctfmx: naturi cnim lui ^ 
poccd vna habcre repugnaiuiain , quam alccra tmtimnm. 
non habet , & c cbntraiio. 

ReipondeoSecanddbnMnndoDcamefleextra »t^*mfi»Sf 
natorale obiedhiffl noftn tncelleaus , faltem "^1^'^ 
quoad fubftanciam : potcll cnim nacuralitcr a fhtOwit ' 
nobis abftra^uc cognofci,Ucct (it iroproppt- tOtBmu 
rionacas qooad roodum : viide dum eleuattir in- cri» qnuti . 

tcHccttti aci vidcndiim Dcum, non clcu.itiu cxtra fmbn»nii*m 
fuum obitcturo, fcdadilludpcrfctiius accingcn- ff.^'^f,j^ 
dum , ^ quo conftsc dlfiieBria incec anditam re- «fr> fji 
Ipcclu coloris ,i<c intcllcdum rcfpcdu Dci:quia /«m ^uMif 
color non (olum quoad modum, fcd quoad lob- """^«"n <■/* 
ftantiam cftcxtra nacuralcm fphacram audicus, '^* ^fsl^ 
Dcus vcro (olum quoad modum. H;rceftcom- 
munis & probabilis fulucio i funt tamcu dux 
graues obie€tioncs concra iUain. 

Prima,quia non vidccur repugnare de poten- a>mm «M> - 
ttiab(blu[aintcllcdus,aUquis poccns naturalitcr Si*€ntrmfmm 
cognorcere abftraAia^ Deum ; cui carocn om- *»»^JU»: 
ninoiepagpiecetiamdiainitns elcuaciad viden- ""^** 
dnm Deum : ergo non e(^ bona confequencia. 
Obiedhim cft proporcionacum quo.^d lubftan- 
ciamintelie^i,ergo poteft cleuaci ad viden- 
fhiroiltad. HaicoDieaionifect^aliquis nega- x6 
rct .intccedcnsjimmcriti canicii : qn.i* i.n;m con- 
ccadidUtria ftquuntui cx tali intcUcChi i nam 
cognirioibftTaiotiuac&mfit imperfe£Hor imtd- rit^tfif*' 
tiua,nonpotcft li.ibcrc cflcntialcm conncxio- '""'f <V« 
nein ex conccpiu lUo cum incuitiui : ergo po- 
teftefleaKqoapoienriacapaxabftra^uiccogm' m>,J!l^bnSu 
tintiis,^: omnino incapax intuitiur. imo.quod tmancn hn- 
niaius cft, neccognicioiniuitiu.i,licet pcrfcdhor "•"jf*»* 
fic,habct neccrTariAiibiannexamabftrai^huam: *''"'"^'>>f' 
fcnfuscnim polfunt cognul" cic intiittiu. fuum " 
obicdum,& nullo modoabihackuie,ctiam Jiui- 
nicus. NonpoccftcrgoibiedealiqaaiepngnaR- P»t*tl dui 
cia*in eo qaid vnumfeparetnr ab alcero. mitlA&n 

CanScmatur.Iuxta vcriorem fcntcntiam,pof- '•X*|'A''''"'f 
fibilis eft intcUeaus vnus oognofcitiuus praedsi EJljT™* 
ho m i nis t n ^ a»|cem AngcU, qula ifoe eognitiones ^pU. 

■ ^ iwn Digitized by Google Difput. 4. DeviJionispoJ/ihllitatf. Se^. 6. 

non liabent inter fc clTciuiakm coimexionemi cfam cognofcitiuameleuari ad videiKlain fuper> 

v: odcndi in libris dc Animi. QuaJveri&aon- naturaliicr obicdlum , quod nacuraiicci poufl 

• nuili rcccnuoresobuciunCfiiciiicetbkoonaei aningere abftra^a^ : oftcnfuni cniincil«foile 

deommpotentijiDet,(eddenatarisrerttm,{de6- efleaTiqtuim,cuieaeleoatio icpugitct. 
Jlki^ rck.uiri.iJ hoc,tiuud uun rLi]u.uuur -SccunJa ubic£Uo oontra lolutioncm c lui- *i*iw 4< il- 

-VrinwiM- <^<^oou2diCU>tiaj iioCiin<}uainiClla;quiuoca- mer. aj. Dcus eft obiefturo voiuntatis quoad ''f^.'""'*'* 

M»ir ap ir. do : nom licet agamns de naturis femm, agtmus fiiblbmtiam , & camen volamas non poceft ei e- ^ 'ii^'^ 

^mtMd mift' tamen in ordinc ad potcntiam .ibfolut.im ; an »uii ,'J. cuui coiMiofccndum , qui.i cognirio cll , m » ' " \ ^ .«,4 .-^ — -| ^ 

^^lll'^ ^***"^ lciiicet repugDCt , Dcum produccic caletnrut>- modus diucrtu» tciiiicndi in obicdkura a modo 

ifatnriam.eoautemiproadcoinTs!didoriatectir- •nimraiivolnncatisxTgo.limiltternonpotdlin- 

rcnciiini cft , ficur in omnibus aliis rcbus ; quia tcHcdliis clcuari ad vidcndum Dcnm ; qnia vi- 

cuam.iniilisa^iturdcrcbus ipij!>i&cunli:<jucn- dcre l^cum , cft modus tendcndi alicnus a mo- 

cecinomnicaludiccrcporsenchi,inCpcerticairi do naturali cognofccndi cum s.bftradiu^. Rc- ^'^»'** ' , 

•adcontradidoria.Coiillit c:''o rcdlc cx co rttiod fpondco ,di(ciin;cii cnl- nKinifcftimi ; ii im \o- ^*'""'""'' 

non ntrcpugn.infia uikrri , pollc Dcumcicarc limtas HccjuccucaDcuin, iicc circaobiccta alia, ,utum «v» 

inrcrpotcniias f|>iiitualescognofciciuas, vnam |i0CeIlnatut°alitecveiiafipcrco<;nitioncmiV4idc ;ji Mr fipH^ 

.^^v^^^^itst^imadhocobicctum, uiamadilltid-,ncuc neijucad Dcum,neqi'ie ad aliud obicdutn vi- A"»**' 

cooringit in matcrtalibus fenHtiuis. Vndc rur- dendum pbtcllclcuari,intclle£his autem habcc 3^ 

fus arguo , Ergp a fbrtiori potccit cllc alius in- modum tciidcndi pcr vifioncm & cognitioncm 

i : ' celiociui Mtens co|;nolccre Deum abitraaiuc, ve IIbipcowiain*MlcemciccaaiiaobicdV3}idc6- 

▼eromodointtlicitii jmaioreiumefthxc quccumaiftmdeDctu obic^m ipfiusquo- 

r-./*',^/i"^^'*f"^*"' ^»»* non efl* bonam , Pmfi tm- aacioadco^&endum. difrcrcntra,ijii.ini .id fubll.nuiam , non oftcnditur illi icpugiiare 

*rf»»dtt, . Refpondco crgo obie^oni , fatendu con- ^am dcuatiunem * etii voluntati icpugnet cic mA , mmle in- ""''«/'V^r in!ellc&u4 aknr^fHur (o^nafiere Deitin ,er- c /- 

firtmr «Itmm- £o poterit tUHori 4uL mmttoncm : li cnim con- SEGTIOVI. ,•» I^MMiriM7equcntia cflct bona.certe arnimentum nanir* •«^ , i- / r*- /r/ • 

<7*; . ralc poluiuum h.ibcrcmus ad probaiid.im vi- DlUdb* obietttOnesCOntrA fogikt* 

lionis Dci poflibilitatcm , cuuis coiur.uium fu- IttatCfn yifionu. 

■t- •'^^' ; P' i oftcndimus. In folutione autcm paulu aiui 

• ■ •'l ^ j *.'data , non coiucndi cptj pontiuc lUdb ii c ixiin- Til^ i m a , quia fi intcUcdus potcft clcuari ^***"'* 

■ Ouitaicm vilionis jlcd prarcisc relpuiKlcfc aigu- JL aJ viiiuiicin Dci , poterit ctiam clcuari ocu- ^^'jflg» 

mento concM fllani nifto , & dcfumpto ex co ius corporcus. qnod cil falfum. Nunc nego iw WmmM ^f^udd nnlia potcnri i rudit eleuari cxtra fuum ieqaeiain : nam ciim inteilcAus ilt multo petfe- tnf md vifiu 

^ obiedhim,cui icijioi.vi.,admiitcndoantccedens, ^Horoculo corporco ,non cftlwna confequen- , 

- ncgando tamen mtcllcdum pcr vilionem Dci tia , ImelUUmpottfl Deum vidert; trgt& •iulm 

. , , ficuari extra fuum obic^bun t quod cuidentec , c«ijpar««r. YtcumautemaUiuidcidabfi>iuc^piw- lv^',/i/M|t 

V4'>ti>»4)Aendi:nam natiiraliter poteft Deani abilr^ l>etor,tIicamdt(pacac. 6.(eAione t. f^ftam. 

• ftiuc coqnnfccrc. Vtium autcm infcratur c.x Sccundafumitur cx caJcm potcntii vifiu j cnr obuQit boc^olitiu^,qu6d pollii eleuari ad viiioncni porca, qux non poicftcleuari advidcndum An- eitiidemobfeai,nondocai;imjhdico exprefsd, gelum^crgonccintelleAasnolleradvidendum tiilulsMt non infcrri : nciitra cnim pars coiur.idicboiiis Dcu. 1'atci confcquctin,quia m.igis diftnc Dcus a 

neccUatiiS infcrtur cx co aiiicccdcntc, lcd poicll noltroinielle<^,quiun Aneclus anoftio oculu. Anfltm. 
"pacitas videndi comungi comvirtutccogno- Non pauciorcs huic obieiftioni traduntur 

^i/fTM3hu fccndi naturalitcr . blh: ctuic . qnia inhocnul- folutioncs, quam arguracnto tcrtio in quibus ■'^****"? 

fjlfilf^g^i laappaici rcpui^naiuia. iS: ita contingitdc faQo etiain planc pccitur principium. Pnmi cnim ' 

*«*& iaiU- noftro iniclleifta. Poteft eciam in alio fubic-> rcfpondetur , Dcum in gcncrc cmis m.igis difta- 

' 4taMM«« -ma ^lo cum ea virtute naturali cogliofccndi abrir.i- rc a noftco intellc^u , quim Angelum ab ccu- 

^ftmm. <dikieconiungi incapacitas vifionis,ciiam m or- lojnon tamcn in gcncic obic£ti. Scd concrii, 

'i V^'.. F^^<=n'i-"n abfolucam tqoiA &in hoc quia argumentum probat diftantiamin gcncre trimi , Vii 

. > nulla cft rcpugnantia. & ica contingeret in illo obie^ ex diftantii u jpnerc entis } cui nullo 

intelle^ , qucm dixi pofsibilcm , in quo taroen modo per hanc diftui^onem fit iatis. Secim- "^' *^ Ifcjlj^ . incapacicas ad vifiaiicm,non infcrrctur cx antc- dorcfpondct noftcr Falblus in art. i. dub. 8. 

# eedente in obicdlione poiito ) id cft« ex eo <}uod num. 4^. Angelum non folum dtftare ab ooila^ 

■'iC!^ extcahereturenniiininolricAamiid entmfal- ied iimul ipii oppo.ii ; quod non Habec Dens- 

fumcfret,qui.i li (alrcm abftradliucjiotcr.it cog- rcfpcinai noftri inccllcdus ; idcoquc luiiic polfc 

i^^^gkc rc illud obicdum i ergo calu quo illud cleuati ad videndum Deutii , uon vcro ocuium 

•|?MM||itiicognoice(«c * non excnheretur extra advifioiiem Angeli.Sedcoacril Prim& eidden- anwAWM 

iB,''' rattm obicdlum. Ea ergo rcj->ugnantia aliundc tcr , quia non inagis oppoiiitur cns matcrialc W***»* »•* 

P g^at i dcbciet , cx propria lcilicct limitaiione non raaieiiaii, quamcicaiuni non cteato,& li- f""^»^!^ 

SnAu '^^l9^*?"''<^ - ^ limitatione noftcr intcllc- ntiam non fioiio ;;im& fatth qais diceroc , crea- 

intilltHm ^^'•net'',idc6quc non infcrtur illi clfc impof- ruramcrtc mi^is uppoli'.iin Dco,q'iam ^Axcxi m»ttMi» 

p»i*rttmr. ^'bileni. vilionem Dci. Q od vcro noltcr iii- crcaturx. Sccuiidii , qr.ia uucllcdtus potcftcog- 

tcllci5hisd(Mihabcat limitationcm , licec non nofccrc ea qu.c libi opponuntuc , qualia (onc 

polsic l^jkiu^iuaderi ,vt dixt (c2t, i.non po- priuatio intoiktlu; , i.lum.cra , &c. crgo ex 

ceft Camen pofiriac impugnart. tjuod mihi tuf- hoc capite etiam otulus pollct Deuin v^dcrc. 

fidc,vconcndam,iFidedocenCCeam cleuatio- Terti6 alij rcfpondent , Dcum & intetlcaum 

ncm nihil tradi ratiotu conicariam.4|ilodibIom elTe robeodcm gcnerc fpiritualitatts , quod non 

Hhr tanU '"f*^"<^0'"^ponJ«>dbargutBeftcis. habec Angelus & oculus. Contra , quia oculus ^^-j 

We nftj E^- his concliido,non icclc inprarfenti tra- & Angclus funt fub eodcm gcncrc crcituia:, 

diicgiUafQ hanc,PoiIc idiicec oixQiem potcifc- <yiod nanhab«cl>eu»db intcUctUia noilcr.ctv »odmt jm Digitized by Google RoD. DE Arhiaga Tiai^ttus Deyifinuf^mmimksDei. ere*t»rt,rej .Mn^mhxc coittincntia crit miious ad vinoneni 
D 'ii tr • iriii.iiiiiuis aa viiiuncin oculi riibftaiitiadiilat Jl(e,qu^ ikloce ;& tamcn ^mniMrM» 

vtihstjium illa^-iiin rcmper mancat vcrum,plu» hanc vidcre poccft , !ion v<.i6 rublbntiam oculi. «J» • •* 
«liftarc Deum ab Anpclo;quam huncaboculo Ex natura cigo potcntiaiiiin pronciiic .vchic i i corporcorRcipoiulciKKiiu ctgo.iii iftis rcbus non 
B*ffta4M: coniiderari ciiticicntiaui in ecQCic ciuis , ncc ex 
£v Mte4 civllnmBeii argumentaiDDoiiuin : nainminjb poflit tale obicctu)u,noii vt: i . ui cognofcctc- 
nec vllo modo licct ab vna .id .tliain ar^uniccari, 
^larpcdixi in hacmateri4,^^ iu liLiris de Anima. 
DISPVTATIO QVINTA. 

An 'pijm Dei exfie eencepm/it omu credturd fufematmndis, 

NqjrtRiMvs, vtiam vifio lii T>li» dara 
Dii htmini 7- lupra natucales vfies*homini$ Sc 

2 Angch',&: viulc id proucniar. Ka- 
dcin .lutctn via dc aliis rubllantiis 
poflibililMis nobis agendom efit. 

» . S E C T I O. I. 
«^rf certA funt yfiatnuntur. 

HO M I N I & Angclo clfc rupernaturalcroy 
vidctuc manifeftc dc iide ex Gleroent. 
jldnofirHm. de Hxrcticis, \bi conira Bci^mtdos 
& contra Beguin.i!> damnacur hi^c ptopolicio, 
Qiid£dl^cetqiullbtt imeileStudu natura in fi ipfi 
fit beats H4turMiter,CT non inHigeM tHmine glorit ^ip- 
JWf* <^ /SimeUiMmdd viden^btm Dettta. Et bcuc obrcriut 
''*'*Aiml. Vafquc2 difp. 41 . eos lueteticos ,diim dixenint» 
ftfif hoinincm in (e naturaliter e(Tc bearam , non vo- 
hiidc diccrc, id habcrc a fc flne vUo niperaddito: 
nam ipfiinalia propulliiouc ibidcin daninata, 
docebant , honiincm poifc in hac viiiconrcqui 
beatttndinem ; vbi mani(eft& (upponnnt , homt- 
ncm non h.ibcic illam pcrin.tin circnti.iiTi : (i 
eniiu hoc cllet , non folum pollcc i icd neccirati«^ 
eamomnes haberent. quod nalli,quannnnu{s 
h.rrctico , potnit in nicmem vcnitc: volucrunc 
crgo illi hxrccicidoccrc.viribus nacur.c pollc 
hominem viiionem bcatam obtinerc , quod in 
ci Clemcmini damn.itum cft. l'to Ii.tc cadcm 
vcritatc aticriiiuui ctiam alicjua loca lacrs Scri- 
piurx.S.PauU i. Tim. i.Soli Det immerudi & 
inmflbdi. quoii t.rltcm nntiiraaicr id rcpugnarc 
mm. nfMm ^ f,. tternM frma Dei: 

«MtofMi» ^o^>i>obc.rta,inqtu vita atemacoiiuftitieft 
ra. tlie mtri- 
turn , ttfium 8ratiapci,& conlequenter homini fupernaitira- 
s.item i.Ioan.4. Dttmnmaviditvmfuim. San" 
dlorumPatrum teilimonia vide apud Vaiquez 
ibi : ruBeifliiani eniiu ^ ea hfe congercre.Si 
enimConciKaflcPatTestoties docent , non pof- 
(enosvtribus u.itur.v , mcritum vita- .tici ni- ha- 
berc>acccccca qiueoidinitut ad vitam jecccnam, 
mtdt6 min&s iptamvitam aficmamtqnidenim 
qnxfcrcntur fruftra mcdia fupcrn.miralia pro rc, 
qiiain naturalibus viribus obtincte pollcmusicr- 
go in hoc punAo non cft hacrendom. 
«<r,m>>«m Priiis t.micn,quam ad pr.rcipu.im difficul- 
^wnhnattt- ^'^^i-^niii • didis rciicicudus nobis oc- 

rijkwjStMi. oxtxh Durandus apnd V.i('qucz fiipra cap. i. 

qui >Ucec doccit, vilio-icm bcatam in hoc ordi- 
nererumcirc rupcrnatur.i!cm ,nc vidcacurop- 
|oinvericac(C.itholic.v; itatamcn hocCsplicat, 
vt parom difrc(.rt ab h.Ttciicis : rcpugnantiara 
9 tlAm hanc non tcfcrt , nili folCim in impedi» 
mencnin coiporis ,quia dum homo eft in co» 
non alia ab Itis quae pccfenfus intrant » incui^ 
tiu^cogtu>rcere potelt; vnde ablato illoimpc- 
dimcnio,pcr lc iLiJic.it Duraudiis polfc htijni- 

ncm imuitiuc vidac Dcuai. Fuodiuiieauim HUiuseft -iquiajdkm Oeus IjtinceUcdus noftii 
obieAum , cognofcimns cnim iUum , abftradi- 

ut laltcm , in hac vira jfi proponavurclaie ci- 
dtra intcUc^ui impediiuentis ablatis , neceila- 
n*6i||omintiiebitar: ficoi vifas ablato impcdi- 

mcco,&: propoficoclarc colorc,poteft cum incae- ttttum 
ri. Pro haclententia rcfcrri (olcc Scotus , quem ^'^*^' 
bcnc excnfat Va(quez ibhnam licec necdfitatem '"^' 

luminis clori.r nc'.;ct,non tamcn nc',;:?r,in;c!!c.'- 
Ctum dcbcrc clcuari .id cam vilioncui.ipodion- 
gc allud cll.de quo infra I Ixc Durandi fcnttiitia xcVic ib't't m rr i- Sinitnii* 

er.ur I rirr.i .i tur a Valqucz ,quia Conciliiim Vu nnciiiL 11; c.encmo vti- 
animabus lcp.ir.-itis , vbi iain im.n imcntum '••ny» 
corporis cft ablatum , requirit Iii>-.ic'n s loiii e'c- 5««'»<<»iJ"«« 
uans. Sccundo , qux diMimus dc gracia rci^jui- 'Hl"^^^^ 
fua ad proincicndam gloriam , eodem modo ^tfmiMitr 
vrgent Durondum : quia opera fupematuralia frtftnif 
non lequiruntar pnedsc vt anferatur impedi- tMmttu»t^ 
raentiim,id cft , vc honio moriatur : mors enim 
tiae giatii contingit. Soliim crgo requirituc , vc ^ 
llt proportw com tanto piannio ; ergo (icut me- 
dia [unt rupernacuralia.iiactiam crii ipfui-n prx- TiriQ, fwu 
miuin.Tcni6,bcnciinpugnatur a Vai'qu«:nam 
c6m impcdimcntaro maaKtcr aurerararomni- " 
bu$,&:visnaniralisinccllcdus in fc, fic in omui- ■ttffrff 
bus honunibusa;qualisi('cque(ccur,omncs xqua- ritr. 
litcr Deuro vifiiros.quodcfthxreticam.Quari&, < »"*- 

■ " mi mimt f*- us,inu> quia (cqncrctur anim.isomnc c\tra corp . , ... tit nt»m 
& da:moncs ipliis viluros Ucum ; quia eft abla- ^^^^*^*xiit tum Impedimcutum, & omncs habcntviccs nw \ 
turalcs Co ablato vidcndi Dcum. 4 

His duobus argumcntis rcfponderc polfct Du- nwaaiiw 
candus,diuin:tus ii Deo fieri,vt fiequi (andtior cll »^.^** 
eUdac pcrfciliorcm vifionem , etiamfi habeac 
. ffqoalem intcIlcAum ; & vt damnati ac darmo- 
nes , anim.r iccm in Pur^acorio non vidcant Ctntra Pn- 
Deum.Ha;ctamenfolunolacilcrciiciturU^rim6 ■ 2."'* 
In fententil «pfias Durandi , qoi cihn nccct 'l^'"' 
L;ciiin immcdian. concurrcre ad 0|>cr;.tioiics ^jrtww 
crcaturx, diihcillimc c:i:plicarepcicenc , quo pa- rtrt tnm 
Oao Deos impediar , c&m iam fic ablatmn impe- «nunm. 
ditnentum, nc animx omncs kp uatx & d.cmo- 
nes videant Dcum. Similitcr cciam non poceft 
explicati , quomodo pofsit eleoarc inceUcAooi 
ad mcliorcm vilioncm.qu.indoquidcm noncon-_C«*«*, ** 
curric cum illo.Sccundo , nam planc cft concra "^J^^'^ 
incntcm oraninm Thcolo£;orum & Doftorum. ^^j ^ -^ 
.nllcrrcrc Dcnm Jcbcrcf.ucrc mir.-.cul.i.nc .iiiiffix timmk,fifK 
damnacorum iptum clarc vidcancvcum pocius,vC MifMiiMtMr. 
Ipfie aniinx iuftoram vidcant Deom/upponatac 
^omntbu&,dcbercintcrueniremiiacuIum:non S 
poccftergo vilomodo Durandi fentcntia fufti- 
nerijioc pofiio^diflicultas prarcipua con(iftit in H*'^ 
co , an caiioae natturali poisic oftendi , noftco Sc 
angelico intelle^i eam vifioncm efie fiipema- 
lur.ilcm : i]u.r ea ratio (it,& an ad onmes poC* 
i^bilesiubiuotiasccaatas cacxcendatur. 

SECTIO Digitized by Google I nnn frimsm, 
^uiA ftrta- 
it*lii»i trrs rsiiitt k! vi 
dt*t DtHm. Difp. j. AaviJioDeiexJuoanncelt./tiowmcreai.fiperaai. ScO:. x. 7, 

obicd iiic cMicrfa,(cu cognofccre obicduni cmcr- 
fum : quosid lioc cnim tnnl naturalij cog- 
nitio <juam Amcrnaturalis cx pnrtc obiccti 
eiunt cmcifr, icu non fubmcrfr : quid cnim 
qiioad lioc potcU faccrc naturalitas vcl lupcrna- 
turalitas? 

Hinc rciiciuntur iidciti ,qui neccflltatcm lu- 3 
minisgloria; pro vifionc bcati fuadent cx hoc tMmimii mt^ 
codcm capitc , quid fciliccc creatura fit immcr- ''if»f 

r .. . . fMMdttur ri* 

la porc-mi.i[itan.lvCiiciuntur,in«juam:nam ipium Q^^^4tr,gi 

luincn , cti.imfi fupcrnaiuralc lic , cil totum im- tmr*. fii 
mcrliim potcniialitati : lamenimeftcapax com- mrr/« fittitK S E C T I O I L 

Trima ratio de immerfione creaiura 
in potentialitatem, 

REcENTiOREs nonnulli hanc rcddunt rationcm ,quod crcatura tota llt immcria 
potcntialiiati, l3eus vero totasfit cmerfus c po- 
tmrt Min tb tcnii:ilitatc:cigo crcatura non potcll habcfc na- 
ftAtgrt naim turalcm vim uitucndi Dcum. Ha:c ratio lcuis 
cft, & quj: minus Latmis tcrminis rcm con- i.'-A JtxittHA-hSt- 
dm ecgnt 
(trndi f.^ui 
/■» meJum gtndmtn: 

6 fundit ; quid cnim , 'Dtm tmerfiu i pttentidi- 
tAte clarius vno vcrbo^DcM* e/l indtpnx com- 
fcjitimis , cre*tttra veri compcjitiontf capax. 
Ecce toiummyllcrium ,quod ah)omncs claris 
tcrminis docciit ; non puto autcin robur addi 
vUum pcr hanc emtrfitnem , vcl immcrjienem. 
lani verA , quomodo , quarfo , probatur indc, 
JJon poflc naturalitcr IX-uma crcatura vidcri? 
Dicc&,quia modus cot;nofccndi lcciiiitur mo- 
dum clTcndi ; crgo crcatura compofita non po- 
tcrit Dcum incompifitum cognofcerc. Scd ad- 
milUj nunc antcccdcntc , ncgo conlctjiicntiam: 
nain axioraa non dicit , obicdum cognitum dc- 
. ^Ht. bcrc fctjui modum cllcndi j lcd , modum cog- 
niJLl!"*"'* '^ofccndi ;dcbcre ellc confbrmcin modo cflcn- 
: vnde fatcor , fi cognofccns cft quid crca- 
luni , cogiiitioncm dcbcre eflc creatam ; ii cog- 
nofccns cft immcrfus potciuiahtati , cognitio- 
ncm debcrc elTc immcrfam ; id eft, etiam eam 
dcbcrccflc capacero com^^ofitionis , ficut cft ip- 
fc cognolcens : /i tnim cognofcens cum illi 
facit compotlrioncm.ctiam ilia cum cognpfcen- 
tc camdcm facict. cx hoc autcm capitc non in- 
fcrtur , cognitioincm creatam dc Dco , immer- 
fam potcntialitati , non poflcelfc connaturalcm 
homini vel Angclo. 

.Scaindd,illud axioma etiam in co fcnfu nort 
attum: ^ ^ tcuninis notum , vnde ergo probabitui? 
ccrto facilc quis illud potcrit ocgare. nonne 
modus ctlcndi Angcli eft fubftanti.ilis ,5c tamcn 
iiKjJus co^nofccndi cft accidcntalis ? nonne in 
probabiliori fcntcntiafola anima rationalis pcr- 
cipit pcr ailus matcrialcs-cccc ibi modiim cllln- 
di purc fpincualem,& tamcn modum cogiio- 
fccndi matcrialcin. 

Addo.li axioma vcnmi cft , cti.im co proba- 
ri Primo , nec quidem abftradtiuc poflc cog- 
nofci Dcum a nobis;quiain co axioinatenon 
, o<fm foliimdicitur,Moduscogno(ccndiintuitiuusiini- 
mifltmai. tatur modum clfcndi ; lcd vniucifalitcr de omni yttntH ntlr. imbit infimn. 
tiAs : V* «* r» ft- 
fmmmmr : poncndi qium quodlibct n.-iturali(Iimum acti- '••^«'«ffc 
dcnsjqiiod &: ipli aducrfarij fjtcntur:crgo ctiam 
illudindigcbitaliotuiniiic,<Si: licinin6nirum;vcl . '. 
ratio hoium Audorum nulla crit , prout re vcri 
noncft. 

SECTIO III. 
/jfinu alia ratio de diuerfitate ordmu, 

AD pra:ccdcntem rationcn» fcrc reducitur; itig»it» 
quam clarioribus vcrbi*, varic tamcn pro- "* /"A'""** 

r t 1- -r-1 1 • j lurmlilsiinH 

poncic (olcnt alij Thcologi iquoium quidam ^,„,,f„g,i 

dicunt.cam crcaturam cxtralicndain fore ab eile ttdmu. 

crcatun. Veitam hi folum pct hoc dicunt, 

cicatura; rcpugnarc vidcrc Dcum naturalitcr: 

nam illam cxtrahcndjm ab cflc crcnturx ,86 

non pollc eirc ctcatuiam,ide.'.i eft : dcbuillent 

crgo oftenderc cur cxtrahcrciiir,ftu cur ca vis .• ' 

vidcndi naiuralitcr Dcum rcpugnct creacuix^ 

Ali) ergodicunt, rcpugiiare vccreatura falhbi- • • 

Lis itt princtpium vilionis infallibilis. Hi t.uncra 

f.icilc reiiciuiitur , quia naturaliicr funr pn\i- 

cipium huius a^s infallibilis : Dcus cxiftit , & ' . ■ 

tocum cft maius fua p.irte , 6i duo 6c tria funi 

quinqiic , &c. Tcrtiii dicunt , ilbm vilioncm 

cflcc indcfe^ibilem j & nou poflc produci a fub-> . ' 

ftantiadefcclibilL . ' Z\\ 

Concra tamcn ,quia animaS^ Angelus func • • 

non miniis incorruptibilcs quam viiio ; cur er- 

go non potcrunt cflc principium naturalc cius ' 

villoni? ; Contrii Secund6 , quia icdlc potcft 

cftc^tus aliquis in vno gcncrccllc imbilior fui • . 

caufsa , duinniodo ha:c ablolutc fit perfe^ior 

eftcdu : fic anior cft coniundiocum Deo.vo- 

luntas autcin & habitus non funt aiCtualis con- 

iunclio. Dcniquc rciicio cam raiioncm & pia- 

ccdcntes vniuciiaiiicrpropofitas fubaliis coin- 

munibus tcrminis , quod fcilicet rcs infitrioris 

ordinii • non polUt tognofcerc rts fupcriorisj 

dcbct eniin cognofccns & cognitum cllc in eo- "X»»/". modo cognofcendi eft fcrmo : ergo vcl ncc abf- ' dem ordinc. Q^x ratio inde confirmatur : nam RiipnJiim 
" " ' ' rcs mateiiahs idcononpotcft cognolccrc rcm '7'»» ■ 

fpiritualem , ciuia cft in diuci fo oidinc ; ar crca- """" t' 
tura eft in diucrloordinccum Dco,Cigo non „„ Jiumr.m 
potcrit illum vidcrcnaturalitcr. Adhanc ratio- vidtrtnmi 
nem polfunc prxccdenies omnes claris vcibis Dtmm, 
rciiocari. Rciicio autcm illam , & in ca prarcc- 
dentcs euidciuer ,quia vel nimiuni ptobat vcl 
nihil. Niinium , iiam ficut cius Audlorcs di- 
cunt matcrialf necdiuinicus pollc cognc»fccre 
rcm fpiricualcm , cgo iiifcram , Eti^o non lohiin 
nacur.ilitcr ( de quo prxcisc hic agimas ) led 
ncc diuinitus Dcum vidccc potcriuius ;quod cft 
h.vrcticum. Paitt,quianec diuinitusrcm altiotis 9 
Qfdinis poflumus cognofcccc , vc exemplum ' • 

oftendit. Nimiumctiain probat , quia cum poft 
elciiarionem vcl infufionem huninis fiinus ad- 
huc in ordine infcriori refpcdu Dei , ciiam tunc , 
non potciimus euin vidcrciquod cft ha:rctici;m. . ; 

haif trai^uc potcrimus Dcuin cognolcere, vclpotc- 
- ' rimusintuiciuc:non enim licet pro libitudiftin- 

^ . gucrc axioma , & vnum fenfum tibi vtilcm acci • 
pcrc.altcro reicdlo. 
^iemniTo f,. Sccundo feqiiitur cx co axiomatc fic intel- 
9uttur,Dtum lcfto ( & harc fit Iccunda impugnatio contra 
^mrAliin'^* hos rcccntiorcs ) ncc pcr villonein fupernaru- 
** falcni polfe Dcuni a nobis vidcri : illa cnim 
iuxta pauli^ aiuc dicla cft etiara imracrfa po- 
tcntialitati. Rcfpondent huic rcplit.T , vifioncm 
* eflc immerfam rubicftiuc , non vcro obictliu^ . 
Vcriflima dotlrina,fcd qiiacorrtiiitota eorum 
nuciiina : num non clfc iinmcrfam obicdViiic, 
tmpiirmiAli. nihil cft aliud , quim obicdhim non cllc im- 
mcrlum. vnde iam hi conccdunt , rem in fc 
immcil.im pofle cognofcerc rcin eir.crfam , fcu 
• ' obicftumemcrfum,vt hiloquunrur;cigoctian> 
fubftautia iii fc immcifa natutalis poiecit circ 0/l'nJltltr 
etitraJiffit Google nifi {.um>o 
*j1 tmr» , 41 

tni,!:e fu, ,({ 

•; 1 'I rjffri- 
MMr», r»i»fr4 Fri- 71. RoD. Dk ARRIAG4 Traclatns Dcviffone mmlnibusDej, 

l^tmi* ut I<n6in «ptaTifioae bearihabeoinftanrtamma- caulTc cfRcientis 2 qu.i proceduHt, tam ean 
ipiiv^fMatt. n fcilaiii : L'ii;m lit in gcnc; c .iLk iilciit.ili, rc;pitir mh iir.na cicata quim accidcns crca- 
' clt liiii: liubiu valdc difiaiis a Dcoi& camcn cll 

formaliffima reprsleniari6Dct;crgo diuetfi* 
t.is oc liiiis iiiFiil tlli^ir. 

Rcl|)oucicc quulam iiuic indantix e vifione» 
iiiain loldm eiTe vaionem Dei cuni poientiat 
idcoqut non ncceirarui cllc ia coilcm ordine 
cuin Dco,ac pucciidam Doittjin clic cxtrcmum 
vniuiin cumDeo ,jdc6qae ticbcre ctreineo- 
tk rn oi iit c ii.'n \\xc (olutio nihil pcni- 

m»-damA> I f"''^'» qu'a C'jgnolccnsuon vnicut 

Atfc/hOH i'^'^'^" mj3is vt cxcreinam ,<)nim ipfa> 

y4dt«r,hH mcCOgQitio VDiatur-.tn gcncrc cnim rcpr.Tlcn- 
npnfim' tationiscam cft cxcrcnium ca vifio quam cog- 
fMiM^.Or* norcensimfifortdaUcgoiiceloqucncio . quoi\ 
bospatumittuat : ex allcgoriis cnim uiImI loli- 
di infertur. Secundojmalc requirit advnio- 
ncin cciam pliyitcam extrcmaellceiofdemot* 
(iini!i : ,inima eotm rationalis St mateiia vman. 
tur phyltcc,& funt dfaer5 ordints fptrirualis 
niatcrialis ; & talis cjiiiilcm diuci li oir. rns, 
vci non poicil cirecognorccos & cognitus:nain 
materiale non cognolcet fpirituale,& lubftan- 
tia (iiuin.i vninu luim.init.iti , ctim qu.t cfl in 
diucriu ordmc ^ imo ctiam de fa^oj fiuc id iiac 
naturalicer.fiue n6n,intelleAtts Qeatipef vifio. 
ncm vnitiircum l)co, vt bldicttbr, UmCB 
n -n cll m co<iem ordine. 

7 Cl [lU t 

niilln nioii;i ic(i;iirit cini xquaiiratcm ordinis: ciiccrc. 5ccun<ro , ir. noc 

Angcius cntm ccignolcit chiina-rani , alinum, lubllantiaiu crcataiii clli. ptoptieiatcni Dci linn 
&C. &certillOOeftineodcmor'iinc cum ilitSy , miniis qulm lumcn , quia pullcc immcdiatc 

oeccum itirs vt cum cxtrcmit vnitur vcr^. tcndcrc m obici^um : vucic mamfcflc conclii- 

Quart^ jnaturalitcrpolluinus amatc Dcum ditur cx lioc capite, non putlc id magis conue- 

proptcr fetflc c^dillc amor immcdiatd con- nireacciiicntiquam fubftaotiae. Ctnlri Sl- 

eii- J . : 

K e pi.yCite 

■vntA :inl 

v»mi trdt- Ctiirt Ttt- 

tia : l'ni> htt 
initntitatln tum : lunc cnimin hoc pundtoumnino xqua- 
les,vtperfcparer. ergo cum ptnpottioad pro- 
duccndam s i!i 'ncm Dvi lu luniinc v;K>ti;c tlc- 
fumaiur ab hiii pra:cisc, cx cu quucl 1 umc oria» 
vat ^ Deo vtlcattrs.1 efticienre,non vcr6 cx • 
co qutul rcfpiciat Dcttm tamouam fubie(flutn 
in quo icviputur ( hoc enim line dubio noa 
habcrjnon miniis potcrit cfle proponionau a4 
vilionem lubft.mti.i crcrit.T , c>-.i.r cfficicntcr, vi 
dixi , xquaiitcr prcaciiii abco.tjur.n lumctt 
gloctZi vel (licas mihi.cur relpiccrc (ubicAom 
crcatuiTi, addac viitutcm luinini , ciim porius 
hoc lii impctfc^to inagna :- Oiccs : Accuicntia 
fupernatuialiaiunt proprictatesDci, &: conic- , 
qucnicr poterunt cfficcte vifionem Dci ; ellie 
vero piopriccatcs patct , quia tcndunt imme* 
diat^ in Ucum , iicut ipfe tendit in fe. 

Scd coniri Pcimo : QUia eft plani abufus J'- 
vocis, exco capit^ vocare caaccidctia propric- 

' r * r r fuftrnaiurik- 

t.\ccs Hri : poilet cnim cjuisctiam oiiuicscrea- 
turas cAct^iuas vocarc pcoprictatcs Dci » quia im» 2)m< 
virrutem elFeftiaam illius imirantur ; 8e dicere 

vnum Angc!ii;n l-.abcrc altcritu piopnctatcm, 
quia tcndit immediatc in illum curo cogno- 
lcendo,ficurilletendirinfe. His& aliisfimi. "'^ 

libuj allcc;orKis I .ciKtonibtis vti , clt ninii 
aliudfaccrc in iM.ilolophui i^Thcologia,quam 
iicirunquia vnio bcc inrentionalit' terminis obfcurarc qucliioncs, & nihil re ipsa 

;' ic(i;iirit cini xqualirarcm orclinis: t^iccrc. Sccundo , ir. Iuk rcnfu cti.im clic:in, 

lubllantiaiu crcatain cllc ptoptietatcru Dci lu^n lun^tc anipamcum Dco affcdiui,ac multd A'arjMf«**r mjg s quJm Cogniiio;ncc cft ibt vlla cqualicas 
'^*' oriiinis , crqo Vulci ab his ncgari , crcaiuram 

. rclpiccre Dcutn vt iincm immediatum , ied fo> 
' lAm medtanre fe. Vert^mhoc faflam eft : nam 

amor Uci (i'.['tr omui.i hj fl.iui n .;nia' intci;r.'C 
non rcipiccrcc pcrionam amantcm ,'vt moti- Qucid vctd in c.t folutione peratnc princi- 9/'«*''«^ 
pium, conrtat Primo, quia idcddtcir,accidens'f" t^"*' 
cl!c ptopric tarcm Dci, quiaDcum poceft vi-''*"' dctC) & idcd eum poile viderc, quia eft pro- 
prietas illfus. qniefl claruscirculus. Secunddf, 
na:'.i vc! uU :'i ilicitnr cflc proprtuni Dci fc- 
ip usn immcdutcattiiigcte, quia tU|7ponitur,a 
, iiura & mediam'; ied fol&tii Deum , & qaidem ' nfllla fubflantia creata immediate eum pofle quc>aci hoc , crcicm planc mocio quo rcipicitiir 
pcr amorcm lupetiiatutalcm:ergo codcm mo- 
do poterit , non obftante dioerficare ordinis, 
coniungi naturalircr pcr vifioncm crc.uura 
cum Dco : crgo inllantia c vi/ionc bona c|L 

Adaltetam dc Iumincglori.T rcipondcncii- 
dcm, ctianiii lumcn fit infcrioris ordinii , quia 
tamenDcus,aquopro(iuci[ur , cil 2C]ualis fi- 
Iw^lm poflelumcn cilucrc v fioncm Dci. Si 

vero vrgcas,Ergo eocicm mocJo , liccr Angelus 
Accreatx omncs fubftantix ftnc infcrioris otcii- 
fiis cum Deo » qaia cameii Dens eas ptodacens 
eft fibi aequahs , pctcrunc Dcum n.i!ui'a]tter vi- 
iiA^M^ dere. Si hec , inquim , obiicias j rclponcicnt, 
jM *» 'tti bcn^ pollc comnuinicari , vt fir prin- 

/SiftnuuMrl- cipium natutale vjitonis,nun verdfubftaniia:: 
k fninun. nainaccideni /emperremanercum refpeAu ad 
proprinro fubledtaai}fabiUut:a vcr6 non^fub- 
ftaotia eoimtota cilad rc,accidcps vcid ad 
aiiad. vnde vniuerfalirer dedocunr, accidenti 
polTe connni.in;c2ri clTc piincipium alicuius 
operationis {upcrnaturalis, id veto tcpugnate 
fubftintiar.hxciilifas^. 

N5 fa!l,!r , & pctirur hic principium , fc com- 
mittitur grauis xquiuocatio .• iqmuocatio qui- 
dem , nam licct fubftantia fit ic pcr nioc^um 
fubltjlcocis , St accidcns ad aliud ; at tcipcdtt II 

IMfMW, 

Vttnm fiyi 
itdtm (Bimrit 

UMant^ft- 
umi fria^' vi(U'ri; & tunciam fupponitur qnod crat pro- 
bandum, fcilicct vifioi.em Oci onini ctcatuts 
efle fupernaturalem , jdeoquc pctitur princt» 
pium. vcl id no,i Hicitur j & tunc non putcd 
aflcri.circ proprictatcm Dci.lccl immccii.nc ac- 
t ngcrc : Cttr taim cric pr oprtctas Dei,quod cit 
aliis Lonirrmnc? Sccuni.io , folHtionem icitcio, 
quia cic facto ctiam naiuraiitcr immcdiaii 
Oeom attingimas,licetabftraiSliui 1 8c licet ex 
creaturis difcurriimus , cognicio tamcD *'4ua 
poflci-dico , Dfiif tj7 stcrmts., cangit finedubio 
immcciiatc Dcum. quod in amore probatur 
manifeftiiks : quando enim fuper oronia Deum 
^moafta naturali , quiialtcm io naturaintegra 
p ((Tibilis ciK imincdiaic verfor circa Dcum: 
quidquid hi Au(^oresdicant>ctiaro luncho. 
minem ipfum amanrcm efte obicAam imme- 

ciututn. quod iinpru! i..!M!c piani: cli. Tcrti^ 
camdcm rciicio,quia noncll veturoomniaac- , 
cidentia fupernaturalia tangere Deum : cerii . 
fidcs non atiingit immc^ariiis Dcutn,quim fifttMm^ 
noftra: naturaies tognifoucs dc Dco. V.dc 
quas divi difp. prarced. num.n.cotitra poncn- f- j ^fi. ^ ' 
tcs fupcrnaturalitatcm in co immcliato rcfpc- 
£k\i Dct. qux omnia babcnt !oi.um tonira prx- 
fentcro fi>lutioncni 
Jam opgciec oftcodete , lauoncm , quam xi^}m*A»iw 

impugnOf Digitized by Google — ^ Difp. j. vi^o Dei ex Juo comep, tti>mA.qiud impugno , nihil probarc ; cuin monftratura 
fttbf /it , cx alii partc niniium ciiincerc. id autcm 
lur tttun* conflat cx dictis contra priorcm : qua: cnim 
de immcriionc fic cmcrlione dixi , vrgcnt 
codem mgdo contra infcrioritatem ordinis. 
< f«'<* ConHrmo. AngcKis cll in fuj^criori ordine 
MimMnmtu- rcfpedhi animi : illc cnim cft (ublimtia com- 
P'"^>"°" diccns ad lubicdum vcl corpus vl- 
Itlwm, tri» otdincm,qucmdicit auima , quz efl; de fc 
tkum. incon)pleta ) &c tamcn anima vidcrc putcft na- 
turaiiicr Angcluni , crgo &c poterit vidcic 
DiftMMUiH' Dcum. Vidco hic nonnullos hac inftaniii 
ut trimti prcllbs tnirabilia diccrc , vt determinent qui 
ntn ^jiit^jntja rcrum lonlliiuat diucrtum ordinciii, 
qiu: vero non. Qux onniia , vt rcdc coniidc- 
ranti patebit .gratis affcruiitur: ciim cnim dif- 
fcrcniu phylica fxpc iitmaior in multis rcbus, 
Ij qua: ad cumdcm ordincm rcfcruntur , v. g. in- 
tcr vilum & colorcm ,quam inter ipfum vifum 
& audicum , qui ad diucrlos ordincs rctcruntut; 
quontodo hinc porcrit rcddi probabilis tatio, 
cut viius polTit cognolccrc colorcm i non vcro 
Ctmtf*ii- ipfum auditum ; Conlk-t cvgo cx hac diucrfita- 
tmt fthimi- te ordinis , dH cciti dcfumi pollc. Addc , ipsol- 
met AuAoics libi contradiccrc : nam qinndo 
difputant cur Angclus laltcm diuinitus eleuari 
pomt ad vidcndum Deum , non vcco potcniia 
matcri.alis ad vidcndam obiciLlum Ipi ituaic; 
dicunt,Dcum & AncclumcHc in codcra o.di- 
ne rcj Ipnntualis ; vdum vcto & icm tpnitua- 
lcm eirc in diucrfo. Hccc iam hic crca:ura & 
Dcus ad vnum ordinem rcducuntur, qui poft- 
ei , vt naiuralitcr non poflit Dcus a crcatura 
cognofci , rcducuntur ad diuctfos ordincs : qua 
^f*"**'". coni<Njucntia fiat, iudiccni aHj. Rcplicabis 
6Hmifl*r cum aliquibus,Obiedtum clt forma in- 

mTftttniU. ^«^lligibilis rcfpcdu potcntix , ergo dcbct cHe iil 

eodem ordinc cum illi. 
Ctmtri: Mirabilc cft aliquorum ingcniuin , qui rcs 

fyi*ttrim^ claras nonnili obfcuris & impropiiis tcrminis 
fr^fn» twr- explicarc pollunt ; obicdum in rc nihil habct 
ttau"' ctTctcrminuscognitionis i fummum ctiam, 

cauffare mediatc vcl imracdiaic cognitioncm, 
quid inde,quxfo,deformiinel1c intclligibili, 
l6 ■ aut quid hoc lignificat ? numquid creatur.T, 
quac a Deo cognofcuntur , funt forma imcl- 
lcdus iplius ? vel fi funt forma , numquid in 
eodcm ordine cum illo \ Dicas idcm dc no- 
, bis cognofcentibus chima^ram , aiiniim , &c. 

qux ccrtc nec in eodcm ordinc nobifcum , ncc 
h>rma fuiu noftri , nili imptopriiflTimc. 

S E C T I O IV. 

t IPundamentum ex impeccabilitate 
difcutitur. 

f*f*i* QI T ergo rertiuin aliorum fundamcntum: 
•x^tmpuc»- ^3Quij ^ jijcui fubftantii crcata: pollct clfe 
connaturalis vifio Dci , fc<incretur , illam elTe 
impcccabilem natari fua : hoc autem omnino 
repugnat , crgo &: illud. 

SVBSECTIO I. Ofitnit ftqutUm non tfft htnam. 

Kiff»n4t» A R B I T R o R hos & inccrtum pcr inccr 
Pnmi: tius probarc , & nulam intuliilc feque- 

fzitiMT- '^"^- 'equeli , in hac fubfcdione ; dc con- 
tnm fiT tna- fcqucntis vcritatc , in fcq'icnti. Vidco nonnul- 
f N mttnnm. los leccauoicj , qui fublUntiani , cui cllet con- f yJV om»i creat. /upernat. S c£l. 4. 73 " 

naturalisvifto Dci, pofllbilcni cenfent .iiiLiicA- 
rc , cam ncccirariCi hitur.ini impcccabilcm , Sc 
argumcnti ilUtioiiem lcgitimam cciilctc. Ego 
taiuen illam ncgo : quia licct.lUntc vilionc , iic- 
ceHarii^ auferarur iibcttas ad pcccandum ; potcll 
tamcn iiitelligi ea natura , antcquam h.ibcrcE 
vilioncm, c.ipax peccati : npn cnim quii natura- 
lucr poilit habcic vifioncm illam,idc6 ncccllari& 
nb inlianticrcationisillamdcbcthabcre: multa 
cnim polTuu) haberecoiinaturalitcr,qux vcl noii 
pc(o i vcl lalicm non pro omni tcmporc ; iic acC 
lucem^iic cgo vifioncm albedinis , &.c. 

Dices Primii : Intellcdus cft potcntia ncccf- 17 
l.uia , qu.t , polici!! omnibus rcquilltis ad cogiio- ^"'>" f'*- 
fccndum, non potcll cclFare : crgo , fi habci po- '' .jP"/^*' 

\ , ■ 1 r ry. - antiHtfim- 

tciuiam conipict.nn ad vidcndum Ueum , cum iftietm' 
aliundc Dcus lit illi fcmpcr prxlcns , ncccilaii^ fltiiti -. (Se 
debcbir illum tcniper vuleic:crgo non foxc- ffft viJt^ 
rit liahcrc tcmpus vt pcccct. Quod indc vr- ^*"'» 
gcnt ali) : quia numquam potcntia impedituc 
ab intuifioncobiccti prxfcniis^vt patct in no- 
ftro oculo : vndc liobiimitationem aliquid fo-* 
rct impcdicnJnm , potius vilio Dci impcdircc 
a]ia!>cogitationcs,quamipiad contiario ab aliis 
impcdirctur. 

kcfponJco Primo , (a;pc contingcrc , VI , li- ^f'*'^ 

cct intcllciftus cx patte ipeciernm lit coinple- 

tus , non tamcn cura illis omnibus opcrctut; iut.fiiifi ft- 

vcl quia cum omiiibus non potcft , vcl quia kb/u r/(ra- 

aliundc dccftcxcitatiuum fpccicrom , vt in An- dtnTmmatM 

c-lis fusc ollcndcmus fuo ioco,&: in fpecic- 

ns iioftris intcllcCtualibus jdcmconftat. Q.uod 

vcrA ab his vigctui dc obic^lo prarfcnti & in- 

ft.ititia oculi,non premii:nam obiedum ptxfens 

non aliccrcogit ad fui cognidoncm , quam quia 

dat l"pccicv fui : crgo iialiunde fuppooitur intcl- 

lcitus complctus pcr fbccics , parum cfiicir, 

qu6d iit , vel non iit prxlcns obiedum. Inftaniix 

deoculorcfpondco, camcneparticubrcm, qu.T ifuit trit tU 

non infcri vniucrfalein propofitionem Adde 

in oculo id cuenirc,qu6d intenliores llnt fpccics 

illius quam aliorum obie^orum , ac propterek 

magis rapiunt in cognitionem. in contrariutn 

cgo proicr.»m cxcmpla aliorum icnfuum : lac- 

pillimc cnim homo cx diftra^ione non audit 

lonum pra:fentcm , fone ctiam ita poierit dif- 

trahi , vt non vidcat omnia qua: funt antc ocu- 

ios hominis , eique immiituni fpecicm : crgo 

eodcmtnodo poilct illa creaiuraanteadiftrani, 

ne ftatim Deum viderct , licct hnbcrci in a^il 

primo fpccicg ad vilioncm nccdlarias , vel iplius 

Dci concutium. 

Rcl*pondeo Secund6,po(rc illam fubftantiam Ctntri St^ 

eilc talcm , vt indigeat adhuc alio habitu , quo tiut*»-f*f^ 

compleatur ad vilioncm Dci:qui habituilicct H*'* 

ei pollct infundi naturalitcr, nont.tmcn debc- '^'^^ 

retur ncccirari6,vtdixi paulo antc de lucc rc- 

fpcftu acris:pat^tquc in Angclis , qui non ha- 

bcnt necclTarioomnes fpecies,quaruin func iim- 

pliciter naturalitcr capaces. 

Dices Sccundo : Ea narura clTct fupernatur.a- ftVirtf 

lis :fcd nihil fupcmatur.ile potcft cllc princi- W"" 
' ' c i n. ntluTM n*m 

piumpcccaiiicrgonccca natura. buptioilen- f,u*^iU, 

di , nullam fubftantiam , fcu naturain , polTc clTe 

fupernaturalcm ; fcd nc quxftionc dc nomine 

inuoluamus difticultatem , dico, accidcniia fu> 

pern.ituralia , li qux fint , c6 qu6d fpf cialitcr ^ 

Dco piodufta iuni lupra cxigcnriam naturx, 

non potfc cllc principiuin pcccandi,nc Dcus, 

dum fanorcm facit tubicc^ko , illud in pccca- 

tum indidct ; hxc auiem latio non habet vim 

Q ia Oigitized by Google 74 RoD. deArriaga Tradtacas Di yifione muMtthm Dei. ^H»rt Mrti- 

tft fiimttft» 
t*jli*mimttf gyim. mdtrtl /r«- 
t4 vmfam t9 \'.\ ci rnbrtanti.i , qu.r licct iliccrctur finicma- 
(uiaii>,co i|aud ctlcc ca^ax vidciidi Dcum,a 
Dco laiucn non magis (pecialicer prodiret, 
quatn fubrt.intia Ain',t!i 5: ani^n.c r.itionalis; 
qtu; , non obllantc qiu)d j Uco [uoccdant , pec- 
caie pofliinc : crgo adhuc illa ^^uilcr ctiam cilc 
capax peccati , ncquc idco io Dciun cefiuuiete- 
tur talc pcccaiuni. 

Diccs Tcitid cum P.Heriie diip^S. num. fj. 
& aliisreceotioribus : lila nuura capax natura^ 
liter viiionis Dei , elfct cx fc licrcs regni Dei; 
a\]uiu.iicrct cniin complcxo cxanima rationali 
&gratia : ergu illa clU-c \^cz rctiliaDei,ergp 
iufta ac fanfta,crgo vjiipu;!!: j^-.ccare. 

Rclpoiiiico, faiKtitatcm non ^onlilkic iii fo- 
laca capacitate vidcndi Dcmu , fitic pcr iUam 
confticuatttr ea robibntia heres rcgtii , Sc dica^- 
tiir aliquo modo filia D>.i , luic no». Hc tjuo non 
dilputo , quiacft puraquxltio dc nomnic. Coh' 
lidit crgo (andicasin talt pcrre£bione,qu£pcr 
feipu:ii conciHct amorcm Dci i hoc autcin non 
idco prarcisc repciirctuc nccciratio m ca naiu- 
ri,qil6del]ctcapax vifionis Dci. Ad probaiio- 
ncm uc^o f.im .vt|uiualcuti.am illiu'. lul-rt .iin.i! 
complcxxcx anima tS: gratia ,i|i!oaJ pundiim 
(anoiHcandi ; concedo vcro , qnoad pundum 
petendi vifionero Dei. qux duo,vt dixi, cii- 
ucrfa funt. 

Secund6 refpondco cx did^is pau)6 tnti* 
Efto illacreaturapoiTet «adueniente al^uo lu- 
turali complcmenrotvidere Dettm;noni.imen 

i k o ci tuturum •itbitum talc complcmcmum. 
quod non vidcntuc bene nonnuili coniidetanc, 
cum tamen res fit in ie certiflima : neque enim 
omiiia,(]u,c luiuralitcr poirLi.nu, iitbcrc.cxi- 

J|iiniis co iplb,(iue illa vocciuur habiius , liue 
pecies fiue quocuinque alio modo , quod iam 
iion cuio : cr;;o non lcijuitur , cain natutain an- 
tc illud complcmcntuni cllc lanct.ira ,cum ante 
iltud nondum pctcret vifionem Det , quam (an-' 
Ait.is ^ tiliatio cxigic nacuralitcr : ctgo tunc 

polict pcccarc. 

Repiicabis cum nonnulHs : Uta fubftantia 
clfc capax vUionis , fcu acciJcntium aLorum 
tcpugnantium peccato : crgo a fortiorl ipfa re- 
pugnjret; quia elPci nobiiiorcis aeddentibus. 
kelpondeo , debilem ellc iiaiic repUcam , perin- 
de ac (i ^uis dicerec , VoUuicas cft capax amoris, 
qui rcpii^iiat o.iio : crgo ipfi voluntas ex fepu- 
nat cuin odio. Itcm , niaietia priraa eft capax 
caloris vc oOtsy rcpugnantis frigori : crgo ipfa 
inatcria cx fc rcpugnai frigori. & ideai poflcc 
vrgen in mulcis aliis maieriis. 

Rcfpondco ablbluci, (iepi (bbiefta e(!e ex 
fc iuJiffcrctitia , v: qucantrecipcicdiucrfasfor- 
nus i coaicUri vcio forinis iplis , vc non va- 
leanc atiasrecipere , vt fupponitntomnes coro- 
inuiiiter.fv- cxpericntia doccc. Hoc autcm diri ^ 
poSkc dc ca naiura , fcilicct,cx lccam cllcca- 

Eacem pcccati \ aducnience ver^ pofteii Tiitone 
tei , rtJJi illisf. iin. .'p iccni. Id .iutcin t|Uf)l 
in(iuuab J t ur dc m a i o 1 1 1 u b i c ci : p c 1 1 cct i o i ic, 1 1 uii 
vrgec ; qnia (jcpc rcpiigiiantia cum peccaco otict 
porcd cx ic irapcrh:ciiori quam lit anima ,qux 
non rcpugiut : cettum cnim clt , Angclum , Sc 
anim.im ia:ioiulcm longc entitatiui noliiliorcs 
cilc a^hi natutaii, quo cgo dicctem, ATii/f^* 
e^n. Et ver6 fuprii dixt, eiiam effe nobiliores 
piiylkf ipsa giatia accidcntali i & tamcn hxc 
^ itXm illc nacuralis repugnant pcccato a^ua^ 
jii&bftajicia vcioammx ^Ang^li ci rcpugaam:eigo eacaiio nonvigec in pOe- 

lcnti. 

Hinc obicer ie(|ioiidebis aliis doccntibus, 
ideo talcn» nacuram repugnare , quia illa cllct 
tilia naturalis Dci , & non cilct : tffn , quia pcr 
naniCMi ellct hcrcsi«gniii)«M ejjct ^c^wa folus 
Deus potcft elfc lilius naiuralis Dci. Rcfpon- 
debis,iQquam, xquiuocationem efle in vocc, 
fiiiiM HmtrMiii Prim6 enim vfurpaut Hliuin 
nacuralem prxcis^ pro hmii ftr fmmm tfftm' 
Secund6pro fiiio phyfic^coniunOo cum 
Dco. Vndc dico , cos noii polfc bcnc infcrre 
vlla conttadicloria; quia non Umt ciuldcm de 
codem. Acdpiatur ergo lixa definitio filij na- 

turalis , {cilii.ci , * principit coniunllo in jimli^ 
imdinem naiurt , &c. & indc euidciuec argu- 
menci xquiuocatio cuanelcec. Nceoenim illam 

crcatutam futur.mi tiliam naturalcm : nam li- 
ccc cJtct hliafeu licics pcrluam luturam , noa 
tamcu cHct a priiicipio coniim^ curo Deo: 
ficut iitct conipkxoiAi c\ ;;;r.itia ,\: .iiunia ra- 
tionaii p(;r luaiu cllci.ciairi dcbcatur rcguum Sc 
amtcitiaDei ; non tamen ideo iUud complcxura 
cft Hlius naiuralis : qnia noo eft k pcindpio 
phyiicc coniuniflo. 

SVBSECTIO II. 
^uid dt iBnftqutntisfilfnaie. 

SEcvMDocefipondco aigumcntocnum.i(>. 
odmifsi lequeli , & ncgando vllton !n con- 

fcijucnti ablurdiiui i llciccnlco (.nim , nou re- 
pugnate fubftauciam racioiialem iir.pcccabiicm, 
iinio minorem inuenio in hac rcpugnantiam, 
quam in fubftantia potcntc vidcic Dcum. 
1'robu auicm id l^riino : Quia potcil elle fub- 
ftantiacogno(cicitia,non volitiua,vijRiseoAen- 
di difp. 1. dc Auim.i.num. li-. crgo taiis circt 
incapaxpcccandi, ctiamli tion poilet naruraliter 
Detun vidcre. Sccundu , quia non vidco , cur 
cx libcrtatc ad lioc vcl illud opus nccclTario iii- 
fcratur libcrtas ad pcccanduiu. Chiiftus cnira 
Doroinus habuic iibectatem,quaiii&Deusha- 
bct ; non tamen ad pcccacam. £c coniirmacur: 
Aggregatum ex iiomine & vi(ioiie beata, fcu 
graria habiiua|i,eftaliqoidcreacumIiberom 8e 
racionale, & tamcnincapax peccati:ergo oon 
repugnat aliquacreacuracapaxopiiecatioaislibe- 
XX circa botios .idus , aut UMiiftixbites , non ta- 
men capax poccati. 
Rerpondebis hotc inftanrix , natursm illaa), 

qu.c li.ibcr liimcn t^lori.T, c,\ lc cllc capaccm pcc- 
candi , iinpeditara tanicu pcr aiiquidipii fupcc- 
addiram. inqoonolla eftrcpugnancia:atqudd 
fubftantia aliqui libcra crcata pcr fuammct cf- 
fentiam iic repugnans pcccaio , vidctur falfum. 
Sed cottai,quialnnien illud elocic,Iicec |oI- 
Iatnoflrxnatur« libenatem adpcccandum,non 
collic rationalitatetn vUo modo , aut lit>ertaccm 
ad hocveIiIlodobieAombonum,auteciam ad 

puraiu o;nilTionc:u iion [■'Cccaniiiioi.iniiCur crgu 
rcpugnabit viia naiura,i.iux cx lc iiabcat tationa- 
litatem & (blam libertatcra , quampoCtoIumi- 
nc glorix habct noftra anima i Confinno cy, di- 
ccndis infra , non putcft crllcndi rcpiignarc fub- 
ftitiam aiiquam crcatam, qu.T .Tquiuaieaca^ce* 
gato cx liiinine & noftti aninuilcd hoc 'ggrcga- 
tum cft incapax peccaci , crgo illafubftamia. 

Diccc ijuis Primd:Si illa natura ex (e non 
eft (anda,& cognoicit bouum & malnm,cor 
potcsit w^tQx ohic^htm deledabile , vel 

houe^m, Q^mtJ» *f- 

j,l htril f** 
r,*iur»m,n*n 
l»mr» fUm ao /MJf. 

-9tutt ift 

t*in*ftiliiM , 
n*n 1/rttiiu», 
f iltriAi ui 
firntn nrtif- 
fatii iaf*ri 
pnintiMm sd 
fieianjitm. 
Vriitur im 

vfint b*i^ 
tn,tmigrntim Lumtn l*t!l 

ftlinntm td 

nin nmim 

imnimlAl^ 

tAitm. Digitized by Google honeftuni , fibi honorificum & gloriofum apud incapicius pcccaci infcrret immoralitarem. 

alios, ctiomit agnoicac illo offendi Deuin } Hnic Ncc cnim poteft dicj , eam iofcrri tit creatarii 

interrogatioiii rcrpondeo , qiria non repu^at rationalf,non rerd fn irratfonalithoc tntm gra« 

ioaia I acurj , <|iia- cx fe fitomninoauerfa a rc tisomninodicicur; &pcr rccon(lat,deliacdl* 

^tSlbtr'M»if- nioialitct , Sc iblutn pocens amare illud ftitiwlioDe non cogiiallc Ambrofiunu 
/mmt matmm otncAum bonum , vbi' tnlem raatittam non vi- 

deci veida coiurji!i(ilori3 illa, qux fcquantur SECTIO V. 

ex taJi natura. AvlUuc rcplicabis : ta ctcatura ^/'^ «^* • ^ 4 

non trahetetiir necellarUS a bono iinito ,ergo JKjt^fMtd nttonespro tMref»>. 

pofTctnonamrircobicAum bonum moralc,& ffUUUtA* 
cligcrc maltuii ; prxfertim li Ucus illi tanquam 

fitptemus Dominus imponcrct prxccptum dc "t)^»** fit DehcmUs ruppoMCK ei Scti* 13 

— --p«.-^»d«fficih.ccrtc poiTct non illi obctliie. Re- A pnirl»Coocilij(ftPacrtbus,gratiamhabi* ^<«* '4*' 

nfnr a l«M fpondeo , ctiamfi lUa ctcatura non trahcrctur Malem & viitonem Oel efle fupcrnaturalem 

.Z^'"»^'^'" ncccifarii a bonofinito ,nonidc6 filtllBMn Ik •biolucc& fimpliciteri hoc autem non poflet 

mL («17» ^ malum morale. Cur cnim non pote- » ^ naturas poilibilt eacnc eadooa •/#jr« tUitrt ritdariahqua.quxnaturalcm rcpugnantiam «£■ «onnatoralia : qnod eniti vni ctiM (UbiedotMfii & 
■mImii i'c li ihcat cum mahtii morali , &'cui proindc connaturale eft. non dicitur abfolutJ fupcrna- JZjJi^ 
Deus nonpolIitdaicconcurAun indificremem ^"'^'c* vt&nosfupt jldocuirout,& manifeai^2jj|ii^i„i|{l . admalum } ide6que randem non pofllit ampleft^ pacct : qota alioqnin mea vifio miterialts dcbe- 
obieAam,in quo ca malitia lic ? Vrgco: Q\A dici lupcrnaturalisquia crt lapidi & planta 

lianc lepUcam facit j admittit alibi viium in« fupcrnaturaiis. ConcihaautcniplusquuQhot» 

teliedhimnaturftriii-Umitatumadqncdsunob*'' «olueiuntdegratia&vlfionedocere 

ie£la,it.T vt alia non pofTitcognoftcic jcufcrgo Facilius lu c cnodaiar .-irgumcntum , qui* 

iiiiienit dilticuitatcin in vnavolunute limitati Sciiptuta,Concilia&Paifcs,doccni clTc fupcr- 

ad bonum morale , fienon poteitte amare obi«* natuialia bzc dona , 9e ^ratuita creaturis exi- . V 

'■j^^'^^ ftum , quod fit malum ? Ad illud dc przcepto rtcniibus, & inde commcndant libcralitatfm 

aiSm/iMn/' '^*^'po"deo , eam tunc necciraiii» cxccuiurani Dei ctgaillasrad hoc autcui omnuiocft per ^^'^'^^^^ ' 

fmUtKtfuf quodeipriccpturoeftjlieet litdifficilci vtdo*^ cideni,qoddeadonafint,vclpoilinteircckbita|||* ^^*^^ 

" bcrct facctc iuftus , i:i qiio i^ivitia confcni irciUC ■Iteri natur* poflibili : nam pcr boc non tflici- f.^l indcpcndcjucruniniiio a voiuiuatc ipliui:qui in^ tur.ncroihi finttaro gtatuita.cjuam li .ilccri pof rtffrSim» «d 

omniumferc fentcntia.peccarc nonpadetcoiic* fibili connatutalia non efTcnt. Quod cx modo ""J^^ 

qtsia necpoftcce.\pcllcrc gratiain,nec ctun ea loqucodi obiicitut , fcilicct abloluti non dict 

XX conittngcrc peccatum j ibi antein cdtum atgu- iupcrtutiira1ia,quc eciam vni lunt connacUra- 

mcntum rc(orquetut,qaOnlbdif itti'^tjKtBi|Kn|C lii^iiun vrgct : quia Patrcs & SctiptnTa non lo- 

abobic^finito,&c. • quunturinco(cnlaabfoluto,fedrerpcdltu^ad 

Dicet Scamd6quisctimyarqoezdtrp. 231. nosiad quos.vtdixt,peraecid$!irebarietquid- SS Tsim "^" '^'"^^"^"T' & ^lio'' 1'atrcs foli Dco cri- quui Jc abloluta !upcrnaturalicacc ditariir. 

Ittnhmlii^. buctc impcccabiiitatcm , cigo non puteft crca» KcplKabis a lactonc : Noo aliundc nobis 4C 

|iwiBiftilifti tnne cotmtotre. ReipoAdeo , Parres noncogi-> Angcliafont fnpematuralia haec dona ,quitil 

talTc i'e cte.iriiri'; tliuinitiis polTibilibiis , fed de quu cliftanius mfinitj i Dco ; qUod habcc om- 

cxiftentibus. Qu6d li Ambtolius dixit , folmu oisnatuta cteata poftibihs , ergo & illis ellcnC 

Deum immorralem efl^,quianon poceft pcc> fapernliuralia. Negohaceflieraxionethruper. «lifM^ 

ntmmtrim. carc ; vndc fcqui vidctur ipfumloqui de pofll- naturalitatis.fcd fpccificam ac fpccialcm in tali ^Z"**'"^^ 

liiMii Dn bihbus , ciim immottalitas nulli ncc poUibili giadu pcifcaioncm proprii Angelo& homini. J^JJJH^ 

*^^aldT "^^'"'^' comieidac } Refpondeo Primd : totA Mnlta onim lunt vni fubftantic 1 upernataralii, jb«4 4i|f«H 

JJ^ ** roulti diccnt , non repugnare aliqu.-im creatu- qux non alteri.qoia habent diuerUm auc maio^iti fMW 

ram',ctii imraortahtas ellenttalitcr coiiueniati tem peifc^lioncm. Quod euidentcrconfirmoj ^ 

hoccft,vtIieetpotucriinonpfoduci,produAa naro eiiam aggregacum ex anima & luminc 

tamen nequeat annihilari.de quoegi in Phyfi- glotiz diftat infinitc aDco , rmien illicom- ^ 

ci difp. ly. anum. 64. Scd quia hanc dodkri- pleionon cft fapernaiuralis vifio Dei^cieora^h 

nam ob audoiiicatent commnnem in contra- tio illa diftantiz infinitz non cft vniuerlalit. 

lii ^^*^ ''""^ '^i^ ■itmc non defcndo , Scciutdd rcfpon- Aliccx lefpondcri poflct huic quatco argti- ti^tn^ 

, *S*ma!iUtn* 'P^"™ Vafquex fateri deberc,racio- neiuo» conccdcndo haoc vifitinem bcataro fle ali« 

■Mun«/u. '^c'^ Arabrofij in rtgore fcholafticobonam non graiiaro cflc fbpcrnaruralcm,eiiaro illi fubftan- "^*" 

^j^-.-cflie : nam iromorcalicas 1 )ci non proucnit vllo tiz capaci videndi D^uroiquiailla non videret^ 

'^^ ' roodo ab impcccabilitatc ipfius , fed quia non per hanc vifionem in fpccic, fcd per dlaerfam: 

^ , pendet abalio : vndc ctfi pci impoflib>1c poflitt hzc enim vifio ncn poreft pcrete tam diuctfa 

' C4{i,cra tatioBis regulam opcrari,ficut dixcruoc fubicdla,qualiaelIcntilianatuia&nai)ra.Hice 

•lnj|ili eum pofle menriri , ccrti adhiic eodecn folocio dit plicct,qaatcnas negac hanc vliioncm M(4M al^ 

modo cflict immorcalis quo nunc eft : ergo S. non pofte pctere tam iiiui . fi fnbiccla : qu4 gj^*""'''* 

' Ambttfi|ratio non potcftinfcholafticorigore eniro in hoc cft rcpugnaotia:& pixcipti^ qtMti (^Ul^L, ttif 

accipl^coergo.illinnfbldmloqiHdCcreani- devmmirefpicitnatttraliter,atiadver&iuperw,jM,jl^g| 

MfniMMMr- "'ftcntibu«,cirquc negarc.non quii^cm ini- naturaliccr ktenim dc faiflobzc vifio cftindif fwtfir^' 

mortalitatemcxnaturarei, quiahancdcfafto fcrcnsad oroncsfpccies diuerfas Anecloruro,^^ 

habet Angcfttt , 9t tniroa rattonalis { fcd onni- & «d bomineffi;qa* fartt fiibicda valdl^diiie^ 

modam invTiortalitarero , quacenus in poenain fa^poffct etgobrc vifio illi naturz ciTe peccatidminitus pofTuntiinnihilari. quodnon turalis.oobis ver6 lupernatuialis. t.^'iktm 
mber Dcae. Hinc aatem non ne^t, alias crea- Hlnc reiicio P. Herisc , qoi difp. '4 II. nalii. «J, 

turaS incaparcs reccati eft^e morr lcs^aliasbru- pUtat omnino elTc certum , banc gratiam , boc ,MNtai «fip 
tum efliet immoitaic , quia pcccaic oon potcft» liitnci) , hanc viiiofiCm t ^u* <iantur, inm 

0 a . "" ' Digitized by Google y6 Rod.de Ahrxaga Tiii^cus Derijioae (^rnmimkuDiL nulU fubftandx poflibili cllc connaruralia ;e6 

J^uod hcc accidciuia cx natura fua Hnt form t: 
obiefti earecipieniis pct potcntiain obcdicn- 
ti.ik m , illud auicm fimcdbim llto ddiecet re* 
cipcrc pcr poteniiam naturalcm. qood repugnat. 
^mdtnma- B.eticj[tir,inquam, hoc, cjuia non oftcnditur, 
titrM fmA »r non poirc idcni accidcns indifTcrcntcr rcfpiccrc 
fwll^Um fubicdkai vnum , quod habcat iiatuialem 

*b.d,tntt,Um '^'^Y^x^ ad ea; aliud , quod habeat (blAm 
fmlu3t obcdiciuialcm:in icnrcncia ciiiin coninuinijpo- 
foie/i tcftin bpidcdiuinitus rccipi cognitio.qux na- 
rlZ "t.n- "'^^^"'^^ petit aliod rubjeOum. Be licet de cognl- 
]'Jm»l*imH """'^ ^1'4"' iJnci;cr.t, in ahis cerrc acciticnti- 
hm fuMti umnibus cunccditUT : ncc (i ncgatur , nc- 

ganir , e6 quM fubiedia fincdiueifa, (ed ob alias 
rationcs : erco ca folutio ma!c nc;^.u , poiTc hanc 
viiionem nobis fupetnaturaicm alicri cHe con- 
.natutalcm» c6 quid nos 8c illt aliea natora 
valdc diffcrremus , fcu vna h.iberct tianuileray 
altera rupcmaturalcm capacic.iccui. 
Sullmtimr Nihilominus quidquid dc fundamcnto «ius 
"9**/* /*- ^<^^'><>o"" > >Ha tamen fuftineri poteft , ac ar- 
«Mhfo gumcnro refponderi , conccdcndo , non rcpu-» 
Jf* ^narc alii^nam naturamcapaccm naturaUtcr vi- 

^tni/*Dti Dci, non tamcn huios in fpccic , fcd alte- 

^ttk 4iH*-f», ''^ ^ilKtfat : vnde nego argucnti , c6 qudd alt- 
qoa filbftanri.k pollct Dcum vitlcrc natiualitcr, 
iaei fequi,iiii futuram connatutalcm hanc ipecie 
vilioncm ; quod iafierebator pro abTunlo : lol&m 
eiiiin (cqnirur , nh"quam fiituram illi connatuta- 
lcm.quod pollit in aUa viiionc ab hac diucrsa ve- 
riticari, & (ic perfe^ faluari , hxc donaqiue de 
faclo d.mtur , omni crcaturx c(l'c (iipcrnatur.ilia. 
Vnde clarius conrt.at,nihil ex 1'atribus & Cgnci- 
Itis inftni circa ill.un alicram vidoncm diuerfara 
connataralemfubftantix alicui ponibili. 
SjMrMn^ Secunda ergo aliorum ratio pro rcpugnantii 
t'"'"'"- fubftanti» creatx , cui llt connatnralis viiio Dci, 
^TrJIu* fic formatut , Oranis creara fubftantia foliira 
nni atur imttatur Deum vt vnum , aliia daretur myftc- 
Dtum VI rium 1 riiiiritis in crcaiura : atqui omnis vilio 
vHum , «1/7« Df^i iinitatio ipiius vt ttiai^ergo non po- 
iw. VI ur ^e(rg jiiq^ fabftantia ereata , ciiiea vifio fit 
connatur.ilis. Hoc argumcntum fupra a nobis 
£uis iupeiquc videtur rciechun , dum oftendi- 
mns , lapetnaturaliratem non confiftere in hac 
Cimtrit imitarionc Dri vt tiinL Nuiic vero addo , cara 
imitationcm non magis repvgnare (ubftantis 
fr^. alicut ,quam gratia; : ro^o cnim , quid (ic imitari 
Dc-im vt trinmn ? fi ilicant , in co coniiflcrc. 
quod h.ibeat gtacia prardicarum aliquod rcalc 
idcnriHcatum tribiis rcbiis diftindtts (in quo 
conHftit proprie msllcrium Triiiiraris ; ) cercc 
non crcdo docuilfc Auctorctn vilum, rcpcriri 
in ^racil , & in donis fiipemaniraUbus hanc 
imitationcm Trinitaris , aiit eam imitarionein 
magis polTe accidenti quam fubftantia; conue- 
nirc. Si vcrudicant,imitationem confiftcrc in 
Kt» f^ttfi rclpcdhi ad Deum vt trinum }'contii Ptimd^ 
txfliftn quia non niagis graria rcfpidt Deum vt trinuffl, 
"Jfo •'Uqijjni fubftantia hom nis : nam Trinitas for- 
raaliter loqucndo , non cft virtus ptodudtiua 
gratix , aot hominis. Si verft imitatnDncih 
nantin co , quod cre.itur,i Ii.ibrrit vnain 
tiam , pcoprictatcs autem diihndUs ; lucc iroita- 
tio n«cellari6 conuenit (ul>ftamic»non ver6 aie- 
cidctui. T.indem , fi imitatio fit quafi cxprcifio 
myftcrij Trinitaiis , hoc cam benc fubltantia: 
qnm gratix conuenlc , aut (dicam raelius) 
vtriquc .xqualiter non coniicnir ; pcr nfthim vcrii 
diiUiictum cogniiioms cuam nacuraiis couuc* grms, 
xt ih po- 

cftcn- nire poteft fubftantis : hsretici cnim ada$«.qno 
hoc myfteriom cognoicit , eft nacucalis , ergo ex 
ca reprxlcntationc Trinitatis nihil de fupema- 
turalicatc vi&uus. A priori autem rciicio eam 
dodrinam » quia titm conceptns fubftaoria 
m;^i$ accedacad Deum , quam conceprus acci- 
dcn(i$,aliundevcr6 limitatio ctcaiura: cx xqtK> 
ceperiacur in accidcnti, ac in ftbftahria i non vi- 
deo , cur haec imitario Dd vt trini ( voca illxm 
prouc vohieris ) L>ofIit rcperiii in accidcnti crea- *^ i^iftri*- 
to , non vcro in iubftaniu creata cx conccptu |,-,j(|jfinrfr 
liio perfcdiori qnam lit accklens : atqui acd- waimJm» 
dcnti crcaco,!un;ini fcilicet glorix.connimralis Hh 
cft cxigenci.i vilionis Dci: crgo & iubl^antix 
crearx poterit eile connaturalis. 

Tenia ratio iit P. Suari) inde probantis , non S,«««M»»» 
eftc po(nbilemfubftantiamcrcatam,cui fitcon- ^ 
nanuaUs Dd vifio ; qoui fi effec poflibitts * de 
k&o exifterec : pcrtinetet enim ad orn.itum 
nuudmom huius vniucrli. Nequc hxc ratio 
placct. Priin6,qaia peream noa cam oftendU 
cur repugnanria in tali crearata, qdkn jpcoba- 
cur a poltcriori , & quidem I mealo valw cz- 
trinfcco , cam non c(Ic poinbilero. Sccundd» 
quia luec eft puca cotfgcuentia,qucfaciIIimi 
daditurrnani (vt omnes Summoliftc fuppo- 
nunt ) 3 podibili nd .iilum non valct conic- ' »7 quentia atfaimatiua. Et miroi , Suacium , qui A^tf^tit 
'in aliismuIrismaterKspltirlma admittit pom^MiB^ 

hV.'.:t c[\.ix dc fj^lo nnn crirtunt , in prxfcnti hoc tnr rim iHf 
viutn argumento. nuinquid non potuit l^us t^^'^^ 
pro fuo hbitu non crealTe Angelos in hoc mun- 
do-Da id itafa£him,qui -i poffibili pofito in a£lu» 
iiulium fcquitur abiurduin i cllccnc tunc bona 
confcqucntia,yf igiiii mmt3t^lkmdtfii3t , trgttuc 
ySnrp«^;fc7M.'cencomnes eamnegarcdebecenta 
curcrgononinmatcrianoftra? ' . 

Rcplicabis : Feciiret Deus violentiamvifioni Vf^^ii^Sa 
bcatc , II non dediircK ilU fuum fubieOum con- ^ 
nantrale,qualedlcctllelnteUeftos.Refpondco, ;„ nrsrnm 
vifionem ex fe tampctcrc noftrum inteilcAum, inntuaim , 
^aaaa illum,licec h contrario non cam nofter ^--wj"^^. 
incetleftns eam vilionem pctat , qulHn illam j c- '^^^ ^^"'^ 
tcrct intcllcftus illc cui cfkt connnturalis j vnde . 
vifioni nulla hccct violeiuia,etiamlj non^aretut 
Uli nlli noftet intdleftus. 

Quart.i aliorum fii : Vifio Dci pctit vnionnn Stxlm^ ( 
Dei iplius cuin intcUcCluifcd h.tc vnio nulli fub- r**** 
ftanriz potcft eftc comMnvalis , ergo. Rcfpon- ' 
dco,mc infra oftenfarum , maiorcm c(Tc falfam. 
Nutic dico minorem haud cifc veram : nam ir 
grattaft lumcn glorix , qu.T funt cTeacnrx, pe- 
tttnCconnaturaUtcr hanc vnionem , cur non p>n- 
terit eamdem aliquacreatuta fubftantialis :- ratio 
«um fubftantic augct,non mtnttit perfiEAio- 
nemv ide6qae mini^ videcnr ci vnio CHm Dct^ 
^pugnare, quam aoddcnri. 

S E C T 1 O VI. 

Iti^itgndntU ex amicitid f^Jftm. 
Dti djfiiuituHMr, fituii mKi R EciNTioRHs nonnulli fic clifcurrunt: i8 kDeus eft naturaliia; noftcr Dominus , Sc ^'t**^. *** 
nos nacnca feroi: ergo natucalitcc non fimiiis ^^^^in 

cap.iccs amiciri.L- cum Dco. Confirmanc cx ,„„,11.1 Dri, 
Ariftotclc 8. l'oliiic. cap.6. ncgante amiciciam n«n;»- 
iiucr dominum &fecuiim,& qoiahic vt talis '/< /m* 

fiirticicnrcr alio moilo pr-vnii.itur , &quiaado- ^'"rtlih 
uj^ny icmj^er (cicxtui ia bonum fuum. Coix- Digitized by Google bmXM Secund6 ex vcrbis C .iuifli ad difcipu- 
nmdktmvts/irnotjidaimtei \ qtiibus m- 
fimut a^Re i reruum nohefle naturalitcr capa» 
cemattilcitixcum(Joinino:atqui ll ainicitia non 
petefteflecouiiaturaUs lcruo ,ncc poicric vilio 
Dei,qu« maior eft qtum amicitia. 
*^fftiUittw Mulca in hac lattone induduntur , haud 
iflT^'^ carent difficultatef &inprimisratto.qux foric 
^^Ntm^ »"a«n'citia habet locutn ,iionhabot iii vifione: 
nam recuus poteft natucalitet imueri dominum, 
licet non m eins amicus. tc fvfA fcd. ). dixi, 
ctiainfi ah"qua creatuia ciTc: cip.ix \ ; JCJi Dcuin, 
non continui» foie fan^oiu & amicain Dci. Po- 
Xcft ergo, dato antecedentc , negari confequen* 
cia ,id vidoncm , fiuc in fc tnaior fit liuc non. 

Sccund^ , vidctut hacc raiio prctncic ipibs 
ar^entestnanihotno natnraUter eftcapaxali- 
ciuus amiciti.x cum Dco : crgo amiciti.i Dci cx 
conceptu fuo iion exccdic capacitatcm natiua- I nsttiit m.iiorciii cuni lubftantia Dci iiitcllcdtiua&: v(»- 
lituta iimiUcuJincmhabct nobihilim^ lubtlan* 
tia angeUca,quaE & voUiionis & amoris capax 
c(l,c]itam ijualiias niurrua (^ilu .v .u cidcns 
&: ioric n,ituxa lua cotruptibiic , uiortuum, iicc 
cognofccni »ecamanseft>crgo rationc (imili- 
tudinis non poteft magis ilU tribui dignitas ad 
amicitiam,quam nobiiimuue fubftatiz angcUcae'. 

Tcrtio principalitcrteiicioeum rcccntiotum i^»'"'^ > 
difcutTutn \ patitui eDim inftantiam in aggrega - "^''"'^- 
to ex fuhftantii noftrl & gratia ipsi^ illud cnim 
cxigit naturalitcr amicitiam Dci , Js t .micn illud grutk n*\tf 
efta:catura& lcruusDci: crgo poccll cile naiu- rtlutr fait 
Kaliter affltcttia Deiergareniam. Refpondebis, *>"uu'um 
in co .iggicg;»o iam imUidi fjuorcm & libctali- ^ 
taccin ipliu&dumini,iuco nun miium,il,fup- 
politoeo(auore,debea(ur amicitia i tc autem 
iioti vellc probare , iiill r.iuotc rcclulo , non clTc 
locum amiciti.v. Scd coiitra , quia iuxta hanc Dicts , i» i% htm lubftantix creatx. RcTpondebis Prinift • toiplicationcm vidctur planc tidicula Ariftotc- 'Jl^Jll^fU^ 
vcriim iJ clfc dc amicitia n3tutah',non de fuper- liscir.ita audoritas : ciim cnim illc intcr homi- ^ j, J|„i,iirti naturali. Scd contra ,quia ha:c clt clarapctitio 
rritnmftlutk piindpij: ego eniin contendotnon necei&cid 
^^""'/•J»»" amicitiarn cum Deo cflc fupernaturalcm cx 
»■«"»■ rtpn^ conccpiu amicttia: ; quia hoc non cll dc con- 
ceptu oinnis ainicitiie aim^eo.Tudicis, illam. rutn 
tmr. ncs loqucrctui , intcr quos non foliim intcr 
teruimi &'dominum , ftnc fauorc non <it amici- 
tia , lcd neque inicr fummc xquales : non cnim f*"" . 
li c -o libcralitcr non volo ,coget me altervt '^"LTaj. 
cius /im amicus;certe mipcrtincnter ibi cxce- „|, mwii^ 
lcilicct detur aliqua , qiue litomni fubftamtaB . Ccrtc quod Ariftoteles ibivoluit,lbIumeft 
' creacz lapetnaturatis,ft: anea(upematara)tes (vt quilibct prudcnsnotaUt) reranmnon eflie *' 

^ ^*ifi*tf probctur cx conccptu amicitix. Ec vci o tota t.ip.iccr.i c.ilis fauoris.niancntc iVitu fcrui. Con- 

Ariilotelisau&oritasiam tuit,quiaille nondi? trabecundu,quiavclfauorilIcfpcciaIi$ cxcrahic ^*"'* 
ftinxit interonidtiam natocalem ic (bpemacu* Konunem^racionerecttiivel non : extrahcrc non "^* 
ralcin:&quidem inerito. li enim cuis rano bo- potclt , qui,i aJhucpolt i;r.uiam homo elt lcruus j,,,(„, f,tuii 
na c(l,dcomni ainicitiadcbctintclligi.quiapro-' . Dci,ini6 pcr illani Ipcciahter fit fcruus. Quud ii nn« fftd^ 
batdirc^^nullampofleeirecoimaniralemtcnio/:^ non extrahit i radone retui,ereo dkm lenias m [ttkim, 
Rcfpondcbis Sccundo , non po(Tc dari vllam vt t.iliv , inxta cam doclrinam , fic incapaximi- 
^^^'^'*''* verainamicitiam natur.ilcm intcr homincm& 
^iett fitt,f,. ^<^"">:nam licct fit poflibilis anXNT hominis vel 
Mit 4^,, Angcli in pura natura crga Dcum proptcr fc , &r 
frtfit, redamatio Dci crga homincm ciiam proptcr 
'iM^ |prum (quod quidcm a nullo negari poteft;) 
rt f^"^ illctamcn aniornoncoaftituaamicitiam,quia 
*ff*m,ui^„ "on hipponit ItmilKadinem in natura huma- 
»»» in. vel .ingclica cum Dco. Scd coiura Primi, 
t^ettiit «n». quia ciim iile amor mutuus (it crga perfonas 
^l*» WMM. radonales , 8c fit proptcr ipfas , nihil planeilU 
Ctnirt^pri. *'"'^'Vt con(Utuat vcram amicitiam i nifi facias 
^■lUt Mitr ^uzftioncm de voce , & iUam folam vocare ve- 
»»»mmt ,n Us amiciriam,quc«eftfiipeinacaralis , in qoo iaro 
'r^l^nju"*" ^"'^'^^^ principium,& prob.ites idem pcr iJcm, 
frttin ^cihccc .rcpugnare naturalitcr amiciiiam , quia 
Ikb'* amicitiam Iblum intelligis alhotem fbpenta* 
"«Mi: turalein, Contra c!,trius Secundo , quia fiuc 
amicitiam illum amorcm , (jue non, ne '^Ami '^^"^^ innomjneiiUe cR amor ,qn{ re^c 
bonum crcaturxproprcripi"am ,huiK- .iiucm tu 
negas ex Ariftotclc , c6 quod dommus lcruum 
«d Te ordinat,&c.contrarium autem fak oftendo, 
vbi iam ergo A riftoteles? 

_ Quod de dcfedu nmilitudinis in naturl di- 
citiu , tion eft ad reni. Prim6 , quia amidtia 
non definituc per cam fimiUcudinem , fed pec 
mucuum amoiem perfonarum rationalium. Se- 
cundo , quia f.ilfum oinnino cft , homincm na- 
turi fui , ctiam feciusi gcatia , non dle firoiiem 
D«o in natarft. & tdem de Angelis dicotiiinc 
cnim n.iturx rationalcs fpiiitualcs , &: miror 
tamparum coniiderairc hos Auclorcs hoc ante- 
cedou. Rogo eniin«o6iine phjriici Loqueodo» cici.c cumdotnino ; quia totu^ ordinanix ad vd— 
Utatero doniinijccrcc adhuc pofito Co faaolw 
non erir c vjvix air.iciiix : quia per eum non 
punicur cxtia fciuituicm ,itn6 nouo ticulo iic 
Ktuus : vcl certc roali eic&nurace piobaiac re« 
puniantia amiciiix. 

Dicunt nonnulli alij : Rufticus ex fe eft in- SmdbMi 
capax ainicitix cum Impcraiorc ; pcr hoc tamen /* "** ''l**. 
Lnpefatotnonimpcdiiucqui roiniis eum ac- fV'--*^ 
dpiacliberaUter , £ vetir^n amidriam : ergo et- 
iam(i trcaturaiit naturalitcr incapax .nnicitis 
cumDeo,adhucpotcrit Deub lupcrnaturaiitec 
eam eleaare ad aroiriciam. Ncquc vct6 cx eo 
qiiod clcuaca (Ic capax aroic»ueyvalebit ,etgo 
iine eleuationc eil capax. 

Ex euidenti impugnatione haios infbmis 
clarius apparcbit vis argumenti hoftri. Proqiio , 
aducric , duphcitcr pollc rullictun clcuari ad 
amicitiam Iinpcratoris , vno niodo mediatc« 
alio modo inimcdiaic. Nkdi.itc dico , li prius 
rcddacur in lccapax&condignus amicitt,c ,& 
pofte^ dcinde amccur amore Smidtix. Imme-< 
diaci- dico , quando non aufertur ab eo indignir 
tas..ncc datur illi vlla condignitas , fed imme-' 
diatcillum amat Impciator liberalitcrtainquain 
aroicuin. Hoc fuppoiito, dico*ad eam eleua- 
tionem mcdiatam neceflbm omhino elle-v vt 
priiis aufcratur ab co homiiK tLfTticitas, & de- ^ 
tur i ! h nobiUtas ,qus ex le iubcai aiiquam con- ^ 
dignitatcmcameiaroidri2:&iniocaia film- 
pcracor cum vellcc faccrc digiuini , iiicptc mul- 
tipUcarct Jn eo nouos tiiulos ruftici , ieu , vc (ic 
4cam > ooias caftidtaceijquia id poii&s ellec 

C I Digitized by Google 78 Rod.de Arriaga Tradatus De yijione ^ mmialluu DeL 

inter inaequales eam non coluerere earo redJcrc inn^pis indigniim:vcl ccrti: , cfto 
^ Imperator f.tccni: lili alios (auorcs , v.g.iaicc ilii 

plures agros vcl c.ifas , adhuc camen cunc te&i 
quis argucrcr : Vo([ jn iuium fauorem non cft cx- 
rradlus niflicas ii fua ruilicicarc & fubicdtionc: 
ergo adhiK eft tani incApaK amicitix Imjjcnuo-^ 
ris»quam antca. Omnes Tauc hftncconicqocn" 
riam Donnm & optimam dicenr. Aiin lecundo 
c.uiuiu.inilo immciliate clcu.niir ,id .imicitiam, 
& l\xc cA primus fauor » haud dubic nec tequi- 
iiturextr.iAioaratione (erai ,& ntala ranc eft 
confcijiicntia hxc : Amc f.»noi\ iii i)onc(l cajnix 
aniicicix, crgo ncc poll fauoicm : cum cnim ipfc 
£iuor 6t amiciria, illa conleqoentia feti hme 
xquiualcrcr , Atuc amiciciam noQ crat anucus» 
crgo liib illa non ell amicus. 

Addo tamen , fi li capMc fumatur pro codcm 
icdi^itu , polTt tiinc cli>.i cti.iin (iili fjiioic cictia- 
tionii non cllc cap.iccin lcu dignum : tjuia cllo 
fiiamicusde £iifto,non camcn c(l condignns, 
ficut porcd homo fubPrxlatura & Canonicaiu 
elle indignus iiic). 

lam iuc ad nollrum caruro. Ci!im enimDeus 
non eleuct hominan ad amicitiaro iui imniedia- 
r^ , amando itlum amoie amicitic ( vr mulri di- 
cinu diuinicus poHc licri linc v!la illfiliionegra^ 
tix) fcd eiciiet homincm mcdiatc , rcddendo 
illum dignnm eS amicitia pcrgi.uix qu.iUiatcm, 
nam vcrc hxc f.icic iam lioinincm con.lii^iic pto- 
mcrentcm cum aroorcmiollcndcrim^uc pcr cam 
qoalitatem non extiahi hominem a rat ione (erui* 
imonouum addi titulum fcrui, Sc (licut fupra dt- 
cebam^ pcr cam non cxtrahiiur iionio a ratiorc 
ru(lict,& adhuf capoitta homo infinities magis 
diflat ii Dco quam vilc m iP.ripiu/.i .il> !inpc..i:i)- 
, ic : quid ,qua'!o, iuu.u c.un »jualitatcm uouat.4in 
elle pei fauorcm iplius Dct , vt ide6 per eam 
dignus reddaiur homo cui dcbcarur amicitia? 
Si mancipio vili doiurct pcr fauorcni Impcrator 
pulchram {rfumam pn» ptlco , aut caiccos ali- 
qoosydiceretumetunc iaroruppofitu co fauoie 
ef1edigmi$,&promereriamicitiain Imperato- 
ris : RcclilTinu- crgo argumcntor i^probo,ra- 
tioiicm fcrui & inliiuca: dillantix a Deo , vd 
non probare indignitatem ad eam amidriam in 
ii.ituui illa pcrfcLbniu)."i piiflibili i vcl (i prob.ir, 
etiam pctiuadccc homincm in ptioii nacurx, 
qoo haoei gratiam, non ciTe dignnm amoreami- 
citiar,cflo poftca fcquntur ,nmor:qnia &: tunc 
habcc fcruitutem & m(initam diltanciam, nec 
pcr faudfcm donarionis giatue extradus cft «b 
ca viiicnc, qu.v rcpugpatexigemiclcttd^niiad 
naturali ,td catn amiciriam. 
3 1 Qu6d (i idc6 dicas «(emiiatem non includcrc 
' • poHtiuum prxdicatuiTi rcput;nans amicitir , lcd 
^rxcilum dcfc<^umcondignit.itis cum illa ; cum 
atttemdefieftumetiam nonabIat.n fcruituie tolli 
per graciam ieu per fauorem Dci ; bcnc, cur 
ei^ tn ea (ubftantia f dc qua cft lis tota ) non 
dicis ittcm ? Icilicct . illam , etiamli cx prxdicaio 
ccmimuni fcrux nou iit dffina » habcre taroen 
vnam talem pcrfc^onem nipra afias ; quz licet 
non cxtraiutt iji|.\m a rationc (cru.c , licut ctiain 
pratia iios nou cxtrahit ; adluic tamen fupplct 
tndignitatem , & reddit eam nacurant' dignam 
amore- Dei? 

lam oporcct ad horum lecentiomm argo- 
jifigMiUi ^^"^^"^ ^^^i"^"'^^^- Ad Ariftotelem dico»cum 
^flmwwr. loqui dc ftruis, provr apud honiincs fnnc , man- 
cipia v.^. qux domini vix dignancur alpiccrc: 
podeceivmnoffilnescumtalibus iabest «mict- tiam , imo 
duit .d(cr : 

Nen btne e mmAH 0»mic i» tmi fide 
AiMciJM er <iawr} ' ■ 
qiiod procul dubio inDeo fainim cll : liciet enim 
infinitc cxccdat homincm ctiam iuilum , tamen 

fetfc^UiGmo amicittc amore illuro profequitur. 
odem modo re&ondeo ad vetba Cnrifti Domi- 
ni,i!luiTi (cilicct(olamfeTuitutCin,quJis c!t .-.[ lui 
homincs , negaflc fuis Apoftolis^quos alibi pro 
m.igno fanoreferaos vocat^Marrh.a;. Bt^fimt 
hone. £c ll.tix 49. Serutu metu es tu l/ratl , quiain 
te ^lorUkor, qua dc ce innmncra func loca. Vidcs» 
parum hac tatione conuind de amiciria natarali 
podlbili. 

Aducrce,ainicitiamcuma]iquo ad fummum jimiri itf*- 
ex conceptu Gio petete conTenlum is&tuitum in W*^ 

, I * r "... oTMiuUHm M 

altcio : & ex h.tc n.irtc ( ucor,amncm amicittam • , „„_ 
pcndcrc a ^auurc Dct ; non tamcn idco cic ncccl- . ^ 
lacium , vc vel fiauor leu confenfus lii fiipra vices 
natwales narurx pctcntis amiciciaro, vt patcc in 
amidtia vnius hominis cum altero*. Idcm ellct 
inamicitia illius crcaturx curo Deo.Im6 Ci gratia 
piopter fuam perleffcionein ( licet (it crearura} 
non (bi&ro eft capax amicrtir Dei, lcd quaft iura 
illamexis;it 1 qu.c reput;n.inti.i m cuquud lit 
aliqua fubllaiuia habcns xquiualcnicm pufc- 
^onem , 8e petens etiam natura fua amiciriam 
cum Dco?Q^i>d li liigmras :iun fn taiua ,vt ci 
dcbcacur amor Dci ; cuc non cric talis , vi faliein 
ficcapax eios amoris? 

Obiicies : Gratia vnit fcuconiunt;it homincm 
cum Deojhoc autcm cll prof iium Dci:c^ 
non potcft clle vUi creaturx ea gratia connam» 
t.ilt<. It.i nonnulli , quos v.-^.liicmivor : vidcntut 
ciainltbi concradiccrc : liuc ciitm ca gratia fic 
joonnacuialishomini ; (iue non,eaveieTiiItho- 
minem cum Dco , &' infa cft vcrc creaiura. quo- 
modo crgo ca duo cohxtciu , Ormut , tji \t,giamtmm 
cre*tHr4, vnit , & vmrt tfi frtpritmD^iQ^tA^ Dn. ■ 
idcu propcium dtcas,qiiiaaDco eagratia pro- 
<Jocftnr ; eriam in eo lenfa erit proprium Dci 
viiirc libi camnantra:n, licct [;ratta lit connatu- 
ralis cccaturx ; quia ctiam iilam creaturam & 
gratiam mnc Dein producorer. RcTpondeo ergo 
gratiatn vnirc aifcrtiuc , cxpofccnJo amorcm 
iplius Dci;hoc autcin nuUo modo rcjiugnarc 
aiicoi crearorx. Qa6d fi creatune acadentaU, 
cur non fubdantinli ? vcl (;iltcm<da icpugnan- 
u.tm,qnx non cft huculquc ollcnfa. ^ 

Ergo hac rcicda ratione,i>o({et quis alirer g^^^l^ 
i.!cni intcntum fuadcrc:n.im fpccics ad vidcn- p,«, n«n/#." 
dutn Dcuin non potcll cllc dcbita crcatura:: r.iinr ^uum 
Deosenisnnon tenetur fui fpcciem vlii prxbc- [•'•^«—•r 
rcrergo vifio beata nuHi crc.nur.r t'.!l potcll 
connatuf.Viis. ConHrm.icut. /Micuia lutic ciitia 

f I • • ~ , - ' mt fptt$t VUt» 

omnmo iupcrnaturalia , ciitulmodt luiu vmo ^'f~f,f}f^ 
h)rpoftatic3,,&cre^itioaccidcncis,quonmi fpe- et^tntu»' 
desintuitiuanon dcbeturvUi fublbnrix natu- nh maUiw 
rali : lunt enim fiipra natuiam tocam : kd Dens 
conrinec omnem perfe^nem creatnxx * etgp i i 
8c hoc continet , tfxhi non debearor (pecies 

iplui. alicui crcats fubftanti.x* : Iu)C cnim cx fc • 
cft pcrfccUo aliqua, qux in Dco dcbet tcperiti. 
yenkmneque hWcrario fiirisfacit. Primo,po- 
/icoKuninctcnctur Dcus vi.! Jatc cam fpccicm, 'tfH^* *f 
vcl concuircrc iramcdiatc pei le uatutalitcr ; & IfciUIiSii! 
camen illod Inmen eftcre8taca,necvtdecurce- 
pugnarc vna fubftanria .vqtiiualcns .iggrcgaco 
iili ex lumine & intcliectu, vc fxpc dixi. br^ 
poceric alicui fiibftantix nacivati deberi ipeaes 

de t 

Dlgitlzed by Google maimm ft 

vifittm Dii, 
ttnttuf DiHf 
dirt j^icitm 
fm. Difp. 5. yln •VifiQ Dei ex fno concept.fit omni creat . fu^trnctU SizQc. 7; 7«^ Tll fuplt»*- 

tUT*Ui ntn 
P*0 't nttu 
ttUimtM/M- »4 dcDco, .bcciuido, aliuil cil tencii Daiin con- 
cuctere loco obieAi , aliad vcro poilc. Dixi 
aurcni , licct illacvcatura naturalitcr (.illt viliua 
Dci , non proptcrca illi dc.bitum iri naturalitcr 
vilioacm : noncnimoronia,qiue natutalitcr ha- 
bcri poininri nobis dcbcntur: crgo jiccr Dcus 
non tenerctiurdare Ipecian fui, aiihut ^oilct clfc 
crcatura naturalitcr viliuaDei. 

Ad confirmationeni ex cniibus omnino fu- 
penuuuralibus rcfpondeoincgaudo cllcpcrfe- 
Aioncin iimplicitcr , qoM non poiEm natuca* 
litcc co^lici : id enim ets pcouenit ex eo quod 
non pouimt natocaliter exifterc , in quo admi- 
fcctur inipcrfcdio magna : pofle cnini non cx- 
lilkic, impeifedbo cft crcatucae. Vnde iic^vc 
il :> iupLTnatoiales fbrt6 nec abftradioc poffinc 
cognolci , nifi pcr rcuclationcra; antcquani fint; 
puit(|uam autcm fuftqm,probabile cft cas poile 
naturaliterdeintuittui ab Aiigcio Lugnorcid* 
quo in mnteiia de Angdis. Cum crgo Dcus ob 
luam inhnitam petfcdioncra naturaliccr & nc- 
ceaari& cxiftat , polluquc cognofti ndturalicer 
abftradiue ex crc.-ituns tjuas candat , non valct 
argunicntumarcbus iupcrnaturalibus adillum. 
Secando rcfpondeo , entia rupematuralia non 
produccrc fortc propriam Ipecieiu fui,iiin fu- 
pcrnaturalem,cuiusclt uicapax natura, idcoque 
lUtutalicer nonpoHe videri ; Dcum autcm , ciim 
/it ens naturaliHimum, vcl per fcjvc! pcr fpccicm 
propriam (li hic iit poffibilis, dc qua iiifrajpoflc 
naturalitcr vidcri. 

Replicabit qui$:Sicut negatur^tc ponibile 
•Kqood inbieftumcui iintconnaturalcs illz rcs 
quas fupernarurales omnino efle ccnfcs ; cuc 
non ctiam negas vUom efle poflibile fubicdum 
pro viftone beati , tc fic clare conftabic eam eile 
lupcrnaturaiem? 

Rclpondco, dcbuifle obiiciencem ^tteiidere 
pro creacione albcdinis extra iubie^bm*, non 
pollc alium rt iminum qucm producat aflignari, 
quia , vt almiidc luppono , adio produ^ua 
vnius teimini non folim connaturaUter , fed 
necdiuinirnspotcftcircaclio altcriiis. Idcmefl 
dc 

vnionc h) pollatica, qux cilcntialitcr cft af- 
iixa huic naturx. Ego antem adbuc non ad- 
mi/ipolTibilcm formam aiiquam rcalcm abfo- 
lut^ omni omnino fubicdo fupcrnaiur.ilcm: 
ergo repiica hic panim nos preinK. 

Dcaique vltirno nonnullificarguunt:Nulla 
lablhintia pofllbilis potcil fuis viiibus chccre 
amorcm Dci fuper omnia tam pcrfctlum , quam 
iit iilc quo nos dc fa£ko iuftiHcamur ; alioquin fi 
illapeconirct.potuirtctfuisvitibusiuftificari^crgo 
nulla potcrit cliccrc vi(ioncm,qua: maior cft. 

MuUa in tioc atgumcnto dciideio. Piimnm» 
cius AuAores ibppommt amoitm Dd ioper 
omnia non iuftificarc cx natura fui , nctjuc clTc 
vilo modo condignum pio monali , crgo ille 
cuncnimie iuiliiicaret:non enim obligabator 
tunc Deiis ad facicndum gr.iti.im illi , quain 
nobis dc fa^ fiacit,vc acce^tccui ad iuftifica- 
(ioncmiUeanior,qnantumuis non condignos. 
SecunJuin qtiod defidcro eft , quod , ciim hi 
vclint .crcaturam cap.ucin naniraliict vifionis 
Dcijfuturam incapacem vllius pcccad, nonde^ 
buiircnttimetc ne illa iuftificarctur i pcccato 
liio , quod habcrc nonpotcrat. Tcnium quod 
minusplacet,eftqu6dnon vidcrint facilc did 
ponci-^cr pcccatJm ilLiin iinjlfiiratr. ii;';,', ^ (^jrct 
illi i^cusgratiam ctiam intra ordincm naturx, 

«Uoqniii piopoctioiMtaitt vi 4iccift anrarao* cfto , li icmcl ciim habcrct , iuilibcaii pcr illum 
podet. Denique diiplicet , qota feitc non i cpu- 

gnatin aliqua crcatui^ ellc vircsnatur.-i!ci .-id vi- 
lioiicm Dci , non iccm ad amandum cum libcic 
pcr amorcm noftro 3:qualem. Sed hxc impugna* 
tio iitm c!l t iin lolid.i c|u,im prxccdcntCS, qu^ 
iatis hipcrquc ollcnduut eius argumcnii de« 
bUtutcm. 

• S E C T I O V H. 

CoaciMdiiHr fuBia^ 

EX (lidis hucufqucmanifieftcconftativaljif 
prob.ibiicm eile lcntcntiam loannis Maioria 
in 4. diit.49. qucm refcrt& ferc reqniturP.Mo» 
linahi'cart.;.dirp.i5.iciliccinonrcpugnarccrea- ^*^^* t* 
tutain aliquam cui fii connatuialii» vilio Deii vei ■ 
hac eadem qa« nobis eft ibpecnaturaUs , vel ial- inpiuki 
tcm aiiqua alia fpccic Jiucrfa,fiuc petfcdior, „. ^ 
iiue imperfc^or lit,quaiu tuec noilia.In condcm 
rentemiam Wdentur tndinatc Nominales aliqni» 
dum aibitrantur non rcpugnarc cieaturam ali- 
quam natura lui impcccabilem & laii^m,cui 
Ime dubio connataxalis edct viiio l>ei. .Eandem 
in manufcriptis dcfendunt niuUi rcccntiorcs 
do<!!li ik ingcmoh i vnde non cft cur in ca dcfcn- 
detidi VUom quis tuncat (etopiilum. Suaden au - 
tem rurfus potcft pofitiuo arguincnto,quod beni 
Molina tctigit ; & licct nonnulli illud non ad- 
ntodum ccnfcant cfficax , inihi camen videtuT 
valdc foliduro , prxfcrtim in principiis com- 
nmnibus inuiconun i in mcis eium faciliiis po^ 
ceil: fiilul*. 

SVBSECTIOI. 

BMftnditur drgimeatum fr» fiMttuti^ 
I94nnu MAttris. 

1L L y o nos obitcc in pijECcdentibus fapc in- ) j 
finnauimos { eft autem hoc : Aggrcgatum ^U"t*f^Si 
<rx luminc glotix & intellcctu nofiro clt quid J',,,!*^'*». 
iinitum Sc liinitatum , ergo poccft dari ahqua ,,j,am»€Mi fubibntia iinita 8c creata co perfedior 

huic aggrcgato connatur.ilis cll Dvi vilio : crgo fniimm^ft^ 
Hc illi lubltantia: eoaggregato pcrtcdiori. I'ori6 "J* " 
'petfcftioccm fobftanciam dlc po(fibilem,fuaderi 
vidctur , & quidcm ex principiis communibus 
ctHcacitur ; idco enim ncgari folet poHibilis 
aliqua fobftancia omnium perfc^idima , quia 
quacumque dati, illa diiiarcc adnuc iniinitc k 
Dco : ergo pollec dari aliqua perfedior , qux 
adhuc eilec cceacuca. Hxc cft communis ratio, qus in pcvienti locom babet. Nam etiamfi P'^f'^ii'< 

" ' " ~" " pcr 

fcdla ac cft aggregatum , diltarct adhuc infi JarenKvnaibbftantiaperfeAior, aut .rqucpcr- "1^^^^^^* niteaDeOk&eui» crcatuia, nec haberet aliuiide 
in tc Aao contradiAoria : ergo ca pofltbiKs eft. 

conccdcnda cnim cft poflibilis onmis ca pcr- 
fe^o , qua: non excraliic crcatuiam ab clli: 
finito ic creato, nec alitmde habet pmlicats 
contradidtoria. 

Refpondebis Prim6,ncgandominorcmfyl- Kilfinfig 
logifmifoprapofiri,(alicctaggregato exintcl- • ''^' 
lcihi Sc Inmine glorirc connatur.ilem cdc vi *^f' 'fnr^L- 
iioncm Dei. Scd contrit, Quia aliud cft, ipii r»i*m vifit- 
' intelledhiinoncircconnaiuraiemteftcnirotnnc Mm. 
ctiam cleuarus ; aliud ver6 , aggregato toti non ^^^^. 
dcbcti vilioncmihociccundumfaliumeftioam tpt' 
jodvgregvonsioiifluininisd^betarTUiona- ^^,^ 

Q ^ |iitaUi«i>* « uiyiiized by Google I 8o RoD. DE Arriaga Traclatus Deyijtone nominibusDei. ^ %imim% *jf tu[aliter -,& incie cgo atgumcntoi-.quiaillud vt 
M<tMMnt0» cotain,& vt a|;grcgatum,eft finnufn,v{qae de- 
V «Mjpi. betur vifionaiurilitcr : ergo porcri: cxccdi ab 

vna itibftatiacreatj, cui co ipCo dcbcbitut viAo. 
' Hffftm^ Sf Rcfpondcbis Secnnd6,conreqaent{am hanc 
mnJjiJmmtn ab aggrcgjito ad lublhntjam bonam non clTc: 
t^e mHru- nam in aggrcgato includitur tnftruracntum 
m.n,0m Om j^gj fchcct liimcn gloriat; perfeAto autem 
frimfJUt. '""'J' cnd! nun allimiurur inftrunicn- 

tu cxi:ia:cco &: adtcititio.fed ag^iti pi incipali, 
nempc Dco. At in fola fubftantia nibii eft 
quod iit inflrumentam Dci , quid ergo mirum 
Sihih» ku A ca non poflit eliccre vinonem iScA conti», 
wm imglte* qoia lluc liis nominibas txirii^ Sc ndfiitiitj 
rcs confuiuUtui» fiuc oonnam tgo oftcodi , ilii 
aggregato debeii nataraliter viltonem. Ergo (x 
(it vna rub{lantia,qox rcfoijcam pcrfe6kjo> 
ncm continefttfiue lit inftrttmentum, (iue non,, 
potertt neturattter elEeere vtfionem. Adde, to- 
iDcn glorix non alitcreflc inflrumcntum Dci, 

Juam quatcnus cftptoduduina Oeo, vt cf. 
citt eara vifionem fimttlcum animlquo fen- 
fu f«irte ctiam ipfa anima potcrit dici inftru- 
mcntum Dci^quiailla cciamaDcoproduccrc- 
cur , 9c eo fine vt eliceret Dei vifionem. 
M.*^m4k Rcfpondcbis Tcrtio.-Etiam il!a fuhfl.intia, cui 
S****"" eircni connaturalia accidcntia , qui a mc di- 
cantnr rapernataralta,non cdct infinita, & ta- 
iticn repugnaticrgoidcm dici potctit dc c,i cui 
vidoenct connaiuralis. Rcrpondco,iam nic lu- 
prik:dixiae,folas rcs modaletibiadmiflatene vt 
fupernaturales,8c oftenfum cur pro cis non ^oC- 
fit eHc aliud fubiciftum connaturatc, quod in 
virione, qu.c non eft modus, non habet locum. 
)7 R.cfpondcbis:Quafc6:Lumen glorix iam fup- 
ponitar fupernataraic omni creat« fubftanti^r, 
flj^*'^^.^ Tndcnon potcft ib vlla cxcedi : effet cnim Sc 
fu^a.fuT!'. «^'Tct lupra illam. Scd contri cuidenter, 
/t fuftrnMm- (l'tia hi.cum quibus ago , nolunt fimilem fola- 
TtU.f^ein- tioncin accipcrc Infubftancia omnium pcrfc- 
H^""" ailliroa:quando enim ceo dico,ulcm cfle pof- 
Si^.] ' ^'»'*«'» • trgmint tllTa diftat infinit» l Deo, 
t»ti4i. 'fgo potcftdari a!i.i pci frvTiior , qu.e .u'.h'.ic fit 
Ctmrk : crcatura;fi vcto cgo rcrpondco,icpugnareper- 
£m(« *U"- fcctiorciTi ,quia iam hxc fupponitnr efle per- 
MMi mha f*'^''^'^» f qu.T quirJ.cm mcfi iiidiciocft clara 
i /rj» tclponlio, Yt tuo loco oftcndi)ipfinoluntad- 
ptitfi Jari roittcreeam fupponcionero»dicnntque impli» 
ftrfta$iu U- caritcrminot.dumfupponiturilh pcrfcdifli- 
^ ma,cum diftct infinitc a Dco : hinc crgo arguo, 
fimeMl w '^^"^ ^"'^ complexumex lominegloricAc 
rumdtm,<fvi anima diftct infinitc i Deo, repugnat ca fuppo- 
i»fjf«if/ lltio.fcilicct, illudetrcperfcdlifliinumomnium 
kiUmertstM. poflJbiliumrcrgo potcrit cffc aliqua fiibftantia, 
f-ri-.i f,. f* fO'* perfcdtior eo complcxo,& pofllt 

„4^. naturaliter Deum videre. Et fanJ , cuin hlc 
quxramus.an lumengtoriz crrepoflit conna- 
' turalealicuicrcatur2,nramfeftc pctitur princi- 
piom^dum fupponiturillud eflc omnibus fu- 
pernaturate. 

^hnfi^ Rclpondebis Qiiinto , illod complexum, ec- 
miii*tnt! ( nnftura,effe tamen in altiori ordine,tde6- 
mrrrfifwil '^^^ non polfc ad*quari ab v!I,i i'ubllanri\i Scd 
fMnwW&w. contta,quia inboc petiturcciam prtncipium: 
non enim poteft oftendt is altior ordo , nifi fitp- 
ponatur lumcn cifc rupcrnaiur.ile omiii crcatu- 
38 r.r,de c]uo cft cota quacftio. Deindc . male fup- 
T*x»ii»rrJi ponitur , nullam ftioftanciam pofl*eeflein alio 
mtm h'"» altiori ordinc , licct lumcn fit rcfpctflu noftri 
fiim fnkh •^'tius. Dixi lacpc in hotum ordinum taxaoda 
th. aldtadine,exceira « dcc inccedibiliiec diaiMri; idcbindenonpoflcfolidum dcduci fiindamen- 
tum fttiln vlb materli. 

Rclpondcbis Scxco , complcxutn aliquod Rifftnfit 
poHc quidcm ciil pcrfccUus cx aita rublUntia ^""*>f»f* 
perfcaiori quam h.tc fit»&ex eodemluminc; "j'" 
11011 tamcn pollc cllc vn.iin rLibft.iiKiain qu.e itw, «x 4lj# 
indiuilibilitct cam pctfcdioncm coniincai : id fitkfimniii 
enim tepa^MC fubftancis cceacc; Sed conn^ Paftifitti & 

quia oftcnlurn cft non .'.iTic^uari vllam tepU- gnanciam j cui cnim c.\ pcittctio cxigendina* jmtmmf 
turaliter vUionem bcntam potetit eonuenire vnf i<«*/^«I»> 
accidenti,nonver6l'ubftantta: crcitT.qux cx *iii/f*t/»«r 
concoptu fuo pcrfcdiot cft accidciuc ? Quod '^^U*^*' 
cnim nonnulli dixcruni , aeddens totum cllc ad ^JJJjJ^ 
aliudjiubftantiam vet& totain ad fc,vndcin- i|jW«lkir< 
fetcbanc«pofle in aoddenci , non veto fubftancise ' 
conoenite {iacis apectecdieaam dlinefeft. z. 

SVBSECTIO IL HIs tamennonobftahtibas,poteft propter {9 
audoriratcm communfm vt probabilius StattniiM mt~ 
dcfciidi , rcpugnarc talcm lubllantiam ,cui vifio i*" 
Dci connatotalis fit :& licctquafi direae non ^1**"^"^ 
poflit ea repugnancia oftcnai , potcft tamcn in- " 
dircftc , formam iiollr.am communem argu- 
mctu.xndi hoc modo rctorqucndo. Nulla eft «l«>"«i/«p 
repugnantiaineo, qu6d Deus habeai nliqua ac- 

tr$tM. 

daentiatnnmfiibftancixpofsibili crcaci: fupcr- 

nntui.ili.i.Quod D. Auguftinus lib.9. de Gcncfi 

ad licceram elegantifsunc cradidit cap. 1 7.SC 1 8. 

dedaxans cniliDet creararae cflfe certas vires, 

vlcra quas non poffunt naturaliccr opcrari ; fub- 

iaccrc tamcn omuipoccntix diuinz , tamquam 

potentiori & fortiori agcnti,vt Deos inillis 

crcaturis&c\ illis mulca^pofsir nicci c qu.t: ill.c 

non cxigunt, nec polfunt naturalitcr. Ec lanc cx 

tcrminis yidetur notum.id ad diuinam peife- 

ftioncm fpciiUrc , vt pluvn pofsit bencficia Ctca- 

turis prxlhirc , quam iplx ctcaturx Cxigete 

q.K.mc , itcm vt Deus vc auAot fupetnatura* 

lis Bolsii pluta cflicere , quatn vt audlor naturs. 

Quod fi fcmci Deo conccdimus cam vim,& qu6d 

habcat in thefaurofuae omnipotentije acclden- 

tia nobiliora , qu^ ea qu« funt natacalta crca- 

tars,quis non merit6 dicet, ea debere elTe vifio. 

ncm bcatam,& grntinin > qiii.i non polfunt cxco- ^ifi* & 

gitaiinobilioragcncra acddcntium quam h«c. j'"""*'^ 

etenim excepti vnione hypoftarica , qa« noa i,iu'h!ffnt 

r.im cll accidcns , quam moJus (iilMt.inn..[:4 maximmm 

connctkcns phylicc Dciim cum hominc , non t*^Hbmim.- 

poflumus fadlc concipcre perleaiotem otdi- 

ncm , quam gr3ii.-c & vifionis Dci ; ergo h«c 

ciunt lupta omncm natiuam. & liinc obitcr 

idcm dicitur dc habitibas cetcris m^ericoidite 

ci gratia: & glori.T proportionatis. Confirmo '*>■ * 

vltcriiVs ifcmciftatutapofsibilitatc accidcntiom JjlJi*'^"''"' 

aiiquorum omni crcaturjc fupcmaturalium, 

non dubium quin Dcus potucrit nd oRcnlio- 

nem fu* potentia: ca dc fnclo produccrc .• quod ^ 

fi potuit ca producere, nonne idita faftum cfle, 

fatis infinuantSaipcuca &Pacres , dum gratis 

6c gloriznipefnaiaralitatemin tanium dcprz- 

dicniK ? lujiiiic coimnunis oon(enftts Tbeologo- 

ruiu id ikis pcrfuadet } ' 

Pro qno aduerce Prim6, qaod liep^ docw' , in fwffi ia i 
quiflionibus dc fncto , id cll , hn Di us hoc vcl **^ <fc >5^ 
iLuddc fado produxciiC}vnicum vidcri atgti- !]^JJ5[J^^ 
mcnium au f to n t y ci n coiniiiiiacro. ««tf*m4«. 

'Adoene Digltized by Google S)i fp. C. Cetera ad yijtonem Deifiamdum ft fieSiant. dijcut. 

Aducrtc Sccunclo , ilti.ij Hk- edc <[na-ft!oncs; rcin. Cui non arriferic ttaUmis vnara,aii iu pollibilc dc poiciuu abluluu aii- 
mnafiMm. qood aockicjts omni Gmktsxdst fiipenmuralc, 
^*^f*f' quam non dccidoex aa^ritatc comrouni , fed 
f^^fff^ cx radane : quiz fcilicct nulla poieft affcrri ap- 
parens tcpugnantia pro tali accidenti ; & quia 
congruuio eft vt Deua piura poflit efficere, 
^inmtuitura crcata petere. Alteram ver^qozr 
ftioncm c(Tc, an talc accidcns de hCko lit produ» 
S5</7<* {hnxuihxq auton, quia. ruppofitft priml^ qoc^ 
7i [lii"Z <^lol^mp«n<)cc 3i volanuteDei , fine dobio 

MiHimtteim- *ft c numcro carum quxftionuin , qu.r (iila aa- 
^oritatc decidi dcbcnt , quando aliunde tem 
ip&n fai fif n«n videmus. Aodorinu aocem , fi 
quam aliam quiftioncm fatit prtjb.ibilcm, ccrtc 
Aancsergodicendtiracft, viiionem beatamclTc 
i iHimeto renun rupemaiuraltum. 

Hiiic ad argumcntiun i Ce£i. i. rcipondeo, 
^gg^^^g^^»"^ ex anim4 & lumine glorix , ciiamjQ 
qnU fnitmm '^""um fit, non polle ab vlll (ubftanriA com- 
#/» , ftfniimr pcnfari , qijia ( vt cgo alibi docui ) omnis crca- 
ftftdtiuu tura neccirario finitara continct pcrfedUonem} 
mU^Uftrf», ncc idcoindc fcquitur ,poflediin alcenm pcr- 

ftgiMit 'iSjilcs pollct dari alia perfc(l.kior ( quod iu tcr- 4» SiBjitiMdli (nnt ftnitd, minisrcpugnai.) PBobtttirautcmfcquelaclarc, 
^iiHtitmm quiactiam illa; omnes vt fimtilfuropiz diftant 
^^•^ *»■ biiinit^ ^Deo ; imb probaretur , totum iilud ag- 
grcgacum pode fupcrari abvn4 (bU quc adhuc 
noQ eilec iniinita,iicuciiicdea£gcegato C|ai|tini 
Inmlnegloriaedidcnr. ' ' 
Ciimcreo fupponamus aliundc probabilitcr 
^ oftenliiin « lumen glotix efte c numeco acddf n- 
^md lioiQ ooiBi' liMniiije fu peman i rallum , teM 
, fiJ negamus illud ^offc coniincri in aliqua fubftan- 
pifttm t» tii nudc fumpta \ ficut fi poneretur cicarura om- 
^^^^JH^^ nium perfeftiflinla , quam dixi non repugnare, 
ailAMMM. dcbcret co ipfo ncc;.iri poflibi!i<; alia pcrfcdlior, 
^iiaiamhzc fuppoiunir pcrfciliirnna. I-iic eft 
pobabiliiEmus modus Jcfcndcndi lianc cotn- 
' . munein fententiam. Vidco o!.iici contra illam 
poflc aliqua, idc6 cam foluni ilico prob.ibiiio- 
(orcrir fcntciitiam Ma» 

iorii dcfcndcrc ; in qua noii cit cur vlidm timeat 

errotisnotam, vt dixi fupra : n.im etiamli fub» ^JJjJJJ^^J^ 
ftantix alicui poillbili vilio Dci iit connaturalisi /jMcrMWMi 
non ramen propterca vllo modo fit eam efle awjl 
connaturalem noftro intelledui aut angclico. 
ncqueenim omnia quc alictii fidbftantiat conoc^ 
nire polfunt, poflont & omnibus : ergo ez eft 
dodrmi nihil lequiturcontraid quod Scriptura, 
Concilia & Paues dicunt dc fupcraatuialicatc 
bonim donorum refpedhi noilri ^ aUacp aatenl 
cu fcraiMiIu , nun cii vnde ea fcntenti*notain 
aiiquara mctcii poilic. 

l'to coionidehuius difpucacionis , idueno \ -f^j^^^^f* 
nonnullis fusi difputari , an fit poiTibilis aliqua t!^^mm 
fubiUntia j cui falccm vt inftrumcnco lit conna- |,flf|HM«t« 
taraleeffioeie ▼iiioncmDei. quam quaeftionem fttnmmim»'. 
ego arbirror , vcl candem efle cum prxcedenre, l**fr*** ^ 
vel impcninentcm oimiino. Qnod ilc oi^cndo: 
vetcnira icaeafiibftanaadcbe.ct cliLcrc vifio- 
nem vt inftrutncntum , vt ilmul cani in Icrcct- p,f,fi i», 
pcrct ( inquarcccptioncnonhabctlocumratio tum t"' 
nuUunicntij^pcrcamDeumvideretjhocauieth "~"* 
d.uo, ha:c difticultas rclabiturin prxcedcncem» 
iu qua cginius, an fu poillbilis potcntia cui con<i 
natucal* fic vidcre Deum , ftuc taiis efficiat vi-. 
iionem Vt caulTa prindpalis,ii ue inftrnniencuins 
vcl ita ca fubftantia, vt inftnimentaliccr elicerec 
vilioncm,vt tamen uon poOct cam naturalitcr 
cedpcrCfiedalius eam reciperct>& tunc cum ''^"'fj^ 
ecfHbftaHdanonvidcmDeunlfercdemvifio- '^'^ 
licm , < ill t i.im iiiKuli.o ad punttum prifcns im- 
pcruncus : hic cnim nou agimus de virtutc pto- 
dudittamonuomodotleainordinc ad Tiden^ 
dum. quod autcm cadem fubftantia non poflit 
natur^itcc eile produAiuainftrumentalitci- eiua 
l^iiGonis in ft» flcnon lubecc ▼irtutera naturalcm 
ad cam rccipicndam , dixi fupra difputationC 
teiiia i. uuraeio 6i. Vndc conciudo , hanc qux-» 
ftionem de vitcute produdHiia inilnmientaUf 
non edc a prxtedqici diftinftam « aot ccni nal* 
Iius monicnti. 1 DISPVTATIO SEXTA. 

Cetera ri/lenem Dei ficmuGm fe J^Shntia difcutitmtuti, 
widtt qnt di 

f»8» dSttlUT, 

tft diitrmi- 
m*im sd cir- 
M tii,aM 
nmtirimlt»: 
Ittfifi t»f- 
»»fttrtm»$f 
tMltl pA- S£CTIO L 

frtnm Tfifi» Dei nettfinlf fit 
fiitttitdM, • 

L II s cexminis pioponi iolct iisc 
qocftio : VnAm Dcni videripoC- 
fit ocuIiacocpQiaUmsi «llatem 

duplex. 

Priina,va£kmipocenriamace- 

rialidc fa£ko exif^enti,Deas viaeri poflir. Sc- 
cunda 9 vtttim ab aliqiu aeabili. Vtramque 
quaiB iw itB fiui cxpedioi diip. f . '<ie Aninia, 

primam fcdL i. fecundam i. In prima oftendi, 
etiamii diuinitus poflet dari aliqua poteniia raa- 
ccciaBs capax cognofiaBndi nra Ipicinialem , cas 

tamen qux dc fafto dantur , omnino edc inca- 
paces huius cognitionis , irao non folum non 
polTc cognofceic fpiricualia , (ed nec ipfas mate- 

riales fuHftanrin"; , ncc otnnia m.Ttenalia acci- 
dciuia^ lcd ^uamiibct ^otemum ciic dctciw- liatam ad vmntt vel akenim accidentis gerfuii ti^*iMt 
vifum v.g. ad colorem & lucem , aodhum ad *^ 

(bnura,&c. Cuiuslimitationis noneft red ienda ^*"rm3St 
lado materialicas vc fic harum poccntiatumi i ijiSii^ 

ii»n macerialicari vc iicnon rcpugn at cognolee» AiMk 

rc accidenti;i m,\tcii.ili,r onini.i, & lubflantiam 
maicrialcni. £ft ergo icddcndapro ratione, de- 
«cmmucft& fpediica oatiimiMnim poccndcnim 
in pariicul ari a nobis per cxpcciencuiA cognitsb 
rt in iiinili dixi f«pc. 

Hincinfao cnm communl l!lieotoffonim« ^ i 
oculum noftrum & alios fcnfus materiales non f*^'^'''^ 
poflc diuinitus cleuari ad videndura Deum, '^li^ 
quia Dens cft omnino cxira iMcmlnos harum md^Umim 
potcntianim. quod Thcoiogorum communis Vtimtk » 
confcnfusjvt dixi, infupcr Paitum auttoritas 
cfindter fuadet ,quia ^ quaeftionibus de ki» 

Jiuat de fafto exiftunt , aufloritas commums 
crc cft prxcipuum areumentum. Necminiro ^^J^^ fcrc cft prxcipuum argumentum. ,msm » 

eft.Deum efle cxtra terminos illarum poten- ^^^^, ^ 
tiarum , quandoquidcm , vt pauld ante dixi, ^ f,ft 
Ofpncs eriaro fubiUnux roateriales^ & ^iftxS^ - *— - 

^4 i Digitized by Google 82. Rod.de A r r I A c A Trad 

teutiz funt cxtcatenninos lui iptimunin oidine 
td cognirionem: nequc «nisn ceflexe fe pollunc 
cognoiccrc. 8c bxc qnoad pdmuni pundum 

qiia:ftionis. 

HHtnfitput In (ecumlS ver& feft. eins difpnt. fu<^ pro- 
ftitmui mn- baiii , ntill.im clle rcpugnantiam in co ij^uod 
putcmia nutciialis potcns cognolccrc 
^ l^ j. obiedhun rptricttale creecur k Deo , qua eft 
Jcnteniia nuiltnmn) tcccntioruin ; imo D. Au- 
guilinu!» (i.iiicn) S. Tliomas iiic art. j. coiutur 
cxplicarc; li de fadto i|e noftrU oculis etiam 
relpe^ Dei in dubium reuocat , ncc lc audcc 
determinare. In ordine vero ad potcntiam ab- 
< folucain , rcfpedtu altccius poccntix pcrfe^o- 

tis, & refpcdu alicuius obiedi ipiriiualiSi ntiUa 
y apparet ccpugnantia , vt prxdiOo looo ollendi 
(ciminorum explicatione, quid fcjliccr fit ma- 
F^vy wm«» tctiaie. (^idam enitn quaii cxco modojdum 
"'^TL^ audiunr tnateriale , pnranc rem ede altquam im- 
T*^""*"^ perfcLl.iruiKim, cr.iinilii:u:n .incapafcm omiiis 
perfcCtj: opcratioms :in quo haudita bcnc dtl- 
.Jtw/^Mnlfllitcnrmnt. Tum quia materialicas non condftit 
pMifi Mtrt \n orJinc ad partcs integrantcs : nam rcs fpiri- 
^MW? iMc tuulis ctiam cas poteil liwere , vt in vbicationc, 
. it vnione aninue tationalis > & in aliis excmplis 
oftendi ; & e contiaiio potcft clfc rcs matcruiis 
quacnon habcac parccs cxtcnlioiui.ijiulc clict 
11 f «•/"'« vi)i miraculofum , quo corpiis in pun^ otm* 
^ ^mJs lcruaretut linccxtcnnonc. Tum quia licct ma- 
nn «atMyi*» nfijlttjs in hac paaiuin cxtcnliouc conlillctcc, 
cut res haben\pacces non poteric cognorcere 
* rem qiur ilUscareCi aut hahcrc operaciones alias 
ex perfeftioribos i de quo plura como fcquenti 
df Angclis , & nomuill 1 rt.4tiin. 
MMifrialiiM Materialitatemdixiprxciscconililere i» im- 
"*^«r^ pcnetrabilitate Ineodem loco, com alio indiui- 
diio ciurdcm (^^ctici. VnJc iiircio , conccjitum 
rci nutcrialis vt lic non cllc tam iinpcrfcdlum 
vt hi putant , nec ita repugnare cognicioni rci 
^ IpM itii ilis : liuit enim rcs cic.ua potclt cogno- 
ct-,ert<iHi lvcrcicmnonc(catam,&rcs compolita, vteft 
. homo*Angelum,qtti non eft compofiras ; cur 
jl^/rf niC'r1 potcfit ics impcnctribilis cognofccrc 
um diii»! -ucu^ilcm^ccrtc nt ellc entis & pctfciLbonis, 
fint tmm-' inquopodet lnndari(epugnantia,iiifinitema- 
ftmtnmmtt eisdiftatrc$increata<tcreata,quam penetrahi- 
(^mMMfiir. Ks ab impenctrabili. Egoquidcmnullum vidco 
argumentum , quod non po0K fadllimefidid» 
& cuidenicm jpatiatuc inftantiam in crcatura Sc 
Dec». ObieAionem quandam inde defumptam, 
' quid ieilicct illa potcncia polfcc dircuncrc,uic6- 
que edet ratiunal is,& conlcqucntcr eirct imelle^ 
7tf« tttmtur* ttus.deinde quod a|>pctitus illam fecuius efllec 
'^' .'^f. ''^'^'^ ' idetKjuc cllct voiuntas , & capax .imicitix 
^iTt^ittw 4"***™"'* repugiiant tci matctiaii. 

Haiicinquam, &_9lias nonnullas ibi diifbloi 
iTianifcffc, luinc foliim aJiicrto , confundi voci- 
busqiu:tUoncsdcrc,li nominc intcllcif!^us loiiim 
fienincetor potentia capax difcurrcndi. fateor, 

ilum potcmi::in niarcri.ilciu ditcnd.uu iiitcllc- 
»*" itmin Cium , c]ui.! uidc r lum eo calu incciicctus ia 
h»bfrii initl. fiu ligniKcationc abftrahcret arc matetiaH 8e 
UawKijtt^ fpirituali.Addc.licet poteniiam.itctialis ncqucat 
cognofccic obiodlum fpirituale , iion idcu icpu- 
gnnbit , vc intCTc^wcifta maMcialia poffit ex yno 
adaliuddircutceie. 

Ceni etiam de fado difficilUme poffumus 
cx|ilii.Trc,qun padlo aliciua animantianon dif- 
curraiu intnuitis a£tionibus i cut crgo & diui- 
nicus diccinus ,ntillam potentiam materialemt 
^iamimerobicaa masetialia poHe di(cuccece! Umt, atus De "vijtone mtminihus Dri. 

ergo nominc puccncia: Jilcurriuz non nccctrari6 
tncciligitur potciuia Ipiritualis. Quddlinomine 
intcllcctui non folum potcntiam dilcuifuium , 
fcd in ic fpiricuaiau ligniticarc hi velint ; male 
dicunr, illam,quam nos ponimus,fbturam inccU • 
lcdlum: nam luct difcurrcrct & cognofcerct ob- 
icdta ipiritualu , nun cllict Ipitiiuaiis : crgo ncc 
inielleaus iuxta hanc iigniikaciottetn. de qui 
non fum admodnm follicitus. 

Tctti6tandcm docui , cx pr.TCcdcntibus non ^^p^ 
|eqni,DcumpolIeab ahquapocentia matcriali f,p,tii„g 
cognoici ctiam ctcabili. Nam cum Dcus intec anm,fiii0 
obtc^a fpiritualia lit pctfc^tiifiinum & nobi- it Mm» 
iiininum»iMmeftbona codl^uemia : Eft ctea- M#mm> 
bilis potemia macerialis , qux cognolcat obic» 
€tam aliquod ipirituale , crgo quz coguolcaf 
Dcum. Fioc in ordinc ad conicqucntiam : ab< 
folute autcm,an aliuiide poilu tcpcsici icpu- 
gnantia in tali potentia, «bomm valdi dixi eilef 
ponct|uc probabiliiex doccci impcrfcLtioncm 6 
tci matctialis, licet iMmfittanca vt unpcdiat nc MunJt 
vllafesmateiialispofficcogno^re aliquid fpi- 
ritualc , quia tamcn eft imperfcdio ahqua im- ^ 
pct^if c nc nubihiliinum obiettum intct omnia piyiM/. 
hnritualia , fidBccc Detun , cpgno(cece pt^c, 
forrallc id ctiam re ipfa non rcpugnat. VnJc 
Bterito P.Valciuia quxli. ii. diip. i. punct. 6. 
dubiain hanc dicic cllc c[ux(lioncni. 

Non placuit alioLiibu, l\.tc vltiiuA mca conclu- 
(lu,quiapucant,tilcmcipoccn(iamacctialispoHit 
cognofcece obiedum fpintnale,ieo iplb non ma« 
gis obfucuram matetialitacem tali cognicioni, 
quamfpiricuaUtate,idc6que necel1ari6 futuram 
cipaccm vilionisDei eam potcntiam tnatcri.ik'. 
Quod confirmant , quia poUct cire aiiqua ctiam 
hominepcrfedlior,ergo illa poilet videreDeiim. 
Coiifinii.mt Sccuiido, quia laltcm pofTibilis dc- 
bcbic cllc aliqua , qux abiliacbuc cognofcac 
Deumwrgo & qua; poirit eleoari ad Dei vifion& 
H.ec tamcn ncc in minimo nohis oblimr,& in 
primis non coniidecaruut hi , mc tantum dicere 
conlequentiam eam non eflc bonam : Ptf/l 
alitfH* pottntid rrntteridis natHrnUter coffiofitrt ob" 
ietiitm aii^Hed /piritUMlt , er^c foteji diMimtnt Dfwm 
videre. Ec miroc qu&d.iSiiihitnipslpotetttii 
rpiritnali nolba,qiuT cainen cen&potelfeteuata 
Dcum vidcre, fatcantut contraPaiiem Vafquez, 
l»n pofte probaci elitcaciter poilihilitatcm eius 
viilonis cacioue naturali-,idc6que dicancnon efle 
bonam eam confcquentiam , Nofter inteUeAn* 

i)otcftnatuialiicr cognofccrc obiedkum aliquod 
pirituale, & vci^ ipium Deum abftcadiu^ , crgo 
poteft diuinitus eum videte : miror j inquam, 
qaud.i. uin li.mc confcqucntiam non iudicnuci inc 
lx>nam,non ctiam vidctiiu mc aliam ncgaile, 
quc eadem omidno eft. Ec hinc relpondeo con* 
nrmationi fccunda: eorum.in quji crintn defcrunc 
conicc^ucutiamtdiim doccnt Jnfcrri bcncPotcn- 
cia aliqna materialis potefl abftraAiui Deiim 
co^nnfccrc , cr'.:o potclt diuinitns Cum vidcrc: 
quani,ifcin cor.icqucntiam ciiam in noftco ui- 
telle^ubonam cilc ncgant. 

Hinc f.icilc dico ad primam, etiam enc mar- 
lam cam conrcqucntiani in vi illatiimis : Poteft 
elle porciitia mnetiaJis nofcens aliqnod obie- 
^um rpiiituale»ergp poteft efle homine pcr- 
ftAfor. 

Sccundo deinde difplicer quod rupponunt, 
eo ip(b quud non repugnei aliqua matcriaiis, 
inde inferri maceriaiitateni non magis obede 
qnlUiiipjritualicacem:ceccecjton cx gcncre fuo 

matetiaUtas Digitized by Google Di(p« 6* Cdttrn it yifione "Det fimadim fi fie&mtj^fiitt.' Sed. xi 

mattiialkts fic tnmot perfe^o quam (piriiu»- nii,vct per ititemiotudem (at itt obie^m iseaa^ 
litas i quis prudens negabit cx co cipirc rjcitius 
portc vira cogno(cenai Ekucn coniiciiirc rci 
fpiriniali quam matcridi , idc6que ab vni ad aiiaiti non clfc bonam confeqaemiain ) iedde 
conicqucntii fatis. 

S E C T I O II. xmw rc:u!tiiti un ; vicam niucii'» plndciiii.qti.r in 
mutu .id intiinlcco phytico conlillit , iixi .squi- 
uocc conucnire in racione vttc cumimelleAituii 

Nunc addo , li ca ratio vita: cOgcrct nos ad ft 
ponendam adioncm in intellc^one,fatius forc 
cum VaCqucz & Hnnado dicere , dari aid>io- 
nem diitin^am ,qiur etiam |)eccineat ad cfre> 
^ / ^ » r »' ^hun ihteUigentis:fic enim mcommoda,qu« 

J»ytfif besisft WMtri fiMimtr-- feqttimtur/iaausvicalesimtail«iilaiiinocli,fit. 
ruptihlUe, ciBvtcarenAir. 

^ Second&iinfbnclaRiento honnnAiiAorum, *2*!r* 

tUmtmufiit r-^Ouuvtits omnium Thcologorum feil- ^ lAio proiiudiua Pctri v.g.^onituridcntificata ,j^JI^ 
fi!!!i>Z"ix'^ V^tcntiadocec,vilIonem bcatam naturafui ' cum duiationctci quod &aincalibi reie^ium tnm^Hnt; 
*" " incunuptibilemejle,(!ciit fiincmtilca aliaacd» eft:nam per eamdem aAionem Angelus v. g. tktt. 

dcntia , ijiiantitab v. iJ diflinguatur h matcria, fcmpcrconkTttatiir^duratio vcvu cft lucccfftua. 
potemizitcmiotollcAus >& voluntasj&c.Nec Verum timdamennim examincmus. Oicit ^*'"'''""'' fi»»>m tx 
nmturA fua 
ineorrufiih 

Ifmtfft. vididemfn^ qiiir(Uonealiqaid,racionecotus Pecmmvi g. conlennd nunc,eft idctn quod """ 

ciim iliu.ire nunc.fcd confcruari nuncprouc- dc ci vcl vnum anipl'"S vcrbum ficri dcberer» 
^id^mfm. nJ incidiflcmcalu in cutuiHam recentiotisoon» 
'trfff iJmr!^ cluiiones , mcliiks dixerim ,breuiifirani^ torios 
Ailiiint f> T licologis* compcndium •, vbi fingularem in 
durmttanr.^ lioc pimtto lciucntiam tepcri. Ccnfet igitur 
fic i*mftT hic audtor , fingulis momcnris vilioncm bcatam 
mmtmns niucari ; cnius finiclanH-uiMn !!Kk1 cll , quod 
. vifio non dUtinguatur ab atkir^nc cjua prodiu i- 
nVia&o ver6 lit idcnicuin Juratione viiion i , 
(hiraiio deniquc lit fuccciliua , ergo & vifio bca- 
ta. Qjue do^trina viJerur habcrelocum inom' 
nibus plan^ noHris ac^ibus vitalibos inteUe* 
€tm , voluntaris , fcnfuum & a^pedtos » in qui- 
bus eadem eft ratio,qu2 in vifione beaci ; ergo 
dc illis oniiiibus .LC|ualitcr crit difcurrcnclum. 
7 . Nonnuila m fiindamenco poiito inciudun- 
Mtt ./iff». tnr, iquae fiintlkmefiisd alibi veieOa ; ideft per- 
funcloric- licct , illa t.inicn rang-im , vt dcbilitas 
huius fcntcntix ancrtius hiccolligatuc,&quae 
concca fllam addidcrp argumenis, maiotcm rob* 
beantvim. 

Ecinprimis, intclleftionem & volitionem 
Jion jdenrificari adhonibus quibus producun- 
KUr'»iieque clTcntialitcr pcrfc ipfn vniri fubic- 
Ao,acproindc cas non cllc modos , lcd qiulita- 
ces abiolutas, fusc ptobaui libtis de Anima. vU 
neo indicioefficacitcroflcndi,non clTc vllura 
lutufamentam nifi ex modo loquendi malc cx- 
httUtau- plicato , ad opinandQm de conccptu elTentiaU 
»|N- o.v«ii- uKclligenris ciTe •ftionem phyficam feu mo- 
dlTt'^ fH». phyficum : nam cerram eft ex fidc^ 

flutu ftr Deum vcrc & propric cognofccrc , & viuere. 
«Amm» oftendi auicm claic , Deuin verc & tealiter non 
(e mouere phyfice ab intrinieco ; (olttrionera 
vcr6 horum , quod Dcus ratione noftr.irerao- 
^ueac , inde clarc leicci, qu6d fi motus ab tntrin- 
'icoo confttrait vitam , vbi realiter non eft mo- 
tus ,(ed folum pcr mtionem , non crit vcrc 8c 
lealitcr vica,fed ibium pcr rationcm. quodde 
tko ilioereefterhetedcam. Addidi «niem ibi- 
dem ,infinitatcm Dci qiio.id hoc punihim (c 
habcrc pcr accidens ; iiam ctiamfi in crcaturis 
COgnkio & amor non fit ptoduAa ab intclligcn- 
tttpotcft clfc abalio ;6c indc potrft hnbcrc iimi- 
tarionem propriam crcaturx , ^ dirtcrcntiam cf- 
ienrialem inhnitc a Dco diftanccm, ncc rctjuirc- 
tur in homine produftio humaaae intellcAio- 
nis ab ipfo uueUigcnie. 

Propterhoc ibidocai,tendcntiam intentio- 
lulemleu .vitam,qute in intelte^ione& voli- 
tione lncladitar,tion eile phyficam pcr tnotum 
ab intrinfcco,fcd per intcntionalero attraAio- 

ncmobic^adici^aod fic gttiiQBucogpmi»» nit ab a^onc , crgo & duiarc nunc proucnit 
ab aftione. Hoc argumentum , quod amptiib' 
apud hiinc .lutloiein dcduihim non rcpcrio, 
cicdidctim lcuiicr valde coniidcticum : li cnim 
illiusfotmabotiaeft»eaidentei dcJucitur ,nec • 
. durationcm , r.ec aftioncm , ncc vbicationcni 
clle diftinCiam ab ipsa tc. qu.v omnia fiint con- "« , 

traeumdtm anAocem. Probatur auTcm fcque- 
ia : nam ego dicam . Exijitn mmc » iffi dmme 
tuaie : sttpm ticiltert n§m tfi Sfiu0im tt Pnn: 
ergt nec dmrmre erit tUfihQmm k Petro* Idem ^'^^et^ 
omnino argnroenium facio in vbicationc , Ex- 
fifltre hicejf vbkmnlncifid exiflere non dijVmgui- j„,^„„,,„ 
tkr (H Pttro : erg» nec vbicAn Jniinguttnr « Pmo. iJc inri 
Vcllt visaliomodo,intpsa a^onc coaferuaii- ^rcditdunr ^ 
tia, ficnt hicaoaor didt .Cn^Mmme, tft dm- f •*« "^* 
rtireHimc\a\coc^OyConfinun inhoc locoAci] hic, ejt r^y^ 
tffein hfc leet:jidca»Jeruariprtut>tUt^mQione,erga vhemim^ 
&eff* ncc jpparcnter Videre poifiim, 

cur m.i:-is hic au^lor adiunxcrit , tS mttic cum 
confiriutri, vc probatct darationcm non dilUngui 
.nb adionc,quamT3iWcumcodcmfMy?rNan,vC f 
probarct vbic.itioiic-m non diftingui : b .ictinnc; 
imo quam vtrumquc cuin exifltrt , vt lic proba- 
tet ncc durationcm , ncc vbicationcm dillin^ 
gui ab cxillcntii & cllcniii Petri v. g. Fortc re* 
iponderi poffet , quando ego dlco,eJcifiert hict 
& ctnfiruart h'ic , lac iain includcreilHI^ ex^e-^ 
nf, & tie^ttm & cenfinuai , & ^ ea auiem duo^ ^ 
elle interie feparabilia: nampotcftquisexifte- 
re,& non hic i poicfl conferuari,& non hic : er- 
gp vfaicario diltinguitui it coniemarione & ab 
exiftentiLSed cotim, quia hacdoArinl , quam 
vcrifliaum iudico , vt fuHus fiio loco di.\i , rcii- 
cio apertc argumentuin huius auiSoris. idera ?^"'"'f 
«nim vtaom eft In co ocmiplexo , cenjemfrlmmtt jjJI^',,^^ 
optimJ cnim porcll quis coiifcruaii , ik; non r$,iftn,»ri 
iiunc : heri enim conleruabar cgo , & non nunc: h!e . ^utMl 
ergo quando dlds eee^mtei mm , doo indadis, fmaumfrt* 
non miniis qu^m fi diccrcs confiruaTi hic , vcl ^ 
quim fi diccres, exi/lerthtc : ergo ficut propccrca 
non licct infcrrc , vbicarionem , & exiftentiam» 
aut eamdcni vbicationem & confcruationcm cC~ 
fe idcm ; itu non liccbit vllo modo dutationem 
fta&ionem cHcidem. quia^ vc paiil& aniidixi^ 
non vlla ratiocurconiungaturcumeMy3t«0ij 
tt mmc , & non coniungatur tJ luc. Vides ergo 
qu^m dcbili .irgiuncnto ca dodrina fulciacur. et 
abiblut^ & fumcienter cft fatisfaduro per ad- 
ucrfarij nominedatam rcfponfioncm i qu« , vc , 
dixi,non miniis cxtenditut addncttioocmiauikm 
^vbisKioncm^atc* Digitized by Gopgle «4 RoD. DB Arrxaga Tradatos Dt-m^t^mmmhuDn. 

lAin vcio finRuUritcr refuutur ca opinio, ncm fibi cfrcncialcm , pcr quam ncccfTirio ma- 
^< I — 1 — — » ,mr- eis duratquamalccia. Vi<ies crgo nonpocuit^ 19 JtMtHii» Priino.cjuia l'i bcnc cxplicctur , appacet ex cec- 
^**^;'"" miiiij omnino inctcdibilis : vt enim <htm illam 
at^^ pcopoiictem infinuaui, iJcm cft ncccirarii» di- 
c^um (lc omnibos plane adibus fenliiiuis 
hominis , befti.G , itCRl de nrioiulibus; cpits an- 
icm pcrfliaJcbit (ibi , dum quis intuctur ctm- 
dcm albedinem , ciuin tangit perfeucrantcr idem 
obleAam , Bcc. lingalis momenris vifiones illas 
ic tsdlus & guftus ,e^c. murari.ncc hominem 
pei duo inftamia in codcm zOca ainoris ,oJi) 
ant intelleftas pcrfeuerare poile i & quidem 
ncc Hiuinitiis in fcntcmii huius auftoris , vt 
paulo p&ft oftendo.ccrt^ id abomnium piani 
Theologorum & Philofophorum fenfiiakenif^ 
linuim cft : omncs cnini fupponunt , noftros 
acttis ilurarc plus quam pct vnum inftans. 
Qiidd fi infentendi Aciilotelis de compofitio- 
oeconcinui loquamnr^ei9denceceftfairum:non 
cnim pollunt libi immediaci dno aAnsinftan- 
tansi fiicccdere , fed Tom necedadft ducac per 
aliquani monilaro. 
tdtmfkh- yideo ad hoc illuro polle terpondece , earo- 
0tMAmf»/i0 Jcm fcrc circ difficultaicm , ctiamll duratio 
*^2^f** diftingiaiur abacthi amoris:nam iii ca dutatioiie 
"** * diftinaatotareperitardifficultasreaenimdebec 
eire infljntane.1. quod alioquin rc[nii;nat : nara 
nccin ip^adurationc fuccedit inftans inftanti. 
Ita eft,nihi)omm&s tamen argnmenium i 
fiimMR: mc f iihini (ingularcm habct in huiusaudoris 
triwA, principus ditHcultatcn». I'ro quo aducnc,duo 
9f^'"V"" ahain codem Ubro ab ipfo doccri. Vnum «tt» 
,.r /'jl^^fi- coiuinuum pcrmancns lucceluuumcomponi 
i»i & fNH- quidem finiiis punciis Sc inftantibus , inflatis 
fl.i f»iiu , tainen } hoc cft , vt vbi funt illx finiti vbicatio- 
/*4 tnfMit. fempcr polfint cflc alix miniiu perfe&r in 
infinicum , lcu occupantes minorem locum. 
quod idem de ducationibus 'docct (uo modo. 
Quam rcntentiam ego,ni falloc , manifefte ccic- 
cMib. 6. Phyfic* , probans eam incnrrece in 
orones diflficultatcs Ariftotclis & Zcnonis , im^' 
xe ipsa dlc Ariftowlicam.quod enlm de |Hin- 
€d» docet Ariftocdes , Ue docec de vlilcacioni- 
bus minoribus & minocibos in infiniQun. icd 
dehoc ibi fatis. 

Atretum huius audoris principium eft , non 
II poirc vll.im dutatinncm ciciram circqu.c rc- 
Sfntmjh,fit. fpondeac v. g. mediac liora: , quia fcqucretur, 
'n dl"^'^ Deum non hwece jpecfiednm domininm in il- 
D/i vi^dHr» ■ ""^'^ poffct cam dcftruece primo qua- 
ii$ trtmt^tf drantc^fed dcbcrct ncr tocam mediam horain 
feinUtiur necedario illam confcruare. quod reputatnepu- 
gnarc, vt dixi,perfcdilo Dei dominio. 

Ex duobuf bis principitsfic argumcntor in 
pr.Trcnti: ViHo illabeata.quz eft iaemcum Ali 
durationc , neccirario exiftit pec aliqnod teptis 
diuifibtle , in quo non poteft Deus illam anni- 
hilacethocauiem,vtdixi,cft impnllibitc in hu- 
ins pcincipiis>ecgocontrariatur lIbi.probo aup 
tem requelammam illaduratio viHoni idenrifi- 
cara talis ei^ , vt toco illius potucrint alixdus 
cfTe roiaores. omnes coim uint, vt dixi, inflatc 
iatceffl vircoaliter , & in inftntcnm pofTbnc efTe 
alix minores & minorcs,vc cx al cm principio 
hui(i5 foppofui. Demus crgo fimul ptoduci 
vnam aliaromlnti^s perfeftam, fen minua inila- 
r.Tm.rcu corrcfpon (cnfcm minnri tcmp<irino- 
ftro. hxc minor prius abfoluit fuum cile i tunc 
/^f •'>> autem qoando ea celTatrit , non potuit altera 

r . pcrf cdtjor dcftrui , quii rcnu^n.ic illam lcmcl 

w/iMim dt- r ' ' I- r -« 

finun. cxiilece, & noo babcrc cotam iuata peiicCtio- dmrti ftr 
limpni diui- 

fiMt. Sx ^u» tui 
denlir fit 
tntra lum 
DfHiti nit '. Denmream deftcacre quando deftcnxii alie* 

ram : ergo iam Dcus ex (uppoficione creationts 
omnioo fuir oeceilitatus ad aliquadiu iccinen- 
dameaavifionciiif^ood toopcimo principio 

repugnat : crgo in icntcntia huius audloris ma- 
iocem habetdifficulcaccm h argumctitum. 

Reljpondcbis , quandu duiaiia eft in lc indi- 
uifibilis , vt fupponitur cllc illa pcrfcdcior , non ^»ft**f9 
habctc locum cam propohtionem , frutt & JJ^'* ftfiitim% qnialn indiuifibili noncft vnumanc^ 
alterum , ac proinde male dici , HImi vtjitmm 
tlimmt Jmri^ijitJm^lurMm, aut, <fiudDtiisnrce(fd- 
rio iUmm cmJirtMittrit , ciim in ca vifione idcm 
focmalilSmi fuecic exifteic & conferuari. 4C 
ficnt nnllam dicit repugnantiaffl,ex fuppolirio- 
nc quod cxiftit tes , non polfc Dcum efficcrc 
ne exiftat,quia ideilet efficcrc fimul duo con- 
cradlftoria ; ita etfam non rcpugnat ex fuppo- 
fitionc qu6;i cxi^Uc ei ics , tcncri Tcum c.in» . 
quafi confctuare. Sed contti, quia hxc dodlti- 
na fortdpcobabilis , qnam , expltcans quo pa- 
Oto poflit cifc aiiqua crcatura , qui fcmcl 
produdla non potHr annihilari , tradidi ia 
Philofophii bcc , inqnaro , eftendic , non I(k>' 
qui con(cqucn:cr hunc auftorem : poreric 
cnim pet camdici, non repugnarc vt iic a|i- 
qua duratioicapetfcda,vc cefpondeac ez (e 
medi.T hon v. g. tcmporis , quia ncqur in ca 
etupriutlkp^eriMtticd quid iiidiuifibiie.etiamit 
dnm iUadnrat^lBncaiuB perire.qoar fimul in- 
ccperuni :nam noc totum contingK dc fiGto ia 
eadurationc pcrfcAiori, etiamfi nonduiecpcc 
mediaffl horam , ncc pct quadranteili;id enink 
omnino accidentale cft ad prxfentem quxftio- 
nem. nam fi femel non eft contra domininni 
Dci,non polTe tam cito hanc ducationem quim 
illam deftroi,licet (iibttl incepctin^fcu fi ienicl 
cencedimns dnrarionem vnam cqoinatentem 
duabus pcr iduin otuli finc dctrimcnto domi- 
nij diumi}etiampoterimus&pcc mediambo- 
ram, 8e per dfcm,menfetn, annnm, licec qoead 
ztcrnitatem fort^ erit fpccialis diflRculras . de 
quaalibi.Vule$ ergo io quanias dilEculiatcs fe 
hic coniiciac per eam opfnionem. 

Hinc obicct noroconcra eumdem,ma12 in UtH 
eodemiibfo negarc.vinonembcarampuftecire v^mmtVd 
ceflexamfuprafe&fuandncarionemiquafiio- 'fmflT 
de fcquerctur ,c.im fcincl j-ro.^ui^lim non pof- ^rnitntm 
fe amplnis deftrui , c6 quod cum fit cirentiaU- /h<u«> 
cer vcra,fi nofcit (c duiatoram' per {rernicatem, 
necclfario debet dutatc.Nuco,inquam,id male 
didlum. Primo.quia ex imromediac^ i me pro- 
batis c6ftat,ab hoc attdkorepvDi finederciroen* 
codominij Deialiquam necelTitatcm indura- 
tioaezquiualenterdiuifibiliivndcpoterit ccia 
ponfaeceffitaspcr annum & xcernitatem,quia 
hoc aon variat fpeciem.fed matortm vcl mino- 
rcro dorationem inducit , vndc numquam crit 
Comra Dci dominlum.Sccundd,id mal^ ab hoc i ) 
docctur.quici^m ropponac vilioncm fingulis SxiliU^*' 
inftancibosmurari.etiamfiqnclibetfitfuprafe ■'"^*' 
rcflcxa,non nofcct (c ircrni^m duraturam,fed ^j^^ Jbt 
taniijm per vnicum ioftanSi&confeqoenterex ^m'^' to 
hoc capite nonoriernrnooaneteflltasperma- ar«nMM>H 
ncndi. quod autcm ill.^ ca !cm qu.r hod c cft, ttnimm f* 
nofcat cras fucuram alteram, & inde quaii ne- '"^*"' 
ceflariitun fir vc alreca eras exiftat , ooo indttcic 
maiorcm dilHculraccm quam in xciielacione 
lioUicina dc cc CC4S futura. 

Secnndd Digitized by Google Bafiumurff 

omAfrma- viiionis mutaiione , quta iuxta ilJani fupta 
%nitJpu!l modum difficulter aflignari poteft ratio,ciir CttersMdytJtonmVeiJktmdamfi/ff^SantJiJau, Sed. 3. 85 Sccundd principalitcr rciiciohanc fcarcnria 14 iHr,inqn<,,t viiitj iirii.i ii: n itiir.Tl fcr , idquc cx propria il- 
U rM^int ,t lius cxigcni a iin'Otrupiibil:s:nam V iio qus cii 
dwn^aitnu boaic,ci^inntatftindlai vtfionc cras futatl, 
' non potcft c.\i(^( rc Tt illa vciiiat:qmd cnim vi- 

/loni hodictDZ cum craftinoivcl quotnodo hxc 
innatur per noiue raccetGonem,c&m ca tam 

pereat ntmc.ac C\ noua oon cflcr vcntura; V idc o 
pode pctpciuuaiem rcduci la graiix cxi^ciit -.i, 
aatjfimagis prope accedet;^ voluniut.in lumen 
gloriar; quodperpetuumcum fit, bcn^ poccft 
«- exigere , fibi (emper dart villunem , (lue hanc, 
t fiucillam. Vcruroqutdcm boc,ai lam noncon- 
ftttuitur ip(a vifio rationc fui imnieduiti & 
proxim^ ctcrna ; quod tamen vt ORUitno certfi 
j^**^*^ , fupponitur communiter iThcoIogis rdicunt* 
SZJii^ii^^^^pim Hlam clleentitatcm talcm , ac cam pcrFe- 
«jia^^'^ ^ii»^ 11) lioc iofhnti v.g. exiftens ipla pcr fe 
m perar dur;irc in fcqucnri, X.' omiiibus f iiriit is:vt 
'^.dicimusde rub(ta((ha Augcli,(ic raaicrunri- 
' iml^ ^ac aiiil^ reHos Incornipcibtltbasi £efani 
, . nullum vidi , c]ui cam pcrpcruiratcm in .liia 
tanciimprincipia qualiextrinrcca rcferat. Aci- 
do , quod <ie lumine glor i« dicttur , non ponis 
Aihfi;lcrc:n3m cum lumcn ilcrur proptcr vifio- 
ncm,priijscicbcc Cupponi viijopcrpctua,vc pe- 
tat pikplinMnb Iqioen ; qtklm i cwiim|o , ided 
Vifio pcrpctua , quia luincn perpctuuiTi cft. 
R cicdia ig'tur hac opinionc, reueiuiaclt vi-- 
Ptrprtnifi fionis pcrpcraitas modo czplicaco cx natiui il- 
^nMntail~ hus pcrfctftionc, &: cxigcntiaicuius rei fi vltc- 
'«sl**fr "o''*'" rationcm quzras , altqui forti dicereDt, 
MmtJl^ih '^^^ cam elTe incorruptibilem , quia ca*ati(on'< 
trarioLde Pitas fe|Bp«c,e.ft cquii.«ppU«iiros^Tt 

f' oflR iltwn cohfcriHVe. Ego tamen qui in phi- < 
ufopliiaofteodi rcm concrarto carenrcm,& ha- 
benicm cauiTis fibt applicatas cqualitcr, potfe 
-ellenacurS fai corruptibilem;ab bacrarione 
confcijuctiicr nunc ahftraho, dicSquc non mc- 
Jiorcm poiTcarJcrii , quiltn fi dicamus, natura 
Itt2 ob fiimmam pctredHonttn quam haber fa< 
pra omncs alias ftiim.,s acctdentalcs , exigere 
cam pcrpituitatrm .quamexigit qutntiras, 8c 

I)otemic animc terionatis fi diftinguanrur. Ei 
icct maior viltonrs perfcftio non cuidenrcr 
probet.ctiani ex capiic pcrpccuitaHs Jcbcrc eT- 
fe eam vifionem nobiliotemtnam grana eft no- 
bilior qu3nti(ate,& tamen c.xceditur ab caJcm 
in perpctutrate : liccr, inquam,id non infciatur 
nccc(rarii\,latis tamcn ptobabilitcr in pra:''rnti 
id infcrimus : cum enim in contrariun» nullam 
babeamus rattoncm , mcriiu ci vtfioni longc 
|>.|)erfcdiori pcrpctuitatem tiibtui»tt|»qttaa^ia 
' UDpcrfe&iofkbus videmus. 

s E c T 1 o 1 1 r. 

^^«1 /» mlfis Jtt appetttus nattiralis 
tiitittu ud 'jpfioftent Dei. 

AP r E T I T V s clicitus cft «ADsndlonntlt . 
ipirirualis , vel etifiiiui,quoiemaliquaiil 
opcamus,vc| (lcfidcr.inuis. 

Dc qtio C o s c t V 5 1 o fit.Pcr a^lum voliin- 
tiira!c,iiC'.;c:ur .i iiotiiui!!:? polTc arringii:.bfolu- 
tc auccm piuprcr huc aur lilud raoiiuuui njitra- 
lctattingi puife vifionem fijpematttraicm ,a£la 
nacucali ncj^.u nulluNiortcndit cniiTt id ciiidcmcr 
eX|)crici)cia .ib luvrccuo dcfumpra. Qmoc cLriiis 
coidbt , calu quo illc appetitus fcratur in bcati- 
tudincm ob nioiiiiutn nia!um,v.g. obnimiaiti & 
ii-.otdif.aum curioiicaccm : ccrtuui eniiu cft cuiic 
adtutn liluro aimfiiturum fupc o ia t u wk m. 

Illud camen 4|ua:ri poflet» an ante omnem JmuHMikl 
rcuclationem Dci dc pofCbilicflte vifionis beatz, 'j^Jf?. * 
pollct quis habcrc illius dcfiderium. Aflirmac ^ ^ -^*^^ 
Hcrize ca diip. )8. nuni. 4. nam ex dtcdtibus i,,§ff§ 
poceft noftet imelleAns Deum norcere abftra- dtfii Mmm 
ttiuc.aliundc vcio j.uUii ir.tcllcdus , fc h.^bctc ^u* iBiiut 
aiiquatum rcruin incuitiuaiu notitiam: ergo po- 
teft indcinferce , fe pofiie videre Deoro ,ergo eS 
habcrc dcli<!crium cius vifiotiis. Ailiitior ra- 
lucn , vtcndum dillinctionc : lum vcl ioc^uinuii: 
dc voluncaie cfficad , & fic cenleo cam'non po(^ 
fc !-.jlii.t; .intc rcucl.ntioncrn : nam ( vt dixi inli- 
biii dc Aiunia ) vuliciu cfEcax rcuuiric iudidum 
detcrmiuatnm de poffibiiitatc obiedi : at ante 
Dci rciiclatiuncm non potcil quis cx ratione 
nacurali iudicarc , vifiovdn Dei cilc ponibilcm« 
quia rolarcuclationc noldtureius pol£bi|i(as. , 
vt dixinuis fupti : c^ «iKC ffeuctatioiaem elfe 
iion poteif lalis volirio efficax. - '.'• ' 

Limito cimcn hanc .illetcioncm , nifi quis ex li/ii* fttfts 
fiiUis priucipii^ «auc cx vcris pcr accidcns iu- f"''"^"' »** 
ducatur ad ludicatulumpoifibilem efte cam vi- J^^^ 
fiuiicni : ficut cnini fapc quis iudicu falia , ac fi 
cltcnc vcra , a fottiori potcrit caiu id quod lu fe , 
'vcrum eft» iMibis tamen non cooftat; poterir^ 
inquam .iudicarcvcvcruirituuc .uttcm lincdu- 
bio potcrit halKtc dclidciiuin cfhcax eius vi- 
fionts. Quud (1 loquamuc de hmplici dcfide- DtiMMM 
rio bcatitudiiiis , nott dubiio quii; jHinit pci fc tmffitMe 
ellc in nobis.,circaviilonctn Uci : luim ad liiud **P " 
fnflfidc iiropiexappcehenfio:qui$ auccin dubi- 
rct , poile ( licet re ipsa impofiibiUs eficc vifio 
Dci ; cxdiariinnobisapprcftienfionem dus vi- 
fionis cx vifionc aliarum rcrum i Et lioc probac 
ratio P. Hcriz^ , ficut de fa^ in nubis exdta^ * 
tur apprchenfib de cqttaliuce cum Deo«CBmf 
Angch\,Sv lipc-r^^iftioittbusaliisqaciiob^ • 
impofiibiics. '^. ',. .'. 

5ecund& quj:ri potcft,an a^ iMCoralieflt. 
cacitcr polfit quib appetcre villonein beatam. 
Ncgant aliqui , c6 quud aj-pctitus cfiicax cll Cur *U^iii 
lui obicAi : atqui adus naturalis non "'.f"" * 

■ai',lils \ lllo:i1S W 'I >• • n \ c enim ^ r ' enim , ^ - 

jt ffftednttr 

— •• • vifimmi»* 

aOa-Raturali. Qu6d fi fuL eftc^'uu 

porcft c;!'c ertcdtr,uis \ iliotiis l-ic.u.i; : tLcc 
non poicll vininis luictiralibus ubcuicri 
ncc cfticacicci .nppcti 

obiicias ,aliquaudo poHccpicm cx crrorc puta. 
rc punibiicm iibi cllc ncr vires naturx viito- 
nem , vt opinibancur PeU^iiu t ergo fiiltem iUi . 
appciicu naturali ctHcad potertmt eam vifionem ' 
optarc:nam f v't iapcalibidixi ^ appctirus bic 
rct>itur toi»nitione , noii ic ipsa, \i iii lcclt.vnite 
fi^udicaturobieduni nacuraiitcc polTibilc , non 
eft ciiramarinon poffit efficadtcr aAu natura- 
li. Si, inquam, hoc obiu ia.s, rcfpondcminr , cuin 
adwn non cllc naturalcm • fed es falsa cogni- 
tione prouenieniem. Verlimabhoc vlrimo In- 

cipiciis , non V idco , cur caqu c fiunr cx crrorc, 
finc diccndarupcrnacuralia^,quali pcccacuin cc- 
iam, quando ex aliqtii ignorantii pioccdtc > non 
fit qtiid intra natura: limitcs. 

Abfolutc autcm toti qua.llioni icfpondeo, 

quo alibiful^ cgi i&lketobsMciaiiro % iCtiaiofi quis fciatfeaon polTe nUi fopcioatora. JUturln n$- 

l^»tftiiiuf catis naturalcmappetere polfuinus,& ver6 ikpc 
'^'imt^"^ apperimtis vilkmem Dei ! non cii:m neceirarium 

cft.vtjfi obie^fit fupc. '1 nur,.lc,non j'offit vlio 
modoattingi,nifi peraCtum tupcrnaiuraicro , dc Digltized by Google 8<J Rod.de A R R I a g a Traelatiis De yiftone ^ mmimhtis De'r. •ffi 4 lUec vifioneio obtinere^co taincn iplu quod 
««M> (ctxT (e (lc fafto cx Dei liberaltnTe 8c gratil, 

mcti:a habfic.tiu.bui camcoiilcqui valcat, pol- 
(e ai^unaturalt vcllecani ctlicacitcr couiequi. 
Prebacnr autem inintfeft^ , quia ( vt f:^pc do. 
ciii ; .ulu*. ii.mr.'.ilis p<itell ic.piccrc obici^ltim 
(upci iuiuialc: vnclc paiilo antcfiixi .noncire 
dnbiutn , aflcdhi funplici naturali polTe villo- 
ncm anuii.C^iiil AUtcin illc aflc lus fit cflicax, 
nil iniccc(l:nam li potcniia iani h.ibct comple- 
merftum ad operanHum, ficuc ilne adu reilexo 
po'clt lc .iftci niin.iic atl opcr.iii;1nm (uprriii- 
tuiahicr , ira potcft lc adu n.ttiiiaii rcricxe Ae- 
termiiure & applicare. vntie ruicilubio, adlu 
natura!i,im(S malo , potcft quis vcllc contccta- 
M»t e*nf»rr» tc aiit co •fctrc mcJio bajnilmo gratiam ,cc- 
jrMumt, Mmli idaen pixflcc pol\ca naturaliter» ledele- 
uatus. Itaetiam altbt docui , poHe quem aAu 
tihm imf- naturali imperaieados rupernaturales iidci, & 
r«r><awg> ilijfu,,, virtutuinicotautcm.vel ad quid requi- 
t^*"* vaiut pia aiSedkio ad credendum adu (upcr- 

naruraii , dfxi in marertS de Fide. 
R.'te»P» »i Hmc rcfp^^n lco ad arj;uiiicntum rrimc^, 
rMitmtm *i. ai^iuai natutaletn le folo non polle cfHcere rem »7 

^Hu ft»IU 
Til< fll tl 

quif vt'le 
t»n'e:Ttrt , petitus : nam obicAuin quod pcr appeutum 
eUcitum amo, non eft pars tlligs,neqae delcea- 

lus !.ipu1i$ in ccntrun^ cft pars inclinationis 
ipfms lapidis in centcum, dc (ic de aliis inclina- 
tionibns : vbi Caflicit, fi ipfa res appetitadicMttr 
COIulitio ad eum apptiituni. 

Nihilominus tamcn,liLCi rcs hxc n-iultum 
fori^ habeatdemodoloqucndi , iudico magis 
clatS & conlcqUi.nrtr ihicurri.h liainvis p {]]- 
bilitaicm clus boni elle partcni tatis appcticus: 
naro cum hi & ali) fuppon:inc coromuuiccr , eo 
ipfo quod l iqua rcs non fir poHibilis naturali- 
tcr,non clVc appcii^uniad iUam , fi inimuta» 
ta maicru v. g. foima dermcrct naturaliter 
clVepoillbilis , non futurum in-materiaappett- 
tum ad illam ) ncccdtim eft vt illa podibilicat 
forins fit pars n| I ct.ius, & non^fola conditio 
extriafcca , ne tcUbamurin coniiotances , qut 
dicunt,niahentibQS omnibos intrinfccis conm- 
tunuis aticuius totiLs,non tainc mancrc coium 
iplum ex (olo defcdtu connouti exttinleci. 
quod & his,cum ouibtis iam ago,meritd dil*pU- 
cct,5c alibi a mc fusi rcfuratuin cll. 

lam haud difliculter tclpondcbicur duabus fopernaturalem , neque id tnm velle illuai obiedionibns. AdPrimarode appctito elicico. t* a^um i p .lic aurcin il!um fimul cnm clcuatio. 
tt^TrS^* nc Uci , quani um nofcit lib.i a Dco paratam, 
*m ^'tf^tm fupernataralero s vnde meritd po- 

r/7 e,"r<Tt tctit iioc ipfuin vcllc tunj tc,nriori<; , licur ip^a 
«-m tln» aninu.li.ct in le fit (ubftantia natutalis i tamcn 
^ iromcdtatd eficit aAus inietlc^lius Sc voluntao 
Itsfupernaturale; , vt .ihbi fu-c probaui. 

Secundo rclpondco ,aifium ilium non vcllc 
• vifionem fieri aut obtineti'a fc , fcd abanima, 

•riiir», -.11 11- 

ni-n ifcfd qii.ini Ivi^ hilicr'; Dmnii rcqirlua ail obtincn- 
fi-i »k *at- d.Mn Vilioiicm : pollum auicm c<;o rlTicaciter conftat eum clTc atflum ita d ft'n>.^um ab obie- 
dto , vt ffiuc obicittum exiitat , fcu fitpoiTibile 
nataratiter.fiuc non , nihiiominds, manentc et 
entiutc qtiam atflum dicimus, ttmperm:ir)frct 
appctitus chciius naturalis Sc natutalifTimus. 
.quod aliter in innato contingere pcol6 tuti 
monftiatum e\\. 

Ad .Sccundum lic aprcritii lapidis in cctrum, 
dici potell Pcimo non clTc maius incooocniens 
doccic dclccnium ipium l'ctri elTc partem ap- 
pctitus,quam diccre curfom ip um Petri eiVe oprarc 8c vellcid , qaod pec alios mihi camcn partcm veritatis,qaod l muicis,im6 fcrc omni- 18. fuboulinatos exectitioni mandandiun cil. Sc 

hxc de appcdtu clicico. 

S E C T I O IV. 
J^id ilt tffttltu inaal^* 

I- TNnatvsSc natoraUs appctita» identifict* ' 

Itus filrcm partiatitcr cum lubflantu rci ap- 
pcccntis,quahs commuuitct ponicuc in matctia 

Erima ad formas rubftamiales in rcbus graoi- 
us atl ccntrum , i^c cfl quxc^am naturx incli- 
natio iii bonum propiiura. Dixi , idemijicaiHt 
filtemtx paree y quia hic appetitas qoafi coo 
itatur cx dnnbu! , i?: cv boniratc form.t pctits, 
9C cx polhbiiitatc iplius in fubicdlo. Vndc 
oftendi in Phylicis. immutati materia prima, 
poflemutari appctitum ad forniam, cu prxcisi 

3uAd dcflruatur poflibilitas form.T : vniie dc- 
uxi illnm appctitam ooo msncre fimplicitcr bas ,admitiitur. Sccundd, refpondcti potcft, 
quandocapacttasnararalis recipiendi formam 

cfl omnino inttin eca reijtonc poHc d:ci appe- 
rttum circ adxquati intrinrecum, Sc fic in lapi. 
deconcingcre , nonverdtn matcria prima re- 
fpciftu form«;quia,vt fuolocooftenth.ex com- 
muniori fcntcntia^Iinc mutatioae vlU in matc- 
ril dcfinit forma clTe poflibilis co ipfo qudd 
fcmd cxKlat, qui.i rc proiUictio non ert natura- 
liccrpoiribilisicoautem ipioimmucaiamatcria 
ceiTiit appetitus »A eam formam:er|io hic appe- 
titus crat partim cxcrinlcctis apollibilitatc f r- 
mx , 5c dc eo maxim^ ego in phyfica locutus 
fam : in prarlcnti vcrd, vtabftrahjm ab .ipinio- 
nibu5,i:l;cn pialTibilitatcm np.nirilcni fallemcfto 
cuiuiitioncin ad appctitum innacum. 

Vidco hk contra Scotum quxft. t. protcg. 
& in 4. dill. 49. quift, 9. ac Diirandum fusi 
dilputari.eo quod contrarium docuerint. Con- 
rtaDurandum diximus fuprl , cum Scotota- ntbit lul' 
mir/itkr itt^ telpcdhi formarum corruptarum. Ex his ergo mcn puconobis clTc quxftionemdefolavocc ladUs c(V prx'entis qaxflionis dccifio , qu« 
communis eft ferd omnii>m.ThcoIogorum,rci- 
licccoondari tn nobit aypetitum innatamtia^ 
turalem adOeivifionemiqaialiect hiic fitno. 
ftrum bonum, & quidcm fummum, non tamcn 
cftnaruraliccr nobis pofEbile:atqui poflibilitas iptc cnim admtttit^ropnis viribusnoftram in- 
tcUeAamnon polire cltcere vifioncm Dei.fed 
necelTacid debcTC elenari. Deindc nos ctiain 
concedfmns illi , vifionembearam noltomodo 

nobis ciTcionirariam .uit violtntam,feii roaxi- 
mum noftcum bonum. In his quz funt de naturatis cft pars huius appctitus , vct ( vc abf- re , cnnuenimos ambo. Vcrtlffl aatem, quia vi- 

ttahamus a qi;.r;lionibus , vt p.mlo antcclixi) fio fic nolhiim boiuim , clivenJiib fif in nobis 

cft (altcm conditio ad illum nccellatio rcquifi- dart appctitus ad illam , an c conttarto >.quia 

M : crgo non datar in nobts taUs appetitus re- nataraltter non pofTumas cam habcre , fit nc- 

fpeftu V fioniJ-icuT gandus ; quxrtio cft dc vocc , in qua a Sco- 

Nonimliis dilpli<.ci quo^ dixerim.poHibi- co rcccdcndum , quia comra communcm 

linuemm(ticalcmfbrm«e0iefanemiiiiMkiap... flMdiim lajuauU Tfarpac trocem, tfjtetittui Digitized by Gopgl DiCp.6. CeterAadVtJionemDeificimdumfeJftUaatJtfcut. Sccl:. j. 87 

abomnibiiscniin .uciintur.vt dixi, in ordine ad MmviJbiicm.jjakappeiirausco^nirioncm ve- 

bonum viubus naturj: pallibilc. ri vt fic primarid , fecundari6 vnroomncs cog- 

Poflet fortc etiam de rc ipsa aliqualis cffc nicioiics in particiilari : iju.is cuir, hiiiul n ii pof- 

cum illo qusltio, fi diccret, inteUcaiun noftrum ^'ww> iiaberc , non potcfit iaciari appttitui , nili 

fijud fum- liabcrc potciuiam njttutalcm rcceptiuam vifio- pcraliquod xquinalensJallcetpcrvifionemDei. 

■iiMmMlm nis,non vcri aAiuam ; adbuc tamcn hic latct Non videntui \\xc coiifcqucntcr dicla.quia fi tntmftfuih' 

Quxftio dc noroine : nam per pocenriaro natar»< non habcmus naruralcm appctitum ad viUoncm, im inrelligere videnrr potenriam oppofitam 

m»»B idtm violcin.c ,qiiia nou adiuiuit nifi potcnti.iin vio- 
mt ffttiti* lcniora Sc uatunlcm. fatcmurilli, nos habere 
'^J^* (iQtcnriam nararalem in hoc fcnfii , quia ( vt 
di,\i ) pcr vilioncin nulla fic violcntia intcllc- 
^ui. £t lioc modu cxplicant Scotuin multicius 
difdpiili. 1n quo etiamabilto reeedendum cft. 
quia communitcrlociuendf) , jiorcntia naruralis 
amplius iignificai , rcilicct quz cx natura rci 
femt habere fuum adum. 

Vndc ad qua-ftioiiciii de re accedentcs , ll 
Scotus vuItintcUcdcumvX nacura rcicllc cap.i- 
Mlkl recipiendi vilioncm , falfum doccc , &c (ibi 
mtm tfi Mf». contrarium. Falfum , quia , vt cx Concilio Vien» 
tiimu «il^ oftendi , vifio beata eft nobis (upematu- 
^ ralis , tc noftcr iniclled^us indigct clcuationc ad 

eam pioducendam : fibi veto contraiium , quia 
' ^ .. ipfeadroitrir cxpreTsd ,non po((e a nobis ex nai- 
turarci ficri vidoncm bcacam, tonfcqucntcr au» 
tem non poteric recipi , quia quae non c(i , noii 
retwfn» ; ergo' fi natiQvliter ncm poteft clle^n^ 
turaliter non porerit rccipi. Ncc potcft rcfron- 
dcri , cITe naturalcm potcatiam ad recipicnaumt 
• caib quo naiimditerpoffint produci ea accidcn- 
tia: hoc, inqviam,dici non potcft , qui.i Jona 
fupcmaturalia , v. g. vifio Dci & gratia , cx na- 
turifiiaiiuiime inordinc ad receptionem,ex- 

cednnt naturales viies animx. auod in grarii clarc fzpc vidiiTc optnanniCi qosftio Ogp erit 
tSimhdMh». daritks patct. Cum enim illa \ lo\o Deo pro* deceteris hominibus. 

ducatuc,fi anima habcrct naturales vires rcci- Eft autcm diificultas hic fcripturiftica ma- «"» etirth lA 
"<»"^!j!"r"" ?}^^^ gradaro,ptocuIdubioexnaturarci pol- gis qu^ rchoiaftica;peiidet cnim ab intcUi- f "*?if fr ** 
" , ' Dtm ''^t proonci : nam ipfa gratia , quantnm eft ex fot genria atiqnorum loconim Scripturz , qux pro " 
t.ip.ix cft , vt n.ittiralitcr producatur j Dcus au- vrraquc parte affcni polTunt. E.an cgo brcuif- 
tcm habcc virtutem fibi pcopottionauHunam , (isai tangam,quia taiionibus vllis non poiiii- fj^f/fn^tm 
«d producendam ittam : erep ex nnlto capite mas xem determinare i porait enim Dcus om- '«imm. e& quM eft impuiTibilis naturalitcr , Cfgo nec 

habcbimus appctirum ad omncs cognitioncs \ c- 
ri in paiticulaii limul iumptas. Quia omncs ii- 
mnt naturatiter,im6 moItidicetent,nec diuinitm 
proptcr in*ini:::tcm ipf.uiin^ polTinnus habcre. 

DiLcnduui crgo cit , onnicm mnatura appc- **■ 
titum polle naturalitcr fatiari , & confequentcr 
appecitum intellcdtus finc vilionc Dci. Ratio ^'.-lui^ 
eft cuidens ,quia appetitus innatus pra'cisc fcr- 
tur ad id qtmd naturaliter cft poQtbitc , & eo oh^ 
tcncoiaiiatutiatauod natutalitcreftpoifibit^ 
poteftnttnralinr naberi : cigo uinmt nataiaBfl 
appctitus poieftnaturalitcr latiari : cr^^o cs. hoe 
capite ciiara finevifione beati (atiari puiciic. 

S E C T I O V. . 
dlim MmmmucMtd* 

' O N loquor dt Ctiriflo Oomino : cenifli- It 

fnmt ti^a^ N mum cnim eft , fmdiniinam cins a:ti- ChriHm i 
m.-un ab inftanti conccptiouis Dcum clarc vi- 
dide. nec item de beatiiSmi eius Matre : fic- 

vt cnim in pnntflo dc pcccato 01 i.iin.tli .1 rcguli 
gcncfali cxcipicur, icaputo probabiUisnnatn co- hatt 
rum fentcntiam*,qui ipfam in hac ▼it& Ocum producendam illam : ergo ex nnllo capite mas xem determinare i porait 

cfTct rcpiipnantia ralis produdionis: cijm au- nibus r.irionibr.s coJt.-m imido ft.nuibus cjin 

tcm dcf^Ctotalisrcpugnantialic , prarcisc inde vihoncm aliquibus coitccdcrc , licut concctHc 

defiimi debeif quManiroanon eft cnp.ix natu- Chrjfti humanitati} qnia corpus non impedit $(*• ralircream ^rati.nn rccipiendi. Sc idc6 Dcus , vt 
.HfiUmr. za(koi natut£,non potcftcam produccre,quia 
lnbieAum,tn quodebeietexiftete,non poteil 
' naturahtcr eam rccipcre } non antem c contra- 
.rio,ide6 fubicdum non poteft eam reciperc, 
• ^ quia Deus nonpoteft illam prodocerervnde k 
contcario donanaturaliapoiiuntaDeo nacura- eam proJuilVioncm nnraculofam vilionis : po- 
tuit &: luilli. quid vcr6 fcccrit , ratio non deci- 
dic , aud^oritas ctiam cam relinqqit dubiam. 
Quia SS. Auguftinus , BaiUius , Ambrofius^ 
Thomas , quoi fcquuntur Thomiftc alij com'. 
munitcr, & inulu doAi rcccntiorcs, aihrmant 
Moyii & D. Paulo 1 nonnutli D. Aoguftino , ali- ^ dco h liter produd , qnia fubieoom eft capax natura- qui D. BenediOo } n«e defunt qui & beatiflimo 

litcr illorum. Obiicit Scotiis , lor luifli uiii dici Patriarch:c noftro Ignatio,in Manrcfanaccftafi, 

inquictum donec pcrucniat ad Dcum , ergo ha- eam vifionem coinmunicatam fuiilc opinen- 

lOs appetitum ad eius viiionem. Refpon- tar. Pro Moyfevrantur loco Exodi )). 

c!icitum,non vcrtS ^nthmur ^mcm DcminM ad Mo^m fim nd tund*. ■t^J^umca : ^uia innacus ncc turbat , nec fcmitur. fadtm , Jicfa fiktt Ufd btmo ad iMUtm fmm* 

appetitu innato noftrs inate- Pft> Panlo wnpant locam illum ex epiftioU 

' rafplimjE ad ali:is fovm.is fubft.intinlcs- ipfius ad Corintliios fccunJa.c. ii. .^ffi/iMwr^- 

10 Ot>iicit pr.TrcicaD. Augullinum ,qucm nos pmtft inpmrndifittH,(F 4iiuUmtiarc4tt*vnba,^MnM 

fiipt^pronobiscitauimus , aicnrcm.iV^^Mraiif* Uen immM ttqHk Pro conttarii fentcntia viJtiitnr ft.ue alia ifffmlmt 
clariora viuucrfaliora Scriptunc loca , qualia /""«W' **^ 
liint Exodi c.ip. ^3. ad ipfum MayCtni Non ^ tmnnm tffi pejft habcrt ftdem. F.neor ; at non 
S.Amgmfii- dixit e{Ie iMturz homiruim polfc illam habcrc 
w*i tKflkK^. naturaUcer :egoADg«tftinuminteU%odcpotcn- 
tii ad hafac£|dam fupematural itcr grariam , vnde 
alibi confmnaai dari in nobis ocdinero crani^ 
iccndcntalem ad vifionemDci. 
y^Jll^ Aduerce hic P. Molinaro ,cte neget appeti- 

fmum M ff t" ^on mnarum ad vtfionem Dei , doccie tanMR «Kcpiuc , «v »u»|w>a 1« nvj^anc. rmrran cu«i- 
ilmmfiHmi. noftntm «ppeiinun noo poftie Utian» nifi pec ftus Psfo. m fipift, i. dccrct. puft mcdium, 

H i aflignaaa wdtbk mt bemo , (fr vmtt. Sc: FtieitmmetmitmUn 
im pMtru. Itcm loan. 1. l>nmi «mm vUlit vaa- 
fiam : tm^nitm Fitim qui tSi in fimt Ptaru, 
ipfi eimn i m ui. vbi clarc videtur , foluro Cbriftum 
exoepifte , de teliqnis id negafle. AccedlfEnari^ mtfjiir. Digitized by Google »3 S8R0D.DE Arriaga Tra<aatus Deinfanef^nomimlmDa, 

afHqiiAns itucr Cluirtum Mctyfcn difcrinicn 
(juu..(l lu)c,\ Mo)ln.o,;nKioncm dcDco in xni- 
gnucc & hi:uris , Chrilto vciu t.lar.im vilioncra 
ct»nccilciis. Dciiioucnuilti l'aacs Ecclcli.vidcrn cxprci\c uiiu>il»us liuminibas ncgant, qui \ i- 
dtii j>olTIiiu aj^ud P. Vafqucz difp.y^.cap.i. 

H.ucfunt vcriurqueputts faiuiamcnu: Ego 
dicoprimain prob^ilero cHc p.f>incrauftori- 
ratcmcui innititur; feamdam vii6 nuilto pro- 
babilioicm : v.\m quia loca . qua: pio iccundi 
aflerutuin , ^ hiraSe dariora, nec cam fadli 
TiolTiiBt i .jiliv .ri , ^■■c nonnifi cum .•'.lic|u4 vio» 
lciit.i. C^ux vcio pro prima , nullo modovr- 
Stfftnf!* ad ^cui. ptitniw enim dc Moyfe nimium pioban 
UtA Strifi0' J,2iTi ctiam lacoh Jc fc dixit Ccnc!*. ; i. y~idi Do- 
"* NMOMM ftteit *d fMitm i & fdu» fMa cfi anim* 

: & matec Samlbnis dixic ic At^lmn \ iJillc ftiie sJfaciemicciinm a«tcm cll cam non 
viJillc imuiiiuc fpiiiciulcni Anijcli lubl^ai^- 
tiam. 

VnJciuTclocidcbcntcvponi Jc Dco& An- yifi""* ^** gclis in ligura icu facic huiuaiii , in qtu lUis ' ^^^ 
Dcus & Angcii .-ipj^.ltcbant : qns eH commu- 
niiliffla & necciraniffima interprctum cxplicap 
rio. Locus auiem Pauli minus vrgct : quia in 
co ncc inUnuatur alitpiddc vilioiic cbra, aut ^4 
de facie Oet, fed de aicanis & fccictis , qu.i: ^^^f^^'*^, 
iplenonpoteratmamfeftare; adhocaurem iKrr '^'^, ^ 
accidcns tft, Imc pcr rcucI.nioiKH! LMCognoiie- 
lit , liuc pci viliuncm j &. aujuc poUca potcrat 
eifed inietdiAumt ne Ola manlKftarec. Fufio* 
rcm huius c)ii.v!l;onis traclationcm vidc apud 
1'. Vaff^ucz ca dilpui. ; & j6. & Moliitam 
4{iitdkiit.dlfp.a. DISPVTATIO SEPTIMA. 

DB LrUINE GL.0AIM. , 1 c V T voluiuas .od aOlos ehari- 
tatis fupcrnaiuralis v. g. clcua- 
tur pet habiium charitacis , & iic 
de difs a^fciinis: ita in iniellcAn 
ponitur ad viJcnJumDcum alius 
nabitus > qui vocatur lumen glo- 
rijr ; non quia fbFmaliter fic aliqua lux , ied quia 
cft piincipiuni vifionis Dci,i]ui gloria noftra cft, 
&iurocudicitur inacccilibiic. Dc hoc ergo ha- 
bitttnubisageodu 
ExfiicMir 
Cnuiltifun 
Vitmmmf» 
tmnm D»- dw/lar. tbmlktr ««• S E C T I O 1. 

DcexifienuA & neeefiitate tnttt 
lumim^ 

SV6$BCTIO I. 

"Ditmr it ft^,& fmde id pntetmr. 

NO .s s V L L I apuJ V^.iUjucz Inc dnp. 41. 
icd. 1. quus ctiam stfenSc feqaim Sua- 
iiuslib.i.dc Artributis neg.-ittuis,cap. 14.00- 
tant cilede lidc,dari calcm habinim ex ConciUo 
Viemienfi in Clcment. Ain9fimm,Ac hcieticis; 
in qua damnatur crror al1ercntittm,animatn non 
indigere lumine gloriar ipfam elenante ad vtden- 
dum IX-um : ci_l;o Cunciliuin cxigic ali(]iioJ ch- 
ilinckutn cicoans ad yifioncm : hoc autem nkliil 
«liudeftquamhabicasluminis glorik. 

Nihilominus cx lioclocoiulum reiicitur cffi- 
cacicer Durandus , ncgans aniinam iudigcre eic- 
oacione aliqui ad videndum Deum , vc tupra di« 
xi. quoJ Prim^ conftac ex intenco Concilij ibi 
domnancis hxrcticos Beguardos & Dcguin.is, 
aicntesintelledum propriis vitibus Dcum pollc 
viJc-rc, vtriim autcm ilta clcuatio [it pci habi- 
tum luminis gloria:,.an pcrauxilium cxirinie- 
curo.eft extra iticntem ConcUi). Qnod adliuc 
amfU^contlabit cx ratione,quam poft folutio- 
nem obieftionum quarumdam ftatim aflenmi. 
Obicrua .lutcm obitcr : qui ci:>.a Concilij mcn^ 
tcm diciinus , diccnda etiaro circa aliqua loca fa- 
crx ScriptUT« , qux taleltnnen videntorpcTrua- 
dcrc ,'.1 fl.ilm. Inlumine tito vidthimuf 'tnmen'. 
qucin lcK:uin dc Dco vt nos confuttxancc « facilc 
poirumtis iateUi^ece. Sccundd , Concilium non tam docec ibi, qoo 
modio videat de fado anima noftra Deuro, '/^"Jl^^ 
qaatfr.quo |ndi«ac Aeceilarib i certustt amem Miijbt 
eft norhon indigere limplidter habitn lomi- fi^ btU' 

nis, ctiamri ic h.^ t .» Jetur : nam faitcm diuini- MaiMi^. 
tus , dc quo llat.m , iinc co videcc poilumus , in» 
digemusancemvd habira vel deoarioBe: ergo 

Concilium no eft locum dctcrminatc Jc h.ibicn. 

Tcitio, Concihum non volcbat ibi dirnnere 
fitcm iiuer Au<£kores Catholicos Scholafticos, 
quoslcicbat clfc Jiuifos inrcr lc , inubuliJ.im il- 
lud lumcn adftruentibus,ncgaiitibus ipibalJam: 
egit cniin concta hxrcxicos,ccgo. 

Vcriim huic dodtrin.c J t l;lbt P. Hcrizc dii^ P. B*ri{* 
put. 4S. num,6. opiiutus i'. \ all^ucz iulutio- •'"."■''''J^ 
iiem clfe ptobabucm : probabilius tamcnia jj"^^ ^ 
SuariodoceritConciliumdctiv.ilfc hmiinisexi- uuM^ 
ftenriam. Probac id I^rimo , quia !..\|ue concur- ttmtmrfmtMi 
fus actualis , ncqiic Dcus ipfc ckii uis lupcriutu- !>«•" 
raliter , polfunt pcopiic iniciligi ibi nomine lu- 
roinis. Non qnidem concutfus : nam hic iam 
incluJi:ar in viilonc ; ct;'u himcn , ijuoJ aJ vi- 
lionem rcquiiitur , dcbcc clle aliquid aliud di- 
lUnftnro. Non Dous iprc,quialicetdicaturaU- 
quando lumcn ; at C<.»ncilium non loc^iicbatur 
incalu illo nictaphjlico,quo Jc potcntia ablo- 
lutapei (eimmediatc Deus concurrcrct ; fcdor- 
di:-..i:ir lo:]uc:;J,o,tja(-'J lit pcr hinitui.i Itiminis: 
iiain dc iaUu iios nun vidciiuis l^cuiu tuli pcr 
luminis liabiium. Id quod amphus conhrmatur, 
eo quod propria cius vocis lignihcatio lolum Jc- 
noccc iiabitum mtriniccum : crgo ciim Concili) 
vecbadebcant .iccipi in proprio fenfu,dcbcbi> 
mus 'ncccll'ari6 intelligere in pra^nri habicum 
iumiiiis gtorix,& nonclcuarionemexcrinfccam. 

HiC tamcn ratio non vrgct. Primo.quia liui.t RifprJf 
beocfencieniesdoceantfConcurfumgcncralem i''>"''- 
Dd neceiTaritim d!e ad viHonem ; potoit tamcn '''.^'".'«rtf 
.10 h.m tiL's ilic ncgan , &contra ulos dcnmrc Dti 
ctiainpotuic Concilium , iicceftaiium cire ad vi- lUmdUf' 
litmem beatam. Neqoe ide6 eilet ibi ouofa aut 

iJciuica vlla.cpctido; cjualis c(Tt: fort4,iidice» 
iciur, i<.cquijritui viiio ad videndum. 

Seaindd, quodde Deo docecminAsvngct: ^ , , 
cum cnim icnv^^I nJmurnr , Dcum Jici lunun, 
Mon poicft vllo roodo cx ipib Concilio ullcn- p^^^ ^uiimr 
detCjmm intdligil ipfim Deitro, £cd habituro Ammi, ««» 

luminis. Digitized by Google Difp. 7. De lumine glorU. 89 iium i./imi 
tMti pcmi iH 
mttn. fro fhHtlli- luminis. Quod addit , Dcum ordiiiaric con- 
lifattft. ciirrcre pcr habitum , idcoqiic dc habitu lumi- 
nij Conciliiim iiuclligcnduin , ni fallor , cft pc- 
(itio principij: ciim cnim non quaTamus nunc, 
an diuiniiU5 lic neccinirius habitus , led foii^m 
an dc fadlo dctur, dum dicit Herizc Concilioro 
dc fadloloqui de habiiu,quia dc fa£bo folum 
datur habitus , idcin cft ac li diccret , Suppona- 
raus noiham conclul^nciu, cJ.ui kilictt dc facito 
habitum,& indc probcinus dc co Concilium 
fuilfe locutum : ciim c coturario intcndat ipfc 
probarc cum habitum dc facto dari : quia Con- 
OBindMUT '^'''U'" "a fcniit. Frobat cr;40 pcr coiiclufio- 
ftii frinti- "cm fuam c.xplicatioiicm t.oncilij ; ciini cx 
fmm. Concilio dcbctct probare conclulioncnu Adde, 

quod lupra dixi , Concilium dL-tiniiirc non 
tam id quod cll dc faifVo , quam quo indigc- 
inus fimplicitcr, Ad conhrmationcm dico,ha- 
bttum non vocari propric lumcn \ nun cnim cft 
lux , vt dicemus paulo poll. dicitur crgo lumcn, 
quia, ficuc kix complci ad vilionem colorum, 
^ iia illc habituscompkt ad vilioncin Dci. Hoc 
autcm complcmcntum camconuciiit elcuationi 
criam cxrrinfcci.crgopoccltcadici lumcn co 
litrmm mr rcniii quo habitus. Vrgct Hcrizc : ConciUo crai 
Xmi H ri*.i, bctic notum , notninc tuminu a Svholaliicis in- 
fHiM Cttti- tclligj habitum : crgo quando linc limitatione 
dcfiniuit dari lumcn ad vifioncm bcatam , in- 
tcllcxit iubitum lumini$glori.r. K.ctorqueo ca- 
Mt!ftHJ/t,rt- men hinc argumcntum : Si Concilium voluiiret 
ttrqutndt. dcfinii e.dari habitum.ccrt^ ci occurrilfcc vox hn- 
hitttt, & clarius ac iinc tergiucrl.itioiic rcm ipl.nn 
dccidilfet : ergo non dc-fimuit cxillcntiam habi- 
tus. Adobicihoncmdico,ConciUum cti.im lci- 
uille.a noniu.llis Scholafticis nominc liiminis 
inrclligi etiamipfuin Dcum,cofcnlu,quo Rcgius 
Pfaltcs Pfalm.jf. dixil : /n litmine tuo videbimitt 
lumen: \^ cil , tc nos adiuuaiicc , viJcbinms cc 
"Eltumutyntn ipium. Vnde .iducrientcc vluin cft Conciliuin 
tatdmtiUH»- temiino iiiwww.quia folum dcttarare voluic nc- 
tmieft. cclhiatemcleuatioinsiquoauicmmodoeatiat, 
non dctcrininauit. 

Vrgco abfolutc hanc vcritatcm , quia non 
aduerlarctur Concilio , ctiam in fcntciitia Sua- 
AnS.ftuUt rcy, ^ qj,} diccict S.Paulum vidillc Dcum Ime 
habitu luminis pcr cxtrinfccam ck-uacioncm 
itimimii, '" ccltali : at Concilium non minus voluii oc- 
clararc nccenitatcm luminis inraptu quam per- 
manencct j Sc codcm modo D.Pauli animam 
quamaliorumiamin czlo cxifteiititim comprc- 
6 hcndit i quia ncurri vilio cft connaturalis , {<c cx 
propriis viribus : eigo Concilium ibi non lo- 
qucbaturdc habitu luminis , (cd dc eicuaiionc, 
liucca pcr habitum , fiuc pcr cxtrinfccutn auxi- 
lium fiat. & lixc confirmacio dcclatat manifeftc 
intentum. 

Kttitnt ntm Addo, licct rcs hxc non fit dc fidc.vt oftcndi- 
rnus , clTc tamcn ob coininuncm conlcnfum ccr- 
mini, f,,^j tiUim.^m.Dico ccnfhtfuvt.nim ratione non potcft 
tHnlii, cius cxiftcntia vel neceintasdcmonftraci. Q^od 
^"ftrnttKtm. cnim aliqni dicunt , ob fupcinacuralitatctn in 

"<w vificnn vifione repert.im , exigi talcm liabitum, non 

*">n>minfrri *f U i 

'Itfmm ,1, ^ "^S'** 'i'i'" (uperiutur.Alitas probai quidcm, nc- 
m»inntm. ccirariam cllc clcuationcm \ quod autcm fi a pcr 
j«rr«nw«r« h ibitum intrinfccuin , noii piobat. vt p.itct in 
^oniUusniur Sjciamcntis ; qujp inxta prob.ibilcm fcntcntiam 
t*r htkitmmi. ck ii.mtur ad cauir.mdam gratiara,non tamcn per 
habitiim inirinfecum , fcd pcr extrinfccaiTi alTi- 
Acn[i.ini ;utxilij l>ctcnda ergo ratio , fi qn.v cft, 
ab cxcmplo alioriim adtuum fupcfnaturalium, 
amoiis Dci, Hdci , fpci , Scc. qui omncs petunc in iiuclkclti & votuntatc fupernafuralcs habitus, Rn.it imlitr 

quibus pro^ioriioncntui potcntia: : crgo a for- •* 'f-mfitt 

ciori viho bcata,quxcft nobilifliimis atkus lii- 

, . ^ . . , . I I r Manum fif 

pctnaturalis, pc;ct ciulmodi liabitum conror- f„n»iHtm- 

lantem potcniiam. Ratio autcm a priori in ipfam 

grati.(m habitualcm rcfundiiur. Hxc ciiim ciim 7 

lit quali quxdam natura,in ordinc fupematurali, ^ f***' 

intnnfecc inhxrens animx.petii etiam poicnrias J],^]!*,'*^^ 

fupcrnactiralcs fibi proportionatas ipll lubiccU» f^tntimt 

inhxicmcs ,qiiibus complcatur, ad atlus fupcr- ftr*»mr*lit 

natutalcs , in quos dat lus iplagtatia : intcr cos tidtm l»hi' 

auccmprxcipuuseftjvc dixi,vi(lobcata.Hiiicpa- w^*"»* 

tctjcui Sacramcnianon clcucntuc pcr habituin ^.^^ Str»' 

ad caulfandaii: graciam , quia non eleuantiu cx nm 

cxigcntiagracix in ipfis iiihxrcniis. vndc lul cll tliH»nmrfit 

quod pctac ca intrinkcc compkri. Miitim. 

Addunt aliqni aliam diipacit.^tcm intct Sa- 

cramciita&alios adusmain S.icramcnta cauf^ 

fant gratiam pcr modum nranfcuntis, id cft, non 

cam in fc ic-cipiunt , vnde non pctuiu clcua- 

tionem intiinfccam h.ibicualcm pcrmanciucm; 

fccijsinicllc^us& voiuntasada^tus liipcrnaiu- viin^li MSmt 

ralcs, quos & immancnicr pioducunt, iSc lcinpcr vifit,mtntttt 

poiruiit pioduccrc. Hxc i.micn difFerentia fn- *'*""!'"** 

cilc icucitur ,quia vt potcntta opcrctur vitali- 

ter, non cft ncccHarium , alia iplius compiin- 

cipia cftc iinnianentia Hc imtnanentcr opcrari: 

fulticit enim li ipla poccnria cfHciat , & recipiat 

in lc .iclus , liccc fimul concurrani alia compi in- 

cipiaqux (c habcnt cxirinlccc :cigo cx co quod 

intelkcius in lc recipiat adus ; Sacramenta vc- 

ro.aqua v.g. non rccipiai in fc gratiain, non 

cft ncLclIiim vt principium elcuans fit indinfe- 

cum inccllcChii m.-igis qtiaiu aqu.x in bapcifino. 

Q^yd autcm frcqucr.tiUs id pr.xftct intctlcCius 

quam gratia , magis decl.irat necellit&tctn pnii- 

cipij inccinicci , non tamcn omnino conuincit. 

N.imlibis v. g. poteft finc eo printipio , ctiam # 

poccrit cciuics. Sufticiac crgodifparicas a nubis 

tradita. 

SVBSECTIO II. 

Firiftn Jiuinttus fiofit ftnt lumint gltritt 
vijio ItdtA prfduci. 

I O M M V N I s fcntcntia Thom'ft.uum eft. ThtmHlt 

^non pollc a Dco fuppleri dcfcaum lu- ^f^* 

1 T- 1 n tp fimflltltlt 

minis glorjx. Fuiidamcntum coium cft, quia „,,^^4^,,^.. 

iiiiclk-dtus ptoducit vifioncm inirinfccc ,crgo ?ri>i*, 

fupponidebct iiurinfc-cc potens:ab adu cnim vifii fii im- 

ad potcntiam artirnuuuf bona cft confcquen- ■'••fw/r. 

tia:crgofinc h.tbitu incrinfcco luminis glorix, 

non poicric intcllcttus cllc productiuus vifio- 

nis. In mulcis pcccat hoc aigumeniuin. l'ri- tltfmtMm^ 

in6,quia vidcn potcft Dcus ccr vifioncm non P'>'^'- 

produtiam ab intcllcati , fcd infnfam k Deo. , ^f' i"^ 

tunc nutcmccllac caratio : nam inicllcaus cam i^^ufa. 

tunc non ptoduceretuitrinlcce. Sccundo , latet aifmivmf 

xquiuocatio in hoc arijumcnto : aliud ciiim eft ^*emm4i. 

diccre , opcrationcm cltc inirinlccam , vbi bcnc 

infcrrtir, F.rgopetefl fuctrt operatitiirtnintrinfecnm, Ofirari MBt 

aliud vcro , Ficit eperationem imrin/i itim, lcu, ope- 

. - % ' _ ■ li ■ . / tnn tei.malt 

TMurtntrmfeie , ergo virt^u opertuiM eji imrinfecm, i„^„,„f f^ 

Qiix cft m.ila conicqucntia. hxc auicm fit in /(1111«» tf* 

pralcnti a Thomiftis. £xplico,fi quis diccrct; »4tj-»ii »• 

'Dum Detu cre« , operMur extrinfti e , erjo potertia "'»/"*^' 

creandi efi extritifeca ; argiiC' Ci fant- valdc malc. 

Siiitiliter,ll quis diccrct, Dcha optratnr intJMititnti Smihimi il- 

predttcend» jlngelum , tr^t vitittt produfhmm eft ^"^''"^- 

infMfiMit* j item > Dtitt crtnii in.tteri4m per mHio- 

H > "'w L-iyi.izuj Ly GoOgle RoD. DE Arriaga. Trad.uus De vi/ione ^ uomimbu^ Dei. Xmh i frh- 90 

ntm mtueritlem ad txtra oftnitwr mtttri^iUter, 
tr£9 vmm pndtiBUut tfi mmtriditt & im iMfctr» 

E^o optrer cx tmu 'niat ite remifie , rrgo vmiti 
tji rtmiff» i iccm . UitM operor tuU^iuut tMtnu- 
fit* ,<)Uiaiotus amor in me adxquatc recipitiir, 

erjo vtriiti protlufliua lota eji Intrinfec* ,\wx\x cft 
CiMiicijuciitia : Ucui cnim vtcaulla ^^rima opcra- 
tur mecum. Ratio a priori cur hx & fimiles 

ct'ii'(.'v|iiciiti,ir m.ux MiH, ca cfl , qnin non omnCS 10 fgjg^' pri»prKt.itts,tjuas habct adus.atbcciS: habcrc 
fnumi» poteniiaifi adhis,v.g.eftcxtrinrccu!„yel accidcns, 
" I* Mr^w vc! iiiatcriatis ; crgo caulFa Jcbcc cllc cxtiinfcca, 
accidcniaiis & niatcriahs. Fatcor crgo vUionem 
i>eaummihied«incrinl'ccjm ; ncgo ranicn po- 
teiuiaro coum eaiD producendiiidebctc niihi die 
jmrinfecara. quod adhuc pofito Innnne dtcen* 
diim cll.ijuia ctiam tunc conciinic Dcus vt caulla 
prima , qtii tamcn mihi non cft intrinlecus. in 
if^M/r m ^o'''"**fRorcfpondeo,diftinguendoconftqueiu, 
j^fj^ £\^* pojfum imrinfece, liiic pefnm iMbete imrin- 

ftftu» ^mid , conccdu confc^ucntiam i tr^t t»t4 
^ttentU efl imrhtfkm , nego confequentiam: 
fufliv it enim aJ hoc, (i vna pars concurrcns, ipfc 
fcihccc intclicC^us, iit intrinlccus iibi fcu horoini 
vidcnti. 

Rcpl)cabis:Ltimcn glorix cft tota ratio apen- 
di,ergocius dcfcdlus non potell aliunde lup- 
pleri : alioquin tunc nuikini maneret prind- 

StUininrrinfc-cuniciusvilionis. raH"jm antccc- 
ens , de quo ilacim ; & maia conlcqucncia, 
quia cota ratio aeendi creata poteft fuppleci it 
Dco,qui poccft calorcm folus prodocere, etiamfi 
tota ratio proJuccndi calorem, v. g. alter calor 
auc lux omnino delint. & idcm cft dc aliis efte- 
^bus abfolutis , quos fe Iblo Deus producere 
potcft t h'cct iprom aAfonem creatnrx folns non 
poliit ; i"-ui.i , vt alihi Ji.xi , riitioiic-. clTcntialitcr 
^ rctpiciunc luas caulfas in particulari , a quibus 

de fa^ procedunc, ide6qne nec dininittis fine 
ilhs c(Ic poiKmt;po(Tct crgo Dcus folns vifioncm 
proJuccre , licec cuiic non dlcc initinicca cius 
prodo^o. 

J»*/'» Ueun- Argniint SccunJo : Qai.i nalhitn obicifViim 
dtiobu.i^m viJcii poccfl liiic luminc. argumento 
hen v.j mw v.if.ir , niniis grammaticaliter v(un»ac ii bimetK 
CM/rti- putit enim ahq.-.-mi c lic Iucuti , qna Dchis prius 
luma <'himinctur , licut color lUuminacur a lucc ma- 
& 1 tcriah*. Deindevifioneni incclleAus , quia hoc 
"T* "^ttl vOcamr , putat dcbere eiTc fimilcm 

(»«/iMr qiKKMl hoc ocoli coqiorci vilioni. Vtraquc 
iraaginatio Filfa cft:nam lumen gloci.c cft ha^ 
bitus , qui de fe nihil illummat j lcd talis dici- 
nir, quia caulfat vifionem Dci , qux vocatur hi- 
mcn ku Iua ma^ ctUibilis. iJ innnuaui nuin. f . 
Fropric autcra tam non cft lux,qujtm noo 
(bnus ; & vilio intelleftus non magis in re con- 
iicnit cum vilionc cor|i>)r:)li , qiiam cum audi- 
cionc. Addc ctiam diuinicus ab ocuio corpo« 
rali videri pofle colorem abftnie luce , imb 
abfcnce ipto oolore i qux cnlm in hoc repi». 

v i mare Tcitio , quia rupcrnaturaHtatis formalitas 

J^»9d,M fit dcbc: rcfpoiiJcTC lumini. Kcr]'<):iJco , fupcr- 
^JJ^^'* nannahtatcin pollc cocrclpoiiJcrc auxilio cx- 
Canrii triiifcco cleuanti potcntiam , vt corrcfpondct 

Htm fupcrnaturalitas gr.iti-c , t].uiiJo pioJucitur i 
Jtt amxiht Sacramcntis in feiucntia ni!oiuiu Tliomi- 
llaium. tt xXl^m fjr E)iccndum crgo c(\ , ficut a^fkus fiipernaturalcs 
iM*<u»mmi virtucura infufarum poifuiit, & dc fado oriuncur tcntia,ita & vilioncm bcatam poilc oriri ab 
intelleiShi eleuato pcr auxiliam extrinfccum, 

neque in hoc vllam cllc rcpugnantiarn. Et fanc 
ciiin tatio naturalis non oftcnJat iicccilitatera 
iuminis , cti.im ad connaturaliicr cfliciendam vi- 
lioncm,nni':u miniis uitL-ndcc,iiec<Uui&iCllsiu)e 

co poUelicii viliu,n..n. 

S£CT1^ II. 
LMme» m» tfi t»u raih sgeaJi» 

Hl c potcft clfc cju.\rtio dc nominc : aUqui P^y j^» 
enimadmicccntcs, iiitcllechim immediatc 
concurrere , dicuiu lumeti cllc cotam lacioncm 
agcndi, quia c!eu.it potcntiam : fi admittirar im« 
mcJiatus concurfus intcllcclus , dc nuiJu lu- 
quendi non ero foUicitus. Wtiiu» autcm dcbcac ^J'**'.' 
wmitti nec ne.erit difBctiltas de re , qux dtm ^***^* 
communis lit aliis achbus fupcriiaturalibus VO- 
iuiuatisian vidclicct m lis tota lacio a^endi fic 
habitos infuiits^an etiam voluntas, bceuicer eam 
pcrtrat.1.ibo. 

Exccptis Thomiftis , aliorum tli c omnium ^*»- 
Theoloeonnii fenteniia eft. poicntias naturales 
conrurrcrc immcJi.uc aJ attus lupcin 'ni iU^s 
& incchcclus >5<c voluncacii. Difp. 5. Jc Auiina muduu «m- 
a fcd. I. (^knJi euidcntcr, ncccirari6animflm MMm. 
dcbcic iiiBiicif immcJiatf in actas libcros vo- 
l'.iiua!,i , ncc l oifc potciuiam JiliinCiam cilc 
lotam rationcm agendi. quo argumcnto euam ^J^"^^ 
fiiadctur, habitum ir.f.fum non polli; clie tO" 
taicm rationcm agcndi a£his fupcmatucales. 4,^^ ^mt. 
Qupd liic breuitcr ollcado : li cnim habicus r««riMh, 
chatitatis v.g. etlet tota ratio agendi ,& anima 
iblAm con(cruarec etim habicum,na}lo modo frt^tPrhAt 
c.icircc hbc:a,diL;na lauJc vd vitupcrio , pro- fgf'j^!^ 
ptcr bonumautmaiumopus. (^>a ncc iiipo- " 
ceftate ipfius c(Ict fnenare habitura,nec iuuin 

impcllcrc ; fcd h.ibitiis c|iinli cx proprio libitu 
totum faccrci ; crgo non cllcc culpabiiis aut iau- 
dabilis. iicut , qui.i al-c v. g. immcdiatc non iUa> 
- minat , kJ coiircrnat prxcisc luccm illumi- 
nanicm,iion potclt ai-r, ctiamli aliunJe cllcc 
capaz laudis moraUs , repcchcndi vcl laudari 
proptcr hiccm proJjc^.im -, c;u .1 i'i hoc iple ni- |j 
iiil agic. Icctii ii caioc cxUtcns in acpa calcfa'- 
ciat , non porcft aqoa inde culpati , auc laudari» 
cilialiascirctliberarnam in opcratione caloris 
nihilipla iiabcrct. Diccs , Anima vcrc dcnomi- 
natut benc opcrans ab kaHca. TranfcaCi hxc Sm 
cnimeft quzftio dc voceinec pet iftas denaaai* »*»«*«• 
natibnes , (i in rc nihil cft , merctur laudem iat 'l^'^!^'^^ 
vitupcrium : ncc cgojpuiiiar a Deo, quia dkal 
pcccaiic, fed quxa vcxe pcccauerim. 

Confiimo. Si- habims (apematnralis ctm- cm&nwrri- 
fcruarctur a Dco iiurinfccc diuinitus pra-fcns m!',/! hAbnMS 
anims , non taraen illi vnicus , vt tunc produ- 'i^' 
eeref adhnn charitatis j quis diceret, eo ca(u 1^'*' 
animam futuram laode dignam , Cu quiSJ ha- 
bicuscinon vnitus benc operaius fucrit ceitc 
non magis erit taode dig na , c]iiam mod& fic 
quilibct cx nobis , proptct bonum adum c!i- ZxtmftiimiH 
citum fupcrnaturaicm ab Angelo nobikimi '^,r^^'^* 
pcnctraco. tnnc vlierius : crgo ctli illc habitus 
(ir viiirus , non mcrcbitur aiiima laiicicm , licct 
aljquo modo denominctur opeians. l^robo 
coiiftquenclam : ntm illa vnto non facir vllo 
modo,vt anima potnt impedtre aut impcllcrc 
habitum ad opcrationcm magis qiiam li non 
gflcc YniaM j «y» anim>yamc«ct libeccacepoft i<f 

yaionera Digitized by Google Djfp. 7. vnioncm qu^m antc , licct poft vnioncm ha- 
beat denominationcm quandam opcrantis, 
CMfrm» St- quam line vnionc non haocrct. Idco Triden- 
«1« rx Tri- tinurjj fj.j{_ g dcfiiiiuit , noftram volun- 

tMUBM n»n "on habcre fcmcrc paUiuc, & vt mam- 

ftUrtifimtr* inftrumciituro , ad adus rupcrnaiuralcs , fed 
f^fini, liberc Oii: aciiuc : fi auteni tota ratio agcndi clTcc 
habitus, voluntas nihil ahud prxftaret, quaiTi 
padiuc fuflcntart: habitum , pcrindc ac inanime 
iiillrumc-ntum : vt l'c habct acr in ordine ad 
ill uminandum , aqiia ad calt facicnduin. Nec 
foluitur difficultas pcr dcnominationcs , quia 
\ix ctiam conucniuni inanimi inllrumcnto lc 
habciui puic palHuc , ficai aqua dicitur calc- 
faccrc , & acr illuminarc ; Concilium autem 
non i(i.,\s dcnomitiaiioncs , icd libcrtaiis rcalita- 
tcs quarnuit. 

rnitSettm- SecundiS argumcntora dcterminatione VO' 
dt m dt trmt luntatii pcr coiinitioiiem , quia ab hac dctermi- 
/•«.<>»< ftr ' 3 proponcntc & manireuaute obJC- 
iMilUanm. ^um , vt (ciat votuutas quid dcbcat amare* 
quid odio habcre : cft cnim pct fc potcntia cxca 
indigcns luminc intcllcdhis : trgo habitus cha- 
I j ricatis , qui nyn magis cogiiofcit obiciitum quam 
lapis , non poterir fc dcterminarc ad aman- 
(ikim Dcum , vcl odio habcndum pcccatum, 
quia ncc boniiatcm Dci , ncc lUiiilitiam pcccati 
nofcit. 

Diccs Non amit hnbitus,fcd voluntas. Con» 
■a, >* P"'"<' » 4'iu idem argumentum rcdit de 
«Bim* , Mjp. vol^tate apiid Thomillas diUinda ab anima. 
flur hanc & vnicc produccntc amorcm. ha:c autcm vo- fiiagmtntti 
ftltm-imt tt ^tm , dttir 
minst. 16 diitTtmin»ii$ luotas nuilo modo cognofcit obiccium inagis 
»*m txfli quam lapis. Q^odfitunc diceres, folam ani- 
mam amare ; Contra Sccundo , quia ctiam in 
ca fententia ncc anima cognoicit : cognitio 
enim & cfficitur & rccipitur a folo intellcdu 
Ctptiiit «wdiftindo ab animjl. Contta Terti6 , quia licec 
Mtt»dum,tun «nima cognofcat , id tamcn pcraccidcns fc ha- 
' ""t"." ^'■■t ad dctcrmjnationem habitus : nara dcter- 
minatio pcr cognitioncm , id eft manifcftaiio 
&C propoluio obicili , dcbet illi fieri qui fe dc- 
tcrminat ad produccndum &:cft]cicndum amo- 
rcm , non vero lUi qui amorcna lecipit : nam ia 
rccipiendo ^iulla eft [ibcrias,nec ad recipicnduin 
aut patiendum rcquiritur cognitio , fcd ad fc dc- 
m>r»i»//*^crininandum crfcdkiuc; Ikut qui trahicur .ib alio 
^ '"'^•KCf cognitionc vix per quam trahitur, 
oportct camen vt eam nofcat qui trahit,nc crrct. 
Ciim crgo habitus folus producat .imorem & 
odium,voluntas autcm przcisc recipiat(fiuc ipfa 
dcnominciur amans , fiue non ) habitus cicbcbic 
cogiiofccrc , aii obic^m fit bonum an malum, 
vt iciat,an amorcm,an odium dcbeat produccre: 
in voluntateautem fcuinauima,vcrccipiat,nulU 
g aMf^ neccfrariacognitio. 
—pMmii Hocareumcntooftcndi,nccetrari6fcnfationcs 

Hetmtnii nf ■11 ■ > ... 

ttftttta rtei. "^^f^i^lf s i" hominc dCDcrc rccjpi m anima, vc 
finiar 1« pdfit ipfa fc dcccrminarc ad facicndam appcti» 
«a»m<i. uonemjfmc ipfa,fiuc totum compodtumdicatur 

appeterc. Dcquonon mulium curo,quia func 

puciixiodi ioquendi , quibus multi valde obfcu- 

rant Phflofophiam &: veritatem. 
l^nttkati. Dices : Exciiatur habitus ad opcraiidum , cx 
imm exrtttri naturali fympathia , proptcrcogniiioncm poli- 
ifcL» .7;^ tam in intellcau. Contra : Qiiia hac eflct cx- 
titUaicnim. citatiocxca. ficut cx applicaiionc ftupx excita- 

tur ignis ad calefaciendumivoluntas autcm lon- 
iS excitatur ; politi^c fcilicct cog- 

tlel nniH "0^<^C"<lo quiJ amet, quid o^dio habcac : fi cnim 
$U, »d hoc aon requiriiui co^nicio , noa video ctur De lumtne glori*- Sc(fl, 3. 91 

magis cxciictur ex cogtiiiione ad amandura, 
quam cx l'altatione,aut cx aliqua conditiunc puii 
phyfica ; quaiidoquiJcm tam iion fcit q ua faciac 
pcr vnam quam pcr altcram, 

His proBatur, in actibus voluntatis totam rar 
tioncnv agcndi non cfl« habiius ipfos, fcd volun- 
catcm immcdiatc concurrcre.Et hinc rurfus a pa> 
ritate rationis probatur,etiam dcbcrc adadus 
intcllcclus non foliim habiiura infufum , fcd 
ipfum intcllcchim imincdiatc concurrcrc : quia 
noncft iwigis impropoitionatus intcllettus a4 
fupcrnaturalcm inicllcclioncm , quam volant4$ 
aa fupernaiuraicm .omoicm. 

Dico,folum a paritatc rationis,quia (vtdocui 
difp.6.dc Aniinafcft.i.) non eft cfficax vlla raiio 
ad probandum,dc rationc co^nitionis clfc vtde- 
bcai phy (icc proccdere ab iplo cognofccnte:n«m 
(vt ibidcm oftcndi) non potcft prob.iri.aiiam vi- 
taliiatem quam intentionalcm clie de circiuii 
cognitionis ; hxc autcm vicalitas nullo modo 
requirit aclioncm phydcam in fuo conccpiu, v^ 
patct in Deo, qui pcr cognitioncm perfediQimQ 
vitalitct viuit, & tamcn non produuit iilant ccg» 
niiionem vllomodo. 

£x quibusconftat, non probari eificiciter it) 
prarleiui influxum iniclledus in viiioncm bca- 
lam.cx vitalitaie vilionis.vc ferc omnes co- 
nantur probarc;cx viraiitaicautcm inteniionali 
vilionis nihil concluditur, vt di^m eft : (\ au- 
tcm id probent cx vitalitaic phyfica,tunc fup- 
ponuni qux debcni probarc. Nam qui Hcgat 
iiucllcdum concurrcrc ad viiioncm,eciam ner 
gat ilium phylkc viucrc pcr illam , & folum ad-, 
mittit eam vitam quam Ueus habet fuK prud^* 
dione phyiica. 

Licct tamcn efficacitcr non poflfit rcdargui, 
qui ncgarct ciufmodi concurfnm ad vilionem, 
tanicn a pacitate rationis , vc dixi , conuincitut; 
&l prxicreii quia in adlibus cogniiiotus eiiam 
/Upcrnaiuralis defatigaiur homo , quod no;i 
poirct contingerc , nifi ipfc intcllc^us in eos 
influcrcc. Deinde , nifi anima immediatc efficiat 
aAus fidci , non bcnc intcUigiiur , quomodo.eoc 
poflii impcrarc , ficiu ncquc quo padio ex vno 
principio fupcrnacurali drfcurrat ad aliudinifi 
ipfc inccllcd^us etficiac difcurfuin. Ex quibus 
omnibus conutncitur , in adlus fupernaturaics 
intclle<Slus in h.-ic vita intclicdhun immediatd 
influcrc. Vndc fecunda paritas infcrtur ad fua- 
dcndum , ipfum ptiam in cxlo concaii^i^ a4 
Dei vifionem. 17 Vi m w«l«aH 
itii,/!c in inr 
tilliSuJ)»ii- 
jMf ntm ifi 
iiiM r«uf 
timdi^ Cigniii» nn 

fkyfiti fi} 4 
etfntftmh Vitttiia* 
nBui »10 ft$. 
iti ixtBi 
immeitititm 
ttneurlum if^ 
llUiSni^ t*mt» 

fttim vt. 
Unltiit ^ 
laii.UHmi 

«HrSM. htm , ^HiM 

fnili mtn iK'i 
flifMimr 
mtdt initUt- 
8mi imfitff SECTIO III. 

Obie^lones fotuu , "vbi an a perfeSlioii 
intellefiu perf^or fit Vijio, 

SVBSECTIO I, 
Du/t »bU£fi0oes Jalitt4, 

SE D obiicies Primo contra hunc iminedia- 
tum concurfum : InicUcdus fccundum fe 
cft improponionarus : ergo lciundum fc nun- 
quam poterit concurrcre. Kcfpondco , intelle- 
^um c(Tc improponionatum fccundum fc , id 
eft , fi conlidtretur finc elcuatione ; vnde hoc 
modo nunquam poterit operari : nego tamcn 
iilum clTc imptoportionatura , fi coniungaiur 
cum iuminc : Itcui omnes caullx fecundx , d vc 
fcpuats «1 cODfurfu Dci conlideicncur,impro- 
H 4 ^rtiooaijc «9 

OlUciimr fri* 
aii: 

qnit injellf 
ami efi IK f§ 
itrfriftilit' 

HttUI. 

Re^mitei; 
Cum lumimt 
fi frtfirfifr 
ntimi, Google fltHlti' fit 

ntmeum ^ri 
mi. tt 9fc R D D. D E A R R I A o A Tridatus De 'pifaae nomimlmi Dei. 

Sictm^dt ft porrionat* funt opciandum , t)uia folx nou intclledui» non concurrit proprii virtute,rc<i 

tmiiiA nm |io(lamopcrari;non\wroruntur.pri;portionat3C, clcuatus. Manifcrte tamcn hxc (bluiio itiici- 

l> cumcoucurfu Dei coniungamur.& tiuoaJ hoc cur : nam fi dux vifionci habciu rcfpedhun fibi "D^JJ^j^ 

kkm prorlus cft dc intellccku ttrfpedlu luminisy elTcmialein ad leoninos inaK|Uide$ , pronildu- ulfi 

ac dc cauiM lccunda rcfpedu primxtcum eo ' bio inarqiules eram ilH reTpeftus : crgo fi vmi w dmam, 

(bio dilcriminc, cjiiod caaila fccunda pcti; n.iru- vilio pcrit intcllcillum Angili , qui ell nobilior, - 

calitcr illud complcmemam • id cft^concurfum ^ aiia intelieduin honiiuis un^cticdliorein «Pio- 

caulllt: prnn.-e \ intcIleAus ver& non perit,iin6 cnldubio nobiliorero petittonem (ea relpecnim 

eft incapaxnaturalitcr confjrci) lumini<; , to ra- habcbit vn.i vilio quam altcra: crgo insequalcs Cintri.qmim 

nten habito , pcriiidc concurtit iinmediaic ac cruni in iioc, duc inicllcclus illiconcurraiu ele- 'J^^ 

caafla fecunda com pritiut. aati,lrae non.Confirmacar. Licet imclleAas na- 

Ob:icics Sccundo: Vitalitas vifinnis cft fii- ruralitcr non pctat vifioncm ; viGo tamen con- dwtrfumirm 

S«^|>eiuaiui'ali$ ,crgo dcbecciHci a luminc glorix, naturaUtcr rdpicit intellettum: crgo vilioncs 

cfgo iblam limien concarTic Coniirmatar. refpicientes inxquales imeUcAot , imeqaalet ao •habcbunr rcfpCiftus. 

Hinc infcro, adionem phyficam ,qua ab An- ■^^'* gelo producitur vilio , quia ca numcro adWo ""^^ Vilio bcata non cfl compnfin cv vitalitarc na- 
&*rriMMM fiirali.tfc cx fupcrnatuiaiit.aic , icvl tota cll fu- 
H,. pcrnaturalis : crgci nihil c(l in ca , quod acongap 

at^wmdti, tur immcJi.icc ab intcHcdu. Moc argomcn- 
aM0 «rfiili tum lcuc c(l : arguitur cnim in co a concepti- 
" ' bus nollris ad rcm ipfam. ExpHco. Auus 
ipic viiionis in fc indiuitibilis cll omniiy>cca- 
Iiter 8c ellenfialicci ( non loquor iaioilecom- 
politionc intcnliui qur aJ punclum prxfcns 
eft omnino impertinens) hinc iit vt reaiitct 
totus tangatar ab incelleda t tc totus ab h.ibita> 
vtdixi in limili matcria fa:p^,v>Calicasciiam ab 
babitu , & tupentaturaliias ab intcUe^u : nos 
, vecd confidcrarione noftrl daas ibi fbcmalitatcs 
diftinguiinns ; vn.im vocamus vitalitatcm , .il- 
teram vci6 lupcrnaturalicatcm : conlidcramus 
cnim vifionein vt procedit ab intelle^u , & vt 
• ficvocamosillam vitalem', poftcii vcroconlide- 
camus candem vc procedentem ab habitu lu- 
ininis»& vt fic vocamas eacn {bpecnaturalem: 
re aatcm ipsi , ea duo vnum quid omnino in- 
diuifibilc lunt , & il quo principio vnumproce- 
dic,ab eodcm & altcrum. 6c ibi noneftcom-' 
pofirio vila, nifi fol^ ratione noftta. 

Hinc ad arcnmentum Se confitmationem di- 
WbMitM ^ co.rcalitcr vitahtatcm cllc !upcrnaturalcm,idco- 
fiifiniMmm V* >Uam rcaliicc a luminc procedcre } ratione 
btm v^Mi yetb noftrl cKe ibi compohtionem, Se vnara 
pnu 9»»ni. formalitatcm quafi ab vno,altcram ab altcro 
proccderc. in quo ncc apparcns clt rcpugnantia. 
Addo > argumentnm polle ^ nobis tetorqueri 
JJtm rttnr- contr.a Thomiftas : Supcrnaruraliras cft vitalis, 
f««*. n«ffl crgo dcbct prodirc ab inceilcdu : nam lumcn 
u!^taZ^ glotixnoneftptindpiam vitalc, vt & ipii fa- 
li!" 'trft'fii ^'^"f"'' •' '^''go lumcn glorix non influic ; ficut ipll 
ukmtAi»- ^ contrario infcrebant,imelledbim non influctc, 
quia vitaliras eratrapecnanicalis. 

Secundb addo,eriam argumentam elle contra nullam clfe cmcrnoncm nm imitatloncm modi 
iplbs qui adinittunt faep^ , res naturales imme- Dei cmcrfi ; dc tamen perfcd^tius lumcn facic pcr- 
diatc concurrerc ad fupematurales : aqua cnim fcifliorcm vifionem, ergp ic fCtfeBdos incelle- 

Sratiam pcodacit in bapi ifmo , nec ibi a Thomi- ^bis cam eciam £Kiec. 
isponttnrhabitus ,pcr qutmimmediar^ ope- $ecanddnancaddo,etfiidconcedacnr,mal& 
retur i & faltcm in retcjnioiic iituiii.Jiati ipdus ncgari tonrcqucntiam : iiam Dcus cmcrfiis 
laroinispotcft vrgcriaEgumcnturo,quoinodpres e potentialitacc non fempet «qualifet opera- ^^pJ^^Mh 
£ipecnatncalisimmediac&cat^acarttO(ecipjatur tnr } cerr^ Dens vt creans opemtar tanquam 
inanuaU.. cmcrfus ,& tamen crcatio An£;cli pcifcctior 

a^in cft quam crcacio materia: j>riinz : creo 
poHec inroUc^his perfeOior {mttats nobilto- 14 
rcin modum opcrandi Dci vt emerfit & con- 
ict]uenter habcrc pccrcdiotcm viiioaem. Se- Huiffnimi- 
cund6 , quia cum luec fit pan imintio , vndc t— 
hi piobant , licct omncs intcllcttus imitcntur ''^ ^jjj; 
cundcm modum Dei , non polTc vnum inclius *^ 
altetoimicati^Etmiror, hosaut^otes non ad» 
aerride ,licct non pro mcliori intcllcd^u , abfo- 
late tamen polfc cile ina;quales viliones , quod cftencialircr eft alligata Angelo.eire eircntialiter ,jf,utiMUnw 

Eerfc^iorcm,cetcris paribus , a^onc qua ab dlUiMtur fir- 
ominc cadem vifio producitut ; qoia vna cft tff^. 
cllentialitcc alligata npbiiioti termino quam "f"' 
ahcta 5 hoc autem non poteft negari, quin faciat ^^.^^ V - 
nobiliorem cntitaccm \ vndc cti.im \ Iicrius , qui inttUtau 1»- 
intellc^onein non diftincuunt ab adiotie> nc- 
ce{Iari6 tenentar dicere vinonem dcDco in An- 
gdo i cctcris p uibus, cin.' pci fcctiorcm quam in 
hominc , iu^quo aliqui rcccatioccs non conle- 
qucnccr dilcatrom. 

Vbi obircr noto alios rcccntiorcs.qui conuidH 
ratione a nc)bis faifika, adinictunc adioncs cas 
rupcrnaruralcs cile perfc^res. ob nobilins 
pnncipium : (cmpc-r t.imcn dtim argumcnto 
cuius ioluiioncui quxnnnis rclpondcnt , di- 
cere idcb meUorem intcllccl:um naturakm .Don 
facere meliorein vifioncm Dci , quia concurrit 
vt elcaatus. cccc dodlrinx inconfcquentiank Ad 
ipiamaAioncm ctiain concuttiteleuatas» Sc ta- 
men eam facit meliocem • e6 qa5d mebor in le 
fit:ergo ea raiio tion oftendic cor non liidc 
cti itn incHDrcmvifionemjaltnode etgo IblaGb 
pctcnda cft. 

Altj eara conlcqaenriam neganr, cd qudd om> 
ncs iiitcllciliis concurrant ad vifioncm, iuxta 
moduin intelligendi Dcicmerfiabomiiipoten- JUJillll^iJjJ"* 
tialitatc,&qma nonconcarraninifiiecund&m umtkmmh-. 
ruioiicm intclic^liui vt fic. (>iis tajncn noii vi- ntuami. 
dcat folis tcnninis dodrinam ill.im coiifundi? Cmiri hMie 
& in primis hanc emcrfioncin Dci c potcntiali- .^*"* 

1 , II*./- ri'''l t*~ 

tateadpropoluum noltaim .ibundc rcicti lupra, ,,4 
oftendcns lumcn glorij; cam cllc immerium fniUm r^mz 
qu^m animam , v nde in ei virtonis prodafthm^ C«iiinl S VBSECTIO IT. 

Tertia »hieiito ; qnid {ommumter 
€/ rcjpofijestmt. 

OiSiiimr B 1 1 c 1 E s Tcrcio : Si intcllcihis imrac- Idi tu'^'^ ^^'^'"^ concurrit , crgo qu6 perfcaioreft 

-. « T- frtz/fr inrcllcifius , eo pcrfcdlior crit vilio , crgo Angc- 
/•tVi.-r. ius pcrkcbiis vidcbic Deum quiun homo. u Commanitex oonreqaentla nentnr > «6 qoM defideeft* eztUo S.Paiili : SkmJMit diffm k Digitized by Gopgle Difp. 7» De lumine gloria. Sed. 3. 9J difdt. Exfliettur 

iiniiuaiuim 

vifir. ttfliem ft- 

tttit frmti- 
/tum. Ktn ftttfl 
•%iifit inrim- 
mitm un- 
tmm tffei. S»liuit ttrii» 
vtra: CMnJfa 
firfiUitrntn 
ftlHftr tanf 
fl firftriic- 
ftmtftBnm, 

16 
fnjftt t»- 
«w» firft- 
Si*nm»ait- 
»tm. Miltt ftn. 
ittf tffi/lui 
Ji f»iifuiy»li- 
Ur »Sit. Piftnn D#i 
w jtnftU {5* 
ktmiitt fnnt 
»fujUii. »7 

Xiuit i frit- 

riiSm ifi itc. fttlli , tic. Sicuf ccgo.licct oniiics opercntur 
iuxta modum cllcndi Dci cmcrli ab oiniii po- 
icntialit.itc , potcft vna virto cl[e alrcra pcrfc- 
^tior indiuidiulitcr faitcm, cur non potcritct- 
iain indiuidualitcr clfc pcrfcdior, iionobftan- 
rc C3 imit.itione ,iuxta maiorcm pcrfcdlioiicm 
iiitcUccbu ! imocx hoc capice «fpccicctiam po~ 
tcric clVc pcrfcdior a pcrfcctiori iiucllciVu. 

Q^od lccuiido loco dicebunc iidcm ,incclle- 
Ciuxw lolum concurrcrc lccundinn raiioitcm 
intc[lc(ftiui vt i:c ,cft fallum : quilibctcnim in- 
tcllc«;tus coiicurri: tota liia virtutc propria, 
fpccifii.i & indiuidu.ili , ncc a partc rci dacur, 
vc dixi fxpi , incclkctiuum vt i\c , aniinal vt lic, 
Imi) ncc pcr inccllcdum quidquam cft aliud 
iiicellcdiutim vt fic ^ qiiam omnia intellcdtiua 
confusc co^nica : erqo inccllccbus non concur- 
rit 3 partc rei vt inicllccliuus,vt fic. 

f ortc rclpoiidcbunt , a lc iblum intcndi pro ci 
vidonc cticiciida pcr accidens fc h.;bccc,qu(jd 
vnus altcro (it pcrfccHor , & folum rcquiii 
quud Inu inccllcctiui. Scd concra , quia hoc 
inodo daiur conclulio pro racionc : dfcunt 
cnim ,omnc^ tiucllcdnsxqualcm facerevilio- 
rem,quta omncs concurrunc vt intcllcdtiui vt 
lic i hoc cft , quod pcrkctior non plus faciai 
qiiiun alccr,quia prarcisc concurrunc ac ii om- 
ncs clfcnc iqualcs ,& loliiin li.ibcrcnc coinmu- 
nem raiioiicm inccliccLtiui. qua: cft ipl.i coiiclu- 
iiodcqua.iiricur. 

Solucio nnpugnaca potcft aliis ccrminis pro- 
poni , vt fciliccc intcllcdtus noftcr concurrat 
quidcm rcciindum indiiiidualcm fuam vircu- 
ccm, non tamcn ad rationcm parhcularcm vilio- 
nis , fcd ad vifioncm vt fic ; idcoquc non facerc 
vilionem in p.irticulari mcliorcin. Vcrum eo- 
dcm modo qito pt.ctcdcns dcbtt hxx impu- 
gnari:quia ii partc rci oon dar.rur talcsTacio- 
nes communfis , quz fol.T poOTmc phylicc lau- 
gi,&c. 

SVBSECTIO III. 
Fera reffonjio ohteUiems teru*. 

AL 1 V N D £ crgo potcft ncgari confcqucn- 
tia , quia non fcmpcr etiam in iiatutaii- 
bus pcrfcdior cnuiFa producic pcrfcciiorcm 
clFcdlum. Sol cnim multo pcrfcdiot cft quam 
ignisi& tamcn producit calorcm ciufdcm fpc- 
cici cum calorc ignis , crgo a fortiori in fiipcr- 
naturalibus non eric neecirc,vc cx pcrfcckiori 
caulsa fcmpcr proucniac pcifcctior ctfcdus, 
liccc (cmpcr pcoucniac pcrfcclior actio. Dilpa- 
ricis inccr adioncm & cffedum ( & hoc inodo 
rcfpondetur rcplicz fait.T ) conliftic in hoc, 
qu6d cflredtus iion relpicit drtcrminatc hanc 
caullam ,fic vcro aclio. Viide proucnic , quod 
calor produ^Hk a folc habcai capacitaccm vt 
producatur ab ignc , & qui produciturab igne, 
habcac capacicacem vc a folc; idcoquc ambo ca- 
lorcs func xqualcs in reipcftibus , quia rcfpi- 
ciuntcofdem tcrminos. quod non iiabcc locum 
in aClionibus. Hoc crgo polico,dicu viftonem 
Angcli non cffc pcrfcdliorem quam vifioiicm 
hominis , quia vifio humana Dci,quanrum cft 
cx lc,poiuit ab Angclo product , & viHoqux 
eft in Angclo , potuic ab hoinine \ ficuc gratia 
cxiftcns in hominc pocuit clfc in Angclo , & c 
contrario. 

Rationcm Iiuiu»rci a priori alibircddidi. ca 
auictn eft : nam , vc oli^ua cndtas cxccdat fun- plicitcralccram.nonrequiriturvt illam .lipcrct ttffnt «mte/ 

in ouuiibus pra^dicaiis ; fufticir cnini li \cl in frid,t»ii , -ut 

viiico. da hommcm pollc producecc dctcni 

ctTcclus .xqualcs , & nmiics omnino cis quos ^'^, ^mfU' 

Angcliis porcft ; hunc nutcin pollc produccre 

vnum itobiiiorcm quam homo poQic , mim- H»ii»nt 

quid non id lufKciet vc Angelus fimpliciccr t-wni ijf» am 

pcrfcttior fit quiun homoMmo addo.criamfi ^»* 
^ ., , ,, ttn Antilui 

u\ cHcaimis ommbus duz iila: cncicaccs cornic- f,rf,{luTjui 

nircnt ; polfc cimeii cx aliis capitibus inxqua- htmini: inA 

litarcm cis proucnirc •, vcl cx nobilinrimodo "f* «uUum 

cxifteiidi , vcl ex maiori pcrpccuitatc. ficuc cnim 'S*^*"" t*^ 

res,qiix noii lunt opcraciux ,habcnc aliquam ^r*Juc*i$ 

pcrfccdoncm , &: r.nionc iliius poirunc fc cxce- ftffu. 

dcrc : ita in rcbus opcr.niuis , potcft aliundc 

quam cx opcrationibus pcifcctio dclumi ; crgo •' 

licct in cfTectibus omniiio conucnianc , polllinc 

fc exccderc in aiiis capitibus. liinc manifcft^ 

colligicur hoc argumc-ncum non clVc bonum: 

jingtiiu tft perfeiiiorhcifune ,eTg»vifioDcifMluitl> *^*^* 

ylngtlo erit {ferfelHorvifletit Dei fkiii dhLtinine, "g^l"^,f. 

confcqucncia non loliini cft mala , ii homo fiHiittt »A 

6i Angclus coiicurrant clcuati , fcj ctiam , fi vi- »flum ftf»*, 

tibus propriis ( vt cx diftis manifcftc coliigitur:) 

im6,vt fupcfius dixi.aclpunciumprxfcns patuin 

iuuac ,cos concurrercclcuatos auc nonckuatos, 

li umcn immcJiarcconciurani. Solucio crgo ar- 

gumciiricx hac dudtrina pecciida cft. 

Rcplicabis 1'ciino : Vilio cft ac\us vicalis , pcr ^'fli^*^' 

fuammcc clfcntiam rctpiciciis Iwnc numcro ' 

potentiam crgo non lohim aCUo , lcd ctiain jp„„p„„. 

ipfa viliocric pcifcAiora pcifetfburiinccllcthi. ,mm w 

Rcfpondeo ,anrcccdcns cilc falfum,vc dixi in httit. 

librisdc Anima ; an autcm laiccm pcc aclioncm 

dillindtain dctcrminarc vifio Angcii rclpiciat Ctntr» .• 

Angcli inccllc£tum , & humana homiivi:m , du- ^'^^"^ 

bium.Hoc ad pimdum confcqucncix , in quo 

iain fuiniis ,cercum cft , non infcni id ex co, 

qudd intcUe^lus immcdiatc influat , propicr 

taiionem paulo anic d.it3m. Qu^i dixerit le- 

fpiccrc dctcrminatc , videar (blutioncm paiil^ 

infra num. ; i . qui ncgaucrit , didis potcric ciic 

conrciirus. 

Rcplicabis ScCundi» : Spccies imprclfa nacu- RiflifMti 
raiis concurrcns ad adum fidci quo chiiior cft S<tund''< : 
& diftinctior , facir adum ridci clariorcm 6c 
diftindiorcm ; vt paccc in hominc ^lo^i^JiCjqui, ^'^^^^-^^^ 
quia habec fpccics imprcflas pcrfcikiorcs nacu- »aumfidii. 
rales dc obicctis Hdei , facic claciorem & pcrfc- 
^iorcm adum lidci circa idcm obicCtum, 
quam faci.it .minus doctus:etgo limiliccr in- ly 
lelicclus , co ipfo quo pcrfcdkior cft cx naturi 
fua , facicc ciariorcm Sc perfc^liorem vifionem 
dc Dco. 

Huic obicCtioiii rcfpondcnc nonnulH negan- Kifpimdiiit 

do confcquciitiam ; quia Ipccics tlcu.icur ad nl'V' ' 

/• I r L ^ ■ tiim ftto T»f 

luum lupcrnatur.ilcin , non lub nitionc coni- p„,j^ 

niuni fpccici , fed vt calis fpecics cft , fcu dc ca- 

li obicdto ', inccllcitus vcru hominis & Angcli lidHm fuk 

non clcuantiu: ad vilionem Dci fub raiionc '«'<•»* '»»»- 

paiciculari , in qua ditlcrunc , lt:d fub ratioiic 

coinmuni inccUedtus , in quo omninc conue- 

niunt ; vnde 6: f.iciuni a;qualcm vilioium. Sed Ctnirk: 

,in primis iam fupra reieci hanc cleuationcm qui» ilfuMiit 

iiitclicftuum fecundum racioncm communcm 

pra:cisc', Sccundo pctitur hic principium. Nam 

obicctio contcndit , cciain clcuaii intellc^iim 

Angcli fccundum cxccirum qucm habct te- 

fpcciii humani intcllcctus , codcm modo ac ill* 

Ju.x fpccics impreflx clciuncur fcciindiim 

fuara propriam 6c ina:qualcro pcrfcctioucm. Dlgltlzed by Google ftti ftma- 
fmm. 94 KoD. DB Arriaga Tra^^atos Deytfimt^mmiiuUsDet, 

Ner Janir vlladi(paiitu»cui fpccies cleucncur qu^m rcciucerc idin propriam uacuram (pcdet 
fci unJum CKCCirum , non Mie:\\ inrcllcchu . Sc- imprc(rx,qux cx fc habct,qu6 mcl ior eft , curio- 
cuiido pctitur piiivcipium, quia ciiain dua: iibe rcn» obicai tognitionem produccrcj puirumus ^^J^*' 
fpccics conucniunt ni aliqui rationc eonunu- tamcn cam rcddcrc difpariutcm , vt Sccnindo '^^^^^ 
ni Yiriquc , fcilicct , ciTc talis obic^ »licetdif- ncgecur conrequentia ,qa6d Dcu» non ctcuet ^ 
ferant in modo illud lefpicicndi \ ficut intelle- intdledbmad aAumfidci,ni(i ad fimititadinem t>tm> Otmat 

a£lu$ naturalis fidci qui tunc habctur ;ciiniquc «.J fitm ii- 
fpecies natuialci inx<juales cfHcianc inskjuaics "'""^ 
tScaa naturalet,itMieerinn quafi per acddens*eF- 

ficiiini <?c inxquaU-s fupcniaturaics. InttllcdhlS 
autcm noltcr iu ca:lo non clcuatur cicpcndcntet 
ab a£txi natuialiaut natucali apprehcnfiune fcd 

depcndcntcr a mcriris , vndc non attcnditur fkat horoinis& AngcU licet conucniani in ra- 
tione imeUcAiui, uiffcTunttamcti inmodoin- 
iclligcndi. Fateor crgo , rpedem non eleoari 
fub rationc omnino comnumi (pccici , (cd vt 
lerpicit lale obicdum(clcuatur cniin ad cog- 
' ninonem hufus ofaieai tiumero , & non alce- 
riiK : ) vndc t.imcn prob-irur , cam clcuari circa 

hoc obiettum fccundiim fpccialcra modum xqualitas naturalis intclkctus.icd niciitorum. 
SlnMiMjC^ proprium reTpidendi illud , & non praccisc fc- cvrqpPTTO TV 

«wi «tf^if»- cundum quod cft rcpr.Tfcntatiua huius nl>iccli, bVDit.V..^JlU IV. 

in quo conuenic cum alia iptcic pcrtcaiori ^ffuifte MHgeUufit perfeilm ^ licet cx ma- 

aut impcrfcaiori dc eodem obieaoinimiUx ^ ■ ■ 

dax fpccies inxqnalcs . prrtcr rationcm com- 

muncm fpccici vt llc , iiabcut aliam inffriorcm, 

ipfis tarocn duabus coraraunem & vniuerfa- 

Um , fcilicet quod amhc fint ceprxfcntatius 

eiufdem obicfti i efto vna illud reprarfentec 

loncc pcrfcctius altcra : quo fuppolito miferftStone Amgeli nom celltgS' 
turtdtuu^pKru. 

OSt H N 01 , confcquentiain illam , qua Amvi^Am- 
multi torqucncur , nullam dVc , t^n^elw S^l*^*' 
tft perfeiJitr , ergt wj!» Dei quam rjju.it per^ 
fenier ejh I.im oportct vidcrc , an , hcct non tiflmtc admiito , eas doas ipccics non elcuari ad pet modum conicquentiae neccilaiia: , abfolute 
openndum fecondAmTationem generaliffimam tamen habetc perfeftioceni vilioaem. P. Moli- 

fpccici , prout abflrahit fpccics ab co quod (it 
huius auc illius obictti : cleunntur cnim ad hoc 
folum in indiuidtto obicdum repRcfentandura. 
All r(>i;o , vndc colligit rcfpondens , cas Ipccics 
nonclcuari fccunduin alicram rationcm inic- 
ciorcm comi(iuncin ,fcilicct qu6d finc rcprx- 
fcntatiux huius & non aUcrius obiccli j non, 
inquam , clcuaii abilrahcndo ab inxquali raodo 
iUud obieOum repra&ntandt .fed clcuari fc- 
cundum inxqualitatem in ei repntfeiitatione} 
hoc cnim ell dc quo iam dubitamus. tnm ilii nn- jld ttfHctm Proptetca alius fortc .id rcphcam c num. 18. 
fitunJtm , m ncgarct confcqucmiam a fpecie imprdsa ic- 
ff*"f M' fpcOu aOtts fidei ad inteneOnm reTpeait v{- 
gl^^li^, iionis i co quod fpccics imprclTa: naturalcs con- 
cuitcntcs ad a^m tidci cx parcc obicc^li nul- 
n lum habent comprincipium fupematutalc , cjuo 
)l cx partc obiccli podiiu .vquari ; quianulla ipc- 
dcs iupcrnatur.Uis cum illis concurrit : vnde 
necenum cll , vt m.aiorcm vcl minorcm clarita- 
tci^) (Ui.im habent,i"cfundaiu iii a*lum hdci,(i<,tic 
ob camdcm rationcm fpccics naturahs dc vno 
laufmftf- obiefto , non potcft fnccrc ndum fidci dc alio 
*'"" " obicOo. Ac in inccllcdu datur luracn glorijc, 
quod fupplet proportioncm ipilus iniclicdlus 
in codcra ccncre ■, vndc liccc incdlc^s fintin- 
xquales tocundum fe , i liimine eiu£lem fpc- 
dei&Tittutis refidentein Ttroqoc compenfa- 
turilia inxqualitas , Scpoceft oriri .-\b vtroquc 
l>i>«rir«j cadem vilio in^fpccie, Hiec difpatitas non vi- 
d»ttvt4tmf deturfatisflKeretnam licet Inmen glocix Ibp- 
plcar improportioncm intcllcttus , non propter- 
cii , li ina:quales inuenic iiitcllc(Llus,rcddec il- 
los «quales:ergo (cmpctcomplcxum cx intel- 
leftu Angeli & lumine ctit fortius quam coin- 
plcxuroex inicllcduhouiinis .Sicodcm luminc} 
crgo illud mdius opcrabitur qt.um hoc 

Rcfpondcndum crgo clt abiolutc.ncgatacon- 
fcquciuii 3 fpcciebus ad intclledtus ; Primo, 
' qniaeftaTgumcntum .rb vno pnrticulariadvni- 
ucrfalia.nonenimvi ' 33 mt htMi- 
Smm tfi 
gutrt i 

vmutr/ali*. feclitr fteUimhirem efeclHm , tpiimUUtimuu per- 
ftll»\trgo omitn rti /!n ;e -lirriiel)tt omnei h.tbert tffe- 
3m fm$ perftQigrtt^fuim bjfttu res nunui ptrftQti, 

jx Ncc cft nccciTarium aliam ccAdctt Mfvjxsmot !ia.nonenim valct : Hi.c cniiffdmtiimiiitpir' na hac q. 1 1. art. 6. difp. 1. rarus c< nfcqucn- 
tiain illam bonam eire , conccllu abfuhitc ab 
inxquali intelle£bi fieri inarquaicm vifionem 
cctcris paribus : pro qui citac Caictanum , Du- 
randum , Scotum & Richardum. Caietanus 
vero pro fc ait (lare D.Thonoam «quiceiinsdi- 
cit viiionis pcrfcdionem attendi magis iecun- • 
dum pcrtcdioncm luminis , quo inlinuat etiam 
attendi fccundum pcifciilioncm iniclicdus. 
Quia vcto inde videbaituc iufcrri , homincm 
haSentem cqualia metita Angclo, habitiirum 
podea minorcm bcaiitudincm ob minorcm in- ^a^,/, ha^ 
tcUedlum >quod magnum cft finc dubio abfur- Mii 4fM- 
dum ; idei ait Molina^ eo ct(a DennHvt eom- ^ 
pcnfcr cam inxqualitatcm , vcl fortius clcuatu- 
rtun impcrfediorcm intellcdum haminis,vcl 
cemijnftsqu^ naturaliter peterct , intellcaum 
Angcli,vt .Yqualcscuadant inbc.ititudme,prour 
fiicrc in mcntis ; vel lccundo , vt Angclo dctuc 
minusdeluminegloriz. . 

Qnod P. Molina confcqucntiam illam cen- ^J!^^^'' 
fcat ncccllariam , difplicct cx didis paulo antcj ^[^ ^ 
qu6d vcco putct iiiie abfindo Gonlcqacns con> 
cedi potlc , placet \ non tamen probo modum 
eara xqualitatera beatitudinis dcclarandi. Nam ^tftmm. 
Dcus aava aficit prsemio Pctrum v, g. non ac- 
tendit , an alius habeat maius pr«mium , an rai- ^ 
nus,an a:qualc •, fed prards^confiderai valorem nu jwB i' 
meritorumipliusPctri:crgo pru|ncralios ,ncc mm mttkm 
fbrcius concuirit Dcus cura intclicdu Petri, ■*"*•*'* 
nec reroiffii!ks.qaod idem dico de lumine glo- 
ri.x : nun cniin .'lugctur aut minftuc pcaemittm 
Pctri, proptcr aliorum przraia^ Mtlu' {'•*• 

Potcft ergo hac inarqualitas vlfionum cla- „ , 
rius 5: (acilius cxplican , i:n vt c\ inccllcau . ~, ,„ 
pcricckion non proucni.it cl.iiiur nut ilulincbor ^^^^ freatnit 
cognitio dcDco ,fedfoUimmatcrinHtcr pcrfc- ftrftBtirvi- 
ilior, & cntit.nrinc cx rcfpcdu ad nobiliorcm fit t"'^*"'*' 
potcntiam. Pro quo fuppono , duos intcUc- '^'J'J ^['^^ _ 
€ta$ inxqualcs , Angclorura v. g. non diiTcrre ^ 
in eo quod vnus darius poflit cognolcere al- ft^ffit$mtr 
bedincin quam alter : fed in eo qu6d cum a>- tifiJS* «j^ 
quali clarirace cognitioncs linc in cntitntiua /•'"' 
perfc^one inoqualcs , rdpedu fubicdorum ^"'J^ 
liueqiialiunt. Tan daca enim ft diftiada eft j^^^ 

comcpe Digitized by Coogle Difput. 7. DtkmmglorU. Sea.4. Sit •fijjn Cmffthin- comprelicnfio Angcli infcrkniu albcdinc, 
f$Mlbtj3nt$, qiyira Angcli lupcnoris , nc^ue vims magis 
^tgtUf^t- altcrvidci in kAAc&o jiiiaeqoaks tamen 
rie-i,tji fri- '''"f cntir.niiic iWx coinprclicr.rioiiCi , qui.i di- 
ftSitr , Br» ciint iitJincm aJ iuitjiulia pnncipia &l'ubic- 
*'*^f''f'Aa. Hoc modo concedere tnxqualicatcin in- 
fjf***"" tcr vidoncs liominis (S^- Angcli , ctiam ft-ntibus 
xqiulibus lucritib , milliim clt inconucniens: 
quud tandcm poll f.vpc negatain confcqbcn- 
tiam fuprii fiidtani f.illi funt iccciu!urc<> lupia 
citati,&: cxprcr»e T. Heiizc dilp. 4<^.nuin. 6i. 
Dico nnllum efle abfiitdum ia hoc : nam luec 
cciam inxqualiias endcatim tepcrta fiiit in 
f""' i. r>«: merituhominrsfic Aneeti.licctcnimtam 
inu..^.c'ix- tam libcic ac tara dimculter , deni- 
que omnino ««^ualcm in genecc moris » ambo 
recerint a^um chariraris \ tamen neceirar]& iple 
.i^bus fiiit iua-quilis in c:ui:.r.ini pcrfcclionc, 
(»j tuiuM ^*"*^"'^''^^"*'** ^i^^tcncisaqiuiptocciru.Pis- 
inaN|oalitas habet le omnino pcr ac- 
Udit iiJiii <^'^cns ad bcatinidiDem : h.i-c cnim juoucnit 
iiUwm. prxcisc cx clariiate & ditlindioiic qua Dcus 
videtur ; pcr accidens autein eft , dam in hoc lic 

ajq'i.^Iir.-s ,qnod .iliun.fc Jctnr in.rqualic.is cn- 
t»..i;^iu (Sc r.i.itcitalii lauonc lubicdtorum. Ikut 
fi duo arqu.ili dillinAioneAe setpxh intensiob* 

ic<aiim dclLxiibi! ralc , nou A rc<.ipicndum pr.ruia difpofi- finm fnftt^ 
tio fupcruaturalis : nam compniicipiuin cHc- 6^ 
Aiuum non produciiur a canrsa naturali , Icd ^," J*^"^ 
pcr ccuiiindwncn-» fui cum ilL c.^m ton^o t.u, /'nf<r- 
vndc ituilus icquitui pruccirus in uibn u.m ; rc- nMJtrnto. 
quiritur autcmaiiundeob defedhton virturisin 
caufsa naturali: at fi ad rccipicuiliin a!iqu.:m )^ 
fotmam fupcrnaruralcm dcbcict prictdcic S."'* 
difpolitio fupciu.itur.Tiis in fubicclo ,cum 
la dilpolitio cHct lupcrii.uur.xli<; , & rcupctc- ^jj,,^, ^ 
tui in lubic^o naturali,ruilus dcbcict diipuui .«u i qu*m 
pef aliam fonn&m fimenianxralcm , & fic in in- cmftffi.fi*- 
finitnm. A prioci etfam rauo diffcrentia: eft, r/^f 
qiiia caniTa efl^iens debet concinere cfTedum, 
crgo c.iuira nacuratis non przcontincns cfTe- x«iit 
ftum rupetnatucaiem , d^bec neceilario com- ri . f ««m 
pleri aha^aofsl f«pemat«raU eom cominence. 
bubicctiiin .laicin non pr.rLOin net toimam, , >r 

vndc non cit opus vt compieatur in ratione lub- /tflmg/fffft 
iefti,alio priiuripio eam continente. mraMfm» ' 

AJucrio taiv.cn , non propccicii a mcne^Tan, "»"* 
vUam formam lupcinaturalem pollc cxigcre ^'j]^ 
aliam etiam fupemacuralem , tamquam difpo- *l^.„,ln ., 
iitior.cni fui : iicut cniiu in naturalibus , .iliqux [uiuclum 
fonno: ob maioicm fui pcilctbonciu , cxi^uut nra ntn Jt- 
aliqiiam prsuiam in fubiedo difpoficioncm ^ ita *" f'*'""- 

r Lrt • I iT KirtfcrmJm. 

oiTmc: tonn.c lubltantulcs ,quj: non polluiu 
iccipinifiin lubictto accidcntibus ditpolitoj inr f,tmm 
etiam codcmmodoin fupernaturaliocdine elfc fnfirnMur»-, 
poifunt form.c aliqu.r ita pcrfcda* , vt prxuiam ^<ft*fi"*' 
aliam liipcrnaturalcm.cxigaiu tamquam dilpo- "** f'"^ 
iilionem. folum ergo yolui in prxcedentilMiSj c intuc.mair , tar.icti-nt rcci- 
picnc dclecwtioncin ,liuc k1 liai pcr jclui om- 
nino a-quales , fiuc pei inatcmalcs , foluin ta^ 
mcn racione nobilioxis orditiis ad nobilius 
principinm. 

lu «a h.inc dodrinam , & ab .ludoiitate &i 
ratione valdeprobabilem,diccndumcft , cam noncectcob casioaem commaiiem fupecnatn- 
'vtltonem qox fic ab Angelo,natur2fni refpi- ' raltcads exi^ aliam fbrmam fiipecnacoralem 
CCCe tJctcriuinatc iiucllcclum Angcli ; & t|Ui- pro dilpohtionc ; quia fi rcdditur latio com- 
lic ab hominc , inccUe^m hominis , vt iupia munis omni format fupcrnatucaii , neceiratid 
nitm. 21. de adUone produaio& ipfius imehe- debeteriamexigentiacommonts efleiUifbrmae jiu n^t»^ 
ftionis m omni lcntcntia diccndum clfc ollcn- difponeuti. hqc autcm non fit ,fi rcdJaturpro ntnomnm 
di. U auicm rcduccndum ell in piopriam na- 
turam vi(ionum hacum, eciamfi alic poffcnt eile 
indifTcrcnccs ad vtrumquc intcllcftum jquaq.ic 
non ellcnt mcliorcs ; c6 qu6d aChi amciioii cU- 
cecenidr : id enimcflet eis accidcntalc. tacionc cius cxigcncix aliquis gradus deccimi- r*iisni /w^ 
tiatos perfeOionit iUiiis fbnma; t «d calcm cnhn f;^]"''^'^^ ^ 
gradum non omnes formx pcrtingunt , idco ncc '^'J,^ J„,', 
omnes pctuntcaindiipoficioncm. qusratioco- gt tMlii fif» 
demmodolocumhabet innaturalioos. , fiKkmh 

Hoc crgo podto .dubitaci polfct , an ,quan- 
doquidcm vilio in ordinc fupcrnacurali ellvel 
pericaiflbna fbcma ■ Tclipecfcfti£imis,pciac 
ratione proprix perfcAionis lumen gloriie 
^ tamquam difpoficioncm. quz cft conctuito 

^Vafquez difp.41. * ' Tlwmiaica. 

■ Rcfpondeo ,fccundilmqoidpo(redicidilpo> rjl 
SVBSECTIO L • fittonei" . quatcnus.donec intelteaos habeac ^frj* ^ 

a j r e,'^ » ■i» lumcn gloria: . non cft complcius aJ rroduccn- '"j . 

^mnrJid,ff,J!M Mdwftmm, . d,„, viLem. & hoc folum voluit D. Tho- 

, IVT^ ^ K V t L I , intcrquos videcor ejfe pi> . mas fuprii : fbl&m enim loqnicor de defeAa 

i:*OT,nv,i,. -''^""s Tbom.is hic arric. y. opinaiuur , pCC . cOmplcmcnti cx paicc intcllccVus, vt prindpij. 

*-r lumcn glorix difponi iuteilc^m ad vifto- > advilionemi hoc autcmcftcifc dilpoiirionem 

P^fi*» id .^ncm : nam quod ordinator ail aliqaid excedens fecondftro qnid ; ficat & omnes alise concauflir» 

*S'^**>^'p'opriamnatiir.ani,Jcbet difponi aliquo cvcc- 
dcncc ipfius naturain. Difficilis latio , qua pro- SECTIO IV. 

^HodfitmttH$a luminhglorid. 

hac djfficultace P. Suatius cap. ij. Conir^ ■ 
quia Jiei />"^ quibus vna rcs complctur ad opcrandum , pof- 
iuntdici diipofuioncs lecuudum quid ad can) 
opcrationem. 

Abfoluic autem non cfTc Jir|iofitionem eft }$ 
mihi probabilius cum Vafqucz , Scoto , Suarez, '^^f'?!\ 
& aliis.npud Hcrize difp. 48. num. ji.quos & '^^y^H!^ 
ipfe fcquitiu. Non probo conclufioncm ratio- s,„M,Smf 
neeiufdcm Herizc nudcfumpta,fcilicec,cetc- 
uiucn glotix , licet fupcrnaturale , pode t.iinen tm fbmue fiipeCMCttcaies non pectmt aliam dii- 
iinmc Ji.uc in animi rccipi (iuc pr.cuia Jifpo- pofi tionem , etgp necvifio. noii,ioqaamivtor ^«*« 

hac ratione : nam diceret folti «lais vnionem '^'"^J,^ 
hypolhuicam cxigere vt difpo(itionciu , fnbic- i„/i„»4„„ 
dhim cflc gtmi ornatum j idco fortc nc^.irc t dif. 
HMttOflBft Smndfr , aiguiucacum ptoccJu a /(pOiw». 

ptfcicoia b.i cur proccffus fn infinicam : fi enlm vihoi <]aia 

ordinis lupcrnaturalis , petit vt prxuiam dilpo- 
(ttioncm lumcn gloris ; ciim lumcn ctiam 
ipfilD^ft^Gipernaiurale , pctct aliam dilpolltio- 
"cmfubf^jii^iralcm , & li.vcaliam in iiitii'i:iun. 
Q_i6d fi ad viiandum proccllum dicatur , iplum 

Cmr md tft- 

mim fnpir- , i- -5 , ' 1 ' ■ 

mmtmrmim ''t"-'"'^ > fnmon diccciu: idem dc vidone beata, 

mAimtdum ■mnic.iutc (cilicet Tccipi in anim4 ? Vndc obi- 

^^Ctmr tcr noto , cur ad cfHcicndum efTethim fupcrna- 

^ff^^ tucaicm cequiratut compiiocipiuiu fupeioacu- Digitlzed by Google 9^R0D. DE Arriaga Tradtatus De yijtone f£ m.mmiUj Dei. pjiticiil.il ilnis ,cui rcrpoiulcri polfcc , in vifionc 
. tiaii lj»cciaitin tS; n>au)ttm jictKttioiuni , ra- 

rione cuins c.im dirpoiitiyncin cxigar. Vmcil 
K^iit F.lb> cT^o Cw (. .1 r.irio VLllui vc lit efticax : nulla ratio 

c.i cxigcntia pctluadcri , erno 
!Sr* wiw B***** ponitur.Antecedcns patdc :nam lumcn 
rmmn^ftf ^oxuc Iblum pofnitniis rcquircrccd quodin- 
f*fr4»rt, , ccUc^is non habcat rufficicntcs viies ad Cam 
vi^iuiicm clficicndain ; ai hinctit, illud ("c habc- 
rcjKr raoduin coinpnncipij»nouautcinicqui- 
99 tur ft hibctc' vt dilpofitioncm. vt & in aliis 
Ii.ilMCibiis riipcrn.uiiialibii'- [-".irct : nnm liccc .ini- 
M 'ril"r » cliciat amorcui Dci Uipcr oninia , indi- 
thAnutii. S'"** habita charitaris > non tatnen vt diipofirio- 
nc , (n-| vt comprincipia » nulla aiitcm (pccialis 
raciu apparct iu vilioiic. Sicut cnim habiius lu- 
pernacuialis complet lufficienter » (blum per 

mod;im cotnpi ir.cipij , vnlitior.cm fiipcina- 

turaiem ; ita cttam habitus iupctnaturalis inccU 

lcd)iialis compiebir fulficicnier ingenece cau^ 

fx clfecliux , pr.vi isc ad atftum fiipcrnarur.ilcm 
nfit wa rt- intcUcchis , i.i ctl, ad vilioncm Dci. Hmc con- 

llat , multo minus cllc fundamentum ad diccn> 
«fMir la iti- juij^ ^ vilioncm bcat.im rccipi inadarquatc in lu- 

minc glorix , 5c inadxquatc in anima ; qnia ad 
• nihiliim viJccurid ncccirarium : vt cnim anima 

cfticiat V ilioncm^id non requiritur» ucque vr ce- 
* cipiatctfitftumfbmialeni videnris,malT&minus 

c.\ dcfcdii virtiiti ■) fiilknt.itiu.x id potcd pioiic- 
. nirc : iiam licut luUcntat iplum lumcn adaquatc* 

poterit & vii1onem,qaz non videtai efle ponde- 

cofiorquim liimcn. 
i'Mr: Obiicics : In nobis rccipitur ndus intcllcCViis 
inuiuau [l i!,aiij,„a ^s^, notciitiis diftiiifti-; , ci jo cti.iin vi- 
tn amm* O" r ■ ■ n t „ < f 
iitwfffgji. 1U> in inccllccrti &■ luniini-. \i ;;.ri! .'.liqui con- 

fcqucntiani , co i]iiod poti.iui.c na:uralc!> opc- 
rcntur & iniclii;..; Hit vitalitcr. quod non habct 
fi, / '^ iumen gjoriac. Non tamen id faiisfacit : Primo, 
quia diSercntia toia inter luinen glonj: &:m- 
■ ■ , tcllc^in dillinclura, /i dctur , confiftit in co 
, ^«quod intcUc<[hu petatur ab animi.luinen ve- 
ro non 1 8c hinc ille didtur vitalis , hoc ver6 
4p ^ non. At h^c diffcrciui.i (jni.i imru in oiJinc 
C#i<iW'*f>i fccipiei, Jain vcl non tccipiciuiam vitioncm? 
tinta tmn "^™ ^*"* complemcntam iiiad«qaatam eit 
immnAtnra- partc aniinA' fea pi>'enti.T .id vifionrm bcatam 
littr txiti' Iumen,quam intciicdlus rclpcihi adtuum natu- 
c"»fr« <r» talium.Confirmo. Siaftusnaturalisrccipitutet- 
tvnj' intclkclii , cnxh ratin huius (bluin poteft 

ftTti IX im '^'^*-" dclctius viitutis cx parcc animx , non vcrA 
ftmiijittai- vt intelleAas non otietur : li cnim anima fola 
- poflethocpr.Tft.irc , frulhaci addcrcrur iiuc!!c- 
ctus:atqui aniina rcljjcllu vilionis bi.at.T t.mi 
cft improponiotuna une liunincgloria;»qnam 
ccipcdhi cognirionis lucuralis iine poteutii. 
quod 8c aduerfarij (^tentar : et^ R indiget ad 
aclum natnralcm rccipicndum poccntia vt con- 
StU tnim» fublci^o , ita ad vifioncm lumtne vt confubietio 
ftttH^itr indigcbit. Quod veri dicttnr, intelledtim etiam 
*■'*'**''*' rrmul cum .niima ir.t Jli^erc , f.ilium cll: .:lil->i 
cniui djxi , clfcAum foruialcm inicili^cntis non 
connei)irc ni(i foli rnbftantia; } vnde ^itdleAtta 
nccidcntalis rcparatus , ccfi habetec vifionem, 
non tamcn iiitclligcrct. 
4t Rcrpoiulcndumer^o obtedioni , etiam aAus 
Ril^tit4i$ naturalcs folum rccipi in nninia.vndc dc (ii- 
f*?* rernaturahbni idcm cft dicciidum. y\ducrto, 

rWi <» "onnnllos inJc probarc vilumcm non rc ftU Mnimi cipi in luminc ,quod iju,v!iber rr.btl.unia dc fc 
fit apta ad recipicnduin ^^uudiib^t acciJcns. 
Qn« racio inala eft , ^uia in ci pcucuc prind- pium ■, iKC prob.uiir vilo modo , quamlibct fub« 
ft.iiuiam dlc api.im ad quodlibct : lcd non ini- 
rum , (i non probctur ; cft cnim falfum : nam SUjlAiitUtx 
lapis noncftapius ad rccipicndam intcllcdio- />""> 'fita^ 
ncm aut giati.un ; alioquin ,cum fiipra dixcri- '«'W'"» 
mu.s , fupcrnaturalitaicin foltini eife hi ordiuc 
ad rubicduin , fi quodlibet elTec aptaro ad qtiae- 
libec accidcntia , omnia accideniiaeflentcoili- 
bct ^iaturalia.quod cft erroncum. Coiiccdcnda 
ctgo cft iinpropocrio iu aliquibus fiibicdis ad 
aliqtiasfbrmas »im& in animi eriam ad vifio- 
lum bc.u.un ; ac non ptoptcrca poncndum cll 
conrubuctuin: iuthcit cnun , fi ponatui com- 
ptiiuipinm effeftiuam , vt*diftam eft; vd vtea 
iuijitoportro r.ippleacnr pcr volitioncm fiipcrna- 
turalcm clcuantcm illud lubicctum : ilcuc neccl- ^ 
iari6 debet eleuare , cafu quo velit date prtmam 
forni.mi (iipcrnacuralcm , ad quam non poteft 
alia cx paric lubiecti praccdcrc, ncdccut piocef. 
fiis in infinitumjiuxca paal6 anti diOa. 

SVBSECTIO II. 

« 

Jku alij effe£hs tummifmeitnamr. 

NONdefiiete aliqui, qai lamen in gcncrc rMminntn 
caufla: formalis ,ad viiioncm concurrctc «jJf«»/«/#r- 
cculucrinCjCo modoquo lux concurric ad vi- «m/mv>/*- 
fionem coloris : vcrum 8: hi malc lumen fibi 
inll ir aiicunis lucis imaijinantnt , vt dixi fupia. 
Deindc i\ cllct lux,non foi'malitcr»rcdubicitt< 
%A concurrerec ; ficut lux ,quae cum ooloie fi- 
nuil vidctur, P,Varqutzriipr.ic.ip. f^. dicit,Iu- P Vtffn^ 
incn gIori.v j;crcrc munus Ipccici imprcirc lo- '•"■♦•'f* 
co Dei , & nihil aliodeflicerc.qaod probac,quia 'JL 
lumcn glori.v ncc rcquititar \ t intc!!e<.T:iis tc-^ji^ 
cipiat Mliuncm.vc dictum clt ,ncc vt confor- 
tec illum cx parte potcnti.T , quia non reperitac 
vUa formalitas in vilioncbcata, qux poilctin* 
telledui &lumini corrcfpondcre. implicat .lu- 
tcin , duas caulfas concu. rcrc ad cumdcm clfc- 
^rn , nifi lint in illo dua; fbrmaiitaies illis coc- 
lefpondentcs ,crgo folum reperitur manas fpe- 
cici imprclTa' i]uod icipondcat lumini. 

Ha:c rcntcntia communiicr rciiciiur ^ no- 45 
ftris , & vix aliwm pro fe habet qn^ P. Vaf- Kifmnw 
qucz:n.nin .lUqui , quos pro fc cnar , violentet 
valdc abipiocxplicantur. bt in ptimis cius ra- [*'*fJ}',Mm 
tio mala efttnam Dcus & caal& recanda con- ,ft riUtm 
currunt ad cunidcm crftchim , (?c tamcn nulla 'ffiOmt fi' 
cll formalit.is, rclpoiukns caufla; primx^qus 
non rcrpondcat lccund.i- , & c concrario. Vidit 
hoc Vail|ucz , iJcocjuc abco principio vniucr- 
fali cxccpit caullain primam ^ lccundam. Scd 
hinc apparct , itlud piincipium cfle lillfiun, 
Nain fi iliud aliquid valct,debet in omiubus 
valere.-dcrumiturenim ararione fiiperflaicaiia. 
quod vbiquc codcni modo vrgct. 

Secund6 arguo, quia duo ignes , vcl dux par- ^^''^^ . 
tes ignis , ponimt , & de faCto concarnmt ad 
cuinJem cflvchim ; nam , vt Uippnno cx Plnli- (aujf/f.t 
cis , quando ignis calciic auc producit for- ymiim fmttl 
mam ignis ,non concnrrBntperviiicam fiii in- 
diuilibilc , fed mnlcx p.irccs limul concurrunt. 
Daergo mihi in crtcchi diucrlas formalicaccs, 
quanim vna pecat vnam panem ignis ,.alia 
ali.nn ; ccrte,( iuo ili;r p uccs Imt omnino fimi- ^ 
lcs «luimalitascoriciponJcns vnidcbct &alie- 
cL Ecceerco iam incaursislecundisiUiidprio- 
cipinmeftfaifum. cwfri, TVf*' 

Efficacius vrgeo .od iiomincm. Valqucz ad- k imi- 
mitticpoteiKias ab aniini diftinaas , Sc ani- tunhaitiiiaz 

mam Digitized by Google Difp. 9. De Immnt ghn^* Se£t. 4. mi iffimil- mam c«m illls cor.i iiri crc Ccrtc in intellcftia- 
Mm f* dt- DcnullacUforniiiitasqux non rcipondcat in- 
fi^^ tcllcAoi , & timen concurrit aoima ; ttconx^ 
nulla c(l qux non rcfpondcit aiiim.i; , 5: timcn 
concuirit intcllctflus :i.a.\i vitalitas , ipirituali- 
tas,ratio cognictnnis rcfpddet aaimae, vel eriam 
intcllciflui.qui cft vitalis , fpintualis & cogno- 
Kttiiifm- (citiuus. iJcm elt ile aninu. Ratio a pnori con> 
rt.fMM Htn tra Vafqucz cil ,qu:a dcpcmientia efTcdlus k 
/lUftrm^ caufllis dillindit potcft cx multis capitibus, 
"*''tm^'iim P"ic"l'w™ * diucrlis formalitaribus, ptoueni- 
nmfif ie>fcilicer extmbeciltitatecauircadearo for- 
- roalittcdiit^eiigeDda effe&aipeod<Ati«ipe- 
' cialiter ^duabos caulEs : ficot enim adtroas 
..'^ '. Iicet contineat oroncs fornuliratcs ajamaniit, 
Mt unoot^incn eftprmlu^^usjiicc «juidem inad- 
'^""*lK)aai^ , alreriiu adintailtis ; cor non obftante 
cadem contincntia,non polTet circ produdiiuuj 
altciius ioluip iiu4x(}uatii ide6<jue,licet ei re- 
fpondereAc «iinnes^OTffialintee elfeftai,iiuil- ' 

gerct lamcn alia concauAa 4f 

Cmttri 
y^» battt natuialibus , idco dicit P. Va^quc/ hircHcifliim 
noihuro ellc completum cxpaitcpotcnnzad 
illam , fic fotdm iiidige. e (^cte imprefsa : crgo' 47 
liiMilitcr erir complctus noTcr inrcHc^lus cx 
parte potentix ad onincs adus Bdei , qu&ndo- 
quidcm i| ctiam cottueniont in ratione aiTenflK 
iiiici,cuin adlibui «nrurahbus fidci;& foluin 
indigcbit intcllcdu!; tpccie imptcrsahoruro ob« , 
iledlorum:cumque eac Ipccics UilC etian COIia*> 
Curalcsintcllcdui,con(equentcrcotusafseofii9. . \ • 
iidcieritnaturalis.quodefthzieticum. 

Refpondcbis.habitum lideirequiri , cd qu6d J^ipi"»' Pn- 
imelle^us non habeas vircutem crcdcndi Dco, *"»' j""^ 
ettamfi habeatvimitcraeredcndi aliis.vndt cx J'/^,'^ ^ 
panc potentixdcbct pcr habitumcompleri. Sed j,»d> »lHt \ 
contta Ptimoinam antecedens falfum eft: per tv Dn. 
alTeii^ enim natnrales poiromus tanj^ idem Ctmtri rH' 

motioomquodpcr fupcnururalcb i h.rrcticiis ^^^^jj^^ 
crcdic piopici Dci rcuciationcra multa nt^fte- ^4,0, 
ria , qua; Catholicus , licet non habeat airenrum pud fJti, 

fupcrnatiualcm ; & in multorum fentcntia , quo-. Sedage,conc^datiuukhocpriocipium,adhuc tics elicitur adus fidct fupcrnaturaiis , clicitor conie^oebtiaHliittadl^ qaiain vifione danrar 

diuerfx formalitates,qax lumini i?c rpecici im- 
ftrmMUiZtt prcflzpoflinr refponderc. Nam 1« pnmis vi- 
9«< Immiai lio Dci babet,qudd lit inteltet^io , ratione 
&jf*€itt ri- huius rcfpicit inteileAumiitem qudtl 111 luper- 
natuialis, & ex hoc capitc refpieit lumf glotii} 
vV;denique qudd flt cognirio Dei , boc autem pro* 
l\f'mm'*'' ^cntt ab Ipecie iraprefsl. Refpondet Valqnez, dkcre,i^uia iutelledus non poteft Oeum nato- 
nMim ^S- (upcrnatutalitatem non efle diftin^Sam forma- raliter videte , ttcet poffit creaturas , idcoqnefl- 
^a^J^^T Itratcm a ratione vinonis. Sed contra Priind, Ju"i c pjrrc poici iixcirc incomplctum , licct etiam circa idem motiuum alius naturalis. Con- 

rr'i Srcundo : qui.J /icut ilit it , irircllcctiim iion ^•"'"f* 5#» . 
habcrc victutciu ad cicsicnJuui Dco, litct ha- j"*^/^^A^ 
beac adciedciidomtliis,idcd({Dt infcrcillum tkmhMU 
non clTccompIctumantc aduentumrpeciei im- mm 4tu 
prtira: , imo iicipc illa adueniente , fcd adhuc 
indigete habitu cleuantc: ica iiroiliter debeiec ^*V^ Ikmi wmiif 
mvifi^Mt, P. Saart z 
tmmdtm rt 
finmi» 

CintrJk *iiitm \iftt 
a6 quia ( vt oos Qipti oftittdimus }probabile eft , 
^ pofle efle vifionem Def tllcoi intclledoi eoii> ' 

n.^tui.ilcm : crgo fupcrnaturalitas non cft imbi» 
bita cfscniialitet in conceptu vifionis Dci.CoQ. ■ 
cr^ Secuodo , quia fupcrnaturalitts eft ratio ' 
communis & gcnerica omnibus aiflibus fupcr- 
naiuialibus ; vilio vcio cll ditfcrcntia fpccifica» 
quod fufficit vt poffioteiledux caudx , vo» td 
formalitarcm gcncricam ,ali3 ad ciiflereilcittD. < 
Hxc circa argumcntum P.Vafquc?. 

Abfolut^ aoteroipfios feocentiaaP. Sotrio 
rciiciiur fupii num. t }, & recentioribns com- 
rounitcr,quia in ca vix tcddipotcA ratiocur 
viiio Dei fit iupcrnatiinlis noftro totelledai : & 
^mAi enim hic fupponitur ex parte potentixomnino 
w» complctus , <Sf fufficiens ad Dei viflonem ; pro- 
cutdubiu illi debcbitur fpecies imprefsaad vi- 
/ionem , Sc coalitquenter noo eric iupernatttra> 
lisi ficor candx fecondc cempterc in efle eaof- 
fx.dcbctur concurfus caulTx pnnia: (^rnfir- 
f5^*Di{'», "^**^"''- Nam fiexpaitepoteotix, taro fu vnus 
& ■di%tli^ Angclus pntens intoeri Dcom , qwibn aliom 
•irfiwb • Angclum) n6 viilctiu ratio vlla cur non dcbcat 
^ttwundi connaturaliterrpccic$Dei,ficut in- 
'^Hip''^ fpecies An^eli. Hxc tmpagnaiio eft 
'nHKm prob.ibili'; , :ib(oIutc lamcn polTct Vaf- 
^iliz negatc conicqucntiam,fKut dc faclodura 
animarationalis eft in corpore eft quidcm com- 
plcra in cfTe potcnt ix ad co^nofccndum An^c- 
lum intuitiuc j non tamcn ca[ux n.itutalitct 
intra co^pas recipicndi cas fpccics intuitiuas. 
Idcm pofliet dici denoftro intcllci^u refpeftti 
Dci : ncc cnim apparet catio,cur omnipotentix 
coniplct r debeatut fpecies de quolibeto&iedlo. 
cinjfi stx Mclius crj»o reticitoxe» fienteitcia ««lOta fe- 
n"'^"' iIIa»po^*cbominemproprii$ virJbus 
inratittT ft clicerc .ii.lu'; liilci , quo^nmcn ipfa fiJcs i^occt 
rtt «Am fi- cfle fu^crnatutalcs,Namil,quiavino Dci con- 
^ ■enic JO cacioD« viiioiiit caa ali» ? UuMiibH^ habcac Ipecicm Dci , conlcqucnicc indigcre 
principio eleuante ex partc potcntie. 

Rc^ondcbis Scciindo cum Vaiqucz , in aftu *^ 
iidei clFc fupcrnatuialiiatein , qujc dcbei icfpoii- jjfr 
dere habicul liipemaiurali. Sed contrk , quia ftni!tmS»^ 
egoinfcro ex eius fentcntia,non po(I"c in illo aclu mi rt(fin- 
clicfupcrnaturalitaccin, quia intclicdus exparte dini fmiU 
potentue eft complcrus ad illum adum. quod 
probo ex eius principiis : nam fi cft compleius ex j ' ^*"* 
partc poienttx ad Dei vitionem,i forttori crit „^ cmfU- 
completus ad adus fidci.Prxterca in a^ibus fidci lam tx[e,tr- 
haliec coniiaturaies|pedcsimptelIasi ergo non v '^*' '.^ 
eft vndc poffitiUeaaos fidd efle fapernarutaUs» ■•■»*'••* 

quidquid lit de vi(ianc bcata,qua:,ratione(pcciei 
uipcrnatucahs,iit ctiam fupernaturatis. 
Confitinatar.ytetiimDeaiP.Soarioanotauit, 49 

fi vcrum tll Vaicjucz principium.fcilicet, qu.mdo Cm^rmt rt 
in alujuapotentia iiitelicdliua cil visaliquanati- ^ ^!!''^'*' 
ua ad immediat^efti^iuc concurrcttdomad cog- 
nitioncm , cim potcntiimi fufticicntci con.-plcri yj^^ 
pet Ipccicm iniprclTamjinJciccU- infcninu;.:Ergo 
cum intelledtus habeat virtutem innatam ad cf- 
ficiendura a^u fidei,ficui & habet ad cflicicndain 
vilioncm Dei , fuBtcienter complcbitur ad actura 
fidei per fpeciera obicAi credcdi finc illo habitu. 

Idra alijdoctierelumenglorizduo pr.T(latc, aU* fmttm- 
8e determinare ex pane Dei ad viiioncm i p I i u s , """'^ 
& gcrcic nuinus fpecici impiclTx rcl"pcitu crca- y^rj^ 
cuiarum qux in Dco videntur. Wxi tainen ' 
iententi» tai in (ententiam Valqiiez teddir, 
qiutenus lumcn glori.v gerit vices Dei \t cbie- 
^i : hoc enitn e(l gerere inunus fpeciei icfpe^tu 
Dei , vnde iifdero argumentis, reiicitur quibus 
Vafquez. qu.itcnus vcr6 aflcrit,lumcn qlorix 
gcrcrc viccs ctcatuiarum , vt Ipecicm illarum, 
potcn: habcrc du^icem Jcnfiim; vd, vt geiat 
immcdiatc viccs crc.ttur.T , 3>r vt fic apcrtc falr tMmim miA» 
fuin dotct : ciim cnim ttcaruti non lu ic , fcd in 
Dcotvcintnedio>no(c«mar,nonpoflunt h.l >crc ipccica tut Digitized by Google 98 R o n. D R A R. R r A G A T 

Cpeciem imprel1.iin imiuecitacain iui : tou cnim 
Mtio vfdendi h.n porint quim illas crearutas 
teratufitur 'n ob cd: ;inmc.MMti. c:t, Dci ta- 
lcinauc t.ilem vUiociem ^ vndc Ipcctcs imprcHa 
Dei ipfum laltcer manifeftans ,aeterminat for- 
m.il:Hi.nc j<1 vili nic n h.inim v t; creaturarum 
in l)ci> : crgo nov. diibcni concccti ipccics pro- 
pric creatorx . er^u nec lumen illarum riianus 
fubicnsietiamfi ct)!ucJcf cftir.quoil I' Vatrjncz 
iiucniiir, lument'cl|icau Dci ciic ipccicm im- 
pcedam. \ . 

SVBSECTIO III. 
CntcludititrqiuSi». VE R A crgo 8c communis fenrenria ^ocet 
raunuf lumiiiis i»l<)ri;c cITj , complLrc m 
ftumi*. tellecciun ex paticpotcoiix ad vilioocm , luuc 
complenr volanrarem ad aftas fupernaturales 
oin.ics h.iliicii^ ),ifii(i NcLClTratctn hu Inmi- 
'^"'^ iiisprobant jlnui: c\ lupc:n.tiur.iliute vfionit: 
dftt pn^r *** «plo.inijui ui)r,j>otentia naruralis, vt eft 
nttMK p r intcllcLV.ii.tlt c\ lcimproporii.inata iA proda- 
frlt-nMur* ccndam cam vilioncm : crgo inJigcc comple- 
^ menio rupernatarali.eam eleoante ex parte po- 

(Cntix. hKUiir r.v i/arte peteiuit, vt ctcIuJuir 
. fpecicm im|<rci{am , quwc non complct potcu- 
/Vmw f!mt ** P*''* potcnt.* , fe<l potiiils el iam fic 
*tu3t, comjilci.f icliicnit .ib t xrnnfcro cx partc obic- 
fl Ai. l_ontirm.itur i llmiti dc cctcris; acbbus 
fupernaturalibus , rain vuluntatis quam inrel- 
lcCtus , ad qaos in omn^uiii fcntentiarcquirun- 
(or babitus (upcrnjcuialcs ct.mplsntcs poicn- 
S'"nm"''* ' ^''l*" '"^V* minti* cll (uper- 
r.'p, 7r"*«m "***»'*^'* » ••no tntllii «agu pfi f 1 1 <]uiro ce- 
//iii v</mii» • requiicc '11 n ijiiumali- 

fuuuit, <.]□ ).[ clcii iiiv , !|oc autcui eft lumcn ^lorix. 

Conii(n>.uio cll bona, ratio vero a nobis reic- 
da eft num. t. vbi jfxi ,1 catiooe vix poAe 
huiui nccci1ica'ciTi 

Aduccco, d noutnillts daodefadko tr.-bui lu- 
mini glocix. , 8e fnpplere (iefedlum ex parte in- 
tellcttus,& cfTc Ipecicm imptcllam cx p,irtc 
f^Rf^Arf Deuquo d.tVcrunt ab his quos fuptatcicci , '^ui 
yb^cMirir li*io™ glorix dixeranc elFe fpecicro ex parcc 
m ntnm ^». crcaturjr:i;n. H.cc fcntcntia cu iHit arc;u;'ic:tr.^ 
umua^lff contra P. Va(qucz poli:a. .Sc omumo puco poi- 
<**>Ow* fibilcm edcnlcm qualitatem , quc vtrurolqttc 
munus compicdtatur. Qu!.i r .mcn ( vt infti 
dicemus;non potclKlari c«nnatur.tliter ipccics 
iitipcella Oei ,\Ac6 tciicicndacfthxcfenccncia, 
tcibuen^ de fai^olummi gl uix munus ffectei, 
etlamdid non rcpugncc diuinicos. An auccm 
lumeo glnrixdetcripiaetadbasnumero crca- 
turas videudas , au verd ex fc lic indiffcreas ad 
quamcumqoe . commodtus dicetur inferius, 
tiu.ii Ac obicdlo viHonis egcrimus. 
. .^^ ^ Solcc hkquxri.an lumenglorix fit perfe- 
jftius gracia,aaihabitaclMrita(is.Q2||<Um cli< rn^ftarus De yipone nomimhtis Dei. 

cunt in gcnctccnciS, Jeu phyficc jclfc pcifc- fetf.Hm 
Aius charitatc, non verd in genere moris ; gra- 1:'*"* ««1 
tiam autcm in vtroquc i;enc:t ciic pcifcd otc. 

Quo.i habicus chantatis in gcncrc nioris iii chmiiuii 
perfeAioc lumine , non dubiro : quia habitus hahitm ttk^ 
chaiiTatis cft principium pci fct tiflimorum fii^V- 
a<ttuum in gcnerc luurii ; lumcn vcro nullius '^"^Jl'"^ 
ac>iis nioralis. An veio in gcncrephynco fit 
pctfcclior ncc nc,e(t valilc (lubium. Dccvcllem * 
dccidc c ijuxllioncin vlUm diuinando. 

Dico tamcn conita hos Ao<Jlotc> breuirer ftgii dtri 
Prirod «podibilcm clle habitum alK|Ucm petfe- ''•iwM fl^ 
dioremiupcrnaturalc luminc gloriar : quod ab l'''h*fiS^ 
his mal^negatUr, ac neicioqui conicqucnna, ^**"*»* 
ctim expcefsi ^ratiam habiiualem dicaot eire 
perfefttorem Inmineinoftra aucem afTcrrtto (ba- 
dctur claic , (]iita , Itccc f itrc n<3n fit podibtlit 
perfc^ior idtusquam viliobeara idixi tamea 
fzpc , perfeAionem alicaius rei non defumi fo. 
lum cx cfFcftu qucni potcft pro(^ i crc , clI <. x 
roultis aliis capitibusindependcritibuvab opc- 
rari<me,ex qaibtts polTerelTealiquis pcrfeAior* 
habiftii liiminc \ etiam(i non po'lct h ibctc mc- 
liorcm ctTc^flum. Sccumlo i.lcin olKnditur} 
quia ( vtpauloantcdixi ) polTibile eft lafflen 
glofin- . q:ii><! (imii! fir (pici -s ittip rlla ex parrc 
l)ci, iliud aurcm linc dub o cdct pcifcdlim ifto 
quoj (le fadlo darur : conrincrec enim pciCe- 
(ftiOMcm huiu^ , & {\w\\ pci feiflioncm f|>ccici 
imptcir.r .qu.im hoc non conrincr. Tcrti<3 , qui.i yif .ntt f»f. 
viOoncs bcii.v pndunt cilc 'pr\ '.r iliiicrr.c. ctc f"" '(("'pt- 
quo infri & poilibilcsfuntinulto perfcdiorcs "'^"i*- 
his qux de fadlo danrur > erg'* c^"" podi- 
btle aliquod lameo ^ecie diaerfiOn iprcfeiiti, 
^ttod eOiet prtnciptamcarum vilionaro. 

Secandd dico, habitum charitatis. qui de ckantmt, fi 
ficlrt datur. ii non dillinguatnr \ gratia l vt f*- 
tcnct ptobabilmr oninio ) eflie etiam phyficc fhlj^ 
pctfeaiorem •lummc f;!ori«. hxc cft e mentc 
aJucrfariorum . oim' lumcn clortx (hciint clTe 
imperfci^ius grana ,ergo , fi habitos cbariiatis 
fimnl elTet graria , fine dubio elTet perfeAior 
rhy(i,J luinine. R»tio a priori cft, quii cfTc 
formam famfbiiicantcm aoimam ,camquccon~ 
lliturntero obiedlum coogrunm amicitix diuu 
nx , (inc duhio efl m.iior pcrfcift-t» . qui^m cfTc 
complcmcntum conforrans intcllcvftum adcfH- 
ciendam vi(ioncrn h.".nt.im. 

Tcrri(') ('-co^Si habirus charirat;! (it diftin- 
clus .1 grati.i , pr')bahi'cc(t , quod hi Au<florc? Si ehMff 
doccnt.illim eirc impcrfefliorem luminc : t;am « 
cikm vifio bcata lit ph>(iccnobtUoraftus,quam x'«"'«.<»'»"» 
Det amor,eriamfi hic,quia libet, in gcnerc mo.. '^e^i'^"** 
ris licpcrfcdiorilinc iIubioprincipiutTi vifionis, 
cctecis pacibus , nobilius ecit phyfi:^ prioctpio 
amoris : arqui non habemas fnndamenram vl- 
lum addiccndum , in habicu chariracis fupplcri 
aliuade eum excciruro:ergo dicendum erit eam 
efle iimpliciter imperfeaiurem lumine. .DISPVTATIO OCTAVA. 

itA^-Ti^., R i^.TE A ItimengloriaCideqvo SECTIO I. 

>^ jiiii' <1»'P- pr«ccd.tria hxc concurront _ . n 

\ : / * ctiam ad vifionero , de quibus io -^' tnteUe^ ■■ty,' . - , - , 

hac difputatiooe breaitcr OC c A s T o N E concurftis luroints« often. 
di faptafiatcUcftum ooftcum immcdiate coOkUirete Digitized by Gopgle non polTic facilc rcdargui , vt co loci ctiam no fiioaii fri 
g«</7i» Jt 

tltn,rtie *J1- 

firiaiMnti, JimUt!}um hmftBmtifl fut»- IntfUtamtnt 
ftltniii thf 
ditniiditm- concurrcre aJ viiloncm bcatam.ctiam fccun- 
dum indiui(iuationcm,ide6 dehacK nec vec- 
bum ampli&s. Reftam dax difficulrates : Priraa* 
an coiiturrat vt inllruracntum , an ver6 vc cauf- 
fa j>rincipalis. Miranduin eft , quam fusc & 
feab hac de rediipateiur,cjha taroen qiutftio 
Cii lic puro nominc , ncc magni monienti : ftatu- 
ti cnimfcntel lignificationc caullc inftrumen- 
talis , ibtim apparet , an intelledas nofter fic 
caulfa inftrurocmalis vidonis , an non. In Phy- 
/icis^difp. II. a num. 4;. egi de caulsa inftru- 
mencali ^vatiafquc ittiu« acccixioncs tradiJi , de 
quibus non cft animus in pixlcnti agcre ; dicam 
tantiim bicuitcr,quomodo dc intcUcdu loqucn- 
dum (it , conTeqiwmcr adillaa, Adneno vmatt 
mc intcUc^s iKMnine aninue rubdantiam in- 
tcliigcrc ,quia ab c2 non diftinguo potcntias. 
Quo pofito, 

Si noQiine inftruinentieain caulTam ngnifi- 
cas,quz non {nflaitimniedlate in ipHim effis 
ftumjcx didis patcr , itirclletliim non infttu- 
mcntum , fcd cauilam clfc principalem : conciir^ 
tii cnim immediaii ad viiionem. Si item id 
dixecis Infttamentum , quod iTiinus pcrfediun 
eft qu^ eAe^s , oportct vt animam voces 
cauiTara pirliicipalem : dixi cnim fxpc , fubftan- 
tiam animx noftr.Tcire nobiliorcm quam ipfam 
acciJcntalcm vilionem. At Ci inftrumcntuin 
voccs id quod non concurrit virtuic propriS, 
fcJ clcuatum , vcl quod non continct adxquatc 
eficcluni i dcbcs dicerc , intcltcclum ellc iiilhu- 
mentnm : nam 9c concurrit clcuatus , & non 
continet adzquaii vinonem. Denique ii ad 
tarionem cauflac inftruinentalis rcquiratur , vt 
non operetur nifi ex pra:uio impulm , vi dixere 
noiintuli « ceriunhcft inielle^um noii cde cauA 
iam infttttmentdemvillonis : nam ad eam pro- 

ducend.1111 iivnncdiarc concmit , non cx \I!o 
impulfu pra:uio. Qua:aatcmex his acce^tioni- 
bas fitmelior*dixfeo loooPhyiKat.vbi valdi 
propcndi in cosqui dicunt caufTam conairrer.- 
tem vt eleuatam , eo ipfo dici indrumcnratcm. 
Vnde iil pnefenclconcluditur, intellcdam di* 
cendum inlhumcntum rcfpcdhi vifionis. 

Sccunda ctiaro dilficultas cft de nomine , an 
concnmc lAcetle^pcrpocemiMaolMsdienti*. 
lem , an pcr innatam , an per proxiovim » an pcr 
remotam. Podto immediato concnrfii iiuellc- 
<fltis,non ditoquid pofteidicasdehis poten- 
tiis. Communis modusloqaendi ( qni ided 
tenendtts ) eam vocat potentiam obedientialcm, 
non quia proximc & immcdi.itc pcr finnimct 
cntitatemnatutalem nonconcuirit intellcdhis, 
fcd qtnaadiftumconcarnimnonliabct capaci- 
tatcn^;nih clcnatusa Deo , & quafi tpiias obc 
dicns imperio ; ide6que didtui obedientialis 
potentia. 

De re cft difficuhas, an anima dicat ordinem 
tranCccndcatalcm ad vifionem polTibilcm. 
Compttiis eft difficultasad omnes efFedkns lit* 
pcmaturales, dc quibus cj»i in i'h> (ii.i$ di p 1 1. 
a num.<$4.& (upr^Nunc brcniterdico, proba- 
biliw ratbi e(Ie dicere talem ordinem , licrt 
enim , quidixerif intellc£tum diumituf rlniari 
potTc, eifcdenominationem non adxquaicin- 
CCfnfeoun ipfiiaiclle^u-, led pvtim intrinfe- 
cam & partim estnniccj^ ab clcuattonc pof- 
iibili, ide6quc ct(t hjCc eiTet impodibilts , 8c 
coofequcter aufcrretui denominatio cleuabilis 
ab ip(oinieIIeikU}tamcn nihil inrrinfiecum in 
iUo pecitttrvm t licet, ioquam, qui hoc dixeti^ UUtipoUct tamcn ifimiUcx caailis naturali- 
bat non p«rum vrgeri. Cdm enim ignem pofle 4 
calcfacerc , dicant dcnominationcm c.lc clfcn- Bxftkauit 
tialcra igni,nccdefttmiapoiribihtate cajotis, jJ^^JjJ^JJJ^ 
non pculunireddete ratioocn effictceOi , CBt 
idcm nonfitctumtn fupcrnaruralibus j vcl i 
contraiio, fi poiic produccrediuiaituscft de- 
nominatlo cxtrinfcca , dcfiimpcx i poffibiliuci 
produ Aionis fupernatur.ilis;i. ur ctiara podc na^ 
turaliier intcltigcre,n6 fii dcnominatioexitin- 
feca , dcfumpta i poai)>ittcaceoK4iali iniclle<*. 
(flionis . Sc conlequenter futurum pofllbilenl 
homincm .cifiuoneirct podibiljs vlla intelle» 
^o,«mor»feD(aiio,&cf Quod mcritd fcii 
omnes negantiqui enimeritpolfibile «nimai 
rationalc omni ratiocinatiooe rcpugnanlO 

Contirmatut nodra fentcntia audloritate Cerfrm*tw^ 
D. Auguftini,quilib. 1. de fiaedeftinarionc ^r***/* * 
Saaftornm cap. f . h«c faabet t P»ffi luAtn ^'W** 

dino , yff Mf foife habert thAritatem , luitur*. tfl 
hndnm \ IkAtn Mttm fidrm , m tnM dm Jii m (S' 
kjtkn chmhmm ygratu efl fiMbm, Eoceapcr« 
tc Au nillinus , iplum poffc eleuari ad fidcra, 
dicic ctle naiuram iplaro hominis, & conte- 
quenicr ipfi edcntiale. 

Confitmatur ampHCis Antcquam h <roo dlc- C«ii^fMM#. 
ueiui , difietc in hoc a Iapidc,qu6d homo fit 
etedabilis ad Oei vifiooem,lapis verA non.Ergo 
illa, vt ficdicam,clcu,ibilitasaliquidc'> fpecia ^u, fi^t/iMm 
Ic in homine , quod non lit in lapidc ; dc confc- M>f rt ^ ;4« 
qucntct aliquaro habent rationc huiuseficntia- **< 
lein diucrfitatem. Rcfpondent aliqui , hv>mi- f 
ncm quoad camcapacitatemdifteiie laptde 
non per feipfum , fed pet tlvmuioaMn poni 
lem cxtrinlecc ; ficut paries viltisoon 'Hffert i 
non viroiocrinfec^,re<lexcrinliKipcrviiionem. 
Scd conCr^,^^|iK«nCe eleoatmnem, vel horao r/i<ritt' 
habet maiorciRi eapaciiatem illius , qulm iUtifc U. 
lapis , vel nutL Si habet , crgo illa capacitis eft 
illi intrinfeca , vt conicndo , fi non habet, quJ 
boma magis qu^m lapii dcaomictatut ab ilU 
cleuattonc podibili icam fn ordinc ad illam 

aqualitcr lc habcant Ccrt^ vix potcll vlla af- 
iignaii latio. Exemplum de pancic vifo noD • 
cft ad r<em : qoia Mc loqalmur dcdifierCnria io ^ mVvi}| 
fubftaiuiis ipfis fecundum fe confideratis ante ,«jUHi^i 
aducntum lormx extrinfecx \ ibiautcm poius 
exemplam in paricie,poftqium habet ocook. 
minationcm .1 vifioiic iam exiflente fi. ut in or- 
dinc ad puilibttctn vifioncm,fi vnus circtcapaX 
magis quitm alter,procal dubio difPetent cflea* 
tialiterper hoc^ita hmc ef,o probo inteUcdodl 
in hnc cdentiatitet ditictic a tapide. 

Melius pofTeat Sccundo rc(pondcrC,liem{- t>ieti)t:ti,mt 
nemdifTcrrcHapide antc clcuitionem, nort cx 'j'"^,*'^'^ 
eo qu6dei fit intrinfeca cteuabiliias abfoluta, ^^j^, '^'^ 
autdicat refpe&um ad cleactioocro vllam^fcd tUiuttuiutm 
qoia 10 fe homo lii lalis naturat, vt , poffibitit § 
nt eleuatio fett viiiu Dei , pollit eleuari ad 
dcndum Deum , quod non habet lapis -, qui , et- 
iamfi poifibilit fic vUio Oei,aoneftcxpax vi-^ 
iionis Der.9olat{o-li«CD0oractliipertj reild CiCMili tk 
potcil.vt fupridixi targuicur tamen i firtiili, 
contra illam ; oam etiam dicerc poffent , ro^te. ^j'?**^ - 
riam p. hnam anrc fermaitl no» diciire ordinCm ^i, 

vllum ad cam , fed ralis clTc nirui x,vr. fi fqrma 
cx fe (it poffibilis, tunc materia cnmplebilis fic^ 
pcr illam , fine vlli tamen dependentiS l^poffi- 
oilitirc f.irmatumjita vt cxiftcre potrct inarcria 
cadem aifxaeco , cuifimii omaes foiins fubiUn- 
I * - ^ . lyiiizied by Google loo ROD. DB Akriaga Tradlatas Deyifintef^MmimUsDei, dir-r >' mi- 
tun n«tur*- 
Uiff. 

7 

Uimffiifri 
1 1^, ' tbles (epagnar«nc:& codem modo e conccario» bcdo v. g. iic oiunino incapax concuTrus imrne* •w.fUc «f» 

omncs toinu>> yoiVt.- c\i(lcfc , t'ti.im(j rcpugna- diau .li viliunciu fn: , nou puiclt ... i-^ in hoc 
iciu oniiicfc niaiccix. t|uod planc cummuni contuuu dclc^.ii.uui , lcii ipccic» illu i juime 
icn u. Du^fa>ram rcpugnai j & , vt in Pliiloib» proprio concuncc I robat autcm id fuic tx 
phu dixi,noiipoicll dici n;liab coqui obfcu- quatuor munciiba:. IjKcici iniprclTIc actributis. 
ic vult diicuircrc , c6 quod non polfii apcrca Primum ijin cll cnumcutum , lciiiccc concur- djt fficui 

rcre crtcctiuc. Sccundum eft , qu6d fpedcs ^uMimtrmm- 
auodaoiAiodu (int iplutn obicduin »vt (ic pof- ""■^"^-^' 
m intdleftas hStus quodammodi tpruin ob- "'H^dlm. 
ie^mitlud cognofcerc : nam nihil cognotcitur ^^i^anm, 
nili k iibi linuli : at cepugnai ipib obie^s vtmjmUiuir contra ipfum dcmonihacio Ecri. quo padto 
poileiuus toiam fiicilc aiLbarc Philoro^hiam. 

Obiiciunc contra nu^ ,icqui , hominem nan 
polle ab Angclo comprchcndi natui.ili:ct , quia 
"" Angelusnpnpoccilco^naicetciciminos fupet- obiedi. rcriium niunus fpccici cil , dctcrmi- '^''""•»*- naturales , quos rcfpicit eflbntialiter intcHeuns. conftitQere potencias hocmodoin adu prinio; 

RcljionJci) , ar^Lnncntum clfc communc , quia cr^o in ni.incic hoc non fuiu fpcclcs vicarix 

udcm iDiUm lioc tcnencur diccic : lum homo 
(K>tcft habere afttis nacurales faltem abftradU* 
uos dcobicctis rn('crnatat.ilibus ,quicciam na- 
turaticu- nequcuac ab Angclo co^nolci. Qj^ii 
abibluti dicendum flc , cxpltcabitnc infcnus, 
dum de comprchcnfionc Dci cgcrinuis; lulfi- 
ciat olUiuiirtc difficu!tatcn> cllc communcm. 

Sccur.Ju puilcc obiici : Si virtus ad produ- 
cciidam lujicrn.um.ilitcr vilit^ntni tft intrinfcca 
anim.v , non potctt rcddi ratio, cut aiiima elcue- 
Qir fapra ruara naiuram . dum clcuatuc ui ▼!<• nare Incelle^m ad hoc potms quam iilud j>*^^ ^, ' 
obic^um : Iioc autcin pra:rtac intomiando , iii 
quo eciam non lupplec viccs obiciii : hxc c:iim 
infotmario (cpi rcpuonatobicAo iuii. (yiat- Ssf»'^* 
tumdcniqucclt , viinc poccntiam cuni oDiccto: ,i,„,/„„^„ 
quod dc vitioneini«(tiionaU ilucltigcndum etl, mA^mmm. 
qna- Ht pcrfpederum inhxlioncm : baDC anten) 
iiih.iiid ic]Mi;;nat obicdto, cigo uibac non cft 
Ipccics liims vicaria. 

Miror ,i P. Herize hxc r^ (tsih diicuci , ac < o 
noncm. Sed hoc argumcntum fuse k tOC va- toc a^umentacongcri, cum iit puraqua^iliode ^**^ fMrn» 

nomiiic, ic vno vcrbo.kec ina munia rcdu- 

cantur «idpriroum ,quod lciliccteaqiix fpccics j...- 

prsftac ( non poflint abobicclopcxftari. i>rius §htaHm»» 
camen quam abfolutc rcfpondeam , oblerua, futnntpk, 
nviic ci qu.v fpccics lubcc quatcniis cll acci- ^JJJ^^JJ*^ 
dciis , tcibui illi quatcnus vicaciae obicdi. Dico pt^niuMt^ 
ecgo nec inluerere , nec complere inccHcdum tmfht ib> 

DI 1 I I c \' L T A s Ii.vc .1.'! \'rrumc|iic fo- inrrinfccc , pcf tincic .id (ibicCtum qiu t.ilc : iti,\i «iii/iA 
rum lam Thcolosicum quam l'hilolo- cnim alibi ,adhocluliiccrciialIiftaCa vcinaiiis 

concauQis pacec , vt & iple P. Hetjze cum beni^ 
fcnticiuibus doiccdc Dco concurrcnte ad vi- 
fionem bcacam line vnionc. Quid crgo necef- ^atum fuprii difp.^.ii num. 3 '7. 

S E G T I O II. 

jia d^ri fofft Jpecies iatprejpt fro l^- 
fitne cUrd Dei, 

ili I I c \' L T A s Ii.vc .1.'! \'rrumqiic fo- T A s li.vc .1.'. vrrunn|iic 
'rum lam Thcologicum quam l'hilolo- 
phicimt (tieAans , quia pri&s in mt Philolb- 
phum iuiiccin inciviit , fu c a mc difp. 4. dc 
Auima lcd. z. pcc totam d^..ila cll : ue camcn Sfieiti *■»- 
fnf* Ut» 
tHefli (ce^ 

8 Theologus conquecatur , earo hic bccuilBmd fiun fiiit fpedei ttibuere munos vniendi obie- 

peillrinj;.im. ^bum cum potcntia, quidcin pcr informatio- 

Dixi , Ipccicm imprclfam clfc qualitatcm ntin : cjuia cciam quando iptum obicclum pcr 

quamdam loco obiedi concurrcnicm , ad effi- fc concurrit , non habct talemvnionetn & idcin 

cicnd.un i ('•MiitiMnLin dc- o'i->ic(:lo, illamquc non dicodedetcrminationc , qux non aliter fit ab 

clic ciulacm ipccici atomx cam tlio ; id cll.li obie^ uili cfTc^^iuc. harc ctgo omnia redu- 

obieftum fic Angelus, fpecicm non elle Ange- cuncnc a4 primum muous concunccodi , quod 

lumiauc brucum , (1 obic^um lic brutum , vt la;pe nonpoteftobicAoconuenice.. 

oftendi difp.^JcAnimi fcd; j.contra aliquos Miror przteiek , ab ipfo doceri, permagni 

Thomiftas , qui adhuc .implius vidcncur imcn- intcrelTc , li hoc vcl illud dicacur in hac quxftio 
nin 

ftnihufdcm ccii.uiu cilc cmldcm ordiius cum obicao , vt quui injc ? jionr.ccuam citciu 

trdiim tum paccc in fpccic de Angelo , qux eft acqdcncaiis, an fpccies diccnda lit fc tcncre cx pane obie^. 

'''"^* licer Angelns iic fubftamia : ied pofle eile longc Quae enritas ei concediror aut ncgatiu: pet hoc? 

infcriorcm illo. ccrte nulia. Ht ipfc , licct ncgct cani cllc vica- 

vndi Th» Hincconduli, argumentum coromuneTho- riam, poftca taincn, quandocumque occurrit 

mi^tmmtm- raiftarum,qn6d,iciUcec,cfim Deosiicens in« hac de re lermo , feroper docet potenciam in 

mamfiM, finitum.non polllt videri pcr fpccicm crcatam, cflc- potciici.r complccamcflc dcbcrc antc fpe- 

qu.7 cfl in tnfcriori ordinc,nullum clfcquia cicm. c quo arguo , Ergo fpcciesnoncom^lct ex 

potcfl non miniis fpccics imprclfa cire infccio- partc potcnti£,led expanc obieAi>qma non 

~ cft aliud vndc coroplcatsccgononroi^mincer* tt ris ordinis ciim Dco , quam ipfamct vifio crca- 
tadc Dco, .S; fpccicsdc .Aiit;cIo rclpcillu Angcii, 

SVBSECTIO I. 
An fftcits fu vkm4 tkuih. cll illa c]uj:ftio. 

lii <.]ii,i quia , vt dixi , cft dc IbU VOCe ,vel ex 

lioc caplic rciicicndiis hic auiftor : nct;at cnim 

cotnmuncm omnium acccpcionem vocis vica- virnrlHm tn* 

»5iiia»:nulluscn:madhocrcquifiuit,vtc.iuiraprin- /•'^' 
• ■• . ^ ^ » - fruitifl* f^mtlHt A TT^ ^ dc re nonniilli raagnam inftituunt cipalispoUii idpcr feefficerc ;im6idc(j rhilolo- • ^ 

ptmiinvii»- k X quxftionem de nominc , an fpccies im- phiagnoucrc fpccicsvicarias obiedoru n , quia 

ffw/^wiM prefsa dicenda lic vicariaobicdi. Ncgac noftec ipia obieda per fe non potfiint concurrcre. Sc 

Hcrize diip. 40. cap.6. c^ qudd obiedum per omncs dicimus padim , RexfMhfirJktntimfim 

non ponit concurrere *, nuUus vcr& didcuc ^od perfemn potefl. Vidc quamnonfic Iblidum 

baberc vicarium iS: fubRitiuum .nifi in ordine fundainentum huius audoris. limiliter (emen KifM «.ji^ «d ea qua:pc[fe(£ccxp potfiat : crgo ciim ai- animali; d^eiiuc vicacium , & infttumentum 

pacemia Digitized by Gopgle pawmls ad generationetn ; nunqnam aurem pa- 

rens ipfc immcJi.uc potcft jHodiiccrc fottum. 
CMMjf» prm- Cauliam auccin piuicipalcin cxplicamus pcr 
'tkMMt t**^ hanc conclitionalcni,quud li non circt impedita, 
fHfait. '"' 'pfi»i" proprio iurc pcrrincbat illuin cftedhim 
11 perhoc,quM<licant,verbainmenri$,learpKicin *H' 

cxprclTam in intellcdu cxiftcntcin , icnninarc cognitionein : nam hoc vcrbum mciuis fusc 
oflendinonetTc ad rem:vel cnim folum tUud 
cognofco, vcl illud immcdiate, & cx illo tranfco 
cuam ad obic^n allud. (i primum dicaiur,did* 
tnrvnnscinircontra omncm rationera natura- ' 
lcm:nam runc propontioncs ellqit faUiE^qiiiadi. 
cunt de prxtcrito put Sc erit, cim ttmenverbum 
exiftatdeprxrcntii& tunc ii<:ete,j1michripu 
turlukk mmadMm , Scc idcm eil ac dicere , Aitnm 
tw hw t mtmm mMit tw n m m mii * m ,fidmtt htmU 
nfi,meriemt,icc. quo nihil ezcogjtari poted ab- 
rurdius. fi vei6 etiara vltra verbum terminat vl^ producetei hoc auicm habct obicdum , ctiamA 
tanper Gt fai^fllbilitatum^dW enim ipfum cer* 
minet vifionem fui ad ipfum primari6 , (t potens 
^Mtmnr fui(Iet,dcbebat pcrrincre , concurrere etiam cffi- 
cienier ad fui viAonem. nec aliqutd amplius tn- 
tendimusi dum illud vocami» cauflam principa^ 
lem> Sc (pedem ,qaae loco iHins concurrit , vica» 
riumfeu fubftitucain. 
cMibmt Scd adhuc vr^cbis. Multi ducent, habtctts 
ttMiii^^ non difHngui a Ipcdebas, nnUns autem vodu: /lonem obieAuro ip&m « conc 8e ablorda pio» 
HMjfMi mm ||,i|3itus vic.uios obicdi, (icur ncc fpccics infufas • imc illata vim habcnt.S: prxterearuit tota ho- 
Chrilli Domiiii de rebus cicatis,crgo fpccics non lum machina : nam liue mediaie,fiuc immcdiate» 
itinrvicarixobieOi. lkmrdtemconcedanc,cem noneiiftentemvi- 

Ctmritfma Rc (pondco.licct fubnominehabitus non vo- cfcri polTc; arguoquecowa illos : Sicutvcrbum 
/*f ccntur vicarij ; quia vt lic concipiuntui prxcis^ teprxrcntai immcdiai^em non cxiftentem.cor 

fi^ntJm^ per modum facilttancis } atabfblaci , qaando «U- 'aeidnonpoiericfaGeceeogpiitioiioiitnuileuiido 
cuntur fpecies ,omnes vocanr cas vicarias ob- per veibum? 

icdri, (^oad fpccics infufas Chrirti Domini * ' 

nollaeft difEcultas , quia quod dc omnibus in 
communidicitutiinteUigitur etiam didlum de 
iUis. fed fatis de hac qucftione de nominc. Ad argumcnrum verA eonim deucniens, dico 
Prim& , illud non habere maiorem djfiiculratem ^^mtoijA^m- 
qiiiimalterumdcfpcculo.Secund6dico,eflccon- nrgi 
tra ip(bs:nam fi,quia turris non eft inuerfaidiciit lit. 
non vid«citiirrim,nc cgo argumenioi : Ergo nec 
fpecies imprcfla videittc* Probo confequcintiam "*" *^ 
euidcnter , quiatncrisviderar procal inVra aqua, 
fpccics autem cft in prima fuperficie,aut faltcm in ■ 
vitima,crgo illa fpccies vidctur vbi nop eft.iauod 
n6 miniis iepugnat,quam obiedhnn ^deci alicer 
quam cft , curuum vcl inucrlum ; quomodo crgo ' ^*" 
iam pcr fpedes euades difticultatcm i Tertio lUa 
nem,fcd fbljkm cam efScere. Refpondiaatem ad - fpecies non eft cotoraca, alioquin cnm tranfeac - 
HfitmUfM inftantiam, c facie hominis in fpcculo apj^atente* per aiirem , debcret totum ilhun reddere colora- 

«Mtiar, dixique non Ipccicm , fcd facicm hominis videri* timi ; & tamcn apparet colorata. (^t»ct6 vcl pct 7W»i Jf^trU 
etiamnibinon(itvqaia(peciesrcprxlcniatfuum iUamvidcturetiamubiedkam,vdnon:fividetart 
obicdtum eo in loco , vnde ipla rcflcftitur, erpo cinn nihil nobis Sppareatcefllim, & obic- " « j^''' 
perindc ac ft ibi eirct obieduro. alia autcm atgu- aum in fe lit ledlum , vidctur neceflari^ ahquid 
mcnta cx fpcdebas in obfcoio loco cseepci^ 'iqltOdnoiieiMett 

fusc ibi difcuffi. non videtitr«CCgo fpecies non ducit in cognitio- 

Nunc tamen videtuc addcnduro , quofdam nemobie^',feapcsci$cinfefiftit.quodfeiconv 
cecentioresnonpolfecapeie,qalpoQitfieri»vt nibusPhilofophisrepugnat. Abfolut^ergo re- ^'^,^ 
lesnonexiftens tetminet vifionero aut cogni- &oiideoadiUuddevic^inflexi/pecie$pecflu- ^,«(' SV^SECTIO II. 

K^m ifpi (^eties ttrminet viptntm , ^ 4« 
, feftimt^it^mmfnifntinuUtim, 

•!<■ TTOlocodc Animaofteildi>fpccics imprcftas 
dionyideri in fe , nec cerminaic in fe viiio- 9$nmmr fmkmfim^ tionem : vnde pcobaro coAtenduni , quando tn ftas aqnc difconthniari 5c facere diaecfas cefle- dtftminmf' 

emmr, aqna appatet virga inuei(a,non viJcti viii;.im, xionesjidco diuerfis in locis leprzlcntarc paites & f*f^, 

quia iilaeftin fc cedkifluiUiecgo debcnt vidcii virg«,qu^ in fe (int « Ulimque£icerecuruam« ^"""■'^ 

(pccies : ftmiliiAr qtiando tairis inoerfa apparcr, dfaTenim,eam efle naturam fpedei,VT reprden- 

non vidcri turrim , fcii fpccics ip(as ,&: in cis tc: obicftum in ca parrc cx qua fit reflexio. vtide 

turrira , iudicantquc hoc argumcnturo elle cui- mcrit6 paul6 antc aductci, hanc difticuUatem 

dentidSmiim. Ego lamen & fementiam ipfam pior(bseandeme(TecumiIlidefpeculo. Adtur- Aiv(<#*^' 

miror , &: muho magis ar^unientami & quidcm rim inncrfam rcfponJi in hbris de Animi,fpecics '^*^^ 

ahbioftcndi,icsnoncxil\cntescognofci polle, reilcdcnces rcpra-fcntarc diftantiam obicdi, ^ ^y^i 

GSHMnt,f«M nec vilam pnidentem hac de re vet daoitare Teifaspanestamcn vndeipfxreflc£hintur:quia 1 ' ~ 
y^y'^"" poirc : nam quando cgo amo fanitatcm qiij: niihi dccft , cectc illam cognofco , illam appcto, 
«ir *t*r t»g- & (>men iUa non esiflit. & licet fbic^ -ita defl- 
wtfdt <$• piat quis , vt dicat prxcisc a me tunc amari 
imm fukM- eandero numero fanitatem quz in alio cxiftit: 
mm fM nM manifefte eft Mbm t mm licec miUas »4 ergo pars altior turriscft diftancior.iJcu in aqua 
apparct etiam rcmotioi verius profunditatera, 
qoia indc rcfleflnntar fpcdcs • ide6qae appacec 
profimdior. 

Addo, fi fpecics ide6 dicatui terminare > quia 
ic« qoc non exifUc non poteft id pcKfbie , vlte- 
eifet (anus , poflem camen aroare fanicacemj riiks ego infcFo : Ergo nec (bedes poterit termt- 
taiK aucem nuUibi ea exUterec. ptKtereiL ego nare viiionera , ni(i fit voi eft iplamec vi(io 
lcioquodeadera nuraeto fanitas non poUit e(Te quamterminat:taraenimrepugnat vctenninct 
. in daobus : ergo non> eandem nnmeco amo. vbiiioneft,qu^ vccecminec ouandononeft: ^"'"^ 
Nunc camen peimitto id dici , Salcem appre- • ergo non teiminabic vifieqem (pedes qu« eft ^^^'^'^.y^J 
hcndo & amo vt illa fanitas in me cxiftat ; ill.i c\tra ocuhim ,fcd il!aqu.T! inoculoiplb. hoc au- jy , 
autcmcxiftentiaiomenondaitirnincjergocog- teroapencfaUtuneft:iumcgovideolongitudi-/«iM;MA«> 
nofco i{n&d non exifticidcmeft in omnibns prcy* nem wtt alcicadinem cniris , 8c difhmtiam foie* tf 
ftr pofitioriibus dc priterito,fiede futuro,vbi rcs ftrarum , &c. in vnici autem indiuifibili pu- 

tmmiiOUtim "^^" exi(^entes attu nofcunnK; Ncc iuuantac hi pilli nou eft tota Uia altitudo fc u diftantia , ergo 

1 i ' — Digitized by Google loi RoD. Dt Arriaga TraAatas De vi/hae f^mmimhu D ei. 

vterqucconcurrus lir Dco libci .illa cft.quod po- non videtut iJ quod eftinmeooculo, crgo quod 
cft ablcns tcaniuai viiionetn qwe ell in roeo 
oculo : ergo ex hoc capiie etiatn quod hodie non c(l, i8 po(ci'u ccniiiiiarc vilioncm qn.v ; 
Conilac crgOa Ipccics nunquatn tciminaie vi- 
/loncm : inde eo loco dc Antml rcied Thomifta- 
rum quorLindam argumcnnim ab co delumptum, 
quod li Dcus viderctui ijpecicm> non videte- 
tur per eiremi«m;Iaborat enim xqoiiiocatio» 
: iiam aliiui cfl vi Jcrt Dcum ia lc tcfmina- 
tiuc immcdiacc,crticicntc tamen f^iccic vilioneini 
N»» j^MMs, atiud ver6 videri ipfam fpccicm ,& in ci vt in 
" cognito Dcum iplum. l'rimum eft vcrum, 
' lccunJum falfum i vt uilcndi cx iplis aductfariis 
in AngctOiaJbedine,&c.qu« videntui inm)ediat& 
in (Cjcum camen i*^cies impceira concurrar c(H- 
dcmcr ad eam vilionetn ; voi ca duo cohxicnrj 
Angclum videri pecei&ntiam» & viderip«ipe- 
dem. dixi aiuem occafionem haiin cqatuoca» 
tionis (atlle phrafin Latinam , Deki vikemr pir 
efimiMm cju.i' plirafis rcfpcdhi aliorum obiccto- 
nrai non cft in viu i dcbeiet auicm did , (''iditwr 
^^Ha Dri immedimi ; runc autem cdntllec ifto- 
nmt argamciuiim 

Docui pra;tecca,l|>cciera imprcnam non cncn-, 
*«tialiterlapp1ercdcmhmi obiWU improponlo. 
nati , abfcntis , fcd polfe dari de obicao pra:- 
ihm ia^f*. ^ propoiuonato cx (c , nolcntc tamcnde 
fttnmttmm. pcr ie AKiOWcrc. quod adcjuxflioncmdc 
nomine rertinct. Hinc contlufi comra alicjuos 
cnoftra Socictatc, non folum non rcpugnare 
qbaliratem aliquam qux concurreret ioco Dci 
nolentis per fc concurrercifed ilkm futaram ac 
dicendam fpccicm. 

SVBSECTIO IIL 

SfecUs mm fnJit ntc^tsm ah ehit&§ , ^ 
fNtafiui d^fi»UdU u^mianr. 

IB I D F. M docui , rpccicin imprcfTam non ma- 
eis ncceiraii^ prodiia ab obie^ , quam ab 
codetn prodeat immediattis oonCDrTas ad vilio- 
ncm iui cumpoteiitia proportion.ita ; hir.c intu- 
Htnt IHni li > aigumeutum eocum qui dicunt , li poOibilis 
immuH^ eflcr fpcclcs imprcda dc Deo , eam ira neceflad& 
^^^'^"^•.proiJirur.im , vt ipfcDcus non polfct cam conti- 
tim 'UtX ' S""''^ abfurdum. intuii , inquam , lioc 
/•w» a^amciitam nulhmi efle, qula, ikut poicft dcci* 
ncrcconcnrn.im in vihonem tanquam obicilimi, 
pofll-c dctincrc concurkun in f|iecinn impref- 
um. Dicescimt quibi)lli.ini : Concurfus vt ob- 
iedH in vifloncm pendcc ab aliis caullts ; idc6 
non mirum fl a Deo polTcc fufpcndiiac concurfus 
in fpedcm pcndcrct a (olo Dco , vndc necefTaii^ 
dcberet oriri. Refpondco , obicdionem efle nul- 
\im : fol&m enim probat , anccquam alix cauflx 
cxidant, a ciuibus pcndet illc concurfus , cum 
Ommhu ft P*'''^ oririaDeoitdcoaue non eflcDeum 
fiiirr^nifiru, in omni cafii neccffiiattnn ad eum prxftandam; 
enunrfHi Dii ar noo probat,pofuo iam intcllcdu cun^lamtnc 
ceteris aliis cauflHs rcquilicis , pofle k 
Deo cohibed illnm concurfum : hoc autcm pio* 
barc dcbuitrct. 

Dico crgo, poiico luminc,& cccctis rcquifiti^:, 
non magis teneri Denm ad producendam (pc- 
cieni , quam ceucatur ad dandum concurfiim: 
iuppoltto cnim quod cctcra iiiic difpofita, lam 
pcndct a (blo Dco darc illum concurfum , quain 
pendc.u prn !;■. crc fpcciem. Ncqnc a(Iignam'tur 
vUa in huc pui^wco difpaiicas. Ratio a piioii,cur tendam'e)f ll elle complctam tion loUit domi- 
niumDci.vc ci polCt concncfum vcl ipedon 
nc^arc. ,^ 

Addidi tampn ibidem , etiamfi dicercmus ^l^'J''*^l 
Deam cx fappofitione,qo6d Tolmflet intelle- ^'^«i^ 
dlum noftrujn cx paitc potcntia: comp!crc,fu- 
turum nccefliutum naiucalitci ad p coduccndaro ^Mm, 
fpeciem fui , non iudicandum id magnum ablttr- 
aum : non cnim efl: vllum inconucnicns , Dcum 
ex aliqua fuppofuionc libi libcralc detciuuii.uc 
ad aliquid aliud facicndum. 

Conclufi er^o , iiis ai^umcntis & aliis mino- if^tt Drf 
ribusfolutis, millam cilc tcpugnantiam in co, 
quod dc potcntia abfoluta darecur fpccics im- ^^^^m, 
preflaDei. Quam fcnccniiam defendunt c noilci^fjMb 
Societatc Molina, Vafquez , Suarez & Yalentia: * 
qui vltimusdifp.i.p.inao :..pr6eacefeciAttceo-« 
luro, Bonauenturaro, i»co tum. 

Eam autcm de /aAo non dari , ibidem docut: 10 
ficutcnimdcf.ictoinpotentiiscpj.r lum pctci- 
piunc nili obicdiUitbiuBmcdiate proxima, vt ia 
gu ilu, odorata 6r taftu , nnUas admifi fpedes di* ■ 
ihndlas; fcd ipfa obicd;i pcr lc irnmcdi.itc con- 
cuiieiedocui,c6 quud nullalit penitusneccflH- 
tas ; vd liccc focte rc iesa iit , nobis tamen non 
apparer, ad teqaiccnaas e.as fpccics mcdias,& 
ncgandaro OUs obie^tis vircuteni (.«uKurrendi 
immediat^ perfead cognitionem fui : ita ctiam 
eodemmodo.cumDcusfitimmcdiatc jMox;nius ^pulft Oni 
intcllc^ihii Bcati , ncc app.aceat vUa tacio cut ci ^^"^* 'JT 
negwe poflimus virtutem immcdiatam cqncur- SJSSIt 
rcndi pcr fc ad hanc vifionem , non cft cur dica- ^> fa,ffl 
mus, cum non cllc cx fe potcntem : quud ii cx fe nmnrrtrt. 
cft potcns,{ttiftlidabimus illidc fado vicacittm 
& lubftjaitum,qiiod loco ipfius concurrac. 

Qoia ver& jpoterat quis obiicere , Deom VinKKmiii 
agere per caullam fecundam connatutalirer id ^ 
quod pcr feimmediate ootcft : ergo etiam ag^ 
pcr fpccicm,licetper(e fit fiiflfictemer potens. 

Rcfpondi, antcccdc:is clfc vcrum,qiiaiido c.tuIIjb THi» fU *)f#. 
rccimdxpiopito npininc oj^etantui : iuncenim '*»" '»"»^"^« 
Deus reftnquit cas operan iaxta proprimn & ^^'^^^,t 
conn.itur,i1c c .u lun ins \ lic igncm pcrmictit pro- 
duceicigncm&ctlorcmi&ciimcoucuilusDei agt 
vtobiedH invifionem piimo &perfe ad ipfum 
Dcum , qui fft obicctum , pcrtincat , ad qualita- 
tem autem ii!ani,vcl Ipecicm (quaiii dc potctitia '' 
abfblutapoflibilcmefie dtxirous) folum pcrri* 
neat vt ad agcntcm viccs Dei , non eft,ciir pr.r- 
fcntiDco,&: pet feidpriftarc potcnti, fubllitu- 
t\un vcl %-ic«ciimi afltgncinus. 

D-Thomas art. 2. ita cgit de hac difiicultacc, 
vt mcrico poiuciit a Thcologis pro coniiariis ^^i^I^ 
fcntcntiis icferri. Ex vni enim patte intCttnm " 
ipfius videcui elTc de fpccie imprcfsa : ponic enim 
ciceroplDm in aliis fpcciebus iroprcflls. Aliunde 
vcro , dum ndprobationem conclufioiMsdc(ccn« 
dit,rolum alfca tationcsprobantcsinon pollo 
Deum cognofd in creatl aliqua fpccicobie6tiuS 
inrerinc^i.t , \t i:; !pcc«!o. quod &: nos facemnr. 
Magis propciidco abfolutc hanc fotum fuiirey<<'vfr'""'n'* 
mcntem D.Thomae : nam le£Li .in veiba D.Dio- V*^"' '* 
nyfij cap. i .de Diuin.nomin.cxprcfsc loquitur de ^jj^ 
fimtUcudinc prius cogntta , vt fonant vcrba tlia: 
S^iritim^ k v mm p$ttft nmm dmtre i» i^iAum 

ejlmijrn , rmihh mlntu tjuam corpHs in cerpoream 
eJjintiAm. ac manu duceic ptopriuni loltun cft 
obkiAi pdj^ oQgntcL 

S tCTIO 
11 Digitized by Google Difp. 8. De iiJtelienttyfpecUi ^ Dm, 
S E C T I O III. 

^md de Jpecie exprefiJi. Sftfin t3c SP E c I E $ exprcfla in communi & vcr4 fen- 
(cniia nihil c(i aliud quam tognitio ipfa ab 
fttHti tt^i^i». '"'^"'S*^"^f produibivocarui auci-n) ^fi*x,quia 
cft iraaco obicdi ; & txfrrejf*,<\Vi\z produda cft i. 
cognouente , & in a<2n recundo exprimit obie- 
dum. H«c cadcm alitcr folet dici vcibum men- 
tis : cll cnim,quo co^nollcns quaii fctum loqui- 
tur , Hbique manifcl^at obicdum. Hinc conlUc 
Primo , (luc obicchim cognitum fit abfcns , liue 
prxlens , fempcr dari fpcciciii exprciram illius, 
Spttn ne quiafcmpcrdarurcognitio illius. Conllat Se- 
freffA tfl tti4 cund^ , ctiam in potcntiis materialibus in rigorc 
*mtum»'r"* "^*" fpccicm exprciram dc quocumque obicdo 
cognito , quia & daiur co(;nitio , & eciam datut 
verDam eius potcntix. I^am vcrbum & fpccics 
exprcfTa , vt dixi , inrigorc idem cft. Dicomn- 
garf : nam comi.iunitcr vcrbum Iblct pijrcisc 
applicari cognitioni intcUcduali. Dixi cognicio- 
ncm oreatam clTc ipcciem cxpceiram ic vcrbum: 
nam cognitio djuina,quia non eft produd.i, non 
cft fpccics expreira, nequc vcrbum, fcd pcr illam 
Ctinhit im producitur vcibum diuiiium,quod vi tale foc- 
VttimfTtJ» malitcrnon cft cognitiodiuina. Porr6inomni 
&a nm ,fi jioftra cognitionc , dari vcrbum & fpeciemcx- 
TJj. ■/'' prdfam ,cx fcntcntia D.Thomx (qnidquid Tho^ 
h*m. mut.T nonnulli rcciamcnr) probatur auicm nu- 

/• vimii nt nifcfti ex i .dift.i i .qui-ft.i.vbi ha:c habct : Vnde 
firi intiilt. openei ^uod verbim vel dicMur ipfd fiperatio 'mteili' 
iHl': T' * /pedei, <jU£ ep /imilitHde rei inttlUnt: 

/int viroijite ifierum iton potefl <}uu intelligere: eui txp j j virtpiuftte enim ijlanm eft <]uo ^mi intetiigitftrrtiAiiter. 
If V.Tht- Vbi D.Thom.is verbum ftu fpcciem cxprcllijm mm. docet clfc formaliflimc ipfam cognitioncin,& 
Cmc canon polfc inteUigi. quod ipfum etiam l< 
parccqiuEft,i7. arc. i.docuer.ir, Nccluftincndi 
lunr ahquiThomiftT ,qui harcvcrbaex fc vnl- 
ucrlalia iimirant ad ccrt.is cognirioncs. Im6 ma- 
hinc D.Thoinarargumcntum diccrc non cdc cffi- 
cax,& infinuare ipfumnon bcncargumcntatum, 
quam propriam dcfcrerc fcntcnriam. 
Sfteiti im- Diftcrt fpcciesexprcini ab imprefsa,qufailla 
ftr^ tx- cft cffeihis , hic caulfa ; iila fotroalircr explicat 
M* dijft. obicihim, harc fuliim virtuaiitcr ,quatcnus pio- 
Hte ttrt»^ ducit exprcftam cognitioncm, Hxc qii,Tcl3ra 
tlararimfna. & ccna funt , varie confunduntur a Thomiftis 
dmntur »b quibufdam : quid.im enim foliim ponunt fpe- 
•iifuUi. ci^n, cxprelTam , quando obic^lum cft abfcns; 

alij quando przfcns, alij cognitioncm confti- 
tuunc in adione,& tcrminum produ^m vo- 
cant fpccictn exprclTam , in qua ciicuiu cognofci 
obicclum. & miilti admittunt adioncm phyH- 
cam cognofcitinam fine termino vllo. Difp. 6, 
rrrWt HM dc Animaoftcndi,vcrLum fcu fpecicm expref- 
t/t mtJ<Mm fam non clfc medium prius cognitum , in quo 
fTtrtgmiHm: qujjj fpcfulo rcpra-fcntctut obieftum , hue 
abfens illnd fit , fiuc pra-fcns. quod expcrientia 
fuadct cuidcnrcr.Nec enim quando intiicor albc- 
dincm prarfentem , inrucor prius aliqu.im illius 
imagincm cxiftcntcm in mcnte, & pcr iilam rur- 
fus albcdincm , fcd immcdiatc vnicam tantum 
al bcdinem cognofco. Idem cft quando rccordor 
ftf'r tfl ab'cntis Petri , vel obieib pr.Trcriti. Ratione 
*»•/(* intfiT- cti.iinidcmoftcnditar:fpecic<;cnimiftac\preir-i 
/VfliKi /w fcu vcrbum mcnris , f.cpiaimc cft imperfcdius 
q-iiim lit obiedVum, vr patci quando vnus An- 
gclus alrcrum cojrnofcit , vcl quando cognofcit 
^uaincumquc lubft.uuiain , riueprciemciii , iiue tiitHt, "Vt prlnc. Vifion. beai<e. Scd.5 • & 4- loj 

abfcnrcra. nam verbtun mentis cft accidens, 
quod cll impctfcdius fubftantia ; in obicdo au- 
tem iniperfctliori prius cognito, & vt in incdioi 
repugnat cogiiofci quidditatiuc & perfcdU- ob- 
iedlum pcrfcclius , ideoquc Dcus in creaturis^ 
feu cx crcaturis , non potclt quidditatiue cog- 
nofci : quia imago prius cognita non potcft mc 
ducere in cognitioncm aliquarum rcrum quar ih 
jpsa non funt , faltem pct fimiiitudincm : ergo 
vcrbum , fcu fpccics cxprcfta prius cogiiita , non 
potcft ducerc in cogturionem pcrfcdam nobi- 
lioris obicdli : conftai autem expeiientia&ra' 
tione naturali , polTc & przfentia & abfentia 
obicda nobilioraqu^m lit fpcciescxprclla quid- 
diratuiicognofci;crgoiiia non cognofcunrur, 
vt in mcdio,in ipsa fpccic,crgo fiuc obicAum fic 
abfens , liucpr.Tfens , fpccics cxprcdii , fiuc vcr- 
bum , non eft racdium prius lum : reftat 
ergo vt ht ipfa futmaiis cognitio, licuc di^rin' 
cft, l*ratcrca Thomifti aienics , dc obiciito prx- 
fcnti non polle formari vcrbum ,proincr pcrfc- 
dtioncm Lugnitionis intuitiux , lacilc conuin- 
cunturcx PatrcTtemo pcrfcdifllmc & incuiiiui: 
cognolcente, nlhilominus t.\mcn Vcibuin cifor- 
m.\nte ; ctgo non rcpugnat id co',^nitioni incui- 
tiu.r. Etgu cx hac parte Bcaii ficct intucDtcs 
Dcum, vcrbum poifunt foi maie, quia in criatis, 
vt dixi, vcrbuin eft ipfa cognitio , 6«: licui hibent 
cognitioncm dc Deo,habcnt & verbum. qui 
cft lcntetltia cxprclfa D.Thomx.qui paflim i. 
part. qa.i-lt. 17. avt. 1. & fupra , finc vlla limita- 
tionedo..cc«omnc intciligcns eo lipfo formare 
vcrbum ; quod dicit clfc ipfain ctMiccptionem 
obiecli, id cft incelledtionem.Et ^.contra Gcntes 
cap.i I. tcpctit cadcm vcrba,qux fupra ex co 
retulimus. 

Quod vcro ahqui ponunt a^honcm phyfi- 
cam liiic tcrmino,improbabiIius adhuc cft : nam 
iicetpoflit clTctcrminus aiiquis non proccdcns 
pcr aftioncm diftindtam, & tunc vidcatui circ 
adVio finc^tcrmino ; illc tamen Idcm cft tcrminus 
aclio : ponere autcm puram adioncm linc tcr- 
mino.idcm cft ac ditcre,poirc clfc cognitioneni, 
nullius tamen obicdi , ncc vcri nec appatcntis, 
& rclacioncm ad nuilum i.imen tcrmiiuim.quod 
in icrminis implicat. l'roptcrhoc hnxcrc non- 
nuili vnioncm quandam iicaiiciim Dco pcr in- 
tellcdioncm produclam. Vcrum liic vmo im- 
probabiiis eft , dc qua infra, Deinde non confc-« 
qucnrcr cam in folis Beatis pontmt : omne enint 
cognolcens vnitur intCntionalitcr obietto : crgo 
fi hinc ponitur in Bcacis , debet poni in omni 
cognoiccntc cum fuo obicfto. 

Hx dicfkis conftat , in vifione Dci dari vcrbum 
& Ipcciem expiciram,lcu(vt melius loquaryipfam 
vifioncm cllc fpcciciii expreilam & verbum mcn- 
tis de Dco.ncquc res ifta maiorcm cjtigit proba- 
tionem. Si fufiorem de fpccie exprefsa Sc vcrbo 
difpurationem vidercvolucris j& abfurJa qui- 
dam quorundam reccnciorum impugnata, m« 
vidc difp.6.dc Anima i num.^o. 

S E C T I O IV, 

.^omodo Deus concurrat ad 'vijiojtemi eiiitauitim'»- 
tniiMit Dti^ 
tjfivtrinm, 

CtMrit 
JlUuitium 
DfHi ftiif 
tfftmu t tr» 
•mml Itd D. Hft** ^^ii Jtnl 
onw tirmbti 
tmfMfnaiurt 

16 

tjftr ttfuiiU 
nHilikl tiih 

ai. ifft trft vit 
fit t/l vtr^ 
htm.&ff*- 
eiti lUfrtff^ 
Dti, CO N c \' R R t T Primo vc caufla vniucrfa- Omi tfifllti- 
iis , ficut ad alios effciflus ; de quo nuUa cft ttntumi 
in prxfcnti difticuiias. Sccundo , tcrminando ^^*'!""^ 
vifioncm ; aiiis vcrbts cft obic^lum vifionis , fcu 
id quod pcr viiiunein vidctur. Tcrrio con-« 

I A. curri< Google 104 RoD. DS AK.11IAGA TiaAatils Deyifine ^ nomimhtDei. 18 ft7 cutrit cfTediuc' produccndo ipfam vi/ioncm tan< 
qtum rpecialis caulfa lUius , id cil vt obicduro. 
Suppono ciuni.quo J fupra dixi,ab obie£)» & po- 
lcntia produci ipiius cognitioncm : ab obicdo 
quidcm pcr fpcciem dilbndam , c^uando pcr (e- 
9im^tdt&' ipfiim non potcfl ; vd per feipfum , quando eft 
OM^iiwm'* P''°'''^'''"'^ proporiionatum ad concurrcndum. 
Sii cemf^ '""S^ t)**** proportionaius & prxfens fit, 
i«(M wftt indiget fpccic iinprefsi dtftiiida,vt lupcfiib 
wm, (ificnfum cil,^^ j)r.ri1.u iimQediaceperfeooncuc- 
Iwn ad hanc viUoncm. 
r«»m//7- Thomiftc dixemnc, Deiun phyfice & cealiter 
»mM,D*mm vniri imclledui Ikatorum.vt concurratad vifio- 
nc Aii.Vcruin ha:c vnio nec necellaria ncc pofE- 
bilis non necedaria, qiiia,vt Deos ocmcnccac 
cfTeftiuc cum intcllcftu , non eft neccirum vt ci 
immediatc vniaturrimrncdiatc cnim concurric 
C$»fiiftifti onnjibus cauflis fccundis,& tamen illisnon 
m*Ht , w *«- v""""^ phyltcc. Ratio a pnon cit , quia m con- 
»i*nt. caudis foluin rcquintur approximauu,vt polfint 
iimul conciirreiesappioximacio antetn opciini 
fiat /inc vnionc. 

Diccs, Dcus concurrit loco (pcdci, ipecics 
autcm vnitur cum intcllcAu , ergo 6c Dcus. 
Supra dixi > rpeciein ide6 vniri cunipotenti^ 
quod cAm Gx acddcn8»& debeat efleprKfens 
i:c:iri.v , noii tl.uur aliuJ iubicclum magis 

JtioDonionatura quam i)u'.i potcmia , idcoque 
n uU HibieAaria ni(i ii<i.i i^orcntia iit in aiio 
fnbicvflo , qnia tunc non cii ncceiTum fpccicm 
rccipi in potentia ; vndc difpuu 4. de Aniroa ^ 
Stttie,f,nfilit nani.t8). docui , fpecies ienfunm cxtemocura 
nurMM tJltm rccipi in ipfis fcnfibus, fcd in matcria prima, 
mimm fim- icnlus rct nnuntur. Cum crgo Deus non 

indigcat vhionc vt lit prxfcns potcntix, non 
e(l necelliim VI in potciuia .iiu in .\lio rccipia- 
tur.quopafloeti.im An-clus nuiiv.ealij Angclo 
ptKiens , finc viuonc potciit concurrerc 
VC obiedhim ad viitoncm lui. MuU6 min^s 
reqairirar vnio vt Deus terminet vi/ionem,yt 
patet in omnibus obicftiscognitis tam exiAcn- 
tibus , quaro prxtcritis , & purc poifibilibai» 
qu« line vnione fui phyi ica cum potentBi vi^ 
lioncm tcrminant. Ali.i aiucni ratio,vndc poHct 
rcquiri vnio Pci cum inccUedu ad vilioiieni» 
non appaier. 

F./Tc .nutcm hanc vnioncm impnflTibilcm , pa- 
tec:quia ncquc cll fub(lancialis,ncquc accidenta- 
lis. Non Uibftantialis : nam ( vt ipii THomiftc 
firciinir ) e\ fhinbiis cntihus omnino complctis 
nori putcil ncri vnumper fc. Vbi adueneincon- 
fcqucnciain aliquoromaicgantcnim hamanitaci 
Chridi Domini , quantumuis incnmplct.T , pro- 
priam cxiftenciam : nam alioqui, inquiunt , non 
poteiic vnici cum Vccbo diuino hlc autem non 
dabitanc dicere,non folum humanitatem exi- 
ftentem,iedtocumhominem iam complctum, 
adhuc pofte phylic^ cuin Dco vniri. Nec potcft 
cfle vDio acadcncalisiiqaiaDeas cft tncapax talis 
vnionts, Scneqoe intetfeAos potefteile accidcns 
Dci,ncc Dcus accidtns inccllcihis. 
E)f UU vni, viderunt hoc aliqui , idcoque dtxetunt , hanc 
riHmuulT *n»o»«n «Te ineflabilem. MerfrA qnidem , cmia 
n»m chmtr» ']uod non cVt. non pofTumus cffari ; in quo h.cc 
f^iim iititlr vnio cd adhuc pcioris ordints quam chimxra: 
lj|*MM!> . nam hxc liccc impoOibilis , nolcirar camen 
quid iit;illaaurcm vnio nec eft pofTibilis, nec 
qualis lir, poccft intclligi ; fcd, licct ea circc pot- 
nbt]is,adhucde fa£lo iton pofTct concedi:nam fe- 
Vnithtr l.fi T^fcnnir cx illa nn-n,i in Thcologid abfurda. 
iton/«r,«M- i^uiiiuwr ,cllcinnumc[a incaiuationis myfteiiai IkirBtMu, 

' 15 dcindc qoemlibet Bcatum tcddi inli nitc fandhim ;m «^funU 
^ fanditate diuini , adhuc mult6 mcli^ quam 
humanitatem Chrifti a fan£licate ipsi diumas 
nam Bcatus ipfe vnirccur iininediatc cum faitdi- 
ttte, quia hxc cft obieduro anodcognolcitar ab 
fllo , ac aliondc eft capax vt lanAificetttr forma- 
pcr fanditaccm Dci. Humanitas auccm litcr Chrilti imroediate foliun vnicui rclationi , ian- 
ftitativetdmediat^. Teniam,Sanaasdebetec 

ador.iri .-iJi)r.ui(nic licri.v, quia clTct vnitus phy- 
ficc Dea,pciindc ac humanicas Clirilti. qux om- 
niadan vaMefimr. 

Occafioncm dcdit pro hac vnionc fingcnda Orf«ft^ fm- 
aiius modus loqucndi malc inccllcdus , fciliccc, ^„j^„^ 
obieAam efle in cognofcente.Vei&m id (o\im eft 
inrellij^endum dc txiftcnti.i inrcntion.ili , pcr 
ipfius ubicdti cognitioncm,qux,quia iinago ob- 
iedti, folcc vocari ipfum obic£bin| : aliqui aucera 
id tranlV.iicre .id ptoptiam , rigorofara 8C phyfi- 
cam obicCti cxillcnciam in poccncia. 

Hac ergovniooeiieie£bt,difBcu!tas e(l,quo- 
roodoDeusconcarratvt obiedhunadvifionem, . 
anlibere,an nece(rati&. P.Moiinadicit,iIlum 
concurrcreneceirarto,nequeeUeinconucnicns, 
vt ex aliqna (iippofitionc Deo iibera , poiU^ nc- tmnnadvi. 
cefltterarad faciendnm alhid:ficntin(entenciaibMi wtf^ 
Thomiftarum , pofico fund.amcnto i^: tcrmino, ••^•"■^ 
dcbet produceie lationcm di fti ndam , & in fen- i * 
tentia veTiori,pefita quacumquc cntitate , tene- 
cur produccrc vbicatior.cm ."v durationcm il- 
lius. Ego quidcm non video incoinicnicns in Ctnir» Fii' 
«o . qiukd Deas ex aliqua fupporuione libcra ' ^'"ar 
tenc.iturfaccrc aliud ; lcu vc aiiquaactio lit ipli »,f,j|jl- 
vno tituio iibcra , non duobusjc contraiio ta- i»t,f*iait 
mcn non vidco neccflicaccm id in prxfcnci do- iW 
ccndi. Nam (vt fupcrius dixi de fpecie imprcira) 
licec hxo ijnroediatc procedat a nacyra,adhuc 
iMteft liberi pBodice ex impecio vokiiitatis.quod 
idan didbim paca de tounediaco ctmcuxia «d 
viiionem. ^ 

Secund^ , licet ex hac pane Dcus tencrecur Cmtrik &- 
concatiere , quia taroen concurric vt caufla pri- ■ 
ma , cjni concnrfbs eft omnino liber , adhoc po- ^7 «'«wj^ 
fito Iimiinc g!ori.v, Dcus conturrt t liberc ad jrhna finftt 
vilioncmimracdiatc. .Tei'ti6,ncc cll ncceirum tfi«M. 
vtconcttrn»ad vifionem,vt i)bieAi,piOcedat Omni ni«> 
immcdiatc h nacura , licuc dixi alibi , concurfum * ^ *!""' 
Dei ad fpecicm imprcllam non necelfario oiiii 
immediatiii naiura , id cft , independenter li vo- 
luncacis impcrio : cadcm cnim cft racio dc vcro- iwteaMHfc 
quc , ciim concurfus illc Huc ad fpcciem liuc ad 
viiioncm feinper fit ab obie£ko. & inrelacioni- "^*"^**' 
busdiuinis idcm conftat : h\er cnim imnicHi.uc 
vidcancur , non caroen ininicdi.uc concurrunr, 
fcd peiomnipocenciam. qux.ecii non concinerec 
relaciones , dummoduconcincrcc vifioncm rcla- 
tionum , fuiiicicnccr poflcc immediacc influerc} 
quia non iniluit in produdlionem rclacionum, 
ied invifionemde illis \ ficuc fpocics de Angclo 
non coitcinet Angehun , fed vifionem dc iljo; 
crgo.licccomnipotcntia non continc.it naturam 
• diuinam,poteiitconcarrece ad vifionemeiiam 
natnrc lelaiionnm. 

Tctigimiis pi!ni.'h!ni <Xc coiicuiTii rclationiim, 
opoicei in illo noniuhil hxrcrc : duo cnim do^h ""^* ' 
reeenciores 4 noftra Sodetate cenfencrelatio- 
nem iinmcdiatc conairrcrc vt obicifhim cffi- ifnmiiiath 
cicmcradcognitionemfui.quorum fundamcnca ^ftOiii» 
dnoeflepncarem;vnam,qa64 talis concurilts 
non rcpugner : ahcntm , qiiAd lic ncceifarius 
vt lelaiionos vidcancur. In boc vltirao funda. 

mento nlatit- 
dittin»t Digitized by Google Dilp. 9. ytrum "vijio hcAtA foffit ejfe prtccijtttn. Sedl. I. lOJ ttntiMm tiit 
CHrrii. 

"Qfcmniur CiiHirA fri. mento non vidco dilfieultatcm ; fatis ciiim ma- 
: RtUii» iiifcrtc paulo antc oilcndi , non clVc ncccira- 
frr..!^"''*" '^'i'™ad hoc, vtrclatioucs vidcamur ,iplas im- 
mcdiatcconcurrcrc VI obicdum : fudicii cnim, 
/i omnipoiftKia loco illaruin concurcat : funt 
cnim mnlta,qui nec per fe ncc pcr Ipccicm a fc, 
(cd abalio produdam , cognolcuntur; vt in fcn- 
"^Pff''"" tentii cciam horum cum quibus ago ,ad cogni- 
/■fj'^'^li, tioncm Ar»^elidc planta v. g.nonconcurrit nec 
frtJMHAm. pl^n(a,ncc jpccics a planta produ6t.-i,fcd infufa a 
3 j Dco qui loco pl.uicx conciirri: : cur crgo cuam 
onunpotcntia loto rclatiuniim non poicrit 
immcdiatc cfficerc viiioncm, aut produccrc fpc- 
ciem imprclfam tclationujii fcrgo immcdiacus 
conciuius illarum non cil ncccllarius : quod mi- 
hi vijctur omnino ccrtum. 
•^li^Hi tiunt Alnior cft diAiciiltas in primo fundamcnto, 
fffjf, re- fcilicct rcpuijnct , vt icl uioncs immcJiatc 
mtd,»,i coficurrant adcognitioncm lui cmctcnccr :nc- 
tiiHi ctruMt- g^ut id nonnuUi , co c^u^d omncs Thcologido- 
rtrt. ccant , rcl.itionibus nullum concurfum ad cxtra 

conuenirc , idcocjuc fiharioni lolum tcrmina- 
tt» D#a*rri tiuum conccdunt in hunianiia;c Chriili. Qiiod 
coniirmatur cx Patribus , Cyi.llo Alcxandrino 
lib. 1, in loan. cap. i ^ f . Augullino Tracl. 10. in 
loan.&aliis ,qi)i dtcunt otnncs pcrfonas omnia 
ad cxtra eodcm raodo faccrc, & camdcm habere 
fonnam ca faciendi. quod verum noncflct,rt 
rclationcs inmiodiarc concurrcrent:tunc enim & 

f)orcntia clfet diucrla , & modus opcrandi ;quia 
icct illa vilioabomnibustribus prodirct , prout 
tamcnelfet rcprifcnutio Patris , non prodirct a 
filiationc, fed a foli paternitatc ^ & (ic c conira- 
rio dc aiiis rclationibus. 

Ego in hac lcmcntii non apprchcndo lan- 
^itntm *'^ myftcrium , vt probabilcm iliam non ccn- 
itnJ^ililii Audoritatibus cnim ,qux contra illam 

e*tirHr ,„sd affcruntut , rcfponderi faciic pollirt, Primi, 
vi/iimm fmi, Thcologos folum intclligcndos dc concurfu 
cffcdtiuo ad cctcras crcaturas, quia in illas a no- 
bis non potcll concipi concurfus qui .id om- 
niporentiam non pcrtincat •, & hocipfum habct 
^fftu aT' tcijieciu humanitatis Chri- 

ttlUi ertttiH. * '"^ cn'"" concurlus ctTcdtiuus dcbcret clTc 
'»>tincipi confcruatiuus , vnde noneiletcur vnirclationi 
t-*fi , ifHi m.»gis quam altcri concedcnduseHet :nara hu- 
manitatcm non magis continct liliatio quiiin 
»«>mI»ct''**" p!*'"""-^* «ctiamfi dcfado tcrminccur ab illa, 
nonabhac,im6 & hoc ipfum ab ahis negatur. ^ P-tlrti, 
Cyrillm^ . 34 I>ie» frtb, 
tff,.t,}t. qui djiunc,himvanitatcmfpccialitcr con.^cruati 
cricxtiuc a pcrfona Vcrbi. led dc hoc in matc- 
ria dc Incainationc. At in ordinc ad concur- RtUii»,vt 
fum pcr inodum obitfti ,quia quxlibct rcs cog- "t"*/' 
noftibilisfpccialiteriua pradicatapropiia con- ^^'^"rj^^^ 
tinct , VI ca liuiul cum potcntia exprimat pcr \ 
cognicioncm , non vidctur ellc contra 1 hcoio- i6-«£«- 
gos ,cam ctiam virtutein tribuere relationibus 
diuinis. Et hoc codcm modo ad l'atrcs addu' }$ 
£tos rcfpondcri poiefl ; quia illi non eranc foii- 
cicide concuiiu illoobicdiuo ,fcd dc alio qni 
pertinctad cationcm cauifx vniucrfalis. Qux co rMirtt tmt* 
habcni raaiorem vim , quid ctiain dato tali con- titm »mtu , 
Curfu,omnia opcraSS. Trinitatis ad cxtra ad- •"'•"''•'•■l 

I ' • !• 1- ttffUtjHm 

iiuccmniiio manent indiuiia : namomncs pcr- 

Conx immcJiati concucrunt ad cam yifioncm etmmmimt 

(niH caf u , quo adiuiiTis praxilicnibus ohiccVt- 

uis, vna rclaiio vidcrctur finc alia:dc quo alibi. } 

Quod vcro replicatur ab aducrlariis , 1'aties 

doccie ciiam , codcm modo vnam pcifonaiu 

opcrari ac altcram , non vrgct : quia in prxlcuii 

cafuomncs cudem mudo opcratcntur ; tribucc^ ) 

auiem pcr rationem nolUam , vni vnarn foinia- 

litatcm, fcilicct repra:fentationcmcius rclatio- 

nis:altcri vcro aliam , non cft conira Patrcs , qui 

dc hac dillriburionc pcr rationcm noHram (ciini 

in rc cocus clfcclus eodem modo ab oinnibul 

prorcdat / non fucruni vllo modo foliciii^iic- 

quc focilc roihicontrarium pcrfuadcbo. 

Addo camcn , etiatnli coaLUilus hicnonHc f6 

iraprobabilis , probabilius taincn ncgari. Qiiod 

indc bieuiter oilctido :cuin enini ad eum po- 'f 

■ 11 /T- I. ' ■ «■•'•'"f» 

nendum non cogatnos vlia f.cccmcas,alTunde rtr, imiH^ 

ver6,Iicct manifetlc non lit contra Paiics & ditti, 

Thcologos , certc ncgari ncqueat ,quinmagis 

$is confurmcmur , illum non adiniticndo,non 

debcmus linc vUa neceflitate illum admitterc. 

Diccs , Deus vticur fua cflcntia immcdiacc *S^i^^ 

loco fpccici imprefsx dum fc coenofcit ; crco *^ VP»»*^ 

aum cognolcitur abaui$,ciscntia, vt talis , con- fi,iiwmiiith 

currit immediatc lamquam fpccics. quod eo- ti ttn-urrt^ 

dcra modo dc rclaiionibus diccndum cll. Re "» » 

fpondeo, admilTonuncantccedcnticonfcqucn- *^ ^ifi*'"^ 

liaranon valcic : naraDci cflcntia ad cognitio- ^^j^JJlf 

ticm ad inua non concurrit efiicicnter , fecus «mnif»i^ 

ad cogniiioncm de fc crcatam : ai concurrcre ad »4, 

extra non conuenit elfcntia: ratione noftri , (cd 

omnipotcntix ,rault6 auicm n»inus rclationi-. 

bus propierdida. DISPVTATIO NONA. 

ytrum yijio beata fojft ejSe prncijiua. 
M N I A, quae in hac difput.dicenda 
funt , valdc pcndcnt ao iis qua: in 
Logica docui circa modum , quo 
aiShis inielledus dicuntur prxcili« 
ui.qux brcuiccr hic dcbcnt cangi. 

SECTIO I. 

htterqua nofterintelleElM obie^iH^ 
nequeat fr^tfcindere. tmir fftti/inttl fKHr. s PVT. 5. Logiccs \ num. 11. oftcndi, 
z.. intcr ca oiur a parte rci idcntificanrur,nQn 

pollc vnum nnc altcro cx partc obiedi cogno- 
ici^nccYniun ciaiius autconfufiiu alccio^fcd eodcm omnino modo , quo vnumcognofcitur, 
debcre & aliud ; vndc rcieci pricilioncs easob-* 
icdiliuas , qux coramuniccr admictuntur intec 
animalitatcm & rationalitatem;intcr mifcricor- 
diam , & iuftitiam diuinam ivfus hocargumcn- Mfitmt^' 
to efficaci,Tam contradidoria prxdicata funt, fj^l-»^»' 
ctgnofltySi non cogiiofa,c[mm tnoHeri & non mtttm, ^^^^ ^^^^ 
ftkert &: nenfe<iere,t)(iflere 8c mn exifiere,Sic. nam Imuht. 
ti «encadcns fupra ce^ofd,wn illud negat,quam ^ 
cadcs fupra titofteri ncgac moMeri,Sc fic dc aliis Ac- 
ergo, ficui proptcr identiiatem rcalcro & indiui- 
/ibilitatcm rcpugnat animalitatcm liorainis fedc- 
rc, & non fcdcrc racionalicatcm ; vnam produci» 
aliam vcr6 non,& fic dc aliis prxdicatis ;pari ra- 
lionc eiiam icpuga^bic > cognoici anipialiiatcui. Digitized by Google lO^ROD. DE ArRIAGA TsidodUS De rijione ^ mminibus Dei. ftrUfiti fn- 
fUuUiX mjr 
ftrii SS,'Di- tc non cognofci r3tionaltt.-ttcm.Qao atgamento 
eiiara Uia<k-cur,vn;un fornuiitatctn dari&s alce* 
ta noD pullc cognofci. Nam iicut cognofct » & 
ntn e^ntfti akfelnti , funt contradidoria , iu 
fimiliter , cojno/ci eUre 8e nan eogno/H eUre, 
llim: coiiti j.ii^t.iiia.ii t.un ligorul.i , ijiiam qiix- 
libet alia. idcm cl\ dc omiiibus aliis propoli- 
tjonibas t in qitibas aliqitis fpecialis inodus 
ciiinti.nur dc vna formalic.it|e non ciiun- 
ticiur de altcra : tunc cniro datitut ptsdicata 
oontradiAoria drca illtmi modum , quat tam 
xepugn.int inrcrrc,qua:n ccrcr.i .ili.T contradi- 
Aoria: tam cnini re|nignat nc^.uio modi cuin 
modo.qulton negatio rci cum cc. 

Hiiius ar"uniciiti nuH.im aliam inucn^re fo- 
lutioncin rcccnciorcs , nili pcr inftantiam cx 
myfterio SS.Triiiitatis >vbi iicet clTentiadiuina 
/It eadero realiccr cumrelationibusitaincn eden» 
tia communicatur non coramunicaia relationei 
& hxc produciiur , non prodnfbi cilcniia : ergo 
lunilicerincreacisjioetanimalitas & rationali- 
tas Hnt iiem , poterit vna cognofci clarc , alia 
non coeiiici clarc. 
) MiiAitda iunc aliqua ingcni.i , qux res daras 

Coniri Prh tchdles tton Imclligitnt , nili pcr diffidllimas 
& vix ii-.telligibilcs , &qui non voliiiu in Dco 
Mu0Mi,^ aliquid adtnicccre ,quod ctiam non ilacim crca* 
iw Dfim^ approprient. Trinitatis myfteriom, qnod 
ttmiim, vix vlkisin h.ic vita nKclligit , liccr vocibus 
Ctmnk Sf tcnnmis concmur ditlicuUatcm m.i^is rcgcrc 
'IZtn^ nin ^"^'""^^''^^'^•CTedimustamen propter tidcm 
itr hjuun *^^*'pr'"ai"'-'m noftitirn inccllcdlum in oblcquium 
(Mr ; ,in- 1111 , transfcruiit hi Audlores ad creatnr.is. Scd 
ft^HtMtrAi- ncqiie in hoc loqmmtur conlcqnentcr ,qiiia fi 
prntittiui»- diuinij arcuincntentur , ficut ibi circntia non 
atnat» rtm- , . , n ■ < ■ ,,■ ■ , 

Ui. producitut , proditdca rclacionc illi iJcntincata; 

Inftiuit ,x ctiam dcbcrcnt diccrc, poflcin creaturis produ- 
dhmii Jt d rcaliter animaliiaiem hominis,non prodiidi 
^'r'!^.^ realit«T das rarionalitate , ctiamn fint idcm l 
pancrci : hoc .i.uccm cifct dcftriicrc totuin fun- 
darocniura diftindbonis lealis crcaturarum» 
qaod (blum defumimus ex contradiAocf is ptx- 
dic.tti";. Rciiciciida crgo ca inftanria cxdiuinis, 
tamquam omncm dcltruens Philoibpiuara, 6c 
caqmrconneniuntDeo ratfame infimtK perfe- 

ftionis.innlt: tnn<;fcrcns ad creaturas. 

Obiiciunt : Vidcmus expcricntia , pollc nos co': nolcerc dc alio , efle animal , non cogniti 4 

O 'liciiur 

ratioiial:t:uc ipfius , vt quando vidco a lonci 
mftiimr im nomincm , & non diltinguo , vtrum Itt homo, 
JMm an beftia ; diilinguotamen,cfleaninial ;icem 
thm Mimtt, quando dico , bgme efi fnlffldmi*, non aflftrman- 
do^an fit viucns, Scc.prxlcindo ibi rationcm 
tntiftfn-' lubftantix a rationevMencia»8cc;Hoceft vni- 
MiMm, cum honun Audorum argumcntum } iid quiim 
leue , conft^iic ftacim. & in primis illud euiden- 
9tniri Fri- tcr rrtorquCOCOntra ipfos : pam inccr dcftnitto- 
^'y^ acm,6c definicnmexpane obie^nuUa eftdi- 
**" d" <it6- ^"^® ftntentil homm , & veta ; nec figni- 
ficatur vHa form.i[it.i<; per dch^iitioncm , qux 
noii ngniiicetur per dctinitum , ncc obicCldue 
prxfcinditur inter deiinitionem 8c definitumi 

^C folum cfl difcrimcn , quod a(ilus c^pliaon- 
tcs iint dtucili. Tunc lic argumcntor : Sxpe con- 
tingit, vtego affirmem <w aliquo obieAo,fj|^ 

hoimntm v. ncfjcm tamcn UlHd tfft anim.tl 
rinien*le : quia non putaui hanc clfc dcfinitio- 
iicm ipfius. it tta de f>^>o concingic in omni- 
bu'i ignoranribus rcimi Ktinitioncs. RuHicus 
cnim nofcitfe cifc hoinmcni \ ignorai auiem fe ISm» nnti 

4(fiiti 
Imm, «^Mf tentilnon prxfcindit obic^ue incet boroinem i 
Acanimal rationale:etgo nonvalet argumen- f^fiimUk 

tum , Pejfiun dii tre tjje «nimtd , cr non pojfum 
Scere ejfe rmitrude : erre frtfiiiidt mimtd k rmitmM 
tx pme ikieQi,fem Mmii^. 

Vvo folutionc , & cotius huius matedxCxaAi 
nocitia»aduerte,longc cisealiud,in teindiui- 
fibili realiter vnum podc cognofci , non cogni- 

to alio ,quod dixi omnino rcpiignarc : quia ibi 
non ci\ aliud,& altud. & hocpiobatum cila 
me argumento fiiprii fa^o. aliud veij^ efle, 
idcm omnino obicd^um indiniiibilc itacogno- tUtSim f*- 
lci , vc licct totum cognolcatur , non taroen to- iiy 
taliter , id cft non omni daritate qua potcl^ IV 
cognoici, qno non Jcnotntiir , luli pr.rcrc pollc 
ellc circaidcm omnmo obicclum ciiucrlas cog- 
nitioiies>vnafflalcett datiorero.quod ncc a^ 

Earentcm didc repiignaniiam. ficut in indiuiii- 
ili ptmdo acris fi dctur aliqua jux , non poteft 6 
ficri vt aliquid illumitictur , a!iquidnoa,qoia ^ P^''"*" 
non eft aliauid , & aUquid ibcni camen vt to- {'^^'l"',^. 
tum iltud indiaifibile ponihim illuminctur „7^ iMimi- quidem , non tamcn totaliicr : id cll , vt in illo niit 
non fit tanta lux ,quanta pollet elTe , quia fol^ -fr* ' 
eft Inx Tt vnnm , poterat aurem ede lux vt odo; ' 

f>er quod lignific.iiitu:' ciuidcm multx partcs • 
ucis diftinCbc , non tamcn luulia qux iUumi- 
neniur. Eodem plani modo dico,ficet eadem 
indiuifibilis entitas hominis non podit fccun- yippl,t*itm 
dum aliquidcognofci , & non fccundum totum,- /"'»'^'<»'<» _ 
polfe tamen eamdem indiuifibilem dari6s & ''^^''^ 
obrcuriiis co^nofci , inxta diucrfis cot^nitioncsj ** 
pcrvnam tam clare.vc diltinguatur a plantis, 
lcu ab his qux non liint animalta; non verd tin» 
t'i claritatc , qux fufficiat vt illam diftinguamus 
i brutis , ficut poicft cognofd eadcm rcs pet 
cognitioncm* ^ didtur definiitiniBOB anccm 
per dariorem,quam definicioncm appdlaimis. 

Ex quibus colliges , quando dicicur , ttgnefH 
mmmiditMem Jint r*ti«>i4litatt,Ccn ajjirmtm dt tdi^n» 
eje mumid^ttn veri rMiomtle ; mhii aliud figniiica- 
ri,quimtotameamehiitacemindiai£bitemce^ j 
nolci in ordine ad opcrationcs fcurationis , & 
diftingui a non aninuutibiis ; non vci6 cogno- 
(A incMrdine ad operationes di(cnr(bs,feu non di« 

flingui per cognitioncm ii nm Iin.niuc j cx partc 
vero obic^liram clarccognoki rationaiitatem fTtnfmet 
quima aiihnaliutcm , & i contraiio. Has dl- /•"■"'' 
cimus prxcilioncs fonn iles , fiuc conccptuum J[,|f^"* 
foimahum , non quia pcr conccptus obicctura itmtt^** 
pneidndamus ; hoc enim crfct rclabi in obie- fme imU» 
^'uas prxcilioncs ; fcJ qui i ipfi conccprus funt 
inadxquati , id cA , non omnino cxplicanies 
iUam lem , ita vt idcm foimalidimc cxplicce 
vnns coaocpcus qttod alcec. , diuccib r^i^iff w 
modo. 

Hxcdixict'rcaformaIitatcscreatas,qux pari Diif* imm 
raiione intdligcnda iunc in diuinis , intcr ea «^^fmwMr 
qusrnon diftinguuntur vlRuallter inordiiicad ^"^*^ 11 mm 
tU- dtfitiiiimimf 

cde amm«t caiionale } & taoicn in ooMiium (ea- pr.Tdicatit contradidloria ,qualiafunc milcricot- 
diji , i uUitia , j!( alia atttibuta imet fe } fimiUccr 
in omnipotentii , virtus produOina teonis ,Ac 
virtus produdiua hominis , &c. ha-c cnimnul- 
lam habent ex panc obic^ diftindionem vir- 
tualem;vnde non poccft vna fine alil videri, nec 
abftr.iftiuc co.^nofi i pr.-ecifione obic^iua ; non 
lccusacanimalitas iine ia(ionalitate,& ccon- 
iratio. Scd ficac poieft ita confusi cogno(cI 
homo , vt non diftin^uatur nifi a non bruris, 
nec poflit illum iutcirci^us explicarc pcr con- 
ccpcom ceTpoindaiccm yod nvfMwUr, auc ns- failNfc Digltized by Google Diip. 9. yirum vtfia ieat* effi ff^BdfiuL StOi. MUr jttm m»JU- tlenatitM \ licot h.mc covlcm modo coi;i)o(caCac 
«(ni^*Mi/*- aiumalicu(caij & <|uan<io a longc vidctuc cajor» 
potcft quidcm difbngoia non colorejnon ra« 
mcii a ium albcdinc , licet vifus coJcm moJo 
tongot rauoncm albcdinis ac lationcm colocis 
4{ns eft in obiedottta liroiliicr potcft quidem 
tociis Dciis cogiiudi , co^nitioiic t.inicn ita in- 
adxtjuataacimpcrfcdta ,vt ,licct rcfpctlus om- 
' nes ad cieaiuras & attributa cognofcantur , non 
poflit t-iincn iiuclicchis illos omnino diicemere 
CiC cxjiliL.irc , Itii loluni pollii diccrc , £i/ u^m\ 
TMuftmftr an autem inikricors , non poffit. Similitet po- 
*' tcrit diccte, Dtu* tcnthitt jln^tium , non ca- 

incn diccrc poteritjan lconem ,iicct cx parte ob- 
iedicamcognoicat contincntiam leonis,qaam 
eontincntiam AngcliiiUudcnim non c(l co^o- 
fcere vnain contincntiam,&: aliamignorate,led 
vcr.imquc compararc cum Angelo , & rtram- 
quc non compararc cum Icone : qtda autem 
wo & A 11(^1 us (unt tcrmini roiliter «Uftinai, 
null.i cCb tcpiign.miia , qnoJ cota oompatctlir' 
cum vno,&. non cuni alccto. 

S E C T I O II. 
idemdicodt: 'vi/torje^O' oflendo iliam 
n^ite pojje efjc prxafiHam^ac Cfigoi'* 
ttonem abSira^mam. u 107 

per concutfum ipfius obicdi \ abflraAiua vcrci funt ^tuU 
j>er mediatas , lea ex alio obieAo dclumptas. At W«riiMm : 
Ipedes immediata noMiiirert \ mediata 111 hoc j 

i|Li(".J ill.i lir omiiini» clara.K.rc vcro (.onfulii: 
nam aliquando niediaia poccft elie darior quam 
immediata. C\c in Dco clariAs & ptfrfedHfts 

nolci pollimt mcii.itc crcaturx , qnam in fc iplis i r 
imincdjatc. Diilcreniia vec6 in co conlillit, f"^ ■l^f -rurt^ qadd,vc dixitvna defuinarar ab info obicfto 

_ • I \ 1 1 ■ 1 • ,-. • 'p" "i /7« d: tuiii* ntm it fnfimiu 
fitmtBnfk C:ntri, etn~ 

imrri rri»" 
t»r»u iHvfr 

Om O c T n I s A M lianc adlnic .iiTijiliij'; rlr- 
claro .oltciiv ofjuc, non lolumliabcic lo- 
cum in cognitionilnis abftradtiuis » (ed etiam 
intuitiuis. quod p.-iuci benc«ob(eruarunt, Rc« 
pugnantia crgo pi«ci(ionum obicdtiuarum can- 
frsfrit$^»t- ra eft in cogtutione abftcadiai , quanta in inmi- 
~ ' I , tiaa.qaiBca\cpngnantiaddumitur exindioifi- 
biliraTeobiefti , & incapadtate dtiorum pracdi^ 
' cacorum contiaJittoriomni : lunc tmm tatn 
contradi^oria, tegtitfd tJffirdHiue , & nonct>gnt>/ci 
kiflni8hii,<imtat€gii9jHii/nritiiet8cnm ce^nfci 
intkiiine,\'t pcr !c pjcct : t rqo qiioad pr.rciliont-s 
obicAiuas , cadcm cH ratiu dc coguicione intui- 
tiu^ , qtiz de abftradHui , & c concravio. 

Qnoad fornialcs vcro c.imdem etinin clTc 
de \ciacjuc rationcm, fusc oltcndliin Logica. 
Nunc (ic bieutter probo , qtiia non omnis cog- 
nirio intuiiiua : co sjilo qui;d lit inniitina.cfl otn- 
ninodata: iic vilio .iUh Jmi-s a longc , Iscct lii; 
intuitiaa » potcft cKc t.un conruCa , vtnequeac 
difcemere , an color ille fic .tlbedo. fic in fcnten- 
^^<nfw> tia communi cognitio cxpcrimCntalis , quam 
r quilibec habct dc fuis aAibus amoris & intcllc^ 

dus,eftiniuiiiua pec fpccies proprias ;boc eft 
non ex difcutfii habita ; 6c tamen per illam cog- 
nirioncm non pcrcipimus clarc.an illi noitti 
•Aos (inc accidcntia , an vcto lubilantia , an 
(picitaa1es,an maceriales , &' ficdc aliis praedica- 
tis qu.r vcrc rcpcriuntiK in cis ad^ibus. & in 
omni vilionc cxterna,quantumui$ clara, idcin 
omtiine pTobatnr ; man pcrdpio rationcm aibe- 
dinis", an vcro fit accidcns , 8c iclpidat elTcntia- 
liter lub cdum.an iit maccrialis y& iimilia , non 
pcrdpio:crgo non cft dc ratione cognitionis in-' 
tuitiux ica clTc claram& diftin£lam , vr pnlTir 

• Cationem redderc dc omnibus his cju.r Irabcc 

• obie^him > fea vt po0it illud compararc cum 
omnibus ccnhinis 0^10$ rcfpicit , vcl a quibus i(>ondco,priust.^eoinam habcre vim incog- ^^"^! ^ 

Auiti^ (]i{^n{rtn'rar.Ratio i piiori huiusreieft mani- nitione abftracliui oftendo ; IdeAquc nitntum ^^^"fj^ 
At^iZ&t» ''^'^'^'"^ • "•'"T' difFcrcntia incct cd^inonem ■ probare ,qiiandoquidcm & aduerfarii faltan 
^immiiHt- inniitiuam & abftrndiuam in eo pcaxtsiccm- concedunt ptiedfiones has in co^nitione abftra- tr»ShMm- 
MM» 4^ fiftita^diUafitpcr fpedes imnwdiwayauc - jUuit iic cr^o arnuo , Vc co<^nicio abftradina 

• ■ . ■ 1MC4 cognito ; altcra vctcS ab alio obic^lo , c quo pcr „ 
dilcurluin focmalcin auc virtualein cognolci «fan. 
tnr. ergo cx boc capitc taro poteft eile «blcani 
fpccies immediata , qii,ini mrdiatajcrgo tam 
bcnc potcll ficri prxcilio formalis pcr cogni- 
doiicin immcdiaram feu iniaiciaatti ,qiduBi per 
abftratlduain feu mcdiatam. 

Obiicics: Vifiocftcogniiio rci (icuccftinrc, oliininri 
vt non aliicr rcs apparcar in mcnte intucntis lcu ^''f'' 
vtdcniis.quam iit in feipsiircd in fcipsi ha- ^'"•"('r* 
bet omncs eos rerpedhis & prxdicata : crgo ^„ 
omnia illa dcbcnt ita cognolci , vt dc omnibus 
illis poflit rcddi ratio , crgo rcpuguat formalitcci 
pr.Tfcinderc perinroiilonem. Hoc argomenrom ntf^iti^ 
u-putat Valqu. difp. 4^. ci i.kncilTimusn , ad ^'"^ **•. 
probandum licatos non polle vllo modo vnum !^*^^"'^||^ . 
atnribottmi fine alio cognolcere ; etiamii hi , qui t,„^*,M 
ablliM^liuc Dcum coj^nofconc , puffint id pra:- fint aHtw^ 
ftatc. Scd iicc lolius Vafqucz , (cd oinnium fetc ■««Ww. 
de huius argumcnri euidcntia hoc tft iudi- 
ciiim ; ctianili aliqui panlorlarius loqutiucs.id 
ioium ad pr.cci(iuncs obicctuus appiiccnt , pu- 
tantcsfahcm in hocdiffcrrc vilionciu acogty- 
tionc abdra^iui , quod hac podit obicttiud 
prxlcindcre , illa noi>. Vcriini quoad viramqne 
prcdiioncm idcra ertc de vtiaque cog;mdonc, 
laci» fuperque oftenfnm cft. P. Heriic magis ""'"f*- 
ad expfic.-uioneiti Vcram haram pRedfionum g,p,tKJit 
formalnini .icccdcns , difp. ^ j. nuin. j-. rclpon- Secnmii 
dcc , cuin qui incuitiuc co^nulcit almd , polli: '"'^•<*' 
femper difcemere ilUid , quid infe fit}non ra- '"'"""""j. 

• !• 1 ^ 1/1- ftmftr vtdft 

nicninordmc ad omnc connotatmn dmiiiaf. ^^/»««/«''1 
vndccollioic, non nccciratio avidcnce Deum sdimrjn 
debere omncs crcatnras videri {criamfi videan- 
tur omnia qua' func in Dco. verum nec I^.tc 
iolucio adhuc fatisfacic : cum cnim iplc bc:. 
(enciac*cfteprji>dic;uum elfcntiale Ddconrinc 
re crcatur.im hanc , ht iiuic cuidcntcr ,per vi- '1 
lioncm Dei non loinm non vidcri tcrminum 
omnipotrntix , (cd ivjc iplum Dcum Vt cft ilk. 
l'c , (uilidencer diftingui. Q^iod manifeftc pften* 
do ; quia illc Bcatus rogatus , non (blum de el 
crcaturii non potcrit rcddere rationcin, dicendo 
an Gt poiiibilis, an non j fcd ncc poterit dicete* 
Denm nabcre conrinenriam iltius,(eu tnDeo 
clTc continentiam illius : naincoipfo qiujd I.oc 
diccrct , cognofccrct cain cccatucam poilibilctn, ' 
quoditieminepoteft negaritergoiUe non to* 
liim decerminonort potcft rationem diftindkrr» 
rcddcrc,fcd ncque dc rclpedu qui Deo cftei- 
fcntialis : ergo nec obiedmn vt cftin fci diitiiH 
^comnino cos^nofcir. 

Hinc infeto,male ab co neg.iri, polTc cfTc 
vllam viiioncm Dd criam diuinitus , qux ica 
confiisc illum vidcat, vt non podit dicerc , .i:' 
trinus , omnipotcns , &c. dc quo fudiis ftainn, 
Ia« crgo obictUioni fupra iu:m. ii.pofitx re- ^tffnilit Digitized by Google toSRoD. »E AiCRiAGA Tfa^tus. De yifiae ^ mmnilms, Dei. D^um refpicere cfeatnras »<|aim hanc &iUttn 

!ii piiticulari incc cllc in cu vllamaliiim rclpc- 
^um aJ crcaciuas in cummuni. Vndc nuii cH 
mator ncccllitas in vidcuce Deum , nofcendi 
cum poUe omnia in conimuni , qu^m notccndi veu fit , etiam debet cognufcere obiediim non 

• jdicet <]tliuii in 1c cit : n.-iii iiuiiciiini aliud dirc- 

ce de obictlo quani ipli ubicCto conucniJiCi 

feifom eH : ai<|ai obie^hmi eftin le indiuililM» 

lc : crgo pcrco^^nitioncm iibllra^aam non po- 

tcric Inic co^uolci, nUi indiuiiibile , & conlc- 

qaenter toturo » ideoque debebit ea cognicio 

omniaprxJicat.t,& rcfpcdus» ^ec. nofi:ete»noa 

minus ^uaminiuiuu.K 
^^1 ^^ Conhrmo hoc , Sc fimul abfolutc rcfoon- 
^MWMbmA <lco argmnento * i^uia it Jicmi tfi , qood di> . 

#MX' c*"»* tonuenire vilioni > pt«cisc in eo confi- turam vt talcm , quod ^ Beaio {gnotator, rcdit 
fAil*,n*»tt- ftic, quid lU pcr fpecics proprias immcdiatas, tota difficultas : cuni cnim illc ordu (ic Dco in- 
""~ iuxta ca quatii me paul^aote di^ funt : ac triufccus , ciiam vttalis,nccctla[i6 dcbcc ticri 

cdc pcr ipedes tmmedtatas , non magis arguic diftinaki nnoms \ Beato , G. ille ig^xMRinc» iiu- 

nccclTicaccin cognofccndi omnia , quam fi cog- " ' 
nofccrccut pet i|>Kies mediatas ^ quia tam le- 
14 pugn at , rem indmilibilem tangi mcdiatr ic non 

totain , qu.iin t.in<;i immcdiatf , r.on totani: *tj|| 
tmrM, cum polfc hanc & illam in paiciculari. quod 
bcnc notatum videoaP.Hcriae (iipr.i miin.4t. 

Sccundu diTpUcec/iiiia etiim oos hoc ipfum* 
id eft Deom omnia pofle , nofcimas , & camcn 

facimus dtftindioncm rationis. Tcrtio , qota 
in ordine U rcfpcdhi particulari ad hanc crea- CHMpi Se- 

ftcunJurn 
pAtiKui^rtt crgo pci illam paiticulaiiiyimi , non dccla> 
rlw cahuiculqacdifta. 

SECTIO III. 

yhi dentur pr^cifiones oifie£iiH4t. DI •< I fubfccV. I. in diuinis ncgandam ob- 
iccliu.iin prxkiiioncm vbi non cll dilbn- 
Aio virtuaiis : nam intec ea pccdicaca diuina M fim 

»f]4tntmr 
rt mffUtutiT (jao J Filius ligniBca[,auc c conirorioi aiias idcm 
eilccdicere,P<tf<r ntneft FUltUrK PMtrmin^Fm- 
Mrjquod in onuu fcnfu falium eft. 

Kecentioces aliqui vbiquc praecifiones om- 

nci obiccbuas , ctum intfiuitiis , accrrime iic- ratiu rpecialis auqua neceffitaseognolcendi 

nia inagis, quam yci toj^nitioncm abitradiii.tm. 
Vide cigo ,quomodo podic cognitiu abltraChua 
vcra cangere rem indioifibilcm , non cogno» 

iLcndoeam omnino perfcdlc i& idcindicicode qoc vinualitcr dilUnguunrur^necelTariodcbet 
iiuuuiua.Iu formarclpondco : Cognitiointuici- concedi ea prxcifio obic^ua : quando cnim 
'^*'" *" ^fi f' » diltmguo , idcft,tan- dico , EJfemU i/(ihr4 ,non correfpondct c\ pai- 
" gh perlpccics immcdiatas noatangicaliud, te obic^ tclatio (licct hxcidentificemteUcn- 
qiiain obieftum in fe Kabeat,concedo maiorcm; tiz } alias idem lignilicarcccx pane otnei^tv- 
iJ Cv\ , i i'i^h in fcomnin* eUri , htt vt rtm vi- l<»ti» , ac ejfetti* dinhni i Sc conleqnenter idcm 
y^'o diftingtm perftde •Mfi 40« fned nmt ellct diceic tffimi* , ac dicerc rtlMte. Vnde 
ifi iffi t /i» vt Uimt P»(ftt campermrt emm ter- vlteTi&s,cam veracflec harc propofitio ,£j^fM 
miriis »mtibi44 , Mtt effcclibut , ^«a/ itl-* res refpi- pr»Ji4iiinr , quam hxc ,rtlmi0 predHcitter \ cum 
cit, ncgo maiorcm:dixi cnim paulo ancc, 6i clare tamcn illa prior llc lurretica , iizc de lide. Idcm 
ptubaui.non eflederationeommscognitionit vlceriusefficacicerperliiafi aliis propofitionibut 
intuitiuA' , habercomncm claritatem dillin- i:i ii 1 i:.is , v. ^.'J'Mer non tj} Filiiu , fcu , Sftin- 
ihuncin circa fuum obicctum ; cciamli aliqua ^titur a fiii» , Fiiiiu a Spiritn /anSe. Vnde 
poincclIccampcifcclaqu^eamhabeatclacicat& infiecciic nomcn Pater , feu conccptum dc Pa- 
. Hnic ht.vc vilio Dci.IiLCt atcingat totam f i^ , nou iignilicare idcm omnino obicdlum 
«■w_vgiw«. Dci,& omnci icfpcclos quosDcus 

hibct ad crcjtucaStpoific tamen tam cxiguatn 
I f luberc cUricaienHvt non poflii declacare Deum 
In ordine ad leonem , quem ccmrinet ; (ed vel 
Ibliim in orJinc ad cquum , vcl for:c in oiJinc 
aJ nuilura j lcd prxcisc cocnoiccre , tiluin cQe eantcs , in cas tamen tandem vcl noicntcs rcia 
aetemum , trinum , &c. Vnde , qaoad hoc , tam bonmr. Prtmo ver6 conantnr oftendere , fen - 
*'*|'^'!^""' bcnc polTunt viJcntcs Dcusn facerc Jiftinctio- tcntiam aJmittcnteiTi prxcilloncs in Jiuinis, 
^^i„^^* ncm racioiiis ,quam qui abllradiue cum cog- fmirc tr.iditam a Petrodc Taiaiiulia, quifuit 
tmkm. nofcunt :poteft enim vntu Deum cognolcece poilca Innoceniios quincus , 6c camquam pcri- 
proJiitliuiim lconis, alccr vcri cqui , & idem culolamin fiJc,dclatani a Dominicanis adGe- 
ipfc pcr dujs viliones , & tunc reflexc , pcr netjlcm OrJinis ,aDiuo vero Tlioina bcnignc 
aliimi aAum , iudicarc Dcum conilare duptici Cxplicatam : vndc hi mi[antur,cam iam & ie« 
co rcfpcftu , non in fc dnplici , fi J permodura cencioribui dcfendi ,inio vltcrius conaiuur pro» 
dupiikts a fc cognici per duos ai^us , &: in ordine 
ad daos ccrminos. HanedoAcinam valdi vti- 
lem ftd dcFcnJcnJam communem (cntentiam 
de viiione crcaturarum in Dco coiura P. Vaf- 
qucz opottcc bcnc pr.i; oculis liabcrc. 
r. G»4nMdtM Aduerto P. Graiiadum num. 1. dii| 
*" • '"^ veritatem cx parte bcne agnoilreiuem , dum fii- 
wnm AhA "^*'"'P" vnain vilioncm bcatam , polll viJL-ri orJincaJ pixJicata tontiaJictoiia , \ t ftilicet 
4(w«/ viU-rt reipe^umaJ Pctrum,pcraiiamadlconein,&c. ciiciicia coinmuniceturnoncommuuicacarclar- 
themfrenfic- malcramcn ncgarc , cam elle pRKifiuam. Fon- tionc. (^c diftinftio virtualis lcr^ cftdc fide, 
d.imcntum illius cll ,qnia qnilibct bcatus nc- & longc abcll a fciuentiS Scoti ; ucqiic aJ rcm 
cc(r.ui6 vidct , Deum polle cfliccic oinnia pof> 
nbiiia,& conrequcnicr ibinoTcicomncs idpc^ 
Has Dci , & non facit diflinCtioncm qualcm 
nos. Aducrto , inquam , hac non bcnc doccrL 
Primd , qiiia ( vt infirik dicam ) eriam poteH dle 
vilio bcata.qux non nofcat cxprcf^c , Dcum 
pollc oimua polllbiiia , dicoin cnim non jluci '7 

vii dijtmSet 
virtmalm,iti 
frsafie^ Exemflma 

fittffmUc^ 

rtUiitDh. Jttm i» tr^ 
tiu SS.fetift- tr*tmlnA 
fMtia Dr* 

nrgMnt frtti- 
fonts »Mk- li bare,caincoiucidcrc in ientcntiam Scoii, diitin- 
gnemisiinuram afiiiationc cx natura rci.qux 
'opinio.non cft valde probabili^. Dc hac ol>- 
ieoione egi in Logtca i eiquc abundc rcfpondi, 
nos nihil aiiud diccre ,qu4in quod ipii acriicr 
Aduerto P. Granadum num. 1. diip. 6. hanc propugnanc , rciliccc» in diuinia intec eflenriam 
L-.. a. j — & ^ationcm eflevimialem diftindionem,in In rt 
dtetmtu t6 

r.nmiri fri' 
mi ; DiHi 

fAiii(i4i*ri adfcriui huc cota hiitoiia de Tarantaiia : illc 
cnim non folum diftinAionem Tinuaicm in 
or^nc .tJ pr.xJic.ita contradMlfalria, fcd ali.im 
formalem,lcu icalcm ,qu.aiis cftintcr moduin 
& rem , videtur iniinuaic. Qnod li /bitim ponac 
vircii.jlt-;i , niin potcfl tuta liJc eius fcntcnria 
impuj^n.in. Nos crgo ab iu^i ceccncioribus 

folum TAr»rH*(it4» 
viJitir fltf' 
tfuam vir- 

lutlrr?! di- 

fiuiiiun*m 
Onietti. Digitized by Gopgle Diip. 9. ytrim ytjlo htata 

(bl&tn in eo ditlerimm , qu6d illi ponant virtaa- 

lctn »!i!'ti';-,itii:.iU!V. i'i nriliiu- pv.vilicU.i tom- 
PiHriiitiriiit non commmicandi , pr^ucendi &c 
mn prDiiuctmUinos ver& addimus elle etiamin 
19 oi Jir.c .'.d h.nc vt co^rwJCMtiir , »9n co^no/carnr. 
pci ijiicni lcmpcr indtifmus iiuia iimitcs Jiliin- 
ftionis virtualis : nam quod hxc vel illa lint pra- 
dic.ita cuntiad:ctoria> cft pcr accttieus ad dilUn- 
ftioncm virtu.ilcm. 

Odcndi inluptr>cos coiiceflllTe prxcilioncs 
"""^ f biL Ctiuas intcllciLtus : dicunt cniin , licct in 
fT*fiJun*i 1.'^' ccptu rcutioniscoircipundcat totaTnnitas, 
O»» tUan, & non niinus ipfa cdcniia, quam rclatio i tanicn 
quando dicitur , relatufrtdiuiuirf illud^pra-dica- 
tuin tpredmitur, non aflinnatj deellcntia, fcd de 
Coli rcI.uiDiu'. \'ndc ci;o .iri;u!ncn[.i.tus lu:ir 
Atqui boc ciirorinalillinic pr^tcindcic iii aHir- 
nutioiie,vtfcilicer przdicatum illudcadat (upra 
rclationr.n , uon fupra ellcntiam ; cuni t.micn 
hxc duo fint idcm tcolitcc ^ tcdit crgo tota difti- 
culcas prscinonum. 
,Mif fupffnai Ali) vcro , v: .ir;;iimeino fupra a nobis f.i^flo 
fr$m<) , ijuhd rcfponJcrcnt , nonnulla obltruaiunt. Primo, 
r/»» rjft ft^. clic co^nitam, vci at:!n"i pcr coenition«T), 
trinitr» dtr,»- acnomiiiatioiicm cxcrinKcam a cogiinio-.f-, 
min/itit, atquc ita coynitioiicm dici actingcre toruni il- 
Ctntri : /)« I«d qiiod Jcnominatur cognitum. Verum qitis 
''»" dubitatdeliuiusluppontioiiis veriute) autqutd 
W 'nniii M- folurioncm arguinenti facii qu&d fit deno^ 
tii$m, minatio cxtrinfcca auc intrinfcca : ego cnim tx- 

2x» guo fic : Sicut elle cognitum eft denomiiMtio 
cxtrlnftca.tta 6c prodiiftum feil tntfinreca;& 
Ccut cogiiitio Jicitor attingetC totum id qaoJ 
extriulecc dcnomi nat^ta produAio dicitur at t in- 
gerc toriim id quod intrinfec& attingit. Qu.Tfo, 
iam cxplicciu hi , cur polHt proJudio iiuriurcca 
produccre& tangerc tiiiationcm, nondcnomi- 
nido intrinfccc prodndtam efrentianit vel taftam 
pcr producliaiicm;^;: uon pofnr cognitiocxtrin- 
Icca attingcre Ciun tiliationcm, non Jcnominan- 
do cxtiinlccc tadt.im ciTentiain. Cct tc hmc clarc 
oftenditur, cam ruppofitionem elle pcnitus im> 
peRinentem proargunicmi foiutionc. 
SttfftnnntS*- SeomAh fupponunt, cam cilc nacuramcogni- 
-'•ditntfmi tionis,vt vbi non funt dux forinalitatcs cx part« 
««• obicili , non poflit prxfcindcrc. Vcriim in hae 
fjj» fiippoiirionc pctunc maiiif"citc principiiim : nain 
dfrt fn^fi^fi, "'^^«i ^rodudiiants non eft,vt vbi non funt du« 
tlmiim m fbtmalitates ex pane obiedli,nequcat vriam tan« 
gerc finc ali.ii& inJe cgo apcnc probo,iJcm cllc 
5|"*]^»fw« dccognitione. Hi autcm ncgantconlequcntiania 
r^t^ nulJ4afljgnariidifparitate. 

n Obfcnuiu Tcrtio , idem efrcpotcntiam pro- 

s-ffnuni dii<lliuamattiiigcrctcrminum,acdaic cflc tcr- 
TVr/ii ni^, mino. Eccellipponunt itertoquod eft princi- 
^**- pium primiim. Addunt', Potcinia proJudluia 
Patris dat eilc hiiationi, non vcto clkiitix ; idcd 
fmbnit diceQdnm pcr cam Potentiam attingi liliatio» 
MBI, non clTcntiam. Scd quiJ inJci hoc cft 
suitccedcns mei argumcnti cxlidc dclumptumj 
vndc arguo idemde cognitionediccndum, qiM 
fcilicetpoiTit dateelfe cognitum relacioni , non 
yeiA eflentix ; ficut produftio dat efle in rerum 
. . natora rcUtioni , non eircntia-, quod adhuc pius 
eft , quomodo etgo pei hoc ad confeqoentiam 
s.ppcr.xn, rcipondetnr» ' 
£j44r;i. , VI Obrcruant QnarriS , ittingere pcr coqnitio- 
"Xn/fmMj ncmnihii cllcahud quam rcpixrentarc iforma» 
'"'"i"' > htatcm , qux a parie rei eft id quod pcr taiem 
f*mtlit4f ™g'>'"0"cm cxpnmitur. fcccc hic um uerum 
*tmi . rcpeiita piima oWeruauo ; etiam ego dico^niiv* gcrc produftionis nihil eftaUud.quimpiodu- 

ccrc h)rni.ilic.ucm , qux a partc rei eft id quod 
pcr calcm pvoducliuncn. producitur. iam crgo 
aHignciur dilj>.u,tas, ii qux clt. Itcriim diciiut, 
hoc Jcl>cre rcfuudi in diueifas cognicionis & 
proJuclionis n.icurasifed iam bftendi eandem 
omnino elfedc illis rationem. - ' 

Poll has obtictuatioiiesnibil aliud addunt,niO j^j^-^^„ 
iion eirc cxtcndendam tam difficultatem ad c^- ^ 
iwy?«& «•«f^y?«i quiafidcs non cogit nos,ncc ,uc,j\ifitm 
eftahanecelfitas. Veiumiain lupraabundc nc- mtnc.gfri.vt 
«flirttremoftcndi.Nimcroitorvaldefcnipuhim •i^cuhtu 
horu;n,qii;.i li:ic v!ia pl.uic ncccflit.itc ilbm dif- JJ^^S 
ficuit.itcmcxtendunt adonuua pia-dicata abfo- 
hira ; ita , vt dicant , eodem fenfu quo vcruiTi eft: cj«r* rri- 

Ffc.tti.t cetnmiiriicaiMr, non Vtro rel.itio, htc produci- m* : fKM UU 
t«/,ii'4 w«ictiam lic verunv.f fM« mi/iricordia mifi- *?* 
miir,tiMimiii^iiiMj3tmfnAiBkPttru>«per ^^^^ 
virtmem proditniuam Petri , non per fr»daSm«m oiitk* 
Jo4itnti,\\>\ ca contradidoria admitrunl Wnt viU /Uma 
pcnitiis necc(nt.'itc,vtoftcndi in limili , agcni 
iic H\h,//«>nor.ition4liiate difurritttionMtmdti- 

/rf/f.dequibus c(t cadcm r.itioquoad hocqux 
dc mifcricor Jii & iuftitia Dei ; & tamcn inter ;,J^^ 
circntiam & relaiionem , vbi alioquin datur iinjfiniia D*i 
ina.Mia diftinaio virraaiis finc cis pnccifio- tr rtUtitn^ 
nibusobicttiuis intclligi vix quidciu.im pntcft, *** 
rcformidant hi Audores coniradictoria ca pix- 
dicata in ordine ad cognirionem admittere. Ego \ 
fuu-,liccrn-,ultipliccm prxJicata aliqu.T, non r.i- • 
mtn concedo, nili inicc caiii quibus hdcs alia ^.^^^j^ ^ 
prcdicata cqni contradiOoria admittit. At hi ,^ 
pr.i Jicata multiplicant , fc- in marcrii fcu qiiafi /MMMiiyll** 
iubicdo , vbi ncc tiJcs nec ratio vlla cogit, vc riumSS.ni-- 
dixi , intcr mifcricordiam & iuftitiam , im6, 
quoJ gr.iuius cft, '!iti 1 .u,;malitaicm&rationa- 
licateni,^: alias cilcuti.i3 cicatas,eadcmpr«di-* 
cata coiuradidoria conccdunt,tOtamqu.iiuain 
difliculcaccm de myfterio SS.Trinicacis ad crea- 
ruras transfcrcntes : quia , vc fxpc dixi , diffi- 
cultas Triniraris in hoc myftcrio ingenia vcxans, 
, tota dcfumitut ex pr.rdicatis conttadiikoriis» 
idemifi cnri , ic nmHimifitari ; prtAici , & ntnfrt- 
dnci. Hi .uucm dum .ili.i cni.ic contr.ididoria 
in creacuris admitcunc i nunquid non cocam Tii- 
nitatis difficultatem tiansfeninc iti creatutas} 
Nunquid non,dum in jpfo myftcrio Trinitatis 
ca prxdicata coenofci & non cognoici rc- 
formidant , caroehim deglutinitt > <e culiceiil 
«ktlicanti 

SECTIO IV. 

Solnuntur ali^ute ohu^ione:. 

SF i) obiiciuiu , Dcus cognofcit hoc myfte- 
ruuu pcrkctilfimc , finc vlla pnuUis prar- 
dflatie obiediui , cum tamcn in ordinc ad cog- 
niiionem Dci lit cadcm difliculcas ; crgo nos 
idcm pocctimus prxft.arc fine vlli prxdfionc. 
'Vldeo communitcr concedi antcccJt-ns ; mihi 
tamen negandum videtur : nam , licct per ap- 
prehenfionem , aut quafi apprehenfionem Deus 
non pr.vlcindat , quii non iTpr.ifcntatur illi 
clliiiuia line (el.itioiubus , aut c contiario|dc 
iide tamen eft , neque ipfum Deom alSrmare de 
circntia, quuJ proJuc.itor ,licet afiirmcr id dc 
tclationibus : crgo faitcm| pcc afltrmatioiiem 
prxi^indit , ergo & per inteUe€him «c&m affir" 
matio fit aflus intcUetlias. 

Piopcer hxc,difp.t.Loeica anum.jS.ofter.di, 
*^ •K ■ eo DfNi «iiit 
ktt mjfif 
riimtfmfrt' 

tifio*». 

CtnirA, n»m 
Dtnt iii"» 
ntn mpfrf 
hmfiui , (t4 frtftimlif Dlgitlzed by Gopgle iio R o D. o E A II II I A G A Tra^kuus De •viftone f£nomim\ms D*L eoipib ,qa6d detur dillindio virrualis in or line 
tui iliqua ^KXiliciia coiuiadicton.i , dtbnc d.iti 
in oidine adinteUeduni.iioit tolum in (ndinead 
confufum intcllcdum , Icd iic in oidiiic ud com- 
prchcniimim ocdiuinum : lum atUiniJuu viiius, 
ex pcxiiicacis illi!> contradidotiis > non potcft 
conucniic ail.cqujtc toti euiiiatiiviidc neccllum 
eft,pcr .idiinuuunem qu.ih patcutiici eainen- 
litaiemattingi , licui pcc aliaprxdicaia contra- 
r*(wi» «bm di^ria attiiii;itur. (^iod fvriius ibi vc('i exiny- 
*i<mfli »■ fterio Ini.a[iucionis : ibi cnim nouit Dfus vnio- 
tanmiikt. hypoftaticara immcdi.itc tcrminati .id hiia- 

cionctu i eatn autero tccminationem non afluuut 
ie efleiuia , ctiamn hxc identiiicetur relationi: 
eryo 1.U.IL11 ij'ic Dctis pcr cun noriciain , aliter 
vidci prxdicaiuro lUud conucnirc telacioni » ali- 
ter efleiitix ; qood eft fiDmMliffiine prxiciudeia 
in alKrmacioiK. 
dUHnm u. Obiinoni Seciliidi&» \ifyftecium SS.Trinitads 
«»i«A.(5rw «ft indepeiidens a polHbilicate iucdleaus , & k 

muM rH im prxcilionilnis obiCLhuiijcij^u m.ilc Jicitur quoJ 
dtf^ndmt «t tioii pullir iilud cxplicaii linc Rclpoiidco, 
mfSfffi c- ^i^^j. non doceri , royfterium non poilc clle line 
p: r.iiKD.ibiis , lcdiion poljc cxpliLari auc cog- 
C^tfii jHi» noici linc iiiu. Lxplicatio auccni cuin Ut actus 
fthm Jut, intcllcdustnon ell indcpendcns ab intcileftn» 
lMium*mftiff (itutdiftintlio fealis intcr lapidcni & plantam 
jyj non conftituuur pcr intcllcctum , ncc pcndet 
ab itlo;co tamen ipib qu6d iic iiUL-llcctus,& 
ibi dciar diibnAio realis > potcft inicUeOus 
prjHcindere inter vnum &alcerum, aliquid aflir- 
m.inJo .ic vno quod non dc altcio:ita liinslitcr 
dico,tranrca(,qu6d poffit clic tnyilcrium SS. 
Trinitaiis omni rcpugnanre intelledhi } dico ta- 
mcn co ipfo , tj.ioJ Jccur i.ilc myllcrium , & 
cxiiUc iiicclicduk ,poicft bic, itno dcbcc, li illud 
vdit explicare , prxfcindere ialcem per afirma- 
tionem m-jJo cxplicato. 

TcTcio obiicitinc Qoantumuis conccdantur 
huiufniodi prxciliones»adhuc tuta manet diffi* 
cult.is illarum propoHtionum in Jiuinis:nain 
l^wirjf «M^'*'*^' formalucr in conccptu ellcnti.i: iion rc- 
t>t*m*r iittm fpondcat rcLuio , tamcn maicrialitcr & identtcc 
$iu fnditti- rerpoiidcc. Sicut in fcntcntu prjrlcindcnciutn 
obicctiiic in crcaturis , liccc formalitcr nuanJo 
dicO«ijW«f, non refponJcat rAtietMlc ; icfpondct 
taroen materialitct & idcnticc. .^c in diuinis 
nec matcri.-iliccr eft vcrum diccre , tffentitm pn- 
Aieit ergo pec prccifiones non fbgis difficul- 
CtmitfriM <*Kni< Hoc argumcnto* vtantncpaifini recen> 
nrf Utnti^ tioresqm'dam , piitantque 00 retorqoeri omnia 
Uim4fi(f n- ni){lra .iigumcnta ; immcrito t.tmcn : nos enim 
' ponirous cales prjeciliones raltem quoad aflir- 
macionem,vt non {bliim formaliter, fed nec 
m.iterialiccr Sc idcnti^c , quod affitni.uur Jc 
cflcntia , affinnciur de rclaiioiie : ficuc ciiim, nec 
materialiterfcidendci effimcia producicur , ica 
itmiliter qn;uido dico , prodwitwr rcUtio , ncc 
iJcnticc ncc materialiter de eilctiiia jtiirtno pro- 
diictionem. vndeineoconcepni nonrelpondct 
•■ Iio ino.l',» ellcnri.i. Ncc fniihum curo , quid 
u.;.at lcaicntia admicicns pricilioncs in crcaiu- 
ris; im6 addo, me hinc Ted.irgiicrc cam fen- 
ijje 1 erttiu. ^,.,, a\\\3. ta:n contr.iJicloria funr, correfoon- 
4et jornuiitrr , & non corrtjpwdet jtrmMittr , quam, 
emefivutet MMerintiter , & im» €0ire^mdtt tmt- 
teiriMiter. vndc minus conrcqticnter coRcedit ca 
ientcnciailla duo comradt^oria , ncgat aucem 
hrc : vide ergo , qatei panun nos vrgeat ptse- 
di^obiedio. u6 

)htitti' 

T r<A:lUt"r SfJ l.i-ir ar- 
gut t*iii fri. ( ttum «a sf» 
nhtnfinlt 

tti E etnttmt» 
cr '^f*'*» d^ 

n inir.iis S £ C T 1 O V. 

^mi de frxciJSnuiiu iu apprehenjione, 

HdEcdiikalincdcpricirioncquoadaffirma- 
tionem j qtioad .ipprdhcnlionein »er6 , fa- f'*"fi* 
tcor aliquomodopoilcdcludi argumentum fu 
pra fatttum pio prxcilionibus. Hiiic taiucii ilraiii ««i, 
argumentox»qu>a ll intcllc^tus pcr aifirnmionem 
puteftpraf(c^dcre,curnoii 6c pcr .apprehcnfio- 
ncm>L)cindeSecund6vrgcoargunicntumfupc- hmm /T 
riiis fadum , quia vcl conccptus cxplicatus per • 
hanc vocein Ptntrditnnitt iignificai idcin,eodcin '^i ^- rft 
oinninomodofhoceftqooad re^uro vel obli- 4t,^t 
quum ) ac lii;mticat Fiinu , vcl non : Ii non, tc- 
nco iniciuuiu i quia ab lUu , quod amplius 1 1 gni- 
ficacur per conceptum Filij , prarfcinditur pct 
apprchcnlioncin in couccptu Fanis. Si vcio PrthtHffe** 
dicas pcocfus iignilicaic idcm , crgo idcm tlt cx hiafi*n^u 
parte oMeai, /««-ac f«i«» formaliffimi, licct 
couccpius noftri rint diflinLH : (uac iJcm cil ex 
patie obiccti l<oni9 ac tinim4l riitiotiulc , hccc con- 
ccpcus linc valdc diucrfi : ergo , licut non poceft 
dtci in vllo (cnlu , horr» non eft animal naionttUf 
vcl i coiurario , aitimtil rMionMe non ejl homo, 
licet polCc dici . 4^«m fto dk»tm§t no» efi »3m 
fn» tluo timmtd rjtioiMie ( nain vnus eft clarus, 
alter confiiius : obiedhim tamcii vuiufque idem • 
cft formalilfime,) ita non eft verum dicerein 
diuinisin vilo (cnlu , Pater non efi fi/iMr^quol 
eft hxreiiairo, \\m poilit dici, oBm tjno Me» 
PtUer , nofi eft tiffnj dico Filtiii : c^.ui pci ill .im 
cognofco Dcum itiftac i'atris crcaci , pcr illum 
ver6 inftar Filij cteati, res autem cognica p 
vcrumquc , cl\ c.ulcm fotmalinimc , :.u 
quarn cugniia pcr duos a^us , quibiu Tcuui St 
cgo dkimus,r4Nr mnm. ergo ficoc non ob> 
ftanrc Jillitictirj-.ic vircu.ili liou ell vcrurain vllo 
fcnlu , J'tuer tttrnus nen ejt i ttitr tttmm (quia 
tdetn (^mficat vnus lerminiis ac alter ) iia niiii* 
litri , cciain data diftinAione viriuati,non crit 
vcrum vUo modo , fmrntm^ fiiitu : quia idem 
omnino eft fignificaium vnii» vocit ac altetiaa$ ' 

licut eciam propicr canJcm rationem,non eft 
vcruni a paut: rci in diuinis , /''(r^Min non efi Fi- 
l*m, licet diuerfiilimi a^his fint,quo concipitur 
inftar verbi huroani,^ quo concipitur inftar 
filij huroanL nec itemeft verum»?^^ Trinitm 
fum tfi tkmTrfitd » quia cft idcm vttiurqiit 
fignjficatanif 

Hocarguiiiennimconuindt,Beatosdnmdi- 
cuiit yPtitermnefi FHim, imo 8c Deum ipfum, tUMt^Sft- 
incodcmiudiciopi|[srdnderein apprehenfionc, '"' 
cefpondeme cermii^ Pmtr, 8c relpondente tcc- "JJ^hafi^i 
mino FitiMi Nc autcin videamur Deicogniiio- 
ncm impetfedam facere , notaui ca dilp.Lo- 
gibx.etiam in conceptu PatTis rotamTrinira- A» fW^** 
tcni cot^nofci , diucrfo caracn moJo quam Pa- rmtmmo 
ircm iplum : hic cnim cognofcicur in rccio , alix ^"y* 
verA perfbnar in obliquo , licct pecfcAiffiroi 
cognofcantur ; ficqu.mJo Dcuscognofcit cauf- 
lani , co^nufcit Sc cifcdtum ia illa, lam petfied^ 
ac ipfam' cauflamjhanc taman in icab,efle- 
(fUiin in obliquo. quo pado Sc tollitur impcrfe- Ki/him ^ 
tUo , cjux cx prxcilionibus obicttiuis vidcba- «*^1"»«>»» »*• 
lur proucnire cognirioni diuinz,&propofitio- 
nes fupri pofitx retfVc evplic.intur. Nim i f vf- ^l^p^^ 
ritaicm propolicionum lolum coulukraitit iden- 
liias inter n&um fubiciti , & rcfttim prardicati, ^^^^^ ^ 
Ctfi connotata in obliquo 11 nt diuerfa , & in „'^^ 
fCopofilMnibus ncgauuis ibliim auenditur mmmm Digitized by Google Difp. 9, yirum vl/iobeatapofit ejje prxct/iita. Sed. Unditur it. 
frtftjtinm- 

tib. 

30 ne rcfla fint idcm ,licci obiitnu itlciu (liir. Cum 
crgo rcftiim ligiiitic.Ki Patris , '& ngmfic*ati Filij, 

iKMilip.: :JL-in,' i^ft obliq.t.i uicm lint ; .ibfoliicc 
vcit <\i\.iHixJ'M(rnon eil f /^iiw,ijuoci,vi liixi.iioit 

poteft incelli^^ idem omnino m^oQum vtnuf^ 
quevocis. 

Adde , illam fcicntiam Dci non cfTc impcr "Sittr.Ctgm- 
tif fttf i» 
ctttqHt tfl 
idim tum et- 
gaiiim* J>«- 
tm in ttBtt 

(imMt. 

Ctntri : Sk 

fS mJn urtm 
wm pupM- ^ffrthtit/h 

fMrit MMi 

mmpi im tf 

fujitcirirn 

ettMm friJi 
tmtum tn rt- 
3», ncn ptftl 
diti, Pecrat 
lell Paa- Vcrum miror , hos rcccniiorcs ,qui totics & 
auiiiueninc & legerantP.Httrta<lniii>alioi^iie 

nonniillos mngiii in'j;cni] rcccntiores , ncgantcs 
ctiompcr cojjuiciuiicni ubtli.iii^iuam pofle ol>i 
iedUue in Deo pTxfcindi , qucid i.im dicant id 
ab omnibus conccJi. Sccundu cum abfoluti 
iiiic vlla limitationc ali] communitcr ncgent, 
fcdam , quia reuliicr i Jciuiiic.uur cum ea noti- per cognitionem iniuiiinam vUam polTc hcd 
tia, qux iu ttfXo cognofcic alias pcrfonas. £x prarciltoncmobicdtttani jdicisapparet , me ali- 
hoc tamen poreft obiici : Ergo iam ea cognirio qiiid dixifTc quod eft (ubdubium;&: j>o(Ict vjdeii 
no!i clt ic.ilitcr pr vciliii.i iitrcr raiicin & Fi- duruin.nili it.i fuiircc liccbi.uiun a inc. TertiAi 
lium quoad appicliciilionem » quia iila cogni- quod dicunt,ceituin el[Cj& ii ncinine negari me 
cio non habet realcin nct;.itionem co^io(cendi, pollc concipere vnam cogtaitionf Dei prout tcr- 
leoapprehcni^i.nJi in iccto .ilias pe-.loii.-is.Hoc niin.tcaui aJ rebcioncni,n6 aJ cllcnciam.fallun-j 
argumentoprubarctuitciiamquandudico, eft.Nara Hurtadus &: multi alij id iiegant,iicut 
trmtten tfi'Pmibt§ , me non prxfcinderc inter Pe- nos negamns pofle concipi radone nolul coghi- 

trum & Panliiin : n.iin iJc-n iu Jiriuin {quod in -• " ' - - ' - •'• 

fcntC-tii aduerfariorum clt mJiuiiibilis c]'.i.iiitas) 
cognolcii Pctrinn & Paulum.&confcquemer 
non habct ncg.uioncm ;ipprchcnJcnJ; .ilicjuc in 
cxilii^s.Similitcrptobarciur, nec Dcuin qui viii- 
co .\i\n rcalicet cog;noicic l'etTam'& Paulum» 
prarlcindcrc intcr eos.quod tamen nullus docct.' 

Rcfpondco ergo , mc in pra:fcnri toliim con- 
tcndcre , apprchcnltoncm iil.im P*irut plOIU 
ratione noftri diftindam ab altciii f Ug , non 
tangere Pilium in refto .fcd felum Patremiquod 
cft ncccirariiiin ad vericjtc v. iii.iicij ncgatiui. jic- 
cinJc ac quandodico , Pctrut ntneft lila 
apprchcnlio cenens (e ex parte fubiedt,non tan- 
gitP.uilimi ; &: illatcnciis fccv [\irte [n,i-:'u..ii, 
non tangit I^rura : vnde rctkc dicit , Petrtu non tioncin vllam tiiiimain ccrminra.iin a ! aniir,.ili- 
tatein hominis obiccliue ,qu.c non cciniineiur 
Cfi.ini obicctiucadcationalitatcm : crgo .iliquid 
ibi iiiuMil.iic clJ iiucr elienti.am & ccfationenl 
piopcct Jntinclioncm virtualem 

Deniqueqaod.vlcim6obiiciunt dempdolo-r 
quendi,cil;<]u.rrcre nodutnin liciipo : nam£ui* 
confutui c:;o ibi modoloquendi.Etfalfumelt 
realin.1 ]oi.pendo,Deum in aftiini.icionc nbti 
prxlcindcre, quia* vc fuse iam oftcndi , prxdica- 
ium,Pr»Aff<f ep , & wAm tfiimmetUMe hypoftmiiei 
/jurnMiiiati,X.ii\i i w. Dcu5 icalitcr aiHri-n.ic ilc hlia- 
tiunc,noudc ciicntiaciidcntiitcaia. bc<i dc his 
•fati«aam ad noftram materiam. SECTIO VI. Ditii, VaJe 
fretaiur,r;r. 
fiiiitrum Ui' 
mmmm itr- 
ntinatmm 4J 
fmrnitM- 
ttm^i/ltngui 
ti fti^i.i VI 
titmbMtmmd r^VI^I* . mtO. tfi Ptudiu } quod nonpoAecfieri, fipiout latione' 

diftiudt.T ,.iJcm prorlus omnino vnatangcrct ac 
alia , & vtrumquc ex partc praidicati , vcrumque 

cx paite (abiedi apprchcnJcrcciu. Quod fi bas .C ^ » p o n o aliundc,inte<^cnti.im & rela- 

pra^cifionc^ mihi conccJ.ts in diuinis,liim con- Otionem dari diftin^ionem vinualem ; item, 

cennis,ncq <calic^uidampliiis cgo prxtciidoin inier intcIleiSHoncm & volitionem diuinam: 

cu^nitionc diuini. quia a paric rci pcr infclledtionem procedit 

Rcplicabis ^ roc in hac (blutione peti princi- vcrbum , Sc non pei voUtionem. de quo fusi 

pfuin :namin ei fiippono,qu6d rationcnoftrl difput. pi.cuia ad myftcrium Trinitatis. Inter 

JiilingtKUiir cognicio diuina,prouc tcfminaca aii.i vci6 atinbuia iu(lici;un,milciicorJiam ,&;c, 

ad patcrnit.trcin i a (c ipsi , ptout tcrminata aJ eamnoudari,quianonrunt cap.icia przdicato- 

filiaiionem ; cum camcn adiierfarii dicant , non rum contradiOoriorum *, & a parce rei Dens per 

polfc nccratiu:ic nollia concipiin Dco vllam iuftitiam mifcrccur , &: pcr miUricoi Jiam pu- 

formalicatcmcognicionis,quxdicat,^4frrmr«j nit jlicct noftro modo concipicndi Deus io- 

9e. qua: nori dicat &ma\fSit»i» iifpiratit. Refpon- lum dicacar inifericotdia milereri , non iuftitiSi 

dco , iicg.inJo non aJmitti .nb .ilii , cam Jiftin- *idcfl,i!]a cntitas cognita a v.obis inftar ir.ifcri- 

dtioncm rationis intcr cas cognitiones :qu6d ii corJix tfcatx,non pnnu ; punic veio cognica 

negetur , ego cam aliunde probo ( non petendb iuftat iulUtic creacT , pcr quod non ngnihcatur 

principium ) probo cnim,quia non rcpin.niat mc diftinftio CX patcc iuliiti.u & mifeiicorJia: , fcJ £/! in D. i 
difiinBit vit' apprehendcrc Dcum d\ccmcm,Filiaiion«neJi/pi- 
r4rw,& mcnon apprchendcrc cum dicentein, 
FiUtuiatftidtm tHmtfftmik. Qu.r ciiim rcpiignan- 
tia in co , qu6d cgo nofcam auc cogitem dc vno 
noncogitando dcdnSD ) hocauccnr cll ratione 
noftta diftineui vnam eo^iiioncm Dei ab altc^ 
li ; (icuc poltnm coglcare Deum dicentera , ft- 
tritt e.viflit , non cogitatido tunc ,an dicat , Pim ibliimcx paicc noftroruro conccptuum ; licut in 
nobis intcr animalitaiem& racionalicatem.qao 
pofico,iic 

Prima C0NCLV.S10. Prardicata diuina , qux. 
'non dtilinguuntur viitualitcr , omnia dcbcnt 
liece0'ari6 vidciiitiynum videatur. Patec eui- 
dencer 'cxdiftis k nom. i. qaia nCc per cogni- 

tionem ab(lr.-ittiaam potclt vnnni ab alio pr.r- Ctttihifl * 
frim: ItuH' 
^mO* vir* 
tualiitr «m- 
iiM fimtdv^' 

^ - . - drntmriut^ 

/«Mmy/tf A: hocc(l,cjs diuscognitinncs rarione leindi,ergo ncc pec tiituiciaam jvndcnccim- «m^ noftra diftingui:crgo h.-vcdiftinfVio perrationem ' (cricordia iTne iufticii , neque aconcrario ,po- 

non (nppoincur amc finc racionc. . teft vidcri ; Itcut ncc pQteociapTodaAiu.^ \ nius Dc Ikic do^ina dix^ie nonnulli,cam eile 
▼criffimam ) nihil tamen ih ei fingalare me di* 
xidc , qnoJ non f..:canti:r omncs ; quis. cnim 
■ negabit , ^ollc nos rationc noitri concipere v- 
nam cogmtibnem Dei , prouitermiiiatam ad re- 
bcfoncm , non concipicnJo illam prouttcrmi- 
Bacam ad circntiam ?Dcniqiic dicunc inodum creacuiz , 6c refpc^us cranTcendenialis ad 
vnam , nili omncs potentift Bc refpeftos ad Om- 

nes crcatutis eoJem inoJo videantur ex parce 
jpiius Dci , qui cll obiec^um primaiiuin , & in 
qiio omnes potcntix fuiu vnum quidindiuifibi- 
lc, cciamfi rcrmini (int JiftinCti. 

Hanc conclulioncm inde alij probant , quja f'*(i»tiir • 
Prsmo , qutA 
Dte nbltrm- 
Siut frtftia- loquenfU maltrni ede , qitia sdilblati & tcalicer & vnom artribatum videretur abfque alio , i c - 
rk- sv — L.:-!"-». ' ^qBctBfac vifionem omnium aitnbaiorum elTc Deus omni^cogiiolcit. iafiucam) Trttmnt 

tlii SteuriA, 

f. -r *UmI 

vifitium Dlgitized by Gopgle iift RoD. DE Arriaca Tca£tatiis Dtyijione ^aomimUxDei. C»yri 7Vr- 
tif : Stc f'* 

ttfijot ftr. 

vn<tm infMitam t* infinkainiquiaijuu pluta antibatavii)ercc,ed 

^fauti *»• cdcc pcitLXtior : tigo qux viJcrci inhniia, lu- 
tr^Mtis. \yctei fet/ccbonctu inHtiitain. Hxc umen pro- 
b.icio manii-cfte in pfimis repngnac do^ins 
hurum Auctonim , qui aliur.dc docent , non 
Cwr» Pra cilc intinica nurncro acuibuia diuina , (.cilac 
«AifjiMf* crt;o illa calculatio. Sccund6, quia illa calcu- 
nunt nfmtrt \^{xM nulla fft.vi cticam infia , alkndcns ni Dco 
^hmu. r*^'*^'^ viJcri niJiinia» cre.-.iuras. lcrtni , ijuia 
Cnfti s». "tio hxc valerct aliquid , prubarcc nuliain 
-"■»f ciU' polH vilioncm ,qu;r infimcailla atcribuca 
ij»jS.«f4, vidcrct ; -u , i\\\uA non poflit vnum finc alio , & 
con(ci]ucncci hniia attribuca vidcri , non oftcn- 
vlfcMarr*^ dcrct vilo iiiodo.Qw>d ficclarc colirmo, ctiaml» 
M tutrjh vi(io omnium creaturarum rcpugiurcc , quia 
«1»* «lIetinfinita;nontamcn fcqucrccuL rcpu^mrc, 
vnam creataram videri line alia : imo quia om- 
ne$ non pofTunt t dicfs pofle vnam tine alili 
licct vifio,qi:.v vi.lci Lt i::f]' iti .ittnbu:.!, 
ct!cc inli|iica,nonicqucrccu[ camcn rcpugnarc, 
videri vnum actrifaisiwn iine alio • (ed pr«cise le» 
qucrcrnr.non poirc omnia vidcri iinuil. 
Km fmtu Oicc&,rupponete ce aliunde , omnia polfc vi- 
pttfmmr»^' deii acttibuta. Contrjt , hoc ipiiim iom vocaiur 
•* in dubium , ergo non dcbct fupponi Contr^t 
Secund6 , quia nili rccurrcndo ad rationem no- 
ftram paulo nntc poficam , non potcft oftendi 
ncccflitns vidctuli omnia attributa : eigo ratio 
nuUa c'.l , quiiquid ftc de veiicacc conclulionis, 
qnxinccndiiur. 

Terciu , quia ha^c ratio eodem modo probac» 
ncc pcr prxcifionem formalcm pofTe vnura 
aitributuin vidcri nnc alio , confcqucns autetn 
W>* «I- efle fiUiim infra oftendam. Sequciavcro pro- 
bacur , qnia licet is qni videt Deum , atcingac ex 
p.irrc olncLli iv.iini.i i fi tan-.cn ca ita viJcat,vc 
, noii pullic rcdd^^tc rationcm dc oiiunbus ,mi« 

n6s perfvAam habcc vifionem , quam qui de 
oirmbus : crgo qu6 dc plunbu!. potuent rcd- 
dere rationemjeo vifiocrit pcrfcclior : cii;o li 
deomnibus ,etic infinita,vchiarguebant : Lon- 
ftec crgo eam ptobacioncm bonam i:cni cik-. 
Cfflufii) ft- SecvndaConclvsi o.Prxciliuiics for- 
tuntyOtiur tn.r]cs fupia num. j. explicacT , id cft , vifioncs 
fiiLiijiSiij in.idj.quatx infc.liccc aJ.tqu.uac rclpci^tu 
. obiedti , quatenus tocnm obicdum explicaiu, 
non totaliter «pofTunc dari , & dc fa^damtir. 
Pollc dari , pater ex 6.\(\\% fupraanum. ;.nani 
idem obieuum indiuiftbile poceftvideri cla- 
rius auc conAiflAs ,vtquandoaloiigi vidcoaU 
bcdinem , non tamen difceniQ an tx albedo; 
illa vifioectamin aduerfariocum fententtinon 
cft pr.rciliua obicdiuc ,tanv;it cnim omnc^ for- 
heii- maiicatcs obictli , cciam ipram rationem albc- 
i*f tamen quia eft confafa.non potcft 
rtfpi-.dtrt '^^' "^ «^''C .JiK Jiiicm , hcct poflit diccic elie 
colorcm. Hoc modo poccft dlc aliqua vilio 
Dei cini imperfcAa , vt , licct totom Deam 
Coq:io)r.it , ramc n ron poflit d\ccrc , fllud ohit- 
Sikm ijitoti video,eJl Detu,i(.6 folum^ry^rif^alia vcro 
vifioparum clarior . quxdicat MeOmm ^ 
fiAfiantiA, ^ /ic <!c!i c-n JcJo pcr crrmia pixJicata, 
qua: funt in Dco ; quo pado ctiam potcft cogno- 
fcece, Deum cife vnum.non vcro an fic crinusiU- 
cecex p.ir:c ob:i-cb c::ji-i nttinc;at crinitaccm co- 
dem moJo ac vnicatcm. Et in hocfcnfunonpo- 
ceftdubitari de vcriratc fcntenti« aflcreiiiis ef^ 
fenriam linc rclacione polfe cogno/ci. Obiedtio, 
qtix contra hanc conclulioncm fieri poterat , ex ^ Sic i Itn' ft^imt, 

SitnmpU 
•vifioa uo padlo, tSnfitl flHr 
CCC DciiS »" De» ll»m 
ntctjjttrA 
tmtHt ertM^ 
tMt» tiiUtf Exhac doftrini dat^ explicatur , q 

licct 111 Dco viJcanttir cic.itui.r , & 1> 
' arqualiccr ontncy rclpiciat , non iit tamcn nc- 
ceiruin in f>eo vifo omnes cceatnias videri, 
fcd vnapoint viJcri (ine altcra. in qoo valdc 
corqucncur , qui pra:cilioncs obie€tiuas ncganc 
in vifione beati , & concedmic in ct eacuri$.Di- j 7 
co erj:;o,cx partc obicili , qiicn:Iibet Bcaruiu ^jjmtjb'^ 
non nugis cogiiolccrc tcfptduni Dci aJ viiani /'"•* 
creaturam quiun ad onmes ; fcd cantcn quia non 
attingit illum rcfpcdum omni cla:itjtc Ji- 
ftindhonc , non dcuciiit cx cognictonc ipfiu:» 
nili in cognitionem vnius c^aturx v. g. & non 
in d)g)iicioncm omnium , ide6que non po* 
ceftdeDeo aflirmare,»;/!' /Avm e^ ptvdu^mm ' 
iiiiitt creMitr*;M\ auccmetiam aiiarum,non poceft, 
£t qiioad hoc j^iidbun, non poteft reddcte iatio« 
nem de eo aTcnbuco diuino,auc pnrdicaco Intcisw 
fcco fub eo tonccptu , ac fi vcrc 3: i cjliccrilluJ 
non cangcrct , & obiettiuc praefcindcrct. in quo 
eademplanieftTacio devifionequat de cogni- tntuith ^ 
lionc aDltra(fliin. QmoJ non bcnc conlidcr.iriiru 4tjir«?i»^«- 
mulci ,&pixfertini Valqucz,quiia:pc hanc Jo- " '""'«J^*- 
drinam reperittfirilicecvidemes Deumnecefla- f"''f'""f*^ 
rio (lehcic- nnmia cogi-.olccrc , nec polle noici 
vnum acriibucuin fincalio,auc Dcum nonpollc y»fi 
cum vna creatura comparari,quin ciun omnibus. ^wwtw^ 
quod conftac clfc falfum cx didlis , li dc 
prxciiionibus fonnalibus lic fcimo ; fi vcro dc 
pcxdfionibus obic£fciuis , verum eiL Hoc tamen 
noneft ptopcium viiionis , fed omnis cognttio* 
nis eciam aoftraftiux, iuxta did' 

Diccs,Si codem modocx partc obiefliiac- oliitiiur 
tingitui contincntia vnius crcaturx , quo ct»nti- '^"^ nentia alterius,curvna przalia cognofcirurin Dc Si 

etatmtntis 

r /1 " ■ .1- " tmnit trt^ 

Jco , lcu cur pocclc m.ii;is amnuare , Dcum ,^4,ny»<^ 

vnam contmcrc quam aiccraru Hoc argumen- mw« trt^ 

tom valdc nonnullos torquct , qui pucanc fine mm 

pCTcifionibus obiciliuis ci larishcrinon polfci 

fcd uos facilc rcfpondcnius : Sicut drca idcm ^.^J^. 

obieftum poteft chc maiot & minor claritas,ra- fic mintis diftingjacur i ica cciam pollc ctlcdi- «v«/oi«'i 

uerfjM ctaritaces , licet quafi in magnitudinc fi' 1"^^ 

a-qualc-; , ex quibus proucniac id , licet pcr 

vnum non cognofcatur obicdimi claii6s*,tamen ^f^fMU, 

quia diucrsa cTaritacc cognofcicur, diuecfb etiam ■ 

tnodo diftinguacur obic^um , & comparenir 

in ordinc ad diuerl'os cerminos. vndcquod An- ExfUro fu 

gjdus magis cognofcacur in Deo qaamhomo, AmtiUtmt 

non prouenic ex eo fiu&d ex partc Dei otuis ac - '^f " 

tingatur refpeous ad Angclum quim ad ho- 

mincm , fcJ piacisc cx cali claritacc in fpecic, riwr' * 

quzcxfc tcpc«lcnca( iilud obiedum in otdine 

ad Angebm , non ver6 in ordine ad hominem; & *>f^ 

hoc auiemhabct vifio il!a foimalitcr pcr lu.mi j^*?*?? 

cirentiam : ficuc licec cognicio , qua dico homQf ^ 

tc qui dico nmmtd rtaitiuJe , habeant idem ob- 

ictltum , r.uucn vnapcr fuammcc circntiam t.ili- 

ccr rcprxfcntac illud , alia vcru aliier. Sed hinc 

Obiicies Secuml^sEx prsdida diaerficace ff> 
claricaris proucnir , vr poffim diceie dc Dco, oUkhmSi- 
illuni eire produtliuum Angcli ,non veropof- '^'■*'**'*!* 
iim dicerc cflc produOiuttm hominis : crgo '^lc'"^^,^^ 
iam per aftirmationcm pr.i-Ji\n Jc Dco viuii-^ ^,„, diurrf» 
tcm produ^iuam Angcli 110:1 pi.cdicata viuutc prteifion» nk- 

[iroda^khtihominjs : qii.c t.uuen funcidem rea i*^ 
icer ; ergo prxfcindo obicdiue faltem per affir- 
roacionem. coquiSdvilio/itcogtlitioxeiiicaceftiniCtfblata Refpondco ex paneobicdi ,menonmin&s cnnri, 
^^prauum.j,&6. ■ pcacdicare virtutem vnam pcodadtiuam quam firia 

. ^ altenuni Digitized by Google I Difp.^. \ ytrum Vi/io heata poffit ep praci/mx. Scd.7. i'3 Idim p*um vifum alteram \ fcd quia rotam ill am vimitcm cxplico 
conceptu tiudaquato in oidjnc ad An!;clum,non 
vcr6 m ordinc ad honiincm , vidcor aftirmare 
rolam vircatem producliuam Anj^eli , non vcr6 
hominis, pcrinde ac quando dit o, Pariu rflhem», 
uon tamcn dico.fwr*/ cfttmim^d r«r«Wr,procui- 
dubio ncc pcr .ifHimacioncm prjefcindo inter 
homfnem & animal rationalc jfcd quia inad- 
xquatcillumconcipio, cxplico iliuiu taiivocc 
&c t.tli conceptu , uon vcro alteio tonccpcu & 
Vtm vocc.qoi potcil cxplicari : vndc vidcor quali 
S"'*' noui dc illo athnnarc.cum t.uncn luhil 
•d dimirf, =^""^1"«™ cx partc rcdti , fcd nouo mudo m 

''mnanis. ordinc addiuerfa e.xcrinfeca connot.ita. Hocar- 
gumcncumideo nonnullis ingciic difticultatcm, 
quiaco ipfoquodnouis vocibus & conccptibus 
ubicdum cxplicciur , putant etiam aliquid noiii 
inobicdoiplocxplicarijcum tainen hoc fallum 
fii • vt cx didis patet. 
40 TiRTi^ CoNCLvsio. Intcrcircntiam&re- 

C»nUmfi„„ lationcm.iiitcllcdum 6c volunc.itcm dc fadio 
nti eli^,*^ dancur pr.Tcifioi!cs objcaiii.T,cciafn in Bcacij; 
f-it in o,t ^^'^*^"! quoad affirinationem , quod fupraolleii- 
"> Br«/ii (^ii^^um Beaci dicunt, £^»rMwn^r«</i«jr«r,quia 
*ffirmat,ut, prxdicatum illud n»n prQdmiiwr , non ufHimatur 
•^tfthtnRum dcrelacionc:quoadappicl)cnfioncm vcr«i djui- 
/rM.ifi^ "''"5 potcit cciam pcr vilionem Dci vidcri ellcn- 
imfhrmt. hnc rclationc , inccllctlus (inc voluiuatc , ^ 

Jtm S*»/f/7j cconcrario. Hac fcntentia eft communis intcr 
& P Scoti<tas:cxnoftriscamdcfcnditl>.S.»lastom.i. 
f-mmulnu ,.i.quxlt.j.trad.i.difp.4.fe^t.i.vbimuhosrc- 
fcrt proca Au^lorcs. Eandcin fuppolltis piiii- 
fionibus obicdiuis , dcfendcndam cllc probac 
r. Hirtmdu, larcP,Hurtadusdifp.6. Mctaphyiic.T fcd.C, vbi 
S- W.xr* Pl'.Suarcz & Molinam etiain inuicos 

uiit, iV/m" *^°"<^c^'|''I<-' I diimdicuiit , non omncs Bcatos 
€*nt>Jtr,, vidcre adus bbcros Dci.ciim camcn iii lint idem 
'r»t# ,x ii rcalitcrcum clTcntia diuina. Probacurcoucludo 
^tu^i"^^" cxnoftris principiis in.^mcadilkindjo viriu.ilij 
hSirii '^'^'^'"C pridicata contradidona fuihtic 

fr^ificni xZ ordinc ad co^nofci^^. non lognofii , vteitri 

pntii. & «0» videri , vt fupra ollcndi : ergo nulla cll rc- 
41 pugnanija ,quod dciur aliqua vWio qua foluni 
rdpiciat crtcnciam,non vcr6 rclarioncsjlicuc fola 
eflencia communicacur, iiullo aucem modo rcla- 
^^rnei»,; tioncs. Confirmo. Vnio hvpoftaiica Iblum dc 
kjffa^'*"* tcrminatur phyiicc immediatc ad rcLiio- 
nem Vcrbi.non ad cllcntiam : crgo idcm potcrit 
s»f»i»Vi, cireiiiordinc ad viiioncmDci.ConfinnoSccun- 
^"'Wm"i do.excommuni fcnccntiadc .idkibus libcri.s,qui, 
licct lint aliquid idenciticatum rcalicei cnm Dco, 
non tamen rcccllari^ vidcniur per vilionem 
Dci : crgo litnilirer , licct relacio idcnriricctur 
oiiitii cirentiir, potcrit hafc liiiciliavidcri. 

'vyu^!(i Primo: Vjfio tcrminaiur ad rcmficuc 

tidrim M f, I crgo non porclt vndin /inc altcro vi- 

*f fie. dcri. Rerorquco argumcntuln in vnione hy- 
Oxrri p,i. poftatica, qua; ctiam ccrminacur ad rcm ficuc 
infei& tamcn poccd: icrminari ad relatio- 
hftnmritm " ' ^ "'^'^ ^'^' cnciuiam. Rcfpondi fupra huic 
ftf, ohicdioni , vilioncm tcrminari ad rcm iicut cft, 

Cinira s,- non tamen fempcr adxquate : vndc ii rcs habeac 
r^' r^"^ ^'''tjn^tonem vinualem , rarione cuius habcat 
timmr.mp^r ^^^^ formalitarcs , potcft ad vnam termi- 
»d*fmmii. " ' ^ alceram ; ficut & produdio in 

diiiinis terminaiur .id rel.itioncm , & non ad 
41 circnriain ,licct tcrminetur rd rcm provicftin 
C»» ri T„. fc , non adxqiiaci , fed inUxquatc. Aduertc, 
tn : ofwfl.» ar'.;u)ncntum non clfc diTficilius contra prx- 
trirtfi, ^'"Oiics obicduus qu3m contra formalcs : fi 
-ttfvmmUt. <^'">n obicdiuis poiTum totura obie^lum Dci poIHbileni dfc bcatuudmcm noftrnm; yj,^, 

K 1 intueri, vt camen non pollfm de toco rcddcrc ra- 
tioncm ; idcm potcrir coniingcrc | Ci obicdiuas, 
fi alignde in obiecto dctur diltindtio virtuaUs in 
ordincadprxdicacacontiadidoria: nam quoad 
punttiim ignorintii pcr vifionem , idem c(l for- 
nialiicr pr.vfcindcrc ,ac obicdiuc , vt & fupra 
noraium cft. 

Diccs Sccundd : Licet clfeniia diftinguaiur ^^"^ ^*" 
vinuaiiterarel.-itionc,cfttamcnneccll.ui6cum j^,,,^* 
illa connexa : crgo visa elTcncia videtur connc- tiA^nUiio^ 
xio , & cx h.ic videtur rclatio. Refpondco , non nmm vidnmr, 
quamcumquc (.ogniuonem conncxionjs duccrc rrtf&km. 
iu cocuicioncm ccnnini, fcdillam qui cft om- 
nino cvplicita, vtpatctmvilionealbcdmis:licct y,^, miiri* 
enim hic reipiciat eiremialjtcr Dcum,non 1.1- Kixmi.itnfi. 
inencius vilio cognofcit Deum.idcm cft in cllcn- ttnHiMm. 
tii refpedu relaiionis. 

. S E C T I O VII. 

^omodo de fado yijio terminetur 
ad Deum. 

PRi,«A CoNCLVsio. DcfjdoBeatidiftindc Cimrlmfiif'*- 
6c clarc videnc Dcum,trmiim & vnum. Hxc D,fMfio 
cftcommunis inter Thcologos , 6«; piobatur r.i- ^ .,„„,ri„,t 
tione criam communi : nam ea qux nurc pcr yu,tmr, 
hdcm credimus , puftea darc intucbimur , mxca 
illud Pauli i.Corinth.i }. Vidtmtu nuncptr fptctt- 
lnm in tnigrttmit , tnnc miiem ftuit tid ftuitm. Prz* 
ceicaaddi potcft raiioalccra dclumpta ex con- 
ceptii bcaiicudinis. Si cuim Bcaii tam confusi 
vidcrent Deum , vt non polfent ex vi cius vi- 
lionis diftinguerciriuitatcm pcrlbnarum & vni- 
taicm clTcntii , non dignofccrcnt in Deo maxi- 
mam ipfius pcrfcdionem , &l confcqucnter ca- 
rcrenr pr.xcipuabcacjiudine. Hxc tamwi racio 
noncft admoduin eflicax,vt dicam,agcns de 
bcacitudinc.Tomo i. ' 

Secvnda CoNCLvsio. Non folum ex partc CinAtifi» f*- 
obiedi corrcfpondcnr dc fado Bcatjsactributa ^"'''^^.p^ 
&:pcrfcdiones diuinx,fcd etiam ita clari caj ^l*flli,J^ 
cognofcunt , vt poflint eas diftinguere : hoc eft ji,„ai vidiit- 
dicerc.cllc in Dco omnipotcntiara,iuftitiam,&c. imrMithimim.- 
Hxc probatur rationc immediate ance fada, 
qui hic fpcci.iJicer habec iocuni. Nam quan- qiJ* nmlU 
tumcumguc obicAum fit infinite deledlabilc, ^'j^^***''^^ 
fiita oblcur^ cocnofcitur, vt non diftinguatur ' I ^ 
eius dciedabilicas , nullam poteft caullarc bc:%* 
titudinem: licct cnim vifui proponatur iucun» 
dilTimum obiedum , amaniuimus v. g. horcus, 
fi ramcn ipfum ica obfcurc videat , vt non poflit 
djftingucrc vaiictatcs ftorum , figurarum pro* 
porrioucs & corrcfpondentias , &c, non magij 
cum dclc^abic , quiim fi vidcrcc fordidum Li- 
pidcm : crgo vifio Dci , qui cft be.itiiudo faiians 
animam , non folum debet habcre Deum pro 
obicdo , fcd etiam ita clacc & diftindc , vt pcr- 
cipiai perfediones proprias Dci,qux cauftant 
dciedationcm & fatietatcm, 

Aduerte , P, Suarez lib, 1. de Attributis Dci, Sumnx. <f 
cap.14, & Salas lupra difp.}. male fcncire de do- 
ceiicibus,de fadoDeum videri line atcributjs 
& rclaiinnibus:quia,vt dixi,fi hxc non vidercnt, fi,u mitri»- 
non pofTcni fatiari (quidquid fit in ordinc ad po- ri<. 
tcniiam .ibfolucam.) ii< ad hunc fenfum cvpli- 
candi funt Patrcs , doccntes per vifioncm Dei 
omnia, qni in ipfo funt, videri. ^"r^ji 
Hinc obitcr intelliges , non omrcm vifionem l^;*,,,^^^ Google 114 RoD. DE ARRiAGiL TcaftiCus Dfpififne t^Mmlnihm Dei, 

rccTderetur. Vide quc infra dkam de ChriO» 

Doinino» d t tmnm (ei illani , qnj: diftinAe Dei pitlchriradineni 

Jilcf i iur ;fl: .'. c.imiira conruf.i, vi j>rir(.ij>u.i Dci 
pr.eiiic.i[a nun dillin^ucio. , liuc dubiu non bea- 
rei aniinam. 

Cmdm^ttr TiKTi.^ Cosctvaio. Non oinncs Rciti i^e 
n^8*«tt M« , , [ , tjnliuttc ftclarc vidcnt onniipotciuuiu 
imntttMu ^ '• '<^"t'**n l>ei,vipoflintiliaraexplicjrc mor- 
rm: <i'"«.' iJ oniiic-» tcim.nos in' p.iriicuUti Jilhn- 

45 gus::-.Jo iilu^ nuct lc. lix^ clV fcic omniinn 
Theologornm ; vca6 nvHoi parj putac,rdpv^nare 
Tif]<jncin crc.icntn, (jux- ka diltijidc omnipoten- 
. tiam I. o|T>ii>;c.ii, •. i iii c.i pcncirct omncs etfediu 
poiriitiks ta |'.iriKniaii. ScJ Jc liijc , ii.tiuc Di.t>, 
««- infta. Hinv concUilio probatur , «fitia nuUus iica- 
tus videt fn Deo omnes crcaruras poflibiles (cK' 
cipio h!.ini.init.it(.in C^hiiih l^oniini , lc qiu !uo 
loco. J td cx .Sc/iptura ruadeiiir a inulii» : nam 
pafliin Ant;c!i dicuiirur multa igitorare. Sic l(ai« 
Sr.^«f« 6j,Danicas lo. i"5>: M.tttli. 14. H.vi. nmcntclh- 

* monta non nctruailcnc quiiiqu.iin dc ctcacutis 
Al-"'^"^ pafibiiibtts . feil ae fttiuti». Pio poatbilibas 

vcro vix vjJco .i;i>1rM ic."!tc;n jliqti.nn P.immi, 
' att' Scriptur.T .ijii.v ul coiifjimci ; coiii;iiuiiis la- 

• menThcolognrumioiirenrus cjtn facis jitob.ii: 
i^imus enim iiininon i:|nid lir potlibMc, lcd i.]uid 
oc fafl:'j dcttir. 'iti qiio punc>o cfficax .itguincn- 
tttfn c(l cointnutiis auckoritas , prxrcmra cura 
vtcumqtic iit arduum j ollcndere , id non etiara 
rtpiignare diinnitiK, cur crgb (inc neceflirate 
t^^rt. cki» < oncc.kiur : (")bied;oncin contra lixc 

7ji4f «.* '>«. foiuiin icct^, Alia ratio ctiani adfci t.;r comniu- 
" nircrcx inxqnilttate mcritonim , q i l p ii^ulat 

fi»:.M',iMk vjvinis.i'rc!o JiHina.iiiJ^ cl.iiius Daan o...:- 
ttt' ffiutA Scd :,c;|i.c hac vtgct: if.in m.i:qualit.is 

vUUttttnir, ftare pollct , eriamli orones crcaiuras qailibec 
vidcrci, de quo alibi. 

S E 0 T I O V I U. 

u:d de aclthiu hheris. ^nOitfttti T>F 

■M. i C Cot»ci v^,!o. DecretnDci libcrannn 
omnia c!.irc 3c iiillin£ic attiiiguiuur a Bcjus. 
lU^^M» ^iiii^indeptobarlpoltepotaret.quid 
»x ptnt IM ftsfcB^«''i^'-"um orantpro relius,qtia$ tamcn 
T'Jr-iir flo" obrincntjVt communis cft omninm conftn- 

g^., n fns : 1I .lurcm vi.lcrcnt diHiiiAc omncs adiis li- 

f,t is r»iu. beros Dei , qiia talcs, & coitfeqaenter dccrcrum 
iplius clficax non facicndi lllain tem , pru qua 
onnt, 11011 pnJcnr or.irc vt Dens Mm fatcret; 
quia oratciu , vt vd Dcus roiKaict fuam ctfica- 
vcm' vorum^em ; vel vt i1ia non obctnerec efie- 
Cluin : cjnod vtrum.pic rcj-".vj,'.'' n. 
tLtmiiKr. H i « t iiiH n r.itit) non v i Jctiir poHc rublillcre: 
n.nn Cluiftiis Domiiuis ciiam orauit Panetti 
in horco vr .H ic calitcin j-.-ilTioni'; rr.m.fcrret, 
tjii'>(.i ti.nic:i non obiinuit ; ccrtum .«uccm cU 
iprum ntniifrc a^his hbcros Dci:ergo etiamfi 
Beati eoficm nonilTcnt , j»otui(lt.nt oiarc pro liis 
RtMtt nntn q!».!? tcimcn iion clicnt obtcntun. Contirmo cx 
f .iHTt .>',;( J'cc'<i'is inf a in inateria de Pnrdcftinacioiie. 
trmrtf^^iiu. Poiujt Chriftus o; arc pro prxdcftinationc prx- 
cedenrinm Patrum , vcl vt ininimitm , pni uitii- 
ri< ; d\m r.inKii li tbnct ic (cicmiam dc onmibiis 
aihbus libcns Dci , (cu dc omnibus futiiris prir- 
deftinaTis : crp idctn^ polTcr de Be.iti» did. Ar- 
gumcnio in torini rclpoiivico n i .> p;iorirnM- 
tioiiis iion incclU^i vilionciTi fiuururiim , vndc 
eo* ^fle titne orarc , periiide ac A in eo inftanti 
ni!)i: \c zv, .-.clilnis ili.cnt ; r cc ide& orarent, vt 
vcl i.)cu& luuiaicc voluntaccra, ycl vt'C4 cafls 47 Aliande ergo probanda cft conclu/io , ex co ttnMfrtkMtM 
lcilicec , qaid Scriptura , Pacres & Thcologi tmrii^fitrti', 

communin.r Jotcir. ( vr pauio .nue <t:lcn Ji ' non 
oinncs iicaco;> vidctc utmua tutui.i , li autcni vi- 
detent dillindi a^os libctos omnes , vidcrcnc 
etiam futura omnia , qdx pet iUos a^us vd 
ainantur vcl cognofcumur. 

SicvKOA LoNci.vsio.Quandoquidcmfup' Cndufit fi» 
pontmBs ditbnciiunem virciuiem magnaro iiticr %„^,i,i,ai. 
ertemiara Dei & adns libecos ; hi enim non exi- ,. ; ,/ 
ftunc nc\cll.ivio , lic vcto illa ; poirunuis ctiani 
dice(C,non dlc noccirarmm,nec quidctn cx patte "*"> 
obicdi , attingi aftiltAbcros pec viilonctn Dei. 
P.uct : nam vbi ca datut difliiiftio, potcft J.iri 
prxLiiio obtci:bua,vt lupca dixi^ergo 6c imcr 
eflentiam& aftin libetos. 

TiRTiA CoscLVsio. Efto nulla crc.ntiira ^^"*^*'*^ 
futura vidcrccur a Beacis , adiiuc policnt cx AamiUhri^ 
pattcobic^ aifiuslibcri viJeti. Hxc eftcontta tfiuwtJtii 
.il:(|'U)s K\ciniorcs,qui in.ic p;ub.iiit , vilioncm f^tMt tU^ 
Dci luju cuigctc cos iitlus cx pattc onic^li :quia '^*"* 
ea vilio cflepoliei,eciamii illi ..dtis iionefleiicin 
Dco , cigo iilos non tangit. Nortra autcm con- 
cluliu facilc luadetut : n Jin (vt fupia diximus» 
& hi adinittunt) poctft aliquod obi«^bim tangi 
icaconfuscivt nun fciat qtii iUuH tan^it, diccxe» 
Efttale aut talc, iJeo potcA j>otentta creaciua 
l'ctri tangi ,ica vt Btatus non portit dicere , Ibi 
cft talis potentia : ergo etiamii beatus itequcac 
dicere , In Deo eft volitio de falitando Petro , Se 
conlcqiicnter,ctianili iion cogiioic.it vt futur.tm 
cam liiluccm , potcrit tongcrc tamcn ca jparte 
obieAi eam volidonem. 

Ad argumcntum aducrfariorum rcfponJco, 
illud non ciVc conira nos:quiain conciuhoite 
ibltim dicimus * efto ntm vidcantur crcaiura: fu> 
turx, potrt vidcii cv p.ittc obicdli lAiis tilv r(i5, 
(itic intcrim re ipsa civiliu ip. lc pcndcac ab cis 
A^ibus , (iue non. 

Scd contra iias duas & vlcimam fciCbionis ohnfttmr. ^ 
prxcedentis conctulioncm obiicics: Tum adus '^ ^i t|_ 
liber Dei , tum rcrpedlus oranipotentix & fcicn- gj^ 
tix adquamlibet crcaturam in pafcicilUxi » ronC tmm > fm 
petfedHones proprix Dd , er^d ni(t hc clarj pttfmam 
diftinpianrur, nor. potcrit vilio ill.i cflcbc.ititu- 
do ( iicut paul^ ante dixiouis dc omnipoteutii* 
ittftitil,&c. 

Ilic noiir.ulii, dicunt oir.nipotcntiam vt fic, 4^ 
elTc attrtbutum Dei,(ine quo Dcus liinpUcitcr ^ ^^"^. 
non elfec : ar poceiniam prodndbiaam in parti- 'q^^IPI"^^ 
culari, V. g. lconis, ita clfc attributum iii Dco, ,.^n i,mvifu 
vt, iicet rcpugnantc konc, non cllcc in Dco taUs «j> Minktf 
porentta, & confcquenter non^et hic numero 
Dcus ,qui dc f.i(flo cxiftit .clft t r;!mcn aliustam 
j>C! fcctus .ic nunc , quia podcc faccrc ille,quc 
non implicinc contradi^lionem. VndeinfcrunC - 
hi , non elfc ncccirum ad laciandurn inccllcdum 
Bcari , vidcre rclpcdum ad lconcm , (ic ver6 
omnipotcnciam in commonL Hi An^res c»»«fi 
Prhnn non lotitiunntr coiifcquenter,nam cuiTi . 
ipii ..Jiriictanc, hunc Deum mancte non poflc 
(ine rerpcc^tu ad lconcm in particulari : crgo aJHm XJrmmm 
reipc^hi huius Dei cam propcia cft pocemia '/< m» tr0ii 
produ^oa leonis in parriculari, qi^ omnl- f**^^*'?*' 
potcntia, crgo cx.jiac parte tam cft ncccirum, ^Hj^^^*^ 
vnumrcfpe^mtjiitin alterum cognofci : nam 
viliobearificans hnnc Dettm atrendit, non illum 
<jui clTct III .ilio rcnim orJinc. 

Sccunduj (i podct mancic alius Dcus (ine c«wri Sm~ 

cerpc^ » Digitized by Google Difp.?. VtYum yffio heata 

mmikiSiva» nelpeAu ad Pctnm in pareicularl , etiam po(^ 
^ «KiW rt- fct mancrc aliu$ Oeus , licec omnij tcpugna- 
^ltm^.l'*^ rciu;&confcqutttt« poflci Dcus uiaiicre, ii- 
xttm"tarm^ non bdberec omnipoieiujani TeKcienriain 

f^/u» •crciturnrum. 

Tcrti6> (1 ille Dcus non habcret , quid^^uid 
]uchabec»& aliunde non compenfafec ex vllo 

capite dcfc^him ciin pcrfcdionis qnam hic 
Dcus habcc » ncceHariu illc forct minus pcrfe- 
■Ads quam hic. Faicor , illum tunc foturnro 
tam pcrfcdhim quam in eo ordinc poffer c (Te, 
pcrhoc nutcm nuilateniis icquitur tllum futu» 
rum tam pcrfcAaro quiun iu hoc ordinc hic llf. 
Vndcdumhi dicunc , contincnciam I'ctri vt ta- 

% lemclIepcrfcAtoncni tncrinfccam Dco, & ra- 

^ cione diftinAamacontincntii Antooi) , cermi- 
■q| iroplicam , fupui admiitendo peife^one 

'^' flla^^iMata , & nuUa compenratione repoiica* 

manfurum Deiun tam petfieAnmtJiaeideni Sst 
£uc alius diueirus. 

V - Oftendp hoc ex do^ni eorumdem cnm 
lynbus iam ai;u. } li cy.lm , qui ccnlt iu, volitio- 
nem hberam Dci clle incrinlccam aiiquani fot- 
malicacem , cenienc co 1p(b Denm ab anerno 
dcbeic habcre aftus hbcro'! fcn formalitatcin 
."^, iliami<]uia 11 ca caruiirct aliquamdiu,& illii^ 

looo nullam aliam haboitfec , non fiiillec tunc 
tam perfcdhis. Hinc cc;o .ir^nmcntor : Fr^o 
k fortiori Dcus illc catcns ci funn.ilit;uc;ncmjie 
continendl & vjROK produdliiua IVtn , qn« 
pcrfcftio ex conc c pni Ino long^ maior cll,qu.iin 
volitio creandi ipliim 1'etrum, ablqucdubio non 
icflec cam perfedhis quam Dcus qui nunc exiilir, 
* c^mlocodaspet^BAicMusnihiliknouoh^Niip- 
fcc ille Deus. 

Vbi aducrte contra quofdam, non efle in Dco 
duo quail anjibiwa tatione noftri » vnum on^iiir 
ftotentic yc*Gc»'aItenim pocentiarpFoduftiuc 
Pctri & Pauli in partiLii!ari. N.im nns nc^.iircs 
orarciliones obiecbuas. nihii aiiud dicimusdle 
Boroinem vt 6c «qu^m omnes horolnesconfitsc 
cognitos. qood idcm dico de omniporcntia vc 
fic , qtix ettam rationc noftia nihil cft aliud, 
quam .-iggrcgarum otnnium potentiarum parti- 
cularium confusc cognitarum a nobis : h.ic au- 
tem confuilo non eft in abic6U>,ergo in illo non 
fiinc duK ilhe potenche , lisd vna totalts Sc 
jnidtx p.iniales , qaat vc fic inccc fc poilunt 
optimc dillingui. 
49 ReliSti ergo hac folutionc , alitcr obie^'oni 
it«{MiVM ce(pondcndumeft,licct hic terpeftus in parri- 
^$»f «Mfc culari fit eflentialis Deo, non {de6 neceffum efle 
tS!Sm§t viiioncm ,qUx eft bcatitudo , ille diftin. 
mmSdk Snatur : nMuc enim vt fitict hominem viiiQ 
Vw. MMM. beaMJlCCeflumeftnihil nrorrus iirnorari cx parre MaMincceflumeftnihil prorrus ignoran cx parre 
22* ■ infinit.T pukhi mninu-i, 

gU^^Vi"* «tli aliqua cx minimis ignotetur j adhuc mancnt 
fuflKciences «d beatificandttm IntellcAum > pne» 

fcrtim quando maiorcs perfctflioncs omncs co^- 
noicuntur , ficut contingit ^ quando nofciciir 
Dcum eflc produdauum (mundm, licec^ qwe finc 
illa omnia , non fciattir. 
CtniimiimA» Rogabis , quo pado Ucati vidcant in Deo de 
^Mtitir ». tiouo res contingcntcs , quas ab initio non vide- 
**• *V^'" runt. Rcfpondco id non fieti pcr vinoncm bca- 
fmrmttttH- ^ ^^^^ muiatur , lcd cadcm rcmpcr 

roanct|eademaiicerolcmpecmnen$,iiQnpoieft 

de nouo rcpririentarc nouanl creaturam. Ciira 
enim rcprxrentatio itt ipfa efTentiavilionis,!! de 
nouo habet repnrrcntacionem noux creatocc* 
opoRcc n noitam habcac cifeariainxognoCam- tur crgo per renelaiionet aAnales vd cognitlo^ 

nes n.i'i!i.,b dc nouo acqiiilu.is. 

Dixi lopra , non oronia dccreta Itbcra Dei i» 
cognofd necelIario3kBeaiis,eicvivi(ionlsDei: 
oportet cNpIit arc, .in f.iltem aliqua,& an poflint 
omnia. £x materiidc a^ibus libcris Dci , hce 
diflicultas omniiio pendct ; iniinuabo fareaiter« 
qHidinqii.i!ibctfententia liiccndum lit. 

Qiii cum l*atrc Vafquez aclus libctos Dci, yyf^**** 
nihil rc iut rationc inctinlecum Deo addere ^ 
opin.iinr,Mi:lirnlamipramcreatucceuftenciam, AOm kLf 
negarc cugitur, in Dco vllum aOuro libcrum vt wW 
calero videri poiftj: nam vi CRlis,rolum addic ''«j'""^ 
creacuram exiftentero m Wfluec wccm non eit ^^^^^ ^ 
in Dco formalitcr. t j,,„r. 

Hinc infcro P. Granadum fcntencix Vafquei ''. CrMn»<tM 
dc adibus libetis fubfcribeniero^roalc docuidc ' "' i^f"'»- 
PrimiN , cos aftns vidisri pofle in efleniil Det, 'J,'^",',' '^,'!*^ 
non qutdcm vt in nKdio, fed qu.ittnus Dtus o,^, 
cft ifbeciescrtoturarum , & tetum omnuiro cou? tMtu^tufr 
no^biltum. Dfco , mtli iwc doevifle.qu^, 
ficut Dcns i cnitus r.il inrrinfccum h.-ibec , in '^f" 
quo coutilUt ratio adus libcri vol)tiui,lcd hic Mam.ft»H 
provt calis, Ibl&m addiC mfam crcaturain -, iia ^tmhtm M 
fimilitcrpcnitus ni! inrrinfccum h.ibet ,qH6d lit "intnfnmH ' 
fpccics dccctminata fuiuritionis Pctri m.igis, 9"''^ ^ 
quian f(inintiom's careniic Petti:crgo neque 
in Deo vt fpecic , ncque in voluimitc , n( <jue 
aliomodoquoadmcrmlccaDci.vidcii pjulU.nc 
crcaturx.vt futursE dctcnnitiat^Acidcnieftdc 

attibus^ibcris I")ci. 

Sccundu , non benj idein auAor traft. 4, ^ 
dc fcicmiiDei,dirp. 1. docet foldero adus !i- ^^^^^^^ 
facros Dei , noici in e(lentiA|»on ^uia haec lit „ ,/i 
curo illis connexa , fed ^uia eft obicdnm magu /,» J o>i, «« 
principalc i vel enim intcndit , ailus piopiic in /»'*^» 
«ilentia videti , & cunc ex d>^s tciiciendus cft} 
vel Ibl&m docec iromedift^ bi (c cognofci id| 
quo cotnplcnt-.ir atftis libLii,id cfl .ircaturas 
iplas : idco autcm eas in Dco vidcti dicit,quia 
Dcus eft obie^m principalc; 8c tunc abuticut 
votibns : niillus cnim qii.mdo duo obiccVa in- 
zqualia noicuntur inmicdiat^,dixit, minus prin- cipale in m:^is principali cognofci : nam nofci '^»''' • «fi 

in alio non Hcmnntur cx rationc princip.-ilit3- /*'"•"'' * ^ 
• r 1 VI j ■ j • ; "»««1« , »•* • 

tis,lcdcxcoquod viuiin lit mcdium adnotitJam ^i^^Wfac» 

altcrius , & vnum [ vt Ju am tnfcriiis) nolcatur 

inimcdiatc ic \n itiko » altcium mcdiatc Htin 

obliquo. • 

'»Tcrti6 , male idem docet dirp.4.ftmttaliliert ^f'"* 

Aoici in fcientiii media de illis , & in vplivipne 

dandi illud «iliilium , fub quo cale fiitorum ,^,,„iui 

prxuidcbattir cxiftens : nam ipfa cti.^.m fcitntia ,^,4. 

media ic volitio dandi auxiliuni , quatcnus po^ 

tueram abcfle ii Deo. feu quatenos contingentet 

iii co c.Mllurt, iiifctn^it ircatu.a: .•ibloliit.un* 

exiftcntiain, ntinl peniius lunt in Deo , icd com- 

plcnmr pcr ipfam cre a tuc am : crgo in Dco le^ 

cundum iiunnrccnni , ncc fcicntia mcdia , nec 

voliiio libcra uolciiur , & confcqucnter, nec fu-» 

Mra vlla in tali lcicntiaiqait vt tcHs hon cft Dcp / 

intrinfeca. Vndc mcum .it>um fiirisrum ablb A'»"*'^ 

hitc nofci in fcicntia mcdii, &: volitione dandi ^^^,/^^ 

auxiliuro , nihil erit aiiud,quam nofci futuri- ^ Jfit^ 

tfoncm abfolutam o|-tri5 in fururitione condi- timt 

tionatiillius ,& in fururitionc abloluta condi-iw 

<ti6nia«pcr !u>c autcm non ollenditur mcdiani 

exp.ine Dci.fcd folum ex parte ipnuscicata^ 

rar. Qiiod mcliiis intdliges cx diccndis rotitra 

-eam. (cntcntiam , de aciibus hbcris : prolMbo 

.caim» rct^ Dcom nihUfciic de iutuii»*nc4. 

K 4' f" Digitized by Google 116 KoD. DE Arriaca Tradatui De Vifione uominibus DeL tMti» f,- 

dMti D t i» 
Inmftmm eis dcccmere , ium horum doftrinarii. me vide 

difj-.iS.a niuii.-. 

aiitcm Sccundu dicunc , a^Vus libcros Dei 
aJd quaic cllc quiil ipft imrinfectiin , fiuc fint ex 
lutin ,1 iLi,i!iit \ !i(iial:tcr Ji!tiiiCU,iciicntur dicc- 
xcpuJlc lu Deo calc^ aCtu^ viJcii,Ucct non iit ne- 
fWWifM» ceUArium vt videamur. Hoc poftcrius ex diAis 
conclur.i.maniYcllccnnll.it:priinurii v(r:6 liudc- 
' Sl cur » qui^ atlu:» illi func aliqiud rcalc , & in Dcuj 
crgo poilunt cognofci per vifionem Dci. 
Sit f'lf-ni Obrciua tamcn Primo, cos non vidciidos in 
iUi,n m /«■ cllcntiaDci ,vtin mcdio non lolum rcali , fcd 
mrn n,r,jf4. iicc viriuali t non rcali , ijuia ab ei*non rcilitcc 
Tf hmi^' ****""g'*'*"*»'r; vcUjiiia li diftinquantur ( & harc 
fit probaiio(ecund« partisj elfentia rccundum 
pr.cdicara nccetlaria non h^C connexiohcm 
vli.im cum cis ,vt aAnexiftcnubaStinagisqaani 
cum o^poliiis: ergo rt exiftentes non pollunt in 
Dci ellcntia, vt in mcdio , vidciiidicuntur au- 
lem vidcri in DoOt id ell, vidcti cxiftcrein Oeo!, 
& pervifionero Dei. 

Sccundioblcrua, in illis .i^libus fic vifis polTc 
fif infii fnf vidcii creaturas , vc iuiuras : ^ui enira nokit vo' 
«lArt litioncm efficacem Dci de ctcando mondo , cum 
/Smnm. tiequcat mutari aut fniftrari , co ipfo nofcit 

' ' filiurum inundqin ; ouod dc fcicntia , ^uia infaU 
hbilis eft , debCt aMcni modo intclligi. ytriim 
autcm ea futura nofcantur ibi abftracltiuc , non 
ei\ huius loci. vidc qux infra difp. 1 1. ^cr tocain 
dc mcdio cognitionis abftca^Uux 8c qtuddicauoaB' 
ducco. a 
BmimfBtm Vltimo obfcma in hac fenteniii dicendum, 
tai^ polTc diuinitus vi.lcii omnes adus liberos Dci: 
quiaiicct numero lint infinia*proptcccreaturai Ins^iiui liln coriiccemitateinb)fira'cumfnturasjnontamea 5^ 

tepognJi intinita vidcri in Dco , vnica criam vi- 
fioiic. & de fa^o in fenccntia probabiiiori, 
anima Chrifti Dcmiini ea omnia futura vidct. 
Jc quo fuoloco. Hoc autem sifornoi i conilibic 
CTt ducndis difp. 13.3 num. }l. dc polIib;ir.aic 
vifionis crcaiuratum omnium, nou rolum futu- 
farum, led & poUibiliuin in Dco. Excipio hic 
adhim illuni libcrum Dci cnca durationcm a:iec- 
nam iplius a€tus : nam fi hic vidcrecuc ab ci VW 
lioncdilUndlc, eo ipfo vidcrct fe duraturumiB 
«tctnum , & anr.iliilan iion pollct. quod eftai^ 
fucdum. Scd dchacdificulcace «libi>nuudnc 
Ji.tom.difp.i.rec):.!. 

Dcniquc illi qui docent i£bas Hbcrof omnino OjfM» 
eflc Deo intrin(ccos,liea nccclfariA includant •«» «^«m ^»- 
in obli^uo & de connocsttO ipfas creaturas vH in ^IXHT 
explicationc hm'ns ienccncije , debenc rdabi in tt m Han 
fcntcnci.im IWafqucz ,vcl in prxccdeutcm , vt (Tummm. 
inferius luo locq proiMbo : vndc in fimili, quoad 
viiionem aAuom hWniminidebenc di&ucrete ^ 
vno cx hts duubus modis luxca ientciiiiaiii»iB 
qaam dcflexenm. 

Non pono vt diftinftam cam fcntcntiam, ""^/^** 
qux actus libcros Dci dicit non circ libcros in 'J^' ^j^^^ 
eilc cnticatis, fcd in clfc dcnominarionis. nara 
hxc dodrina verbis ad pranrcdcntem , rc aucem 
ipia .\i l'jrrcni Vafqucz , vcl n ) iccundam fcn- 
tctitiani cli [cduccndai vc .S: altcia, quiC pct 
rcfpccUun rationis coldcm achlS CXpHcaC. dc 
quibus fuliits infra. Sufficiat luec ceti^ilcpio 
ptxfcnti quxAionc dc vinonc corum a£biuii^ 
qux codem roodo dc cognitionc ctcttanKumin 
ipfisinccUigcadaiiiiic , DISPVTATIO DECIMA. 

ytrum in Deo, ^ ex Deo, videri fojfint cKaturx. 
On a^o de frturis , cjuia in fiiic 
prxceueniis dilbut. dixi , quid iic 
de eis rendcmram. Dobium au- 

tcm prxllns non cft , an crcarurx 
!ecundum quod coiuincutur cmi- 
ncmcr in ixo ,in ip(b polfinc vidcri: eo enim 
ipfo quod Dcus vidcuur , illxin hocfenfu vi- 
dentur j ac hoc non cll vidcrc crcaturas , ied 
Deum, qui iilas continet. difficoltas eigo t& * an 
in Deo ipfo , ctiam creatucK (econdibii piopnas 
cflcncias videti poifinr. 

S E C T I O I. 

SenttutiA r .yafque\y 

QV I di!p.f o. acritcr contcndit, non polfe in 
Deo crcaturas vidcrijdirput. vero (i.fiisi 
^ ^,. oftcnJir, Aiii;u!tiiium , licct oinncs fcrc Schola- 

f. 5w4r.t ftici fempcr iudicaucrint illum pro oppolitj fcn- 
tHtaiit s. tcnita flctilTc,nbi foli faucre; vndc illumanullo 
.^uf^nmmm Scholafticorum bcnc fiiiflc intcllcctum innnuK. 

*i^fimy4'0. ^**^ <^3P' libcrat ab hac no;a 

' ' omncs SchoIafticos,& ofleodit clacc Augpifti- 
nura aduccfari l^Vafquex. pcoqno iic 

SVBSECTIO I. 
CKeat AngmBim AefUe»t». 

•1 "CTsi accurati, ac, vt folct , valdc folidi 
jCiP.Suaicz dc Atij^uiiiiu mcme (ra<.kaucii^ UtfMl ertmt» 
t«tin Oi$vi vr paulo anrc dixi ; placoh tamcn brcuifTImc 
quxdam ubfeiuaic , qu^S OOnftct quid S. Do- 
dtor fcnferit. Ciim palBm At^ftinus Iib.4. 
dc Gcnc/i aJ litccr. cap. 14. ; I. & .^, l;bro i. 
6j.<^.Tftionum,qu.cft. 16. «Stlib.^,. cc Ciuitatc 
Dei , cap, is. te lib. 1 1 . cap. 7. & i o. doccat ma- 
nifcfti' , crcnturas viias fuillc in Dco ab AngeliSt 
hanoquc viiioncm vocct Matutinam ; cognirio- 
nem vccd canimdem ccearacarum in lciplis 
Vejpcrdnam : P.Vafquez opinauic ab Auguftino 
hfeo praKis^ doceri , crearuras in Deo vtuis, quia 
in illo contincntur , & funt ipfc Dcui ; provt 
S. loaiuies Apollolus cap.i. att , i^yl fdhnm 
in ^ 9it4'trm. ad qux vctba tpie Auguftimis 
aic , crcaturasconccntas in Dco :bi ciic \i[..iti, 
iminortalcs , &c. Et hoc cft primum fundamcn- 
tum Valquez pro hac exfJicatione : non em'm 
dcbet Auquftinus alitcr intclligi, dum diciccrca- 
turas cocnofci in Dco , (|uam dum dicit eiis io 
Deo cxi Aere i ied non exiftunr in Deo ftcuiMii^n 
pioprias rationts , crgo ncc lccundum proprias 
ibi nofcuntur. Pro qua rc multa adducic loca. 
F.go tamen omnino iudico cum D.Thom^, 
P. Suar. & omnibus fcrc Scholafticis , Augufti- 
num intcrprcianduin provc veiba ipiius exprefse 
fonantfVC ccnfiinic creanuas vc condiftfaiAaa 
a Deo , tn Dco pcr vidonem mttuttnam ab An- 
gclis cognitas. Ncque hoc areuinentum Vaio. 
.-iliave ftacirn ponendaacogonc ariam dare AuguIL 
io(crprctatioaan«qaam cius vetba requiranc. 

Kclpoitdco fHMM ^ ttm viik 
Amiht M> 

d^€tttamm 
m Vm tm^ iniHttmtt' 
funt.wmtim 
fmMmfitmi. 
mmtrittft. 

Ctmtrm Fti- 

tmrt uit 
frtftitga 
n Ut mm Dlgitized by Google Rdpondco crgo Primo , creaturas in propcfo Secund6 ca fidurio Pacris Vafqaez ceiidtor: 

gcr.crc circiJcm formalitcr cum Dco .omnino nam conuncntia cte.itur.irum , qu.un Dco cri- 

tciinini:> icpu^narc : vndc <^iundu lo<jiiicuc Au- buit , rc ipsa nulla videtur eHc » & longe alia ab 

guftinus dccxilkmiacaruinDeo,nullomodo Caquam Auguftimis agnolcit : vnde iicet quam l^iAl^ 

explicaripotcftdciliisinprojiriugcncrc: ateas ponit Vafqucz non lufRciat vt vitlc.mtur in /*•»«' 
in propriogcncrc cognolci in Uco vt in mcdio, - Dco crcatui.f , lufficici quam ponit AuguiU- ^ •^f" 

noneftinwr^Mignans, viinfia oftcndo:eigp noi, Probo antcccdens : nam Vafqucz lolAl»JJ^^ Sm^* 

tianbcnea^itur,AuguftinusDondocuicccea- agnofcitinDeocontincntiam raiionis pcr no- ntmti vidtt 

■ cucas in proprio gcnerc eflcin Deo,ergonec ftrum intelicdum »idc6 ca difp. lo. num. lo. trtMtttM. 

. doeuit eas in Deo cognofci. Coniirmo ideffi. Dcumrcipsifacit oummo abfolutum acreatu- f, 
cadcerexcauffiscceaiis.inquibuscx iencencii» m,&aam. ai.condudic • refpedum caiionis 

«* ^fi» V*'*!"** poffimc fognofci efTe^, nonruiE«ece,niationeiUiasinDeocoenoi'cah* 

tfuA g i" »<jftra animj^eiaf adkus,in igi.cc.iio:, turcccuturar. Atqui S. Augtjftinus nonloquicut Vt'>\°> ^ » 

&c. ibi autcm wm poceft dici «««/«r in fripm de eo ccjfpc^ & concincDcia cationts : loouiiut 4 -^^ ' . 

gntfie tB igmr i tc , imiBeSm & ^fUmta^ «nirecIaKde AngelisDeum videntibns,vMnaI* i^,' 

t!f,in fnrcprie gcnert fimi mumm : \\oc enim in lus tll rcfpcQus iationi5,inxca.ipfum P.Vafquci. >, 

tcrminis repugnatiat hocnon obftancc,bcne &dumlo.innes Luangclifta(quemadhoc pro- 

- ^'Vdkicur , in proprio genere ea pofte in animi& poncDro Auguftinns interptetatur ^ait*Cap. i .qu« 

* igne cognolci , im6 adxfjuata racio cur ibi pof- rada funr.clTc vc-l fuilfc vicam in Dco , certc non . 

nntin proj)riogcncrenoici,cftilla ,qut)dlcili- attcndit ad rcfpcdum rationis ,fcd rc ipsa in ■ ^ '.■ 
cct contineanturin cau($S,non quidcm forma- • Deo dart eam continentiam aileniit : ergo datut ''^ 

4 licer, fcd ei-nincntfr. hinc oftcnJ^tnr ctiani t\ mcntc Aiiguftini c]uidquid Ccqoictnit Vt 

lucclocacontraiiacdc Patri Vafqucz .nam Au- cogno!canturctcac»ira- in Dco. 
AtMm'^' S"'^'""'' fi™ul'curacognitionc creatu- Secundum illius argUtncntum cft,qtii»Ao* ' , : C 

wi/r«i./"?« raruminVerbojConiunxitillariiminVcrbocx- guftinus lib. 4. dc Gcneii ad litteram cap. jt. * - 

tmr*Tumi»n. fiftcntiam , «on id fecitvc doccrct co prarcisi utiFiilfMtft r/esp*r*^MUnneJf€riaerMt &iftne»g~ *kAm Ml' 

xii i,rHm modoillas cognofaioVetbq,quofunilin itlo, fuiittfni d^h^mntm' k mmtn ammMtfliter ''^' «■'ff"* ' Wio^qic poioetint in Vcrbo hife^etffu^^fmmmUtrxx^o pec folamcogni- f^T^*^ 
nofd,dixit , ^iii^idfirtttmt ii iliiitm ^ /nm vitt. rionem matucinamnon difttnj^ueretur crcatura D„e*fnui*. Cintti 5*- Secundd reipondeo , Auguftinum fxpc po- a Crcatorc : cigo r.on cognoltcbatur crcatiira: ntm , Ar-f 
mhU». fMMneie vetba, quz oftcndunt non id iignificare,^^ienira caincognouiirctAngclusydiftiiuu0e{eag} 

«fcvotofleiquodpiuat Vafqucz:namiibro 4.deWec'iamDeo. ' ' ' ' ^ ^"iji^ 

mmiiu*m» littcr. cap. 51. ait : Prih vidU in Scd in primis oftcndo argamcntum nimiiim ' 

iipmnfn'^'"^ ^ f"^*^ i » f^* ^£*.ui^^ ^ probaic :itam ctiamiicrcaturs nonfailient ibi Rf^ixiiM 
|iST quatennsminihe fimcidem cuin DeoiMnwtii^ v «ognitc , adliuc camen diftindbefuident I Crca- 

faciendi : Deus enim ncn fit : crgo Auguflinus torc : qui cnim nofcit Deum cir- cnsi3fc& in- f'^'"*^^',^» 

loquittn de illis m proprio gencie,& non ptouc iii\icum , nofait etiam co ipfo illum diftmgui i 6 M|> 

ftim idcm cum Deo ;& hocferc modo-inaliis crcaturis finitis ,quas faltcmin communi tunc wSmm.-^ 

' locis loquitur : crgo dnm dicit crcituras cogni- oportcb ir apprchcndcrc ; ficuc qui apprehendit 7 

tasin Dco, non locjuituc in coJcm rcniu.quo anim.1ir4tiou.1lc , .ippicliendit co iplu , lUud di- KiffonJtt 

dum dicir iilase/sc idcmctunDeo. quod adhuc ftingui ab co 4U0J difcurrere non potcft. 5»«*«^« ; >*f 

e.\ dicendis pto noiki&nte|ui| ftatiia. dacius Secundo tcipondco , Auguftinum ibi potius 

f apparcbit. contrarix faucic fcnccniia: : ciim cnim iilis vcr- inf,^fuff»i^ 

Ctnira r»f Tcrtio rcfpondco:acexipfoVafqdez probo, bis dicat dc ci creatura , quod iam aliter cog- lur ennk^ 

tAtCrrsiurd Auguftinum a Dobjs ftare :coocedic enim Au- nolcatur in fc ipsa , fupponic , illam ipfam qua: 

** trgi' g"ft'"tK veram creaniraram in Dco concincn- in fe cognofcitur, fiiiirc cognitam in Vcrbo.quod 

im tmtrt ^iam : atqui c.x hac rcftc fcquitur etiam iii icn- falfum cll in fcnteiuia Valquez,iuxtaquam crea» . ' 

trtpnttinti rcntia Vafqucz, poikc in Deo crcacucas vu^eci: tuunonfuitvecePrimacogiuta.i|rli^.iblwsinfe 

, crgo AuguIlinuscamvMionemadmictic.' cteator,creaturaveci6ipfavnic^^t(&tocognica 

jlg^ Dicctfincdubio Vafqucz.vt vidcanturcrca- fuit.quod aducrfacur Auguftino. Ikif^tnitt 

turxinDco,nonfufiiccrcquodineocontincan- Rci^ondco Tcni6,iujndixiirc Auguftinum, 

' > tur , ied vlteri&sdebereefseelsenrialemcontic» ■ cognitionem creaturx in' fuifle neccilariam, ^'^^'^ 

_xionem Dci cum crciturii , quam negat Vaf- ob cum fincm diftingucndi crcaturam .i crca- ^^,„„„1 jft^ 

Kt|j9^z * ^ confequcntcr ncgac poitc crcaturas tore feu Dco , fcd pixcisc illum dixifte > eam netijHvU^ 

^ jn^Deo videril oognitionem qua diftinguereturcreatora»lbHlk ' 

•^^HactamcnfoUnio Primoreitcitur.quia , vt ncccirariam: quod longc aliud eft, fuit aiitcm * 

-'rafi^A. .a. oftcndam , co ipfo quodsyalquez neceiraria , quia, vt iupcriiis dixerat, oftende- 

fine oonnexione admitric Oeton ita coiirinere bat iUis-Deus in a£tu exerdto , quiim cflet aliud, 

crcamras , vt poffit eis torum efTc & pmrdicata vidcre creaturas in Deo per vil*ioncn> beatam, *»/)«»d»* 

propria ac indiuidualia conferccitenciut ciiam a viiionc in proprio generc. Vltimo , licct dixif- flf»"»- 

fateri, Deum vc oogpicumpolleede medinmad fec ad diftinguendum , eire neccfrariam , poftet 'j^^iJnt,ft4 

cojRiitionemearumcreaturanun',quia nonpo- id facil^ explicari,non de neccflitace iimplici- fttufuimm 

left magis eiTe necedaria connexio ad manudu- tcr , fcd fccundijm quid ; quia ecli pcr primam ^ttid nttifff 

c idum in coenitionem creaturx , quam ad cognitioncm fuiHem diftin£kz , per fecundam ^*" 

phyiicam ciiirdcm creaturz produAioneq^. tamen diitingnuncttt miodammod^ meliiks, - 

Md m6 quia pUii cft produccrc qiiim cognoicerc, quia in a^ ejterdto videntut iam ejtiftentesj 

»'«»' potiiis .id produiboncm dcbcrct clli: maior priiis autcm roliiin crant notx vt pofTibileb ; cft 

•M tmiii* ^"!^^^^> <li>am vt fu racdium cognirioniszecgo autem experimcmaUs hxc fcientia valdc vtiJis,ad 

^Xit .me Angumnus conttnentiam veram admirent, ea qaae nota eiant vi poffibilia meli ds perdpien' 

& dc ncrcflit.itc cnis conncxioni . nihil dixcrit, da. Sic ipfc Dcus.ctiamfi noucric munmiin pofli- 

pio nobis cenfcadu^ eft comia Paucm V^q^ucz, bUcm pecfcdtl&me > Sc o^cia Cbrifti poiTibilia» Digitized by Google ii8 R 0 D. D E A R R I A cj A Traclatus De yifoae ^ nominihus DeL 

iiifinaec , afTcrens diaerram effe vonn» m«n4 ab 

alio mane: Fachim rjl Jlud Rcfiiicabis crgo: non camcnperfcientiam eammrenim vt pofli- 

biliuiti ca^iit tariLain volinitatc:n , <[.i.un Jum cas 
cngiiorcit aaucxiicuras. nequc atnplius ibi Au-. 
guiHiiascontcndtr. 
A'h<c nit- l'ci li!tvinr .iJliiic rccciitiorcs ;iliqiii , & Au- 
nnet nt(*ni iruitinuiu noii agiiouillc cogmiioiKni creatur.i- 
^''"der,''^! conaniur probare. Primt^, 

Xri' e'*'i»- 1"'* non dixit , vidcri faClrJS , fcd 

MU t» Dn. f^icicndas. hxc taincn ratio v.ildc ^atum pro- 
bac , <fUi tam focienda quam facta liinc creani* 
, r.v,crL'o .1 1 pniKt-.nn pr.irens impcuinens cll, 
- - ' ^ quo 1 dixciiii/^iria^f vcl/*;/4 : nain \ trcmiic nro- It mdtn im A-iJuff-.Ht 
affnfri*! do ell aliqtiii (liftinflom aDco & crcaciunt&, 
iuxta Aut;ulUnura,ea vidcntur in Vcrbo.crgo.Sc- 
cand6,liccc daremus non vidcti vt fac^as & fa- 
ciciulas , non proptcrca negantr ab AttgllftinovC 
polllbiics. dc quo hic prxcise agtc 

Secund6.argucmt : Augiiftinus fiimic Vetbnm 
pro FiliOjDun cii^o loqiiiturdc viiionc in om- 
uipoceiuia dcc^aaioia Scliolallici. Coniinnant. 
Nunquam eas Auguftinas in omnipotcntil 
dixit Vkbri : crgo non loquirur ad incntcm 
fcholaliicain.Ncquc hocinulcum vrgec-,&qui- 
dcm Z(|u2retorquerar concra arguentes : nam 
ipli a.1 iiittunt Au^uftinum laqui dc rcuclacio- 
nc facti .-\ngciis : atqui ea rcuclaiionon nugis 
fit per y erbum qoim per Patcem , aut pec Spi- 
Ciium fanc>u n : crgo cx hoc capitc ncqu.rqua n 
fuadecui' , Au^ulbnum potlus locucum dc vi- 
lione crcaiuraram in Vcrb.j per ceuelationcm, 

7|Uaillpropri2, vt Scholjftici loquuntur. Ablo- ^ 
uti rci*pondeo,e6 quod vcrbum in Scripcoi.r i w 
0 loaanc pomiurquan id, per quod fadx func 
cvcxiwix •.OmnUptripfMmfulafioit ;iaremerit6 Aujjuftinus poiuit lcx viiionc» bcacas diuetlas 
in Angclis. quodellabfardam.Refpondeo,ne- 

g.inilo coiiicqacntiam , fcd vnam c<c camdcm 
qiiaccnus rcprxlcatabat crcatutam inDco vo- 
calle vnom maniiquatentti iUam in fe ipsa, v cf- 
pcrum-.quatcnus altcrim inDco,a!tcrum manc. 
Hoc auccra non potcft in Vafquca fcnccntu vl- 
lo mododici ,quia co^nitioilUmacacina nec ^ ja^£. 
rationc potcll dmidi in nuiltas matucinas : ne- , 
quc enmi cxparcc obicdi quRiquain diuerfiim ««r. 
aflignarl poteft , quod dicatar cognitnm pcc 
vnam,& non pcr aliam. ^ 

Tcrtium tcihniouium quod fupraattali c» J^*^ 
cap. j 1 libri 4 m Genciinad liiteram , vbi ipfa ,r„/"^ 
facicnda prius in Vcrbocognita docet,4f poft- ' 
ci facicnda, nonpoicft dc iis , qu iicnOS fbnt • 
idcm cumOeo,intclligi ivt ficciiim non funt 
facienda. quod ip'u.n ille in aiiis locis infinuac. 
Icgatur capui 14. & 16 deCenefi ad lirterarti. tf„, Auguftinum td,quod propriuin eft omnipoicn- 'UH, cmtif» Fibo icu Vcibii cribuifTc. Secundd , ciiin Vcrbmn vc talc , dicarur in erdine ad cognitio. 
fntmUHu. nem , per modum reprxfenratint creatararain, 

tiibuiciir ci (]u >d pr..>jM iii n efl lcicnfi* Dci dc 
creaturis pollibilibus : in ca cnim fcientiiietiam 
pofltint crearnrc cognofci. Hinead confirma- 
tionc.n conftat.cur non fccctit mentioin ni ..■n- 
ntpotcntrx : tnnuit cmm latis cxprcisc , lc .1c ca 
» Ioqai,duni diciteas cogno ci . quia ptincipa- 
lcscaulfasipfius vidcnt , caulTa autem cceaiuia- 
tiim cit omnipotcntia ipfa. 
A»tu!fm^, £r Aui^uftiiium putallc creaturasin Vcrbo 
tur», viiirt^'^ pollc, cxprella ipliusvciba lonant : dc- 
inyttif. bent auccin in proprioicnru incclligi ,& vt ia- 
10' cent,nccviolentcrrctorqtieri. Conhrmo. Nof. 
quam Auguftinus limitauit c^m fcntcntiam , vt 
dixerit, tantum crcaturas in Dco cognofci qua- 
tcnus ibi func : fc.) fcmperdixit,f«f4 i^</Mnr; 
qux eftcaufalis illiusconcluiionis :idc6 eniin 
poiTanc in proprio gcncrc cognofci in Deo,quia 
inslij contincrttur cmincntcr , vt dixi fupri. 
Malc aucem , ilUm q«iam Augdftinus pontt pro 
«m iMmrarcanllali Vafqnez facit limlcacionon ientenfi:r, 
jrjM j; ^^*"' ^*^^ dicerec,^i(iif«w»ySwr '^. qux 
j^^^y^f^ cft violenca cxplicaiio. Sccando,cikm Augu- 
ihfimtt .ftinus volacric (ex il?oYr1tes,qu(ba$ Scriptura 
docct mundumcrc c'< 'i:.i'n, c \;;lic arc ilc ^og- 
. nitione angtl.cacarum rcrumin Verbo,&:in 
, icipfis, tc cognitionem in Vcrbo vocaaerit Ma- 
turinim , co^nirionein in fctpfis Vefpert niin, 
non poceft n m dici pcr cognicionem Macuti- 
it-mM.vnt nam fuifTc ipfai cVcacura; cognitas f n fno gcnC' 
mmtk D-um, re : fi cn'm ("obK Dc is fulircc coi»ntrus , idcm 
trtmunu vnjmcogoicioncm Matuci- 

Dm vi/au cognitum , qood per alcecam M^tarinam; 

cum camen contracinm cxprclsi Anguftinos & alia qux initio Aibfcclioiiis citaui. i;)cniquc 
S. Auguilinuminhoc lenfuintcilcxit B.Tho- g^pQ. 
mas apprimj tn eins dodrinS vevfatas , tc ecte» tmt f. Jbi- 
ri Sch<)l.iibci , qui ci omnii I.Jv i , qii.« Vaf- xnHiiBW. 
qucz adducit.pctpcndcrunci piobabilius au* 
tem cft,Va^qacz non alTecatam mentcm S.Do* 

^loris, quam D Thomam cctc o quc omDes.0C 

bcc pro Augullini mcnte fulH. lanc. 

SVBSECTIO II. 
frmum argumentumex indeftndcntli 
Det a treaturu ^ofibUibiis , 

1L L V D fit . qnia Deas eft ab^olatas omnino ^ ylc^^,t, 
4 crcaturis : crL;o bj ni>ii [ olVii:ir in illo vi- ^^y^ f^, 
dcci. Confirmatuc.Siotnncscteaiurx tepugna- mifrtmmm 
rentjDeus adhac idemclTct qai naac,trW' mtm^Utiim 
mcn tunc non dui crct in cognitioncm CCCata- ^^'^^J^ 
tarum,ergo ncquc nunc. mtUUu 

Vbi obferno , aliquos pertnitcentesPatri VaG 
qin:^ oinnipiircnti.im non circ abfolnci con» 
ncxam cuinctcaturis poftibilibus, nihilominds 
fcmpcr rcrorqaere argamentum in eamdem 
Va qucz boc modo:SaIccm fcicnTi^ abfnluta ab- 
folute & dcccrminat^ tipr.r cncat cicaturas: 
crgo faltem in ci poteruntdcfaAo videri. Hcc 
tamcn replica P. Vaiqucz parum nocct : erem'm 
ip:c eodcm modo dc fcicntiadifcurrir , quo dc 
omnipotcntiS, fcilicet ,caro coum pocuillcjna- 
nere in Deo etiamfi creacurz rcpugnarenr,alio- 
quin falrem rarione fcientiz faccrcl Dcom de> 
pendcnccm i ci caruris , qaod ipfc rcfugtt:crgo 
ficnc obeam indepcndenciamomnipotcncisin 
ciTc cnritatiscontendic, in cS nnn pnlfe videri 
crcaturas.codcm planj modo diccrdc f ientia. 
Qudd ai^fm dicacur defafto Deus abibluri 
noKenserearurj<: , parum foaat : nam ettam df* 
citur abrohirc [loiens cas prodiucre. McliiJls 
ergo arguinentum Vafquezficin iprum rctor- p^j. 
quecur,qu?a lieec Deas fie abfoIu'a« it*reataris: „,j ^ „t 
ramcn dc faiflo incriniec^ cft poccns tlU^ tuo. »jhutinir,n- 
duccrc, & casdefadoperfeAilBmi cognofcit. iiti frtdHeit- 
ctkm ergo id habeat fine vIU matatinnr,cdr non 
p^rcrit ctiam manu du crc finc vl'a mutatmnc, 
in cognitioncm crcacuraium } non ennn roagis 
repagnat . Deum in fe omnino immutatom, 
pofPc tranfirc i non cotjnofrente tn cogno- 
fccnrcm , & a r :on conrincntc feupotenrc pro- 
duccrc :n cont neMte n 8c poicntcm producerc, 
^oam qu^d quafidc nono fiac mcdinm , in quo 

aiij Digitized by Gopgle Difp. lo. f^tnm in D»«, Dt» tiderifdfift mstime. Seft. i. 119 . 

«Kj poffint cardctn creaturas cognofccre : nee in 
lioc Mtcric vlkaflignari difparitas. 
Cmirkt»- 'Vlterids hoc argumencum contra Vafquez 
n«ii^:Ji »»» reiorquco : nam ipfe admiitic cogmtioncin 

Dt» c*t<*'*'U'" ^ Ocojlicct non in Deojac A Oeus fM oisftioncs , quo id obrinetur prscisi , vc 
ett»tf{ummr, abiblotos i creaturis ,ram non poflunt ek ilia nanr ittintelligibilia : hoc autcm videtur 

ifui» <J ipfo crcacurjc cogiiorci , quam non polTunt in ' ' — ^-^- - ia. j.i 

^"TV^.l^ «pio: fitut eniin, quia lapis.cil ablblutus ab 
"i*"*' /ngelo,non foldm in lapide non potetl vlio 
roodo cogno ci Angclus ; )cd ncc cx lapide , id 
eft,,cx cognitionc lapidis , non puteft infcrti 
tm- coenitie de Angclo;crgo (icuc non obftantetle» 1} Nibilomious ca refponfio c. num. i }. & 1 4. 
reiicicndaeil: nam diffitultatcm di.- a^tijus li- 
bccis.qiue proc(us cfl iiiincclligibiii!» i. nobis, 
fine vUaneceStucettansfert ad alias innunic- 

tt 

Myftttium 

indignum homine dodo , qui poti^ debet e(Ic tOmtmUb»' 
folicitus,vt omnia claca m^gis nc.mafis rcd- ^ 
dat , quando fine incomroodo noteft. In a^^ ^CT^^ 

bus Iibeiis cogic iiob fi ^cs , cui dcbcmus manus fintwt gdL Cmar» Tt- 

fH-ri»t , vt 
Z>tM4 fit fti- 

t<ri, v l mt (fba conncxiunis .ulmictit coi^nitioncm crcatu- 
carum ez Oeo,iia debct & in Oco.Fort^ rcipon- 
deb c<itfMrOM,nondcootare apud ipfum.qudil 
cognofcantur cx Dco,vtcx rbtcdo cognito, 
fed concomitantcr. 6cd contri , quia cuoc tam 
Deos cogno(ceietttrcs4»eati»a«i|Bani.icon« 
trafio,tcduc«tetiirqiic «d^asftionem dcno. 
mine. 

Hoc tpfiun argumentnm tetOrqueo contra 
alios reccntiorcs illo vtcntcsqui tamt n dicunc, 
Deum e<k loco IpcLici crcacurarum , ad cogni* 
tionetn immediataminie.Recorqneoergo fie: 
Tam ccpugnat.Ocum (ine connexione cu creai* 
curis cllc ipcciem illaium.quam clle mediumia 
d.um ,n iju,, qao: noo enim minus ducicfpecies in cognicin< 
ncm (ui obiefti , quim mediuro in quo , ergtf 
non pendet magis iconncxione mediom in ^n», 
qnam fpecxs. 

Vt verd argumento refpondeanc nonnuUi^ . 
&Tcnrnr libenter , Denm non elTe connexuiA 
ca.n creatorit paiRbilibusinegant camcn confe- 
qnentiam i Vaiqucz illatam . ficnt cniro aiunc. 
Dens finc vlU connexione eilm creatorls eft po* 
Vnttrwnti (cns illas ptoduiC; c , ica cttam fine eidem con- 
mtxm tr»4f nexionc poieft efle medioro ad ilias nofcendas, 
rwrfM..r«,, ^^i^ ancidiccbam.Inftantiam romdnc ex 

9*99 0t$tau ti* f 'ttA r * 

lO: bus liberisDeKune vllaen m mtrmfca ;n- 
titateruici^eus indiifereos , vc inttihlcc^ hoc 
vel illod efficacher «raaret , 9c cognorccrcti 
idc crgo erit rerpedlu creaturarum pofTlbilium. 

Quod (i obiicias » Omnipotentia noo eft de> 
nominatioderumpta i poflibilitatc creatttratil} 
fcd e contrario, poffibilirasproucnit ex omni-* 
frtkt tfuim poTent!^ Oei , qux eft pritis natura quam po(fi- 
fHthilitmi^ biliras creacncxtfed id qood habet Deus ante 
podibilitatem crcaruraium, c/l illi arlrquati 
inirinfecum & eirciuialc : ergo omnipoccntia, 
prout dicii virturem producendietiam Petrum 
in particulari , ed ill! elTcntialis» qoia ea omni- 
potentia cft ante poflibilitatem Petri. Si hoc 
obiicias , facild rerpondebunt ex iifdem aftibos 
CMiri; Eir Itberis Dci , qui licet fint cauiTa futuritionis 
mamtiA creaturz ; & prxcedant in Deo prius narorl 
omnem f utoricionem)non tamen ided func Deo 
elTenrraies , ita vt non potuerint abclTe. Sccun* 
dddict poccft , in creaturis elTe quafl dupticem 
podibitiiarcm t vnam rerootam , id eft « qu6d in 
foo concepcn carum pratdicata non includant 
eonttadiaionem ; 8c bane peffibilitarem non 
prouenire cx omnipotcntil Dci.fcd ex rcipfisi 
iicntccontiario , pr.xc{icatts chinuerjC ,a rciphs» 

non ab omn pnientic Dri defedn 
ocnic qu6d dicsnt contradu^lioncra. Ex haC 
ergoprimapodibilitatc ,po(rcnt dicereaducr- 
farif , prnnenire dcnnminailbnem potentiC tn 
Peo,Iicct ex hac omnirotcnrj rurfus crcaturaf 
dtcantur proxtmi pnflibiies , fen fadlibiles k 
pef».qnod adlecondam jiol&bilitatampettine- 
Ifdiccty^ 14 

Alii tUi ff» ttiitm 
mutfem ttu ^lif Ttfit. 
tmm , qtutt 

nnnifattnii» 

tf} nnur» h»t tM tBtt <J» i/l in 
tffitifit date j ac in oinnipotentii . cuc nos qucrionis 
nouas difficultaies , fi fides & ratio nos permit» iSniA ■ 

tunccbrc dircurrcrc.foliim obvnum .ugumcn- 
tum,aut ablurdum, iine caufM a me taie ccpuu- 
cuin} 

Riplicabis Primn : Deus cft Cns Jt fc , crgo Ktpliftiit 
non pcndct i poiribiliiate creaiuratum. Hoc -* 
a^gumcntum cecenciores aliqui pntant eile vni- SL:"»'<^' 
df cffica.x i cgo tamcn non ntagni illud facio: ^'X^^j^ 

Sjatitur caiin atquiuocationcm : nam ejji k ft, ^1»« 
bliimdicic ncgationcm ptincipijaqoopiodu- 
catur:nullo vero modo negat connexionem 
ciun aliquo tcrmino a poderiori. (icut Pater S/firjl/V.iif 
Kcernus eftensafe,8ctamen cireniialiterpc.it i^^ itfHUni. 
Filium , fine quo non poceftede. Dcus ergo cll """-^fe 
ens ii fe , id e(l , nullo tnodo a creaturis caufTa- ^ 
tus ; hinc tamcn non atguitur euinnonliabecc 
connexionem cum aeacuris pollibilibus. 

Repltcabis SecUnd&:Val(ie indignum eft di- nefliettitiSti 
ccic , 1 )cuiii pciulcre a poflibilitatc formici ita, twtdi .■ Dt- 
vt hac rcpugiiancc Deus cepi%naic(. Rcfpon- P'»^'""' * 
deo hoc non eiTe indignum .(3poti6s atgileie 
infiniram pccfcckioncm rarguil enim contincn- f,rf,lf,iittm^ 
tiam foimicac cctecanunque cicatuiaruro. imi infini- 
Argumcnto crgo cx P. Vafquez refpondcoi 'mt firft- 
veium eirc non poire in Dco co"norci crcacu-» ^*'"*'* & 
ras , li iemci dicaiur Deus abioluius ab libs jf vt MMii|Wk 
P< Vajquez docuic ^ I icec iuxta AiCti non diicttf- 1 4 
rat confcqueiuer. )Q^J lic confinno. Pona- fj thm 10 
mus pcr nnpoiiibile vlquc hodie cceacuras- oon ttmtu 
fuiirc poOibiles , fcd primd incipececacumpoir-: ^^'^J^^^ 

iibilitatem , Deo in (eomttino imrontato , ttmc 1 

, , , _ , Dft vmtft 

lic argumemor : Deus hcn petfechuime com- ^ fifiitMt 
.prehenfos,non ducebat vUo roodd iii cogni- 
cionem creacurarumjCrgoneque bodieduceb 
Pater etiidentCT,qnia nibi! hodi< inDec) eft -^' 

quod heri non futlTet ; Sc creaturx , qux przcis^ 
de nouu func» non func medium ad agnolcendas tttmmtfitt 
fsipfas : iam cnim non loqutmor de cognittofl^ —fc » 
earum in fe , fed in Deo : ergo nullum cft inc- ^ 
dium hodie ad illasno(fendas,quod heti non , 
fiiii&t t beri antt nollum crac,ef go neque bodicj 

Dik^estEft inDeodc nouo denominario in J!f,nli ni- 
Krinlcca , qux cognita ducit in cognitioncm »«m'^">''»^'' 
creaturarum< Solotio cft finit frequefts iniec "'"''^''^ 

altquos , haud t-imcn mcmores iilorum , qux . 

impugnantescunnocata,aiibi benc docuer.int: imk^ 
inquitmc enim i Denominario in elfc dcnoniina- MNb 
ttonis c(k cntitas formalitcr : ncc enim cft loia 
vox,(ed de noiio aducnit denontiiiaiio incrin- ^ 
ieca,ergo aduenit noua entitas intnnrcca. Con* 
iirmatur ex doArini , quam in Logicl cradidi^ 
&hi fequuntur. Non poieft perire aut aducnire ^f,^ 
ali(piid,ni(ipcreat vcl adueniat eius conceptus iiMiviU^ 
focRialis (add0>maiori« robocis gracift , nid tfi^U^i^f 
pcreac vd adoenij(c dcitnftto : ) atqui conceptus "j^jj,**!^ 
forraalis, feudclinitio denomtnationis ,efte{Te 'J^tii Ll/ff 
entimtOn cealem :ecgo nottpoteftOeo adueni- vtl tift. 
re lidixi dentNtiinacio intcinl lccft, flid «doeniat otntmi^^if» 
entitasintrinfcca : crpo non poteft ex poflibili- 
lasc (;$ca(ucarum f (x Dcus intsinfece inaneat 'fli^f^ Digitized by Gopgle jto ROD.DB Arriaga Tradatus De ylfione f£ mmmhus Dei, 7* immiit.itu? ,no la in Dco clfc dcnoiniiiatio iti- 
trinlcca.ratioiic caius ci:c.itur.r cognolcantut. 
Hutc argumctuo non c(l cxcogicabilis foluiio, 
nifiaCOntra ilhiJ inllare in .iCt;l>us libcri^ Dci, 
quod fupra rdcduni clt : crgo nun ^'otdt ilc 
nouo aoucDirc aliqtiid % in quo cognofcantur 
«reatarae,qux hcri anteqnameireiuj^ilibiies» 
in Deo non cognofcebantar. Hoc ipfnm vr- 
geo:nain licci daicmus, polfc iducnircdcnouo 
tti wywf eaindenominatiottcinintrinrccamlineinuiatio* 
MiAi neDeiinontamf poteftpcrcipi.quomodocrea» tur.v in c.i lul.t dcnoniinacione coi^nofci queanc: It dtbtt mJmii' 
li «MPMnrM 

Dfi tum *»f<*^»*2- '^ciiomuiatio non potctl cllc realis con- 

fnm €n!^ dnenriaper(«£Honumcreatur»,ergn n<m poceft 

duccre in huius cognirionc.n qiiiciJitaciuam. 

Vt crgo dcfcndatur polll- cieaturas tn Dco 
vidcri , concedendom «fc,Deum eirecnmillis 

cirenti ilircr conncxiim. in qiio punftg maiori 
ex paicc Thcologi conuciiiuiu , cciamli noniine 
teuus id vidcancur ncgare : nam licer nolint vo- 
care relpccljm cflcnci.ilc n i fatcntur c.imi-ri, fl 
crcarur.e non cillnt polTibilcs , nonni.tnhtrum 
hunc numetio Dcnm , prouc ahbi fiinus notaut. 
Erenim omties illiqui dicuni infra in matcrii 
de Trinicate , Verbum dtuinum proccdcrc cx 
coj^nitionc ciotnrarum pollibilium, non autcm 
futuraruin ( cu qudi licec crcaratx non elTenc 
fiitar« .eflet idem Verbiim , non verA G polfib!- 
le^ in;i cin-nrNJ \ i lcnuir manifcftc fiipponcrc. 
lunt aucem bi multi valdc. Exprcfsc vciu id do- 
cer P. Saarez in i .parr. lib. 9. deTrinlcxap. 6i 8c 
a1ibi,Iicct conncxioncm ill.im non vocet relpc- 
dltm, itcm l'. Riiiz difp. 6j,cap. i. circalinein. 
P.T.tnncr.dtl~p.4. cj.^. dub. 5. num. j }.P. Gcana- 
dos dePcoceflione Veibi di^.^am.8. 

SVBSECTIO lll 
Cettrs Mffimemta fibits» SE c V N D 6 argitit P. Vafquez , qaia fx crca- *tt^ti r>i- 

MMM VtUtri. MM^ rrf Ocura; vidcri polllint in Dco,necelIari6 de- 
fmmMh bcncomnes videri;hoc autem ell fallura , 5;c. 
\'fmie*f- Re{pondctur varic huic argumcnto ; qmilam 
enlm dicunt , Deura non dicereotdinemnilt ad 
creaturas in commnnt,{de6qae eas non necelTa- 
rio cognofci in particiilari. ScJ contia Primo, 
(]'iia fcquctctur hinc,inparciciilari nuUas pollc 
cognofcijqaod eA concra hosAudlores. Soqae- 
la patet,quia non cft in Dco pra'dicarum ha- 
bcns conncxionem cum hac in paniculari , vt 
lapponic iblario : ergo nihil ell quod poflic da- 
10 ccrc in co;.;nicioncm huiiis. Sccn-i.in , iiiii.i , vc 
C«wri : Ei l.cpc Jixi , rclpcctus Dci cit ad onincs crc.uii- 
fttentta <> ras in parciculari , ncquc a parcc rci datur crca- 
rehrO it," vtfic , diftindaabommbus lim.il rumpti*;. 
infuriniU- Terct6,quia falccm lcicntia Dcircrpicit creatu- 
ik ras in parriculari : & in caeft loca difficultas, 

qaoroodo non dcbeant oinnes creatucc in illi 
vidcrl. 

Mtffnitnt .Sccundo rcfpondent alij , videri quidem a 
Viilfurlm oinnipotentiara «proui rcfpicit onmes 

mtoteniU ereaniras In p.trttculari } non tamen i^e& videri 
Mffi'i'n' cas crcatnr.is. H.rc r.rmcn folntio dupliccm po- 
ptr.i iei^ria. tcft liabcfc lcnrura. Primus cll , vt videatur 
*f -1 'v,2Z omnipocemla , qux eft rerpeOas ad om- 

ncN crcattir.isin p.u ticulari , non t.imcn viJcan- 
Himt ftlu. tur crcatnra: ncccllatio. Hic lctifus verus cft, 
ii§mt vinm dcbcc taincn cxpticari ampliib } quia de hoc 
^/!iw rtti ipUi dubitatur , mcriro , ab arj;iicntc. Vidc 
'v* crgo ca qu.v uos. lupradiximus ,vbi fusc ollcn- 

dimas»non quacuinqur cognitioneica perdpi obieclumjVt polTit cognofccn!; icl.lcrc r.rtio~ 
iicm cx partc movli , dc oinnibus pcxditatis et- 
iam intrinfccis. Sccundus fcnius lollKionjs qSc 
potcH , vt videatur a quoiibci Beato > non fbhim 
enticas omnipotcntix , (ed ita , vt dicerc poflit, 
Otfmif>9tmi4 rej^at bme velilLm crtMwrmt , 
quodtamenexaeatunenoncognofcamur. Hic ^ 
autemlehlttsmierminis implicat, quiafi dicic, |^''!T^**'r'* 
hmiK fSr HUm : CKp^ i.rm cogivjicic hanc 3: illam. 

Tenendus er^o primuk lcnfuscum cxplica- 
tione nolhi (iipra iraditii. 

Rcplicibis , (Sc,flttcniu!n .irc^umcntum ,qiiia ' 
nos fupra dixiiniis , vitioncm Uei, qu£ cft bca- 
cttndo , neceflarid cognofcharam omnes ttes r*imtmMm 
pcrfon.is , co quod (int fonnalitcrin Dco : atqui fmmt «d 
cti.imomncs ilii rclncctus ad crcaturas fotina- 
liccr lunt in Dco : ergo pcr vifionem , qiix clt j_ 
bcatitnJo , debcnc diftingui , licct pollu ciil-alia {«1 lij^iilwi, 
viliojqua: iion lic bcacicudo , & illo> rclpciiiiis 
non diftingu.rt. Huic arguinenco edam fupra 
rclpondi,ad bcai-.Jum hominem non efsc nc- 
cclsum,vt quxcumquc funt in Deo ,pcrfcdc nem fmfiat 
dilUnguantur » fed illa , qux & prxcipua & ma- fMtifma «i> 
gis propria Dei Ibnti qualis c&. , vt ibi dixi , om- , 
nipotentia in communi , & .myftertum ipAira 
Tiinitatis : nun virtus pioiinctiaa fotmicx in 
particuiari cft ex minunis ^eti'«Ctionibus , & 
miniis prnprits Dei : nam enam conucnlt for- 
mic.i',poire aham pio.Iu^;":!. : ii');» crgo necef- 
iumscft ad bcacicudincni formicam iiiDeovi- 
.deretticet fit necellum videre Trmitarem pcrlb- 
nanim, Dciim c llc- on-.nipo:cnccm , iuflnm , !kc. ' 

Arguicur v^nco , quiancc in cauiTis crc.itis '^**^ 
poiTunt cognolci eftvAus illarom { idem crgo 
eritinDco. Conrcqncntiacft bona, antcccJcns c gt.ifctrtw 
patet : quiali in iiicclicctu v.g. polluntcognolci lur »b Am- 
omnes a^s ab eo producibiles naturaliccr, 
.Angellis meum comprcheiidcns incellcdum in- 
Hnicos cot»noltcrcc aclus , & cciam obieda fu- i^l^^^^^rmm 
pcrnatiinlia»quc per adus multos nacuralcs tUtd». 
meos attinnu^ttr. NomiulU tefpondent , in ^y y 
canflis creatis non pofle cognolci eanim effe- *^* ^»^ 

ttus, nilujii.nulu co:. aJ.cqu.itc coiuincnt : vndc 
cum intcllcdushoinuiis vei Angcli non conti- 
neat ad.Yquaceluas'inteIle^ones ( nam pendet k mifaim/m^ 
fpccicbus vt ill.u faci.U ) noii polTunt in ipfo ^'^JfV- 
incclicitu cognofci atius , quos faccrc poccll, 'l^^^^^H^ 
nid (ctatur qaocnm obiedtonim habcac Ipe- 
cicm : hoc nutcm rurfns non cll cognolcibi!c in fuei *clu< , 
ipfo inccllcclu,fcd inDci voluncatc dc daiidis M '''»»•' 
iliis rpectebus. Hincneiant conlequcntiam ad """fp""- 
JJcnni , quia Dcus a t.iqn.itc pci fc^tillime 
coruincc omncscrcotuias ; vcl nnuKciiacc , (^uia f(niia«r. 
ic folo oinncs ftxc potcfl produccre ; vel , li in 
aliquibus indige.it conlorcio alterius caulHc, 
quia camen ipfam caulfam cominct , cciam con- 
tinec cflcclnm illius. 

Hxc doi^ina fic abfolucc proUtta falfa eft, * $ . 
6e contra hos cofdcni qui cam cradonc : nam vt ^""^j/^ 
in encitate aliqua cognofcatur aliquid, nun cll ,1! .jiitiiiwtrT 
neceiTe adxqtute hocinillicontineri,fcd iiif- ^tmumtiur 
ficir vc , quod eft medium ad cognofccndam, rtl^^ttg- IS 

tiiMm 
»»*- liabc.u r; icJl.nn c!ll-n;i.ilcm .ul .iKCram:coe- mtjinda. niio enini illo tcfpcclu coinptehcnfiu^ , nccclr 
(ari6 dcbec cognofct terminus ,-yt oftendam ' 
contr.i V. Hcrizc : hi lii^cm recentiorcs in ca 
impugnatione cqnueniunc. Nuncaddo,liprin- Centr^ s«- 
dptam illod recenrioram veram elTet , fore cr tunj^t -.in 
inm vt in rulla caiif,.i crc.iri polfet cognolci 
cticCtus : nulla cnan cft ,qux non indigeat con- «wwr •Ji- 
cuzfu Dei : eigo ficat diconc non polle Angelmn Am. 

cognoteerCf Digltlzed by Gopgle lU copiiofccrc , (jiios adriis meus intcllcciiu pofllt 
faccrc, nill lciac quas ipccics habcat,(}uia il- 
iis indigct ad opcrciiu^mn jicaeciam non pocerit 
fcirc qiios calorcs polfit ignij. produccrc , quia 
non fcu ad quos hjbcjt ignis concurfum Dci: 
hocau;citi lv contra hos,& apcrtc fairum,ergo. 
Vieunt , tt% Rclpondcbis^poirc cogno^ti c.iloi :sq'" i cos;no- 
ftjft fciri tx fcicni in i^nc c\ij.;ciui.icc)ntuiius uii pioJuvcn- 
Mnrar/M; Dti di,„i caloiaii. ScJ contti , quia idcm dicam dc 
'iitm''ditiian intcllethis : cognofcctur cnim in intcl- 

di h rt Htflit, 4ua& fpccics pomc haberc , i!^ lic tandcni, 
quos »Qns elicere. 

Dixl • eatn doftrinam abfolatc ptolatam fal- 
tu^^^iiuMT ^*"* ^ 9**" loquatur de cognitionc qnid- 
ifjtfiui, ncn dir.itiiia Lrfcdlvis , vcra ell : nonLnim potcll illa 
fi^rit ttu^k habeticxfoii caulHinadxquata,ciutanicdium 
^•tfafiMf* cognitlonis quiddiuriuc droet eilc roinmnm 
ciufdcm pci fcclionis cum obicilo , Sc GOntinere 
iihus ptardicata, vd fotmalicct vcl cminenter^ 
de qtio fiifi&s in firJu 
Mtt^mdi» Argumcnto crgo quarto fupra poHto rcfpon- 
s$ritndi: dcndum cft , ncgando anicccdcns, lcilicct , won 
j poirL incauffis creatis coenold conim clTedtiis 
diiiuiuf , in niodo CNpPLat:<) .iplti.ittiuc ni ni.iil i<]'.t itLsquid- 
inAjt^Mmrt ditatiuc in aLi.iquatib. Ad abluiduin inucill.uum 
I'rim6 rcfpondco ,nulium illud clfc : quod enim 
fdiHf tff,aH). ifn^fcCts: &quoad an cll,cognoicat Angelus in 
. . fuo intcllc(^u oinncs cocniciones naruraiiter cog 

ufl tmttti poflibiles fibi,nonrtpugn.at.ncqucindcinfcrtur 
ttaiufupttt»' quod cognofcaf diftiudc & pcricdli onme$ fpe- 
ttinUt$ ptmA des & indhiidna rerum :nam cum ipfas cogni- 

tioiics,Co quod illas non ail.xquatc coiuiiicat, 
imperfcdc taiuum & abftiadtiuc cognoicat,& 
ri«iu$'excDgnicionibn$,vt ex mediovaldihii» 
ferfbft^ obiedum ipfum cognofcaturtfii iode 
vc cognitto Angcli dc icbus ipils ,quia tianfic 
' ' perduomedia inadxqaata,valdc lit obfcura & 
impcrfccla ; vndc non pcrtingit foitif ad for- 
nundum iudiciumdil^inchim dc obicctis iupet'- 
natnraUbns. Sccundo potcA rcfponderi , eili in 
caufsicrcatii,qunndoon:nino d.iltn6^c co£rno- 
"EtiAm in fcuur, pollint omncs cftcilus ctiam pi-iTsbilcs 
triMur.i fff cognolcijtamen dc fiC^o ncquc homincm nequc 
fi^ Angelumpolle ad cam diiUn^oncm pcrtingere 

^mflr^' vt poffir omnes caulSe eflledus in ipsa cognofcc- 

J*"**^ rc diftinflc. 

Rcplicabis : Angclus potcft (c & hominem 
conft>rehenderc , crgo Sc omnes eHc^fais tn fe 

poiririilcs co':;norccrc.Rcfpondco,amalli$adhuC 
dc poccncia abloluia ncgari Angclocomprehen- 
iionem fni f contra quos infrii ; cgo tamen dico, 
naturalircr non polfc fe Anj^dum cx.icliinnic 
comprchcndcrc , quia naturalitcr non potcll ita 
tt clatcfcpenetrarc, vcnoniitciari&scognoicibilis 
JKir .4i^itMj in ordinc ad plurcs cticifVus. Vbi adnci tc , diffi- 
'^tiit^iir f, cultatem lianc 6c Pati i Vafquczcirccommunem: 
t^kuid^'^ nam licct ncgct , pollc cfFe^lus in Dco cognofci-, 
* dicittamen ad compiehcniloncm Dci ."dLlicrc 
neceflatio omncs illius eifcchis cognolci in fc 
jpfis ex vi compreheiffionis canl& : ergo icnecur 
cucere» vcl Angclum n.-itnralhernon poiTc lc 
comprehendere , vcl pollc cognolccre omncs 
cfTcdlus ab ijifi) pdlfibilcs ( licet eos non cogno- 
fcat in fc iplo i J hoc ajxteta eft ipfum abrutdum . 
conttanosmatum. • 

tltSttOtMt ■ r . ■ T> r- 

[tiitrimmTM C^mtcj omicics : Dcns non cognolcir crca- 
intmniptitm. turas in fuaomnipotenua,ctgo nccfieati. Con> 
tii, ftd M- fcquentiacft l)dna,antecedenspatet.Nam Deus 
tih*nf infmn pfj^s comiofcit crcaturas , quim fu notcns iilas 

fiitntut. j ' ■ r r ■ 

CMiri fti- P''™""'^^ : n.-im pcr iplam fcientiam dc ilhs, 

7 friia CcmftinucurpotGittillaspioducac. RerpQndco* *7 CMtiimtit licct in omnipotcnti.l crcatuix non pofTcn; i BinttttimVv 
Beato videti j polle tamcn in ipsa lcicnda dc / ' 
crcatnns,in qui reflcx^ cognit^, eiiam Dcus ' 
ipic pollct cas cognolccrc. Sccundo, obicctio ,u. j-,, 
iolum probat priinam fcicnciam dc crcituris PnmA fiiin- 
nonelTc in omnipotentia,ali.un autem fcicn- tiniinimii- 
tiam non clfc , qux in omnipotciiiia cognoicat -5 
crcatuias , nuUo modo impugnat j vnde vlcc- 
niis, cum Bcaii finc poftcrluics omnipotcncii 
& lciciuia Dci (quidquid iic dc Dco ) poteiuiw 
pcr viiionem bcaiam prim6 in omnipotentui 
crcaturas cognofccre. 

Pj:o roaiori incelligentia huius difEcultatjs 
«dnerte , Denm priiis rarione qu^ intelligaiur 
cognoltcns cicaturas , intclli^i cuni virtutc ad 
cas ptoduccuda^ i & ne faciainus qua:lLioucm 
de nomine , drca t) vhttiitm , dico Deum poile i 
confidcrari , vt cminciucr contincntcm pcife- 
itioncs cteaturaium , habcntcin quali phyll- f'" "'••^^ 
cam viniitero eas produccndi , ficnt ignis conci- ^"J^, ** 
net ali:im iuncn; i in hoc autcm coiiccptu non - 
inciadi lciciuiam Dci dc crcatuns ; nam vt caiura 
pcifccbiones contincai , non cll ncccilum fbr* 
nialiter vt cas coi^nofiat. Hanc coniincntiani 
dicocllc oinnipaitntiam , &'inca pollc pcitc- ' 
didim^ cogiK.iLi ci cuuras ii Dco iplb, & a Bca- fffptwffftf 
tisiUum vidciuibus. Sccundo modo potci)^ Deus ri ftudtni 
conitderari , non iam vt prarcise phyficc ctinti- '"/••""f*- 
nens crcatutas , fcd vt prudcntcr & libcrc po- 
tcnscasproduceie. & m hoc conceptu iaro in- 'J^^j^^n^ 
dndtrur fdenria de ittis : co modo qno snte- ijM. 
quam lioino li.ibcat aitcm fidiandi ,h.ibct phy- 
Itcam virtuccm & conunicnttam&ltus» artihcia- 
lem vetift 8c (cfenrificam non habet ,- nifi per 
ipfam artis cu^nitioncm : at cftlclus non (bliiin 
iii aitc,icd in phylicalui viitutepoiellcognold, 
isait ibi moximi. 

Tandcm obiides : Non funt in Deo impcrfr crtA nm 
ilioncscreatur«rtim,8cformalcscarum eilcnua.-, ^"'f >" o»« 
ergp hs non pofltmc m Dcb cognofci. Aliter /»""«'""■» 
proponitur hoi ar>^i:mcntnm a quibuldam , In 
Deo non fuiu cicatu.x ,crgo non polluiu ibi ^,,, 
vidcri : non enim videntur vbi non funt , alio- 
quin cogniuo erit falla : dicct enim ibi cilc» cum 
tamcnnon fihtibi. , ^^^^ ^,,. 

Vt ab lioc vltimo argumcnto indpjaTOillUIDr im1c< 4mm.H- 
tammaterialitciacdpiT««ifD«*;nonenimv]lus Hn tMim^ 
Scholafticusdixlt,creamrasvideriacfiibiefrent, ^** ; ^ 
fcu ibi cxirtcrcnt ; fcd, quiacoguolcituribi crca- yljj** 
tuis concincntia , qua: dodi in cogniiioncm 
cieantrat vt cxtri exiitemis » ide& dicunrar cTea> 
turx inDco nofci. Miior pra tercii , quod Iii vi- . • 
dcantuc fupponcre , ii Deus fuiiVct eilirntialiiec 
connexus cum illis cteaturis , foie yi h« pol&nc 
inDeo videri,ciim ctiam data ca conncxion* 
non cllcnt in Dco ctcacuia: , & teditct dithcultas 
paulo .mtiexdstatta. 

Ad argumentmn primum qnod m.igni fit a ctmtn Sf 
nonnulhs rccciuionbus , immcrito tsnien,re- tmj» i Si* 
/potldeo»fiquidqu.rm probat , illnd fani.non Di,.intntffit 
poilc creaturas a Dco produci : multii cnim mi- f'^"'^""" 
niis poteft aliquis producere fcu darc quod non 
habct,quameflci)iediinuvCCOgnolc.ttur in iplo amn 
aliquid quod noncontincartir in ipibi K.crpoii- 
deo ergo , ficut caufra potcft ptoducere aliquid 
inipcrfccbius quam ij la lit , quod pcr fc cft ma- 
nifcftQm,eo iploetiain pollc duccrc in cognitio- 
nem alidifustninils perfcifbi quam ipfa fit ,licet 
in cogni:ioncm pcrh.i^ioris iion pofHt duccrc 
iictic ncc adxquate it% vUa potclt aUquod ii: 
peifeftitts ptodttcece. 

L SECTIO Pfbiu tATum . <j-iM 
nrifif tUl 
mid nmkh. Uiyilizeo by ^OOgle xti ' R o D. D B A 1. R I A G A Tradatus J>ttifim t^nemmhtu Dei^ SECTIO IL 

FrdmtM fr» yeriori fintmU^ fmdfo 
cfiffUMiBolio exalio, 

Vnm i* da T 7 1 d e R i vn«m « alio , idem eft i ac ex 
*ip>»^»*_ V loi^iMtiouc vnius oriri ahcrius cognitio- 
pein. quA- fccunda cognitio licet ex prinu orta, 
nontenninaiur ad obieAum prima: , aut Ultcni 
non in rctto , rci.1 in obliquo : habct cnim altc- 
cum obieckum immcdiatum , co niodo <j^uo adus mluriM «H' haius cogiii;ionis,& pcr hunc dicinMlsnwi pofle 
fine ordinc ad eiredtuiu cognoici. 

Secnnda aotem cognirio canflst • ex qua qua/i 

rcfultat cos;nicin c lVtclus , cft cognitio imp«r- 
fcdka,neccomprchcniiua caullx,i"dc6 cgct 3^ fmf>*hnfi» 
iecnnd^ , vt cognoicatur efTedns in cauisji con- *^"J^ ^ 

tcnni-r : vndectiamfi hx diix in vnam coalefcam, qut/um 
&: LOgnorcaiui caiilla & clict,\ui»iquia tamcn non m vnum 
cogniifcitur ciTcihis in caufsa, polTumus rcdc •^i"n(*»hf- 
duas formahtatc. ibi rationc noftri diftineucrc, ' 
vnam quxtcrmmatut ad caullam,alicram <i*^ ^g^tu. {roperaitB volantaris , Ucct procedat ex iinpe« ad effufaim i & hanc fecun«lam oondpece vt 

nu!< (crminaturada£buDimpetaDti$>red prodeuntcra a prim^. ' ad ahuJ iibi proprjum. Qu6d fi eis obiicias , Etiam h«c cognitio fe- Bfa».- 1***» 

A luciiccognkionemexalteroduplicemcflc cundiim rnam rationem foecilicam,cft illatiui 

Cx " !> '* p<^>Ic,vclpcrcoi;iiitioncro realitec qux phyiice altcrius coj^tionis deeitedfaii etgononpotcft JX°#f 

•/10 pctji Jm pi ocedat ab altcra , vcl fol&m ratione noftri di- concipi vt nasc , nifi concipiarar vt cognofcens ,iu* tfa»s. 

ri t*' llindlam, quatcnus in codcm adu coincidunc effcclum : Rcfpondcbunt.diftingucndo.wflw fcd-/? Difu-r * i"» 
$*m4miim. aliaura ex iilo, non tameu ui iUo,taoqoam 
in medio. 

Ctgnh!» in Qa;5ndo coi;nitio c\ filio fir per dm'. rcalitcr 
•/.0 .yl fnrtf- jjftimjjas ^ ^^mxi ad primum obicdum , ahcram 
i^rmm*Z^ ad recttndamterminacas.clariaimidillinguitur 

fftntjm icognitiiMit in alio.qux nccclTv::'; Jcbtt cllc 
vnici, indiinllbihs ad vtrumqiie ubitctumiat 
quando fit pcr vnicamcot;nitioncmrealiier,dif- 
hcuhcr valdtdit^nofci puccll diftcrcniia vtriuf- 

A^difitr- cogniiioiiis m aho,ic cx aho. Rano difficul- conftate vidctur, pollc diuidi in duas lariot]^ no- maunmr 
ftri ; vnam illatluam* alceiam illatam } quod non 'J 
habct comprchenfiii8,qusper fe focniaUter ter- 

minatui ad cauflam & e6cAmn. 

Si adliuc vrfcris:Non foh"im hxccognitio cft JJ_^ Jiu.ili i.iiicihter civiatio cftc£tus , lcd cti;Mn , ,. , 
( , •,11 !• dtcMutr 9 

ormaltici , quia a p.a[crcicit idcm rcalitci cuin 

ea cognitione eftcdus : ergo non potcft concipi ttrtni» *itir 

vthxc inp.irticu!ari, fccuiiduin raiionem fpe-*^ tjtammt 

cificaro , niii concipiatur vt formaliter terrot- ** '* ktigni. tatiseil,quiactiiinelcognitioncinalio,poiram naca«ileffi:anm,crgonecpoteft diuidi >" <^uas '^aj,j,Ms. 

riMM «K ^i», cgo duas qaaii cognitioncs diftingocre cadone magis qa^m compcehenfiua : Ilclpondebunt, 0,7«»/ , 

J"*"'»/'^' noftra,&concipeie vnam provt terminatuc ad duplicemeflein prxlenri coticcptum proprium ^/i*#w 

**** ' obicftum primum,aiteram provttcrminatur ad ahcuius cognicionis ; vnum quali atomum , & trtfrimm^ 

(ecunditm j hax aotem iccunda etit ex alia , vel vlumuro omnino,'cdaro ex pra:dicatis, quc funt "^-^^ 

certenonpoieficieddi 00X0,0» in^fitinaUo qoafi accidentaliageneri, fub quo tiills rescon- 

tinecur:v. g. potcftcirc cognino .iliqua dc Pe- 
tro , qux fimul ilt teahier cognitio dc Paulo) 
luEc cogpitio recundiiro vlrimara & fpecificam quam ex uio , aot k contracio. 

SVBSECTIO I., 

c^iumdam exflicttio. 

jatmiimmu 13^"** difficukatis cnodationc dixcre 

«^ifMM» 1. noimuili , oroucm coguitioncm cx aho , fiuc 
im «jf« fimplex ficfiue coropoltta,neceiraridfuturam 
^0fitfiTff n^inus pcrftcftarn , niiar>i cdj^JMtioncm in alio 
^ (loquor cctcris paiibu:.; tx iiac maiori pcr- 
v,Mrni' fe^ionc cognitionis in aiio, inferunt eam non rationcm finc dubio terminatur ad Paulum. At 
fi hxc confidcrctar iiura gcnus cognitionis dc 
Petro , ilh eft accidtntale quod extendatur ad 
Paulum; vndc abfolu:t pnrtft concipi ta cogni- 
tio,conceptu ptoprio, iiiccihco , vcro i£c rcali 
intcti genus cogoitionis dc Pccro , criamli non 
cognofcatur quarenus tll dc Paulo : cognitioni 
cniiu illi accidentalc id cll intra genuscogni- 
tionis de Petro,licct u lcnm " J4\ dum omnia qux jJJJ^^/JSj 

V polTcdiuidi",nccquidcmrationenoftraindoa$; habec confideretur , dcbct iinc dubio confide- ^ ^ |^ 

f^iadmm. cam vcru qux cx aho, diuidi pofre. Quod fic rari criam, provtcftcognitiode Paulo. £t hic 8Um 

. dcclaro cx his quxc hi fusi vald^ & obfcnrc cft ;\ltcrfcnlus,inquo accipiturcoiKCptuspro- •-.ir» »tiqm»i 

tcadunt. Intamuin poicft eire locus cognitioo prius&atomus alicuius rei,inica aliquod dc- 'i""'""^ 

m , ettecins v. g. cx canfsi , in quantum cogmtio terminatam lctlicec genas , licct non cognolca- ,0». 

C$fmtitnm cautlx non fuit comprchcnfma : fi cnim talis tur cum his qua' funt eirtntiaUa t.ilis rti, pcrti- JSiijr 

^ ■K . /■ . . _ .! .11-. -1 larau ««i. Ctfmtitttm ^•'Ull.t UUII lUll kuill|>ltliciiitua . 11 viiiiii ituis tu. «.uiii 1113 vju«. iKiii viit. iiviaii.i i.iii^ iki,|'viii 

ftthtnfiu» hxiiXex «cognouifiet ncceiTarib in ea exprcfic or- nenria tamcn ad aliud genus : quia duo diiparac. 

MwlT* *(i ff dinem ad eilieftam , & in eo «rdine tpjtim efie- prcdicata idenrificantor iaepc in vnam rem» i 

"f'''^"'* <2um , vndc non potuiltet CUtfiis ipfc cfFcftus vnacTJcmqucfpccies cflct diueciorum obiccko^ 

*"** ' cogiiofci : ergo impiicat omnino , etiam rarione rum tcprxfcntatiua , vt in Angelo dc fatto cou- 

Doftri , concipere cognitionem caaffie coropte» tingit;polIet adxquaio & proprio cdceptu toolci, 

hcr.liuam vt talcm, & non concipcrc illamvltc- fjuatcnns cilct Iptcics vnius.cciatnli non cogno- 

riusprogrcdientcm ad etfedus : crgo non poteft iccitturquattnusciUpccicsaltetius. Ideoctiam 

tiieadtaidi,etiamrationenoftratcognirio caulTc dimna fcicniia.in rationeidenric etiam diuiiuey 

Dixi , ill.un non pollc vt potcftcoc;nofct Imc CO,qu5d coc;nofciCur r.itio a cojiritionc- fttcclti"; 

comptchcnruiam nofci,liUi atlirmcm ill.uu ttanl 
ireadeifeAus illiuscan(IIe:namfiibliirocogno« 

lc ai u r fccun d u m r .1 1 i o n c iti c ' 1 1 n : 1 1 n 11 cm cogni tio- 
nis.proculdubio non rcpu^n.ibit illain concipcrc 
piDVt tenninatur ad caultim , non concipicndo 
eam lenninari ad cfTcftum.Vcriim hoc noii clfct 
adcem : bic cniin agimus dc conccptu propiio amoris i^i Kicnciiicaii. Hinc rclpondcnt in cafil 
noftfO , etfi ineam indiuifibi lcm cntiiaicm C0&- 
currant ca duo prxdicita difpai ata , lcilicct, cog- 
nitio immcdi;iia caullx , itcm & cogniiio irairc- Gnm* vnim 
diai» tamini, fea eileaus ilKos caolfie j pon'c J'^T^ 
tamen concipi intra gcnus coznitionis cauilx 
cooccptu «dxquaco , quin concipiatnr vt clt ^^jp^ ^ 

cogniuo Digitized by Google Di(p. lo. ' ytrSbnm Dm, tx Dt», ridfriptjU&uerumnL SeSt, u iij /j Jf Primi : /tt cnr:nitiocfFcdlm,aut ccrmini eUis ciufTx , quia 
boc cftilli per accidcns, quarcDUsad cauiliuD 
tdrminstur^nec qiria fimal cogno(e?r effcAam, 
proprerea magis aut mclia5pcncrr.u caiiiram, 

3v^m fi baoc folam oouitrct , 8c non tcrminuin 
HitRqQod non continf^it, inquiunt , incognt' 
lionc cbmprchcr.fiu.i cin pcne:rnrc r.iiifram.eft 
pczdicatu omnino proprium tnm gcnus cog- 
nitioniide caafsi, 8e diffirrenria propria, per 
fi^iAi* tt fcco^nitionis vt n^svnclcr n non concipianir vt 
fnhtnfu» comprchenfiua, non concipitur conccntu pro- 
tnHft fii M P'*^ * voiam lecundiim omnia quz habet a 
ttmttt.mfi parcc rci , fed nec fccunilum ci qui habct for- 
cmtifUinr malitcr.quatcnus pcr fc cotuinctur fcu contra- 
mi tfTm,n»tA hiiar intt»eenus cocnitionf^ : atntii cosno- 
* lcatur vrcomprcncniiiia, dcbct ncccilario cog- 

nefi i vt tcrniinita ad cfTcdtumxrgo in illa non 
'^oflunt dilhngui duo conccpiuf pirticulates; 
vnus qui ad cauirim, alter qui ad cftcflum ler- 
minctut, licct ponint in cognitionc cxalio. 

SVBSECTIO IT. 
Rocci.l htc txfliutiene , nojlra profonitar. 

EX r L I c V 1 quapocui obfguram rcccntio- 
runi dLtdrioam * quam ctA ingcnioraot 
ccn;co,haUil tamen vetam , duplici ad id atgu- 
«"cnto pcrmotas.Primd, quta , vt dtcam (ed.j. 
cfiamli ciiedlus ipfein cauls.icognofcat9r,ac 
^ooieqoeatcr «lumA caulTa nol««or compre« 
henfta^.potell adhac effecognitfoelardcm ef< 
fciflus cxcaufsijirad cx cngnicionc coropre- 
hcnliuatquamDcushabct 4cre( & cc^atutis 
in fe tpfo , oriti cognitionem ereataratara {n fe 
'Dtittmfrt- ip(is,qux cft cognitio creaturarum cx Dco, 
'"v*^ oftcndam infta: hccc cnim dicam , Petmt ptttfi 
* ■ '■ Hdtn. 9c eonreqaenter ibi noicam rifum ; pof. 

fum atihuc infcrrc , £»^0 »•//«/ P:tri pojl'iiilis 
</?iqiUE non cH illatiO ociuia :coftuit ergo 
lota explicatio qucine&djae<ittate vtriafqae 
•Cognifionis funiiibatur.vr ev J clis conrtat, 
iccuniio , ca difplicct , quia tcin tact!l!main 
CM/r4 St- oblcuratpotnis qu^m declarat: ex ip o ciiim 
.- qm* modo,quoobic<5Va rcrpiciimtur.clarillima icd- 
ftiMunvtft <'""'^c*p''<^»''opr*fciuisdi<ficultatisi clico cr- 
*st iB»4h ri' go,cognitionemin<i/iorcfpi\crcvnuin in rcc^o, 
altcfum in obliquo.Ocus v. g. dicii hoc modo 
dc fe, Ef^o ctminn in tnt Pctrttm aniifial rAtionaU 
rifibiU,yides cam cognitionem nofcerc in rc^lo 
jpruin Deum > in obliquo vcro Pctrum : hxc e(l 
'cognftio Pctri inDco,5«: hxc non potclldiuidi 
CvUb n in ciu.is , qn:u iini vu.i tcrniinecur ad cnuiVam , al- 
ctfcdum:quia illa qu.r rcrminatur ad 
t^itt^t^ntwu •^•'"jfl»'"»''*^ dicere,45f»Cf»»riWo;implicatamcm 
jmiHii^iSl t<"'<.4"-"ic cti.iiii :aiH>nC' nofl;a , .il'v.|ucin i1;cc:c 
ftr. ,c^«c»«;jMr«,quin coiprodcbeat nolccrctcrmi- 
}7 nameiiiscontinenttar,raltemvag^,licatimpUcat 
Ctgmti» tK ^oetCtboe rtfpiiit , niU dic;iiur aliquid in obli- 
Sf'k*6$m*' • *piod rctpiciacur. Cognitio vero cx alio 
«flm «yi^ iuterminatiir ad caallam, vel , vt noncogno- 
tkiM MM^« fcat ill.im fub coiucpcu rcfpcch.io .iJ ctfc- 

mnllt mU» ftum,l"ctf illacognitio caull.c pi.\vi>c iuuet, vc bis,Non potcii vlio modo cxplicaii , iii quo 
'fi^Xrtilix cxcicctuf ali.i cognitio , quat vcrfo- confiftat vnam cofjnitionem c(le ex aiii.uiii 

turdrcactTcilum ; ira tanicn vt ctT. r>iii cocno- dicimus , ill.im ll juiiJ m atcingere obic^VI 
tu ran^t in fc.uur pct i'ecund.am co-^uitioncm lu vcito , iuju prim.r : hoc c iim argunicnto probaui olim,con» 
eiluiut if- in obliqiM>»vt cognolccbatiir quando in caufsi dufioiKin debcrc attin^cre obiciU pnemiAa- 
anm tiint- ftier.ir notus. vcl po eft habcri cognitjo ex .olio, nira. Rclpondco , exataiido fpccicin « poflc 
c^luiii ill». ^^'f*-"^''* ?• t-iufsi , vt , iicct pt ima cugnitio vnam cojpiiiioncm aliara cauHitrctcft enim con 
la.fiOumm ci^' fiierit cofflprchcnnaa ,8c trartfierit vlte- nexascfllc£his cuincaufNa, vndc lognitio cnufT!c 
«vd* dtiii rius^adclfeif>uminobIiquo}rcquaiurtamcnindc ;nfcncognitionemc^cAus,eifihxc(blumcifc- 
VDa3lia*qua:ipranie0cfturo inrci^ atungacj ^uin cognQlcat. Ncgo vlicriiis ob hac fblum 

f. a . Kttionem ita vt fempcr copnitio rci ex alio dcbcat rcmiu 
tcdlo caiigCTCjinquodiiFctiacogiiitione ciuf- 
dem rci in alio, qust vt ficeamian^it in ubliquo. 

Hinc Primo clarc conf^at , ctiamll vnic.i iji- 
diuilibilis cogiiitio cautliuTi exillacirc^tiim 
cogiiofcac , difUngni iicognitionc alia indiiufi- 
bili caullx iicctfcc^! . in cauf>3,quia hicdicic 
hoc modo , V. g. JJic laujfu pttejl prttUicere c.t- 
tinmftc drcacalorcm nihil ampliiis dicic ; ac 
ca qu.T ex alio» dicithoc modo. HMCMjft ha- 
ket filem wrttuem , trgt ttAtr tt^ikAi* efi. qux 
diucrticas in modocognofccndiinie^yveiin 
obliquo» ck taminis eu neta. 

Minc Sccundo conftat,qtmmodo cognirio 
caiilfa: & ctfcchis cx illa , podlc racionc nollra 
diuidi in duas,licctnonp<j(fit(vt iam oftcndi- 
mus ) cognitio fn alioMjaia cAm efledas cogno- 
fcattir in rcctopcr illam cjuali illaciunera, non 
autem purc vc ccrmiaus caufla: * rc^e pollum 
cogitare cognit ionem -dicere , fmm miitet 
Unt virtuiem rieUnJi ,\lcct non co;.^item ilc vltc- 
riori illationc , £);g^« rifm Petri tjl po^ilnlu. Ai 
non poduin conclperc , vt dixi , cognitioneni 
^lcQH- , Petruf potejt , nili co ipfo cogircni rlc 
tcuniuo lihus potcini.r : poccil crgocognitio cx 
aliodiuidi in duas rationc no(hi'»nonveii&C0g* 
niiioqaxfi>likm cft in alio. 

Oixi»fni f^mtfi m nli» :nam li riinul fit 
«c 4U«» vt ik iliuinii oftendam , iine dnbio po- 
«eiic ex faoc o^tie dioidi in duas,rationeno- 
ftrl. Adnerre tandem » quod de diaiiione cog- 
nicionis iii duas dilUnclumcft , non intclligcn- 
duin dc duabus , quafi formalitatibus obicdH- 
uis ; has enim fa-pc negaui ,nifi vbi itint prxdi» 
cata cor.tr.iJicioria ,qualia hit nui) i\.''cviuptu.', 
fcd de diuiliotie admodum,quo homodiuidi- 
tar tn animal 8c ratipnaleA cognitio dite^ «lo 
Pctro & Paulo.potcll larionc d:ui>li incognijio» 
ncm fola^ dc Pctro,& in iolam Jc Paulo. 

Obiictes tamen k me probatum iit Logic^ 
a(!1:u!n conchslionis , qni dcduciturcx pr.rmitlis, 
ciiam attingcic obiccta pra;miirnrum:fi^u malc 
nunc Jico , cogi itioncm ex alio nOn habcrc pro 
ubiedo obicchim altcrius cx qua dcducitur , lcd 
foium fuum pcoprium. Rcipondco Priroy :Licct 
i n cognittpnc cx alto , qna: fit pct fyllogifioum, 
lirmpcf concliifio attingat obiedum pncnuila- 
rum ,quod denotat particula iUa n^^tf ,que in men* 
tc(vt dixi Jnon potcil haberc alium icnfum quam 
diccrc , Setptimrlune , Scc. co auiem ipfi> qu6d 
diclt , Hinc^x huprtamffit^xinpx hand dubi^ ite- 
riiin cas pi .v!n!!ri>:Iuvt,inquam,h.rc in coiiclu- 
fione vcra lint , non taraen a me ibi di^uui , nui- 
lam poHc dari in intelleftn cognitionero ex alio» 

q-i.r ron nrrfn.v-Lt pr.rccdentis obicclum, fcd fo- 
liim cx illa dcriuctur vt ex caulla, babcitquc 
Ifiiuni proprium obicdhira quod fiilaro atiingat» 
& ciurmoJi dico clic cot^nitioncm , quam dc 
crcatufis in t~c ipiis iiniiicdi.uc Dcus h..bcc cx 
cogniiione (ui ipiius : cognofcit auicm pct caro 
folas crcatnrj'; , vr rbitchim formaU-. Rcplica- Clgnilit tK 
til r , ^ inA' 
uifiiHi fii,^ 

tff-iinm I» 
na»tuui^it. J8 • 

CijMii» 
eanffi in rtff» 
btnr pttifl 
frt (inii af» 

>p A VI CCC' 

ntfiinti if' 
fiHum ttum 
in Tteli, 

KlM fiitff 
eimiifitipm 
f t itrmimM* 

't''ft9iiutmx 

iMr ^mA m 
illi^ui aliiid 
^ik nf^t. 

Dviifs» m» 

mrinii mii$ 
iH fluriiiu 
ffmalitm- 
imm tbiiiii' 
msrum; ftd 
tmmiiim m* 
tkHk, i9 

Am^rhmtm^ 
tlmfit «rmt» 

frimufftrum, 

t-fn>iii iie 
»!iA hibiit 
ibieftum »i- 
ttiiui.tm )«A Cigniti» ett 
»li» H»n mf- 
liigii lairnH 
frri 

aitrrktt 40 Ditr, : Ki/i 
[temKJi» ima» 
l»i »ticSmm 
ffimt^tiif». 

\'nm rifrili» 
ifl tmfftml' 

lirinl , rxtt. 

Itmd» ffa- 
tkmdetMf Digitized by Google ■ rationemiiiiefaiaiafficmatur,concla(iooem 
eiremulicertangere obicAipccmillatutn^fed 
ob altas caa0as ibi poficas. 

Quod Ci hxc folucio non pUcct,dic Secundd 
& inelidi,»meaoodccIarari in prcreocidifie- 
rftiam cckgnirioiiis ex alio.a c ognicione in alio 
■4' pcr hoc quod illa non atiingac obicdliim cr 
Ejl« ,i;r.r,t (juoAiiudDouit,feiiperhocqu6damngit boc 
J«'lt,>fliL '«^coBcliim io refto,«e nen pr«ci$4 in obl{<|QO 

frtttdiniH, rproiit att:ni;;tnr quirivlo cognofcitur in alio) 
fit»nt»mtf' uac iimulrurlus in obliquoactingat primum 
frOmmhf^ ol»ieAiim,fioe non : faoc cirim crit per accidens 
** "^'^*^ *d diffcrentiam , de qua in prjefcnti cft fcrmo, 
k^'jif Vade, licet, vcliaios vt oulla detur cogmcio ex 
alb » nifi attingcns praraiiffaram obie^um , Bc 
eognlcioqusc rolum cxcitit fpccfcs, n"n fit di- 
cenda ex aiio , rubllilic adbuc toca mca ptxrcos 

SECTIO Ilf. 

ToJfMtm T)(o (^txDeo cfgatune 
ytderi. adhuc hiberc potcrit fccundam cognitionem, 
racionci»oilraiiulinilain.&; a prionproueoien- 
tem<4)olrarias caidcm crcMOras cogno(cat, 
non taraen vt antci pcr priorem cognicioncni 
mcdiat^ tc in alio \ lcd iramediati , U ia 
teAo,ac in feipfis \ imu addo , cara cognitio- 
nem.quam.iuxta probabilioicm fcntcntiam, de 
qua infra , Dcos habct dc crearuris in le ipfi» 
immediate,iUam,inquam, eamdcm circ fi.nul 
cognitionem ex ipfo Oeo.VDdccooftai».not 
nihil otiolura pr« illis ponere. Sed nec illi, nec 
• nosociolum atiqaid ponimuiob ci;ni Jiucrfum 
modum cognofcendi , qoo abfolut^ rciponde- 
tur argumemo fifto. Et ▼etd fine otiofirate 
idera . bieflum poHc his pcr cunidem cnam 
adit cognoUi,patet caidcntec in co a^u, qucm 
nemo neganit ciTe poAbilem jqao dkerero, 
fitrm ejl pofhilif, f ••»<• Dtm Ulmt rminti, & pgtefi 
iUmfrtdiieirt. Lccc bis caogitut Pctrus, dum 
4ico,P<frM> ^ttcAnm Aico.^DmtmPknm 
ctminet. Et priir.a vicc tatff Uf rcdbojeefinAill 
obiiquo,fcu in alio,quuii in przienti dotemus. 
Hine ad inftanciam allaram dico , Ctmtri Cinduft 
frim* : 

ftj^unt vU' m ilico , !0i rei cti . 
cardf cogn tioncs etum qnoad modum , id o- ^ ,^^ 

Hlspofuis, CoNctvsio Prima fit. Poirimt que clTc !u]>crflaas» innoftr - auicm c.i':U rcra ,,d€m 

crcaturie videriex Dco.Probatar:eo enim Alitcr (c hiberetnam (eeandacognitto, licrt ad m*d» ttgm^ 
■r>i>i qudd Oeatus cognofcat ,Dtm tfl frodH- jdcm obiedlum , non fam:n codcm modo ac A*""^ 

t/<K>*< ^/rW; poicft infcrrc,rrf» Pttrm efl pof- prioc tcrroinatur :eiii< :<»im fit otiofus adus, 

Jtb^. (izcautcm eft cognilto ex Dco.ergo. fttrmVtttfldifhrrmjHrgtpM^d^tmrere^nonii- 
Nundifputo,anhxcilIatiofitperadumdiftin- mcn ihe, Priru^ p»ientU/ci$itinfPgtdifcm/im (/f 

dam iin per eurodem,qui quafi viitualiiec fit f^ihHts,\cu petent txifltrt 
dircucfos : vtroqoeenim modo id fieri poiTe^fi Nanc addo pco maiorihaias materiz Tntellt- 
fcmcl concedacttrcognieto exalio)cooftat es gcnna ,efto argomentam reccnciorum fupri . , 
fabfed. 1. Conclolfolicc ampliot robocaliaar ponium probaret , in medio neceflarid %c ad- g*^'^,,^^ 

tc dcctarabitur obiedionam iblotione. , xquatd conrincnce obieAam,debcrc obicdlum ^ i>,, 
Diccs Prirad :Vifiononpotcft eiTedidarfi- ip<'am perfedict^nofcik&conicquenter non »m 
^^mmp» poteft crcatoras ex Deo cognofce- cfle locum feconds cognittoni rx prima , iode h 
mft^t Sf' 'C.Rcfponiico ,ncgatoantecedenri : rum qux- tamen non feqai vniuertaliter.ncc Dcum , ncc 
nwjiu comauecognicio^qaantamcamque iotuitiua, Beatos vidcntesDcum.babetepoflc cognicio- 
CMifiii^l»- poceftdarc«)Ccafionem,neTilliinferacttralte- hem exaliotnamin ip(bDeb,8cl fortiocita 
_ _ ra cognitio;& con'c(]ucntcr potcrif cffc dirciir- Beati$,clTc porcft aliqua cognitio nonvalcns tfStitm fTilf «r^ fiua » id eft , ptincipium difcutfus : nam illam atcingcre ob.c^um f ecuodci vodc co ipfo dac 
«Tm t^&m. alcecamillacionemexyifionebeatlpTOoeaien- locum alteri ex fe promananti. Exemplo res 

ttm, tcm fdtcor non c(Tc vifioncin bcatam;quia non cft clara in noftri fcntentia de fcientiS mcdir, ad Dcum in (c,lcdad creaturam tcrminatur. cognofcit cnim Dcus dtdm Ptirottde 4HXi- 
^^'''"iiiL ■ ^ P^'^ primam aftom Pe- tim , cnmirtenir, e^it/Ht hmfiSB ^Lmrum 

>,tlUm jjus V g. fftcognitiispoflib'Ii<; , vt quid infcr- rff/J/wrr. ccce pcr ncutramhirum coj^nitionum £x Trifiin* 

riittnit tM^ 
JitifnM/M 

_ iitrjii'nit ^ 

fimrMm"]ii' tur fecundusa^u$,qoo ipfe Petrus cognoiica- cognofcitDcusablolut^futuramPetriconucr- f»tur,fi*nu 

fnpimm. rur poflibiltsHdenim eflecperindeacdicere, fionem.vt perfepacettqniapervnam cogno "^,^"^,'^ 

2^*** f""- PttTM tfl homa , rri^o Prirni eB h»mo. quod in fcu folum fururitioncm auxtlii.per atrerant fu- 
j ^ w j frlmiL i"'*^"*^" potcll coniingere. Huic argu- ' " ' " " ■ ■ 

•ij^ trttum- mftofidoncvaMlenonnutlirecendores,e6^e 
ra>t^in»m. probant.Dcum Don pofTc cognofccrc vnumes nifMtntti,iy alioicgo tan>cn Prirao ad homincra illud recor- 
fjj*' qucu : ipfi cnim, licet dicantDemiin fu^om- 
nipotcntiiperfc^ifnmdcrcacuras cognofcere; 
admittunt tameH in ipfoDeoaliam cognitio- 
nem.qua cafdcm crcataraiin fisipfis cognofcit. 

Nec hanc fccundam repotanc lapcrfluaro, & 
quidcm metir6 ( de quo nos (uo loco)nec ccn- 
iciu iiuic lcqui ,eircin Deo duas cognittones» 
' quibus dicUtP«trm«fiim9tP't^m efl Awm«.ratio« 
nem aocem reddnnc , 8c hetki, ed quod cogni- 
^*""* tioctcaturarum in Deo terminatur ad itlasme- 
I* fi^t tg ^i*'^ '1* alio«fccundaaatcm iramediate & in re* 
pimttduiti. fto ad creatarat.ide6qoc catitHie diaerfiratis tn 
modo cognofccndi non (lint otiofx , ncc quafi 
M' rr>i ^yxii rcpctitz csdc cognitiones^licct quxlibct 
dHt.tgnzui illarom noTcat idem obiedam perfe-6hffim^, 
^,^^ iniic Ik: argiimcntnr fcrgo,iicct [Jcus coc^noi- co i 
^^^tm, cesicipfumpctfcckiilifflecogoeUat ctcatutas. ruritioncm conditionataopcraiionis : iamcrgo ^iia* 
in hoc cafu locns eft vr infcratur , imo ncccda- 

rio infcrnir tcrtia coi^nitio.qua Dcus dicat, Er- 
gactitmenetmrahfoliue.lioa crgo tcpugnat Deo 
cognitioczalio, 
Rcfpondcbuntforti,futuritioncm abfolu- • ji''** 
tam conucrfionis non cognefci i Deo pcr '^^^fm. 
adlam aliqaem ex duobus aliis enumcratis pro- ^^j^jmt, 
acnientem , fed pcr aliuro tcBcxuro fupta illoa mm*rtmmm 
duos. Scd contri , quia hic rcflexns ctiam io- tmlUit. 
fertur ex illis duobus,vnde iam eritexalio. j^^^y^^ 
Contc^i Secundo.Ac melias,qaiaper hanc fo. ^igJl 
lurionem defitHs \ too fondamento.quod prc- 
cisi dcfumcbacur ex co.quod priorcs cognitio- 
nes cognoicebant totum quoa poterac cogoo- omiti 9»- 
(bere rercia ex illis ilUca.lam aare eoidencer do tmidtt tmm 
cafum.inquoid falsu eft,qiiidqui() fitdcrcflc- f»r»««» w- 
zionc ad quam cccucrnur. Coocca Tcriio, quia 
licet Deas nd pollet refledere fopra foos aftns; 
co ipfo tamc quod copnofccrec,J'rt«ff(WwrrfW- km (int fm- 
dnmfi vtfttWi, & igfttptVHttridtftll» , Qcceflano t*r^>MMt, 

debec Digitized by Gopgle 4« Difp. To. ytntm i» Deoy ex Deo yidm fojmt creatura, Sc{k. }' tif iPiwi*; M* fi d'-"'^""' i^oc^no^cerc illumcomicrtcndum abrolute: 
mm r4*Bt nani «tx illis duobus hic vcritas ncceffario infcr- 
*""^»"'^™ ftupidifliraoimeUefto,'crgo inul- 
««fl^rVm- t<>magisDcus cam infcret,crgopotcft inDco 
ftu uniHm. f '^c cognitio cx alio. Qvix dicla fint pro difpat. 
ptmvinti»- dc fcicntia Dei.Ex quibus cciam infcrtttr,Deiim 
Uttr dijcmr- DoiTc habcic viraulcin difcurrutn>licet tKMi 
7i Ditu i ' T"* hAct aftos realiier diftindos. " 
finiitt Bt*- "'^ » ^^^' diximus ob conne- 
(w t^pmfai xionem matcdc «conftat a foniod in fieacis lo- 
comhBbere cognirionem exalio;ini& licet in 
Dco rcptignarc- f vt co::tcndit argumcnrum fu- 
ptifa^mj tamcnin Bcafis,qui non neccfla<* 
fid\ompiehendunt Denn , non'eft neceHum 
Vt in obiciflo cognito ,tamquam mcdio , ita pc- 
netrent ellcdum illius , vt non lelinquatui iilis 
locns habendi cognirionem dilHnftaro decfle- 
^illacam cx priori. 
47 Secvnda Conclvsio. Eiiam podunc in 
cnrimfitli- Deo.vcinraedio.creatura cognoia. Hsec eft 
frrcomniiim ,cxccpto P. Vafqucz Sc pniculis 
recentioribus. Vidcatur Su.irius fupta , & Tan- 
tfti. nerus difput. z. quTft.<$.vbi D.Thomam in ci 
ftuSe miilcis oftcndir. referc item mulcos alios 
pioreldem , quam conatur fuadcrc cx illo Pauli 
I. Corinth. 

«•.«■jpMir , ttme muem faeie nd fiuUm { ergo 
i- M.-tfL[(fjpift aune ciedimus , inicr quj: runtmaltc 
9mb uJDin, mg0gfifi^ crearz , poftca vidcbimu'; pcr vilioncm 
veaimi.|laec tamen probatio eft vald^ incffi- 
cax,necvdlem res cercas per inceicas probm. 
9mdHt 4t Dico croo ibi Paulum maxime de Dco locu- 
Vm tmmtim tum , cui refpondet vifio facie adfaciem: nam 
licet creaturx in eo videancnr « non videntur 
f-cie ad ficiem ipfarum creatuiaram$debcrct 
autcm ita fieti, vt illa Pauli contiapofirio locom 
iubewr,fide rebos ipfis cteatis etiam fuifTcc 
locurus : non enim rcs creat.-i dicicur facie ad fa- 
ciem videri, fiin alio vidctur}commodtus au- 
C>««**««A* tem facic ad facicm dicentur videci«fiperfpe- 
propiias immediatas videantur. quod fi 
OtMi " [Im ^"»pcr vifionem beatam videri , dic id ficri non 
MMibrM Dco * ^ed vlfione tmmediati ad vtrumque, 
49 Deum fdlicec Ac cteanitas (tccmtnata. Meliib 
MtiA, fM- fiuderur ex D XHonyfio cap. ^.deDimnisno* 
aIm ^ mii.ibus , vbi aic ,Dcus pcrcaulfam rcrum om- 
nium , in fe omnium cctum fcientiam antici- 
pacam habet : vbi 8r condufionem noftram , 8e 
eios rarioncm claridimc tradidit. Id reperit paf^ 
fim eodem cap. De Aueuftino iam dixi fupia: 
Beinardas » BaJiliu» , Ilidonn idem docent. locm 
■\^^ vide apud Suarium fuprii. Concilium Scno- 
nenfe ctiam vaidc fauct huic fcntcntix docens, 
^fOtmm /"Wm» tfe Bemu iBnd dimmtmu fptctdmm , AifM» 
CmoUmh T**^ iuorum intfrjit , e!nce/c4t.Dixi ,^ff propter 
verbum illiid in quo ; naro ciim ibi Conciiium 
de vifione noftrarum precum , quas iuxta 
=' ^.ewnmuniorcmtciitrntiam Bcati non vidcnr in 
Vetbo,fortc n tn quo nun fumit in tigore fchola- 
ftico . fcd quia laltcm caaflalicer Inde Tidenc 
quidq[uideoium intcrfic. 
9»imt mli Raclone piobari folet nonnullis, quiaDeus 
fm,trfMHrA in fc creaturas cogpmlch, eigo cti iin poflunc 
VZ^T!"' cocnoiccre. ConfeqMenaa 

Dto ':nito' bona.qaiaiBe m^duscognolcendinonar- 
illMtjr. g"'"^ infiiiitatcm , rationc cuiiis fpecialitcrpoflet 
^ crcaturx lepugnaie. Antecedens fuadciur , c^uia 
Deusde le rbimac hune ooncepttmi , Egu (um 
potcns prodiiccre AngcUiini crgo r.iltcm in hoc 
conceptu reflcxc cogiuto,cognoi~d potcft An- 
g^]as.l)eiiidcctiaiiifi Mttdl noo nomfiecAnge- lum , cum nolcercc in fc pcncttando virtutem 
pi odudiuam illius , ergu in fui potciitia dc Au- 
gclo poteft hancco^olccrc. 

Hoc argumenram fi amplius non vrgeatur, 
non vigct :tcfponderct cnun Vai*qucr , cum ^«rft.i 
COnceptum Dtttmit producere An elnm , non n «««« tu 
formari in (olo conccptuDei,fcd cognito Deo, ^ 
8e afionde cognito Angclo in fciplo , forroarl 2^^^ 
conceptum tettium , quo dicic Dcus dc fc, Pi^ 
fim frUtKcm Jt^t^mi \ ficuc arguentes dii^ 
cummt infimilitodiiie:liQerenim hic conce- 

ptus, Tttrm* t^ firmlis U*nni in «Iheiine , du- 
cat in cog^iionem albcdmis in loannc cxillca'* 
tisnatnen coras tpfe concepnis non fbtmatot 
cx rolo , aut in folo Pctro cognitornam ex vcl 1» 
Peiro vt ^Uro ctfniia , non poccd dcueniii in - r 
oogntrionem albedinis qux cft in loanne. Diccc^*» - 
crgo P. Vafqucz, poffea nobis cogriofci Dcum SiV y?»r7i/»- 

cre virtutem pioduccndi. qux non unpli- frt'»r i 
cannquiahoceftintritiJecom,& cncntialcDco: 
cx hoc ver6 concepcu non deueniri in cogni- 
tioncmdcpoHibilitatealicuiuscrcaturte in p.tt- 
ticulaxi ,a^ C|ndem Deum pofle producere An- • 
geltim,non cognofci in ibio Dco,fedin Dco 
&in AngeloinTetp(bcognito.lde6vrgeo illud 
argumencum ,quia( vt infimiaui fupia ) faltem 
in el cognitionc Det, ^ co^noicic fc ^fi* 
prodoccre Angclum ( fiuehocmie ,(fuein alib 
coenofcat ) potcrit cognofci Angelti'. : tcpugnat 
cnim cognoiki ea cogoitio, nifi cognolcacot A4> 
gelus^vcamplijis lam confirmo cam in pcMien-* 
tia.quam in fcientia.Dcuscontinci petU<ftcin 
le umncs cfie^us creabilcs , eigo pofliuit in j^^^ 
iUoCogn«fo.Anie«cdenseftcemnn,quiaDeus t^^f^^tn 
poteft producerc omncs crcaruras , fiue media- ftrtiks «r- 
tc , fiue immeciiatc i cigo continct eaium peifc- f 
Aioacs,quia nnUacaufl*apoteftdare<nK)dnon 
nabet. Conlcqucntia vcro patcr.quia in caul- i„i, ^ ,jf,0. 
si ptxconcincnte effedum poceft iple effcdlus liJutt 
cognofci : quod mult6 cerrius eft , quando cauf- y)Mir> - 
fa habcc eflencialem connexionem cum illo. 51 
Confirmatur.Qi^ia fcientiaDci rcprxfcncac cla- 
r^ 8c diftin^ omnf s creacuras tn paniculari) 
eigp qni pcrfeAi. eam (ctentiam cogQolceret» \^ p^mu 
neceflaxi6 in ipsi debetet fbrmare iftum con- nfnfmum 
ceptum,//4f /liemia rtfrtftnt« '■pttrumf^ Pmdum\ 
ereo ibi nurcit Pcuum & Paulum* Ncqtic video 
qoi P. Valqucz poflit defendere , Deom efle per 
KiTictipfiim repra:fcntatiuum crcaruramm ; &c , 
tamcn in hac tcprcfenutione peifcdli* cogntti, 
neget pofte cxeaniraa cognofa : nam (vt fiipri 
dixi)tam rcpugnat fineconncxione clfcntial) cx- " . 
prcfsc rcprxfencarecreatuias ,quiim ftnc eadem 
connexione eflenriaii ,in ipsa repra:fentatione 
cxprcf<,a,rcflcxccogniia .ctiamcognolccrecrea- H Hm fm 
turas , vel e contrario , tam non rcpugnat hoc 'f'""'*? 
quira illud : qiud cnim fpedalias lkU)et,ducere j'*' 
reflcxc in cognitionem crcatura: , quod non ha- 
bcat duccre dircdc, vt dicas Dcuin linc rcfpe^ 
fflenciali dired^cogno(ctrectc:itur.ts , quia vC- 
ro illo refpe^ catet, jion poflc ipfum icBexi 
cognicum duceic in cognirionem creaturarum) 
Poflimt crgo cam in onmipocenriii quiim in 
icienciiDeicrcatuiz vidcri. Seainddid pt<^>o» 
quia iitilla eft rcpugnanria in vifionecreacnrerii 
in Dco , vt cx fulutionc argumcntorum aducilae 
parris c6ftat:cigo eftpofilbiiis djuinitiks ea vifiOb 

Adoerre , quando dicimDS , creacnras in Deo 
cognofci , Doim efle obieAinTt forrnalc Si pii> 
mariumicicatms verblecqndarium:non ita ia> 
cclligcndum » n in f ifionc finc dmr pactes , fioe 
L ^ feraui ItniminM 
t ftiiiit irtM- 
iurstiim iiw mtm Digitized by Google n6 R O D. D B Ar & I A G A Tra£tatus De Vijtone ^ nominibus Dei. 

formi!i:ufs , quariim altcra terminctur ad Deusobicdlum forma'c,t]uia cft iiicJiunnn quo, 

7«r4 -vifn in Dcuin , alccra ad crcatura^ ; Sc hxc Gt pofterior, crcacura vero materiale , quia cl\ quod iii Dco 

diuifiM'! fir- aliava&frior i fcd przcisc illam indinUilulcin cogiiorcinit,ad modum qao per indiuiribilctn 

vifioiMtn lefpiccrc Dcum , & in illo ex oonn^ »diira voiuntatis rcfpicio dnitatcm vt obicftum 

]» mMm»m ^0°^ cum creaturi , ipfam aeanmm no- fonnalc, &: prupccr ipfam amo medicinam, q^uc 

w iM«fMl*^iceEe,nonnihitfedvtinMedifeMan.Eftcc^ idc6cftobkdnmnHitmaifc DISPVTATIO VNDECIMA. 
iN JiyiBys PRjEDicatis yivEKi possint 

mamrmy & fiut dt fiSh i BMftV yidedinmr. 
R^CEDENTi difput. oftcndi in 
coramani , podein Deo & cx Deo 
crcaturas vidcri. id quod in hac 
difput.magis explicandum erit. £c 
quidcm Prim6 oponct inquireie 
qux ftnt illa ptxdicata diuina,qacdttcecepolfiine 
in creaturaium cognitioncm. 
r.Htri*.* Mit, punfto fingularis tribuitur fcntentia 

e*.!f*m f». inonnullis rccentiotious Patri Herizerra^i. 
Um tjfi mt- tJifp. j, cap. }. fcilicec, (biam cauITam pofle cllc 
rHaiji^i^ modiuna ad cognofcendam cftedhmi j ceteras 
' ' ver6res,^aancnniai$cerpeftiua^anian9nooni> 
cinenc ioom termbiom , non pooe iaaate vc 
tcrminus cot;nofcatur. Addcre autem vidctur 
P. Hetizc, ilium rcfpc£lum non poiTe cognofci, 
nifi eciam cognolcatar cerminas, non qaidem 
in jpfo rcfpe«ftu , quia lioc.vt didlum cll, rc- 
pugnacfed in feipfo : vndc infcrc, vinonem 
•lioiiasobleQi non polTe reflcxc cognofci niii 
ab iUo qui fimul vidcat obicctum ; qnarc qui 
Dctim non vidct in ic,non potctl in altcro Bcato 
vidonem Dei imueri. Hinctandcm concludit» 
nec fcientiam r>ci,ncc voluntatcm pollccllemie* 
dium ad cognofccndas creaiuras. 
Bw^fx hie Antcquam vltetiib pcogrediamur , oportec 
fjUSi», duas diftingucre quarftioncs. Primi eft , vtrnm 
in{cientia,volicionc,ceicriiqiic Dci at::ibuu$ 
ceipe^tiniacogjnofcipoffitcreatura, qux cdtet- 
minas CMam •tcributorum , faltcm abftrac^iu^ 
ti impecfedj; Sccunda, vttum ctiam quiddi> 
ladae. dc hac iibft.t. nnnc de pcinL 

S E C T I O I. 

ht quocumque reSfeSiu pot^ fiUem 
nbHraStue cofftofii Mmmu„ 

SVBSEGTIO I. 

StMtuitur ctnmmtu fe»untia , dujt 
fib^mt nmkmtmr* 

j "iNovBiTATVM vidctut , in quocumque 
in tmnittf^. •* tcfpcdhi , quantimiuis imperfcdo , pofle co^ 
Jb_/«l(rM nofci tecroinamillius abftra^uc ralteni,& polfe 
ceAeAcrm videri ,antcquamtetminus in fc cog- 
nolcatur. ncc in kuc fenfu ncgatur i P. Hetizc, 
qni expccUi doccc, a Deo nofiri fumra, v.g. 
creatkMwm nmndi, in faodecreto, fiein cogni> 
tionc prob.ibili noftra a Deo coi;nit.i nitl"i ob- 
icdUim adirnutum aut negacutn. vndc mali i 
recencioribus citatar pro featendi negance : ille 
cnim folum vidctur loco fupia tclato negafle, 
pollc compiehendi relpc^um aliquem inieno- 
fcm* niii qaiddttatia& cog^osto tn ipfi> tcnnino illius reCpcCtai. Quidquid tamen Cii de mCtttC 

bnias Auclotis , noftra conciufio cetu eft 8e 

communifTima , c quapro prxlcnti materia in- 

fcro , non loliim in omnipoieiuia Dei , lcd iu 

idcatii» vDUiione,& aliisattributis rclatiuis a4 

ctcamram ^ pofle hanc cognofci faltem abftra* 

ftioe. Porrd vniuerfaliter iuquciido , in aliis 

cebna ceTpediuis a caufsa diucriis pofle termi> 

nnm cognofci , arbitrot efle de fide : fupponic 

enim Paulus ApoftoKis ad RomanosS. etiam tt*S.PMmbu 

eos Philofophos qui fide carucrunt , & vniuct- • vnimtr>i 

falicec omnes eentesa pofle conio&crc Deum 

ex creanins. qnc Philofophoram 8c*gencium ^ sgm^ 

cogriiii!) l!i;c dabio oiitur cx rcfpcdu crcatura- pflMii. 

tum ad Dcum. Nc vct6 faciant mihi quziUo- 5 

nem de nomine , dicdncqne S. Panhim non do- 

cuifTc, i:i crcacuris Jari rcfpedlum adDenm > rc- 

linquamus pomcn ref^dmst Sc aflumamus no- 

men JiftmtbmU k Deo : qux in re fine dubio 

cft rcfpcftus. ncque enim rcfpedius aliud eft, Ri!}t3ut »/l 

quam geuus aliquod dcpendenciz fcu conne- f."""^^^?*^ 

xionis : illc crgo difcutltisgencinm in iilidcpenr ™ 

dcntia fundatur : fi enim crcaturz non pende- 

rent a Dco , fcd pcr aliam cauflam exiftcrc poC- 

fcnt , cur aut quomodo gentes ex crcaturarum 

exiftentii in Dei venircnt cognitionem > lam 

hinc infeto duas conclufioncs contradiciorias 

doAcinje , qium impugno : Primam « cum dc- 

pendentia a Deo iic rcfpcAus non aniflk ad 

benm , fed potiiis efFcdus , & im^takOdioc UegeOtujv 

mult6 quiim telpe^s fcicntix Dei ad cam t* ^L*"* 

creatarami&iamen ducat in coenitioncm Dci '*f^f**^7« 

antejitionnoti:crgoinrefpeftaalioqakncauf- i„ 'p,l 

fx ,potcfl falrtin ililhadliuc cofniofci cwiminus tmmm 

iliius rcfpedus. Sccundacoufoquentiacit,Etgo 

poteft ille refpcclus priite videri in (e , qnion 

videatur tcrmiims illius. qux vliima confcquen- 

tia eft omnibus noca : prius enim videinus ctea« 

turam refpicientem Denm , qulun videaan» 

Deum ipfum. 

Hinc eciamratio natutaiis defuraicur mani- 4 
feflaprorecundi parte condttfionis noftrxtnam ^"t^ 
cxperientiafu.pc oilcr.Jit , nos videre clTcdum ^^J"* fi'* 

aiitcquam vidcamus caullam , quam rclpicit vt 

tcrminum : nam qui nunqaam vidit ig^Mm , non 
lubet ideo ligatos oculos , ne fuinum videat ; & 
quinonvidit lolemin fe,poccft vidcrc radios 
i!lius:ergo pari ratione,qui non vidit Deuro, 

Eicft videre vilionem alterius de Deo. qu6<^ ll 
Itc diftin^c & clarc cognofcac , percipict in ez 
Bcnm vifam faltem abltra^uc. 

Rc(pondecifbrtcPiim6potcrit,Pauiumnon rrftfem* 
loqoi oe cognitione in aiio , dc quii nos hic ; fed s. pMuUtm tU 
dc coj;nitionc difcurfiua , &: cx alio , q-.i.un Phi- "ffiiiunm 4» 
iofophi habucrunt,& nos Iiahcmus ^ nci Deum. 
Sed cootci cuidcnter , quia quoad pundhnn 

prcfens Digitized by Google Difp. II. Itt quihtts pradicatis aBiaUsyiilerl poJ^atcreafur<e. Sedl. I. 117 ria rtn 

ttiuuximt 
midif emm n*ft4Uttr, J>tf'i . Ct0t. 
trihtitfiui 
f*lt m nm 

Vi4tiur Tl- 
ff-'dMS MHft 

UTmumm, prxfensidem pcnitus cfl , cognitioncm efTe in 
Tmi r«f MfM alio , ac eire dilcurliium & cx alio , aut c concra- 
malitquim x'\o: lum cognuio ccuxn difcurfiua fundatur nc- 
**''".»^'"' cdrario in coancxionc medij cum obic^o 
ura ti» jQHf ia(iQj,j j ^ fpu crtcclus cum caulsa : Ci crgo 
ca conncxio prscognica potcd caulfare ad;um 
(iinindum,quo cognofcacur terniinus , ctiamfi 
noiicontincaim adxquatc ui iUorcfpciLhiieciani 
X potcrit vnico aclu iilc tcrminus in co rcfpciitu 
cogn Mlci. Pacct cuidcnccr ,quia difHcultas fu- 
ViiMriiumen pra pofita non pcndct ab co , quod vno aut 
utritt inim. Juotiiis adbbus idfaat',redabco,quod noncon. 
tininiii, ifut ^■"^•'f"'" tcrmmus pcricdc m co relpcchj, 
ftmp,rifl.{i idcoquchic non poQit ducctc in cogmtioncm 
ui vn« , fi- lermini. qux rcpugnantia >iiqua: lit, tam eH in 
tit^plitritiii ordinc ad duos adus , quam in ordinc .\d vnum: 
ergo. Sccundo, ha;c rolacionon iuuat altcram 
parccm concluhonis aducrlx , in qua abfolutc 
dicitur, rclpccium illumnon poflc vidcri nili 
priiis in fc nofcatur terminus ; m cafu auccm 
mci argumcnit , fiue difcurUi , liue alio adlu id 
fiat, noicicur rcfpcdus ille, id c(t creaiura & 
quidem vt tahs ,aiitcquam in fc cetminus ilUus 
quicll Dcus, nofcacur. 

Rcfpondibis SecundC) , a te non negari, poHe 
rcfpcilum vidcii ahq lo modo anccquam vi- 
dcaiur tcrminos J quod lbl'i'n iirob.tc cxpericn- 
tia a mc ailata ; fed, ncn polTc illum vidcri com- 
prehenliuc, nili vifo tcrmmo.Qjod mde con- 
tirmatur : rcpugnat me rcflcxc coniprchcndcrc 
viiioncm de Pctro , aut comprchcnlioncm il- 
lius , nifi fciam hanc comprehcnfionem eflc ve- 
ram , Sc pcr cam explicati quidquid habct Pc- 
^ 6 irus; non poiruiii auicm hoc fcice nifi ahunde 
nouerim, Pcuum icacxiftcre, ac per cam vi- 
iioncm dicitur, & nihil ahud habcrc ni(ica qux 
' pcr talcm vilioncm &:comprehcnlioncm dc co 
^xflitttur dicuntui i licut rcpugnat , mc fcire im;igincm 
•xmfUima- aliquam clfcbonam ,nilipriusnoucrim nnagi- 
natum , & inde comparationc fadia, videam ni- 
hil plus auc minus clTc in imaginc , quam fit 
DtmiminMit in imaginato.Conrtrmatur. in communi & ccr- 
txfunfif» t j feiiicntia , vcricas cft dcnominacio extrii^cea, 
Ti^titur 'fini *^'"'"P'^ 'P^o obicttoi ccgo non poicft com- 
•bitSiinft: p^chcndi propolitio vc vcca , nifi cognita obic- 
d:i cxiftcncia in fc ipsi, m hac foluiionc tota eft 
vis oppofitz pattis ; & hoc folum vidctut do- 
ccrc Hcrize , vt fupra dixi. 

Vt autcm & cam impugncm , & argumcn- 
cuin a me fupra fa<^m adhuc ftare dcmon- 
/Ircm , rcuoco in mcmoriam , qua: in difput. 1 4, 
Logica; a num. 41. docui , agcns an vcricas fit 
omnino intrinfeca aftui ; fciliccr , ncc quidem 

ipfimct diuinx cognitioni veritatem formalcm 
"Hnnfitivi. V ■ • ■ r r 1 ■ r 

cilc omnino intriniccam i lcd partim c^tnnlc- 

cam , parrim intrinfccam : addidi tamcn , eam 

cognitioncm Dci habere fibi efTcntialcm quan- 

«lam inchoatam fcu radicalcm vcricatcm , qux 

7 confiftitin cxigcntia, vt obie^um itafit ac pcr 

ipfara cnuntiacur. qux exigcncia non eft vcriras 

fotmaiisifcd pctitio illius vndc vcritas non di- 

citur confiftcre in co qu6d adus pctat vt obic- 

^flifMiur ihim Gc , ficuc pcr ipfum cnuntiaiur , fcd in co 

'f*'*'" Y' quid reucta ita fir ; vnde fi ucr impofltbile , ma- 

(B4<i» in f^i- "^"^^ " cxigcntia ,non ponerctur obicdcum, 

niiitim df„i. prouc affirmatiu^ , ca propofitio non clfct forma- 

nA. Jitcr vcra , fcd folum radicaliter , id cft.cxigcns 

vcritacem. 

rrr^M fif. J.JOC pofito , D I c o, fi loquamuT dc ei vcri- 
fMjui Ui ^fi ^^'^ formali,cenum cft eam non polfc adetjua- 
M» utntfm- ^ cognofci nifi cogniio obicdlo ,quiain adu folo przcisc cognofciturvnapars,id cft, lurfnitU»- 
cxigcntia vt obicclum ita fit 5 altcra vcrd pars 
vcritatis,cft ipfum obiet^him: crgo fi coca veritas 
dcbec in fc cognofci , ncccllarii cognofcctut 
eciam ipfum obicdhim. & hoc folijm probac 
rcfponlio aduerfariorum. At cgo conccnJo, 
polfc in fe vidcri eam vcritatem radicalcmeius 
propofitioni^ ; vel , li cam vis vocari formalcm, |*| 'i,i'j,f j*" 
noii faciam iam quxftionem de iiominc : cam (|mwj''**M#- 
dico vcricaccm , qui fc ccncc cx partc a&us Dci, a» ;^ «« «I 
vidcri poUc non vilo obicAo in ic , & cx ea pof- »■/"*"' •«•- 
fe infcrti , obiccluin in fc cxifterc , ctiainfi iufc 
obicdum non fuctit prius vifum. Huic auiem 
racioni fic propofitz non faiisfacit rcfponfio: 
nam potcft quis pcc fpecies imuiiiuas videie S 
crcaturam qux rcipicit Dcum ,non vifo in fe ttimfUmln 
Deo , vt hi fatcncor : crgo & potcrit coroprc- »>iMii*- 
hcndere crcaturam , non vifo in fe Deo. Patec 
confcquentia : quia cam diftin^a cft creatura 4 
Dco in ordinc ad cognicioncm compcehenfi- 
uam , quam in ordinc ad alieram intuitiuam) 
crgo tam potcrit habcri comprchcnfio dectca- 
tuia , antcquam Deus vidcatut , quam poteft 
habcri vilio. ncquc arbicror ab aducrlariis alfe- 
ri.nuliam crearuram pollecomprchendiab An» 
gclo nifi vidcatur Dcus : lunc vltcrius,co ipfo 
quod